IX. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Qhov Sib Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv thiab Tes Hauj Lwm ntawm Tib Neeg

310. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej mas cuam tshuam rau tes hauj lwm ntawm tag nrho noob neej, thiab nws kuj tseem sawv cev tes hauj lwm ntawm tag nrho tiam ntawd thiab, ces txhais tau hais tias Vajtswv tus kheej tes hauj lwm sawv cev txhua lub zog nruab nrog thiab txoj xub ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig, hos tes hauj lwm ntawm cov thwj tim mas los tom qab Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab caum nws los, thiab nws tsis coj tiam ntawd, los sis tsis sawv ces tej xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm nyob rau tag nrho tiam ntawd. Lawv tsuas ua tes hauj lwm uas tib neeg tsim nyog ua, uas tsis muaj dab tsi cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg hlo li. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej uas kiag ces yog ib qho dej num nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog tes dej num uas cov neeg uas raug siv ntawd ua, thiab nws tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau tes hauj lwm cawm tib neeg. Txawm hais tias ob qho ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, los vim yog qhov sib txawv ntawm lub koob npe thiab kev sawv cev ntawm tes hauj lwm, ces nws yeej muaj qhov sib txawv uas pom meej meej thiab muaj tiag rau ntawm Vajtswv tus kheej tes hauj lwm thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg. Tshaj qhov ntawd, tus ciaj ciam ntawm tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua mas sib txawv nyob rau ntawm daim phiaj uas muaj koob npe sib txawv. Tej no ces yog tej hauv paus ntsiab lus thiab ciaj ciam ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

311. Tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib dua ib tiam tshiab, thiab cov uas ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus ces yog cov uas raug Nws siv. Tes hauj lwm uas tib neeg ua puav leej nyob tag nrho hauv tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv hauv cev nqiaj daim tawv, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau mus dhau tus ciam no. Yog hais tias tus Vajtswv uas yug los ua neeg tsis los ua Nws tes hauj lwm, tib neeg yuav tsis muaj cuab kav muab tiam qub coj los xaus tseg thiab yuav tsis muaj cuab kav coj tau ib tiam tshiab los. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas nyob rau hauv qhov deb ntawm qhov pib rau qhov xaus ntawm lawv tes dej num uas lawv muaj cuab kav ua tau li ib tug tib neeg ua xwb, thiab nws tsis yog sawv cev rau Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg nkaus xwb mas thiaj li muaj cuab kav los thiab ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua ntawd kom tiav hlo thiab, dhau Nws lawm, tsis muaj leej twg yuav ua tau tes hauj lwm no sawv cev rau Nws li. Muaj tseeb, qhov Kuv hais no ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Qias Vuab Tsuab Ces Haj Yam Xav Tau Kev Cawm Dim ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg

312. Vajtswv txoj lus mas muab coj los ua tsis tau tib neeg txoj lus, thiab tib neeg txoj lus mas haj yam tsis muaj leej twg muab ua tau Vajtswv txoj lus. Ib tug tib neeg uas Vajtswv siv mas tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab tus Vajtswv uas yug los ua neeg mas tsis yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv. Nyob rau qhov no, nws muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev. Tej zaum, tom qab uas nyeem tej lus no tag lawm, koj tsis lees hais tias tej no yog Vajtswv tej lus, tab sis tsuas yog ib qho kev tig ras to taub uas tib neeg tau xwb. Yog zoo li ntawd, koj qhov muag dig los ntawm kev tsis paub dab tsi lawm. Vajtswv tej lus yuav ua cas zoo ib yam nkaus li tej kev tig ras to taub uas tib neeg tau? Tus Vajtswv uas yug los ua neeg tej lus qhib ib tiam tshiab, coj tag nrho noob neej, nthuav qhia txog tej lus zais tob, thiab qhia tib neeg txoj xub ke uas lawv yuav taug nyob rau tiam tshiab. Qhov kev tig ras to taub uas tib neeg tau mas tsuas yog ib co lus qhia yooj yooj yim rau kev xyaum ua los sis kev paub xwb. Nws coj tsis tau tag nrho noob neej mus rau ib tiam tshiab los sis qhia tej lus zais tob txog Vajtswv Tus Kheej. Thaum txhua yam raug hais tag thiab ua tiav lawm, Vajtswv yog Vajtswv, thiab tib neeg yog tib neeg. Vajtswv muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv, thiab tib neeg muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg. Yog tib neeg saib tej lus uas Vajtswv hais zoo li ib co lus qhuab qhia kom tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig, thiab muab cov lus ntawm cov thwj tim thiab cov xib fwb cev Vajtswv lus ua cov lus uas Vajtswv tus kheej hais kiag, ces qhov ntawd yuav yog tib neeg ib qho kev ua yuam kev. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob muab qhov yog thiab tsis yog coj los sib xyaws ua ke, los sis muab qhov siab coj los ua qhov qis, los sis to taub yuam kev qhov tob ua qhov ntiav; tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yuav tsum tsis txhob lam txhob txwm rhuav qhov uas koj yeej paub hais tias yog qhov tseeb lawm. Txhua tus uas ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv yuav tsum nug txog tej teeb meem los ntawm qhov kev xav uas yog, thiab lees txais Vajtswv tes hauj lwm tshiab thiab Nws tej lus tshiab los ntawm qhov kev xav yam li yog ib tug uas Nws tsim tawm; tsis li ntawd, ces lawv yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

313. Tes hauj lwm uas ua los ntawm tus uas Vajtswv siv yog kom muaj kev koom tes nrog txoj hauj lwm ntawm Khetos los sis tus Vajntsujplig. Tus neeg no raug tsa nyob hauv ib tsoom neeg los ntawm Vajtswv, nws nyob rau ntawd yuav coj txhua tus neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg, thiab nws kuj tau raug tsa los ntawm Vajtswv kom ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg. Ib tug neeg zoo li no, tus uas muaj peev xwm ua hauj lwm koom tes nrog rau tib neeg, ntau dua li Vajtswv cov kev xav tau rau tib neeg thiab kev ua hauj lwm uas tus Vajntsujplig yuav tsum ua rau tib neeg tuaj yeem ua tiav los ntawm nws. Ib qho thiab yog li no: Vajtswv lub hom phiaj ntawm kev siv tus neeg no yog kom txhua tus uas caum raws Vajtswv tuaj yeem nkag siab zoo txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tuaj yeem ua tau ntau dua li Vajtswv xav tau. Vim tias tib neeg tsis muaj peev xwm to taub ncaj qha txog Vajtswv cov lus los sis Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv thiaj tau tsa qee tus neeg los ua txoj hauj lwm ntawd. Tus neeg uas raug siv los ntawm Vajtswv kuj tuaj yeem piav tau tias yog cov khoom nruab nrab uas Vajtswv siv coj tib neeg kev, ib yam li “tus neeg txhais lus” uas txuas lus ntawm Vajtswv thiab tib neeg. Yog li ntawd, tus neeg zoo li no tsis zoo li txhua tus uas ua hauj lwm hauv Vajtswv tsev neeg los sis cov uas yog Nws cov tub txib. Ib yam li lawv, nws tuaj yeem raug hu tias tus neeg ua dej num rau Vajtswv, tab txawm tseem nyob hauv nws txoj hauj lwm thiab keeb kwm ntawm kev siv los ntawm Vajtswv los nws txawv deb ntawm lwm tus neeg uas ua hauj lwm thiab cov tub txib. Hais txog lub tseem ntsiab ntawm nws txoj hauj lwm thiab nws li keeb kwm kev ua dej num, tus neeg uas raug Vajtswv siv yog Nws ua tus tsa, nws yog Vajtswv npaj cia los ua Vajtswv txoj hauj lwm, thiab nws koom tes ua txoj hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav ua tau nws txoj hauj lwm los hloov nws chaw li—no yog noob neej txoj dej num uas tu ncua tsis tau rau txoj hauj lwm uas los saum ntuj los. Txoj hauj lwm uas lwm tus neeg los sis cov tub txib tau ua, tib lub sij hawm ntawd, yog thiab tab sis cov xa khoom thiab ua raws tes dej num ntau yam uas npaj rau cov pawg ntseeg nyob rau txhua lub sij hawm, los sis lwm yam hauj lwm yooj yooj yim uas npaj rau hauv lub neej kom tuav tau lub neej hauv pawg ntseeg xwb. Cov neeg ua hauj lwm thiab cov tub txib no tsis raug tsa los ntawm Vajtswv, yuav hu lawv ua cov neeg uas siv los ntawm tus Vajntsujplig tau li cas. Lawv raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg thiab, tom qab lawv tau kawm thiab npaj tau ib ntus lawm, cov neeg ua tau zoo yuav raug xaiv tseg, cov neeg ua tsis tau zoo yuav raug xa rov qab mus rau qhov chaw lawv tuaj. Vim tias cov neeg no tau raug xaiv los ntawm cov pawg ntseeg, qee tus qhia lawv qhov tseeb tiag tiag tom qab dhau los ua cov thawj coj lawm, thiab qee tus txawm ua ntau yam tsis zoo thiab thaum kawg raug tshem tawm. Tus neeg uas raug Vajtswv siv, muab ua lwm yam hais, yog tus neeg uas Vajtswv npaj tseg, thiab tus muaj peev xwm, thiab muaj meej mom noob neej. Tus Vajntsujplig tau npaj nws thiab ua kom zoo tshaj plaws ua ntej, thiab tus Vajntsujplig ua tus coj tag nrho, thiab tshwj xeeb tshaj yog thaum nws ua hauj lwm, tus Vajntsujplig qhia nws thiab coj nws kev—qhov nuj nqi tshwm los ntawm qhov no ces yog tsis muaj kev phem ntawm kev coj Vajtswv cov xaiv tseg, vim Vajtswv mob siab rau Nws tus kheej lub luag hauj lwm, thiab Vajtswv ua Nws txoj hauj lwm txhua lub sij hawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg

314. Yog tias, thaum Nws los rau cev nqaij daim tawv, Vajtswv tsuas ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj xwb, thiab tsis muaj tib neeg uas caum raws Nws lub siab los ua hauj lwm nrog Nws, ces tib neeg yuav tsis muaj peev xwm to taub Vajtswv lub siab nyiam los sis koom nrog Vajtswv. Vajtswv yuav tsum siv cov tib neeg dog dig uas caum raws Nws lub siab los ua tes dej num no kom tiav log, los saib thiab saib xyuas pawg ntseeg, xwv kom qib uas tib neeg txoj kev xav sab hauv, nws lub hlwb, muaj peev xwm ntawm txoj kev xav thiaj muaj tiav tau. Muab ua lwm lo lus hais, Vajtswv siv ib pab tib neeg tsawg tsawg uas caum raws Nws lub siab los “txhais” tes dej num uas Nws ua hauv Nws lub cev saum ntuj, xwm kom nws thiaj raug muab qhib hlo—los hloov yam lus saum ntuj los ua tib neeg yam lus, xwv kom tib neeg thiaj nkag siab thiab to taub tau nws. Yog tias Vajtswv tsis ua li ntawd, tsis muaj leej twg yuav to taub Nws yam lus saum ntuj, vim tias cov tib neeg uas caum raws Nws lub siab mas, tom qab txhua yam, yog pab tsawg tsawg xwb, thiab tib neeg lub nrab peev xwm los nkag siab mas tsis zoo. Vim li ntawd Vajtswv thiaj xaiv txoj kev no xwb thaum ua hauj lwm hauv cev nqaij uas yug los ua neeg. Yog tias tsuas muaj tes dej num saum ntuj xwb, ces tsis muaj txoj hau kev twg rau tib neeg los paub los sis koom nrog Vajtswv, vim tias tib neeg tsis to taub Vajtswv yam lus. Tib neeg tsuas muaj peev xwm to taub yam lus no los ntawm qhov chaw ntawm cov tib neeg uas caum raws Vajtswv lub siab xwb, cov uas piav Nws tej lus meej tseeb. Txawm li cas los xij, yog tias tsuas muaj cov tib neeg zoo li no ua hauj lwm rau hauv noob neej xwb, qhov ntawd tsuas tuav tau tib neeg lub neej dog dig xwb; nws hloov tsis tau tib neeg tus moj yam. Vajtswv tes dej num tsis muaj ib theem pib tshiab tau; tsuas yuav muaj tib cov nkauj qub xwb, tej lus hais muaj hais txaus qub. Tsuas yog los ntawm qhov chaw ntawm tus Vajtswv yug los ua neeg, tus uas hais txhua yam uas yuav tsum tau hais thiab ua txhua yam uas yuav tsum tau ua kom tiav rau lub caij nyoog ntawm Nws qhov yug los ua neeg, tom qab qhov uas tib neeg ua hauj lwm thiab paub raws li Nws tej lus, tsuas yog thaum ntawd xwb lawv tus moj yam ntawm lub neej thiaj muaj peev xwm hloov tau, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv thiaj muaj peev xwm ntws nrog lub sij hawm. Tus uas ua hauj lwm hauv lub hwj huam saum ntuj sawv cev rau Vajtswv, hos cov uas ua hauj lwm hauv noob neej yog cov tib neeg uas Vajtswv siv. Ces hais tau tias, tus Vajtswv yug los ua neeg yeej txawv hlo ntawm cov tib neeg uas Vajtswv siv. Tus Vajtswv yug los ua neeg muaj peev xwm ua tes dej num ntawm lub hwj huam saum ntuj, hos cov tib neeg uas Vajtswv siv tsis muaj. Nyob rau qhov pib ntawm txhua tiam, Vajtswv tus Ntsujplig hais lus kiag thiab pib tiam tshiab los coj tib neeg mus rau qhov pib tshiab. Thaum Nws hais lus tag lawm, qhov no qhia tias Vajtswv tes dej num hauv Nws lub cev saum ntuj tiav lawm. Tom qab ntawd, tib neeg txhua tus caum cov coj ntawm cov uas Vajtswv siv mus nkag rau lawv txoj kev paub ntawm lub neej. Los ntawm tib qho no, qhov no kuj yog theem uas Vajtswv coj tib neeg mus rau tiam tshiab thiab ib txoj kev pib tshiab rau tib neeg—nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv tes dej num hauv cev nqaij daim tawv xaus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv uas Tseem Ceeb Ntawm tus Vajtswv Yug Los Ua Neeg thiab cov Tib Neeg uas Vajtswv Siv

