4. Kev caum raws Vajtswv yog dab tsi thiab kev caum raws tib neeg yog dab si

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov tseem ceeb tshaj plaws hauv kev ntseeg Vajtswv yog txhua yam yuav tsum tau ua raws li Vajtswv cov lus hnub no: Txawm hais tias koj tab tom caum kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia los sis mus rau kev ua kom tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam, txhua yam yuav tsum nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no. Yog tias yam uas koj tham thiab ua tsis yog nyob hauv Vajtswv cov lus hnub no, ces koj yog ib tug neeg tsis paub Vajtswv cov lus li, thiab tsis muaj tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv kiag li. Yam uas Vajtswv xav tau yog cov neeg uas ua raws li Nws cov hneev taw. Txawm hais tias yam uas koj nkag siab yav dhau los yuav zoo thiab dawb huv npaum li cas los xij, Vajtswv tsis xav tau tej ntawd, thiab yog tias koj tsis muaj peev xwm muab tej ntawd tso pov tseg, ces tej ntawd yuav yog ib txoj kev cuam tshuam uas nyuaj tshaj plaws rau koj lub neej yam tom ntej. Txhua tus neeg uas muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj ntawm Vajntsujplig Dawb Huv niaj hnub no yog cov tau koob hmoov. Cov tib neeg tiam yav dhau los los kuj ua raws li Vajtswv cov hneev taw thiab, txawm li ntawd los lawv tsis tuaj yeem ua kom los txog rau niaj hnub nim no; qhov no yog txoj koob hmoov rau cov neeg thaum lub sij hawm kawg. Cov tib neeg uas tuaj yeem ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov uas muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov hneev taw, xws li tias Vajtswv coj lawv mus qhov twg los lawv mus tib si—cov no yog cov neeg uas tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Cov tib neeg uas tsis ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau paub qhov tseeb txog txoj hauj lwm ntawm Vajtswv cov lus, thiab txawm hais tias lawv yuav ua dej num ntau npaum li cas, los sis lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas, los sis lawv khiav txoj dej num ntau npaum li cas los, tsis muaj ib yam dab tsi yog ua rau Vajtswv, thiab Nws yuav tsis qhuas lawv li. Hnub no, txhua tus uas ua raws li Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv; cov tib neeg uas tsis paub txog Vajtswv cov lus niaj hnub no yog cov tsis yoog raws li Vajntsujplig Dawb Huv, thiab cov neeg zoo li no Vajtswv tsis qhuas.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “cov uas caum Vajtswv mus txog thaum kawg ces yuav tau txais kev cawm dim,” lub ntsiab lus “caum” mas txhais tau hais tias sawv nres nroos khov kho nyob rau thaum muaj kev ceeb laj txom nyem loj. Hnub no, muaj coob tus ntseeg hais tias caum Vajtswv mas yooj yim, tab sis thaum Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, koj yuav paub qhov tseem ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “caum.” Tsuav yog hais tias koj tseem muaj cuab kav caum Vajtswv hnub no tom qab uas raug kov yeej lawm, qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj yog ib tug uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tsis muaj peev xwm yuav tiv taus tej kev sim siab ntawd, cov uas tsis muaj peev xwm yuav yeej thaum uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd ces, thaum kawg, yuav tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsos khov kho, thiab yog li ntawd ces yog tsis muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Koj puas paub tias kev caum raws Vajtswv txhais tau li cas? Yog tsis muaj cov zeem muag, koj yuav taug txoj hau kev twg? Hauv cov tes dej num niaj hnub nim no, yog tias koj tsis muaj cov zeem muag, koj yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam kiag li. Koj ntseeg leej twg? Vim li cas koj thiaj ntseeg Nws? Vim li cas koj thiaj caum raws Nws? Koj puas saib koj txoj kev ntseeg tam li ib qhov kev ua si xwb? Koj puas tswj hwm koj lub neej tam li ib hom kev ua si xwb? Tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no yog tus uas muaj zeem muag loj tshaj plaws. Koj paub Nws ntau npaum li cas? Koj tau pom Nws ntau npaum li cas? Kev tau pom tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no, koj lub hauv paus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv puas nruaj khov tuaj thiab? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev cawm dim thaum koj caum raws txoj kev tsis meej pem no? Koj puas xav tias koj tuaj yeem ntes tau ntses hauv cov dej uas muaj av nkos thiab? Nws puas yooj yim thiab? Koj tau tso cov kev xav phem rau ib sab ntau npaum li cas raws li Vajtswv tau hais nyob rau niaj hnub nim no lawm? Koj puas muaj ib lub zeem muag txog tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no? Koj txoj kev nkag siab txog tus Vajtswv ntawm niaj hnub nim no nyob qhov twg? Koj ib txwm ntseeg tias koj tuaj yeem tau txais Nws[a] los ntawm kev caum raws Nws, los sis los ntawm kev tau pom Nws, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav tshem koj tau. Tsis txob xav tias kev caum raws Vajtswv yog ib qho kev yooj yim. Lub ntsiab yog koj yuav tsum paub Nws, koj yuav tsum paub Nws tes dej num, thiab koj yuav tsum muaj txoj kev xav nyiaj kev txom nyem this rau Nws, fij koj txoj sia rau Nws, thiab raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Nws. Ntawd yog lub zeem muag uas koj tsim nyog muaj. Nws yuav tsis tshwm tuaj yog tias koj cov kev xav tsuas ib txwm nyob ntawm kev txaus siab rau txoj hmoov hlub xwb. Tsis txhob xav tias Vajtswv nyob ntawm no rau tib neeg txoj kev lom zem, los sis kom muab txoj hmoov hlub rau lawv xwb. Koj xav yuam kev lawm! Yog tias leej twg tsis tuaj yeem muaj kev pheej hmoo ntawm lawv txoj sia los caum raws Nws, thiab yog tias leej twg tsis tuaj yeem tso txhua yam khoom ntawm ntiaj teb tseg los caum raws, ces lawv yeej yuav tsis muaj cuab kav caum raws Nws mus txog ntua rau thaum kawg tau! Koj yuav tsum muaj cov zeem muag ua koj lub hauv paus. Yog tias ib hnub twg txoj hmoov phem poob los rau koj, koj yuav ua li cas? Koj puas tseem yuav muaj cuab kav caum raws Nws? Tsis txhob hais yau yau tias seb koj puas muaj cuab kav caum raws mus txog ntua rau thaum kawg tau. Ua ntej tshaj plaws koj tsim nyog rua koj ob lub qhov muag kom dav thiaj pom tias seb tam sim no tsawg teev lawm. Txawm tias tam sim no nej yuav zoo li cov ncej ntawm lub tuam tsev, ib lub sij hawm yuav los txog thaum cov ncej ntawd yuav raug cov kab cua nab muab tho, ua rau lub tuam tsev vau, rau lub sij hawm no, tshuav cov zeem muag ntau heev uas nej tsis muaj. Nej tsuas mob siab rau nej tus kheej lub ntuj me me xwb, thiab koj tsis paub tias txoj kev twg yog txoj kev uas vam tau thiab zoo tshaj plaws rau kev tshawb nrhiav. Nej tsis mob siab rau lub zeem muag ntawm tes dej num ntawm niaj hnub nim no, los sis nej tsis tuav tej no nyob hauv nej lub siab li. Nej puas tau xav tias tsam muaj ib hnub twg nej tus Vajtswv yuav muab nej tso rau ib qho chaw uas nej yeej tsis paub zoo kiag li? Nej puas tuaj yeem xav tawm tias hnub ntawd nej yuav zoo li cas yog tias Kuv txeeb txhua yam ntawm nej mus lawm? Nej lub zog nyob rau hnub ntawd puas yuav zoo li tam sim no? Nej txoj kev ntseeg puas yuav rov qab tshwm tuaj dua? Hauv kev caum raws Vajtswv, koj yuav tsum paub txog lub zeem muag uas loj tshaj uas yog “Vajtswv”: Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Nej Yuav Tsum Nkag Siab Tes Dej Num—Tsis Txhob Caum Raws Kev Tsis Meej Pem” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum lawv tsis muaj teeb meem, thaum txhua yam mus tau zoo rau lawv, ces tib neeg feem coob xav tias Vajtswv muaj hwj chim, ncaj ncees, thiab ntxim hlub heev. Thaum Vajtswv sim lawv siab, qhuab ntuas lawv, rau txim rau lawv, thiab qhuab qhia lawv, thaum Nws hais kom lawv muab lawv tus kheej tej kev ntshaw tso tseg rau ib sab, tig lawv lub nraub qaum rau sab cev nqaij daim tawv thiab xyaum ua raws qhov tseeb, thaum Vajtswv ua hauj lwm rau lawv, thiab coj thiab tswj kav lawv txoj hmoo thiab lawv lub neej txoj sia, ces lawv txawm cia li ntxeev siab, thiab ua rau muaj kev tsis sib haum rau ntawm lawv tus kheej thiab Vajtswv; lawv tsim kev tsis sib haum xeeb thiab ib lub pas hiav txwv los quas lawv thiab Vajtswv. Thaum lub sij hawm zoo li no, nyob hauv lawv lub siab mas, Vajtswv tsis ntxim hlub ib qho me me li; Nws tsis muaj hwj chim kiag li, vim rau qhov yam Nws ua ntawd tsis ua kom lawv tej kev xav tau tiav. Vajtswv ua rau lawv tu siab; Nws ua rau lawv chim siab; Nws coj kev mob thiab kev txom nyem los rau lawv; Nws ua rau lawv nyob tsis tswm. Yog li ntawd lawv tsis zwm rau Vajtswv kiag li, tiam sis ntxeev siab tawm tsam Nws thiab txav deb ntawm Nws. Qhov ua li no puas yog lawv tab tom xyaum ua raws qhov tseeb mas? Puas yog lawv tab tom ua raws li Vajtswv txoj kev mas? Lawv puas raws Vajtswv qab mas? Tsis raws li. Yog li ntawd, txawm hais tias koj tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab txog Vajtswv txoj hauj lwm yuav ntau npaum li cas los xij, thiab txawm hais tias yav tas los koj tau ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam thiab ntxeev siab tawm tsam Vajtswv lawm los xij, yog tias koj caum qhov tseeb tiag tiag, thiab lees txais yuav txoj kev txiav txim thiab kev rau txim ntawm Vajtswv cov lus, thiab lees txais yuav kev qhuab qhia thiab qhuab ntuas los ntawm Vajtswv cov lus; yog tias, hauv txhua yam uas Nws coj, es koj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev, mloog Vajtswv cov lus hais, nrhiav yam Nws lub siab nyiam, xyaum ua raws nraim li Nws cov lus thiab Nws lub siab nyiam, muaj peev xwm los nrhiav zwm rau, thiab tuaj yeem muab tag nrho yam koj tus