3. Yuav ua li cas ib tug neeg twg thiaj zeem tau qhov tseeb thiab leej twg thiaj li nthuav tawm qhov tseeb tau tiag tiag

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv Tus Kheej yog txoj sia, thiab qhov tseeb, thiab Nws txoj sia thiab qhov tseeb tshwm sim nyob ua ke. Cov uas tsis muaj peev xwm tau txais qhov tseeb ces yuav tsis muaj hnub tau txais txoj sia. Yog tsis muaj qhov kev qhia kev coj, kev txhawb nqa, thiab kev pab cuam ntawm qhov tseeb, koj ces tsuas tau tej tus ntawv, cov lus qhuab qhia, thiab, tshaj tag nrho ntawd, kev tuag nkaus xwb. Vajtswv txoj sia yeej muaj nyob tas mus li, thiab Nws qhov tseeb thiab txoj sia tshwm sim nyob ua ke. Yog koj nrhiav tsis tau lub hauv paus ntawm qhov tseeb, ces koj yuav tsis tau txais tej zaub mov yug txoj sia; yog koj tsis tau txais kev pab cuam ntawm txoj sia, ces koj yuav tsis muaj qhov tseeb tiag tiag li, thiab yog dhau ntawm kev khwv yees xav thiab kev xav phem lawm, ces tag nrho koj lub cev ces tsis muaj dab tsi li tsuas yog nqaij tawv nkaus xwb—koj cev nyuag nqaij tsw phem nkaus xwb. Yuav tsum paub hais tias tej lus hauv phau ntawv mas tsis raug suav hais tias yog txoj sia, tej lus teev tseg hauv keeb kwm yuav muab coj los pe hawm li qhov tseeb tsis tau, thiab tej kev cai yav tag los yuav muab coj los siv ua cov lus uas hnov Vajtswv hais tam sim no tsis tau. Tsuas yog cov uas Vajtswv hais kiag thaum Nws los rau ntiaj teb no thiab nyob nrog tib neeg kiag mas thiaj yog qhov tseeb, txoj sia, Vajtswv lub siab nyiam, thiab Nws qhov kev ua hauj lwm tam sim no.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Khetos ntawm Tiam Kawg Nkaus Xwb Mas Thiaj Yuav Muab Tau Txoj Kev ntawm Txoj Sia Ntev Dhawv Mus Ib Txhis Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseeb yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej, thiab qhov siab tshaj plaws ntawm cov zaj lus tshaj tawm zoo ntawd nyob rau hauv tib neeg. Vim hais tias nws yog qhov cheem tsum uas Vajtswv ua rau tib neeg, thiab yog txoj hauj lwm uas Vajtswv tus kheej ua tiav, yog li ntawd nws thiaj hu ua “zaj lus tshaj tawm zoo hauv lub neej.” Nws tsis yog zaj lus tshaj tawm zoo uas muab sau zog los hais ua ke los ntawm ib yam dab tsi, los sis nws tsis yog cov lus qiv los ntawm ib tug neeg zoo twg. Tab sis, nws yog cov lus tawm rau noob neej los ntawm tus Tswv ntawm lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam; nws tsis yog ib co lus uas tib neeg muab sau zog los hais ua ke, tab sis yog txoj sia xeeb txawm ntawm Vajtswv. Thiab yog li ntawd nws thiaj hu ua “cov zaj lus tshaj tawm zoo tshaj plaws hauv lub neej.”