315. Txawm yog ib tug neeg uas Vajntsujplig siv kiag los yeej sawv cev tsis tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas tsis yog hais tias ib tug neeg zoo li ntawd tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv nkaus xwb, tab sis kuj hais tias tes hauj lwm nws ua mas sawv cev tsis tau rau Vajtswv ncaj qha thiab. Muab ua lawm yam lus hais, ces tib neeg txoj kev ntsib kev pom tsis muaj cuab kav muab tso ncaj qha tau nyob rau hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, thiab nws tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua ces tag nrho yog tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua nyob rau hauv Nws tus kheej qhov kev npaj cawm tib neeg thiab nws cuam tshuam txog qhov kev cawm tib neeg loj. Tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog muaj kev muab lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom pab rau xwb. Nws muaj ntawm qhov kev nrhiav tau ib txoj kev tshiab ntawm qhov kev ntsib kev pom uas mus dhau ntawm qhov kev taug ntawm cov neeg uas tau mus txog qhov ntawd twb tau taug dua lawm xwb, thiab ntawm kev coj lawv tej kwv tij thiab nkauj muam thaum nyob rau hauv txoj kev coj ntawm Vajntsujplig. Qhov uas cov neeg no muab tau rau ces yog lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom los sis tej kev sau ntawv nyob rau sab ntsuj plig ntawm cov neeg uas muaj txoj kev ntseeg loj xwb. Txawm hais tias cov neeg no raug Vajntsujplig siv, los tes hauj lwm lawv ua tsis cuam tshuam txog tes hauj lwm cawm tib neeg uas loj nyob rau qhov kev npaj rau-txhiab-xyoo. Nws tsuas muaj cov neeg uas Vajntsujplig tau tsa sawv los nyob rau tej caij nyoog uas sib txawv ntawd los coj cov neeg kom los yoog raws tus Vajntsujplig, kom txog rau thaum uas tes dej num lawv ua ntawd los txog qhov xaus kiag los sis kom txog rau thaum lawv txoj sia los txog qhov xaus. Tes hauj lwm lawv ua ces tsuas yog npaj ib txoj kev kom zoo tsim nyog rau Vajtswv Tus Kheej kiag los sis ua qee yam ntxiv rau qhov kev cawm tib neeg ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau hauv lawv tus kheej, cov neeg no tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm loj dua ntawm Nws qhov kev cawm tib neeg, los sis lawv tsis muaj peev xwm qhib tej kev tshiab, lawv ib tug twg haj yam tsis muaj peev xwm yuav coj tau ib qho chaw xaus los rau tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam dhau los li. Yog li ntawd, tes hauj lwm lawv uas ces tsuas sawv cev rau ib tug uas raug tsim tawm los ua nws tes dej num xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau rau Vajtswv Tus Kheej kiag ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Qhov no mas vim yog tes hauj lwm lawv ua tsis zoo li qhov uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Tes hauj lwm coj ib tiam tshiab los mas tsis yog ib yam uas ib tug tib neeg yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv qhov chaw. Tsis muaj leej twg uas tsis yog Vajtswv Tus Kheej kiag yuav ua tau li. Tag nrho cov hauj lwm uas tib neeg ua tau ces tsuas muaj qhov uas ua nws tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los xwb thiab ua tau rau thaum uas nws raug txhawb los sis raug qhia kom paub los ntawm Vajntsujplig xwb. Txoj kev coj qhia uas cov neeg no muab ces tag nrho tsuas yog qhia kom tib neeg pom txoj kev xyaum ua nyob rau hauv lawv lub neej txhua hnub thiab lawv yuav ua li cas thiaj li haum nrog rau Vajtswv txoj kev xav nkaus xwb. Tib neeg tes hauj lwm ces yeej tsis cuam tshuam txog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los sis tsis sawv cev rau tus Ntsujplig tes hauj lwm. Ib qho kev piv txwv, tes hauj lwm ntawm Tim Khawv Lis thiab Tus Neeg Saib Xyuas Nis ces yog coj txoj kev. Ua txoj kev tshiab los sis qub, tes hauj lwm ces yog teeb rau ntawm lub ntsiab lus uas muaj nyob rau hauv Vajluskub. Txawm nws yuav yog kev tsim kho pawg ntseeg hauv zej zog los sis tsis tsa pawg ntseeg hauv zej zog, nkawd tes hauj lwm ces yog qhov rhawv pawg ntseeg. Tes hauj lwm nkawd ua ces yog txuas ntxiv rau tes hauj lwm uas Yexus thiab Nws cov thwj tim muab tso tseg es tseem ua tsis tau tiav los sis tseem tsis tau loj hlob ntxiv nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Tej uas nkawd ua nyob rau hauv nkawd tes hauj lwm ces yog tej uas Yexus tau, nyob hauv Nws tes hauj lwm thaum lub sij hawm ntawd, hais kom tej tiam uas los tom qab Nws ua, ib yam li muab lawv tej taub hau qhwv, kev cai raus dej, ntais ncuav, los sis haus cawv. Nws kuj hais tau hais tias nkawd tes hauj lwm ces yog ceev phau Vajluskub cia thiab nrhiav tej kev tshiab nyob rau hauv Vajluskub. Nkawd tsis tau ua tau dab tsi nce qib mus deb li. … vim tes hauj lwm ntawm cov neeg uas raug Vajntsujplig siv tsis zoo ib yam li tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag, ces lawv lub koob meej thiab cov neeg uas lawv ua sawv cev rau ntawd mas sib txawv. Qhov no yog vim tes hauj lawm uas Vajntsujplig npaj siab ua mas txawv, thiab nyob rau qhov no ces cov uas zoo ib yam uas ua tes hauj lwm ces raug muab lub koob meej thiab lub meej mom uas sib txawv rau. Cov neeg uas Vajntsujplig siv mas tej zaum yeej ua ib txhia hauj lwm uas yog cov tshiab thiab tej zaum kuj muab ib co hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam tag los lawm tshem tawm thiab, tab sis qhov lawv tsis muaj peev xwm ua tau ces yog nthuav tawm txog tus moj yam thiab txoj kev xav ntawm Vajtswv nyob rau tiam tshiab. Lawv tsuas ua hauj lwm los muab tes hauj lwm uas ua tiav nyob rau tiam dhau los lawm ntawd tshem tawm xwb, thiab tsis yog yuav ua tes hauj lwm tshiab rau lub hom phiaj uas yuav sawv cev ncaj qha rau tus moj yam ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd, tsis hais lawv yuav muab pes tsawg qhov kev xyaum ua uas dhau sij hawm ntawd tshem tawm los sis lawv yuav qhia txog pes tsawg qhov kev xyaum ua tshiab li, lawv yeej tseem sawv cev rau tib neeg thiab tej yam uas raug tsim tawm los xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm, txawm li cas los xij, Nws yeej tsis tab meeg qhib suab tshaj tawm txog kev muab tej kev xyaum ua qub ntawm tiam qub tshem tawm pov tseg los sis tshaj tawm ncaj qha txog qhov pib ntawm ib tiam tshiab. Nws yeej ua Nws tes hauj lwm ncaj qha thiab yam tsis zais hlo li. Nws yeej qhia ncaj qha txog kev ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab ua; qhov ntawd ces yog, Nws nthuav tawm ncaj qha txog tes hauj lwm uas Nws tau coj los, ua Nws tes hauj lwm ncaj qha li npaj siab rau thaum xub thawj, nthuav tawm txog Nws kiag thiab tus moj yam. Thaum tib neeg pom nws, Nws tus moj yam thiab Nws tes hauj lwm los ib yam nkaus li thiab uas yeej txawv ntawm cov uas nyob rau tej tiam dhau los lawm. Txawm li cas los xij, muab saib los ntawm Vajtswv Tus Kheej kis, ces qhov no tsuas yog ib qho kev txuas thiab kev loj hlob ntxiv ntawm Nws tes hauj lwm xwb. Thaum Vajtswv Tus Kheej kiag ua hauj lwm, Nws nthuav tawm Nws txoj lus thiab coj tes hauj lwm tshiab ncaj qha los. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces thaum tib neeg ua hauj lwm, nws yog ua los ntawm kev maj mam xav mam ua thiab kev kawm, los sis nws yog ib qho txuas ntxiv ntawm txoj kev paub thiab kev muab tej kev xyaum ua coj los tso sib dhos kom muaj kab muaj ke uas yog tsim nyog rau ntawm lwm tus tes hauj lwm xwb. Qhov ntawd ces hais tias, qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm uas tib neeg ua ces tsuas yog ua raws li ib qho kev ua uas twb yeej muaj teeb tseg lawm thiab yog “rau nkawm khau tshiab taug tej kev qub xwb.” Qhov no ces txhais tau hais tias txawm yog kiag txoj kev uas cov neeg uas Vajntsujplig siv ntawd taug los yeej yog ua nyob rau saum txoj uas Vajtswv Tus Kheej pib kiag xwb. Yog li ntawd, thaum txhua yam hais txhij thiab ua tiav tag lawm, ces tib neeg yeej tseem yog tib neeg, thiab Vajtswv yeej tseem yog Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

316. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus hais tawm qee cov lus thiab ua ib theem ntawm tes hauj lwm. Muaj ib lub ntsiab rau lawv tag nrho, thiab lawv tag nrho yeej haum rau cov tib neeg thaum lub sij hawm ntawd tus yam ntxwv; Yexus hais lus thiab ua hauj lwm haum rau lub ntsiab nyob rau lub sij hawm thaum ntawd. Nws kuj tau hais qee yam lus faj lem thiab. Nws hais ua lus faj lem tias tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb yuav los rau tiam kawg thiab yuav ua ib theem ntawm tes hauj lwm. Uas hais tau tias, Nws tsis to taub dab tsi tshaj li tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej yuav ua nyob rau tiam ntawd; tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg coj los mas, muaj ua lwm lo lus hais, muaj chaw kawg. Yog li ntawd, Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm tiam uas Nws nyob xwb thiab tsis ua lwm tes hauj lwm uas tsis muaj feem xyuam dab tsi rau Nws. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tsis ua hauj lwm raws li tej kev xav los sis tej yog toog, tab sis ua haum raws lub sij hawm thiab lub ntsiab xwb. Tsis muaj leej twg coj los sis coj Nws kev li. Qhov tag nrho ntawm Nws tes hauj lwm mas yog Nws tus kheej kiag xwb—nws yog tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig uas yug los ua neeg, uas yog tag nrho tes hauj uas qhov kev yug los ua neeg cojj los. Yexus tsuas ua hauj lwm raws li yam Nws Tus Kheej pom thiab hnov xwb. Muaj ua lwm lo lus hais, ces tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha xwb; tsis cheem tsum rau cov tub xa xov los tshwm rau Nws thiab ua npau suav rau Nws, los sis ua kom muaj qhov kaj ci ntsa iab rau Nws thiab cia kom Nws pom. Nws ua hauj lwm ywj siab hlo thiab tsis muaj kev txwv li, uas yog vim hais tias Nws tes hauj lwm tsis yog ua raws li tej kev xav. Muab ua lwm lo lus hais, ces thaum Nws ua hauj lwm, Nws tsis yog xuas dub thiab khwv yees xwb, tab sis ua ntau yam tiav hlo yam kaj siab lug, ua hauj lwm thiab hais lus raws li Nws tus kheej tej tswv yim thiab yam Nws pom ntawm Nws ob lub qhov muag, muab kev txhawb rau txhua tus thwj tim uas caum raws Nws tam sim ntawd. Qhov no yog qhov sib txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm: Thaum tib neeg ua hauj lwm, lawv nrhiav thiab xuas ub xuas no, yeej ib txwm xyaum thiab txhob txwm ua raws li lub hauv paus pua los ntawm lwm tus kom muaj kev to taub qhov tseeb tob zog xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas yog txoj kev paj ntawm qhov Nws yog, thiab Nws ua tes hauj lwm uas Nws Tus Kheej yuav tsum ua. Nws tsis muab kev txhawb rau pawg ntseeg uas yog siv txoj kev paub los ntawm ib tug tib neeg twg tes hauj lwm li. Tab sis, Nws ua tes hauj lwm tam sim no raws li tib neeg tus yam ntxwv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (5)

