VIII. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm

284. Vajtswv tsim tib neeg thiab muab lawv tso rau hauv ntiaj teb, thiab Nws tau coj lawv txij puag thaum ntawd los lawm. Tom qab ntawd Nws tau cawm lawv thiab ua ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum rau noob neej. Txog thaum kawg, Nws tseem yuav tau txeeb kom tau noob neej, cawm tib neeg tag nrho, thiab rov muab lawv tsim kho kom zoo li qub thaum xub thawj. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws tau uas puag thaum pib kiag los—rov tsim kho noob neej kom zoo li tus yam ntxwv qub thiab zoo li qhov qub. Vajtswv yuav rhawv Nws lub nceeg vaj thiab rov tsim kho kom tib neeg rov zoo nkaus li qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim rau hauv ntiaj teb thiab rau tag nrho tej uas raug tsim tawm kom rov zoo li qub. Noob neej tau poob lawv lub siab uas hwm Vajtswv nrog rau tes dej num uas muaj nrog tej uas Vajtswv tsim tawm los tom qab uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, yog li ntawd thiaj li rais mus ua ib tug yeeb ncuab tsis mloog lus rau Vajtswv lawm. Tom qab ntawd noob neej thiaj nyob hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab ua raws li Ntxwgnyoog tej lus txib; yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis muaj txoj hau kev los ua hauj lwm nrog rau cov uas Nws tsim tawm los, thiab thiaj li haj yam tsis muaj cuab kav ua kom tau lawv qhov kev hwm uas txaus ntshai ntawd. Tib neeg yog tsim tawm los ntawm Vajtswv, thiab tsim nyog yuav pe hawm Vajtswv, tab sis lawv tseem ho tig nrab qaum rau Nws thiab pe hawm Ntxwgnyoog xwb. Ntxwnyoog rais los ua tus mlom nyob rau hauv lawv lub siab. Yog li ntawd, Vajtswv thiaj li poob Nws qhov chaw nyob hauv lawv lub siab lawm, ces hais tau hais tias Nws tau poob qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej lawm. Yog li ntawd, yuav rov tsim kom muaj qhov tseem ntsiab li qub ntawm Nws qhov kev tsim noob neej, ces Nws yuav tsum rov tsim kho lawv uas zoo sib xws li thaum xub thawj kom rov zoo li qub thiab muab noob neej tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg. Yuav rov txeeb tib neeg rov qab ntawm Ntxwgnyoog los, Nws yuav tsum cawm lawv los ntawm txoj kev txhaum. Tsuas yog qhov no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav maj mam rov kho tau lawv qhov uas zoo li qub thaum xub thawj ntawd rov los thiab kho tau lawv tes hauj lwm kom zoo li qub, thiab thaum kawg, rov kho tau Nws lub nceeg vaj kom rov zoo li qub. Qhov kev puas ntsoog zaum kawg ntawm tej tub ntawm txoj kev tsis mloog lus yuav tsum tau muaj mas thiaj li cia tib neeg pe hawm Vajtswv kom zoo dua tau thiab ua tau lub neej nyob kom zoo dua rau hauv ntiaj teb. Vim yog Vajtswv tsim tib neeg, Nws thiaj yuav kom lawv pe hawm Nws; vim yog Nws xav rov tsim kho noob neej tes dej num kom rov zoo li qub, Nws thiaj li yuav rov tsim kho tej ntawd kom zoo nkaus li qub yam tsis muaj ib qho hloov li. Rov tsim kho Nws lub hwj chim kom zoo li qub mas txhais tau hais tias ua kom tib neeg pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws; nws txhais tau hais tias Vajtswv yuav ua kom tib neeg ua neej nyob vim yog Nws thiab ua kom Nws cov yeeb ncuab puas tsuaj vim yog Nws lub hwj chim. Nws txhais hais tias Vajtswv yuav ua kom txhua yam txog Nws kom muaj nyob mus ntxiv rau ntawm tib neeg yam tsis muaj leej twg tawm tsam li. Lub nceeg vaj uas Vajtswv xav rhawv ntawd kom yog Nws tus kheej lub nceeg vaj. Cov noob neej uas Nws ntshaw yog cov uas pe hawm Nws, cov uas yuav kam zwm rau Nws tag nrho thiab ua kom Nws lub yeeb koob tshwm sim ntsa paug. Yog Vajtswv tsis cawm cov noob neej qias vuab tsuab, ces qhov tseem ntsiab ntawm Nws qhov kev tsim noob neej ntawd yuav raug poob mus; Nws yuav tsis muaj hwj chim kav rau tib neeg ntxiv lawm, thiab Nws lub nceeg vaj yuav tsis muaj cuab kav tshwm sim muaj nyob rau hauv ntiaj teb lawm. Yog Vajtswv tsis rhuav tshem cov yeeb ncuab uas tsis mloog lus rau Nws, Nws yuav tsis muaj cuab kav muab tau Nws lub yeeb koob tag nrho, los sis yuav tsis muaj cuab kav rhawv Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb. Tej no yuav yog tej cim rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm tiav hlo thiab tej yam loj tshaj plaws uas Nws ua tiav hlo: rhuav tshem tag nrho cov tib neeg uas tsis mloog lus rau Nws, thiab coj cov uas tau raug tsim kho kom muaj txhua yam nkag mus so. Thaum uas tib neeg tau raug tsim kho kom rov zoo nkaus li qub thaum xub thawj lawm, thiab thaum lawv nyias ua nyias tes dej num tiav hlo lawm, nyob rau lawv tus kheej qhov chaws uas yog thiab kam zwm ua raws txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, Vajtswv yuav muab tau ib pab neeg nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws, thiab Nws kuj yuav rhawv tau ib lub nceeg vaj nyob hauv ntiaj teb uas pe hawm Nws. Nws yuav kov yeej mus ib txhiab ib txhis nyob rau hauv ntiaj teb, thiab tag nrho cov uas tawm tsam Nws yuav puas tsuaj mus tag ib txhiab ib txhis. Qhov no ces yuav rov tsim kho Nws qhov kev npaj siab rau kev tsim noob neej thaum xub thawj kom rov zoo li qub; nws yuav rov tsim kho Nws txoj kev npaj siab ntawm kev tsim txhua yam kom rov zoo li qub, thiab nws kuj yuav rov tsim kho Nws lub hwj chim kav ntiaj teb kom rov zoo li qub, nyob rau hauv txhua yam, thiab nyob rau hauv Nws cov yeeb ncuab. Tej no yuav yog tej cim ntawm Nws qhov kev kov yeej tag nrho. Yog li ntawd noob neej yuav nkag mus so thiab pib ib lub neej uas nyob rau txoj kev uas yog. Vajtswv kuj yuav nkag mus so mus tag ib txhis nrog rau noob neej thiab pib ib lub neej mus ib txhiab ib txhis uas muab faib rau Nws tus kheej thiab tib neeg. Tej kev phem kev qias thiab kev tsis mloog lus nyob rau hauv ntiaj teb yuav ploj mus, thiab tag nrho tej kev quaj kev nyiav yuav ploj tag nrho mus, thiab txhua yam nyob rau hauv lub ntiaj teb no uas tawm tsam Vajtswv yuav tsis muaj nyob ntxiv mus lawm. Tsuas yog Vajtswv thiab cov neeg uas Nws tau coj kev cawm dim los rau thiaj li yuav muaj nyob lawm xwb; tsuas yog tej uas Nws tsim tawm thiaj yuav muaj nyob lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

285. Tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg, txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo, muaj peb theem, los sis peb tiam: Tiam Muaj Kev Cai uas yog qhov pib; Tiam Hmoov Hlub (uas kuj yog Tiam Muaj Kev Cawm Dim thiab); thiab Tiam Lub Nceeg Vaj uas yog tiam kawg. Kuv tes dej num nyob rau hauv peb tiam no mas sib txawv hauv lub ntsiab raws li tus yeeb yam ntawm ib tiam twg, tab sis nyob rau hauv ib tiam twg tes dej num no yeej haum rau tej uas tib neeg cheem tsum tau—los sis, muab hais kom meej, ua tiav raws li tej lus dag ntxias uas Ntxwgnyoog siv rau tsug rog uas Kuv tawm tsam nws. Lub ntsiab ntawm Kuv tes dej num yog los ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, los ua kom Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav ci ntsa iab, los nthuav tag nrho Ntxwgnyoog tej lus dag ntxias, thiab yog li los cawm tag nrho haiv tib neeg, uas nyob hauv Ntxwgnyoog thaj chaw tswj fwm. Nws yog los qhia Kuv lub tswv yim thiab lub zog nchav, thiab los qhia tshwm tej kev phem uas ntsia tsis taus kiag li ntawm Ntxwgnyoog; tseem ntau tshaj qhov ntawd, nws yog los pub tej uas raug tsim los kom paub cais qhov zoo thiab phem, kom paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam, kom paub meej tias Ntxwgnyoog yog tib neeg tus yeeb ncuab, ib tug coj tsis ncaj, tus phem, thiab los pub lawv los qhia, nrog qhov tseeb tiag tiag, qhov txawv ntawm txoj kev zoo thiab kev phem, qhov tseeb thiab qhov cuav, kev dawb huv thiab kev vuab tsuab, thiab yam uas zoo thiab yam tsis zoo. Yog li kom cov tib neeg uas tsis muaj kev paub rais los muaj peev xwm ua tim khawv rau Kuv tias nws tsis yog Kuv uas yog tus muab tib neeg ua qias vuab tsuab tag, thiab tsuas yog Kuv—tus Tswv Tsim—xwb thiaj cawm tau tib neeg, thiaj muab tau rau tib neeg yam uas lawv muaj kev zoo siab xyiv fab; thiab lawv yuav los paub tias Kuv yog tus Kav txhua yam thiab Ntxwgnyoog tsuas yog ib tug ntawm cov uas Kuv tau tsim los thiab tom qab ntawd tig tawm tsam Kuv xwb. Kuv txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo ntawd muab faib ua peb theem, thiab Kuv ua hauj lwm li ntawd kom ua tau qhov meem txheej com los pab rau cov uas raug tsim los kom los ua tim khawv tau rau Kuv, thiab nkag siab qhov Kuv lub siab nyiam, thiab paub tias Kuv yog qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim

286. Tau muab 6,000 xyoo ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg faib ua peb theem: Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Lub Nceeg Vaj. Tag nrho peb theem ntawm tes hauj lwm no ces yog npaj rau noob neej qhov kev cawm dim nkaus xwb, ces hais tau hais tias, tej ntawd yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim uas tau raug cuam tshuam hnyav los ntawm Ntxwgnyoog. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, txawm li cas los xij, tej ntawd kuj yog muaj kom Vajtswv tau muaj kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog. Yog li ntawd, ib yam nkaus li qhov uas tes hauj lwm cawm dim ntawd raug faib ua peb theem, ces qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog ntawd kuj raug faib ua peb theem ib yam nkaus, thiab ob qho ntawm Vajtswv tes hauj lwm no mas raug thooj txhij ua nyob rau tib lub sij hawm. Qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim, thiab vim yog tes hauj lwm ntawm noob neej qhov kev cawm dim ntawd mas tsis yog ib yam uas yuav cia li ua tiav hlo tau rau ib theem nkaus xwb, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas kuj raug muab cais ua tej ntu thiab tej lub caij nyoog, thiab ua rog nrog Ntxwgnyoog raws li tib neeg qhov kev xav tau thiab raws li qhov ntau los tsawg ntawm Ntxwgnyoog qhov kev qias vuab tsuab nyob rau hauv lawv. Tej zaum, nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav, mas lawv ntseeg hais tias nyob rau qhov kev sib ntaus sib tua ntawd Vajtswv yuav khaws riam phom tua nrog Ntxwgnyoog, ib yam nkaus li ob pab tub rog sib tua. Qhov no ces tsuas yog qhov uas tib neeg txoj kev ntse muaj peev xwb xav tau nkaus xwb; nws yog ib qho uas pom tsis meej tshaj plaws thiab lub tswv yim uas tsis zoo li qhov muaj tiag, tab sis nws yog qhov uas tib neeg ntseeg. Thiab vim yog Kuv hais qhov nov hais tias txoj kev rau tib neeg qhov kev cawm dim ces yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tib neeg xav hais tias qhov no yog qhov uas qhov kev sib ntaus sib tua ntawd tshwm sim. Nyob rau hauv tes hauj lwm cawm tib neeg, mas peb theem twb tau muab ua tiav lawm, ces hais tau hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog muab faib ua peb theem ua ntej uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Tab sis qhov tseeb sab hauv ntawm tag nrho tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog mas yog qhov uas ua tau los ntawm ntau ntau kauj ruam ntawm tes hauj lwm: muab txoj hmoov hlub pub rau tib neeg, rais los ua tib neeg qhov kev theej txhoj rau kev txhaum, zam txim pub rau tib neeg tej kev txhaum, txeeb tau tib neeg, thiab tsim kho kom tib neeg zoo tiav log. Qhov tseeb tiag, qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog tsis yog kev nkaus riam nkaus phom sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis yog qhov kev cawm dim rau tib neeg, kev tsim kho tib neej lub neej, thiab kev hloov tib neeg tus moj yam es kom lawv hais lus tim khawv rau Vajtswv. Qhov no yog qhov uas yuav tua yeej Ntxwgnyoog. Ntxwgnyoog swb los ntawm qhov kev hloov tib neeg tus moj yam qias vuab tsuab. Thaum Ntxwgnyoog swb tag lawm, ces yog, thaum uas tib neeg raug cawm tau tag nrho lawm, ces niag Ntxwgnyoog uas poob ntsej muag ntawd yuav raug khi khov kho, thiab nyob rau qhov no, tib neeg ces yuav raug cawm tau tag nrho lawm. Yog li ntawd, qhov tseem ntsiab ntawm tib neeg qhov kev cawm dim ces yog ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab ntsug rog no ces qhov tseem ceeb tshaj ntawd yuav tshwm nyob rau hauv tib neeg txoj kev cawm dim. Theem thaum tiam kawg, uas tib neeg yuav raug txeeb tau, yog theem kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab kuj yog tes hauj lwm cawm tib neeg kom tau tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Lub ntsiab sab hauv ntawm tib neeg qhov kev txeeb tau ces yog qhov uas yuav tau lub cev uas Ntxwgnyoog tshwm sim rau ntawd rov qab los, cov tib neeg uas raug Ntxwgnyoog muab ntxias ua qias vuab tsuab tag ntawd, rov qab mus rau tus Tswv Tsim tom qab lawv qhov kev raug txeeb tau lawm, los ntawm qhov uas lawv yuav muab Ntxwgnyoog tso pov tseg thiab yuav rov qab tag nrho los cuag Vajtswv. Nyob rau qhov no, tib neeg thiaj li yuav raug cawm tau tag nrho. Thiab yog li ntawd, kev txeeb tau ces yog tes hauj lwm kawg ntawm qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog thiab theem kawg rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg kom Ntxwgnyoog swb mus. Yog tsis muaj tes hauj lwm no, qhov kev cawm dim tag nrho rau tib neeg yuav tsis muaj hnub ua tau li, Ntxwgnyoog qhov kev swb tag nrho ntawd los yuav tsis muaj hnub tshwm sim, thiab noob neej yuav tsis muaj hnub muaj cuab kav nkag tau mus rau txoj hau kev kawg uas zoo kawg nkaus ntawd, los sis dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Qhov tshwm sim ntawd los, ces kev cawm tib neeg yuav muab xaus tsis tau ua ntej uas qhov kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog yuav xaus, vim lub plawv tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg ces yog ua rau noob neej txoj kev cawm dim. Noob neej yav puag thaum tseem ntxov mas nyob rau hauv Vajtswv xib teg, tab sis vim yog Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag thiab kev qias vuab tsuab, tib neeg thiaj raug Ntxwgnyoog khi thiab poob mus rau tus phem ob txais tes lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog thiaj rais mus ua daim phiaj uas yuav tsum tua kom yeej nyob rau ntawm Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg. Vim Ntxwgnyoog txeeb tau tib neeg mus tuav lawm, thiab vim tib neeg yog qhov peev uas Vajtswv siv los ua qhov kev cawm tib neeg, yog yuav kom cawm tau tib neeg, mas lawv yuav tsum raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab, uas hais tau hais tias tib neeg yuav tsum raug muab coj rov qab tom qab uas raug Ntxwgnyoog txhom coj mus kaw lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yuav tsum raug tua kom swb los ntawm qhov kev hloov hauv tib neeg tus moj yam, qhov kev hloov uas rov qab muab tib neeg tej kev hnov kev pom rov qab rau lawv. Nyob rau qhov no, tib neeg, cov uas raug txhom kaw ntawd, thiaj li yuav raug chua ntia ntawm Ntxwgnyoog ob txhais tes rov qab los. Yog tib neeg dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab txoj kev raug cuab raug khi lawm, ces Ntxwgnyoog yuav txaj muag, tib neeg yuav raug muab coj rov qab los thaum kawg, thiab Ntxwgnyoog yuav swb. Thiab vim tib neeg tau dim ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag uas tsaus ntuj nti, tib neeg yuav rais los ua cov khoom sib txeeb rau ntawm tag nrho qhov kev sib ntaus sib tua no, thiab Ntxwgnyoog yuav rais mus ua daim phiaj rau kev rau txim thaum qhov kev sib ntaus sib tua no xaus lawm, tom qab uas tag nrho tes hauj lwm cawm tib neeg tau raug ua tiav hlo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