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseeb ces yog los ntawm tib neeg lub ntiaj teb los, tab sis qhov tseeb ntawm tib neeg ces yog Khetos muab tso tseg los. Nws pib los ntawm Khetos, qhov ntawd ces yog, los ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag, thiab qhov no tsis yog tej yam uas tib neeg yuav muaj peev xwm ua tau. Tab sis Khetos tsuas muab qhov tseeb nkaus xwb; Nws tsis tau los txiav txim siab hais tias ua tib neeg puas yuav muaj yeej rau lawv txoj kev nrhiav qhov tseeb. Yog li ntawd nws thiaj caum qab hais tias qhov yeej thiab qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces nyob ntawm tib neeg qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg qhov yeej los sis qhov swb nyob rau hauv qhov tseeb ces yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau Khetos li, tab sis tsuas yog txiav txim los ntawm lawv qhov kev nrhiav xwb. Tib neeg txoj hau kev kawg thiab lawv qhov kev yeej thiab kev swb ces muab sau zog coj los tso plhuav rau ntawm Vajtswv lub tob hau tsis tau, es kom yuam Vajtswv Tus Kheej los ris nws, vim qhov no tsis yog ib qho xwm txheej rau Vajtswv Tus Kheej, tab sis tsuas muaj kev cuam tshuam ncaj qha rau tes dej num uas cov raug Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseeb no yeej tsis yog muaj raws kab ke, los sis tsis yog txoj cai li. Nws tsis yog kev tuag—nws yog qhov muaj peev xwm loj hlob ntawm nws tus kheej tau, nws yog ib yam muaj sia, thiab nws yog txoj cai uas ib yam muaj sia raug tsim los yuav tsum ua raws thaum tseem muaj txoj sia nyob thiab txoj cai uas tib neeg yuav tsum muaj thaum tseem muaj txoj sia nyob. Qhov no yog qee yam uas koj yuav tsum, muaj kom ntau li ntau tau, to taub los ntawm qhov kev pom kev ntsib. Txawm tias koj yuav los txog rau theem dab tsi hauv koj txoj kev pom kev ntsib los xij, koj tsis muaj peev xwm muab cais tau tawm ntawm Vajtswv txoj lus los sis qhov tseeb mus, thiab yam uas koj to taub ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam koj paub ntawm yam uas Vajtswv muaj thiab yog tag nrho raug muab nthuav tawm rau hauv Vajtswv cov lus lawm; lawv raug sib khi ruaj khov heev nrog qhov tseeb lawm. Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog, hauv lawv tus kheej, yog qhov tseeb; qhov tseeb yog ib yam nthuav qhia qhov muaj tiag ntawm Vajtswv tus moj yam thiab yam uas Nws muaj thiab yog. Nws tsim ua raws li qhov zoo ntawm yam uas Nws muaj thiab yog, thiab nws ua kom pom meej txog yam uas Nws muaj thiab yog; nws qhia ncaj nraim rau koj txog yam uas Vajtswv nyiam, yam uas Nws tsis nyiam, yam uas Nws xav kom koj ua thiab yam uas Nws tsis tso cai rau koj ua, hom neeg twg uas Nws ntxub thiab hom neeg twg uas Nws zoo siab rau. Kev tshawb qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm, cov neeg tuaj yeem pom Nws qhov kev txaus siab, kev npaw taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, nrog rau Nws lub ntsiab tseem ceeb—qhov no yog kev qhia tshwm ntawm Nws tus moj yam.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov tseeb yog qhov muaj tiag ntawm tag nrho txhua yam uas zoo. Nws kuj yog tib neeg lub neej thiab txoj xub ke uas lawv ntoj ncig; nws kuj muaj cuab kav ua rau ib tug tib neeg twg muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg tau, los hwm Vajtswv thiab zam txoj kev phem, los ua ib tug uas mloog Vajtswv lus thiab ib tug raug tsim tawm los uas zoo tsim nyog, ib tug uas Vajtswv hlub thiab ib tug uas tau Nws qhov kev nyiam. Muab xam nws qhov kev muaj nuj nqis, ib tug neeg twg tsim nyog muaj tus yam ntxwv thiab txoj kev xav zoo li cas rau Vajtswv tej lus thiab qhov tseeb? Nws yeej pom tau meej