317. Tes hauj lwm ntawm tib neeg ces qhia txog nws qhov kev ntsib kev pom thiab nws qhov kev ua neeg. Yam uas tib neeg muab thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev rau lawv. Tib neeg qhov kev to taub tob, tib neeg qhov kev xav, tib neeg qhov kev txawj xav, thiab lawv qhov kev xav kom pom hauv nruab siab ces puav leej nyob tag nrho hauv lawv tes hauj lwm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom ces tshwj xeeb yog qhia tau txog lawv tes hauj lwm, thiab ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom rais mus ua ib feem ntawm nws tes hauj lwm. Tib neeg tes hauj lwm muaj peev xwm qhia tawm txog nws qhov kev ntsib kev pom. Thaum uas ib txhia neeg qhov kev ntsib kev pom yog qhov tsis zoo, ces feem ntau ntawm tej lus sib tham hauv lawv tej kev sib koom ces yeej muaj tej yam tsis zoo nyob rau hauv. Yog lawv qhov kev ntsib kev pom rau ib ntus ntawd yog qhov zoo thiab tshwj xeeb yog lawm muaj ib txog kev nyob rau kis zoo, ces lawv tej kev sib koom ces yeej muaj kev txhawb siab, thiab tib neeg yeej muaj cuab kav muab tau tej yam zoo los ntawm lawv. Yog ib tug neeg ua hauj lwm pheej xav phem rau ib ntus, ces nws qhov kev sib koom yuav muaj tej yam tsis zoo tas mus li. Hom kev sib koom no mas ua rau muaj kev ntxhov siab, thiab lwm tus yuav cia li ntxhov siab yam tsis xav txog li tom qab nws qhov kev sib koom lawm. Tus yam ntxwv ntawm cov neeg raws mas hloov mus raws nkaus li tus thawj cov qhov. Tus yam ntxwv ntawm cov raws hloov raws li tus ntawm tus coj. Qhov sab hauv ntawm tus neeg ua hauj lwm zoo li cas ces qhov nws nthuav tawm yeej zoo li ntawd, thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas yeej hom hloov mus raws li tib neeg tus yam ntxwv. Nws ua hauj lwm raws li tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab tsis yuam lawv, tab sis txib cov neeg raws li lawv tej kev ntsib kev pom li ib txwm muaj xwb. Qhov no ces hais tau hais tias tib neeg tej kev sib koom mas txawv Vajtswv txoj lus. Tej uas tib neeg sib koom ces qhia txog lawv tej kev to taub tob thiab tej kev ntsib kev pom, nthuav tawm kom pom kiag lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom nyob rau ntawm lub hauv paus tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv tes dej num ces yog yuav nrhiav, tom qab uas Vajtswv ua hauj lwm los sis hais lus lawm, seb qhov twg ntawm tej ntawd uas lawv tsim nyog muab coj los xyaum ua thiab to taub txog, thiab ces muab xa mus rau cov ntseeg ntawd. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm sawv cev nws qhov kev to taub thiab kev xyaum ua. Muaj tseeb, tes hauj lwm ntawd mas muab sib xyaws nrog tib neeg tes kev kawm thiab kev ntsib kev pom los sis tib neeg txoj kev xav. Txawm tus Vajntsujplig txawm yuav ua hauj lwm li cas, txawm yuav yog nyob rau hauv tib neeg los sis nyob rau hauv tus Vajtswv uas yug los ua neeg, cov neeg ua hauj lwm mas yeej ib txwm nthuav tawm kom pom seb lawv yog dab tsi. Txawm hais tias tus Vajntsujplig yog tus uas ua tes hauj lwm, tes hauj lwm mas yog tsim tsa los ntawm qhov uas seb tib neeg xeeb txawm yog dab tsi, vim tus Vajntsujplig yeej tsis ua hauj lwm yam tsis muaj lub hauv paus ruaj khov. Muab ua lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm mas tsis yog lam muab ntawm tej los xwb, tab sis yog ua raws nkaus li tej xwm txheej muaj tiag thiab tej yam ntxwv muaj tiag. Tsuas yog tib txog kev no xwb mas tib neeg tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov tau thiab lawv tej kev xav phem qub thiab tej kev xav qub thiaj li yuav hloov tau. Qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov lawv pom, lawv ntsib, thiab lawv xav, thiab ua tau los ntawm tib neeg txoj kev xav, txawm hais tias nws yog tej kev qhuab qhia los sis kev xav phem los xij. Tib neeg tes hauj lwm mas yuav hla tsis tau tus ciaj ciam ntawm tib neeg txoj kev ntsib kev pom li, los sis tej uas lawv pom, los sis tej uas lawv muaj cuab kav xav tau los to taub tau, tsis hais tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li. Tag nrho tej Vajtswv nthuav tawm mas yog qhov uas Nws Tus Kheej yog kiag ntag, thiab qhov no mas tib neeg ua tsis tau—ntawd ces hais tias, dhau tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav lawm. Nws nthuav tawm txog Nws tes hauj lwm coj tag nrho noob neej, thiab qhov no mas tsis cuam tshuam txog tej ntsiab lus ntawm tib neeg tej kev ntsib kev pom, tab sis mas tsuas yog cuam tshuam txog Nws tus kheej tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Qhov uas tib neeg nthuav tawm mas yog lawv qhov kev ntsib kev pom, hos qhov uas Vajtswv nthuav tawm mas yog Nws tus kheej kiag ntag, uas yog Nws tus yam ntxwv xeeb txawm, tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom yog nws qhov kev to taub tob thiab qhov kev paub ces yog muab los ntawm qhov hauv paus keeb cag ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm txog Nws tus kheej kiag ntag. Tej yam kev to taub tob li ntawd thiab kev paub ntawd ces hu ua tib neeg qhov yog nws kiag ntag, thiab qhov hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev nthuav tawm ntawd ces yog tib neeg tus moj yam xeeb txawm thiab peev xwm—yog vim li no es lawv thiaj li raug muab hu ua tib neeg tus kheej kiag ntag. Tib neeg kuj muaj cuab kav los sib qhia tau txog tej uas lawv tau ntsib thiab tau pom. Tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav sib qhia tau txog qhov uas lawv tseem tsis tau ntsib, tsis tau pom, los sis lawv txoj kev xav ncav tsis cuag, tej ntawd yog tej uas lawv tsis tau muaj nyob rau hauv lawv. Yog hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd tsis yog los ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom los, ces qhov ntawd yeej yog nws qhov kev xav los sis kev qhuab qhia los xwb. Muab hais yooj yooj yim ces, yeej tsis muaj qhov muaj tiag nyob rau hauv tej lus. Yog hais tias koj tsis tau los mus ntsib tej yam uas nyob rau hauv tej zej zog, ces koj yeej tsis muaj cuab kav yuav los sib qhia tau kom meej meej txog tej kev sib txheeb uas cov nyom heev nyob rau hauv tej zej zog. Yog koj tsis muaj ib tse neeg, yog lwm tus tham txog teeb meem hauv tsev neeg, koj yuav tsis to taub feem ntau ntawm tej lawv hais. Yog li ntawd, qhov uas tib neeg sib qhia thiab tes hauj lwm lawv ua ces sawv cev lawv tus hauv sab nruab nrog.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

318. Kuv cov lus sawv cev Kuv kiag, tab sis qhov Kuv hais ces nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav kov cuag lawm. Qhov Kuv hais tsis yog qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom, thiab nws tsis yog tej yam uas tib neeg muaj peev xwm pom tau; nws kuj tsis yog tej yam uas tib neeg kov tau, tab sis yog yam ua Kuv yog kiag. Ib txhia neeg mas tsuas lees paub hais tias qhov ua Kuv hais tawm ces yog qhov uas Kuv tau ntsib tau pom xwb, tab sis lawv tsis nco ras txog hais tias nws yog qhov kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig. Muaj tseeb, tej uas Kuv hais yog tej uas Kuv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog Kuv uas tau ua tes hauj lwm cawm tib neeg los tau rau txhiab xyoo. Kuv tau ntsib tau pom txhua yam puag thaum pib kiag qhov kev tsim noob neej los txog ntua rau tam sim no; yog ua cas Kuv thiaj li yuav piav tsis tau? Thaum hais txog tib neeg tus yeeb yam, Kuv tau pom meej kawg nkaus; Kuv twb ua twb zoo siab ntev heev los lawm. Ua li cas Kuv thiaj yuav tsis muaj cuab kav tham tau kom meej meej txog nws? Vim Kuv tau pom tib neeg lub tseem ntsiab meej meej lawm, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog yuav qhuab ntuas tib neeg thiab txiav txim rau lawv, vim tag nrho tib neeg yog los ntawm Kuv los tab sis raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm xwb. Muaj tseeb, Kuv kuj yog tus tsim nyog soj ntsuam xyuas txog tes hauj lwm uas Kuv tau ua tag lawm. Txawm hais tias tes hauj lwm no tsis yog Kuv lub cev nqaij daim tawv ua kiag, los nws yog ib qho kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig, thiab qhov no yog qhov Kuv muaj thiab yog qhov uas yog Kuv kiag. Yog li ntawd, Kuv thiaj li yog tus tsim nyog los nthuav tawm txog nws thiab los ua tes hauj lwm uas Kuv tsim nyog ua. Tej uas tib neeg hais ces yog tej uas lawv tau ntsib tau pom lawm. Nws yog tej uas lawv tau pom kiag, tej uas lawv lub siab ncav cuag, thiab tej uas lawv tej kev pom kev hnov muaj cuab kav ncav cuag. Qhov ntawd ces yog qhov uas lawv muaj cuab kav sib qhia. Cov lus uas hais los ntawm Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas yug los ua neeg yog kev nthuav tawm ncaj qha ntawm tus Ntsujplig thiab lawv nthuav tawm txog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig tau ua, uas lub cev nqaij daim tawv tsis tau ntsib kiag los sis pom kiag, tab sis Nws tseem nthuav tawm txog Nws kiag, vim lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub cev nqaij daim tawv yog tus Ntsujplig, thiab Nws nthuav tawm txog tes hauj lwm ntawm tus Ntsujplig. Nws yog tes hauj lwm uas tus Ntsujplig twb ua tiav lawm, txawm hais tias nws yeej nyob deb tshaj qhov uas lub cev nqaij daim tawv yuav kov cuag los xij. Tom qab qhov kev yug los ua neeg lawm, los ntawm qhov kev nthuav tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv, Nws tau pab kom tib neeg los paub Vajtswv kiag thiab cia tib neeg los pom Vajtswv tus moj yam thiab tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav. Tes hauj lwm ntawm tib neeg mas ua rau cov neeg pom meej dua txog qhov uas lawv tsim nyog nkag mus rau thiab qhov uas lawv tsim nyog to taub; nws yog kev coj tib neeg mus rau txoj kev to taub thiab kev ntsib kev pom qhov tseeb. Tib neeg tes hauj lwm ces yog txhawb nqa tib neeg; Vajtswv tes hauj lwm ces yog qhib tej kev tshiab thiab tej tiam tshiab rau noob neej, thiab los nthuav tawm rau tib neeg txog tej uas tej tib neeg txawj tuag ntawd tsis paub txog, pab lawv kom paub Nws tus moj yam. Vajtswv tes hauj lawm ces yog los coj tag nrho noob neej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

319. Tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces yog ua kom tau txiaj ntsig rau tib neeg. Nws ces yog qhuab qhia tib neeg; nws yeej tsis muaj ib qho hauj lwm uas yuav tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg li. Tsis hais qhov tseeb yuav nyob tob los ntiav li, thiab tsis hais xyov qhov peev xwm ntawm cov uas txais yuav qhov tseeb ntawd yuav nyob txij twg li, yam dab tsi uas tus Vajntsujplig ua, ces nws yeej muaj txiaj ntsig rau tib neeg xwb. Tab sis tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig mas tsis muaj cuab kav yuav ua tau ncaj qha; nws yuav tsum tau muab nthuav tawm los ntawm cov neeg ua koom tes nrog Nws. Tsuas li ntawd nkaus xwb mas thiaj muab tau qhov uas tshwm sim los ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Muaj tseeb, thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm ncaj qha, mas nws yeej tsis yog ua cuav xwm hlo li; tab sis thaum tus Vajntsujplig ua hauj lwm hla hauv tib neeg los, nws dub tsuas ntau heev thiab tsis yog tes hauj lwm thaum xub thawj ntawm tus Vajntsujplig lawm. Qhov no mas yog li no, ces qhov tseeb thiaj li hloov mus rau ntau theem lawm. Cov ntseeg tsis txais qhov kev npaj siab thaum pib kiag ntawm tus Vajntsujplig tab sis tsuas tau txais ib qho sib xyaws ua ke ntawm tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig thiab qhov kev ntsib kev pom thiab qhov kev paub ntawm tib neeg xwb. Qhov uas cov ntseeg tau txais uas yog tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig ces yog lawm, hos qhov kev ntsib kev pom thiab qhov kev paub ntawm tib neeg uas lawv tau txais mas sib txawv vim cov neeg ua hauj lwm los yeej sib txawv thiab. Cov neeg ua hauj lwm uas tau txais kev qhuab qhia thiab kev coj ntawm tus Vajntsujplig mas yuav mus ntxiv kom muaj tej kev ntsib kev pom raws li qhov kev qhuab qhia thiab qhov kev coj ntawd. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom no ces yog tib neeg lub siab thiab qhov kev ntsib kev pom sib xyaws, nrog rau qhov kev ua neeg, thiab tom qab ntawd, lawv yuav tau qhov kev paub los sis kev pom tob uas lawv tsim nyog muaj. Qhov no yog tib neeg txoj kev xyaum ua tom qab uas tau ntsib tau pom qhov tseeb lawm. Qhov kev xyaum ua no mas tsis zoo ib yam tag mus li, vim tib neeg muaj kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab tej yam uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd los yeej sib txawv thiab. Nyob rau txoj kev no, tib qho kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig mas ua tau kom muaj tej kev paub thiab kev xyaum ua uas sib txawv, vim cov uas tau txais qhov kev qhuab qhia ntawd los yeej sib txawv thiab. Ib txhia neeg ua yuam kev tej qho me me thaum lawv xyaum ua hos ib txhia mas ua yuam kev loj, thiab ib co mas yeej tsis ua dab tsi li tsuas yog ua yuam kev nkaus xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg sib txawv nyob rau lawv qhov peev xwm los to taub thiab kuj yog vim lawv qhov peev xwm xeeb txawm ntawd yeej sib txawv thiab. Ib txhia neeg mas muaj ib hom kev to taub tom qab uas hnov ib tsab xov lawm, thiab ib txhia mas muaj ib qho tom qab uas hnov ib qho tseeb lawm. Ib txhia neeg mas tsuas txawv me me xwb, hos ib co mas yeej tsis to taub lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb kiag li. Yog li ntawd, ib tug qhov kev to taub mas yog qhov tswj nws qhov kev coj lwm tus; qhov no mas muaj tseeb tiag, vim ib tug tes hauj lwm mas tsuas yog qhov kev nthuav tawm txog nws kiag. Cov tib neeg uas raug coj los ntawm cov uas muaj ib qho kev to taub yog rau qhov tseeb mas yuav muaj ib qho kev to taub yog rau qhov tseeb thiab. Txawm hais tias yeej muaj cov neeg uas muaj qee yam yuam kev nyob rau hauv lawv qhov kev to taub, los cov ntawd mas muaj tsawg heev li, thiab tsis yog txhua tus yuav muaj tej qho yuam kev li ntawd. Yog ib tug neeg muaj ib qho yuam kev nyob rau hauv nws qhov kev to taub txog qhov tseeb lawm, cov uas caum nws ces yeej yuav muaj tej qho yuam kev li ntawd tiag tiag li, thiab cov neeg no yuav yuam kev rau txhua txhua qhov kev to taub ntawm lo lus. Qhov uas seb cov ntseeg yuav to taub qhov tseeb ntau los tsawg li cas ces nyob ntawm cov neeg ua hauj lwm xwb. Muaj tseeb, qhov tseeb los ntawm Vajtswv mas yeej yog thiab tsis muaj dab tsi yuam kev nyob rau li, thiab nws yeej muaj tiag li ntawd. Cov neeg ua hauj lwm, txawm li cas los xij, mas yeej tsis yog yuav yog tag nrho li thiab hais tsis tau hais tias yuav vam khom tau tag nrho. Yog cov neeg ua hauj lwm muaj ib txog kev uas muaj qab hau los muab qhov tseeb coj mus xyaum ua tau, ces cov ntseeg kuj yuav muaj ib txoj kev los xyaum ua thiab. Yog cov neeg ua hauj lwm tsis muaj ib txog kev los xyaum ua qhov tseeb tab sis tsuas muaj qhov kev qhuab qhia xwb, ces cov ntseeg yuav tsis muaj qhov muaj tiag. Qhov peev xwm thiab tus yeeb yam ntawm cov ntseeg mas raug txiav txim siab rau los ntawm qhov yug lawm thiab tsis yog txuam nrog cov neeg ua hauj lwm, tab sis tus ciaj ciam uas cov ntseeg to taub qhov tseeb thiab paub Vajtswv mas nyob rau ntawm cov neeg ua hauj lwm (qhov no mas tsuas zoo li no rau ib txhia neeg xwb). Ib tug neeg ua hauj lwm yuav zoo li cas, ces cov ntseeg uas nws coj yuav zoo nkaus li ntawd thiab. Qhov uas ib tug neeg ua hauj lwm nthuav tawm ces yog nws tug kheej kiag xwb, yam tag nrho li. Tej uas nws txib cov caum nws ces yog tej uas nws tus kheej kiag txaus siab los sis muaj peev xwm ua kom tau tiav hlo. Cov neeg ua hauj lwm feem coob mas siv tej uas lawv tus kheej ua kiag coj los ua lub hauv paus los txib cov uas caum lawv, txawm hais tias feem ntau mas lawv cov caum yeej tsis muaj peev xwm ua tau hlo li—thiab qhov uas yus tsis muaj peev xwm ua tau ntawd rais los ua ib qho tav kev rau yus qhov kev to taub.