287. Vajtswv yog qhov Pib thiab qhov Xaus; yog Nws Tus Kheej kiag uas muab Nws tes hauj lwm tso kom pib khiav mus thiab yog li ces yuav tsum yog Nws Tus Kheej kiag uas muab tiam dhau los xaus tseg. Qhov ntawd yog qhov pov thawj ntawm Nws qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thiab ntawm Nws qhov kev txeeb tau lub ntiaj teb. Txhua zaum uas Nws Tus Kheej kiag ua hauj lwm nrog tib neeg, nws yog qhov pib ntawm ib qho kev sib ntaus sib tua tshiab. Yog tsis muaj qhov pib ntawm tes hauj lwm tshiab, ces yeej yuav tsis muaj qhov xaus rau tes hauj lwm qub li, qhov no yog pov thawj qhia hais tias qhov kev sib ntaus sib tua nrog rau Ntxwgnyoog tseem yuav los rau qhov xaus. Tsuas yog hais tias Vajtswv Tus Kheej los kiag xwb, thiab ua tes hauj lwm tshiab nrog tib neeg, mas tib neeg thiaj li yuav muaj cuab kav nti dim tag nrho ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab tau ib lub neej tshiab thiab ib qho pib dua tshiab. Tsis li ntawd, ces tib neeg yuav nyob rau hauv tiam qub mus ib txhis thiab nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias qub mus ib txhis. Txhua txhua tiam ces yog Vajtswv coj, ib qho ntawm tib neeg ces raug tso dim lawm, thiab yog li ntawd tib neeg thiaj li mus tau rau yav tom ntej nrog Vajtswv tes hauj lwm mus rau tiam tshiab. Vajtswv txoj kev yeej ces yog ib txoj kev yeej rau tag nrho cov uas raws Nws qab. Yog haiv tib neeg uas raug tsim tawm los raug txib los muab ib tiam xaus, ces nws yuav yog ua los ntawm qhov kev xav ntawm tib neeg los sis ntawm Ntxwgnyoog xwb, qhov no yuav tsis yog dab tsi tshaj li ib qho kev tawm tsam los sis ntxeev siab rau Vajtswv, tsis yog ib qho kev mloog lus rau Vajtswv, thiab tes hauj lwm ntawm tib neeg ces yog rais mus ua ib qho cuab yeej rau Ntxwgnyoog xwb. Tsuas yog qhov uas tib neeg mloog lus thiab raws Vajtswv qab nyob rau ib tiam uas Vajtswv coj los nkaus xwb mas Ntxwgnyoog thiaj li yuav ntseeg tag nrho, vim qhov ntawd yog tes dej num ntawm ib tug uas raug tsim tawm los. Yog li ntawd, Kuv hais tias nej yuav tsum tau ua raws thiab mloog lus xwb, thiab ces yuav tsis kom nej ua dab tsi ntxiv lawm. Qhov no yog qhov uas ntaus nqi los ntawm qhov kom nyias tuav nyias tes dej num thiab nyias ua nyias tes hauj lwm. Vajtswv ua Nws tus kheej tes hauj lwm thiab tsis tas yuav tsum kom tib neeg ua tes hauj lwm ntawd nyob Nws chaw, los sis Nws yuav tsis nrog ua tes hauj lwm ntawm cov uas raug tsim tawm los. Tib neeg ua lawv tes dej num thiab tsis koom ua Vajtswv tes hauj lwm. Tsuas yog qhov no xwb mas thiaj yog kev mloog lus, thiab qhov pov thawj ntawm Ntxwgnyoog qhov kev swb. Tom qab uas Vajtswv Tus Kheej tau coj ib tiam tshiab los tag lawm, Nws Tus Kheej kiag yuav tsis los ua hauj lwm nrog noob neej ntxiv lawm. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas tib neeg thiaj li nkag mus rau ib tiam tshiab yam muaj qib muaj duas mus ua lawv tes dej num thiab ua tes hauj lwm lawv raug txib kom ua li ib tug uas raug tsim tawm los. Tej no yog tej kev cai uas Vajtswv ua hauj lwm, uas tsis muaj leej twg yuav yuam cai tau li. Tsuas yog ua hauj lwm li no xwb mas thiaj li muaj qab hau thiab muaj laj thawj. Vajtswv tes hauj lwm ces cia Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb. Nws yog tus ua tso kom Nws tes hauj lwm khiav mus tom ntej, thiab Nws yog tus uas muab Nws tes hauj lwm xaus. Nws yog tus uas npaj tes hauj lwm, thiab Nws yog tus uas tsim kho tes hauj lwm, thiab tshaj qhov ntawd, Nws yog tus uas muab tes hauj lwm ua kom tiav kiag. Ib yam li qhov uas hais nyob rau hauv Vajluskub, “Kuv yog qhov Pib thiab qhov Xaus; Kuv yog tus Tseb qoob thiab tus Sau qoob.” Tag nrho tej ntawd ces yog hais txog tes hauj lwm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg uas Nws Tus Kheej ua kiag. Nws yog tus Tswj ntawm txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo; tsis muaj leej twg yuav ua tau Nws tes hauj lwm sawv cev rau Nws qhov chaw thiab tsis muaj leej twg yuav muab Nws tes hauj lwm coj los rau ib qho chaw xaus tau li, vim Nws yog tus tuav txhua yam rau hauv Nws txhais tes. Tau tsim lub ntiaj teb, Nws yuav coj tag nrho lub ntiaj teb los nyob rau hauv Nws txoj kev kaj, thiab Nws kuj yuav xaus tag nrho ib tiam tseg, ces yog li ntawd coj kiag Nws txoj kev npaj tag nrho los ua kom tiav hlo!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (1)

288. Tes hauj lwm ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev npaj cawm tib neeg mas yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag. Thawj theem—qhov kev tsim lub ntiaj teb—ces yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag, thiab yog tsis ua li ntawd, ces tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm tsim tau tib neeg li; theem thib ob ces yog kev txhiv dim tag nrho noob neej, thiab nws kuj yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag thiab; theem thib peb ces mus yam tsis tau hais tias: Nws haj yam yog ib qho uas qhov xaus ntawm tag nrho Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim, txeeb tau, muab tau, thiab tsim kho tag nrho noob neej kom zoo tiav log mas puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Yog Nws tus kheej tsis ua kiag tes hauj lwm no, ces tib neeg yuav tsis muaj cuab kav sawv cev tau rau Nws lub npe, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav ua tau Nws tes hauj lwm. Yog yuav kom tua yeej Ntxwgnyoog, yog yuav kom muab tau noob neej, thiab yog yuav kom muab tau ib lub neej xws li ib txwm muaj hauv ntiaj teb rau tib neeg, Nws tus kheej yuav tsum coj tib neeg kiag thiab yuav tsum ua hauj lwm nrog tib neeg kiag; npaj rau tag nrho Nws qhov kev npaj cawm tib neeg, thiab rau tag nrho Nws tes hauj lwm, mas Nws tus kheej kiag yuav tsum tau ua tes hauj lwm no. Yog tib neeg tsuas ntseeg hais tias Vajtswv los es kom lawv pom Nws, ua kom lawv zoo siab xwb, ces tej kev ntseeg ntawd yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi li, tsis tseem ceeb dab tsi li. Tib neeg txoj kev txawj ntse mas ntiav dhau heev lawm! Tsuas yog Nws Tus Kheej kiag ua tes hauj lwm no mas Vajtswv thiaj li ua tau ntxaws ntxaws thiab tiav hlo xwb. Tib neeg tsis muaj peev xwm yuav ua tau sawv cev rau Vajtswv. Vim lawv tsis muaj Vajtswv lub koob lub npe los sis Nws lub tseem ntsiab, lawv tsis muaj peev xwm yuav ua tau Nws tes hauj lwm, thiab txawm hais tias tib neeg ua Nws tes hauj lwm kiag, los yeej ua tsis tau dab tsi li. Thawj zaug uas Vajtswv los muaj cev nqaij daim tawv yog ua li rau txoj kev txhiv dim, los txhiv tag nrho noob neej tawm ntawm txoj kev txhaum, los ua kom tib neeg muaj peev xwm raug yaug kom dawb huv tau thiab kom tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum. Kev txeeb tau mas kuj yog Vajtswv tus kheej ua kiag nyob nrog tib neeg thiab. Yog hais tias, nyob rau theem no, Vajtswv tsuas yog hais lus txog rau yav tom ntej xwb, ces ib tug xib fwb cev Vajtswv lus los sis ib tug neeg tshaj lij yeej sawv cev rau Nws tau kawg; yog hais tias tsuas yog tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces tib neeg yeej sawv tau rau Vajtswv qhov chaw kawg. Tab sis yog tib neeg ua kiag Vajtswv Tus Kheej tes hauj lwm thiab tsim kho tib neeg lub neej, ces yuav yog ib qho uas lawv yuav tsis muaj hnub ua tau tes hauj lwm no li. Nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua xwb: Vajtswv tus kheej kiag yuav tsum muaj cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm no. Nyob rau Tiam Txoj Lus, yog tsuas hais tej lus txog rau yav tom ntej xwb, ces Yaxaya los sis tus xib fwb cev Vajtswv lus Eliya yeej ua tau tes hauj lwm no, thiab tsis tas yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag los ua. Vim tes hauj lwm uas ua nyob rau theem no tsis yog lam hais txog tej lus txog rau yav tom ntej nkaus xwb, thiab vim nws yog ib qho tseem ceeb tshaj tes hauj lwm ntawm txoj lus mas muab siv los txeeb kom tau tib neeg thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog, tes hauj lwm no mas tib neeg ua tsis tau, thiab yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua nkaus xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas Yehauvas ua Nws tes hauj lwm, tom qab uas Nws ib co lus thiab ua me ntsis hauj lwm hla hauv cov xib fwb cev Vajtswv lus. Qhov ntawd mas vim yog tib neeg yeej hloov Yehauvas tau nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, thiab cov xib fwb hais pom tom hauv ntej muaj cuab kav qhia tau tej yam uas yuav tshwm sim tom ntej thiab tshab txhais tej npau suav sawv cev rau Nws tau. Tes hauj lwm uas ua thaum pib ntawd mas tsis yog tes hauj lwm uas yuav hloov tib neeg tus moj yam ncaj qha, thiab tsis muaj kev cuam tshuam txog tib neeg txoj kev txhaum, thiab tib neeg tsuas raug hais kom ua raws tej kev cai nkaus xwb. Yog li ntawd Yehauvas thiaj li tsis los muaj cev nqaij daim tawv thiab qhia Nws Tus Kheej rau tib neeg li; tab sis Nws hais lus ncaj qha rau Mauxe thiab lwm tus, kom lawv hais lus thiab ua hauj lwm sawv cev rau Nws thiab ua kom lawv ua hauj lwm ncaj qha nrog noob neej. Thawj theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces yog tib neeg qhov kev coj. Nws yog qhov pib ntawm txoj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, tab sis txoj kev sib ntaus sib tua no mas yeej tseem tsis tau pib kiag kom muaj qib muaj duas. Ntsug rog uas muaj qib muaj duas nrog Ntxwgnyoog ntawd mas pib thaum Vajtswv xub los yug ua neeg, thiab nws tau muaj sib txuas zws los txog niaj hnub no. Thawj qhov xwm txheej ntawm ntsug rog no ces yog thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov kev muab tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntsia rau saum ntoo khaub lig ntawd tua yeej kiag Ntxwgnyoog, thiab nws yog thawj theem ntawm ntsug rog uas ua tau zoo tiav log. Thaum tus Vajtswv uas yug los ua neeg pib tsim kho tib neeg lub neej ncaj qha, qhov no yog qhov pib yam muaj qib muaj duas ntawm tes hauj lwm rov muab kom tau tib neeg dua, thiab vim qhov no yog tes hauj lwm hloov tib neeg tus moj yam qub, nws yog tes hauj lwm sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog. Theem hauj lwm uas Yehauvas ua thaum pib mas tsuas yog txoj kev coj ntawm tib neeg lub neej nyob rau hauv ntiaj teb xwb. Nws yog qhov pib ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab txawm hais tias nws tsis tau muaj ib qho kev sib ntaus sib tua li, los sis ib qho hauj lwm loj li, los nws yeej paub lub hauv paus rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua uas yuav tshwm sim tuaj. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas muaj feem xyuam txog kev hloov tib neeg tus moj yam qub, uas txhais tau hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag puab txoj sia rau tib neeg. Qhov no mas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb: Nws yuav tsum tau kom Vajtswv muaj cev nqaij daim tawv, thiab yog Nws tsis muaj cev nqaij daim tawv, ces tsis muaj leej twg yuav hloov tau Nws rau theem ntawm tes hauj lwm no, vim nws sawv cev rau tes hauj lwm sib ntaus sib tua ncaj qha nrog kiag Ntxwgnyoog. Yog tib neeg ua tes hauj lwm no sawv cev rau Vajtswv, ces thaum tib neeg sawv ntawm Ntxwgnyoog lub xub ntiag, ces Ntxwgnyoog yuav tsis nyoo thiab yuav tsis muaj hnub tua yeej nws hlo li. Nws yuav tsum yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd los mus tua yeej nws xwb, vim lub tseem ntsiab ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd yeej tseem yog Vajtswv, Nws yeej tseem yog tib neeg txoj sia, thiab Nws yeej tseem yog tus Tswv Tsim; txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij, Nws lub npe thiab lub tseem ntsiab yeej tsis hloov li. Thiab yog li ntawd, Nws muaj lub cev nqaij daim tawv thiab ua tes hauj lwm ua kom Ntxwgnyoog nyoo swb tag nrho. Nyob rau thaum theem hauj lwm thaum tiam kawg, yog tib neeg ua tes hauj lwm no thiab kom hais cov lus ncaj qha, ces lawv yuav hais tsis tau cov lus ntawd, thiab yog tej lus txog rau yav tom ntej raug hais tawm xwb, ces nws yuav tsis muaj cuab kav txeeb tau tib neeg li. Qhov uas muaj cev nqaij daim tawv kiag, ces Vajtswv los tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab ua kom nws nyoo tag nrho. Thaum Nws tua yeej Ntxwgnyoog kiag lawm, txeeb tau tib neeg tag nrho lawm, thiab muab tau tib neeg tag nrho lawm, ces theem hauj lwm no yuav tag kiag thiab ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, tib neeg tsis muaj cuab kav yuav sawv tau rau Vajtswv qhov chaw. Hais qhov ncaj kiag, ces tes hauj lwm yuav coj tiam ntawd thiab yuav pib ua dua qhov hauj lwm tshiab mas haj yam yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb. Muab kev qhia tshwm rau tib neeg thiab muab tej lus txog rau yav tom ntej rau tib neeg xwb mas tib neeg los yeej ua tau kawg, tab sis yog qhov hauj lwm uas yuav tsum yog Vajtswv tus kheej ua kiag xwb, tes hauj lwm sib ntaus sib tua ntawm Vajtswv Tus Kheej thiab Ntxwgnyoog, ces tes hauj lwm no tib neeg ua tsis tau. Nyob rau thawj theem ntawm tes hauj lwm, Thaum tsis muaj kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog lawm, ces Yehauvas tus kheej kiag tau coj cov neeg Yixayee uas yog siv tej lus txog rau yav tom ntej los ntawm cov xib fwb cev Vajtswv lus. Tom qab ntawd, theem ob ntawm tes hauj lwm yog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog, thiab Vajtswv Tus Kheej kiag rais los muaj cev nqaij daim tawv, los mus ua kiag cev nqaij daim tawv, los ua tes hauj lwm no. Txhua yam uas cuam tshuam txog kev sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog ces kuj cuam tshuam txog tus Vajtswv uas yug los ua neeg thiab, ces txhais hais tias qhov kev sib ntaus sib tua no mas tib neeg yuav ua tsis tau. Yog tib neeg yuav sib ntaus sib tua, ces lawv yuav tsis muaj peev xwm yuav tua yeej Ntxwgnyoog li. Yuav ua cas lawv thiaj yuav muaj lub zog los sib ntaus sib tua nrog nws thaum uas lawv tseem nyob hauv qab nws qhov kev tswj fwm? Tib neeg nyob rau hauv nruab nrab: Yog koj pheeb rau Ntxwgnyoog sab, ces koj nrog Ntxwgnyoog lawm, tab sis yog koj ua haum Vajtswv siab, ces koj nrog Vajtswv. Yog tib neeg sawv los nyob rau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv qhov kev sib ntaus sib tua no, ua lawv puas yuav ua tau mas? Yog lawv ua li, ces lawv tseem tsis puas ntsoog tag ntev los lawm thiab los? Ua lawv tseem tsis tau nkag mus rau dab teb ntev los lawm thiab los? Yog li ntawd, tib neeg tsis muaj peev xwm yuav hloov Vajtswv nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, ces hais tau hais tias tib neeg tsis muaj Vajtswv lub tseem ntsiab, thiab yog koj nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua ces koj yuav tsis muaj peev xwm tua yeej nws li. Tib neeg tsuas muaj peev xwm ua qee yam hauj lwm xwb; lawv muaj peev xwm hais tau ib co neeg tig rov los, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav sawv tau Vajtswv qhov chaw nyob rau hauv Vajtswv Tus Kheej kiag tes hauj lwm. Tib neeg yuav ua cas nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua tau? Ntxwgnyoog yuav muab koj txhom coj mus kaw ua ntej uas koj yuav pib kiag. Tsuas yog thaum Vajtswv Tus Kheej nrog Ntxwgnyoog sib ntaus sib tua thiab tib neeg caum thiab mloog Vajtswv hais raws li lub hauv paus no xwb, mas Vajtswv thiaj yuav muab tau tib neeg thiab khiav dim ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua. Tej yam uas tib neeg muaj peev xwm ua tau tiav log nrog lawv lub tswv yim thiab peev xwm mas muaj tsawg kawg nkaus; lawv tsis muaj peev xwm yuav tsim kho tau kom tib neeg muaj txhua yam, los coj lawv, thiab, tshaj qhov ntawd, tua kom yeej Ntxwgnyoog. Tib neeg txoj kev ntse thiab lub tswv yim tsis muaj cuab kav yuav thaiv tau Ntxwgnyoog tej tswv yim dag, yog li ntawd tib neeg ho yuav nrog nws sib ntaus sib tua tau li cas mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Rov Tsim Kho Tib Neeg lub Neej Raws Li Ib Txwm Muaj thiab Coj Lawv mus rau ib Txoj Hau Kev Kawg Uas Zoo Kawg Nkaus