kheej lub siab nyiam, kev ntshaw, kev xav, kev txhawb siab, thiab kev ua yeeb ncuab rau Vajtswv tso tseg rau ib sab—ces tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yog raws Vajtswv qab! Koj hais tias koj raws Vajtswv qab, tiam sis txhua yam koj ua, yog koj ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam xwb. Txhua yam uas koj ua, koj muaj koj tus kheej lub hom phiaj, koj tus kheej tej kev npaj; koj tsis cia tej koj ua ntawd rau Vajtswv li. Yog li ntawd es, Vajtswv puas tseem yog koj tus Vajtswv mas? Yog tias Vajtswv tsis yog koj tus Vajtswv, ces thaum koj hais tias koj raws Vajtswv qab, cov no tsis yog cov lus qhuav qhawv xwb lov? Cov lus zoo li no tsis yog ib yam uas siv los dag tib neeg xwb lov? Koj hais tias koj raws Vajtswv qab, tiam sis tag nrho koj tej kev ua thiab tus cwj pwm, koj txoj kev xam pom txog lub neej txoj sia, yam muaj nuj nqis rau koj, tus yeeb yam thiab cov qauv uas koj ua los daws teeb meem ntawd puav leej yog los ntawm Ntxwgnyoog los xwb—koj daws txhua yam no raws nraim li Ntxwgnyoog cov qauv thiab lub ntsiab nkaus xwb. Yog li ntawd, koj puas raws Vajtswv qab?

… Qhov yooj yim tshaj plaws uas siv los piav qhia txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog kev ntseeg tias muaj ib tug Vajtswv, thiab, nyob rau ntawm lub hauv paus no, kev raws Nws qab, kev mloog Nws lus, kev lees txais yuav Nws txoj kev tswj fwm, tej kev coj, thiab tej kev npaj, kev mloog Nws cov lus, kev ua neej raws li Nws cov lus, ua txhua yam raws li Nws cov lus, kev ua ib tug neeg tseeb, thiab kev ntshai Nws thiab zam kev phem; tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog txoj kev ntseeg Vajtswv tseeb. Qhov no yog qhov uas txhais hais tias raws Vajtswv qab. Koj hais tias koj raws Vajtswv qab, tiam sis, hauv koj lub siab, koj tsis lees txais yuav Vajtswv cov lus, thiab koj tsis lees txais yuav Nws txoj kev tswj fwm, tej kev coj, thiab tej kev npaj. Yog tias koj pheej muaj tej kev xav phem txog yam Vajtswv ua, thiab koj pheej nkag siab yuam kev yam Nws ua, thiab yws txog tej ntawd; yog tias koj pheej tsis txaus siab, thiab koj pheej siv koj tus kheej tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab los ntsuas thiab ua yam Nws ua; yog tias koj pheej muaj koj tus kheej tej kev nkag siab—ces qhov no yuav ua rau muaj teeb meem. Koj tsis tau ntsib tau pom txog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab koj yeej tsis muaj kev raws Nws qab tiag tiag li. Tej zoo li no tsis yog txoj kev ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Txoj Kev Ntseeg Kev Ntseeg Mas Yeej Tsis Muaj Hnub Yuav Coj Tau Mus Kom Tau Txais Kev Cawm Dim Li” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Qee tus neeg tsis zoo siab rau qhov tseeb, haj yam tsis zoo siab rau kev txiav txim. Dua ntawd, lawv zoo siab rau lub hwj chim thiab kev nplua nuj; cov neeg no raug hu ua cov neeg nrhiav lub hwj chim. Lawv tsuas tshawb nrhiav cov kev ntseeg dab qhuas nyob hauv lub ntiaj teb no uas muaj hwj chim, thiab lawv tsuas tshawb rau cov xib fwb thiab cov qhuab qhia uas tuaj ntawm tej tsev kawm kev cob qhia tuaj xwb. Txawm hais tias lawv tau lees txais txoj hau kev ntawm qhov tseeb los, lawv tsuas yog tus neeg uas ntseeg-ib nrab xwb; lawv tsis muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab thiab txoj kev xav, lawv lub qhov ncauj hais txog kev siv lawv tus kheej rau Vajtswv, tab sis lawv lub qhov muag tsom mus rau cov xib fwb thiab cov thawj qhuab qhia xwb, thiab lawv tsis saib rau Khetos ib muag li. Lawv lub siab yog tsi ntsees rau lub koob meej, kev muaj hmoo, thiab yeeb koob. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias tus neeg me me zoo li no yuav muaj peev xwm kov yeej ntau tus neeg, thiab tus neeg dog dig zoo li no yuav muaj peev xwm ua rau tib neeg zoo tiav log tau. Lawv yeej tsis ntseeg li hais tias cov neeg dog dig hauv cov hmoov av thiab cov plua tshauv no yog cov neeg uas Vajtswv tau xaiv tseg. Lawv ntseeg tias yog cov neeg zoo li no yog cov hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim, ces lub ntuj thiab daim av no yuav tig ntxeev tiaj, thiab txhua tus neeg yuav luag lawv tus kheej li yog tso dag. Lawv ntseeg hais tias yog Vajtswv xaiv kho tej neeg dog dig zoo li ntawd kom zoo tiav log, ces cov neeg tseem ceeb kuj yuav yog Vajtswv Tus Kheej kiag lawm. Lawv tej kev xav tau raug tsuas nrog txoj kev tsis ntseeg lawm; ntau tshaj qhov tsis ntseeg, lawv tsuas yog cov tsiaj uas phem heev xwb. Rau qhov lawv tsuas saib txoj kev muaj koob npe, meej mom, thiab muaj hwj chim tseem ceeb xwb, thiab lawv tsuas hwm pab neeg coob thiab cov ntseeg dab qhuas xwb. Lawv tsis muaj qhov saib me me rau cov uas Khetos coj li; lawv tsuas yog cov neeg ntxeev siab uas tau tig nraub qaum rau Khetos, rau qhov tseeb, thiab rau txoj sia xwb.