Nws muaj kev sib txawv tsawg tshaj nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm cov uas twb raug qhuab qhia, raug saib xyuas, txiav txim rau thiab qhuab ntuas tag lawm, thiab qhov kev nthuav tawm ntawm lawv tes hauj lwm mas yeej yog dua. Cov uas vam khom rau lawv tus yeeb yam qub los ua hauj lwm mas yeej muaj tej qho yuam kev loj. Tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log mas nthuav tawm txog lawv tus kheej tus yeeb yam qub ntau dhau heev lawm, ces ua ib qho tav kev loj rau Vajntsujplig tes hauj lwm. Tsis hais ib tug neeg lub peev xwm yuav zoo npaum li cas li, lawv yuav tsum raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau ua ntej lawv yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. Yog lawv tseem tsis tau raug txiav txim rau li ntawd, lawv tes hauj lwm, tsis hais yuav ua tau zoo npaum li cas li, tsis muaj peev xwm yuav haum nrog rau tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb thiab yeej tsuas yog qhov tsim tawm los ntawm lawv tus yeeb yam qub thiab kev zoo ntawm tib neeg xwb. Tes hauj lwm ntawm cov uas twb tau raug qhuab qhia, raug saib xyuas, thiab raug txiav txim rau lawm mas yeej ua tau yog dua tes hauj lwm ntawm cov uas tseem tsis tau raug qhuab qhia, saib xyuas thiab txiav txim rau. Cov uas tsis tau raug txiav txim rau mas tsis qhia tawm dab tsi li tsuas yog tib neeg cev nqaij daim tawv thiab tej kev xav, txuam nrog rau tib neeg txoj kev ntse thiab lub peev xwm uas tsis tseem ceeb xwb. Qhov no tsis yog tib neeg qhov kev nthuav tawm tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas caum cov neeg zoo li ntawd ces tsuas yog muaj lawv qhov peev xwm uas tsis tseem ceeb nkaus xwb. Vim lawv nthuav tawm ntau dhau heev lawm txog lawv tej kev to taub tob thiab kev ntsib kev pom ntawm tib neeg, uas yuav luag raug txiav tawm ntawm Vajtswv qhov kev npaj siab thaum xub thawj thiab txav mus deb heev ntawm nws lawm, tes hauj lwm ntawm cov neeg zoo li no mas yuav coj tsis tau neeg los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, tab sis tsuas coj tau lawv los rau ntawm tib neeg lub xub ntiag xwb. Yog li ntawd, cov uas tsis tau raug txiav txiv rau thiab raug qhuab ntuas ces tsis muaj dab tsi tsim nyog los ua tes hauj lwm uas Vajtswv txib kom ua. … Yog ib tug tib neeg tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log thiab nws tus moj yam qias vuab tsuab tseem tsis tau raug qhuab qhia thiab saib xyuas, ces yuav muaj ib qho khoob dav heev los kem ntawm qhov nws nthuav tawm thiab qhov tseeb; qhov uas nws nthuav tawm ces yuav raug sib xyaws nrog tej yam uas pom tsis meej, xws li nws qhov kev xav hauv nruab siab thiab qhov kev ntsib kev pom uas yog ib fab nkaus xwb. Tshaj qhov ntawd, tsis hais nws yuav ua hauj lwm li cas li, neeg yeej tseem hnov zoo li tsis muaj lub hom phiaj loj thiab tsis muaj qhov tseeb uas haum rau qhov kev to taub ntawm tag nrho cov neeg. Feem ntawm ntawm tej lus txib tib neeg mas siab tshaj lawv qhov peev xwm lawm, zoo nkaus li lawv yog cov os uas muab yuam kom tsaws rau saum cov ceg ntoo. Qhov no yog tes hauj lwm ntawm tib neeg txoj kev xav xwb. Tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab, lawv tej kev xav, thiab lawv tej kev xav phem xau mus tshab plaws rau txhua txhua qhov ntawm lawv lub cev lawm. Tib neeg mas tsis yog yug los ces yeej muaj qhov peev xwm xeeb txawm yuav muab qhov tseeb los xyaum ua, los sis lawv tsis muaj qhov peev xwm xeeb txawm los to taub qhov tseeb ncaj qha. Ntxiv rau tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab—ces yog thaum uas hom neeg qub ua hauj lwm, nws yuav tsis tsim muaj tej yam kev cuam tshuam los? Tab sis ib tug neeg uas twb raug tsim kho kom zoo tiav log lawm mas muaj qhov kev ntsib kev pom rau qhov tseeb uas tib neeg tsim nyog to taub, thiab qhov kev paub txog lawv tej moj yam qias vuab tsuab lawm, yog li ntawd tej yam pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nyob rau hauv lawv tes hauj lwm thiaj li maj mam ploj mus, ces tib neeg qhov kev ua cuav xwm thiaj li muaj tsawg zuj zus, thiab lawv tes hauj lwm thiab kev ua dej num thiaj li los tau ze zog rau tej hom phiaj uas Vajtswv kom yuav tsum tau muaj. Yog li ntawd, lawv tej hauj lwm thiaj li nkag tau rau qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb thiab nws thiaj li yuav zoo li muaj tiag tuaj. Tej kev xav hauv tib neeg lub siab kiag mas thaiv kev rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig. Tib neeg muaj kev xav hauv nruab siab ntau thiab muaj kev txawj xav uas yeej muaj qab hau, thiab lawv muaj kev ntsib kev pom txog kev daws teeb meem los ntev heev lawm. Yog tej yam no ntawm tib neeg tsis tau raug qhuab qhia thiab tsim khom kom yog, ces tag nrho tej no yuav ua tej yam uas thaiv lawv txoj kev ua hauj lwm. Yog li ntawd, tib neeg tes hauj lwm yuav ua tsis tau kom tiav hlo kom raug tshaj plaws li, thaj hwm mas yog tes hauj lwm ntawm cov neeg uas tsis tau raug tsim kho kom zoo tiav log.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

320. Tib neeg tes hauj lawm mas tsuas nyob rau hauv ib tug ciaj ciam thiab muaj chaw kawg. Ib tug neeg mas tsuas ua tau tes hauj lwm ntawm ib theem twg xwb thiab tsis muaj peev xwm yuav ua tau tes hauj lwm ntawm tag nrho ib tiam—tsis li ntawd, ces lawv yuav coj tib neeg mus rau hauv tej kev cai xwb. Tib neeg tes hauj lwm mas tsuas siv tau rau ib lub caij nyoog los sis ib theem twg xwb. Qhov no mas vim yog tib neeg txoj kev ntsib kev pom mas muaj qhov ciaj ciam. Yus yuav muab tib neeg tes hauj lwm coj los sib piv tsis tau rau Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg tej kev xyaum ua thiab lawv tej kev paub txog qhov tseeb mas tsuas siv tau rau ib qho ciaj ciam twg nkaus xwb. Koj yuav hais tsis tau hais tias txoj kev uas tib neeg taug mas yog tus Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho li, vim tib neeg mas tsuas muaj cuab kav raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nkaus xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav ntim taus tag nrho tus Vajntsujplig. Tej yam uas tib neeg muaj cuab kav ntsib thiab pom ces puav leej yog nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm txoj kev ua neej thiab tsis muaj cuab kav yuav muaj tau ntau tshaj qhov sib nrug deb ntawm tib neeg txoj kev xav li ib txwm muaj. Tag nrho cov uas muaj cuab kav ua neej raws li qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb mas tsuas tau ntsib tau pom nyob rau hauv qhov sib nrug deb no nkaus xwb. Thaum lawv muaj kev ntsib kev pom rau qhov tseeb lawm, nws yeej ib txwm yog qhov kev ntsib kev pom ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj uas tau txais kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig; nws tsis yog ib txog kev ntsib kev pom uas txawv ntawm tib neeg lub neej raws li ib txwm muaj. Lawv tau ntsib tau pom qhov tseeb uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag ntawm lawv txoj kev ua neej li tib neeg. Tshaj qhov ntawd, qhov tseeb mas sib txawv ntawm ib tug neeg dhau ib tug neeg, thiab qhov tob ntawm qhov tseeb ntawd mas muaj raws li qhov xwm txheej ntawm tus neeg ntawd. Yus tsuas hais tau hais tias txoj kev uas lawv taug ntawd mas yog tib neeg txoj kev ua neej li ib txwm muaj ntawm ib tug neeg uas caum nrhiav qhov tseeb, thiab tej zaum mas nws kuj yuav raug hu ua txoj kev uas ib tug neeg dog dig uas raug qhia kom paub los ntawm tus Vajntsujplig ntawd taug. Yus yuav hais tias tau hais tias txoj kev uas lawv taug yog txoj uas tus Vajntsujplig taug thiab. Nyob rau hauv tej kev ntsib kev pom ntawm tej tib neeg dog dig, ces vim yog cov neeg uas caum nrhiav ntawd tsis zoo ib yam, ces tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los yeej tsis zoo ib yam thiab. Ntxiv qhov ntawd, vim ib cheeb tsam ncig lawv uas tib neeg tau ntsib tau pom ntawd thiab qhov sib nrug deb ntawm lawv tej kev ntsib kev pom ntawd mas tsis zoo ib yam, thiab vim yog qhov kev sib tov ntawm lawv lub siab thiab tej kev xav, lawv qhov kev ntsib kev pom thiaj li sib tov mus txog rau tej theem uas sib txawv. Txhua tus neeg to taub ib qho tseeb raws li lawv tus kheej qhov yam ntxwv uas sib txawv. Lawv qhov kev to taub rau qho tseem ntsiab tiag tiag ntawm qhov tseeb mas yeej tsis muaj txhij thiab tsuas yog ib qho ntawm ntau ntau kis ntawm nws xwb. Qhov ciaj ciam ntawm qhov tseeb uas tib neeg tau ntsib tau pom mas sib txawv ntawm ib tug neeg mus rau ib tug neeg zoo nkaus li tus neeg ntawd qhov yam ntxwv. Nyob rau txoj kev no, qhov kev paub txog tib qho tseeb, uas nthuav tawm los ntawm cov neeg sib txawv, mas yeej tsis zoo tib yam. Qhov no ces hais tias, tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig li, los sis tib neeg tes hauj lwm mas tsis muaj cuab kav muab saib ua Vajtswv tes hauj lwm, txawm hais tias qhov uas tib neeg nthuav tawm ntawd yeej zoo yuav luag thooj li Vajtswv txoj kev xav los xij, thiab txawm hais tias tib neeg txoj kev ntsib kev pom ntawd yeej yuav luag zoo ib yam nkaus li tes hauj lwm tsim kho kom zoo tiav log ntawm tus Vajntsujplig ua los xij. Tib neeg tsuas ua tau Vajtswv tus tub qhe xwb, ua tes hauj lwm uas Vajtswv tso rau nws. Tib neeg tsuas muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov kev paub uas tus Vajntsujplig qhia kom paub xwb thiab qhov tseeb uas muab los ntawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom kiag xwb. Tib neeg tsis muaj tej yam uas tsim nyog thiab tsis muaj tej yam ntxwv uas yuav ua tau qhov chaw tawm rau tus Vajntsujplig. Lawv tsis muaj cai yuav hais tau hais tias lawv tes hauj lwm yog Vajtswv tes hauj lwm. Tib neeg muaj tib neeg hauv paus ntsiab lus uas ua hauj lwm, thiab tag nrho tib neeg mas muaj tej kev ntsib kev pom uas sib txawv thiab muaj tej yam ntxwv uas sib txawv. Tib neeg tes hauj lwm suav tag nrho lawv tej kev ntsib kev pom nyob rau hauv qhov kev qhuab qhia los ntawm tus Vajntsujplig. Tej kev ntsib kev pom no mas tsuas sawv cev tau rau tib neeg kiag xwb thiab tsis sawv cev rau Vajtswv kiag los sis txoj kev xav ntawm tus Vajntsujplig. Yog li ntawd, txoj kev uas tib neeg taug mas yuav hais tsis tau hais tias yog txoj kev uas tus Vajntsujplig taug, vim tib neeg tes hauj lwm tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv tes hauj lwm, thiab tib neeg tes hauj lwm thiab tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas tsis yog Vajntsujplig txoj kev xav tag nrho. Tib neeg tes hauj lwm mas hom poob mus rau tej kev cai, thiab txoj kev ua lawv tes hauj lwm mas tsuas ua tau txij li tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav coj tau cov neeg mus rau ib txoj kev ywj pheej. Cov ntseeg feem coob mas nyob rau sab hauv ntawm ib qho ciaj ciam uas muaj chaw kawg xwb, thiab lawv txoj kev ntsib kev pom mas kuj tsuas muaj tau txog tus ciaj ciam uas muaj chaw kawg ntawd nkaus xwb. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom mas yeej ib txwm muaj chaw kawg; txoj kev ua lawv tes hauj lwm los puav leej muaj chaw kawg tib yam rau ob peb hom xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav muab piv tau rau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig los sis tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Qhov no mas yog vim tib neeg qhov kev ntsib kev pom, nyob rau thaum kawg, mas yeej muaj chaw kawg. Txawm Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm li cas, los nws yeej tsis raug tej kev cai los tswj li; txawm nws yuav ua kom tiav li cas, los nws yeej tsis raug txwv kom tsuas siv tau ib txoj kev twg ua nkaus xwb. Yeej tsis muaj kev cai dab tsi hlo li uas yuav tswj Vajtswv tes hauj lwm—tag nrho Nws tes hauj lawm ces yeej raug tso tawm thiab ua tau yam ywj pheej lug. Tsis hais tib neeg yuav siv sij hawm ntau npaum li cas caum Nws li, lawv yeej tseem lim tsis tau ib txog cai twg uas yuav tswj tau Vajtswv tej kev ua hauj lwm li. Txawm hais tias Nws tes hauj lwm yuav zoo nkaus li ua raws tej kev cai, los nws yeej ib txwm ua raws tej kev tshiab thiab ib txwm muaj yam tshiab tshwm sim tag mus li, thiab nws yeej nyob deb tshaj qhov uas tib neeg yuav ncav cuag lawm. Nyob rau hauv ib ncua sij hawm twg, Vajtswv mas tej zaum yuav muaj ntau hom hauj lwm thiab ntau txoj kev coj tib neeg, ua li ces kom tib neeg mas tsuas muaj kev nkag mus rau thiab kev hloov tag mus li xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau tej kev cai ntawm Nws tes hauj lwm vim Nws mas yeej ua hauj lwm rau tej kev tshiab tag mus li xwb, thiab tsuas yog ua li nkaus xwb mas cov ntseeg Vajtswv thiaj li yuav tsis raug tej kev cai muab khi tseg. Tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag mas yeej zam tib neeg txoj kev xav phem thiab ntsib lawv tag mus li. Tsuas yog cov uas muaj ib lub siab tiag tiag caum thiab nrhiav Nws xwb mas thiaj li yuav muab lawv tus moj yam hloov tau thiab muaj cuab kav ua neej yog yam ywj pheej lug, tsis raug ib txog kev cai twg tswj los sis tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho kev xav phem sab kev ntseeg twg li. Tib neeg tes hauj lwm mas txib tib neeg raws li lawv tus kheej qhov kev ntsib kev pom thiab qhov uas lawv tus kheej kiag muaj cuab kav ua tau. Lub hom phiaj ntawm cov kev txib kom yuav tsum ua kom tau no mas tsuas muaj xaus txij li ib tug ciaj ciam twg xwb, thiab txoj kev xyaum ua kiag los yeej muaj ciaj ciam kawg tib yam nkaus thiab. Yog li ntawd cov ntseeg thiaj li nyob rau hauv tus ciaj ciam kawg no yam tsis xav txog li; thaum sij hawm dhau mus lawm, ces tej no rais mus ua tej kev cai thiab tej txheej txheem. Yog hais tias tes hauj lwm ntawm ib ntus sij hawm twg raug ib tug neeg uas tseem tsis tau raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log thiab tsis tau txais kev txiav txim rau ntawd los coj, ces cov caum nws tag nrho yuav rais mus ua cov ntseeg txoj kev ntseeg nruj nruj thiab cov neeg txawj ntse nyob rau hauv kev tawm tsam Vajtswv. Yog li ntawd, yog ib tug neeg twg yog ib tug coj uas yeej muaj tej yam tsim nyog tiag, ces tus neeg ntawd yuav tsum tau nkag mus kom dhau kev txiav txim rau thiab txais yuav kev tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tseem tsis tau raug kev txiav txim rau, txawm hais tias lawv yeej muaj qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig nyob rau ntawm lawv lawm los xij, tsuas nthuav tawm tau tej yam uas pom tsis meej thiab tsis muaj tseeb nkaus xwb. Nrog rau lub sij hawm dhau mus, ces lawv yuav coj cov neeg mus rau tej kev cai uas pom tsis meej thiab tshaj ntuj tsim. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yoog raws tib neeg lub cev nqaij daim tawv. Nws tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, tab sis ho txo tib neeg txoj kev xav phem; nws tsis raug dub tsuas los ntawm tej kev kos xim ntawm tej kev ntseeg uas pom tsis meej. Tej uas tshwm sim tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm zoo li no mas yeej ua tsis tau los ntawm ib tug neeg uas tsis tau raug Nws tsim kho kom zoo tiav log li; tej no mas nyob deb tshaj qhov uas tib neeg txoj kev xav yuav ncav cuag lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