289. Tag nrho tes hauj lwm uas ua los tau ntau tshaj rau txhiab xyoo lawm tau maj mam hloov zuj zus thaum uas muaj ntau tiam tau los thiab mus dhau lawm. Qhov kev hloov nyob rau hauv tes hauj lwm mas nyob rau ntawm tej xwm txheej tag nrho ntawm lub ntiaj teb thiab nyob rau ntawm tib neeg txoj kev loj hlob tag nrho; tes hauj lwm cawm tib neeg tsuas tau maj mam hloov raws xwb. Nws tsis tau raug npaj cia txij puag thaum pib kev tsim tawm kiag. Ua ntej lub ntiaj teb yuav raug tsim tawm, los sis sai sai tom qab ntawd, Yehauvas tseem tsis tau npaj thawj theem ntawm tes hauj lwm, uas yog kev cai; theem thib ob ntawm tes hauj lwm, uas yog ntawm txoj hmoov hlub; los sis theem thib peb ntawm tes hauj lwm, uas yog kev txeeb kom tau, nyob rau qhov uas Nws yuav xub pib rau ib cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, thiab los ntawm qhov no ces txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tom qab tsim lub ntiaj teb lawm, Nws yeej tsis tau hais cov lus no li, los sis Nws yeej tsis tau hais cov lus no tom qab Mau-a lawm; muaj tseeb, ua ntej Lauj, Nws yeej tsis tau hais cov lus no li. Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ces nyob nyob cia li ua kiag tam sim ntawd xwb. Qhov no ces yog kiag qhov uas tag nrho Nws tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau loj hlob tuaj mus; tsis muaj kev hais tias Nws, ua ntej tsim lub ntiaj teb, sau ib daig phiaj xwm kom zoo nkaus li ib “Daim Duab Kos Qhia Txog Tib Neeg Txoj Kev Loj Hlob.” Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, Nws hais qhia txog Nws yog dab tsi ncaj qha; Nws tsis tsoo Nws lub hlwb los mus npaj ib qho phiaj xwm. Muaj tseeb, muaj coob tus xib fwb cev Vajtswv lus tau hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, tab sis nws yeej tseem hais tsis tau hais tias Vajtswv tes hauj lwm yog ib qho uas yeej npaj haum haum ua ntej lawm; tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas tau muab hais raws li Vajtswv tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd xwb. Tag nrho tes hauj lwm Nws ua yog tes hauj lwm tiag. Nws ua raws li qhov kev loj hlob nyob rau txhua tiam ntawd, thiab muab nws tso rau qhov uas seb tej xwm txheej ho hloov mus li cas. Rau Nws, ces ua tes hauj lwm ces zoo li muab tshuaj kho ib tug mob; thaum uas tab tom ua Nws tes hauj lwm, Nws saib, thiab ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus raws li qhov uas Nws saib pom. Nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv yeej muab cuab kav hais qhia tau kom pom txog Nws lub tswv yim thiab qhov peev xwm uas dav heev ntawd; Nws thuav tawm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj puv npo raws li tes hauj lwm ntawm ib tiam twg kiag, thiab cia tag nrho cov neeg coj rov qab los rau Nws nyob rau tiam ntawd kom pom tag nrho Nws tus moj yam. Nws muab yam neeg xav tau pub rau lawv raws li tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua rau ib tiam twg, ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Nws muab tej uas neeg xav tau pub rau lawv raws li qhov uas seb Ntxwgnyoog twb tau muab lawv ntxias ua qias vuab tsuab ntau npaum li cas lawm. … Tsis muaj ib qho twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yog twb yeej npaj rau thaum tsim lub ntiaj teb kiag lawm; tab sis, vim yog tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj ntawd ua rau Vajtswv tau los ua Nws tes haum lwm nrog rau noob neej ib kauj ruam zuj zus thiab ua tau yam muaj tiag thiab muaj qab hau. Piv txwv, Yehauvas tsis tau tsim tus nab kom los sim tus poj niam siab; qhov ntawd tsis yog Nws qhov kev npaj, los sis tsis yog ib yam uas Nws yeej npaj siab xub xaiv ua ntej lawm. Yus kuj yuav hais tau hais tias qhov no yog ib qho xwm txheej uas xav tsis txog li. Yog li ntawd, nws yog vim yog qhov no es Yehauvas thiaj muab Adas thiab Evas nkawd ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee thiab cog lus yuav tsis tsim kom muaj tib neeg ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, neeg tsuas tshawb nrhiav tau Vajtswv lub tswv yim nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag no nkaus xwb. Nws tsuas zoo ib yam nkaus li qhov uas Kuv hais dhau lawm tias: “Kuv siv Kuv lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog txoj kev npaj ua phem.” Tsis hais noob neej yuav qias vuab tsuab loj npaum li cas los sis tus nab yuav sim lawv siab li cas, Yehauvas yeej tseem muaj Nws lub tswv yim; xws li, Nws tau ua tes hauj lwm tshiab txij kiag thaum Nws tsim tau lub ntiaj teb, thiab yeej tsis muaj ib kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm no uas yuav rov raug ua dua tshiab li. Ntxwgnyoog tau muab tej kev npaj ua phem ntawd tso kom khiav sib txuas zws los mus, noob neej ces yeej raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab tas mus li xwb, thiab Vajtswv Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm uas txawj ntse ntawd yam tsis tu ncua hlo li. Nws yeej tsis tau muaj qhov uas yuav ua tsis tau li, los sis Nws yeej tsis tau tsum tsis ua hauj lwm li, txij kiag puag thaum lub ntiaj teb raug tsim tawm los. Tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, Nws tau rau siab ntso ua hauj lwm nrog lawv los kom kov yeej qhov ntawd, tus yeeb ncuab uas yog lub hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev qias vuab tsuab. Qhov kev sib ntaus sib tua no yeej muaj ntxhov quav niab txij puag thaum pib los lawm, thiab yuav muaj txuas ntxiv mus kom txog kiag thaum ntiaj teb kawg. Nyob rau hauv qhov kev ua tes hauj lwm no, Vajtswv Yehauvas tsis yog tau cia tib neeg, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, kom tau txais Nws qhov kev cawm dim loj nkaus xwb, tab sis tseem cia lawv tau pom Nws lub tswv yim, lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab lub hwj chim. Dhau ntawd mus, nyob rau thaum kawg, Nws yuav cia lawv pom Nws tus moj yam ncaj ncees—rau txim rau cov lim hiam thiab muab phaj tshab rau cov zoo. Nws tau sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog los txog niaj hnub no thiab yeej tsis tau swb hlo li. Qhov no mas vim Nws yog ib tug Vajtswv uas ntse heev, thiab Nws siv Nws lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog tej kev npaj ua phem. Yog li ntawd, Vajtswv tsis yog ua kom txhua yam saum ntuj ceeb tsheej kam zwm rau Nws lub hwj chim nkaus xwb, tab sis Nws kuj tseem muab txhua yam hauv ntiaj teb tso rau hauv qab Nws lub tog tiag taw thiab, tsis yog tsawg, Nws muab cov lim hiam uas tau nkag tuaj thiab thab noob neej pov rau hauv Nws txoj kev qhuab ntuas tib si. Qhov tau los ntawm tes hauj lwm no ces yog tau los ntawm Nws lub tswv yim. Nws yeej tsis tau nthuav tawm Nws lub tswv yim ua ntej uas muaj noob neej li, vim Nws tsis muaj yeeb ncuab nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, nyob hauv ntiaj teb, los sis nyob qhov twg hauv lub qab ntuj khwb no li, thiab tsis muaj tub rog dab yuav nkag tuaj tua ib yam dab tsi hauv tej uas raug tsim tawm los li. Tom qab uas tus thawj tub txib ntxeev siab rau Nws lawm, Nws tsim noob neej nyob rau ntiaj teb, thiab vim yog noob neej es Nws thiaj li pib Nws ntsug rog ntev-ib txhiab xyoo nrog Ntxwgnyoog, tus thawj tub txib qaum ntuj—ib ntsug rog uas ua kub ntxov zuj zus rau ib theem zuj zus ntxiv mus rau tom ntej. Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim yeej muaj nyob rau txhua txhua theem ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb mas txhua yam nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb thiaj li pom Vajtswv lub tswv yim, lub hwj chim uas loj kawg nkaus, thiab, qhov tshwj xeeb, Vajtswv qhov uas muaj tiag. Nws yeej tseem ua Nws tes hauj raws nraim li qhov muaj tiag los txog niaj hnub no; ntxiv qhov ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm, Nws kuj nthuav tawm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab. Nws cia nej pom qhov tseeb sab hauv txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm, cia pom tseeb tseeb hais tias yuav piav txog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus li cas, thiab, tshaj qhov ntawd, cia pom ib qho lus piav qhia kom meej meej txog Vajtswv qhov uas muaj tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

290. Vajntsujplig tes hauj lwm mas nyob nyob ces cia li ua kiag xwb; Nws muaj cuab kav yuav npaj Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm twg los tau tag nrho, thiab ua rau lub sij hawm twg los tau tag nrho. Vim li cas Kuv pheej ib txwm hais tias Vajntsujplig tes hauj lwm mas muaj tseeb, thiab hais tias nws yeej tshiab tas mus li xwb, tsis muaj hnub qub li, thiab yeej tshiab tshaj plaws nkaus xwb? Nws tes hauj lwm yeej tsis tau raug npaj thaum uas lub ntiaj teb raug tsim tawm los; qhov ntawd tsis yog tag nrho tej uas tshwm sim! Txhua kauj ruam ntawm tes hauj lwm yeej ua tau nws qhov uas tsim nyog ua kom tau rau lub sij hawm ntawd, thiab tej kauj ruam ntawd tsis rov qab sib cuam tshuam nrog rau lwm kauj ruam. Ntau lub sij hawm mas, qhov kev npaj uas tej zaum koj muaj nyob rau hauv nruab siab mas yuav kov tsis yeej Vajntsujplig tes hauj lwm zaum kawg kiag ntawd. Nws tes hauj lwm mas tsis yooj yim li qhov uas tib neeg xav, los sis kuj yuav tsis sib cov nyom npaum li qhov tib neeg xav thiab—nws muaj kev pab cuam rau tib neeg rau lub sij hawm twg los tau thiab qhov chaw twg los tau raws li qhov uas lawv xav tau lub sij hawm ntawd. Tsis muaj leej twg yuav hais tau meej txog lub ntsiab tseem ceeb ntawm tib neeg dua Nws li lawm, thiab nws yog kiag qhov laj thawj no uas tsis muaj dab tsi yuav haum rau qhov uas tib neeg xav tau tiag tiag tshaj li Nws tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, qhov tib neeg pom, ces Nws tes hauj lwm zoo li twb raug npaj ntau txhiab xyoo ua ntej lawm. Thaum uas Nws ua hauj lwm nrog nej tam sim no, tag nrho lub sij hawm thaum ua hauj lwm thiab hais lus raws li Nws saib nej qhov kev nyob uas nej nyob rau, Nws muaj ib co lus uas yog kawg coj los hais thaum uas tau ntsib tau pom txhua txhua qhov kev nyob ntawd, hais cov lus uas yog kiag cov ua neeg xav tau. Saib thawj kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm: lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas. Tom qab ntawd, neeg ua tawm txhua txhia tus cwj pwm thiab tig ntxeev siab tawm tsam rau qee txoj kev; muaj ntau tus yam ntxwv zoo kuj tshwm tuaj thiab, hos qee tus yam ntxwv phem kuj tawm tuaj thiab. Tej ntawd nce mus txog ib qho ntawm sab phem thiab qhia tshwm tus ciam qis tshaj plaws uas lawv yuav vau poob tsag. Vajtswv tau ua Nws tes hauj lwm raws li txhua yam no, yog li ntawd thiaj li txawv nkaus lawv coj kom ua tau tej qho tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm uas zoo dua. Qhov ntawd ces yog, Nws ua tes hauj lwm uas tsis tu ncua nrog tib neeg raws li lawv tus yam ntxwv nyob rau ib lub sij hawm twg ntawd; Nws ua txhua txhua kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm raws li cov neeg ntawd tus yam ntxwv tiag tiag. Tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm ces nyob hauv Nws ob txhais tes tag nrho; yuav ua cas Nws thiaj yuav tsis paub lawv? Vajtswv ua kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm uas tsim nyog muab ua kom tiav, lub sij hawm twg los tau thiab nyob rau qhov twg los tau, raws nkaus li neeg tus yam ntxwv. Tes hauj lwm no mas yeej tsis tau npaj txhiab txhiab xyoo ua ntej li; qhov ntawd yog tib neeg ib qho kev xav phem xwb! Nws ua hauj lwm raws li qhov uas Nws saib pom seb Nws tes hauj lwm ua tau dab tsi tshwm sim, thiab Nws tes hauj lwm ces tob thiab loj hlob rau tib lub sij hawm ntawd; txhua zaus, tom qab uas ua twb zoo saib qhov tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm lawm, Nws ua kauj ruam ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm. Nws siv ntau yam los maj mam hloov mus thiab ua kom Nws tes hauj lwm tshiab tshwm sim tuaj rau neeg pom thaum sij hawm dhau mus. Kev ua hauj lwm zoo li no yuav pab cuam tau rau tej uas neeg xav tau, vim Vajtswv paub neeg sawv daws zoo dhau heev lawm. Qhov no yog Vajtswv ua Nws tes hauj lwm saum ntuj ceeb tsheej los li cas. Zoo ib yam nkaus li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tes hauj lwm ib yam nkaus li ntawd, tsim kev npaj raws nraim li tej xwm txheej tiag tiag thiab ua hauj lwm nrog rau tib neeg. Tsis muaj ib yam ntawm Nws tes hauj lwm uas yeej raug npaj ua ntej tsim lub ntiaj teb li, los sis nws yeej tsis tau ua twb zoo npaj ua ntej li. Ob txhiab xyoo tom qab uas tsim tau lub ntiaj teb lawm, Yehauvas pom tau hais tias noob neej qias vuab tsuab dhau heev lawm ces Nws thiaj siv tus xib fwb cev Vajtswv lus Yaxaya lub qhov ncauj los qhia txog yav tom ntej hais tias, tom qab uas Tiam Muaj Kev Cai tau xaus lawm, Yehauvas yuav ua Nws tes hauj lwm txhiv noob neej nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Qhov no yog Yehauvas qhov phiaj xwm, muaj tseeb, tab sis qhov phiaj xwm no mas kuj raug npaj raws li tej xwm txheej uas Nws pom nyob rau lub sij hawm ntawd; Nws yeej tsis yog xav tau qhov ntawd kiag tom qab uas tsim tau Adas tiag tiag li. Yaxaya tsuas yog hais tawm ib qho lus qhia txog yav tom ntej xwb, tab sis Yehauvas yeej tsis tau npaj dab tsi ua ntej rau tes hauj lwm no nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai li; tab sis, Nws tau muab tso kom pib khiav rau thaum pib kiag ntawm Tiam Hmoov Hlub, thaum tus tub xa xov tshwm los rau hauv Yauxej qhov npau suav los qhia kom nws paub nrog rau tsab xov uas hais tias Vajtswv yuav rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tom qab ntawd Nws tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg thiaj li pib. Vajtswv tsis tau, zoo nkaus li neeg xav, npaj Nws tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg tom qab tsim lub ntiaj teb kiag; nws tsuas raug txiav txim siab raws li qhov uas seb noob neej tau loj hlob ntau npaum li cas lawm thiab seb Nws ntsug rog nrog Ntxwgnyoog ho mus tau zoo li cas lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

291. Tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg mas muab faib ua peb theem, thiab nyob rau ib theem twg, mas yuav muab tej yam uas yuav tsum tau ua ntawd cob rau tib neeg. Dhau qhov ntawd mus lawm, raws li tej tiam ntawd dhau mus thiab nce qib zuj zus, tej yam uas Vajtswv yuav kom tib neeg ua ntawd mas nce siab zuj zus thiab. Yog li ntawd, ib kauj ruam zuj zus, Vajtswv tes hauj lwm cawm tib neeg no nce mus txog qhov siab tshaj plaws, kom txog ntua thaum uas tib neeg pom qhov tseeb txog “qhov kev tshwm sim ntawm Txoj Lus hauv lub cev nqaij daim tawv,” thiab nyob rau qhov no mas tej yam uas yuav kom tib neeg ua ntawd mas haj yam siab, ib yam nkaus li qhov uas yuav kom tib neeg yuav tsum tau hais lus pov thawj. Tib neeg yim muaj peev xwm koom tes tau nrog Vajtswv ntau tiag tiag, ces Vajtswv yim tau txais yeeb koob xwb. Tib neeg qhov kev koom tes yog cov lus tim khawv uas nws yuav tsum tau hais, thiab cov lus tim khawv nws hais ces yog tib neeg qhov kev xyaum ua. Yog li ntawd, qhov uas seb Vajtswv tes hauj lwm puas yuav ua tau tej yam tshwm sim li siab xav, thiab qhov uas seb puas yuav muaj tej lus tim khawv tseeb los tsis muaj ntawd, mas yeej muaj kev sib txuas yam ruaj khov nrog rau tib neeg qhov kev koom tes thiab tej lus tim khawv. Thaum tes hauj lwm tiav lawm, ces hais tau hais tias, thaum tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg tau mus txog qhov kawg lawm, tib neeg yuav tsum hais tej lus tim khawv siab tshaj, thiab thaum Vajtswv tes hauj lwm mus txog qhov kawg lawm, tib neeg qhov kev xyaum ua thiab kev nkag mus ntawd yuav mus txog qhov siab tshaj plaws thiab. Nyob rau yav tag los, tib neeg raug hais kom yuav tsum yoog raws kev cai thiab cov lus txib, thiab lawv yuav tsum ua siab ntev thiab txo hwj chim. Hnub no, tib neeg yuav tsum tau ua raws li tej uas Vajtswv npaj thiab yuav tsum muaj kev hlub loj tshaj plaws rau Vajtswv, thiab thaum kawg los lawv yuav tsum hlub Vajtswv tib yam nkaus li ntawd rau lub sij hawm uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj thiab. Peb theem no yog tej uas Vajtswv yuav kom tib neeg yuav tsum tau ua, ib kauj ruam zuj zus, thoob plaws Nws qhov kev cawm tib neeg. Ib theem twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm mas mus tob dua theem dhau los lawm, thiab nyob rau hauv ib theem twg mas qhov uas tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tob tshaj qhov dhau los lawm, thiab nyob rau qhov no, mas tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li maj mam tshwm sim tuaj. Nws yog kiag li ntawd vim qhov tib neeg yuav tsum tau ua ntawd mas tseem siab tshaj thiab mas tib neeg tus moj yam thiaj li los ze zog rau ntawm lub hom phiaj uas Vajtswv teeb tseg, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb mas tag nrho noob neej thiaj li yuav maj mam pib nrug ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias kom txog ntua, thaum uas Vajtswv tes hauj lwm los txog ntua rau qhov xaus, tag nrho noob neej thiaj li yuav raug cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias. Thaum lub sij hawm ntawd los txog, Vajtswv tes hauj lwm yuav mus txog qhov xaus lawm, thiab tib neeg qhov kev koom tes nrog Vajtswv kom hloov tau lawv tus moj yam ntawd yuav tsis muaj ntxiv lawm, thiab tag nrho noob neej yuav nyob hauv Vajtswv qhov kev kaj, thiab txij ntawd mus, ces yuav tsis muaj kev ntxeev siab los sis kev tawm tsam Vajtswv lawm. Vajtswv yuav tsis kom tib neeg ua dab tsi lawm, thiab kev koom tes ntawm tib neeg thiab Vajtswv ces yuav yog ib qho sib haum kawg nkaus lawm, qhov uas yuav muab tib neeg txoj sia thiab Vajtswv ua ke, lub neej uas tshwm sim los tom qab uas Vajtswv qhov kev cawm tib neeg twb xaus tag nrho lawm, thiab tom qab uas tib neeg twb tau raug Vajtswv cawm dim los ntawm Ntxwgnyoog lub xib teg lawm. Cov uas tsis muaj cuab kav yuav caum ti ti Vajtswv tej hneev taw ces yuav tsis muaj peev xwm tau lub neej zoo li ntawd. Lawv yuav muab lawv tus kheej txo mus rau txoj kev tsaus ntuj, qhov chaw uas lawv yuav quaj thiab tom hniav qawv; lawv yog cov neeg uas ntseeg Vajtswv tab sis tsis caum Nws, cov uas ntseeg Vajtswv tab sis tsis ua raws li Nws tes hauj lwm. Vim tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus; lawv yuav tsum “caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.” Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb, tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab tshem tawm lawm. Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg. Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias “Yehauvas yog Vajtswv” thiab “Yexus yog Khetos,” uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb, ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li, thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