meej: Rau cov uas ntseeg Vajtswv tiag thiab muaj lub siab hwm Nws, ces Nws tej lus yog lawv tej roj ntsha yug siav. Tib neeg yuav tsum saib Vajtswv tej lus muaj nuj nqis, thiab noj thiab haus tej lus ntawd, thiab xyiv fab hlo rau tej lus ntawd, thiab lees txais tej lus ntawd ua lawv txoj sia, ua txoj xub ke uas lawv taug lawv txoj hau kev, ua lawv tej kev pab thiab kev txhawb; tib neeg yuav tsum ua neej rau, xyaum ua raws, thiab muaj kev ntsib kev pom raws nraim li tej zaj lus thiab tej kev cheem tsum ntawm qhov tseeb, thiab nyoo zwm rau nws tej kev txib, rau txhua zaj lus thiab txhua qhov kev cheem tsum uas qhov tseeb muab rau lawv, dua qhov uas muab nws coj los kawm, tshuaj xyuas, lam khwv yees hais li ub li no, thiab tsis ntseeg. Vim qhov tseeb yog tib neeg qhov kev pab uas muaj nyob ntawd, nws qhov kev pab cuam uas muaj nyob ntawd, thiab kuj yog lawv txoj sia thiab, tib neeg yuav tsum saib qhov tseeb ua qhov muaj nuj nqis tshaj plaws, vim lawv yuav tsum vam khom qhov tseeb los ua neej nyob, los ua kom haum Vajtswv tej kev txib, los hwm Vajtswv thiab zam kev phem, thiab los nrhiav hauv lawv lub neej txhua hnub kom tau txoj kev los xyaum ua raws thiab ua kom tau qhov kev nyoo zwm rau Vajtswv. Tib neeg yuav tsum vam khom qhov tseeb los muab lawv tus moj yam qias vuab tsuab tshem pov tseg, los ua ib tug uas raug cawm tau thiab ib tug tsim tawm los uas zoo tsim nyog.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Ntxub Qhov Tseeb, Tab Meeg Hais Lus Saib Tsis Taus Cov Hauv Paus Ntsiab Lus, thiab Tsis Quav Ntsej Txog tej Kev Npaj ntawm Vajtswv Lub Tsev li (Ntu Xya)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Vajtswv Tus Kheej muaj qhov tseeb, thiab Nws yog lub hauv paus ntawm qhov tseeb. Txhua yam zoo thiab txhua qhov tseeb yog los ntawm Vajtswv los. Nws tuaj yeem txiav txim rau qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej; Nws tuaj yeem txiav txim rau tej yam uas tau tshwm sim lawm, tej yam uas tab tom tshwm sim tam sim no, thiab tej yam tom ntej uas tib neeg tsis paub. Nws tsuas yog ib tug tug txiav txim nkaus xwb uas tuaj yeem ntxiav txim tau rau qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam, thiab qhov no txhais tias qhov yog thiab qhov txhaum ntawm txhua yam tsuas tuaj yeem raug txiav txim los ntawm Nws xwb. Nws paub txoj kev cai rau txhua yam. Qhov no yog lub cev ntawm qhov tseeb, uas txhais tau tias Nws Tus Kheej muaj lub ntsiab tseeb ntawm qhov tseeb. Yog tias tib neeg to taub qhov tseeb thiab ua tiav qhov zoo tiav log lawm, ces nws puas muaj dab tsi cuam tshuam nrog lub cev ntawm qhov tseeb lawm thiab? Thaum tib neeg raug ua kom zoo tiav log lawm, nws muaj ib qho kev txiav txim uas yog ntawm txhua yam uas Vajtswv ua tam sim no thiab txhua yam Nws cheem tsum, thiab Nws muaj ib txoj hau kev yog los xyaum ua raws; tib neeg kuj to taub Vajtswv txoj kev xav thiab paub qhov yog los ntawm qhov txhaum. Tiam sis muaj qee yam tib neeg tsis tuaj yeem ncav cuag, tej yam nws tsuas tuaj yeem paub tau tom qab Vajtswv qhia tej ntawd rau nws lawm xwb—tib neeg tsus tuaj yeem paub txog tej yam uas tseem tsis tau paub, tej yam uas Vajtswv tsis tau qhia rau nws li, thiab tib neeg tsis tuaj yeem khwv yees tau. Ntau tshaj ntawd, txawm tias tib neeg tau txais qhov tseeb los ntawm Vajtswv los, thiab muaj qhov tseeb tiag, thiab paub lub ntsiab tseeb ntawm ntau qhov tseeb, thiab muaj rab peev xwm qhia qhov yog los ntawm qhov txhaum, nws puas muaj rab peev xwm tswj hwm thiab kav tau txhua yam. Qhov no yog qhov sib txawv. Cov uas tsim tawm los tsuas tuaj yeem txais tau qhov tseeb los ntawm lub hauv paus ntawm qhov tseeb los xwb. Lawv puas