321. Tes hauj lwm nyob rau hauv tib neeg lub siab mas yooj yim rau tib neeg ua kom tiav heev lawm. Cov xib fwb thiab cov thawj coj nyob rau sab kev ntseeg, piv txwv, vam khom rau lawv tej peev xwm tshwj xeeb thiab txoj dej num los ua lawv tes hauj lwm xwb. Cov neeg uas caum lawv los tau ntev lawm mas yuav raug lawv tej kev txawj ntawd kis rau thiab yuav raug tej yam uas yog lawv kiag ntawd haub ntxias tau. Lawv tsom ntsees rau tib neeg tej kev txawj, tej peev xwm thiab kev paub, thiab lawv yuav mob siab rau tej yam tshaj ntuj tsim thiab tej kev qhuab qhia tob tob uas tsis muaj tseeb (muaj tseeb, tej kev qhuab qhia tob tob no yeej tsis muaj cuab kav ua tau li). Lawv tsis tsom ntsees rau qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, tab sis tsuas yog tsom ntsees rau kev cob qhia tib neeg mus qhuab qhia thiab ua hauj lwm, tsim kho tib neeg txoj kev paub thiab lawv tej kev qhuab qhia sab kev ntseeg uas muaj ntau heev xwb. Lawv tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg tus moj yam hloov ntau npaum li cas los sis tsis tsom ntsees rau qhov uas seb tib neeg to taub qhov tseeb ntau npaum li cas. Lawv tsis txhawj xeeb lawv tus kheej txog tib neeg lub ntsiab tseem ceeb, thiab haj yam tsis npaj kom paub txog tib neeg tej yam ntxwv uas zoo li ib txwm muaj thiab txawv tshaj li ib txwm muaj li. Lawv tsis hais dab tsi los txo tib neeg tej kev xav phem li, los sis lawv yeej tsis nthuav tawm txog lawv tej kev xav phem, haj yam tsis qhuab qhia tib neeg txog tej yam uas lawv tsis muaj txaus los sis tej kev qias vuab tsuab li. Cov neeg feem coob uas caum lawv ces tsuas siv lawv tej kev txawj los ua dej num xwb, thiab tag nrho tej uas lawv tso tawm ces tsuas yog kev xav phem sab kev ntseeg thiab tej tswv yim sab kev ntseeg nkaus xwb, uas yeej tsis chwv raug nrog qhov muaj tseeb hlo li thiab tsis muaj peev xwm yuav pub tau txoj sia rau tib neeg li. Qhov tseeb, qhov lub ntsiab tseem ceeb ntawm lawv tes hauj lwm ces tsuas yog yug txoj kev txawj kom loj hlob, tsis siv dab tsi hlo li los yug ib tug neeg kom loj hlob mus ua ib tug tub kawm tiav kev qhuab qhia uas muaj peev xwm uas tom qab ntawd yuav mus ua hauj lwm thiab mus coj neeg. Koj puas xam pom ib txog kev cai nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm rau txhiab xyoo li? Nws muaj ntau yam kev cai thiab kev txwv txiav nyob rau hauv tes hauj lwm uas tib neeg ua, thiab tib neeg lub hlwb mas ntseeg kev cai nruj dhau heev lawm. Qhov uas tib neeg nthuav tawm, yog li ntawd, ces yog kev paub thiab kev ras nco dheev txog uas nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm lawv qhov kev ntsib kev pom xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav qhia tawm txog ib yam dab tsi tshaj qhov no li. Tib neeg qhov kev ntsib kev pom los sis kev paub mas tsis yog tau los vim yog Vajtswv txoj kev coj thiab kev qhia kev ncaj qha. Tib neeg tsuas muaj qhov peev xwm los txais tau qhov kev qhia kev no xwb thiab tsis muaj qhov peev xwm uas yuav qhia tawm ncaj qha hais tias lub hwj chim qaum ntuj yog dab tsi. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau lub qhov dej txhawv; lawv tsuas ua tau lub raj uas cug cov dej los ntawm lub qhov dej txhawv xwb. Qhov no yog tib neeg qhov peev xwm xeeb txawm, qhov peev xwm uas yus muaj yam ib tug tib neeg. Yog ib tug neeg twg poob nws qhov peev xwm uas txais yuav Vajtswv txoj lus thiab poob nws qhov peev xwm xeeb txawm lawm, ces tus neeg ntawd kuj yuav poob qhov uas muaj nuj nqis tshaj plaws, thiab poob tes dej num ntawm tus tib neeg uas raug tsim tawm los. Yog ib tug neeg twg tsis muaj kev paub los sis kev ntsib kev pom rau Vajtswv txoj lus los sis Nws tes hauj lwm, ces tus neeg ntawd poob nws tes dej num, tes dej num uas nws tsim nyog ua yam li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab poob lub meej mom ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Nws yog Vajtswv qhov peev xwm xeeb txawm uas nthuav tawm txog qhov seb lub hwj chim qaum ntuj yog dab tsi, tsis hais nws yuav raug nthuav tawm nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv los sis ncaj qha los ntawm tus Vajntsujplig los; qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm qhuab qhia. Tib neeg nthuav tawm lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom los sis kev paub (qhov ntawd ces yog, nthuav tawm txog qhov uas lawv yog dab tsi) thaum ua Vajtswv tes hauj lwm los sis tom qab ntawd; qhov no yog tib neeg qhov peev xwm xeeb txawm thiab tib neeg tes dej num, thiab nws yog qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua kom tiav hlo. Txawm hais tias tib neeg tej kev nthuav tawm yuav poob qab deb ntawm tej uas Vajtswv nthuav tawm, thiab txawm hais tias tib neeg tej kev nthuav tawm yuav raug khi los ntawm ntau txoj kev cai heev, los tib neeg yuav tsum tau ua lawv tes dej num uas lawv tsim nyog ua thiab ua tej uas lawv yuav tsum tau ua. Tib neeg yuav tsum ua txhua yam uas tib neeg muaj tsab peev xwm ua tau los ua lawv tes dej num kom tiav hlo, thiab lawv yuav tsum tsis txhob ua xyem xyav ib qho me me hlo li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

322. Ib txhia neeg yuav nug hais tias, “Qhov txawv ntawm tes hauj lwm uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua thiab ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov thwj tim yav tag los ho zoo li cas? Davi los yeej raug hu ua tus Tswv, thiab Yexus los kuj tib yam nkaus li thiab; txawm hais tias tes hauj lwm nkawd ua yuav sib txawv los xij, nkawd raug hu ib yam nkaus li. Qhia kuv seb, vim li cas nkawd tej koob meej ho tsis zoo ib yam? Qhov uas Yauhas pom yog ib qho yog toog, qhov uas los ntawm Vajntsujplig los, thiab nws muaj peev xwm hais tau cov lus uas Vajntsujplig npaj siab kom hais; vim li cas lub koob meej ntawm Yauhas ho txawv ntawm Yexus?” Cov lus uas Yexus hais mas muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv tau yam puv npo, thiab lawv yeej sawv ces tau rau Vajtswv tes hauj lwm yam puv npo. Qhov Yauhas pom yog ib qho yog toog xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav sawv ces tau rau Vajtswv tes hauj lwm tag nrho. Vim li cas Yauhas, Petus, thiab Povlauj twb hais lus ntau heev, ib yam li Yexus hais, thiab tab sis lawv ho tsis muaj tib lub koob meej li Yexus? Qhov loj ces yog vim tes hauj lwm lawv ua mas sib txawv. Yexus sawv cev rau Vajtswv tus Ntsujplig thiab yog Vajtswv tus Ntsujplig ua hauj lwm ncaj qha. Nws ua tes hauj lwm ntawm tiam tshiab, tes hauj lwm uas tsis tau muaj leej twg ua dua li. Nws qhib ib txoj kev tshiab, Nws sawv cev rau Yehauvas, thiab Nws sawv cev rau Vajtswv Tus Kheej kiag, hos Petus, Povlauj thiab Davi, tsis hais lawv yuav raug hu li cas li, lawv tsuas sawv cev tau rau lub koob meej ntawm ib tug uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb, thiab raug Yexus los sis Yehauvas xa los xwb. Yog li ntawd tsis hais lawv txawm yuav ua hauj lwm ntau npaum li cas li, tsis hais lawv txawm yuav ua tau tej txuj ci phim hwj loj npaum li cas li, lawv yeej tsuas tseem yog cov uas Vajtswv tsim tawm los xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau tus Ntsujplig ntawm Vajtswv. Lawv ua hauj lwm rau hauv Vajtswv lub npe los sis ua hauj lwm tom qab uas raug Vajtswv xa los; dhau qhov ntawd, lawv ua hauj lwm nyob rau tiam uas pib los ntawm Yexus los sis Yehauvas, thiab lawv tsis ua lwm yam hauj lwm. Lawv ces, tshaj txhua yam, tsuas yog cov uas tsim tawm los ntawm Vajtswv xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej

323. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yexus kuj tau hais ntau lo lus thiab ua hauj lwm ntau heev. Nws ho txawv Yaxaya li cas? Nws ho txawv Daniyee li cas? Nws puas yog ib tug xib fwb cev Vajtswv lus? Vim li cas ho hais tias Nws yog Khetos? Lawv ho sib txawv li cas? Tag nrho lawv sawv daws puav leej yog cov neeg uas hais ntau los lus, thiab lawv cov lus yeej zoo tsis pauv tsis ntxiv rau tib neeg li. Lawv sawv daws puav leej hais lus thiab ua hauj lwm. Cov xib fwv cev Vajtswv lus hauv Vajluskub Qub cev Vajtswv cov lus qhia txog yav tom ntej, thiab mej ntsis yuav zoo ib yam li ntawd, Yexus los ua tau li thiab. Vim li cas ho yog li no? Qhov sib txawv ntawm no mas yog nyob ntawm tus yeeb yam ntawm tes hauj lwm. Yuav kom to taub txog qhov no, koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm tus yeeb yam ntawm cev nqaij daim tawv, los sis koj yuav tsum tsis txhob xav ntawm qhov tob los sis qhov ntiav ntawm lawv cov lus xwb. Txhua txhua zaum mas koj yuav tsum xub xav txog ntawm lawv tes hauj lwm thiab tej yam uas lawv tes hauj lwm ua tau tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tso. Cov lus qhia txog yav tom ntej uas cov xib fwb cev Vajtswv lus hais nyob rau lub sij hawm ntawd tsis muab txoj sia rau tib neeg, thiab tej kev tshoov siab uas tau txais los ntawm cov zoo li Yaxaya thiab Daniyee nkawd mas tsuas yog lus qhia txog yav tom ntej xwb, thiab tsis yog kev ua neej. Yog tsis muaj qhov kev qhia tshwm ncaj qha los ntawm Yehauvas los, ces lawv yeej tsis muaj ib tug yuav ua tau lawv tes hauj lwm, xws li tej neeg uas txawj tuag yeej tsis muaj hnub yuav ua tau li. Yexus, los ib yam nkaus li thiab, hais ntau lo lus, tab sis tej lus ntawd yog kev ua neej uas tib neeg muaj cuab kav nrhiav tau ib txoj kev los muab xyaum ua raws. Qhov no ces hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav hloov tau qhov tib neeg txav nrug mus deb ntawd rov qab los; qhov thib peb, Nws tes hauj lwm yuav txuas ntxiv ntawm Yehauvas tes hauj lwm kiag es thiaj li yuav coj tau tiam ntawd ntxiv mus; qhov thib plaub, Nws muaj cuab kav to taub txog qhov kev xav tau nyob hauv tib neeg thiab to taub txog tej yam uas tib neeg tsis muaj; qhov thib tsib, Nws muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog vim li ntawd es Nws thiaj hu tau ua Vajtswv thiab Khetos; tsis yog Nws txawv Yaxaya nkaus xwb tab sis kuj txawv tag nrho lwm cov xib fwb cev Vajtswv lus tib si. Muab Yaxaya coj los piv rau tes hauj lwm ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Ua ntej tshaj plaws, nws tsis muaj cuab kav muab tau txoj sia rau tib neeg; qhov thib ob, nws tsis muaj cuab kav yuav coj tau ib tiam tshiab los. Nws tsuas ua hauj lwm nyob hauv qab Yehauvas txoj kev coj xwb thiab yuav tsis coj ib tiam tshiab los. Qhov thib peb, cov lus uas nws hais mas siab tshaj nws lawm. Nws tsuas tau txais kev qhia tshwm ncaj qha ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los xwb, thiab lwm tus yuav tsis to taub, txawm tau mloog tej lus ntawd kiag los xij. Ob peb yam no nkaus xwb ces yeej txaus coj los ua pov thawj qhia hais tias nws cov lus yeej tsis yog dab tsi tshaj tej lus cev qhia txog yav tom ntej xwb, tsis tshaj ib qho ntawm tes hauj lwm uas ua sawv cev rau Yehauvas li. Txawm li cas los xij, nws yog Yehauvas ib tug tub txib, ib qho cuab yeej nyob rau hauv Yehauvas tes hauj lwm xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm nyob rau hauv Tiam Muaj Kev Cai xwb thiab nyob rau hauv tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm xwb; nws tsis ua hauj lwm dhau tshaj Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau qhov uas sib txawv, ces Yexus tes hauj lwm mas txawv lawm. Nws dhau tshaj tus ciaj ciam ntawm Yehauvas tes hauj lwm lawm; Nws ua hauj lwm li tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab raug ntsia rau saum ntoo khaub lig es kom txhiv tau tib neeg tag nrho. Qhov ntawd ces hais tias, Nws ua tes hauj lwm tshiab nyob dhau sab nraud ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas ua lawm. Qhov no yog qhov kev coj ib tiam tshiab los. Ntxiv rau qhov ntawd, Nws muaj cuab kav hais txog tej uas tib neeg ua tsis tau. Nws tes hauj lwm yog hauj lwm nyob rau hauv Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiab cuam tshuam rau tag nrho tib neeg sawv daws. Nws tsis yog ua hauj lwm nyob rau ob peb tug neeg xwb, los sis Nws tes hauj lwm tsis yog ua los coj ib co neeg tsawg tsawg xwb. Hos qhov uas Vajtswv ho yug los ua ib tug neeg tau li cas ntawd, ua tus Ntsujplig ho qhia dab tsi tshwm rau lub sij hawm ntawd, thiab qhov uas tus Ntsujplig ho nqis los rau ib tug tib neeg los ua hauj lwm—tej no yog tej yam uas tib neeg tsis muaj cuab kav pom los sis kov tau. Nws yog ib qho uas tseem ceeb heev rau tej qhov tseeb no los ua pov thawj qhia hais tias Nws yog Vajtswv yug los ua neeg. Zoo nkaus li, qhov sib txawv mas yeej tsuas muaj nyob rau hauv tej lus thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv, uas yog tej yam uas pom tau thiab kov tau rau tib neeg. Tsuas yog hais tias qhov no yeej muaj tseeb. Qhov no mas vim yog tej yam ntawm tus Ntsujplig mas koj ntsia tsis pom thiab tsuas yog paub meej meej rau Vajtswv Tus Kheej kiag xwb, thiab txawm yog kiag tus Vajtswv uas yug los ua neeg los yeej tsis paub tag nrho thiab; koj tsuas nrhiav pov thawj tau hais tias Nws yog Vajtswv los ntawm tes hauj lwm uas Nws tau ua tiav lawm xwb. Los ntawm Nws tes hauj lwm, nws yeej ua kom pom tau hais tias, ua ntej tshaj plaws, Nws muaj cuab kav qhib dua ib tiam tshiab; qhov thib ob, Nws muaj cuab kav muab tau tib neeg txoj sia thiab qhia txoj kev rau tib neeg taug raws qab. Qhov no xwb ces yeej txaus coj los qhia tau kom pom hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Yam tsawg kawg nkaus, tes hauj lwm Nws ua mas yeej sawv cev tau puv npo rau Vajtswv tus Ntsujplig, thiab yeej pom tau los ntawm tes hauj lwm ntawd hais tias Vajtswv tus Ntsujplig yeej nyob hauv Nws. Hos tes hauj lwm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua ces qhov loj tshaj yog yuav coj ib tiam tshiab los, coj ib teg hauj lwm tshiab, thiab qhib ib lub teb chaw tshiab, tej no nkaus xwb ces yeej txaus coj los qhia tau hais tias Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Yog li ntawd qhov no yog qhov uas ua rau Nws txawv Yaxaya, Daniyee, thiab lwm cov xib fwb loj cev Vajtswv lus lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

324. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Yauhas tau pua txoj kev rau Yexus. Yauhas tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag tab sis tsuas ua tau tes dej num ntawm tib neeg tiav hlo xwb. Txawm hais tias Yauhas yog tus qhib kev rau tus Tswv, los nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv; nws tsuas yog ib tug tib neeg uas raug Vajntsujplig siv xwb. Tom qab Yexus raug ua kev cai raus dej tag lawm, Vajntsujplig nqis los rau saum Nws zoo li ib tug nquab dawb. Ces Nws thiaj li pib Nws tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws pib ua tes hauj lwm qhuab qhia ntawm Khetos. Yog vim li ntawd Nws thiaj li siv lub koob meej ntawm Vajtswv, vim Nws yog los ntawm Vajtswv los. Tsis hais Nws txoj kev ntseeg yuav zoo li cas ua ntej qhov no li—tej zaum mas kuj tseem tsis ruaj khov rau qee lub sij hawm thiab, los sis ruaj khov rau qee lub sij hawm—qhov ntawd ces yog qhov ntawm lub neej txoj sia ntawm tib neeg li sawv daws xwb uas Nws coj ua ntej ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Tom qab Nws raug ua kev cai raus dej tag lawm (qhov ntawd ces yog, raug tsa lawm), lub hwj chim thiab lub yeeb koob ntawm Vajtswv nrog kiag Nws tam sim ntawd lawm, thiab yog li ntawd Nws thiaj li pib ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Nws muaj peev xwm ua tej cim thiab txuj ci phim hwj, ua txuj ci tseem ceeb, thiab Nws muaj hwj chim thiab muaj cai, vim Nws ua hauj lwm sawv cev ncaj qha rau Vajtswv Tus Kheej kiag; Nws ua tus Ntsujplig tes hauj lwm sawv Nws cev thiab nthuav tawm tus Ntsujplig lub suab lus. Yog li ntawd, Nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag; qhov no mas yeej cam tsis tau li. Yauhas yog ib tug uas raug Vajntsujplig siv xwb. Nws tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv, los sis nws yog ib qho uas yuav tshwm sim tsis tau rau nws los sawv cev rau Vajtswv li. Yog hais tias nws xav ua li ntawd, ces Vajntsujplig yeej yuav tsis pub ua li, vim nws tsis muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag npaj siab yuav ua kom tiav hlo. Tej zaum yuav muaj ntau yam nyob rau hauv nws uas yog tib neeg txoj kev xav, los sis tej yam uas yuav txawv nrug deb; tsis muaj ib zaug twg li uas nws yuav muaj cuab kav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha li. Nws tej kev ua yuam kev thiab kev ua yuam kev rhuav ntawd ces tsuas sawv cev tau rau nws tus kheej xwb, tab sis nws tes hauj lwm ces yog sawv cev rau Vajntsujplig. Tab sis, koj yuav hais tsis tau hais tias tag nrho nws ces yeej sawv cev rau Vajtswv. Nws qhov kev txawv nrug deb ntawm sawv daws thiab kev ua yuam kev ntawd puas sawv cev rau Vajtswv thiab? Ua yuam kev nyob rau hauv kev sawv cev rau tib neeg ces yog ib qho yeej ib txwm muaj, tab sis yog ib tug neeg twg txhob txwm nrug deb ntawm sawv daws mus sawv cev rau Vajtswv, ces qhov ntawd tsis yog kev tsis hwm Vajtswv lod? Qhov ntawd tseem tsis yog kev saib tsis taus kev ntseeg rau Vajntsujplig thiab lod? Vajntsujplig tsis lam yuav cia tib neeg los sawv rau Vajtswv qhov chaw yooj yim li, txawm hais tias nws yuav raug lwm tus muab tsa rau qhov chaw siab npaum li cas li. Yog nws tsis yog Vajtswv, nws yuav tsis muaj peev xwm sawv tau khov kho rau thaum kawg. Vajntsujplig tsis pub tib neeg sawv cev rau Vajtswv raws li tib neeg lub siab xav! Piv txwv li, nws yog Vajntsujplig uas ua tim khawv rau Yauhas thiab nws kuj yog Vajntsujplig uas qhia tshwm txog nws los ua tus pua txoj kev rau Yexus, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig ua rau saum nws ces yeej paub tseeb lawm. Tag nrho tej uas hais kom Yauhas ua ces yog kom ua tus neeg pua kev rau Yexus, los npaj txoj kev rau Nws xwb. Qhov ntawd ces hais tias, Vajntsujplig tsuas txhawb nqa nws tes hauj lwm pua txoj kev xwb thiab tsuas cia nws ua tes hauj lwm ntawd xwb—nws tsis tau txais kev tso cai kom ua lwm yam hauj lwm. Yauhas sawv cev rau Eliya, thiab nws sawv cev rau ib tug xib fwb cev Vajtswv lus uas pua txoj kev. Vajntsujplig txhawb nqa nws rau qhov no; yog hais tias nws tes hauj lwm tseem yog pua txoj kev, ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws. Txawm li cas los xij, yog nws hais kiag tias nws yog Vajtswv Tus Kheej kiag thiab hais tias nws tau los ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim kom tiav, ces Vajntsujplig yuav rau txim rau nws. Tsis hais Yauhas tes hauj lwm yuav loj npaum li cas li, thiab txawm hais tias nws tau txais kev txhawb nqa los ntawm Vajntsujplig, nws tes hauj lwm mas tsis yog yuav tsis muaj ciaj ciam li. Muab xam hais tias Vajntsujplig yeej txhawb nqa nws tes hauj lwm, lub hwj chim uas muab rau nws rau lub sij hawm ntawd ces tsuas pub coj los pua txoj kev nkaus xwb. Nws yeej tsis muaj cuab kav ua lwm yam hauj lwm hlo li, vim nws tsuas yog Yauhas tus uas pua txoj kev xwb, thiab tsis yog Yexus. Yog li ntawd, Vajntsujplig cov lus tim khawv yog tus yawm sij, tab sis tes hauj lwm uas Vajntsujplig tso cai rau tib neeg ua mas tseem haj yam tseem ceeb tshaj lawm thiab. Yauhas tseem tsis tau txais lus tim khawv loj kawg nkaus rau lub sij hawm ntawd thiab lod? Tsis yog nws tes hauj lwm kuj loj kawg thiab lod? Tab sis tes hauj lwm uas nws ua ntawd mas yeej tsis tshaj dua li Yexus tes li, vim nws tsis yog dab tsi tshaj li ib tug tib neeg uas Vajntsujplig siv xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv ncaj qha tau li, thiab yog li ntawd tes hauj lwm nws ua thiaj li muaj ciaj ciam kem tseg. Tom qab nws ua tes hauj lwm pua kev ntawd tag lawm, ces Vajntsujplig tsis txhawb nqa nws cov lus tim khawv mus ntxiv lawm, tsis muaj hauj lwm tshiab rau nws, thiab nws thiaj tau ncaim mus lawm thaum tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag pib lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

325. Txawm hais tias Yauhas kuj tau hais tias, “Nej cia li hloov siab lees txim: vim lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej twb los ze lawm,” thiab nws kuj tau tshaj txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj ntawm ntuj ceeb tsheej, nws tes hauj lwm mas tsis tau loj hlob tuaj ntxiv lawm thiab tsuas yog ib qho kev pib nkaus xwb. Nyob rau qhov sib txawv, ces Yexus coj ib tiam tshiab los thiab tseem muab tiam qub xaus tseg thiab, tab tsis Nws kuj tseem ua tau kom txoj kev cai hauv Vajluskub Qub muaj tiav hlo thiab. Tes hauj lwm Nws ua mas yeej loj dua tes ntawm Yauhas, thiab tshaj qhov ntawd ces yog Nws los txhiv tag nrho noob neej—Nws ua theem hauj lwm ntawd tiav hlo. Hos hais txog Yauhas, ces nws tsuas yog npaj txoj kev xwb. Txawm hais tias nws tes hauj lwm yuav loj heev, los nws tej lus yeej muaj ntau, thiab tej thwj tim uas caum nws yeej muaj coob, los nws tes hauj lwm yeej tsis ua dab tsi tshaj qhov uas coj tib neeg los rau ib qho kev pib dua tshiab xwb. Tib neeg yeej tsis tau txoj sia, txoj kev, los sis qhov tseeb uas tob dua los ntawm nws li, los sis tib neeg yeej tsis tau ib qho kev to taub txog Vajtswv txoj kev xav los ntawm nws li. Yauhas yog ib tug xib fwb loj cev Vajtswv lus (Eliya) uas qhib ib qho chaw tshiab rau Yexus tes hauj lwm thiab npaj cov xaiv tseg; nws yog tus qhib kev rau Tiam Hmoov Hlub. Tej xwm txheej no mas yog tsuas saib raws li tej yam tshwm sim ntawm tib neeg raws li ib txwm muaj xwb ces yuav tsis muaj cuab kav to taub tau li. Qhov no ces tag nrho yeej tsim nyog tshaj vim Yauhas kuj ua tes hauj lwm uas loj kawg thiab, tshaj qhov ntawd, nws yeej tau txais kev cog lus los ntawm Vajntsujplig, thiab nws tes hauj lwm ces Vajntsujplig yeej txhawb nqa. Qhov no yog li no, nws tsuas yog los ntawm tes hauj lwm uas nkawv ua nkaus xwb mas ib tug neeg twg thiaj li yuav qhia tau qhov sib txawv ntawm nkawd ob tug lub koob meej, vim yeej tsis muaj ib txoj kev yuav qhia tau ib tug tib neeg lub ntsiab tseem ceeb yog saib sab nraud seb nws zoo li cas xwb, los sis yeej tsis muaj ib txoj kev rau tib neeg kom paub tseeb seb dab tsi yog tej lus tim khawv ntawm Vajntsujplig li. Tes hauj lwm uas Yauhas ua tiav thiab tes uas Yexus ua tiav mas tsis zoo ib yam thiab muaj tus yeeb yam sib txawv. Nws yog los ntawm qhov no uas yus yuav txiav txim hais tias ua Yauhas yog Vajtswv los tsis yog. Tes hauj lwm ntawm Yexus ces yog yuav pib, yuav ua ntxiv mus, yuav xaus, thiab yuav coj mus rau kev tawg paj txi txiv. Nws ua txhua theem ntawm tej theem no, hos tes hauj lwm ntawm Yauhas ces tsis muaj dab tsi tshaj qhov pib xwb. Nyob rau thaum pib, Yexus tshaj txoj moo zoo thiab qhuab qhia txoj kev hloov siab lees txhaum, thiab tom qab ntawd kuj mus ua kev cai raus dej rau tib neeg, kho cov neeg mob zoo, thiab ntiab dab tawm. Nyob rau thaum kawg, Nws txhiv noob neej tawm ntawm kev txhaum thiab ua Nws tes hauj lwm tiav hlo rau tag nrho tiam ntawd. Nws kuj tseem mus rau txhua txhia qhov chaw, qhuab qhia tib neeg thiab tshaj txoj moo zoo ntawm ntuj ceeb tsheej lub nceeg vaj. Nyob rau qhov no ces Nws thiab Yauhas zoo ib yam, qhov txawv ces yog Yexus coj ib tiam tshiab los thiab coj Tiam Hmoov Hlub los rau tib neeg. Tawm ntawm Nws lub qhov ncauj los ces yog txoj lus hais txog qhov uas tib neeg yuav tsum xyaum ua thiab txoj kev uas tib neeg yuav tsum taug raws nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thiab nyob rau thaum kawg, Nws ua tes dej num ntawm kev cawm dim tiav hlo. Yauhas tsis muaj hnub yuav ua tau tes hauj lwm no. Thiab yog li ntawd ces nws yog Yexus uas ua tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab nws yog Nws uas yog Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab tus uas sawv cev rau Vajtswv ncaj qha.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