292. Vajtswv Tus Kheej kiag los pib tiam tshiab, thiab Vajtswv Tus Kheej kiag los muab tiam qub xaus tseg. Tib neeg tsis muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm pib dua ib tiam tshiab thiab muab tiam qub xaus tseg. Yog Yexus tsis muab Yehauvas tes hauj lwm coj los xaus tom qab Nws los lawm, ces qhov ntawd yuav yog pov thawj qhia hais tias Nws tsuas yog ib tug tib neeg xwb thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Vajtswv. Vim yog kiag qhov uas Yexus los thiab muab Yehauvas tes hauj lwm xaus, ua Yehauvas tes hauj lwm ntxiv mus thiab, tshaj qhov ntawd, ua Nws tus kheej tes hauj lwm, ib teg hauj lwm tshiab, nws ua pov thawj qhia tau hais tias qhov no yog ib tiam tshiab, thiab hais tias Yexus yog Vajtswv Tus Kheej kiag. Nkawd ua ob theem ntawm tes hauj lwm uas yeej sib txawv. Ib theem ces yog ua nyob rau hauv lub tuam tsev, thiab ib theem ces yog ua nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev. Ib theem ces yog coj lub neej ntawm tib neeg raws li txoj kev cai, thiab lwm theem ces yog muab ib qho kev theej txhoj rau kev txhaum. Ob theem ntawm tes hauj lwm no mas yeej sib txawv yam pom meej heev li; qhov no yog cais tiam tshiab tawm ntawm tiam qub, thiab nws yeej yog ib qho yog kawg nkaus los hais tias ntawd yog ob tiam uas sib txawv. Qhov chaw ntawm Nkawd ob qho hauj lwm los yeej sib txawv, thiab tej yam hauv Nkawd tes hauj los yeej sib txawv thiab, thiab lub hom phiaj ntawm Nkawd tes hauj lwm los yeej sib txawv. Zoo li ntawd, ces lawv raug muab cais ua ob tiam: phau Vajluskub Tshiab thiab Vajluskub Qub, ces hais tau hais tias, tiam tshiab thiab tiam qub. Thaum Yexus los Nws tsis mus rau hauv lub tuam tsev, ces yog pov thawj qhia hais tias tiam ntawm Yehauvas ces xaus lawm. Nws tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev vim tes hauj lwm ntawm Yehauvas nyob hauv lub tuam tsev twb ua tag lawm, thiab tsis tas yuav rov muab ua ntxiv lawm, thiab yog rov muab ua ntxiv ces yog ua qhov qub dua ib zaug ntxiv lawm xwb. Tsuas yog ncaim lub tuam tsev xwb, pib dua ib teg hauj lwm tshiab thiab pib dua ib txoj kev tshiab nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev xwb, mas Nws thiaj li muaj peev xwm muab Vajtswv tes hauj lwm coj los rau nws qhov siab tshaj plaws tau. Yog Nws tsis tawm ntawm lub tuam tsev mus ua Nws tes hauj lwm, ces Vajtswv tes hauj lwm tseem yuav nres twj ywm nyob rau ntawm tej plag tse ntawm lub tuam tsev, thiab nws yuav tsis muaj ib qho hloov pauv tshiab twg hlo li. Thiab yog li ntawd, thaum Yexus los, Nws thiaj tsis nkag mus rau hauv lub tuam tsev, thiab tsis ua Nws tes hauj lwm nyob rau hauv lub tuam tsev lawm. Nws ua Nws tes hauj lwm sab nraud ntawm lub tuam tsev, thiab, coj cov thwj tim, ncig mus ua Nws tes hauj lwm yam ywj pheej lug. Vajtswv qhov kev ncaim ntawm lub tuam tsev mus ua Nws tes hauj lwm ces txhais tau hais tias Vajtswv muaj qhov phiaj xwm tshiab lawm. Nws tes hauj lwm ces yuav ua nyob sab nraud ntawm lub tuam tsev, thiab nws yuav yog tes hauj lwm tshiab uas yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm txoj kev nqis tes ua kiag. Thaum Yexus los txog ntua, Nws coj Yehauvas tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawm Vajluskub Qub los rau qhov chaw xaus. Txawm hais tias Nkawd raug hu ob lub npe uas sib txawv, los nws yeej yog tib tug Ntsujplig uas ua ob theem ntawm tes hauj lwm ntawd tiav hlo xwb, thiab tes hauj lwm uas muab ua tiav ntawd ces yeej ua sib txuas zws los mus li. Thaum uas lub npe txawv lawm, thiab qhov tseem ntsiab ntawm tes hauj lwm sib txawv lawm, ces tiam ntawd los kuj txawv lawm thiab. Thaum Yehauvas los, qhov ntawd yog Yehauvas tiam, thiab thaum Yexus los, qhov ntawd yog Yexus tiam. Thiab yog li ntawd, nyob rau txhua qhov kev los ntawd, Vajtswv raug hu ib lub npe, Nws sawv cev rau ib tiam, thiab Nws pib dua ib txoj kev tshiab; thiab nyob rau ib txoj kev tshiab ntawd, Nws siv dua ib lub npe tshiab, uas cia Vajtswv tshiab tag mus li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab hais tias Nws tes hauj lwm mas yeej tsis muaj nres rau qhov kev mus tas zog lawm tom ntej ntawd li. Keeb kwm ces yeej khiav mus tom ntej tas zog xwb, thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv los yeej khiav mus tom ntej tas zog thiab xwb. Yuav kom Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo mus txog qhov xaus, ces nws yuav tsum khiav mus lawm tom ntej tas zog xwb. Txhua hnub mas Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab, txhua xyoo Nws yuav tsum ua qhov hauj lwm tshiab; Nws yuav tsum pib tej kev tshiab, pib tej tiam tshiab, pib dua tes hauj lwm tshiab thiab loj dua, thiab nrog rau tej no, coj tej npe tshiab thiab hauj lwm tshiab los. Txij li ib pliag mus rau ib pliag, Vajtswv tus Ntsujplig yeej ua tes hauj lwm tshiab, yeej tsis tuav rawv rau tej kev qub los sis tej cai qub li. Los sis Nws tes hauj lwm yeej tsis nres li, tab sis yeej los mus dhau plaws nrog txhua lub sij hawm uas dhau mus ntawd. … Txij kiag ntawm Yehauvas tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm Yexus, thiab txij kiag ntawm Yexus tes hauj lwm los rau tes hauj lwm ntawm theem tam sim no, peb theem hauj lwm no muaj tshwm sim sib txuas zws ua ib txoj sab puag ncig tag nrho Vajtswv txoj kev cawm tib neeg li ib lub suab paj nruag thoob plaws, thiab tag nrho tej ntawd puav leej yog tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Txij puag thaum tsim lub ntiaj teb los, Vajtswv tau ua hauj lwm cawm noob neej tas mus li xwb. Nws yog Qhov Pib thiab Qhov Xaus, Nws yog tus zaum Ib thiab tus zaum Kawg, thiab Nws yog Tus uas pib ib tiam thiab Tus uas coj tiam ntawd los rau qhov xaus. Peb theem ntawm tes hauj lwm, nyob rau tej tiam sib txawv thiab tej chaw sib txawv, puav leej yog tes hauj lwm ntawm tib tug Ntsujplig yam tsis yuam kev hlo li. Tag nrho cov uas muab peb theem no sib cais ces yog cov sawv tawm tsam Vajtswv. Tam sim no, nws yog koj tes hauj lwm uas yuav to taub hais tias tag nrho tes hauj lwm thaum thawj theem los txog niaj hnub no yog tes hauj lwm ntawm ib tug Vajtswv xwb, tes hauj lwm ntawm ib tug Ntsujplig xwb. Qhov no ces tsis muaj qhov uas yuav ntseeg tsis tau hlo li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)

293. Thaum tus Tswv Yexus los lawm, Nws tau siv Nws tej kev nqis tes ua tiag los qhia rau cov neeg tias Vajtswv twb tawm ntawm Tiam Muaj Kev Cai mus lawm thiab tau pib tes dej num tshiab, thiab qhov ntawd ua rau tes dej num tshiab no tsis tas yuav muaj hnub Xanpatau lawm. Vajtswv tab tom tawm ntawm lub chaw ntawm hnub Xanpatau tsuas yog ib qho saj ua ntej ntawm Nws tes dej num tshiab xwb; tes dej num tiag thiab loj tshaj plaws tseem tab tom yuav los. Thaum tus Tswv Yexus tau pib Nws tes dej num, Nws tau tso tseg “txoj xov hlau” ntawm Tiam Muaj Kev Cai lawm, thiab tau tsoo tej kev cai thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm tiam ntawd tawg lawm. Hauv Nws, yeej tsis muaj ib txoj lw ntsig txog rau txoj cai; Nws twb muab tshem tawm tag nrho thiab tsis tuav nws mus ntxiv lawm, thiab Nws tsis tas kom tib neeg ntiaj teb tuav txoj cai no mus ntxiv lawm. Yog li koj thiaj pom rau ntawm no tias tus Tswv Yexus tau tawm mus hla daim teb pob kws rau hnub Xanpatau, thiab tus Tswv tsis so li; Nws ua tes dej num rau sab nrauv, thiab tsis so li. Nws qhov nqis tes ua no yog ib qho ceeb ntshai rau cov neeg tej kev xam phem thiab nws tau sib txuas lus rau lawv tias Nws tsis nyob hauv txoj cai no mus ntxiv lawm, thiab Nws thiaj tau tawm los ntawm lub chaw ntawm hnub Xanpatau thiab tau tshwm sim rau ntawm tib neeg ntiaj teb xub ntiag thiab nyob rau hauv lawv ib daim duab tshiab, nrog rau muaj ib txoj kev ua dej num tshiab. Nws txoj kev nqis tes ua no tau qhia rau cov neeg tias Nws tau coj tes dej num tshiab nrog Nws los, tes dej num uas tau pib nrog qhov tshwm sim raws li hauv txoj cai, thiab tso hnub Xanpatau tseg. Thaum Vajtswv tau ua Nws tes dej num tshiab, Nws tsis lo lus rau yav tag los mus ntxiv lawm, thiab Nws yeej tsis txhawj txog tej cai ntawm Tiam Muaj Kev Cai mus ntxiv lawm. Nws tsis raug cuam tshuam los ntawm Nws tes dej num hauv tiam dhau los, tab sis tau hloov ua tes dej num rau hnub Xanpatauib yam nkaus li qhov Nws tau ua txhua txhua hnub, thiab thaum Nws cov tub txib tshaib plab rau hnub Xanpatau, lawv tuaj yeem ntais cov pob kws los noj. Tag nrho qhov no yog yam uas ib txwm nyob rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag. Rau Vajtswv, nws raug tso cai los muaj ib txoj kev pib tshiab ntau heev ntawm tes dej num tshiab uas Nws xav ua thiab cov lus tshiab uas Nws xav hais. Thaum Nws pib ua qee yam tshiab, Nws tsis hais txog Nws tes dej num qub yav dhau los lawm los sis cov tseem yuav ua txuas mus ntxiv. Vim hais tias Vajtswv muaj Nws cov hauv paus ntsiab lus rau hauv Nws tes dej num, thaum Nws xav pib tes dej num tshiab, yog thaum Nws xav coj tib neej ntiaj teb nkag los rau ib theem tshiab ntawm Nws tes dej num, thiab thaum Nws tes dej num yuav nkag mus rau ib ntu siab dua. Yog cov neeg ua txuas mus ntxiv raws li cov lus hais qub los sis cov cai qub los sis tseem tuav tej yam qub ntawd txuas mus ntxiv, Nws yuav tsis nco qab los sis pom zoo rau qhov ntawd. Qhov no yog vim hais tias Nws twb coj tes dej num tshiab los, thiab tau nkag mus rau ntu tshiab ntawm Nws tes dej num lawm. Thaum Nws pib tes dej num tshiab, Nws tshwm sim los rau tib neeg ntiaj teb nrog ib tug duab tshiab, los ntawm ib ces kawm tshiab, thiab nyob hauv ib txoj kev tshiab uas raug ua tiav hlo kom cov neeg tuaj yeem pom cov yeeb yam sib txawv ntawm Nws tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Qhov no yog ib ntawm Nws cov hom phiaj hauv Nws tes dej num tshiab. Vajtswv tsis tuav tej yam qub los sis tsis taug txoj kev pua zoo uas raug caij tsuj; thaum Nws ua thiab hais, Nws tsis txwv txiav raws li cov neeg pheej xav hauv lub hlwb. Hauv Vajtswv, txhua yam yog ywj pheej thiab ywj siab, thiab tsis muaj kev txwv txiav li, tsis muaj kev cuam tshuam li—yam uas Nws coj los rau tib neeg ntiaj teb yog kev ywj pheej thiab kev ywj siab. Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj sia nyob, ib tug Vajtswv uas tseem tseem, muaj tseeb. Nws tsis yog ib tug roj hmab puab los sis av nplaum puab, thiab Nws yeej txawv tag nrho tej mlom uas cov neeg hwm thiab pe hawm. Nws muaj sia nyob thiab mus los tau, thiab yam uas Nws cov lus thiab tes dej num coj los rau tib neeg ntiaj teb tag nrho yog qhov muaj peev xwm loj hlob thiab duab ci pom kev, tag nrho kev ywj pheej thiab kev ywj siab, vim hais tias Nws tuav qhov tseeb, qhov muaj peev xwm loj hlob, thiab txoj kev taug—tsis muaj dab tsi cuam tshuam Nws rau hauv Nws tes dej num. Txawm cov neeg yuav hais dab tsi los xij thiab txawm lawv yuav pom los sis tshuaj ntsuam Nws tes dej num tshiab li cas los xij, Nws yuav ua Nws tes dej num mus yam tsis muaj qhov khuam siab. Nws yuav tsis txhawj txog txhua tus tej kev xav phem los sis taw tes vim txhawj txog Nws tes dej num thiab cov lus, los sis txawm lawv yuav tsis pom zoo heev thiab tiv rau Nws tes dej num tshiab los xij. Yeej tsis muaj leej twg tag nrho ntawm cov raug tsim los muaj peev xwm siv tib neeg rau qhov muaj qab hau, los sis tib neeg txoj kev xav hauv lub hlwb, kev paub, los sis kev ncaj ncees rau kev ntsuas los sis txhais yam uas Vajtswv ua, ua kom pua suab npe, cuam tshuam los sis rhuav tshem Nws tes dej num. Yeej tsis muaj kev txwv txiav rau hauv Nws tes dej num thiab yam uas Nws ua; nws yuav tsis cuam tshuam los ntawm txhua tus tib neeg, tej xwm txheej, los sis txhua yam, los sis nws yuav tsis raug cuam tshuam los ntawm txhua tus yeeb ncuab. Txawm yog Nws tes dej num tshiab muaj kev txhawj xeeb kiag los, Nws yeej tseem yog tus Vajntxwv uas muaj yeej tas li, thiab txhua tus yeeb ncuab thiab txhua cov neeg txhaum thiab cov neeg coj tsis zoo ntawm tib neeg ntiaj teb yuav raug caij tsuj rau hauv Nws lub qab rooj tiag taw. Txawm yuav yog theem tshiab twg ntawm Nws tes dej num uas Nws tab tom ua los xij, nws yeej yuav raug txhim kho thiab raug nthuav dav mus rau hauv tib neeg ntiaj teb sawv daws, thiab nws yeej yuav raug ua mus thoob plaws rau hauv lub qab ntuj khwb kom txog thaum ua tiav hlo Nws tes dej num tseem ceeb tshaj plaws no. Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab txoj kev ntse, Nws qhov kev muaj cai thiab lub hwj chim.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

294. Vajtswv hais Nws cov lus thiab ua Nws tes hauj lwm raws li tej tiam uas sib txawv, thiab nyob rau tej tiam uas sib txawv, Nws hais cov lus sib txawv. Vajtswv tsis yoog raws tej kev cai, los sis tsis rov qab ua tib txog hauj lwm dua, los sis muaj qhov uas pheej nco txog tej uas nyob rau yav dhau los; Nws yog ib tug Vajtswv uas tshiab tas li xwb thiab yeej tsis muaj qub li, thiab Nws hais cov lus tshiab txhua txhua hnub. Koj yuav tsum ua raws li tej uas tsim nyog ua raws hnub no; qhov no yog lub luag hauj lwm thiab tes dej num ntawm tib neeg. Nws yog ib qho tseem ceeb heev uas kev xyaum ua yuav tsum nyob ncig tus duab ci thiab Vajtswv cov lus rau lub sij hawm tam sim no. Vajtswv tsis ua raws li tej kev cai, thiab muaj cuab kav hais lus tawm ntawm ntau sab tuaj kom pom Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus ib puag ncig tau yooj yim. Tsis hais Vajtswv yuav hais lus ntawm sab Ntsujplig tuaj, los sis sab tib neeg tuaj, los sis sab ntawm tus neeg thib peb tuaj—Vajtswv yeej yog Vajtswv tas mus li xwb, thiab koj yuav hais tsis tau hais tias Nws tsis yog Vajtswv vim Nws hais lus sab tib neeg tuaj. Tib neeg mas tau muaj ntau yam kev xav phem tshwm sim tuaj thaum Vajtswv hais lus tawm ntawm ntau sab tuaj. Cov neeg zoo li ntawd tsis paub txog Vajtswv, thiab tsis paub txog Nws tes hauj lwm. Yog hais tias Vajtswv hais lus tawm ntawm tib sab tuaj tas mus li xwb, ua tib neeg tseem tsis teeb tej kev cai txog Vajtswv thiab los? Vajtswv puas yuav cia tib neeg ua li ntawd mas? Tsis hais Vajtswv yuav hais lus tawm sab twg tuaj li, Nws yeej muaj laj thawj rau qhov ua li ntawd. Yog hais tias Vajtswv tsuas hais lus tawm sab Ntsujplig tuaj nkaus xwb, ua koj puas yuav muaj cuab kav cev ncauj cev lus nrog Nws tau mas? Yog li ntawd, tej zaum mas Nws hais lus hauv tus neeg thib peb tuaj muab Nws cov lus rau koj thiab coj koj mus rau qhov muaj tiag. Txhua yam uas Vajtswv ua mas yeej haum tas li xwb. Muab hais luv luv, ces yog Vajtswv ua tag nrho xwb, thiab koj tsis tsim nyog yuav tsis ntseeg qhov no li. Nws yog Vajtswv, thiab yog li ntawd tsis hais Nws yuav hais lus sab twg tuaj li, Nws yeej yog Vajtswv tas mus li xwb. Qhov no yog qhov tseeb uas hloov tsis tau hlo li. Nws txawm yuav ua hauj lwm li cas los xij, Nws yeej tseem yog Vajtswv, thiab Nws lub ntsiab tseem ceeb yeej tsis hloov li! Petus hlub Vajtswv kawg kiag thiab yog ib tug neeg uas ua raws Vajtswv lub siab, tab sis Vajtswv tsis pom nws li tus Tswv los sis Khetos, vim ib tug neeg twg lub ntsiab tseem ceeb yog dab tsi ces nws yeej yog yam ntawd nkaus xwb, thiab nws tsis muaj cuab kav yuav muab hloov tau li. Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv tsis yoog raws tej kev cai li, tab sis siv ntau txoj hau kev los ua Nws tes hauj lwm kom tau zoo thiab ua kom tib neeg muaj kev paub txog Nws tob tshaj. Nws txhua txoj hau kev ua hauj lwm pab kom tib neeg paub Nws, thiab yog yuav tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais Nws yuav siv txoj hau kev ua hauj lwm twg li, txoj twg los yeej yog siv los tsim tsa tib neeg thiab ua kom tib neeg zoo tiav los xwb. Txawm hais tias Nws ib txog hau kev ua hauj lwm ntawd yuav siv sij hawm ntev heev, los qhov no mas vim yog yuav sim tib neeg txoj kev ntseeg Nws. Yog li ntawd, yuav tsum tsis muaj kev tsis ntseeg nyob rau hauv koj lub siab. Tej no ces yog tag nrho tej kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm, thiab koj yuav tsum ua raws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