tuaj yeem txais qhov tseeb los ntawm tib neeg los? Tib neeg puas muaj qhov tseeb? Tib neeg puas tuaj yeem npaj tau rau qhov tseeb? Nws tsis tuaj yeem, thiab qhov ntawd yog qhov sib txawv. Koj tsuas tuaj yeem txais qhov tseeb xwb, tsis yog npaj—koj puas tuaj yeem raug hu tau tias lub cev ntawm qhov tseeb? Lub ntsiab tseeb ntawm lub cev ntawm qhov tseeb yog dab tsi tiag tiag? Nws yog lub hauv paus uas npaj qhov tseeb, lub hauv paus ntawm txoj kev kav thiab lub hwj chim kav txhua yam, thiab nws kuj yog cov qauv thiab cov kev cai uas txiav txim rau txhua yam thiab txhua qhov xwm txheej. Qhov no yog lub cev ntawm qhov tseeb.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Yuav Ua Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus Nkaus Xwb, Tsis Yog Qhov Tseeb los sis Vajtswv li (Ntu Peb)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Vajtswv cov lus yeej yog Vajtswv cov lus; Vajtswv cov lus yog qhov tseeb. Cov lus ntawd yog lub hauv paus thiab kev cai uas noob neej tsim yog muaj nyob, thiab hu tau tias tej ntawd yog cov kev ntseeg uas thaum chiv tawj nyob nrog noob neej yuav raug rau txim los ntawm Vajtswv. Tej ntawd tsis tau txais Nws li kev pom zoo, thiab tsawg tshaj tej ntawd tseem yog lub hauv pauv keeb cag los sis lub hauv paus ntawm Nws cov lus hais tawm. Vajtswv nthuav tawm Nws tus yam ntxwv thiab Nws lub ntsiab tseeb los ntawm Nws cov lus. Txhua lo lus uas tawm los ntawm Vajtswv qhov kev nthuav tawm yog qhov tseeb, vim Nws muaj lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv, thiab Nws yog qhov tseeb tiag ntawm txhua yam zoo. Qhov tseeb tias Vajtswv cov lus yog qhov tseeb yuav tsis muaj hnub hloov pauv li, tsis hais txawm cov noob neej qias vuab tsuab yuav muab chaw rau tej ntawd los sis txhais tej ntawd li cas, los sis tsis hais nws saib tej ntawd los sis to taub tej ntawd li cas li. Tsis hais txawm Vajtswv cov lus tau hais ntau npaum li cas, thiab txawm cov noob neej qias vuab tsuab, txhaum no thuam tej ntawd npaum li cas thiab tsis kam lees txais yuam lawv, tseem tsuav ib qho tseeb uas tsis tuaj yeem hloov pauv tau li: Txawm tias tej xwm txheej no, yam uas hu tias kev coj noj coj ua thiab cov kab lis kev cai uas tib neeg saib rau nqi, los tsis tuaj yeem rais ua qhov zoo tau li, thiab tsis tuaj yeem rais ua qhov tseeb tau li. Qhov no hloov pauv tsis tau. Noob neej kab ke coj noj coj ua qub thiab txoj kev muaj nyob yuav tsis rais ua qhov tseeb vim yog kev hloov pauv los sis yog qhov dhau mus ntawm lub sij hawm, thiab Vajtswv cov lus yuav tsis rais uatib neeg cov lus los ntawm noob neej qhov kev thuam los sis kev tsis nco qab. Lub ntsiab tseeb no yuav tsis hloov pauv li; qhov tseeb ib txwm yog qhov tseeb. Muaj qhov tseeb dab tsi nyob rau ntawm no? Txhua qhov lus xaus uas hais los ntawm noob neej pib tawm los ntawm Ntxwgnyoog los—tej ntawd yog tib neeg tej kev xav hauv siab thiab tej kev xav phem, txawm yog sawv tawm los ntawm tus tib neeg siab kub, thiab yeej tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog rau yam zoo kiag li. Cov lus ntawm Vajtswv, muab ua lwm yam hais, yog cov kev nthuav tawm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb thiab lub meej mom. Nws thiaj nthuav tawm cov lus no vim yog qhov laj thawj twg? Vim li cas Kuv thiaj hais tias tej ntawd yog qhov tseeb? Qhov laj thawj yog tias Vajtswv kav tag nrho txhua txoj kev cai, cov hauv paus ntsiab lus, cov cag, cov ntsiab tseeb, qhov tseeb, thiab txhua yam uas to taub nyuaj, tej ntawd puav leej nyob hauv Nws txhais tes, thiab Vajtswv tib leej xwb thiaj li paub lawv lub hauv paus keeb cag thiab cov cag ntawm tej ntawd yog dab tsi. Yog li ntawd, cov lus