326. Thaum uas cov xib fwb cev Vajtswv lus thiab cov neeg uas tus Vajntsujplig siv ntawd hais lus thiab ua hauj lwm, qhov no yog yuav ua tib neeg tes dej num, nws yog yuav ua tes hauj lwm ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, thiab nws yog tej yam uas tib neeg tsim nyog ua. Txawm li ntawd los xij, tej lus thiab tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog yuav los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Txawm hais tias Nws lub cev sab nraud yog lub ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, los Nws tes hauj lwm tsis yog yuav ua Nws dej num xwb tab sis yog Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Lo lus “tes dej num” ces yog siv rau cov uas raug tsim tawm los, hos “tes hauj lwm qhuab qhia” ces yog siv rau lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Muaj ib qho sib txawv uas tseem ceeb heev ntawm ob qho ntawd; ob qho ntawd mas muab sib pauv mus los tsis tau. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua nws tes dej num xwb, hos Vajtswv tes hauj lwm mas yog tsim kho thiab ua nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yog li ntawd, txawm hais tias tus Vajntsujplig tau siv coob tus thwj tim thiab Nws nkag rau coob tus xib fwb cev Vajtswv lus, los lawv tes hauj lwm thiab tej lus tsuas yog siv los ua lawv tes dej num li cov uas raug tsim tawm los xwb. Lawv tej lus cev txog yav tom ntej mas tej zaum yuav tshaj txoj kev ua neej uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau hais, thiab lawv tej kev ua neeg mas tej zaum tseem tshaj tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd qhov lawm thiab, tab sis lawv yeej tsuas tseem yog ua lawv tes dej num xwb, thiab tsis yog ua ib teg hauj lwm qhuab qhia. Tib neeg tes dej num mas yog hais txog qhov ua tib neeg yuav tsum tau ua xwb; nws yog qhov uas tib neej yeej muaj cuab kav ua tau. Txawm li cas los xij, tes hauj lwm qhuab qhia uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd ua mas cuam tshuam txog Nws qhov kev cawm tib neeg thiab qhov no mas tib neeg yeej ua tsis tau li. Txawm yuav yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais lus, ua hauj lwm, los sis ua tej hwj huaj txawv txawv tshwm sim, Nws yeej ua hauj lwm zoo nrog rau Nws qhov kev cawm tib neeg, thiab tes hauj lwm zoo li ntawd mas tib neeg ua tsis sawv Nws chaw li. Tib neeg tes hauj lwm ces tsuas yog ua lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los nyob rau ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg xwb. Yog tsis muaj Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, qhov ntawd ces hais tias, yog tes hauj lwm qhuab qhia ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd tau plam lawm, ces tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los ntawd kuj yuav plam mus tib yam nkaus li thiab. Vajtswv tes hauj lwm ntawm Nws tes hauj lwm qhuab qhia ntawd ces yog yuav cawm tib neeg, hos tib neeg qhov kev ua lawv tes dej num ces yog ua kom lawv tus kheej tes hauj lwm uas tus Tswv Tsim txib kom lawv ua ntawd tiav hlo, thiab qhov ntawd mas yuav muab hais tsis tau hais tias yog ua lawv tes hauj lwm qhuab qhia. Rau qhov tseem ntsiab xeeb txawm ntawm Vajtswv—rau Nws tus Ntsujplig—Vajtswv tes hauj lwm ces yog Nws qhov kev cawm tib neeg, tab sis rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg, tus uas hnav lub cev sab nraud ntawm ib tug uas raug tsim tawm los, Nws tes hauj lwm ces yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia. Yam hauj lwm twg Nws ua los puav leej yog ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia; tag nrho tej uas tib neeg ua tau ces yog ua kom zoo tshaj plaws nyob rau ib cheeb tsam hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg thiab nyob hauv qab Nws qhov kev coj qhia.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm Qhuab Qhia ntawm tus Vajtswv Uas Yug Los Ua Neeg thiab Tes Dej Num ntawm Tib Neeg

327. Qhov tseem ceeb tshaj plaws, Vajtswv txoj hauj lwm mas txawv ntawm tib neeg txoj hauj lwm thiab, tshaj ntawd ntxiv, Nws tej kev nthuam tawm tuaj yeem zoo ib yam nkaus li lawv txoj tau li cas? Vajtswv muaj Nws tus kheej tus yam ntxwv tshwj xeeb, hos tib neeg muaj tej luag hauj lwm lawv yuav tsum ua kom tiav hlo. Vajtswv tus yam ntxwv tau raug nthuav tawm nyob rau hauv Nws txoj hauj lwm, hos tib neeg lub luag hauj lwm raug muab hais qhia nyob rau hauv tej kev paub ntawm tib neeg thiab raug nthuav tawm nyob rau hauv tej kev caum raws ntawm tib neeg. Yog li ntawd nws thiaj li dhau los ua pov thawj los ntawm txoj hauj lwm uas tau ua tiav lawm seb qee yam yog Vajtswv txoj kev nthuav tawm los sis yog tib neeg txoj kev nthuav tawm. Nws tsis tas yuav tsum tau muab piav qhia los ntawm Vajtswv Tus Kheej li, los sis nws tsis cheem tsum kom tib neeg siv zog los hais lus tim khawv; tshaj ntawd ntxiv, nws tsis tas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej los tsuj ib tug twg kiag li. Txhua yam no los yam li ib txoj kev qhia tshwm xwb; nws kuj tsis yog raug yuam los sis qee yam uas tib neeg tuaj yeem cuam tshuam tau rau. Tib neeg lub luag hauj lwm tuaj yeem paub tau los ntawm lawv tej kev paub, thiab nws tsis cheem tsum kom tib neeg los ua ib yam hauj lwm ntxiv li. Txhua tus tib neeg lub ntsiab tseem ceeb tuaj yeem raug nthuav tawm yam li lawv ua lawv lub luag hauj lwm, vim tias Vajtswv tuaj yeem nthuav tawm Nws tus yam ntxwv xeeb txawm thaum tab tom uas Nws txoj hauj lwm. Yog tias nws yog tib neeg txoj hauj lwm ces nws tsis tuaj yeem npog tau. Yog tias nws yog Vajtswv txoj hauj lwm, ces Vajtswv tus yam ntxwv haj yam nyuaj uas yuav raug zais los ntawm txhua tus, tsawg dua li uas raug tswj los ntawm tib neeg. Tsis muaj leej twg tuaj yeem hais tau tias yog Vajtswv, thiab lawv txoj hauj lwm thiab cov lus raug saib yam li dawb huv los sis suav tau tias hloov tsis tau kiag li. Vajtswv tuaj yeem raug hais tau tias yog noob neej vim Nws tau hnav cev nqaij daim tawv rau Nws Tus Kheej lawm, tiam sis Nws txoj hauj lwm tsis tuaj yeem suav tau tias yog tib neeg txoj hauj lwm los sis tib neeg lub luag hauj lwm. Tshaj ntawd ntxiv, Vajtswv cov kev hais lus thiab Povlauj cov ntawv tsis tuaj yeem loj sib luag, los sis Vajtswv txoj kev txiav txim thiab kev rau txim thiab tib neeg cov lus ntawm kev qhuab qhia tsis tuaj yeem hais tau los ntawm cov ntsiab lus sib luag. Vim li ntawd, muaj cov hauv paus ntsiab lus uas paub qhov txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm los ntawm tib neeg txoj hauj lwm. Cov no tau qhia qhov txawv raws li nkawv cov ntsiab tseem ceeb, tsis yog los ntawm thaj tsam ntawm txoj hauj lwm los sis nws txoj kev ua tau zoo uas nyob ib ntus xwb. Nyob rau hauv txoj kev kawm no, tib neeg feem coob yuam kev ntawm lub hauv paus ntsiab lus lawm. Qhov no yog vim hais tias tib neeg saib mus rau sab nraud xwb, uas lawv tuaj yeem ua tiav tau, hos Vajtswv saib mus rau lub ntsiab tseem ceeb, uas tsis tuaj yeem soj ntsuam tau los ntawm noob neej ob lub qhov muag tiag tiag. Yog tias koj suav Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm yam li tej luag hauj lwm ntawm ib tug neeg dog dig, thiab xav tias tib neeg txoj hauj lwm-loj yam li Vajtswv txoj hauj lwm uas tau hnav cev nqaij daim tawv dua li lub luag hauj lwm uas tib neeg ua tiav hlo, ces tsis yog tias koj tau yuam kev nyob rau hauv lub hauv paus ntsiab lus lawm lov? Tib neeg cov ntawv thiab tej keeb kwm tuaj yeem sau tau yooj yim heev, tiam sis tsuas yog rau saum lub hauv paus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm xwb. Txawm li cas los xij, Vajtswv cov kev hais lus thiab txoj hauj lwm tsis tuaj yeem ua tau tiav yam yooj yooj yim los ntawm tib neeg los sis ua tau tiav los ntawm noob neej lub tswv yim thiab kev xav kiag li, thiab tib neeg tsis tuaj yeem piav qhia tau cov hauj lwm ntawd yam meej meej tom qab tshawb nrhiav cov hauj lwm ntawd tag lawm. Yog tias tej yam tseem ceeb ntawm lub hauv paus ntsiab lus no tsis ua rau muaj ib txoj kev txawv txav tshwm sim nyob rau hauv nej li, ces ua tau pov thawj tseeb tseeb qhia lawm tias nej txoj kev ntseeg tsis tau tseeb los sis raug lim kom dawb huv li. Nws tsuas tuaj yeem hais tau tias nej txoj kev ntseeg yog puv npo kev pom tsis meej xwb, thiab yog tag nrho ob qho tsis meej pem thiab tsis muaj hauv paus ntsiab lus li. Haj tseem tsis muaj txoj kev nkag siab txog lub hauv paus teeb meem uas tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv thiab tib neeg, puas yog hom kev ntseeg zoo li no tsis yog ib txoj uas tu ncua kev paub tiag tiag lov?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ntawm Kaum Peb Tsab Ntawv Koj Ua Raws Li Tsab Ntawv Twg?