295. Vajtswv yug los ua neeg ntawm lub sij hawm kawg tau los hais Nws tej lus, los piav txhua yam uas tsim nyog rau tib neeg txoj sia, los taw qhia tias qhov twg tib neeg yuav tsum nkag mus rau, los qhia tib neeg txog tej kev uas Vajtswv ua, thiab los qhia tib neeg txog lub tswv yim, lub hwj huaj loj kawg nkaus, tej uas phim hwj kawg nkaus ntawm Vajtswv. Los ntawm ntau txoj kev uas Vajtswv hais lus, tib neeg pom qhov uas siab kawg nkaus ntawm Vajtswv, qhov uas loj kawg nkaus ntawm Vajtswv, thiab, tseem ceeb tshaj ntawd, txoj kev txo hwj chim thiab kev nraim nkoos ntawm Vajtswv. Tib neeg pom tias Vajtswv mas siab kawg, tab sis Nws txo hwj chim thiab nraim nkoos, thiab rais los ua tau tus uas tsis tseem ceeb tshaj txhua tus. Tej txhia ntawm Nws cov lus yog hais ncaj nraim los ntawm tus Ntsujplig txoj kev xav los, tej txhia los ncaj nraim ntawm tib neeg txoj kev xav los, thiab tej txhia los ntawm tus neeg thib peb txoj kev xav los. Nyob rau qhov no, nws pom tau tias tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tes dej num sib txawv deb heev, thiab nws yog los ntawm cov lus uas Nws tso cai rau tib neeg pom nws. Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg yog li ib txwm muaj thiab muaj tiag, thiab yog li pab tib neeg nyob rau tiam kawg raug muab tso rau tej kev sim siab uas loj kawg nkaus. Vim yog Vajtswv qhov ib txwm muaj thiab qhov muaj tseeb, tag nrho txhua tus tib neeg tau nkag mus rau hauv tej kev sim siab zoo li no; tias tib neeg tau nqis mus rau hauv Vajtswv tej kev sim siab yog vim Vajtswv qhov ib txwm muaj thiab qhov muaj tseeb. Nyob rau Yexus tiam, tsis muaj kev xav phem los sis kev sim siab dab tsi li. Vim tias feem ntau ntawm tes dej num uas Yexus ua yog raws li tib neeg tej kev xav phem, tib neeg caum raws Nws, thiab lawv tsis muaj kev xav phem txog Nws li. Tej kev sim siab niaj hnub no yog tej uas loj tshaj plaws uas tib neeg tsis tau ntsib dua li, thiab thaum nws hais tias cov tib neeg no tau tawm los ntawm txoj kev txom nyem nyuaj siab los, qhov no yog txoj kev txom nyem nyuaj siab ua tau taw rau. Hnub no, Vajtswv hais lus los txhawb txoj kev ntseeg, kev hlub, kev txais yuav ntawm txoj kev txom nyem, thiab kev mloog lus hauv cov tib neeg no. Tej lus tus Vajtswv uas yug los ua neeg tau hais txog tiam kawg ntawd yog tau hais raws li tib neeg lub ntsiab tseeb, tib neeg tus cwj pwm, thiab qhov uas tib neeg yuav tsum nkag mus rau hauv hnub no. Nws tej lus yog muaj tiag thiab li ib txwm: Nws tsis hais txog tag kis, los sis Nws sis tig saib rau nag hmo; Nws tsuas hais txog ntawm qhov uas yuav tsum nkag mus rau, muab coj los xyaum coj, thiab to taub rau hnub no xwb. Yog tias, nyob rau niaj hnub no, muaj ib tug tib neeg los es muaj peev xwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, ntiab dab tawm, kho cov muaj mob zoo, thiab ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab yog tias tus tib neeg no hais tias lawv yog Yexus tus uas tau los lawm, ces qhov no yuav yog ib qho cuav uas tsim los ntawm tej ntsujplig phem uas yog xyaum Yexus xwb. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv tsis rov ua tes dej num qub dua lawm. Yexus theem ntawm tes dej num twb tau ua tiav log lawm, thiab Vajtswv yeej yuav tsis rov ua dua theem ntawm tes dej num no lawm. Vajtswv tes dej num yeej tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem kiag li; piv txwv li no, phau Vajluskub Qub twb tau qhia txog qhov yuav los ntawm tus Mexiyas, thiab qhov muaj tshwm sim ntawm lo lus faj lem no yog qhov Yexus los. Qhov no twb tau muaj tshwm sim los lawm, nws yuav yog qhov txhaum rau lwm tus Mexiyas rov los dua thiab. Yexus twb los ib zaug lawm, thiab nws yuav yog qhov txhaum yog tias Yexus rov los dua zaum no. Muaj ib lub pe rau txhua tiam, thiab txhua lub npe muaj ib tug yam ntxwv rau tiam ntawd. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv yuav tsum ib txwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, yuav tsum ib txwm kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab yuav tsum ib txwm zoo li Yexus xwb. Tab sis zaum no, Vajtswv tsis zoo li ntawd kiag li. Yog tias, nyob rau tiam kawg, Vajtswv tseem ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab tseem ntiab dab tawm thiab kho cov muaj mob zoo—yog tias Nws ua tib yam xws nkaus li Yexus—ces Vajtswv yuav yog rov ua dua tib tes dej num qub xwb, thiab Yexus tes dej num yuav tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqi li. Yog li, Vajtswv ua ib theem ntawm tes dej num hauv txhua txhua tiam. Thaum txhua theem ntawm Nws tes dej num tau ua tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws tsis ntev ntawd, thiab tom qab Ntxwgnyoog pib caum raws Vajtswv tej luj taws, Vajtswv hloov mus rau ib txoj kev txawv lawm. Thaum Vajtswv tau ua ib theem ntawm Nws tes dej num tiav log lawm, nws raug cov ntsuj plig phem muab coj los xyaum ua raws. Nej yuav tsum pom tseeb txog qhov no. Vim li cas Vajtswv tes dej num niaj hnub no ho txawv rau Yexus tes dej num? Vim li cas Vajtswv niaj hnub no ho tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, tsis ntiab dab tawm, thiab tsis kho cov muaj mob zoo lawm? Yog tias Yexus tes dej num yog zoo tib yam li tes dej num uas twb ua tiav nyob rau Tiam Muaj Kev Cai lawm, Nws puas sawv cev tau rau tus Vajtswv ntawm Tiam Hmoov Hlub mas? Nws ua puas tau tes dej num ntawm qhov raug muab ntsia rau saum ntoo khuab lig tiav log mas? Yog tias, zoo li nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yexus nkag mus rau hauv lub tuam tsev thiab ua raws li Hnub Xanpatau, ces Nws yeej yuav tsis raug leej twg muab tua thiab raug txhua tus qawm. Yog tias muaj li no, Nws puas yuav raug ntsia tau rau saum ntoo khaub lig mas? Nws puas ua tau tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tiav log? Yuav muaj ntsiab dab tsi yog tias Vajtswv yug los ua neeg ntawm tiam kawg ua tej cim thiab txuj ci phim hwj, ib yam li Yexus ua? Tsuas yog tias Vajtswv ua lwm qhov ntawm Nws tes dej num rau tiam kawg xwb, qhov uas sawv cev rau qhov ntawm Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb, tib neeg thiaj tau txais kev paub Vajtswv tob dua, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv kev npaj cawm neeg ntiaj teb thiaj ua tau tiav log.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No

296. Nyob rau tiam kawg, feem ntau Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los caij tsuj tib neeg, los sis ua kom tib neeg ntseeg; qhov no ua tsis tau kom Vajtswv lub hwj chim yooj yim li. Yog hais tias Vajtswv tsuas ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces yeej tsis muaj hnub uas yuav muab qhov muaj tiag ntawm Vajtswv coj los ua tau kom yooj yim li, thiab yog li ntawd yeej tsis muaj hnub uas yuav ua tau kom tib neeg zoo tshaj plaws li. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis siv txoj lus los ywg dej thiab saib xyuas tib neeg xwb, tom qab uas tau tag nrho tib neeg tej kev mloog lus thiab tib neeg tej kev paub txog Vajtswv lawm. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua thiab ntawm cov lus Nws hais. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj—Nws siv cov lus, thiab siv ntau txoj hau kev ua hauj lwm uas sib txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais yuav yog kev tsim kho kom zoo, kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, los sis kev pab cuam ntawm cov lus, Vajtswv hais lus ntawm ntau sab los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab muab kev paub txog tes hauj lwm, lub tswv yim thiab txoj kev zoo yam xav tsis tawm li kom ntau zog rau tib neeg. Thaum tib neeg raug tsim kho kom muaj txhua yam nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv muab lub caij nyoog xaus rau thaum tiam kawg, ces tib neeg thiaj li tsim nyog cia pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Thaum koj los paub Vajtswv lawm thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tsis hais Nws yuav ua dab tsi li, ces koj yuav tsis muaj ib qho kev xav phem txog Nws li lawm thaum uas koj pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, koj tseem qias vuab tsuab thiab tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus kom tag nrho—koj puas xav hais tias koj yeej tsim nyog pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nyob rau lub tsam thawj no? Thaum Vajtswv ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd, ces yog thaum Vajtswv rau txim rau tib neeg, thiab yog thaum uas tej tiam ntawd raug hloov mus, thiab, tshaj qhov ntawd, ces yog thaum uas ib tiam twg xaus kiag. Thaum Vajtswv tes hauj lwm raug ua li niaj zaus ua, Nws tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Ua tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd mas yooj yim tshaj plaws rau Nws, tab sis qhov ntawd tsis yog lub hauv paus ntsiab lub ntawm Nws tes hauj lwm, los sis tsis yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog tib neeg pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, thiab yog Vajtswv lub cev sab ntsuj plig tshwm sim rau tib neeg pom, ces tsis yog tag nrho cov neeg ntawd yuav ntseeg Vajtswv los? Kuv twb tau hais dhau los lawm hais tias ib pab neeg kov yeej raug muab tau nyob sab Hnub Tuaj, cov neeg kov yeej uas los ntawm qhov kev ceeb laj txom nyem loj los. Tej lus no txhais tau li cas? Tej ntawd txhais tau hais tias cov neeg no tsuas raug muab tau tom qab uas lawv twb raug kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, thiab ntau yam kev tsim khom kom zoo lawm. Qhov kev ntseeg ntawm cov neeg no mas tsis yog qhov uas pom tsis meej thiab tsuas muaj nyob rau hauv kev xav nkaus xwb, tab sis yeej muaj tseeb tiag. Lawv yeej tsis tau pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv twg li, los sis tej yam txuj ci tseem ceeb dab tsi li, lawv tsis hais txog tej ntaub ntawv thiab kev qhuab qhia tob tob li, los sis tej kev pom tob tob; tab sis lawv tsuas muaj qhov muaj tiag, thiab Vajtswv cov lus, thiab kev paub tseeb txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag xwb. Ua pab neeg ntawd tseem tsis muaj peev xwm muab Vajtswv lub hwj chim coj los ua kom to taub yooj yim thiab los? Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg yeej yog hauj lwm tiag. Nyob rau Yexus tiam, mas Nws tsis yog los muab tib neeg tsim kho kom zoo tshaj plaws, tab sis tsuas yog los txhiv tib neeg xwb, thiab yog li mas Nws thiaj li ua qee yam txuj ci tseem ceeb kom tib neeg caum Nws. Vim Nws yeej txhob txwm los ua kiag tes hauj lwm tuag rau saum ntoo khaub lig xwb, thiab kev ua tej cim tsis yog ib qho ntawm Nws tes dej num qhuab qhia. Tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd yog tes hauj lwm uas ua pab kom Nws tes hauj lwm mus tau zoo xwb; tej ntawd yog tej hauj lwm tshaj xwb, thiab tsis yog sawv cev ntawm tes hauj lwm tag nrho tiam ntawd. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv kuj tau ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv—tab sis tes hauj lwm Vajtswv ua hnub no yog tes hauj lwm tiag, thiab Nws yuav tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv tam sim no hlo li lawm. Yog Nws ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, Nws tes hauj lwm tiag yuav poob mus rau tej qho ntxhov quav niab, thiab Nws yuav ua tsis tau ib qho hauj lwm ntxiv li. Yog twb hais tias Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis tseem ho siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab, ces puas yuav muab ua tau yooj yim hais tias tib neeg yeej ntseeg Nws tiag? Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis ua tej ntawd lawm. Muaj kev ntseeg ntau nyob rau hauv tib neeg heev lawm; Vajtswv tau los rau thaum tiam kawg los muab tag nrho tej kev xav phem ntawm tej kev ntseeg thiab tej yam tshaj ntuj tsim hauv tib neeg, thiab ua kom tib neeg paub txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag. Nws tau los tshem daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev xav xwb thiab zoo nkauj heev—daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas, yog muab hais ces, yeej tsis muaj tiag. Thiab yog li ntawd, tam sim no ces tib qho uas muaj nuj nqis rau koj ces yog koj yuav tsum paub txog qhov muaj tiag xwb! Qhov tseeb tshooj tas nrho txhua yam. Koj muaj qhov tseeb ntau npaum li cas hnub no? Ua tag nrho tej uas muaj tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv yog Vajtswv los? Tej ntsuj plig dab phem yeej muaj cuab kav ua tau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab; ua tag nrho lawv yog Vajtswv thiab los? Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, qhov uas tib neeg nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov lawv caum nrhiav yog txoj sia, tsis yog tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Qhov no tsim nyog yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

297. Tes hauj lwm ntawm Yehauvas yog kev tsim lub ntiaj teb, nws yog qhov chiv keeb; theem no ntawm tes hauj lwm yog qhov kawg ntawm tes hauj lwm, thiab nws yog qhov xaus kiag. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua los ntawm cov xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee, thiab nws yog qhov pib kiag ntawm ib tiam tshiab nyob rau hauv qhov chaw uas dawb huv tshaj plaws ntawm txhua qhov. Theem kawg ntawm tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv lub teb chaws uas tsis dawb huv tshaj txhua lub teb chaws li, los txiav txim rau lub ntiaj teb thiab coj tiam ntawd los rau ib qhov chaw xaus. Nyob rau ntawm theem thib ib, Vajtswv tes hauj lwm yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas kaj tshaj txhua txhia qhov, thiab theem kawg ces yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw, thiab qhov kev tsaus ntuj no yuav raug ntiab tawm mus, qhov kev kaj yuav tshwm tuaj, thiab tag nrho cov neeg yuav raug txeeb tau. Thaum cov neeg ntawm qhov chaw uas tsis dawb huv tshaj thiab tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw no tau raug txeeb tau lawm, thiab tag nrho cov pej xeem tau lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, tus uas yog tus Vajtswv tiag, thiab txhua tus neeg tau ntseeg lawm, ces qhov tseeb no yuav raug siv los ua qhov kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua ib qho cim xwb: Thaum uas tes hauj lwm ntawm tiam no raug ua tiav tag lawm, tes hauj lwm rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg yuav los rau qhov xaus tag nrho. Thaum cov nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws ntawd raug txeeb tau lawm, ces nws kuj hais tau tias yuav zoo li ntawd rau txhua txhia qhov chaw thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog qhov kev txeeb tau nyob rau hauv Suav Teb xwb thiaj li muaj ib qho cim uas muaj qab hau. Suav Teb muaj tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov neeg hauv Suav Teb sawv cev rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Nws yog cov neeg Suav uas yog cov uas raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws los ntawm tus zaj loj liab ploog, tus uas muaj kev tawm tsam loj tshaj plaws rau Vajtswv, cov uas lawv txoj kev ua neeg ces yog qhov poob qis tshaj plaws thiab tsis dawb huv tshaj plaws, thiab lawv yog tus tseem tseem qauv rau tag nrho tej tib neeg qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis tau hais tias lwm lub teb chaws yuav tsis muaj teeb meem kiag li; tej kev xav phem ntawm tib neeg ces yeej zoo ib yam nkaus li, thiab txawm hais tias cov neeg ntawm cov teb chaws no yuav muaj peev xwm, los yog hais tias lawv tsis paub Vajtswv, ces nws yeej yog hais tias lawv tawm tsam Nws. Vim li cas cov neeg Yudais ho tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv hais? Vim li cas cov Falixai ho tawm tsam Nws? Vim li cas Yudas ho ntxeev siab rau Yexus? Nyob rau lub sij hawm ntawd, coob tus ntawm cov thwj tim yeej tsis paub Yexus. Vim li cas, tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, es tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab? Ua li tib neeg txoj kev tawv ncauj tsis zoo ib yam nkaus lod? Nws tsuas yog hais tias cov neeg hauv Suav Teb raug muab coj los ua qhov piv txwv xwb, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav rais mus ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv, thiab yuav siv coj los ua qhov chaw piv lus rau lws tus. Vim li cas Kuv pheej hais tas mus li hais tias nej yog ib co khoom ntxiv rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Nws yog nyob rau hauv cov neeg hauv Suav Teb uas muaj kev qias vuab tsuab, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab tshwm sim tuaj tag nrho thiab nthuav tawm zoo li cas los muaj tag nrho li. Nyob rau ib sab tes, ces lawv yog cov muaj peev xwm qis, thiab nyob rau lwm sab tes, ces lawv lub neej thiab txoj kev xav mas tig rov qab lawm, thiab lawv tej cwj pwm, ib ncig ntawm kev thooj zej koom zos, tsev neeg ua yug rau—tag nrho ces puav leej txom nyem thiab tig rov qab deb heev. Lawv lub meej mom, los ib yam nkaus li, yeej poob qis thiab. Tes hauj lwm nyob rau qhov chaw no thiaj li yog ib qho ntaus cim sawv cev lwm qhov, thiab tom qab tes hauj lwm sim ua no raug ua tiav tag nrho lawm, Vajtswv tes hauj lwm tom qab ntawd yuav yooj yim dua lawm. Yog hais tias kauj ruam no ntawm tes hauj lwm muab ua tau tiav hlo lawm, ces tes hauj lwm tom qab ces yeej cia li ua tau mus tus yees lawm xwb. Thaum kauj ruam no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawd yeej raug ua tau tag nrho lawm, thiab kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav los txog rau qhov xaus tag nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)

298. Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob. Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: “Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua hauj lwm rau peb kom tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no. Vim tias, nws nqis tes mus rau ntawm thaj av uas tawm tsam Vajtswv, tag nrho Vajtswv tes dej num ntsib kev cuam tshuam loj heev, thiab siv sij hawm ntev mas Nws cov lus thiaj tiav; vim li ntawd, neeg lim hloov kom zoo dua los ntawm Vajtswv cov lus, uas kuj yog ib qhov ntawm kev txom nyem. Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv ua Nws tes dej num nyob ntawm thaj av uas tus zaj loj liab ploog nyob tab sis nws yog los ntawm txoj kev nyuaj no uas Vajtswv ua ib theem ntawm nws tes dej num, ua kom nws txoj kev thoob tsib thiab txoj kev ua uas muaj hwj huaj loj tshwm tuaj, thiab siv lub hwv tsam no ua kom nws pab neeg muaj txhua yam txhij. Nws yog los ntawm neeg txoj kev txom nyem, los ntawm lawv tej peev xwm, thiab los ntawm tag nrho tus moj yam phem ntawm cov neeg nyob ntawm thaj av phem no uas Vajtswv ua Nws tes dej num ua kom huv thiab muaj yeej, es kom, dhau ntawm no mus, Nws yuav tau yeeb koob, thiab Nws yuav tau cov uas yuav ua tim khawv rau tej yam Nws ua. Cov ntawd yog tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tag nrho tej kev raug txhiv Vajtswv tau ua rau pab neeg no. Qhov ntawd yog, los ntawm cov uas tawm tsam Nws uas Vajtswv ua tej dej num kom yeej, thiab tsuas yog Vajtswv lub hwj chim loj thiaj ua tshwm sim. Hais ua lwm lo lus, tsuas yog cov nyob thaj av tsis huv thiaj tsim nyog txais Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no xwb thiaj qhia tau Vajtswv lub hwj chim loj. Vim li ntawd nws yog los ntawm thaj av tsis huv, thiab los ntawm cov uas nyob hauv thaj chaw tsis huv, uas tau txais Vajtswv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog raws Vajtswv lub siab. Yexus cov tej theem dej num los ib yam: Nws muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob los ntawm cov Falixais uas tsim txom Nws xwb; yog hais tias tsis muaj cov Falixais tsim txom Nws thiab Yudas rov ntxeev siab, Yexus yuav tsis raug thuam thiab hais tsis zoo rau, tsis tas hais txog qhov raug tuag saum ntoo khaub lig, thiab yuav tsis muaj peev xwm tau txais yeeb koob li. Qhov Vajtswv ua dej num tej lub caij nyoog, thiab qhov Nws ua Nws tes dej num nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog qhov Nws txais yeeb koob thiab qhov Nws txais cov uas nws npaj siab yuav txais. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm nws tes dej num, thiab qhov no yog Nws txoj kev cawm tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