txhais ntawm txhua yam uas hais nyob hauv Vajtswv coj lus mas muaj tseeb tshaj xwb, thiab tej kev cheem tsum rau noob neej uas nyob rau hauv Vajtswv cov lus tsuas yog tib tug qauv rau noob neej nkaus xwb—tib tug qauv uas noob neej yuav tsum muaj. Txawm li ntawd los xij, tej kev cai uas ua kom noob neej muaj nyob thiaj li tshwm sim tuaj, nyob rau ib qho, los ntawm ib qho kev ua txhaum rau qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev tswj kav tag nrho txhua yam, thiab nyob rau ib qho ntxiv ces yog los ntawm ib qho kev ua txhaum rau qhov tseeb ntawm Vajtswv lub hwj chim kav tag nrho cov kev caintawm tag nrho txhua yam. Tej ntawd ces yog los ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab thiab kev xav phem los, thiab kuj yog los ntawm Ntxwgnyoog los thiab. Ntxwgnyoog ho ua tes dej num zoo li cas thiab? Qhov thib ib, Ntxwgnyoog ua txuj ua qhov tseeb; qhov thib ob, nws rhuav tshem, cuam tshuam, thiab tsuj tag nrho cov hauv paus ntsiab lus thiab cov kev cai ntawm Vajtswv qhov kev tsim tag nrho txhua yam. Yog li ntawd, tej yam uas los ntawm Ntxwgnyoog los ces yeej zoo dhos daws nws lub ntsiab tseeb kiag ntag, thiab muaj Ntxwgnyoog tej kev npaj siab lim hiam, kev sim siab, thiab kev dag zais cev puv nkaus, nrog rau Ntxwgnyoog txoj kev siab hlob yam tsis muaj chaw kawg. Tej no yeej tsis muaj hnub yuav rais tau los ua qhov tseeb li, tsis hais txawm cov noob neej qias vuab tsuab yuav muaj peev xwm nkag siab tej no los tsis muaj li, tsis hais cov noob neej qias vuab tsuab yuav lees txais tej no tau npaum li cas li, thiab tsis hais lub caij nyoog thaum uas cov noob neej qias vuab tsuab qhuas tej no, pe hawm tej no, thiab tshaj tawm txog tej no yuav ntev npaum li cas li, thiab, tsis hais pes tsawg tus neeg yuav qhuas, pe hawm, thiab tshaj tawm txog tej no li. Lawv yuav tsis muaj hnub rais tau los ua qhov tseeb, thiab yuav nyob twj ywm ua tej yam phem nkaus xwb, vim lawv lub ntsiab tseeb, qhov chiv keeb thiab tus cag yeej yog Ntxwgnyoog, tus Ntxwgnyoog uas yog Vajtswv tus yeeb ncuab thiab ua yeeb ncuab rau qhov tseeb. Thaum tsis muaj qhov tseeb los piv qhov sib txawv nrog lawv lawm, ces lawv yuav ua txuj hais tias lawv mas yeej zoo kawg thiab lawv mas xav rau qhov zoo nkaus xwb, tab sis thaum muab qhov tseeb siv coj los tshawb xyuas thiab qhia lawv tshwm, ces lawv yeej tsis yog yuav tsis muaj qhov phem uas tsis ruaj khov kiag li. Lawv sawv tsis tau khov kho, thiab lawv yog tej yam niag uas raug muab cem, qhia tshwm, thiab ntiab tawm rau ib cag ceev ceev xwb. Qhov tseeb uas Vajtswv nthuav tawm ces yeej yog raws nraim li qhov kev tim tsum ntawm noob neej txoj kev ua neej, uas yog Vajtswv tsim tawm, hos qhov uas Ntxwgnyoog muab rau tib neeg ces yog kiag qhov kev ua txhaum rau tej kev tim tsum ntawd ntag. Nws ua rau ib tug neeg zoo cia li tsis zoo tuaj, siab ceev, siab nqaim, khav theeb, ruam, phem, tawv, nyaum, thiab, tshaj txhua yam, khav theeb yam ua tsis taus kiag li. Nyob rau ib qho, ces tus neeg ntawd cia li puas hlwb ua niag vwm ntsuav, cia li tsis paub lawv tus kheej li lawm. Lawv tsis kam ua neeg zoo li lawm tab sis yuav xum ua li ib co tib neeg tsis meej pem; lawv tsis kam ua neeg zootab sis pheej yuav tseev kom ua cov tib neeg uas zoo tshaj lwm tus—thiab qhov ntawd yog tib neeg txoj kev ua neej uas phem nkhaus cees, thiab qhov ntawd yog lawv txoj kev xav uas phem nkhaus cees. Qhov tseeb ua rau tib neeg muaj peev xwm ua neej yam tsis tas xav txog li tau raws li cov hauv paus ntsiab lus thiab tej kev cai ntawm txoj kev ua neej thiab tag nrho cov hauv paus ntsiab lus uas Vajtswv tau txib kom ua, hos cov uas hu-ua lus hais thiab kev cai ntawm Ntxwgnyoog ces yog kiag tej uas ua rau tib neeg rhuav lawv tej kev xav thiab sim khiav tawm ntawm cov kev cai uas Vajtswv tau hais lus teeb tseg thiab tau txib kom ua, thiab haj tseem muab txoj kev ntawm txoj kev ua neej tso pov tseg kiag, ua tej yam tshaj tshaj uas cov tib neeg muaj txoj kev ua neej tsis tsim nyog ua thiab yog tej uas lawv tsis tsim nyog muab coj los xav.