328. Nej yuav tsum paub saib qhov txawv ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tib neeg tes hauj lwm. Koj pom dab tsi nyob rau hauv tib neeg tes hauj lwm? Muaj ntau yam nyob rau hauv tib neeg qhov kev ntsib kev pom hauv lawv tes hauj lwm; qhov uas tib neeg nthuav tawm ces yog qhov ua lawv yog kiag. Vajtswv tus kheej tes hauj lwm kiag los kuj nthuav tawm txog qhov Nws yog thiab, tab sis qhov Nws yog mas txawv tib neeg qhov. Qhov tib neeg yog mas sawv cev rau tib neeg qhov kev ntsib kev pom thiab lub neej (qhov uas tib neeg tau ntsib tau pom los sib tau ntsib kiag nyob rau hauv lawv lub neej, los sis tej kev xav txog kev ua neej uas lawv muaj), thiab cov neeg uas nyob rau tej qhov ib puag ncig uas sib txawv mas yeej nthuav tawm txog tej qhov lawv yog kiag uas sib txawv thiab. Qhov uas seb koj puas muaj tej kev ntsib kev pom txog lub zej zog thiab qhov uas koj nyob rau hauv koj tsev neeg thiab tau ntsib tau pom nyob rau hauv ces yeej pom tau nyob rau tej koj nthuav tawm, hos koj tsis muaj cuab kav pom nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais tias seb Nws puas muaj tej kev ntsib kev pom sab kev sib raug zoo nrog lwm tus. Nws yeej paub zoo txog tib neeg lub tseem ntsiab thiab muaj peev xwm nthuav tawm txog tag nrho txhua yam kev xyaum ua ntawm tag nrho txhua hom neeg. Nws mas haj yam txawj nthuav tawm txog tus moj yam qias vuab tsuab thiab tus cwj pwm ntxeev siab ntawm tib neeg thiab. Nws tsis nrog neeg ntiaj teb nyob ua ke, tab sis Nws yeej paub txog tus yeeb yam ntawm cov neeg txawj tuag thiab tag nrho tej kev qias vuab tsuab ntawm cov neeg ntiaj teb. Qhov no yog Nws kiag. Txawm hais tias Nws tsis saib xyuas lub ntiaj teb, los Nws yeej paub tej kev cai saib xyuas lub ntiaj teb, vim Nws to taub tib neeg tus yeeb yam tag nrho. Nws paub txog tus Ntsujplig tes hauj lwm uas tib neeg ob lub qhov muag ntsia tsis pom thiab tib neeg ob lub pob ntseg mloog tsis hnov, tag nrho niaj hnub no thiab yav tag los tib si. Qhov no mas suav tag nrho lub tswv yim uas tsis yog txoj kev xav rau kev ua neej thiab tej txuj cij phim hwj uas tsis yooj yim rau neeg xav txog. Qhov no yog Nws kiag, qhib rau tib neeg thiab kuj zais ntawm tib neeg tib si thiab. Qhov Nws nthuav tawm tsis yog tus ntawm ib tug neeg tsis dog dig, tab sis yog tej yam ntxwv xeeb txawm thiab tus ntawm tus Ntsujplig kiag. Nws tsis tsham mus thoob ntiaj teb tab sis paub txhua yam hauv ntiaj teb. Nws ntsib cov “tsiaj zoo li neeg” uas tsis muaj kev paub los sis kev to taub tob dab tsi li, tab sis Nws nthuav tawm tej lus uas siab tshaj qhov kev paub thiab siab tshaj tej tib neeg txawj ntse. Nws nyob rau hauv ib pab neeg ruam qauj thiab tsis meej pem uas tsis muaj kev ua neeg thiab cov uas tsis to taub tej kev cai thiab lub neej ntawm txoj kev ua neeg, tab sis Nws muaj cuab kav hais kom noob neej ua lub neej raws li kev ua neej, tib lub sij hawm ntawd kuj nthuav tawm kiag txog lub hauv paus thiab qhov poob qis ntawm txoj kev ua neeg ntawm noob neej. Tag nrho qhov no ces yog Nws kiag, siab tshaj txhua tus neeg uas muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Rau Nws, ces tsis tas yuav tsum tau ntsib tau pom ib lub neej nrog lwm tus uas muaj kev cov nyom, kev nyuaj thiab kev poob qis los ua tes hauj lwm uas Nws yuav tsum tau ua thiab nthuav tawm thoob plaws txog lub tseem ntsiab ntawm cov noob neej uas qias vuab tsuab. Ib lub neej nrog lwm tus uas poob qis ces yeej tsis txhawb Nws lub cev nqaij daim tawv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tsuas nthauv tawm txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus thiab tsis muab kev ntsib kev pom thiab kev kawm txog kev ua neej nrog lub ntiaj teb li cas rau tib neeg xwb. Nws tsis tag yuav soj ntsuam xyuas txog lub zej zog los sis tib neeg tsev neeg thaum Nws muab txoj sia rau tib neeg. Kev qhia tshwm txog thiab txiav txim rau tib neeg tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; qhov ntawd yog Nws qhov kev nthuav tawm txog tib neeg txoj kev tsis ncaj ncees tom qab uas tau paub txog tib neeg txoj kev tsis mloog lus los tau ntev heev lawm thiab ntxub noob neej txoj kev qias vuab tsuab. Tes hauj lwm uas Nws ua ces yog npaj los nthuav tawm txog Nws tus moj yam rau tib neeg thiab nthuav tawm txog Nws kiag. Tsuas yog Nws nkaus xwb mas thiaj ua tau tes hauj lwm no; nws tsis yog ib yam uas ib tug neeg muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha yuav muaj peev xwm ua tau.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

329. Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv los coj tiam no thiab muab tes hauj lwm tshiab tso kom khiav mus tom ntej. Nws yog ib qho tseem ceeb uas nej yuav tsum to taub qhov ntsiab lus no. Qhov no mas txawv tib neeg tes dej num lawm deb, thiab ob qho no mas muab hais tsis tau ua ib ke. Tib neeg mas yuav tsum tau muab cog thiab tsim kho kom zoo tiav log rau ib lub sij hawm ntev ntev ua ntej uas lawv yuav siv tau los ua tes hauj lwm, thiab hom kev ua neeg uas yuav tsum muaj ntawd mas yuav tsum yog ib qho qib siab heev. Tib neeg mas tsis yog yuav tsum muaj cuab kav tuav tau txoj kev txawj xav ntawm txoj kev ua neej nkaus xwb, tab sis lawv yuav tsum to taub ntxiv txog ntau yam ntsiab lus thiab kev cai tswj lawv txoj kev coj kev ua kom phim rau lwm tus, thiab, tshaj qhov ntawd, lawv yuav tsum mob siab los kawm kom ntau tshaj txog lub tswv yim thiab kev paub txoj kev ncaj ncees ntawm tib neeg. Qhov no yog qhov uas tsim nyog muab rau tib neeg. Txawm li cas los xij, qhov no tsis yog rau tus Vajtswv uas rais los muaj cev nqaij daim tawv, vim Nws tes hauj lwm mas tsis sawv cev rau tib neeg los sis tsis yog tib neeg tes hauj lwm; nws yog, ntau dua, ib qho kev qhia tawm ncaj qha txog Nws kiag thiab ib qho kev ua ncaj qha kom tiav ntawm tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. (Raws li ib txwm muaj, Nws tes hauj lwm ces yog ua rau thaum lub sij hawm tsim nyog ua xwb, tsis yog lam maj mam ua los sis xav ua thaum twg ces ua xwb, thiab nws pib thaum yog sij hawm los ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo.) Nws tsis koom rau tib neeg lub neej los sis tib neeg tes hauj lwm, qhov ntawd ces yog, Nws txoj kev ua neeg mas tsis muaj ib qho ntawm tej no li (txawm hais tias qhov no tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Nws tes hauj lwm los xij). Nws tsuas ua Nws tes hauj lwm qhuab qhia kom tiav hlo rau lub sij hawm uas Nws tsim nyog ua li ntawd xwb; txawm Nws lub meej mom yog dab tsi los xij, Nws tuas nias qees lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua xwb. Tib neeg txawm yuav paub dab tsi txog Nws thiab tib neeg txawm yuav xav li cas rau Nws los xij, Nws tes hauj lwm ces yeej tsis muaj ib qho yuav raug tej ntawd li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (3)

330. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua mas tsis yog sawv cev rau qhov kev ntsib kev pom ntawm Nws lub cev nqaij daim tawv; tes hauj lwm uas tib neeg ua mas sawv cev rau lawv qhov kev ntsib kev pom. Txhua tus tham txog lawv qhov kev ntsib kev pom ntawm lawv tus kheej. Vajtswv muaj cuab kav nthuav tawm txog qhov tseeb ncaj qha, hos tib neeg ces tsuas muaj cuab kav nthuav tawm tau txog qhov kev ntsib kev pom raws nraim li nws qhov kev ntsib kev pom qhov tseeb xwb. Vajtswv tes hauj lwm mas tsis muaj kev cai dab tsi li thiab tsis raug txwv txiav los ntawm lub sij hawm los sis ib thaj chaw twg li. Nws muaj cuab kav qhia tawm txog qhov uas Nws yog nyob rau lub sij hawm twg los tau, qhov chaw twg los tau. Nws ua hauj lwm raws li Nws siab nyiam. Tib neeg tes hauj lwm mas muaj tej yam ntxwv thiab lub ntsiab; yog tsis muaj tej no, lawv yuav tsis muaj cuab kav ua tau tes hauj lwm thiab tsis muaj cuab kav nthuav tawm txog lawv qhov kev paub Vajtswv los sis lawv qhov kev ntsib kev pom txog qhov tseeb. Yog yuav qhia seb yam twg yog Vajtswv tus kheej tes hauj lwm los sis tib neeg tes hauj lwm, koj yuav tsum muab qhov sib txawv ntawm ob qho ntawd coj los sib piv. Yog hais tias tsis muaj qhov hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej ua kiag li thiab tsuas muaj tes hauj lwm uas tib neeg ua xwb, ces koj yuav paub hais tias tib neeg tej kev qhia mas siab, tshaj qhov peev xwm ntawm ib tug neeg twg; lawv lub suab hais lus, lawv tej hauv paus ntsiab lus uas siv ua ntau yam, thiab lawv tus yam ntxwv uas tus yees thiab zoo li muaj kev ntsib kev pom ntau uas nyob rau hauv txoj kev ua hauj lwm mas yeej tshaj qhov uas lwm tus neeg yuav ncav cuag li. Nej sawv daws qhuas cov neeg no uas muaj peev xwm zoo thiab muaj kev paub siab, tab sis koj tsis muaj cuab kav pom los ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab cov lus hais tias Nws qhov kev ua neeg ntawd siab npaum li cas. Hloov qhov ntawd, mas Nws ces zoo li neeg dog dig xwb, thiab, thaum ua hauj lwm, ces Nws yeej zoo li sawv daws thiab muaj tiag tab sis kuj tsis muaj ib tug neeg txawj tuag twg uas yuav piv tau li thiab, ces yog li ntawd thiaj ua rau tib neeg muaj ib qho kev hwm Nws. Tej zaum ib tug neeg qhov kev ntsib kev pom nyob rau hauv nws tes hauj lawm mas ntshe nce qib mus deb dhau heev lawm, los sis nws txoj kev xav hauv siab thiab txoj kev xav ho nce qib mus deb heev lawm, thiab nws txoj kev ua neeg mas zoo dhau heev lawm; tej yam ntxwv zoo li ntawd mas tsuas ua tau kom neeg qhuas xwb, tab sis yuav ua tsis tau kom lawv xav tsis thoob thiab ntshai. Tib neeg sawv daws yeej qhuas cov uas ua tau hauj lwm zoo, cov uas muaj kev ntsib kom pom tob, thiab cov uas muaj cuab kav muab qhov tseeb coj los xyaum ua tau, tab sis cov neeg ntawd tsis muaj hnub yuav ua tau kom muaj kev xav tsis thoob li, tsuas yog kev qhuas thiab kev khib xwb. Tab sis cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm mas tsis qhuas Vajtswv; tab sis, lawv hnov zoo li Nws tes hauj lwm mas tshaj qhov uas tib neeg ncav cuag lawm thiab tib neeg mas yeej xav tsis txog hlo li, hais tias nws yeej tshiab thiab zoo heev li. Thaum tib neeg ntsib thiab pom Vajtswv tes hauj lwm lawm, lawv thawj qhov kev paub txog Nws ces yog hais tias Nws yog ib tug uas xav tsis txog li, ntse heev thiab zoo heev, thiab lawv tsis tas xav los yeej hwm Nws thiab yeej hnov qhov zais tob ntawm tes hauj lwm Nws ua, uas yog tshaj qhov tob ntawm tib neeg lub siab lawm. Tib neeg ces tsuas xav ua kom tau raws li qhov uas Nws yuav kom ua xwb, kom ua tau raws li Nws txoj kev xav tau; lawv yeej tsis xav ua tshaj Nws li, vim tes hauj lwm uas Nws ua mas mus deb tshaj tib neeg txoj kev xav thiab qhov kev xav hauv siab lawm thiab tsis muaj cuab kav yuav ua tau los ntawm tib nyob sawv Nws cev li. Txawm yog tib neeg kiag los yeej tsis paub tej uas lawv tus kheej kiag tsis muaj li, tab sis Vajtswv tau nchuav ib txog kev tshiab thiab tau los coj tib neeg mus rau ib lub ntiaj teb uas tshiab dua thiab zoo nkauj dua, thiab yog li ntawd noob neej thiaj tau muaj kev nce qib tshiab thiab tau muaj ib qho kev pib dua tshiab. Qhov uas tib neeg hnov rau Vajtswv ces tsis yog kev qhuas xwb, los sis muab hais ces, tsis yog kev qhuas nkaus xwb. Lawv qhov kev ntsib kev pom uas tob tshaj plaws ces yog kev xav tsis thoob thiab kev hlub; lawv qhov kev xav ces yog hais tias Vajtswv yeej zoo tshaj plaws tiag tiag li. Nws ua tes hauj lwm uas tib neeg tsis muaj cuab kav ua tau thiab hais tej uas tib neeg tsis muaj cuab kav hais tau. Cov neeg uas tau ntsib tau pom Vajtswv tes hauj lwm lawm mas yeej muaj ib qho kev xav uas piav tsis tau li. Cov neeg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tob txaus ces yeej muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev hlub; lawv muab cuab kav hnov Nws qhov kev ntxim hlub, hais tias Nws tes hauj lwm mas ntse heev, zoo heev, thiab yog li ntawd muaj lub hwj chim uas tsis muaj chaw kawg tshwm sim nyob rau hauv tej ntawd. Nws tsis yog kev ntshai los sis kev hlub rau qee lub sij hawm xwb thiab kev hwm, tab sis yog ib qho kev xav tob txog Vajtswv txoj kev khuv leej rau tib neeg thiab kev zam rau lawv. Txawm li cas los xij, cov neeg uas tau ntsib tau pom Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim lawm ces yeej hnov txog Nws lub hwj chim vajntxwv thiab hais tias Nws yeej tsis zam ib qho kev ua txhaum hlo li. Txawm hais tias cov neeg uas tau muaj kev ntsib kev pom ntau txog Nws tes hauj lwm lawm los yeej tsis muaj cuav kav to taub Nws li; tag nrho cov uas hwm Nws tiag tiag ces yeej paub hais thais Nws tes hauj lwm mas yeej tsis zoo li tib neeg tej kev xav phem tab sis ib txwm mus tawm tsam lawv tej kev xav phem. Nws tsis xav kom tib neeg qhuas Nws tag nrho los sis muab tej qhov uas zoo li yog kev nyoo zwm rau Nws, tab sis, lawv yuav tsum muaj kev hwm tiag tiag thiab kev nyoo zwm tiag tiag. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm ntau heev ntawd, ib tug twg uas muaj qhov kev ntsib kev pom tiag tiag ces yeej muaj kev hwm rau Nws, uas yog qhov siab dua kev qhuas. Tib neeg tau pom Nws tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, thiab yog li ntawd lawv thiaj li hwm Nws nyob rau hauv lawv lub siab. Vajtswv ces yuav tsum tau hwm thiab mloog lus rau vim Nws kiag thiab Nws tus moj yam tsis zoo ib yam li cov uas raug tsim tawm los thiab yeej siab tshaj cov uas raug tsim tawm los ntawd li. Vajtswv mas yeej tshwm sim tus kheej los li ntawd thiab yeej muaj nyob mus ib txhiab ib txhis, Nws tsis yog ib tug uas raug tsim tawm los, thiab tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li tsim nyog rau txoj kev hwm thiab kev mloog lus rau; tib neeg mas tsis muaj qhov tsim nyog rau qhov no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Tes Hauj Lwm

Qhov Dhau Los: VIII. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm

Ntxiv Mus: X. Cov Lus nyob rau ntawm Qhov To Taub Qhov Muaj Tiag ntawm Qhov Tseeb hauv Yus Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No