299. Nyob hauv Vajtswv lub hom phiaj ntau txhiab xyoo, ob qho dej num yog ua tiav nyob hauv cev nqaij daim tawv: Qhov ib yog dej num tuag saum tus ntoo khaub lig, uas Nws tau txais lub yeeb koob; lwm qhov yog dej num ntawm kev kov yeej thiab kev tsim kho kom zoo tshaj plaws nyob rau tiam kawg, uas Nws tau txais lub yeeb koob. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Ces txhob saib Vajtswv tes dej num, los qhov Vajtswv txib nej, ua ib qho yooj yim. Nej sawv daws yog cov yuav txais Vajtswv lub cuab tam ntau tshaj li qhov tau yeeb koob mus ib txhis, thiab qhov no raug tsim tsa yam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv. Ntawm ob qho ntawm nws lub yeeb koob, ib qho tshwm nyob hauv nej; tag nrho ib qho ntawm Vajtswv lub yeeb koob ntawd tau muab tso tag nrho rau nej, qhov ntawd nws yuav yog lub cuab tam nej tau txais. Qhov no yog Vajtswv zoo siab rau nej heev, thiab nws kuj yog lub hom phiaj uas Nws npaj ua ntej ntev los lawm. Muab tes dej num loj kawg nkaus ntawm Vajtswv tau uas nyob thaj av tus zaj loj liaj ploog nyob, yog tias tes dej num no raug txav mus rau lwm qhov, nws yuav tawg paj txi txiv loj heev lawm thiab tib neeg yeej txais tiav tas lawm. Ntau tshaj ntawd, tes dej num no yuav yooj yim heev rau cov txiv plig nyob sab Hnub Poob uas ntseeg Vajtswv txais yuav, rau qhov cov txheej txheem dej num ntawm Yexus yog ib qho qauv tshwm sim ua ntej. Yog vim qhov no Vajtswv thiaj ua tsis tiav theem dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob no nyob rau lwm qhov; thaum tes dej num raug txhawb nqa los ntawm cov neeg thiab lees paub los ntawm ntau haiv neeg, ces Vajtswv lub yeeb koob tsis tshwm sim tuaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau theem dej num no raug ua nyob thaj av no. Tsis muaj ib tug nyob ntawm nej uas txoj cai tiv thaiv tau, tiam sis nej raug rau txwv los ntawm txoj cai. Qhov teeb meem tseem ntau tshaj ces yog qhov uas neeg tsis nkag siab nej: Nws yog nej cov txheeb ze, nej niam nej txiv, nej tej phooj ywg, los sis nej cov npoj yaig, tsis muaj ib tug nkag siab nej li. Thaum nej raug Vajtswv “tso tseg”, Nej yuav tsis muaj peev xwm nyob tau hauv ntiaj teb ntxiv, tab sis txawm li ntawd los neeg tsis muaj peev xwm thev taus nyob deb ntawm Vajtswv, ua nws yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev kam yeej cov neeg, thiab nws yog Vajtswv lub yeeb koob. Yam nej tau txais hnub no ntau tshaj li cov tim thawj thiab cov cev lus rau txhua tiam dhau los lawm thiab tseem ntau tshaj li Mauxes thiab Petus nkawd. Tej koob hmoov yuav tsis muaj peev xwm tau nyob hauv ib los ob hnub, yuav tsum yog tau txais los ntawm kev fij yus tus kheej loj heev, uas yog qhov hais tias, nej yuav tsum muaj txoj kev hlub uas raug lim kho kom zoo tuaj, nej yuav tsum muaj kev ntseeg loj, thiab yuav tsum muaj ntau qhov tseeb uas Vajtswv xav kom nej tau; qhov ntau tshaj, nej yuav tsum tig mus rau kev ncaj ncees, yam tsis txaj muag thiab tsis khiav nkaum, thiab yuav tsum muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv tas lis uas mus kom txog qhov tsuag kiag. Nej yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj kho, tus moj yam hauv nej lub neej yuav tsum tau hloov, nej txoj kev tsis ncaj ncees yuav tsum tau kho kom zoo, nej yuav tsum txais tag nrho Vajtswv txoj kev qhia yam tsis muaj kev yws, thiab nej yuav tsum mloog lus txawm tias txog qhov tuag kiag. Qhov no yog qhov nej yuav tsum tau, qhov no yog Vajtswv tes dej num lub hom phiaj kawg, thiab yog qhov Vajtswv thov los ntawm pab neeg no. Vim Nws muab rau nej, ces Nws yeej yuav thov nej muab rov qab, thiab yeej yuav thov qhov kom tsim nyog nej. Vim li ntawd, yeej muaj laj thawj rau txhua tes dej num Vajtswv ua, uas qhia tias vim li cas, lub caij nyoog ua ntu zus, Vajtswv ua tes dej num uas tsa kom muaj tej qauv siab thiab muaj tej kev cheem tsum nruj. Nws yog vim qhov no nej yuav tsum muaj kev ntseeg nyob hauv Vajtswv puv npo. Qhov luv luv, txhua yamdej num Vajtswv ua yog ua rau nej, kom xwv nej tsim nyog txais Nws lub cuab tam. Qhov no tsis yog rau Vajtswv tus kheej lub yeej koob tab sis yog rau nej txoj kev cawm dim thiab kho pab neeg no kom zoo tiav log uas tau tiv kev txom nyem heev nyob thaj av tsis huv. Nej yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab. Thiab yog li ntawd, Kuv ntuas coob leej neeg tus ua tsis quav ntsej uas tsis pom los tsis muaj kev xav dab tsi li: Txhob sim Vajtswv, thiab txhob tawm tsam ntxiv lawm. Vajtswv twb tau mus dhau kev txom nyem tsis tau muaj ib tug neeg tau tiv dua, thiab ntev los lawm tiv kev poob ntsej muag loj tshaj los tam tib neeg. Yam dab tsi ntxiv ua nej tso tsis tau tseg? Tus dab tsi tseem ceeb tshaj Vajtswv txoj kev xav? Tus dab tsi yuav siab tshaj li Vajtswv txoj kev hlub? Nws twb nyuaj txaus rau Vajtswv ua Nws tes daj num nyob hauv daim av tsis huv; yog tias, nyob saum qhov no, tib neeg yeej paub thiab txhob txwm hla, Vajtswv tes dej num txoj kev xav yuav tau raug ncua ntev. Hais ua luv luv, qhov no tsis yog qhov zoo rau ib tug li, nws tsis muaj nuj nqis rau leej twg. Vajtswv tsis zwm rau sij hawm; Nws tes dej num thiab Nws lub yeeb koob los ua ntej. Yog li ntawd, nws tes dej num kim li cas los nws yuav them tsis hais yuav ntev npaum li cas li. Qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm: Nws yuav tsis so kom txog thaum Nws tes dej num tiav. Tsuas yog thaum Nws tau qhov ob ntawm Nws lub yeeb koob xwb Nws tes dej num thiaj yuav tiav. Yog tias, nyob tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, Vajtswv ua tsis tiav qhov ob ntawm Nws tes dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob, ces Nws hnub yeej yuav tsis los li, Nws txhais tes yeej yuav tsis tso cov neeg nws xaiv tseg, Nws lub yeeb koob yeej yuav tsis nqes los rau sau Yixayee, thiab Nws lub hom phiaj yeej yuav tsis xaus. Nej yuav tsum muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev xav, thiab yuav pom tias Vajtswv tes dej num tsis yooj yim npaum li txoj kev tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam. Qhov ntawd yog vim tes dej num hnub no yog txoj kev hloov ntawm cov neeg tau ua tsis ncaj ncees, uas lawv loog txog qhov kawg nkaus lawm, nws yog ua kom cov uas tsim tau los tab sis raug Ntxwgnyoog muab lim lawm. Nws tsis yog txoj kev tsim Adas los sis Evas, tseem tsawg dua puas yog txoj kev tsim tus duab ci pom kev, los txhua yam nroj tsuag thiab tsiaj txhu. Vajtswv ua tej yam uas raug Ntxwgnyoog ua kom tsis ncaj ncees huv tuaj thiab rov tau lawv dua tshiab; lawv hloov mus ua tej yam uas yog Nws tug, thiab lawv hloov mus ua Nws lub yeeb koob. Qhov no tsis yog li tib neeg xav, nws tsis yooj yim npaum li tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob hauv, los tes dej num uas tsaws Ntxwgnyoog mus rau lub qhov tsua tsis muaj chaw tws; tab sis, nws yog tes dej num ua hloov tib neeg, tig tej yam uas phem, thiab tsis yog Nws tug, mus ua tej yam uas zoo, thiab yog Nws tug. Qhov no yog qhov tseeb nyob nram qab Vajtswv theem dej num no. Nej yuav tsum nkag siab qhov no, thiab zam txhob muab tej ntawd xav yooj yim. Vajtswv tes dej num tsis zoo li tes dej num niaj hnub ua. Nws qhov kev zoo thiab kev thoob tsib siab tshaj li tib neeg txoj kev xav. Vajtswv tsis tsim txhua yam lub sij hawm nyob rau tes dej num theem no, tab sis Nws tsis rhuav lawv. Tsis li ntawd, Nws hloov txhua yam Nws tau tsim, thiab ua txhua yam uas Ntxwgnyoog ua tsis zoo huv tuaj. Thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li ua ib txoj hauj lwm loj, uas yog qhov tseem ceeb tag nrho ntawm Vajtswv tes dej num.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

300. Vajtswv siv Nws qhov kev cawm tib neeg los tua kom yeej Ntxwgnyoog. Los ntawm qhov uas muab tib neeg ua qias vuab tsuab, ces Ntxwgnyoog muab lawv txoj hmoo coj los xaus thiab cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Ho ua lwm yam hais, ces Vajtswv tes hauj lwm yog qhov kev cawm dim rau noob neej. Kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm Vajtswv ua uas tsis yog npaj los cawm noob neej? Kauj ruam twg tsis yog npaj los yaug kom neeg dawb huv, thiab ua kom lawv coj ncaj thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv ntawm cov uas tsim nyog tau txais kev hlub? Ntxwgnyoog, txawm li cas los xij, tsis ua li no. Nws ua rau noob neej qias vuab tsuab. Nws ua rau noob neej qias vuab tsuab thoob plaws lub qab ntuj khwb. Muaj tseeb, Vajtswv kuj ua Nws tus kheej tes hauj lwm, tsis quav ntsej Ntxwgnyoog li. Tsis hais Ntxwgnyoog yuav muaj hwj chim loj npaum li cas li, qhov hwj chim ntawd tseem yog Vajtswv muab rau xwb; Vajtswv tsis muab tag nrho Nws lub hwj chim rau nws, thiab yog li ntawd tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej tsis muaj hnub tshaj Vajtswv li thiab yeej yuav nyob rau hauv Vajtswv xib teg tas mus li xwb. Vajtswv tsis tau nthuav tawm txog Nws tej kev ua ib qho li thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsuas muab ib qho hwj chim me me rau Ntxwgnyoog xwb thiab tsuas pub nws tswj lwm tus tub txib qaum ntuj xwb. Yog li ntawd, tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej hla tsis dhau Vajtswv lub hwj chim li, vim lub hwj chim uas Vajtswv muab thaum xub thawj ntawd mas yeej muaj chaw kawg. Thaum Vajtswv ua hauj lwm, Ntxwgnyoog cuam tshuam. Nyob rau tiam kawg, nws qhov kev cuam tshuam yuav tag mus; zoo ib yam nkaus li, Vajtswv tes hauj lwm kuj yuav tiav, thiab hom tib neeg uas Vajtswv xav muab kho kom muaj txhua yam yuav raug kho kom muaj txhua yam. Vajtswv taw qhia tib neeg mus rau sab zoo; Nws txoj sia yog cov dej muaj sia, ntsuas tsis tau thiab tsis muaj chaw kawg. Ntxwgnyoog tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab mus txog rau ib theem; nyob rau thaum kawg, cov dej muaj sia ntawm txoj sia yuav tsim kho kom tib neeg muaj txhua yam, thiab nws yuav ua rau Ntxwgnyoog tsis muaj hnub yuav los cuam tshuam tau thiab ua tau nws tej hauj lwm li lawm. Yog li ntawd, Vajtswv yuav muaj cuab kav muab tau cov neeg no tag nrho. Txawm yog tam sim no kiag, los Ntxwgnyoog yeej tseem tsis kam lees qhov no; nws yeej tseem muab nws tus kheej coj los tawm tsam Vajtswv tas mus li, tab sis Nws yeej tsis quav ntsej nws li. Vajtswv tau hais tias, “Kuv yuav yeej tag nrho Ntxwgnyoog tej tub rog thiab tag nrho tej kev haub ntxias tsaus ntuj.” Qhov no yog tes hauj lwm uas tam sim no yuav tsum tau ua nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab nws kuj yog qhov uas ua rau muaj lub cev nqaij daim tawv tseem ceeb: qhov ntawd ces yog, yuav ua kom tiav hlo theem hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog nyob rau tiam kawg ntawd, thiab yuav ntxuav kom tag nrho txhua yam uas yog Ntxwgnyoog tug tawm pov tseg. Vajtswv qhov kev yeej Ntxwgnyoog ces yeej zam tsis dhau li! Qhov tiag, Ntxwgnyoog twb yeej swb ntev heev los lawm. Thaum txoj moo zoo tau pib nthuav tawm thoob plaws daim av ntawm tus zaj loj liab ploog—qhov ntawd ces yog, thaum Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm thiab tes hauj lwm no raug muab tso pib kom khiav mus—Ntxwgnyoog raug tua swb tag nrho, vim lub hom phiaj ntawm qhov kev yug los ua neeg ces yog los tua kom yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Thaum uas Ntxwgnyoog pom hais tias Vajtswv rov qab rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab pib ua Nws tes hauj lwm lawm, uas tsis muaj ib lub zog twg yuav cheem tau li, ces nws yuav yoob tag thaum pom kiag tes hauj lwm no, thiab yuav tsis tau luag tsim ib qho kev kub ntxhov dab tsi li. Thaum xub thawj mas Ntxwgnyoog xav hais tias nws, los ib yam nkaus li thiab, yeej tau txais tswv yim ntau, thiab nws thiaj li cuam tshuam thiab thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm; txawm li cas los xij, nws tsis xav hais tias ntshe Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv dua ib zaug ntxiv li, los sis hais tias nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv yuav siv Ntxwgnyoog qhov kev ntxeev siab los ua ib qho kev qhia tshwm thiab kev txiav txim rau noob neej, yog li ntawd txeeb tau kiag tib neeg thiab tua yeej kiag Ntxwgnyoog. Vajtswv ntse dua Ntxwgnyoog, thiab Nws tes hauj lwm mas tshaj nws lawm. Yog li ntawd, ib yam li Kuv twb hais dhau los lawm tias, “Tes hauj lwm uas Kuv ua mas ua los mus teb rau Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag; nyob rau thaum kawg, Kuv yuav nthuav tawm Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab Ntxwgnyoog qhov kev tsis muaj zog li.” Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm nyob rau tom hauv ntej, thaum uas Ntxwgnyoog poob qab, kom txog ntua, nyob rau thaum kawg, nws raug rhuav tshem kiag thaum kawg—nws yuav tsis paub kiag hais tias dab tsi raug nws! Nws tsuas paub qhov tseeb thaum uas nws twb raug ntsawm thiab tsoo tag lawm xwb, thiab thaum ntawd, ces nws twb tau raug hlawv hauv lub pas dej hluav taws lawm. Ua nws tseem yuav tsis ntseeg tag nrho thaum ntawd thiab los? Vim thaum ntawd ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj tswv yim phem coj los siv lawm!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

301. Nyob rau hauv tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, Kuv tau ua ib qib hauj lwm uas tsis muaj tib neeg yuav muaj peev xwm to taub txog li, ua rau lawv yoj mus raws seem cua, tom qab uas coob tus tau raug cua tshuab ya twj ywm mus lawm. Tseeb tiag, qhov no yog qhov “chaw ntaus qib” uas Kuv tab tom yuav muab cheb kom du; nws yog qhov uas Kuv xav tau thiab nws kuj yog Kuv qhov phiaj xwm thiab. Vim muaj cov neeg lim hiam coob heev uas tau maj mam nkag los lub sij hawm thaum Kuv tseem ua hauj lwm, tab sis Kuv tsis tau maj muab lawv tshem tawm. Tab sis, Kuv yuav muab lawv w tawm thaum zoo caij zoo nyoog. Tsuas yog tom qab ntawd mas Kuv thiaj li ua tau lub qhov dej uas yug txoj sia, cia cov uas yeej hlub Kuv tiag kom tau txais lub txiv cev thiab rev paj li lij uas tsw qab. Nyob rau hauv daim av uas Ntxwgnyoog los so rau, daim av uas muaj plua av, nws tsis tshuav ib qho tseem kub li, tsuas yog xuab zeb xwb thiab yog li ntawd, ntsib tej xwm txheej zoo li no, Kuv ua ib theem hauj lwm zoo li ntawd. Koj yuav tsum paub hais tias qhov Kuv tau mas yog qhov tseem, thooj kub uas muab nchuav lim tau lawm, tsis yog xuab zeb. Cov neeg lim hiam ho yuav nyob hauv Kuv lub tsev tau li cas? Kuv ho yuav cia hma los ua cov cab huas noj hauv Kuv lub vaj kaj siab tau li cas? Kuv siv txhua txoj hau kev uas xav tawm coj los lawv cov no tawm mus. Ua ntej uas Kuv txoj kev xav yuav raug qhia tshwm, tsis muaj leej twg yuav paub txog hais tias Kuv yuav ua dab tsi li. Siv lub cib fim no, Kuv muab cov neeg lim hiam lawv tawm mus thiab lawv raug yuam kom khiav tawm ntawm Kuv lub xub ntiag mus lawm. Qhov no yog qhov uas Kuv ua rau cov neeg lim hiam, tab sis yeej tseem yuav muaj ib hnub rau lawv los ua dej num rau Kuv thiab. Tib neeg qhov kev xav tau koob hmoov mas muaj zog dhau heev lawm; yog li ntawd Kuv tig Kuv lub cev thiab muab Kuv lub ntsej muag uas muaj lub yeeb koob rau lwm haiv neeg saib, es kom tib neeg sawv daws thiaj li nyias nyob nyias lub ntiaj teb thiab txiav txim lawv tus kheej, thaum uas Kuv mus hais cov lus uas Kuv tsim nyog hais, thiab muab tej uas tib neeg xav tau pub rau lawv. Thaum tib neeg rov ras txog lawm, ces Kuv twb muab Kuv tes hauj lwm nthuav tawm ntev lawm. Ces Kuv mam li muab qhov Kuv lub siab xav tau ntawd nthuav tawm kom tib neeg pom, thiab pib qhov thib ob ntawm Kuv tes hauj lwm rau tib neeg, cia tag nrho cov tib neeg caum Kuv kom ti ti es thiaj li sib koom tes rau Kuv tes hauj lwm tau, thiab cia tib neeg ua txhua yam raws li lawv lub peev xwm los nrog Kuv ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua ntawd.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Xob Nroo Xya Suab—Qhia Txog Yav Tom Ntej Hais Tias Txoj Moo Zoo Ntawm Lub Nceeg Vaj Yuav Raug Nthuav Tawm Mus Thoob Qab Ntuj Khwb