Qhov uas koj qhuas tsis yog Khetos txoj kev txo hwj chim, tab sis yog cov neeg yug yaj cuav uas sawv zoo nkauj txoj xwb. Koj tsis tau txais txoj kev ntxim hlub los yog lub tswv yim ntawm Khetos, tab sis tau los ntawm cov nyiam ywj pheej uas qaug quav txoj kev txaus siab nrog tej kev phem kev qias hauv lub ntiaj teb no. Koj xav luag rau qhov uas Khetos txom nyem tsis muaj chaw yuav tso Nws lub taub hau, tab sis koj qhuas cov cev tuag uas nrhiav tej khoom uas muab fij thiab ua lub neej nyob nrog txoj kev quav cawv. Koj tsis txaus siab hlo raug kev txom nyem ua ke nrog Khetos, tab sis koj zoo siab muab koj tus kheej koom nrog cov neeg tawm tsam khetos, txawm tias lawv pub tsuas yog rau sab nqaij tawv, lo lus, thiab kev tswj hwm rau koj xwb los xij. Txawm tam sim no kiag los, koj lub siab tseem tig mus rau lawv, mus rau lawv lub koob npe, mus rau lawv lub meej mom, mus rau lawv lub hwj chim. Thiab koj tseem khaws tus yam ntxwv uas koj pom tias Khetos cov dej num nyuaj rau koj nqos thiab koj tsis kam lees txais nws txuas ntxiv mus. Vim li no Kuv thiaj hais tias koj tsis muaj kev ntseeg kom paub txog Khetos. Lub ntsiab uas koj tau caum raws Nws los txog hnub no tsuas yog vim hais tias koj tsis muaj lwm txoj kev xaiv lawm xwb. Cov duab uas tsim nuj yuav nyob hauv koj lub siab mus ib txhis; koj tsis tuaj yeem hnov qab lawv txhua lo lus thiab tes hauj lwm, los sis lawv cov lus haub ntxias thiab sab tes. Lawv yog cov zoo tshaj plaws thiab yog cov uas siab tawv nyob hauv nej lub siab mus ib txhis. Tiam sis qhov no tsis zoo li ntawd rau Khetos nyob rau niaj hnub no. Nws tsis tseem ceeb hauv koj lub siab mus ib txhis, thiab tsis tsim nyog tau txais kev hwm mus ib txhis. Vim Nws yog neeg dog dig dhau, muaj hwj chim tsawg dhau, thiab tsis muaj koob meej dab tsi li.

Nyob rau hauv kis no, Kuv hais tias txhua tus neeg uas tsis saib qhov tseeb muaj nqis yog cov tsis ntseeg thiab cov ntxeev siab rau qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yeej tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Khetos. Tam sim no koj puas tau paub tias muaj kev tsis ntseeg ntau npaum li cas nyob hauv koj, thiab koj tau tawm tsam Khetos ntau npaum li cas? Kuv ntuas koj li no: Vim tias koj tau xaiv taug txoj kev rau qhov tseeb, ces koj yuav tsum muab koj tus kheej lub siab kom tag nrho; tsis txhob ua xyem xyav los sis ntseeg ib nrab xwb. Koj yuav tsum nkag siab tias Vajtswv tsis yog ntiaj teb thiab ib tug tib neeg twg tus, tab sis yog rau txhua tus neeg uas ntseeg Nws, txhua tus uas pe hawm Nws, thiab txhua tus uas mob siab thiab rau siab ntseeg Nws tus.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Puas Yog ib Tug Ntseeg Vajtswv Tiag?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tsis hais qib twg ntawm cov thawj coj thiab cov neeg ua hauj lwm hauv pawg ntseeg li, yog nej pheej pe hawm lawv thiab vam khom lawv tas li rau txhua yam kom thiaj li ntseegVajtswv tau thiab thiaj li tau kev cawm dim xwb, ces lub zog txhawb siab no twb yeej yuam kev nyob rau hauv nws tus kheej lawm. Tsis hais lawv yuav nyob rau qib twg ntawm txoj kev coj li, lawv yeej tseem yog tib neeg li sawv daws xwb, thiab yog koj saib lawv li yogcov siab dua koj, yog koj xav hais tias lawv nyob siab dua koj, hais tias lawv zoo dua los sis txawj dua koj, thiab hais tias lawv tsim nyog coj koj, hais tias lawv yeej ib txwm zoo li nyob siab tshaj lwm tus, ces qhov ntawd yuam kev lawm—nws yog koj qhov muag txaij pom tus duab cuav xwb. Thiab daim duab