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Tsuas Ua Lawv Tes Dej Num los Cais Lawv Tus Kheej Kom Txawv Ntawm Lwm Tus thiab Yug Lawv Tus Kheej Tej Kev Ntshaw thiab Tej Hom Phiaj Xwb; Lawv Yeej Ib Txwm Tsis Xav Txog Tej Kev Ntshaw ntawm Vajtswv Lub Tsev Li, thiab Haj Tseem Muab Tej Kev Ntshaw Ntawd Muag Tawm Pauv Lub Yeeb Koob rau Lawv Tus Kheej thiab (Ntu Ib)” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Qhov tseeb yog txoj sia ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag; nws sawv cev Nws tus moj yam, Nws lub ntsiab tseeb, thiab txhua yam nyob hauv Nws. Yog koj hais tias muaj ib qho kev ntsib kev pom me me xwb ces txhais tau hais tias muaj qhov tseeb lawm, ces koj puas muaj peev xwm sawv cev Vajtswv tus moj yam mas? Tej zaum koj yuav muaj me ntsis kev ntsib kev pom los sis kev pom meej me ntsis txog ib qho twg los sis ib sab twg ntawm ib qho tseeb, tab sis koj tsis muaj peev xwm muab nws rau lawm tus mus tag ib txhis, yog li ntawd qhov kev pom meej uas koj tau los ntawd tsis yog qhov tseeb; nws tsuas yog ib theem twg uas tib neeg muaj peev xwm mus txog xwb. Nws tsuas yog qhov kev ntsib kev pom uas yog thiab qhov kev to taub uas yog uas ib tug neeg yuav tsum muaj: tej qho kev ntsib kev pom tiag tiag thiab kev paub txog qhov tseeb. Qhov kev pom meej, kev tig ras to taub, thiab kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom no mas yuav muab coj los pauv tsis tau qhov tseeb; txawm hais tiag tag nrho tib neeg tau muaj kev ntsis kev pom qhov tseeb no tag nrho, thiab muab tag nrho lawv tej kev to taub los ntawm kev ntsib kev pom coj los sib sau ua ke, los nws yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav sawv cev tau ib qho tseeb li. Raws li qhov uas tau hais yav tag los, “Kuv muab qhov no sib sau nrog rau ib qho tseeb rau tib neeg lub ntiaj teb: Nyob nrog rau tib neeg, yeej tsis muaj ib tug uas hlub Kuv li.” Qhov no yog ib kab lus ntawm qhov tseeb; nws yog lub ntsiab tseeb ntawm txoj sia. Qhov no yog qhov tob tshaj plaws ntawm txhua yam; qhov no yog ib qho lus hais tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej kiag. Koj txawm yuav muaj kev ntsib kev pom tas zog ntxiv los yeej tau, thiab thiab yog kom tau ntsib tau pom nws tau peb xyoos ces koj yuav muaj ib qho kev to taub ntiav ntiav txog nws; yog koj tau ntsib tau pom nws txog xya los sis yim xyoo ces koj yuav muaj kev to taub ntau tshaj txog nws—tab sis txhawm yuav yog qhov kev to taub twg uas koj tau los los yeej pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeg li. Lwm tus neeg, tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ob peb xyoos, tej zaum yuav muaj kev to taub me me, thiab tom qab ntawd ces muaj ib qho kev to taub tob zog tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau kaum xyoo, thiab ces muaj tej qhov kev to taub tshaj zog ntxiv tom qab uas tau ntsib tau pom nws tau ib tiam neeg—tab sis yog nej muab tag nrho qhov kev to taub uas nej tau los ua ke, txawm yog thaum ntawd kiag los—tsis hais yuav muaj kev to taub ntau npaum li cas li, kev ntsib kev pom ntau npaum li cas, kev to taub tob ntau npaum li cas, kev pom meej ntau npaum li cas, los sis pes tsawg qhov kev piv txwv uas nej muaj—tag nrho tej no yeej tseem pauv tsis tau ib kab lus ntawm qhov tseeb