Nyob Rau Ntawm tej Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm

Saib sab nrauv los, nws zoo li tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm tam sim no twb xaus lawm, thiab tib neeg twb tau ntsib tau pom kev txiav txim, kev rau txim, kev nplawm, thiab kev tsim kho kom zoo ntawm Vajtswv cov lus lawm, thiab tau ua dhau tej kauj ruam zoo li no lawm xws li kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num, kev tsim kho lub sij hawm ntawm kev rau txim kom zoo, kev sim siab ntawm kev tuag, kev sim siab ntawm cov qauv piv txwv, thiab lub sij hawm ntawm kev hlub Vajtswv lawm. Tiam sis txawm yuav tiv kev nyuaj loj tshaj rau txhua kauj ruam los xij, tib neeg yeej tsis paub txog Vajtswv txoj kev xav li. Ua twb zoo xav txog kev sim siab ntawm cov neeg ua dej num, piv txwv li tias: Lawv tseem tsis paub meej txog qhov lawv tau txais, qhov lawv los paub, thiab qhov tshwm sim uas Vajtswv xav ua kom tiav. Thaum saib qhov kev nrawm ntawm Vajtswv tes hauj lwm, zoo li tib neeg tsis muaj peev xwm caum cuag qhov nrawm niaj hnub tam sim no li. Yeej pom tau tias Vajtswv twb xub nthuav tawm tej kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm ntawd rau tib neeg, thiab tsis tias ua kom tau ib theem uas tib neeg to taub tau hos, Nws tseem pab ua kom to taub qhov teeb meem. Yog yuav kom Vajtswv ua kom ib tug neeg twg zoo tiav log kom Nws thiaj li muab tau lawv tiag tiag, ces Nws yuav tsum ua txhua kauj ruam saum toj saud. Lub hom phiaj ntawm kev ua tes hauj lwm no yog qhia tawm txog tej kauj ruam uas Vajtswv yuav tsum tau ua kom ib pawg tib neeg zoo tiav log. Yog li ntawd, thaum saib sab nrauv los, ces twb ua tiav hlo tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm—tab sis hauv lub ntsiab tseeb, Nws nyuam qhuav pib ua kom tib neeg zoo tiav log xwb. Tib neeg yuav tsum paub kom meej tseeb txog qhov no tias: Qhov ntawd yog ua tiav hlo tej kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm lawm, tab sis tseem ua tes hauj lwm tsis tau xaus. Tiam sis hauv lawv tej kev xav phem, tib neeg ntseeg tias tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm puav leej raug nthuav tawm rau tib neeg lawm, thiab yog li thiaj li tsis muaj qhov tsis tshua ntseeg tias Vajtswv tes hauj lwm xaus lawm. Kev saib txhua yam zoo li no mas yuam kev huv si lawm. Vajtswv tes hauj lwm tsis mus raws li tib neeg tej kev xav phem thiab yuav rov tig tawm tsam rau tej kev xav phem zoo li ntawd txhua kis; muab hais kiag ces, tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm yeej tsis haum nrog tib neeg tej kev xav phem li. Tag nrho tej no ua rau pom txog Vajtswv txoj kev ntse. Tuaj yeem pom tau tias tib neeg tej kev xav phem ua rau muaj kev tab kaum rau txhua feem, thiab Vajtswv yuav rov tig tawm tsam rau tib neeg txhua txoj kev xav, uas rais los pom tseeb rau hauv tej kev ntsib kev pom tiag lawm. Txhua tus xav tias Vajtswv ua hauj lwm nrawm heev, thiab tias Vajtswv tes hauj lwm yuav los xaus ua ntej lawv paub nws, ua ntej lawv tau txais ib qho kev to taub thiab lawv tseem nyob rau tus yam ntxwv tsis meej pem. Txhua kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm yeej zoo li ntawd. Tib neeg feem coob ntseeg tias Vajtswv tab tom tso dag rau tib neeg—tab sis qhov ntawd tsis yog txoj kev xav ntawm Nws tes hauj lwm. Nws lub tswv yim ntawm kev ua hauj lwm yog ib qho kev xav tob tias: xub ntsia tej paj ntoos ib vuag thaum tseem tab tom caij nees, ces mam li los xav txhua yam kom ntxaws, thiab tom qab ntawd mam li tsim kho tag nrho tej kev ntxaws ntawd kom zoo puv npo—uas ua rau tib neeg ceeb. Tib neeg pheej tas zog dag ntxias Vajtswv, xav tias tsuav lawv lam ua mus kom txog ib theem lawm, ces Vajtswv yuav txaus siab. Qhov tseeb tiag, Vajtswv yuav txaus siab rau tib neeg tej kev lam ua li ntawd tau li cas ma? Yuav ua kom tshwm sim tiav zoo tshaj plaws, Vajtswv ua kom tib neeg ceeb, tawm tsam thaum lawv tsis ceev faj; qhov no ua kom lawv paub zoo ntxiv txog Nws txoj kev ntse, thiab to taub zoo ntxiv txog Nws txoj kev ncaj ncees, kev muaj hwj chim tshaj, thiab tus moj yam uas rhuav tsis tau.

Niaj hnub nim no, Vajtswv tau pib kev ua yam raws kev raws cai kom tib neeg zoo tiav log lawm. Yuav kom raug ua kom zoo tiav log, tib neeg yuav tsum tau ntsib dhau kev qhia tshwm, kev txiav txim, thiab kev rau txim ntawm Nws cov lus, lawv yuav tsum tau ntsib tau pom cov kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv (xws li kev sim siab rau cov neeg ua Vajtswv tes dej num), thiab lawv yuav tsum muaj cuab kav tiv kev sim siab ntawm txoj kev tuag. Qhov no txhais tau tias nyob rau ntawm kev txiav txim, kev rau txim, thiab kev sim siab ntawm Vajtswv, cov uas ua raws li Vajtswv lub siab nyiam tiag yuav muaj cuab kav qhuas Vajtswv kawg nkaus lawv lub siab, thiab mloog Vajtswv lus tag nrho thiab tso lawv tus kheej tseg, vim li ntawd thiaj hlub Vajtswv los ntawm ib lub siab dawb paug, tsis faib siab, thiab dawb huv; ntawd yog ib tug tib neeg uas zoo tiav log, thiab nws yeej yog kiag tes dej num uas Vajtswv xav ua, thiab tes dej num uas Nws yuav ua kom tiav. Tib neeg yuav tsum txhob maj nrawm muab lus xaus rau lub tswv yim uas Vajtswv ua hauj lwm. Lawv yuav tsum nrhiav kev to taub qhov tseeb txog lub neej xwb. Qhov no yog lub hauv paus. Txhob tshawb xyuas lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm tas li; qhov no tsuas yog ua kev cuam tshuam rau koj tej kev xav rau yav tom ntej xwb. Koj pom lub tswv yim uas Vajtswv ua hauj lwm ntau npaum li cas? Koj puas mloog lus li cas? Koj tau txais txhua lub tswv yim ntawm Nws tes hauj lwm ntau npaum li cas? Koj puas txaus siab hlo cia Vajtswv ua kom koj zoo tiav log? Koj puas xav rais los ua tus kom zoo tiav log? Tej no yog tag nrho txhua yam uas nej yuav tsum nkag siab thiab to taub qhov tseeb.

Qhov Dhau Los: Yam Kev Xam Pom Uas Cov Neeg Ntseeg Yuav Tau Tuav Tseg

Ntxiv Mus: Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Tsis Muaj Peev Xwm Sawv Cev Tam Tau Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No