cuav uas qhov muag txaij pom no ho yuav ua rau muaj dab tsi tshwm sim los? Daim duab cuav uas qhov muag txaij pom no, qhov kev to taub tsis yog no yuav ua rau koj siv tej kev cheem tsum uas tsis yog raws li qhov tseeb coj los ntsuas koj cov thawj coj; nyob rau tib lub sij hawm ntawd, yam koj tsis nco paub txog li, koj yuav raug mooj los ntawm lawv qhov uas hu-ua kev coj uas txaus nyiam thiab zoo nkauj, los sis lawv tej peev xwm thiab kev txawj, yam koj tsis nco ras txog li, koj yuav pe hawm lawv, thiab lawv yuav rais los ua koj cov Vajtswv. Txoj kev ntawd, txij kiag thaum uas lawv pib rais los ua tus qauv koj xav xyaum raws, yam khoom rau koj pe hawm, los txog rau thaum uas koj rais mus ua ib tug ntawm cov caum lawv qab, yog txoj uas yuav coj koj ncaim ntawm Vajtswv mus yam tsis nco xav txog li. Thiab txawm yog kiag thaum koj maj mam txav ntawm Vajtswv mus, los koj yeej tseem ntseeg hais tias koj tseem caum Vajtswv qab, hais tias koj ntseem nyob hauv Vajtswv lub tuam tsev, hais tias koj tseem nyob hauv Vajtswv xub ntiag. Yam tsis nco paub txog li, txawm li cas los xij, koj yuav raug ib tug uas raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, los sis ib tug tawm tsam Khetos kiag rub tawm mus. Qhov no yog ib qho xwm txheej uas phom sij heev. Yuav kom daws tau qhov teeb meem no, ces koj yuav tsum muaj peev xwm to taub thiab thoob tsib kom meej txog tej tug moj yam uas sib txawv ntawm cov tawm tsam Khetos thiab lawv tej kev ua hauj lwm, nrog rau tus yeeb yam ntawm lawv tej kev ua thiab tej kab ke thiab tswv yim uas lawv nyiam siv; nej kuj yuav tsum tau pib tsim kho nej tus kheej tso. Ntseeg Vajtswv tab sis ho pe hawm tib neeg ces tsis yog txoj kev yog lawm. Ib txhia yuav hais tias: “Ua li, kuv yeej muaj laj thawj los pe hawm cov thawj coj uas kuv pe hawm ntawd—cov uas kuv pe hawm mas yeej yog cov uas zoo raws li kuv tej kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab ntawd.” Vim li cas koj pheej yuav pe hawm tib neeg txawm hais tias koj twb ntseeg Vajtswv lawm? Thaum txhua yam tiav hlo lawm, leej twg yog tus uas yuav cawm koj? Leej twg yog tus hlub koj thiab tiv thaiv koj tiag tiag—koj yeej tsis pom tiag tiag li lod? Koj caum Vajtswv qab thiab mloog Nws txoj lus, thiab yog hais tias ib tug twg hais lus thiab ua yog, thiab raws nraim li qhov tseeb cov hauv paus ntsiab lus, ces qhov kev ua raws qhov tseeb tseem tsis txaus rau koj thiab lod? Vim li cas koj yuav phem ua luaj li? Koj yuav tseev kom nrhiav tau ib tug uas koj pe hawm rau koj caum qab nkaus xwb no—vim li cas koj ho nyiam ua Ntxwgnyoog tus qhev mas? Vim li cas ho tsis ua ib tug tub qhe rau qhov tseeb zoo dua mas? Saib kom tob thiaj li pom seb ib tug neeg puas muaj kev txawj xav thiab lub meej mom. Koj yuav tsum xub pib tsim kho koj tus kheej tso, npaj koj tus kheej kom paub qhov tseeb kom thiaj li paub saib qhov sib txawv ntawm tej neeg thiab tej xwm txheej uas sib txawv, tsim kev thoob tsib to nrog rau txhua yam ntawm txhua hom xwm txheej thiab tib neeg uas tshwm sim, paub txhua qhov hais tias tus yeeb yam thiab tus moj yam dab tsi raug nthuav tawm los; koj kuj yuav tsum to taub hais tias koj yog hom neeg twg, hom neeg uas nyob puag ncig koj ntawd yog hom twg, thiab hom neeg twg cojkoj. Koj yuav tsum paub saib lawv kom meej meej. Thaum koj raug npaj paub qhov tseeb lawm, nrog rau lub siab uas zoo li no, koj yuav tsis poob yooj yim mus rau hauv cov tawm tsam Khetos tej kev ntxias dag, los sis koj yuav tsis ntshai lawv tej kev dag lawm.