302. Nyob rau hauv Kuv qhov phiaj xwm, Ntxwgnyoog tau, txij puas thaum pib los, soj nraim txhua txhua kauj ruam thiab, zoo li tus neeg lwj liam ntawm Kuv lub tswv yim, tau npaj nrhiav kev thiab tswv yim los cuam tshuam Kuv qhov phiaj xwm thaum xub thawj. Tab sis ua Kuv puas muaj cuab kav swb rau nws tej tswv yim ntxias dag ntawd? Txhua yam nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb tiam Kuv; ua Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag tseem yuav txawv thiab lod? Qhov no ces yog kiag qhov uas Kuv lub tswv yim los tshuam rau; nws yog kiag qhov uas phim hwj txog Kuv tej kev ua, thiab nws yog qhov tseem ntsiab ntawm txoj kev ua hauj lwm ntawm tag nrho Kuv txoj kev npaj cawm tib neeg. Nyob rau tiam tsim tsa lub nceeg vaj, Kuv yeej tseem tsis zam kom dhau Ntxwgnyoog tej tswv yim ntxias dag, tab sis ua tes hauj lwm uas Kuv yuav tsum tau ua ntxiv mus xwb. Nyob rau hauv lub qab ntuj khwb thiab tag nrho txhua yam, Kuv tau xaiv Ntxwgnyoog tej kev ua los ua Kuv tus neeg lwj liam. Qhov no tseem tsis yog qhov kev tshwm sim ntawm Kuv lub tswv yim thiab lod? Qhov no tsis yog kiag qhov kev phim hwj txog ntawm Kuv tes hauj lwm thiab lod? Nyob rau lub sij hawm uas to taub qhov tseeb txog Tiam Lub Nceeg Vaj, tag nrho txhua yam nyob rau saum ntuj thiab hauv ntiaj teb yeej raug hloov tag nrho lawm, thiab lawv npaj ua kev zoo siab rau thiab zoo siab heev. Nej tseem txawv thiab lod? Nyob rau hauv leej twg lub siab es thiaj yuav tsis muab qhov qab zib ntawm zib ntab? Leej twg thiaj tsis zoo siab mas? Leej twg thiaj tsis dhia zoo siab hlo? Leej twg thiaj tsis hais cov lus qhuas mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 8

303. Thaum uas tag nrho cov tib neeg sawv daws raug ua kom muaj txhua yam thiab txhua lub teb chaws hauv ntiaj teb rais los ua Khetos lub nceeg vaj lawm, ces nws yuav yog lub sij hawm thaum xob nroo xya suab. Hnub no yog ib kauj ruam mus rau theem ntawd; qhov kev nias qees lawm tom ntej twb raug muab tso mus rau hnub ntawd lawm. Qhov no yog Vajtswv qhov phiaj xwm, thiab sai sai tom ntej no nws yuav tshwm sim los tiag li. Txawm li cas los xij, Vajtswv twb ua tiav txhua yam uas Nws tau hais tawm lawm. Yog li ntawd, nws yeej pom tau meej meej hais tias cov teb chaws hauv ntiaj teb ces tsuas yog cov tsev vaj ntxwv ntawm tej hav xuab zeb xwb, vau vig voog los thaum tej ntwv dej siab nyab los ze: Hnub kawg yeej yuav tshwm sim xwb xwb li, thiab tus zaj loj liab ploog yuav vau hlo rau hauv Vajtswv txoj lus. Yuav kom ua tau Nws qhov phiaj xwm tiav hlo, ces cov tub txib qaum ntuj tau nqis los rau hauv ntiaj teb, ua kom kawg lawv qhov peev xwm los ua kom tau zoo raws Vajtswv siab. Tus Vajtswv uas yug los ua neeg Nws Tus Kheej tau txhij tub rog nris nroos mus rau ntawm tshav rog mus ua rog rau tus yeeb ncuab. Qhov kev yug los ua neeg tshwm sim nyob rau thaj chaw twg los xij qhov ntawd yog qhov uas tus yeeb ncuab raug rhuav tshem tag nrho. Teb Chaws Suav yuav yog thawj lub uas raug rhuav tshem tag nrho; nws yuav raug ua kom puas ntsoog tag nrho los ntawm Vajtswv txhais tes. Vajtswv yuav tsis tseg ib tug ciaj sia nyob rau ntawd hlo li. Qhov pov thawj qhia txog tus zaj loj liab ploog qhov kev puas tsuaj zuj zus ces yeej muaj nyob rau hauv qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg; qhov no mas yeej pom meej thiab txhua tus yeej ntsia pom tib si. Qhov kev laus zuj zus ntawm cov neeg yog ib qho cim ntawm tus yeeb ncuab txoj kev tuag. Qhov no yog ib qho me me ntawm qhov kev piav txog hais tias “sib tw” txhais tau li cas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 10

304. Kuv kav nyob rau hauv lub teb chaws, thiab, tshaj ntawd ntxiv, Kuv kav thoob plaws lub qab ntuj khwb; Kuv puav leej yog tus Vajntxwv ntawm lub teb chaws thiab lub lub Taub Hau ntawm lub qab ntuj khwb. Txij lub sij hawm no mus, Kuv yuav sau txhua tus uas tsis tau raug xaiv thiab yuav pib Kuv txoj hauj lwm rau hauv Lwm Haiv Neeg, thiab Kuv yuav tshaj tawm Kuv txoj kev cai tswj fwm mus kom thoob plaws lub qab ntuj khwb, kom Kuv thiaj li pib ua tiav mus rau kauj ruam tom ntej ntawm Kuv txoj hauj lwm. Kuv yuav siv kev rau txim los nthuav tawm Kuv txoj hauj lwm rau Lwm Haiv Neeg, uas hais tau tias, Kuv yuav siv lub zog los tawm tsam txhua tus uas yog Lwm Haiv Neeg. Raws li ib txwm, txoj hauj lwm no yuav raug ua rau tib lub sij hawm yam li Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv cov neeg uas tau raug xaiv tseg lawm. Raws li ib txwm, txoj hauj lwm no yuav raug ua rau tib lub sij hawm yam li Kuv txoj hauj lwm uas nyob hauv cov uas tau raug xaiv tseg lawm. Thaum Kuv cov tib neeg kav thiab siv hwj chim hauv lub ntiaj teb, hnub ntawd kuj yuav yog hnub uas txhua tus tib neeg hauv lub ntiaj teb tau raug kov yeej lawm thiab, thiab, tshaj ntawd ntxiv, nws yuav yog lub sij hawm uas Kuv so—thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Kuv thiaj li yuav tshwm rau txhua tus uas tau raug kov yeej lawm pom. Kuv tshwm rau lub teb chaws uas dawb huv pom, thiab zais Kuv Tus Kheej rau ntawm daim av uas qias vuab tsuab. Txhua tus uas tau raug kov yeej lawm thiab tau dhau los mloog lus rau ntawm Kuv xub ntiag muaj peev xwm pom Kuv lub ntsej muag los ntawm lawv ob lub qhov muag, thiab muaj peev xwm hnov Kuv lub suab los ntawm lawv tus kheej ob lub pob ntseg. Qhov no yog txoj koob hmoov ntawm cov uas tau yug los rau thaum lub sij hawm kawg, qhov no yog txoj koob hmoov uas Kuv tau npaj tseg ua ntej lawm, thiab qhov no tsis muaj ib tug tib neeg twg yuav los hloov tau li. Hnub no, Kuv ua hauj lwm raws txoj kev no rau tus txiaj ntsim ntawm txoj hauj lwm yav tom ntej. Txhua yam ntawm Kuv txoj hauj lwm tau sib txuas lawm, nyob rau hauv txhua yam ntawm nws, muaj ib txoj kev hu thiab kev teb: Yeej tsis tau muaj ib kauj ruam twg nres tam sim ntawd li, thiab yeej tsis tau muaj ib kauj ruam twg uas tau ua los ntawm nws ib leeg uas tsis koom nrog lwm kauj ruam li. Qhov no tsis yog lov? Puas yog txoj hauj lwm yav dhau los tsis yog lub hauv paus ntawm txoj hauj lwm hnub no? Puas yog cov lus yav dhau los tsis yog cov lus ua ntej cov lus hnub no? Puas yog cov kauj ruam yav dhau los tsis yog cov kauj ruam qub ntawm hnub no? Thaum Kuv qhib thooj ntawv raws kev raws cai lawm, thaum ntawd yog thaum uas tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb raug rau txim, thaum tib neeg thoob lub ntiaj teb tau raug tej kev sim siab lawm, thiab nws yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm Kuv txoj hauj lwm; txhua tus tib neeg nyob rau hauv daim av uas tsis muaj txoj kev kaj, thiab txhua tus tib neeg nyob rau hauv cov hem thawj uas tshwm sim los ntawm lawv cheeb tsam ib puag ncig. Hauv lwm lo lus, nws yog lub neej uas tib neeg yeej ib txwm tsis tau ntsib dua txij li puag thaum lub sij hawm uas tsim ib puas tsav yam los txog ntua rau niaj hnub tam sim no, thiab yeej tsis muaj leej twg thoob plaws txhua txhua tiam txeev tau “zoo siab” rau lub neej zoo li no li, thiab yog li Kuv thiaj li hais tias Kuv tau ua tiav txoj hauj lwm uas yeej ib txwm tsis tau ua tiav dua los li. Qhov no yog tus yam ntxwv tseeb ntawm tej dej num, thiab qhov no yog lub ntsiab lus sab hauv. Vim tias Kuv hnub tau txav los ze rau txhua tus noob neej lawm, vim tias nws tsis tau tshwm nyob deb tiam sis nyob kiag ntawm tib neeg ob lub qhov muag hauv ntej lawm, leej twg uas tsis ntshai raws li qhov tshwm los? Thiab leej twg uas tsis zoo siab rau qhov no? Lub nroog Npanpiloos uas qias vuab tsuab thaum kawg tau los txog rau nws qhov xaus lawm; tib neeg tau ntsib ib lub ntiaj teb-tshiab-tshiab dua, thiab lub ntuj thiab lub ntiaj teb raug hloov pauv thiab raug rov hloov dua tshiab lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb, Tshooj 29

305. Thaum Xi-ene tshwm sim rau hauv ntiaj teb—thaum lub nceeg vaj tshwm sim los—ces yuav tsis muaj tsov rog hauv ntiaj teb lawm; yuav tsis muaj kev tshaib nqis, kab mob sib kis loj, thiab av qeeg ntxiv lawm; tib neeg yuav tsis tsim cuab yeej riam phom lawm; sawv daws yuav nyob hauv txoj kev thaj yeeb thiab kev ruaj ntseg; thiab tsuas yuav muaj kev sib hais li ib txwm muaj rau tib neeg, thiab kev sib hais li ib txwm muaj rau tej teb chaws lawm xwb. Tab sis tam sim no mas tsis muaj ib yam piv tau qhov no li. Tag nrho tej uas nyob hauv lub qab ntuj no mas ntxhov quav niab xwb, thiab tej kev ntxeev teb chaws pib maj mam tshwm tuaj nyob rau txhua lub teb chaws. Nyob rau hauv Vajtswv tej lus hais tawm, tib neeg maj mam hloov zuj zus lawm, thiab, nyob rau sab haud, txhua lub teb chaws maj mam raug rhuav lawm. Npanpiloo lub hauv paus ruaj khov pib co qig txoog lawm, zoo li ib lub tsev vaj ntxwv nyob rau saum cov xuab zeb, thiab, thaum uas Vajtswv txoj kev xav txav mus, ntau yam kev hloov loj tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb yam tsis nco pom li, thiab txhua yam cim tshwm sim rau thaum twg los tau, qhia rau tib neeg hais tias tiam kawg ntawm lub ntiaj teb twb los txog lawm! Qhov no yog Vajtswv qhov phiaj xwm; tej no yog tej kauj ruam uas Nws ua hauj lwm, thiab txhua lub teb chaws yuav raug muab rhuav kom puas ntsoog tag nrho. Lub Xaudoo Qub yuav raug rhuav tshem pov tseg tag nrho nyob rau zaum ob, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj hais tias, “Lub ntiaj teb tab tom puas ntsoog! Npanpiloo ces nres nti tsis taus li lawm!” Tsis muaj leej twg tsuas yog Vajtswv Tus Kheej xwb thiaj li muaj cuab kav to taub qhov no tag nrho; nws muaj, txog thaum kawg, ib qho chaw kawg rau tib neeg txoj kev tig ras paub. Piv txwv, cov nom tswv tuav dej num rau sab hauv yeej paub hais tias tej xwm txheej tam sim no mas tsis ruaj khov thiab ntxhov hnyo xwb, tab sis lawv tsis muaj cuab kav yuav daws tau tej ntawd li. Lawv tsuas ua tau raws li xwb, cia siab twj ywm hauv nruab siab rau hnub uas lawv muaj cuab kav tsa taus tob hau siab, rau hnub uas los rau thaum lub hnub tawm tim sab hnub tuaj ib zaug ntxiv, uas cia ntsha iab thoob plaws daim av thiab thim tag nrho tej xwm txheej kev txom nyem no. Lawv yeej tsis paub li, txawm li cas los xij, hais tias thaum lub hnub tawm zaum ob, qhov nws tawm ntawd tsis yog yuav npaj los rov tsim kho tej kab lig kev cai qub kom rov zoo li qub—nws yog ib qho kev rov sawv tuaj, ib qho kev hloov tag nrho. Qhov ntawd yog Vajtswv qhov phiaj xwm rau tag nrho lub qab ntuj khwb. Nws yuav coj ib lub ntiaj teb tshiab los, tab sis, tshaj txhua yam tib si, ces Nws yuav xub muab tib neeg hloov dua tshiab tso.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 22 thiab 23

306. Nws yeej hais tau hais tias tag nrho cov lus hais tawm hnub no mas qhia txog tej xwm txheej yav tom ntej; tej lus hais tawm no yog qhov uas Vajtswv ua tej kev npaj rau kauj ruam tom ntej ntawm Nws tes hauj lwm. Vajtswv twb ua yuav luag tiav Nws tes hauj lwm nyob rau hauv cov neeg ntawm pawg ntseeg lawm, thiab tom qab ntawd Nws yuav tshwm los rau ntawm tib neeg sawv daws nrog rau txoj kev npau taws. Ua li Vajtswv hais, “Kuv yuav ua kom cov tib neeg hauv ntiaj teb lees paub tej Kuv ua, thiab Kuv tej kev ua yuav raug muab coj los nthuav qhia rau ntawm ‘lub rooj txiav txim,’ es kom cov neeg thoob ntiaj teb thiaj lees paub, tus uas sawv daws yuav tsum nyoo.” Koj puas pom dab tsi nyob rau hauv cov lus no? Nyob rau hauv no ces yog cov ntsiab lus luv luv ntawm qhov ntxiv mus ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Ua ntej tshaj plaws, Vajtswv yuav ua kom tag nrho cov dev zov tsev uas tuav hwj chim tsheej tswj kom ntseeg yam ua siab dawb paug thiab Nws yuav ua kom lawv thim rov qab ntawm lub sam thiaj ntawm keeb kwm yam txaus siab hlo, kom tsis txhob sib txeeb meej mom ntxiv lawm, thiab kom tsis txhob siv tswv yim ntxias dag thiab npaj tswv yim ua phem ntxiv lawm. Tes hauj lwm no mas yuav tsum yog ua tawm hauv Vajtswv los, uas yog tsim kom muaj ntau yam kev puas ntsoog hauv ntiaj teb. Tab sis nws tsis yog qhov uas Vajtswv tsis tshwm los. Nyob rau lub sij hawm no, tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yeej tseem yog ib daim av ntawm txoj kev phem kev qias, thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li yuav tsis tshwm los, tab sis yuav tshwm nyob rau hauv qhov kev rau txim. Qhov ntawd yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, uas tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, tag nrho cov uas nyob rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws yuav ntsib kev puas ntsoog, uas raws li ib txwm muaj ces kuj suav tag nrho lub nceeg vaj hauv ntiaj teb (pawg ntseeg) tib si thiab. Qhov no yog kiag lub sij hawm uas qhov tseeb yuav tawm los, thiab yog li ces tib neeg sawv daws thiaj tau ntsib tau pom, thiab tsis muaj ib tug twg yuav khiav dim li. Qhov no ces twb yeej xub raug Vajtswv xaiv cia lawm. Nws yog kiag qhov uas vim yog kauj ruam no ntawm tes hauj lawm uas Vajtswv hais tias, “Tam sim no yog lub sij hawm ua tej phiaj xwm loj lawm.” Vim hais tias, nyob rau yav tom ntej, yuav tsis muaj ib pawg ntseeg twg nyob rau hauv ntiaj teb lawm, thiab vim muaj tej kev puas ntsoog loj, tib neeg tsuas yuav muaj peev xwm xav txog qhov nyob kiag ntawm lawv xub ntiag xwb, thiab yuav tsis nco xav txog lwm yam li lawm, thiab nws yuav yog ib qho nyuab rau lawv los xyiv fab hlo rau Vajtswv nyob rau hauv tej kev puas ntsoog loj ntawd. Yog li ntawd, tib neeg thiaj raug hais kom hlub Vajtswv kawg siab kawg ntsws nyob rau lub sij hawm zoo zoo li no, es kom lawv thiaj li tsis plam lub cib fim. Thaum qhov tseeb no los dhau lawm, Vajtswv yuav tua yeej tag nrho tus zaj loj liab ploog lawm, thiab yog li ntawd ces tes hauj lwm ntawm Vajtswv cov neeg tej lus tim khawv kuj yuav los xaus lawm thiab; tom qab ntawd, Vajtswv yuav pib kauj ruam tom ntej ntawm tes hauj lwm, tsim kev puas ntsoog rau tus zaj loj liab ploog lub teb chaws, thiab thaum kawg ces muab cov neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb ntsia rov quav rau saum tus ntoo khaub lig, tom qab ntawd ces Nws yuav muab noob neej sawv daws rhuav tshem kom tu noob nrho—tej no ces yog tej kauj ruam nyob rau yav tom ntej ntawm Vajtswv tes hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev txhais lub ntsiab ntawm Cov Lus Zais Tob ntawm “Vajtswv Cov Lus rau Tag Nrho Lub Qab Ntuj Khwb”, Tshooj 42