li. Muab hais ua lwm lo lus, tib neeg txoj sia ces yeej yuav yog tib txoj sia tas mus li xwb, thiab tsis hais koj qhov kev to taub yuav haum nrog qhov tseeb npaum li cas li, Vajtswv tej kev npaj siab, thiab Nws tej kev cheem tsum, nws yuav tsis muaj hnub uas yuav muaj peev xwm yuav hloov tau rau qhov tseeb li. Yuav hais tias tib neeg muab tau qhov tseeb lawm ces txhais hais tias lawv muaj tej qhov muaj tiag, hais tias lawv tau muaj me to taub me ntsis txog qhov tseeb, hais tias lawv tau muaj qee qhov kev to taub tseeb txog Vajtswv tej lus, hais tias lawv tau muaj tej qho kev ntsib kev pom tiag nrog lawv, thiab hais tias lawv ces yeej nyob rau txoj kev yog hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv lawm. Ib kab lus los ntawm Vajtswv xwb ces yeej txaus rau ib tug neeg tau ntsib tau pom tag nrho ib tiam neeg lawm; txawm hais tias tib neeg yuav tau ntsib tau pom tau ntau tiam neeg heev los sis tseem yog kiag ntau txhiab xyoo, los lawv yeej tseem tsis muaj peev xwm yuav tau ntsib tau pom ib qho tseeb kom tag nrho thiab ntxaws ntxaws li. Yog hais tias tib neeg lam to taub ob peb los nyuag lus ntiav ntiav xwb, tab sis lawv hais tias twb tau qhov tseeb lawm, qhov ntawd tseem tsis yog ib qho uas tsis muaj qab hau tag nrho tiag tiag li lod?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub Qhov Tseeb Yog Dab Tsi Tiag?” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais. Kuv yuav cia txhua tus uas raws Kuv paub qhov tseeb no tias: Cov neeg uas tsis tuaj yeem txaus siab hlo lees txais Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem xyaum Kuv cov lus, cov neeg uas tsis tuaj yeem nrhiav lub hom phiaj hauv Kuv cov lus, thiab cov neeg uas tsis tuaj yeem txais kev cawm seej vim yog Kuv cov lus, yog cov tib neeg uas tau raug kev rau txim los ntawm Kuv cov lus thiab, tshaj ntawd, tau plam Kuv txoj kev cawm seej, thiab Kuv tus pas nrig yuav tsis khiav ntawm lawv mus.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lub sij hawm no ncig los, Vajtswv tsis yog los ua hauj lwm nyob rau hauv lub cev sab ntsuj plig, tab sis nyob rau hauv ib tug neeg dog dig li sawv daws. Tshaj ntawd ntxiv, nws kuj tsis yog Vajtswv lub cev uas yug dua tshiab zaum ob xwb, nws kuj tseem yog qhov uas Vajtswv rov los kiag rau hauv cev nqaij daim tawv. Nws yog ib cev nqaij daim tawv li tej tib neeg sawv daws muaj xwb. Koj tsis muaj cuab kav yuav pom tau ib yam dab tsi uas ua rau nws zoo txawv lwm tus, tab sis koj yuav tau txais tej qho tseeb uas tsis tau hnov dua los ntawm Nws. Lub cev uas zoo li tsis tseem ceeb no yog yam tshwm sim tag nrho tej lus muaj tseeb los ntawm Vajtswv, ua Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg, thiab qhia tawm tag nrho Vajtswv tus moj yam rau tib neeg kom to taub. Koj tseem tsis xav pom tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav to taub tus Vajtswv saum ceeb tsheej heev li los? Koj tseem tsis xav pom tib neeg txoj hau kev kawg heev li los? Nws yuav qhia tag nrho tej lus zais no—tej lus zais uas tsis tau muaj ib tug tib neeg yuav muaj peev xwm qhia tau koj li, thiab Nws kuj tseem yuav qhia koj txog qhov tseeb ua koj tsis to taub. Nws yog koj lub rooj vag nkag mus rau hauv lub nceeg vaj, thiab koj tus neeg coj kev nkag mus rau tiam tshiab. Lub cev nqaij daim tawv zoo li sawv daws li ntawd mas muaj ntau yam to taub nyuab uas yeej tsis muaj leej twg to taub txog li. Tej yam nws ua mas yuav txawv heev rau koj li, tab sis tag nrho lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua ces yeej txaus cia koj pom hais tias Nws tsis yog ib lub cev dog dig li qhov ua neeg ntseeg. Vim nws sawv