Xaiv tawm los ntawm “Lawv Coj Txawv Txawv thiab Ua Ntau Yam Zais Ntshis, Lawv Tsis Muaj Qab Hau Dab Tsi thiab Siv Hwj Chim Tswj, Lawv Yeej Tsis Sib Qhia Nrog Lwm Tus Li, thiab Lawv Yuam Kom Lwm Tus Mloog Lawv Lus” nyob hauv Kev Nthuav Tawm Cov Tawm Tsam Khetos

Txawm hais tias yuav muaj pes tsawg leej neeg ua lawv tej dej num nyob rau hauv ib pawg ntseeg los xij, txawm hais tias yuav muaj ob leeg los sis ntau caum leej los xij, thaum lub sij hawm uas lawv plam Vajntsujplig txoj hauj lwm lawm, ces lawv tsis ntsib tsis pom Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv tsis muaj kev sib cuag thiab tsis muaj feem nyob rau hauv Vajtswv txoj hauj lwm lawm. Lawv tau dhau los ua ib pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg lawm xwb. Tsis yog cov tib neeg no muaj kev phom sij loj lov? Lawv yeej tsis nrhiav qhov tseeb thaum ntsib teeb meem thiab lawv tsis ua raws li tej hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb li, tiam sis lawv zwm rau tej kev npaj tseg thiab kev haub ntxias ntawm noob neej lawm xwb. Yeej haj tseem muaj coob leej ntau tus uas, thaum tab tom ua lawv tes dej num, yeej tsis thov Vajtswv los sis nrhiav tej hauv puas ntsiab lus ntawm qhov tseeb li thiab; lawv tsuas yog nug lwm tus thiab ua raws li lwm tus hais, ua raws li lwm tus qhia xwb. Yog tias lwm tus taw tes rau qhov twg, ces lawv tus kheej mus rau qhov ntawd xwb. Nyob rau hauv lawv txoj kev ntseeg, lawv xav tias txoj kev nrhiav qhov tseeb yog yam uas pom tsis meej thiab nyuaj, hos kev vam khom rau lwm tus thiab ua raws li lwm tus hais mas yooj yim thiab muaj qab hau heev, yog li ntawd ces lawv thiaj li ua qhov ncaj tshaj plaws thiab tsis mob li, uas yog nug lwm tus thiab ua raws li lawv hais txhua yam. Vim li ntawd, tab txawm tom qab uas los ntseeg tau ntau lub xyoo lawm los xij, thaum ntsib ib qho teeb meem twg, lawv yeej tsis los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag ib zaug, los thov Vajtswv thiab nrhiav Nws lub siab nyiam thiab qhov tseeb li, kom nkag siab txog qhov tseeb, thiab ua tus yeeb yam thiab coj tus cwj pwm raws li Vajtswv lub siab nyiam—lawv yeej tsis tau muaj ib qho kev ntsib kev pom zoo li no li. Cov tib neeg zoo li no puas xyaum ua raws li txoj kev ntseeg Vajtswv tiag tiag? Kuv xav paub tias: Yog vim li cas, kiag thaum ib txhia tib neeg tau dhau los muaj feem nrog rau ib pab pawg twg lawm, nws ho yooj yim rau lawv—hauv lub cev—uas pheej los hloov pauv ntawm ib tug neeg uas ntseeg Vajtswv mus ua tus neeg uas ntseeg tib neeg, thiab ntawm ib tug neeg uas raws Vajtswv qab mus ua tus neeg uas raws tib neeg qab? Vim li cas lawv thiaj li hloov pauv sai ua luaj li? Vim li cas lawv thiaj li coj tus cwj pwm li ntawd txawm tias tom qab twb tau ntseeg Vajtswv los tau ntau lub xyoo lawm? Lawv twb tau ntseeg Vajtswv los tau npaum li no lub xyoo lawm, tiam sis txawv heev, uas Vajtswv yeej tsis muaj ib qho chaw nyob rau hauv lawv lub siab li. Lawv yeej ib txwm tsis muaj kev sib cuag nrog rau Vajtswv li. Lawv tej kev ua, tej lus, lub neej txoj sia, lawv txoj kev coj thiab kev saib xyuas teeb meem, tab txawm yog txoj kev ua lawv tes dej num thiab lawv txoj kev ua dej num rau Vajtswv los xij—txhua yam uas lawv ua ntawd, txhua tus cwj pwm uas lawv qhia tshwm ntawd, txhua yam uas lawv nthuav tawm ntawd, thiab tab txawm yog lawv txhua txoj kev xav los sis tswv yim los xij—tag nrho tej no yeej tsis muaj ib yam muaj kev sib cuag nrog rau txoj kev ntseeg Vajtswv kiag li. Yog li ntawd tus tib neeg no puas yog ib tug ntseeg tseeb? Ib tug neeg uas muaj kev ntseeg los tau ntau lub xyoo lawm puas tuaj yeem nthuav tawm tau tias lawv lub siab hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv loj npaum li cas? Qhov ntawd puas ua tau pov thawj qhia tias lawv muaj ib txoj kev sib raug zoo li ib txwm muaj nrog rau Vajtswv? Yeej tsis muaj kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Txawm hais tias yuav muaj pes tsawg tus tib neeg ntseeg Vajtswv los xij, kiag thaum Nws pom tias lawv txoj kev ntseeg tsuas zoo ib yam li cov tib neeg uas nyob rau hauv pab pawg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg xwb, ces Nws twb txiav txim siab lawm tias lawv yuav raug cawm dim tsis tau lawm. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Nyob rau hauv ib pab laib los sis ib pab pawg neeg coob coob uas tsis muaj Vajtswv txoj hauj lwm thiab txoj kev coj kev, thiab tsis pe hawm Nws hlo li, lawv pe hawm leej twg? Lawv raws leej twg qab? Hauv lub cev thiab lub npe, ces lawv raws ib tug tib neeg qab, tiam sis tus uas lawv raws qab tiag tiag ntawd yog leej twg? Nyob tob rau puag hauv lawv lub siab, mas lawv lees paub Vajtswv, tiam sis qhov tseeb tiag, lawv yeej zwm rau noob neej txoj kev haub ntxias, tej kev npaj tseg, thiab kev tswj kav lawm. Lawv raws Ntxwgnyoog, uas yog tus dab phem qab; lawv raws lub zog uas tawm tsam Vajtswv thiab yog Nws cov yeeb ncuab. Vajtswv puas cawm ib pab tib neeg uas zoo li no? (Tsis cawm.) Vim li cas tsis cawm? Lawv puas muaj peev xwm los lees txim hloov dua siab tshiab? (Tsis muaj.) Lawv yoj tus chij ntawm txoj kev ntseeg, ua raws li noob neej tej kev ntshaw thiab coj raws li lawv tus kheej txoj kev cawm tib neeg, thiab lawv ua los tawm tsam Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg rau tib neeg ntiaj teb txoj kev cawm dim. Qhov kawg uas lawv tau txais ces yog ib qho uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub; tej zaum Nws yuav cawm tsis tau cov tib neeg no, vim tej zaum lawv yuav tsis lees txim hloov dua siab tshiab, lawv twb tau raug Ntxwgnyoog txhom tau lawm—lawv nyob rau hauv Ntxwgnyoog ob txhais tes tag nrho lawm. Nyob rau hauv koj txoj kev ntseeg, qhov koj twb ntseeg Vajtswv los tau pes tsawg lub xyoo lawm ntawd puas tseem ceeb rau qhov seb Nws puas qhuas koj los sis tsis qhuas? Tej kab ke thiab tej kev cai tswj uas koj ua raws puas tseeb ceeb? Vajtswv puas saib rau tib neeg txoj kev xyaum ua? Nws puas saib seb muaj tib neeg coob npaum li cas? Nws twb tau xaiv ib feem ntawm tib neeg ntiaj teb lawm; Nws ntsuas li cas tias seb puas tsim nyog cawm lawv los sis tsis tsim nyog? Nws txiav txim siab raws li cov kev uas cov tib neeg no taug. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, txawm hais tias cov tseeb uas Vajtswv tau qhia rau tib neeg lawm ntawd muaj tsawg dua li niaj hnub no, thiab tsis meej los xij, Nws yeej tseem ua tau rau tib neeg zoo tiav log rau lub sij hawm ntawd, thiab tseem muaj kev cawm dim. Yog li ntawd, hais txog cov tib neeg uas nyob rau tiam no uas tau hnov ntau qhov tseeb thiab tau los nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam lawm, yog tias lawv tsis muaj peev xwm ua raws li Nws txoj kev thiab tsis muaj peev xwm taug txoj kev cawm dim, ces lawv lub khuab thaum kawg yuav yog dab tsi? Lawv lub khuab thaum kawg ces yuav zoo ib yam nkaus li lub khuab ntawm cov ntseeg hauv txoj Kev Ntseeg Vajtswv thiab Kev Ntseeg Yudais xwb; yeej yuav tsis muaj qhov sib txawv li. Qhov no yog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees! Txawm hais tias koj twb tau hnov ntau zaj lus qhuab qhia lawm los sis koj twb tau nkag siab ntau qhov tseeb lawm los xij, yog tias, thaum kawg, koj tseem raws noob neej thiab Ntxwgnyoog qab, thiab thaum kawg, yog tias koj tseem tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev thiab tsis ntshai Nws thiab tsis zam kev phem, ces cov tib neeg zoo li no Vajtswv yuav ntxub thiab tsis lees paub li. Hais txog txhua qhov kev tshwm sim, cov tib neeg uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub zoo li no tuaj yeem tham lus ntau heev txog tej npe ntawv thiab tej kev qhuab qhia, thiab tej zaum kuj nkag siab txog ntau qhov tseeb thiab, tiam sis lawv tsis muaj peev xwm pe hawm Vajtswv; lawv tsis ntshai Vajtswv thiab zam kev phem, thiab yeej tsis muaj peev xwm zwm rau Nws kom tag nrho li. Raws li Vajtswv pom mas, Nws pom lawv li yog ib feem ntawm txoj kev lig kev cai ntseeg, li tsuas yog ib pab pawg ntawm noob neej xwb—li yog ib pab laib ntawm noob neej xwb—thiab li yog ib qho chaw rau Ntxwgnyoog nyob xwb. Muab hais ua ke kiag ces lawv yog Ntxwgnyoog cov laib xwb, thiab cov tib neeg no mas Vajtswv ntxub heev li.