307. Txhua tus tib neeg yuav tsum to taub tej hom phiaj ntawm Kuv tes num hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, yam uas Kuv xav muab kom tau tshaj plaws, thiab theem twg uas Kuv yuav tsum ua kom tiav hauv tes num no ua ntej thiaj yuav ua tau tiav hlo. Yog hais tias, tom qab uas nrog Kuv los txog rau hnub no, tib neeg tsis to taub xyov Kuv tes num yog dab tsi li, yog li puas yog lawv nrog Kuv yam tsis muaj qab hau li? Yog tib neeg caum raws Kuv qab, lawv yuav tsum paub Kuv lub siab nyiam. Kuv twb ua tes num hauv ntiaj teb tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab los txog rau hnub no, Kuv tseem yuav ua Kuv tes num mus ntxiv thiab. Txawm yog Kuv tes num muaj ntau yam los, nws lub hom phiaj yeej tseem tsis hloov li; piv txwv li hais tias, txawm tias Kuv yuav puv npo nrog kev txiav txim thiab qhuab ntuas neeg, los yam uas Kuv ua yeej tseem yog ua los cawm neeg, thiab tseem yog xa Kuv txoj moo zoo thiab nthuav Kuv tes num mus rau Lwm Haiv Neeg kom mus txog rau thaum tes num rau neeg tiav log. Yog li hnub no, tej thaum tseem muaj coob leej neeg poob rau txoj kev xav tsis thoob kiag li tias cas Kuv tseem pheej ua Kuv tes num, Kuv tseem pheej ua ntxiv tes num uas Kuv txiav txim thiab qhuab ntuas neeg. Txawm tias neeg yeej dhuav tej uas Kuv hais, thiab nws yeej tsis ntshaw los txhawj xeeb txog Kuv tes num, los Kuv yeej tseem ua Kuv tes hauj lwm, rau qhov hais tias lub hom phiaj ntawm Kuv tes num yeej tseem tsis tau hloov li, thiab Kuv lub hom phiaj thaum xub thawj yuav tsis raug rhuav. Qhov num ntawm Kuv txoj kev txiav txim yog ua kom neeg txawj mloog Kuv lus dua, thiab qhov num ntawm Kuv kev qhuab ntuas yog ua kom neeg hloov tau yooj yim. Txawm tias yam Kuv ua yog ua rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, los Kuv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi uas yuav tsis muaj qab hau rau tib neeg li, rau qhov Kuv ntshaw ua kom txhua lub teb chaws uas dhau teb chaws Yixayee lawm tod kom yog cov mloog lus ib yam li Yixayee, ua kom lawv dhau los ua neeg tiag, xwv Kuv thiaj muaj lub chaw tiag taw hauv cov teb chaws uas tsis yog Yixayee thiab. Qhov no yog Kuv tes num uas saib xyuas, nws yog tes num uas Kuv ua tiav rau cov uas yog Lwm Haiv Neeg. Txawm yog nim no, los neeg yeej tseem tsis tau to taub txog Kuv tes num uas saib xyuas no, vim hais tias lawv yeej tsis nyiam tej no, lawv tsuas yog huas kom lawv muaj lub neej zoo rau yav tom ntej xwb. Kuv txawm hais li cas, los lawv yeej tsis quav ntsej rau tes num Kuv ua li, tab sis tsuas tsom ntsoov rau lawv tej hau kev kawg rau tag kis xwb. Yog tias txhua yam pheej zoo li no mus xwb, yuav ua cas Kuv tes num thiaj yuav nthuav taus dav? Kuv txoj moo zoo yuav nthuav mus thoob ntiaj teb tau li cas? Paub hais tias thaum Kuv tes num nthuav, Kuv yuav muab nej faib, thiab tsoo nej kom tawg mus nyob ntau qhov li Yehauvas tau ua rau txhua xeem Yixayee thiab. Tag nrho tej no yuav muaj tiav xwv kom Kuv tes num thiaj yuav nthuav mus thoob qab ntuj, xwv txoj moo zoo thiaj mus txog cov uas yog Lwm Haiv Neeg, kom Kuv lub npe thiaj raug qhuas los ntawm cov neej laus thiab tej me nyuam yaus ib yam nkaus, thiab txhua tus tib neeg lub qhov ncauj ntawm txhua xeem thiab txhua haiv thiaj txhawb nqa Kuv lub npe dawb huv mus rau lub chaw siab. Nws yuav muaj li no, hauv tiam kawg, Kuv lub npe yuav raug qhuas los ntawm Lwm Haiv Neeg, kom Lwm Haiv Neeg thiaj yuav pom tej uas Kuv tau ua thiab lawv yuav hu Kuv tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus vim yog tej uas Kuv ua, thiab xwv kom Kuv tej lus thiaj yuav tiav sai rau yav tom ntej no. Kuv yuav ua kom txhua haiv neeg paub hais tias Kuv tsis yog Vajtswv rau haiv neeg Yixayee xwb, tiam sis Kuv kuj yog tus Vajtswv rau txhua lub teb chaws ntawm Lwm Haiv Neeg thiab, cov uas Kuv tau tsawm foom tib si. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg pom tias Kuv yog tus Vajtswv rau txhua yam uas tsim muaj los huv si. Kuv tes num uas zoo kawg nkaus yog li no, tes num uas Kuv npaj ua kom tiav rau tiam kawg, thiab nws yog tib yam num uas yuav tsum tshwm rau tiam kawg no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

308. Nej puas tau pom yam hauj lwm uas Vajtswv yuav ua tiav nyob rau hauv pab pawg neeg ntawm no? Muaj ib zaug Vajtswv tau hais tias, txawm yog nyob hauv Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo los tib neeg yuav tsum tseem ua raws li Nws cov lus hais mus lawm yav tom ntej, thiab yav tom ntej Vajtswv cov lus hais tseem yuav coj tib neeg lub neej kev ncaj qha mus nyob hauv thaj av zoo ntawm teb chaws Kana-as. Thaum Mauxes nyob hauv roob moj sab qhua, Vajtswv tau qhia thiab hais lus ncaj qha rau nws. Los saum ntuj ceeb tsheej Vajtswv xa zaub mov, dej thiab manas los rau cov neeg kom txaus siab, thiab niaj hnub no tseem muaj li no: Vajtswv tus kheej tau xa txhua yam khoom noj thiab dej haus los rau tib neeg kom tau txais kev txaus siab, thiab Nws tus kheej tau xa cov lus foom tsis zoo los rau txim rau tib neeg. Thiab yog li, txhua kauj ruam ntawm Nws txoj hauj lwm yog tau ua los ntawm Vajtswv tus kheej. Niaj hnub no, tib neeg nrhiav kev tshwm sim ntawm qhov tseeb, lawv nrhiav cov cim thiab cov txuj ci phim hwj, thiab nws yog qhov muaj peev xwm tias txhua tus neeg zoo li no yuav raug muab ntiab tawm mus, rau qhov Vajtswv txoj hauj lwm siv tau ntau zuj zus ntxiv. Tsis muaj leej twg paub tias Vajtswv tau nqis saum ntuj ceeb tsheej los, lawv kuj tsis paub tias Vajtswv tau xa khoom noj thiab tshuaj kho mob saum ntuj ceeb tsheej los—tseem muaj Vajtswv tiag, thiab qhov tshwm sim ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo uas tib neeg xav txog kuj yog Vajtswv tus kheej cov lus qhia. Nov yog qhov tseeb, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj raug hu ua kev kav nrog Vajtswv hauv ntiaj teb. Kev kav nrog Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yog hais txog lub cev nqaij daim tawv. Qhov uas tsis yog cev nqaij daim tawv tsis muaj nyob hauv lub ntiaj teb no, thiab yog li txhua tus neeg uas tsom rau qhov mus rau saum lub ceeb tsheej thib peb ua li ntawd tsis muaj txiaj ntsig. Muaj ib hnub twg, thaum tag nrho lub qab ntuj khwb tig rov qab los rau Vajtswv, qhov chaw nruab nrab ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws lub ntiaj teb yuav ua raws li Nws cov lus qhia; lwm qhov, qee tus neeg yuav siv xov tooj, qee leej yuav caij dav hlau, qee leej yuav caij nkoj hla hiav txwv, thiab qee tus yuav siv le xawj kom tau txais Vajtswv cov lus qhia. Txhua leej txhua tus yuav tau txais kev hlub, thiab ntshaw heev, lawv txhua tus yuav los ze rau Vajtswv, thiab tuaj sib sau ua ke rau ntawm Vajtswv, thiab txhua tus yuav pe hawm Vajtswv—thiab txhua yam no yuav yog Vajtswv li dej num. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv yeej yuav tsis rov qab pib dua nyob rau lwm qhov lawm. Vajtswv yuav ua kom tiav qhov tseeb no: Nws yuav ua kom txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb los nyob ntawm Nws xub ntiag thiab pe hawm tus Vajtswv hauv ntiaj teb, thiab Nws tes hauj lwm hauv lwm qhov chaw yuav xaus, thiab tib neeg yuav raug yuam kom tshawb nrhiav txoj hau kev tseeb. Nws yuav zoo li Yauxej: Txhua tus neeg tuaj cuag nws rau zaub mov noj, thiab pe hawm nws, rau qhov nws muaj khoom noj. Yuav kom zam tau kev tshaib kev nqhis, tib neeg yuav raug yuam kom nrhiav txoj hau kev tseeb. Tag nrho pab pawg ntseeg yuav raug kev tshaib nqhis hnyav heev, thiab tsuas yog tus Vajtswv niaj hnub no xwb thiaj yog lub qhov dej txhawv cawm siav, muaj dej haus tsis tu ncua uas tau muaj dej txaus siv rau tib neeg, thiab tib neeg yuav los rau thiab vam khom Nws. Lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas Vajtswv tej kev ua hauj lwm raug nthuav tawm thiab thaum Vajtswv tau txais yeeb koob; txhua tus tib neeg nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav pe hawm “tus tib neeg zoo li ib txwm no.” Hnub no tseem tsis yog Vajtswv lub yeeb koob thiab lod? Muaj ib hnub, cov xib fwb qub yuav xa ntawv xov tuaj mus nrhiav dej nyob rau ntawm lub qhov dej txhawv cawm siav. Lawv yuav laus heev lawm, tiam sis lawv tseem yuav tuaj pe hawm tus neeg no, uas lawv tau saib tsis taus. Lawv yuav lees paub Nws los ntawm lawv lub qhov ncauj thiab yuav ntseeg Nws nrog lawv lub siab—qhov no tsis yog qhov ib lub cim tau thiab ib qhov txuj ci phim hwj thoob thiab lod? Thaum tag nrho lub nceeg vaj muaj kev zoo siab hnub ntawd yog hnub yeeb koob ntawm Vajtswv, thiab leej twg los xij peem uas los cuag nej thiab tau txais Vajtswv txoj xov zoo yuav tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv, thiab cov teb chaws thiab cov neeg uas ua li no yuav tau koob hmoov thiab kev saib xyuas los ntawm Vajtswv. Txoj hau kev rau lub neej tom ntej yuav yog li no: Cov neeg uas tau txais cov lus qhia los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj yuav muaj txoj hau kev taug hauv ntiaj teb, thiab txawm tias lawv yog tub lag tub luam los sis cov kws tshawb fawb, los sis cov kws qhia los sis cov kws tsim khoom, cov neeg uas tsis muaj Vajtswv cov lus yuav ntsib kev nyuaj tab txawm yog tib kauj ruam nkaus xwb, thiab yuav raug yuam los nrhiav txoj hau kev tseeb. Qhov no yog lub ntsiab ntawm qhov tias, “Nrog rau qhov tseeb koj yuav taug kev ncig tau thoob plaws lub ntiaj teb no; yog tsis muaj qhov tseeb, koj yuav mus tsis txog qhov twg.” Qhov tseeb yog zoo li no: Vajtswv yuav siv Txoj Hau Kev No (uas txhais tau tias tag nrho Nws cov lus) los qhia tag nrho lub qab ntuj khwb thiab tswj hwm thiab kov yeej tib neeg. Tib neeg yeej ib txwm cia siab rau txoj kev hloov pauv loj ntawm txoj hau kev uas Vajtswv ua hauj lwm. Yuav kom hais tau lus meej, nws yog los ntawm cov lus uas Vajtswv tswj hwm tib neeg, thiab koj yuav tsum ua qhov Nws hais tab txawm hais tias koj xav ua los yog tsis xav ua; qhov no yog lub hom phiaj tseeb, thiab yuav tsum raug mloog los ntawm txhua tus neeg, thiab yog li, tib yam nkaus, nws nres tsis tau, thiab yog ib qho paub zoo rau txhua tus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm

309. Vajtswv cov lus yuav nthuav mus thoob plaws ntau lub tsev suav tsis txheeb, txhua leej yuav paub tag, thiab tsuas yog thaum ntawd Nws tes hauj lwm thiaj yuav nthuav mus thoob plaws lub qab ntuj khwb. Uas hais tau tias, yog tias Vajtswv txoj hauj lwm yog nthuav mus kom thoob lub qab ntuj khwb, ces Nws cov lus yuav tsum nthuav mus. Nyob rau hnub uas Vajtswv yeeb koob, Vajtswv cov lus yuav qhia lawv lub hwj chim thiab kev muaj cai. Txhua lo ntawm Nws cov lus suav txij li yav thaum ub los mus txog niaj hnub no raug yuav ua tiav thiab yuav ua tau tiav dhau mus. Nyob rau txoj kev no, lub yeeb koob yuav yog Vajtswv li hauv ntiaj teb—uas yog hais tau tias, Nws cov lus yuav kav nyob hauv lub ntiaj teb. Txhua tus neeg phem yuav raug rau txim los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, txhua tus uas ncaj ncees yuav tau txais koob hmoov los ntawm cov lus uas tau hais tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj, thiab txhua tus yuav raug tsim tsa thiab ua kom tiav log los ntawm cov lus hais tawm los ntawm Nws lub qhov ncauj. Thiab Nws yuav tsis ua kom pom tej cim los sis tej txuj ci phim hwj dab tsi li; txhua tus yuav ua tiav log los ntawm Nws cov lus, thiab Nws cov lus yuav txi qhov tseeb. Txhua tus neeg hauv ntiaj teb yuav ua kev zoo siab rau Vajtswv cov lus, txawm lawv yuav yog neeg laus los sis me nyuam yaus, txiv neej, poj niam, laus los sis hluas, txhua tus tib neeg yuav zwm rau Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv, cia kom tib neeg pom lawv hauv ntiaj teb, pom meej thiab cuag tiag. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv. Vajtswv tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb xub thawj yog ua kom tiav qhov tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv,” uas yog hais tau tias, Nws tau nqis los kom Nws cov lus thiaj yog tawm hauv cev nqaij daim tawv los (tsis zoo li lub sij hawm ntawm Mauxes hauv Phau Vajluskub Qub, uas Vajtswv lub suab tawm ncaj qha los saum ntuj los). Tom qab ntawd, tag nrho Nws cov lus yuav raug ua tiav thaum Tiam Yexus Los Kav Ib Txhiab Xyoo, lawv yuav dhau los ua cov lus pom tseeb ntawm tib neeg lub qhov muag, thiab tib neeg yuav pom lawv los ntawm lawv ob lub qhov muag yam tsis muaj qhov tshwj xeeb dab tsi. Nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb tshaj plaws ntawm Vajtswv txoj kev yug los ua neeg. Uas yog hais tau tias, txoj hauj lwm ntawm tus Ntsujplig tau ua tiav los ntawm cev nqaij daim tawv, thiab los ntawm cov lus. Nov yog lub ntsiab lus tseeb ntawm “Txoj Lus rais los ua cev nqaij daim tawv” thiab “Txoj Lus tshwm hauv cev nqaij daim tawv.” Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li muaj peev xwm hais txog tus Ntsujplig txoj kev xav, thiab tsuas yog tus Vajtswv uas muaj cev nqaij daim tawv thiaj li hais lus sawv cev tau rau tus Ntsujplig xwb; Vajtswv cov lus tau qhia meej nyob rau hauv Vajtswv txoj kev los yug ua neeg, thiab txhua tus neeg raug coj los ntawm lawv. Tsis muaj ib tug neeg twg raug zam, lawv txhua tus muaj nyob hauv tus cwj ciam no. Tsuas yog los ntawm cov lus qhia no xwb thiaj ua rau tib neeg paub txog; cov uas tsis tau txais nyob hauv txoj kev no yog ua npau suav nruab hnub xwb yog tias lawv xav tias lawv muaj peev xwm tau txais cov lus qhia los saum ntuj ceeb tsheej. Nov yog lub hwj chim uas pom hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg, ua rau txhua tus ntseeg nws nrog kev lees paub tag nrho. Tab txawm yog cov kws tshaj lij uas txaus ntseeg tshaj plaws thiab cov xib fwb fab kev ntseeg zoo tshaj plaws los yeej tsis tuaj yeem hais tau cov lus no. Lawv txhua tus yuav tsum zwm rau hauv qab cov lus no, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj peev xwm pib dua tau. Vajtswv yuav siv cov lus los txeeb lub qab ntuj khwb no. Nws yuav ua qhov no tsis yog los ntawm Nws txoj kev yug los ua neeg, tab sis los ntawm kev siv cov lus qhia tawm los ntawm Vajtswv lub qhov ncauj los ua cev nqaij daim tawv los txeeb txhua tus neeg hauv ntiaj teb no; tsuas yog qhov no Txoj Lus tau rais los ua neeg, thiab tsuas yog qhov no yog qhov Txoj Lus tshwm sim hauv cev nqaij daim tawv. Tej zaum, rau tib neeg, nws zoo li Vajtswv tsis tau ua ntau yam hauj lwm—tab sis Vajtswv tsuas yog hais Nws cov lus, thiab lawv yuav ntseeg siab thiab ntshai mus thoob plaws. Yog tias tsis muaj qhov tseeb, tib neeg yuav qw thiab tsa suab qw; nrog Vajtswv cov lus, lawv nyob ntsiag to. Vajtswv yeej yuav ua tiav qhov tseeb no, vim qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ncua ntev: kev ua kom tiav qhov tseeb ntawm cov lus tau los txog hauv lub ntiaj teb lawm. Qhov tseeb tiag, Kuv tsis tas yuav tsum piav qhia—kev los txog ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo rau hauv ntiaj teb no lawm yog txoj kev los txog ntawm Vajtswv cov lus rau hauv lub ntiaj teb no. Lub nroog Yeluxalees tshiab nqis saum ntuj ceeb tsheej los yog kev los txog ntawm Vajtswv cov lus los ua neej nyob nrog tib neeg, los koom nrog tib neeg txhua txoj kev ua thiab txhua yam nws xav hauv nruab siab. Nov kuj yog ib qhov tseeb uas Vajtswv yuav ua kom tiav; qhov no yog qhov kev zoo nkauj ntawm Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo. Nov yog txoj kev npaj tau tsim los ntawm Vajtswv: Nws cov lus yuav tshwm nyob hauv ntiaj teb ib txhiab xyoo, thiab lawv yuav qhia pom tag nrho Nws cov hauj lwm, thiab ua tiav txhua yam ntawm Nws txoj hauj lwm hauv ntiaj teb, tom qab ntawd theem ntawm tib neeg yuav los mus kawg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm

Qhov Dhau Los: VII. Cov Lus nyob rau ntawm Vajtswv Tus Moj Yam thiab Yam Uas Nws Muaj thiab Yam Uas Yog Nws

Ntxiv Mus: IX. Cov Lus nyob rau ntawm Kev Qhia Tshwm Txog Qhov Sib Txawv Ntawm Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv thiab Tes Hauj Lwm ntawm Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No