cev Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev saib xyuas uas Vajtswv muaj rau tib neeg rau tiam kawg. Txawm hais tias koj tsis hnov Nws cov lus uas zoo li ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co qig txoog, txawm hais tias koj pom tsis tau Nws ob lub qhov muag cuag nplaim taws cig, thiab txawm hais tias koj tsis tuaj yeem txais txoj kev qhuab qhia ntawm tus pas hlau, txawm li ntawd los xij, koj yeej hnov los ntawm Nws cov lus hais tias Vajtswv yeej npau taws heev thiab paub hais tias Vajtswv yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg ntiaj teb; koj muaj cuab kav pom Vajtswv tus moj yam ncaj ncees thiab Nws txoj kev ntse, thiab, tshaj ntawd, pom meej Vajtswv txoj kev txhawj xeeb rau tag nrho neeg ntiaj teb. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg ces yog yuav cia kom tib neeg pom tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej nyob nrog tib neeg hauv ntiaj teb, thiab ua kom tib neeg paub, mloog lus, hwm, thiab hlub Vajtswv. Qhov no yog qhov uas Nws tau rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv zaum thib ob. Txawm hais tias qhov tib neeg pom hnub no yeej yog ib tug Vajtswv uas zoo ib yam nkaus li tib neeg, ib tug Vajtswv uas muaj qhov ntswg thiab qhov muag, thiab ib tug Vajtswv uas zoo ntsej zoo muag kawg kiag li, nyob rau thaum kawg, Vajtswv yuav ua kom koj pom hais tias yog tsis muaj tus neeg no, ntuj ceeb tsheej thiab ntiaj teb yuav hloov pauv ntau heev li; yog tsis muaj tus neeg no, lub ntuj yuav tsaus, lub ntiaj teb yuav poob mus rau kev kub ntxhov, thiab tag nrho neeg ntiaj teb yuav ua neej nyob nrog kev tuag tshaib tuag nqhis thiab kev mob kev nkeeg sib kis loj kawg nkaus. Nws yuav ua kom nej pom hais tias yog Vajtswv tus yug dua tshiab tsis los cawm nej rau thaum tiam kawg, ces Vajtswv yeej muab tag nrho tej neeg ntiaj teb rhuav tshem mus rau hauv dab teb ntev los lawm; yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, ces nej yeej yuav tau ua tus neeg txhaum-loj mus ib txhis, thiab nej yuav yog lub niag cev tuag mus ib txhis xwb. Nej yuav tsum paub hais tias yog tsis muaj lub cev nqaij daim tawv no, tag nrho neeg ntiaj teb yuav zam tsis dhau kev puas ntsoog li thiab yuav pom tau hais tias yuav khiav tsis dim qhov kev rau txim hnyav tshaj uas Vajtswv rau txim rau neeg ntiaj teb nyob rau tiam kawg. Yog lub cev nqaij daim tawv zoo li neeg dog dig no tsis yug los, ces nej tag nrho yuav tau nyob rau qhov uas nej thov kev ciaj los ciaj tsis taus thiab thov kev tuag los tuag tsis taus; yog tsis muaj lub cev no, ces nej yuav tsis muaj peev xwm tau qhov tseeb thiab los rau ntawm Vajtswv xub ntiag lub xwm txwv hnub no, tab sis txawv qhov ntawd, ces nej yuav raug Vajtswv rau txim rau vim nej tej kev txhaum loj. Nej puas paub hais tias yog Vajtswv tsis rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, tsis muaj leej twg yuav muaj lub cib fim raug cawm dim hlo li; thiab yog tsis rov los rau lub cev nqaij daim tawv, ces Vajtswv yeej xub muab tiam qub thaum i tso tseg ntev los lawm? Qhov nov zoo li no, nej puas tseem muaj cuab kav tsis txais yuav tus Vajtswv los yug dua tshiab zaum ob thiab? Vim nej twb tau txais txiaj ntsim ntau heev los ntawm tus neeg dog dig no, vim li cas nej ho tsis lees txais Nws?

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Paub? Vajtswv Tau Ua Ib Yam Loj Tshaj Plaws Nrog Rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 2. Seb tej cim tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj puas yuav cawm tau noob neej

Ntxiv Mus: 4. Kev caum raws Vajtswv yog dab tsi thiab kev caum raws tib neeg yog dab si

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No