Xaiv tawm los ntawm “Tsuas Yog Ua Neej Nyob Rau Ntawm Vajtswv Lub Xub Ntiag Tas Li Xwb Ib Tug Tib Neeg Thiaj Li Yuav Taug Tau Txoj Kev Cawm Dim” nyob hauv Cov Lus Sib Tham Uas Teev Tseg txog Khetos ntawm Tiam Kawg

Nws yuav yog ib qho zoo heev rau cov tib neeg uas hais tias lawv caum raws Vajtswv qab los qhib lawv ob lub qhov muag thiab los saib zoo zoo kom pom meej tias leej twg yog tus lawv ntseeg tiag: Nws puas yog Vajtswv tiag tiag uas koj ntseeg, los sis Ntxwgnyoog? Yog tias koj paub tias yam uas koj ntseeg tsis yog Vajtswv, tiam sis yog koj tus kheej cov mlom xwb, ces nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Yog tias koj yeej tsis paub tus uas koj ntseeg tiag tiag li, ces, ib zaug ntxiv, nws yuav zoo tshaj yog tias koj tsis txhob lees ua ib tug ntseeg thaum xub thawj. Hais li no yog kev txob thuam! Tsis muaj leej twg tab tom quab yuam koj los ntseeg Vajtswv. Tsis txhob hais tias nej ntseeg Kuv; Kuv tau txais cov hais lus li no txaus heev lawm, thiab tsis xav kom rov qab hnov dua ntxiv, vim tias yam uas nej ntseeg yog cov mlom uas nyob hauv nej lub siab thiab cov kev sib thab plaub uas nyob hauv nej xwb. Cov neeg uas co lawv lub taub hau thaum lawv hnov qhov tseeb, hos luag ntxhi thaum lawv hnov tham txog kev tuag, puav leej yog Ntxwgnyoog cov qe, thiab lawv yog cov uas yuav raug tshem tawm mus. Muaj coob leej hauv pawg ntseeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog txog. Thaum muaj tej yam kev dag ntxias tshwm sim, lawv cia li tuaj Ntxwgnyoog tog; lawv haj tseem ua txhaum thaum lawv raug hu ua Ntxwgnyoog cov tub txib thiab. Txawm hais tias tib neeg yuav hais tias lawv tsis muaj kev thoob tsib to nrog los, lawv tas zog tuaj sab tsis muaj qhov tseeb tog xwb, lawv yeej tsis txeev tuaj qhov tseeb tog thaum lub sij hawm tseem ceeb li, lawv yeej ib txwm tsis sawv los thiab sib cav rau qhov tseeb li. Lawv puas yog tu ncua kev thoob tsib to nrog tiag tiag? Vim li cas lawv thiaj li yuav tuaj Ntxwgnyoog tog yam yooj yim uas luaj li? Vim li cas lawv thiaj li tsis hais ib lo lus uas ncaj ncees thiaj ntxim muaj qab hau los pab txhawb qhov tseeb li? Puas yog qhov xwm txheej no tau sawv tshwm sim los raws li qhov txiaj ntsig ntawm lawv txoj kev tsis meej pem tam sim no? Tib neeg yim huab tsis muaj kev thoob tsib to nrog, ces tib neeg yim huab tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog. Qhov no qhia tau li cas? Nws tsis qhia tias cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog nyiam kev phem no lov? Nws tsis qhia tias lawv yog Ntxwgnyoog cov qe uas ncaj ncees rau nws no lov? Vim li cas lawv thiaj li muaj peev xwm tuaj Ntxwgnyoog tog thiab hais nws lus? Lawv txhua txhua lo lus thiab dej num, txoj kev nthuav tawm ntawm lawv lub ntsej muag, txhua yam ua tau pov thawj txaus lawm tias lawv tsis yog cov neeg uas nyiam qhov tseeb; tiam sis, lawv yog cov neeg uas ntxub qhov tseeb. Lawv tuaj yeem tuaj Ntxwgnyoog tog xwb twb ua pov thawj txaus lawm tias Ntxwgnyoog hlub cov me nyuam dab uas siv lawv txoj sia los tawm tsam rau Ntxwgnyoog no heev. Tag nrho cov kev tseeb no tseem tsis meej thiab lov? Yog tias koj yog tus neeg uas nyiam qhov tseeb tiag, vim li cas koj ho tsis fwm cov neeg uas ua raws li qhov tseeb, thiab vim li cas koj thiaj li ua raws li cov neeg uas tsis ua raws qhov tseeb tam sim ntawd thaum koj saib lawv tib muag xwb? Qhov teeb meem no yog dab tsi? Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj muaj kev thoob tsib to nrog los tsis muaj. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj tau them ib tug nqi kim npaum li cas. Kuv tsis quav ntsej hais tias koj lub zog loj npaum li cas, thiab Kuv tsis quav ntsej hais tias txawm koj yuav yog tus neeg uas sib thab plaub hauv pawg ntseeg los sis tus thawj coj uas nqa-tus chij. Yog tias koj lub zog loj, ces qhov no tsuas yog kev pab los ntawm Ntxwgnyoog lub zog xwb. Yog tias koj lub suab npe nrov heev, ces ntawd tsuas yog vim tias muaj neeg coob coob nyob puag ncig koj uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb. Yog tias koj tseem tsis tau raug rho tawm, ces vim yog tias tam sim no tsis tau yog lub sij hawn rho tawm xwb; tiam sis, nws yog lub sij hawm tshem tawm. Tsis tas yuav maj muab koj rho tawm tam sim no. Kuv tab tom nyob tos hnub uas Kuv yuav rau txim rau koj tom qab uas koj raug tshem tawm mus lawm. Txhua tus neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb yuav raug tshem tawm mus!

Xaiv tawm los ntawm “Kev Ceeb Tom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Lus taw qhia:

a. Cov lus sau thaum xub thawj tsis muaj lo lus “Nws.”

Qhov Dhau Los: 3. Yuav ua li cas ib tug neeg twg thiaj zeem tau qhov tseeb thiab leej twg thiaj li nthuav tawm qhov tseeb tau tiag tiag

Ntxiv Mus: 1. Yuav ua li cas thiaj paub Vajtswv tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No