2. Seb tej cim tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj puas yuav cawm tau noob neej

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Nyob hauv Vajtswv lub hom phiaj ntau txhiab xyoo, ob qho dej num yog ua tiav nyob hauv cev nqaij daim tawv: Qhov ib yog dej num tuag saum tus ntoo khaub lig, uas Nws tau txais lub yeeb koob; lwm qhov yog dej num ntawm kev kov yeej thiab kev tsim kho kom zoo tshaj plaws nyob rau tiam kawg, uas Nws tau txais lub yeeb koob. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Ces txhob saib Vajtswv tes dej num, los qhov Vajtswv txib nej, ua ib qho yooj yim. Nej sawv daws yog cov yuav txais Vajtswv lub cuab tam ntau tshaj li qhov tau yeeb koob mus ib txhis, thiab qhov no raug tsim tsa yam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv. Ntawm ob qho ntawm nws lub yeeb koob, ib qho tshwm nyob hauv nej; tag nrho ib qho ntawm Vajtswv lub yeeb koob ntawd tau muab tso tag nrho rau nej, qhov ntawd nws yuav yog lub cuab tam nej tau txais. Qhov no yog Vajtswv zoo siab rau nej heev, thiab nws kuj yog lub hom phiaj uas Nws npaj ua ntej ntev los lawm. Muab tes dej num loj kawg nkaus ntawm Vajtswv tau uas nyob thaj av tus zaj loj liaj ploog nyob, yog tias tes dej num no raug txav mus rau lwm qhov, nws yuav tawg paj txi txiv loj heev lawm thiab tib neeg yeej txais tiav tas lawm. Ntau tshaj ntawd, tes dej num no yuav yooj yim heev rau cov txiv plig nyob sab Hnub Poob uas ntseeg Vajtswv txais yuav, rau qhov cov txheej txheem dej num ntawm Yexus yog ib qho qauv tshwm sim ua ntej. Yog vim qhov no Vajtswv thiaj ua tsis tiav theem dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob no nyob rau lwm qhov; thaum tes dej num raug txhawb nqa los ntawm cov neeg thiab lees paub los ntawm ntau haiv neeg, ces Vajtswv lub yeeb koob tsis tshwm sim tuaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau theem dej num no raug ua nyob thaj av no. Tsis muaj ib tug nyob ntawm nej uas txoj cai tiv thaiv tau, tiam sis nej raug rau txwv los ntawm txoj cai. Qhov teeb meem tseem ntau tshaj ces yog qhov uas neeg tsis nkag siab nej: Nws yog nej cov txheeb ze, nej niam nej txiv, nej tej phooj ywg, los sis nej cov npoj yaig, tsis muaj ib tug nkag siab nej li. Thaum nej raug Vajtswv “tso tseg”, Nej yuav tsis muaj peev xwm nyob tau hauv ntiaj teb ntxiv, tab sis txawm li ntawd los neeg tsis muaj peev xwm thev taus nyob deb ntawm Vajtswv, ua nws yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev kam yeej cov neeg, thiab nws yog Vajtswv lub yeeb koob. Yam nej tau txais hnub no ntau tshaj li cov tim thawj thiab cov cev lus rau txhua tiam dhau los lawm thiab tseem ntau tshaj li Mauxes thiab Petus nkawd. Tej koob hmoov yuav tsis muaj peev xwm tau nyob hauv ib los ob hnub, yuav tsum yog tau txais los ntawm kev fij yus tus kheej loj heev, uas yog qhov hais tias, nej yuav tsum muaj txoj kev hlub uas raug lim kho kom zoo tuaj, nej yuav tsum muaj kev ntseeg loj, thiab yuav tsum muaj ntau qhov tseeb uas Vajtswv xav kom nej tau; qhov ntau tshaj, nej yuav tsum tig mus rau kev ncaj ncees, yam tsis txaj muag thiab tsis khiav nkaum, thiab yuav tsum muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv tas lis uas mus kom txog qhov tsuag kiag. Nej yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj kho, tus moj yam hauv nej lub neej yuav tsum tau hloov, nej txoj kev tsis ncaj ncees yuav tsum tau kho kom zoo, nej yuav tsum txais tag nrho Vajtswv txoj kev qhia yam tsis muaj kev yws, thiab nej yuav tsum mloog lus txawm tias txog qhov tuag kiag. Qhov no yog qhov nej yuav tsum tau, qhov no yog Vajtswv tes dej num lub hom phiaj kawg, thiab yog qhov Vajtswv thov los ntawm pab neeg no. Vim Nws muab rau nej, ces Nws yeej yuav thov nej muab rov qab, thiab yeej yuav thov qhov kom tsim nyog nej. Vim li ntawd, yeej muaj laj thawj rau txhua tes dej num Vajtswv ua, uas qhia tias vim li cas, lub caij nyoog ua ntu zus, Vajtswv ua tes dej num uas tsa kom muaj tej qauv siab thiab muaj tej kev cheem tsum nruj. Nws yog vim qhov no nej yuav tsum muaj kev ntseeg nyob hauv Vajtswv puv npo. Qhov luv luv, txhua yamdej num Vajtswv ua yog ua rau nej, kom xwv nej tsim nyog txais Nws lub cuab tam. Qhov no tsis yog rau Vajtswv tus kheej lub yeej koob tab sis yog rau nej txoj kev cawm dim thiab kho pab neeg no kom zoo tiav log uas tau tiv kev txom nyem heev nyob thaj av tsis huv. Nej yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab. Thiab yog li ntawd, Kuv ntuas coob leej neeg tus ua tsis quav ntsej uas tsis pom los tsis muaj kev xav dab tsi li: Txhob sim Vajtswv, thiab txhob tawm tsam ntxiv lawm. Vajtswv twb tau mus dhau kev txom nyem tsis tau muaj ib tug neeg tau tiv dua, thiab ntev los lawm tiv kev poob ntsej muag loj tshaj los tam tib neeg. Yam dab tsi ntxiv ua nej tso tsis tau tseg? Tus dab tsi tseem ceeb tshaj Vajtswv txoj kev xav? Tus dab tsi yuav siab tshaj li Vajtswv txoj kev hlub? Nws twb nyuaj txaus rau Vajtswv ua Nws tes daj num nyob hauv daim av tsis huv; yog tias, nyob saum qhov no, tib neeg yeej paub thiab txhob txwm hla, Vajtswv tes dej num txoj kev xav yuav tau raug ncua ntev. Hais ua luv luv, qhov no tsis yog qhov zoo rau ib tug li, nws tsis muaj nuj nqis rau leej twg. Vajtswv tsis zwm rau sij hawm; Nws tes dej num thiab Nws lub yeeb koob los ua ntej. Yog li ntawd, nws tes dej num kim li cas los nws yuav them tsis hais yuav ntev npaum li cas li. Qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm: Nws yuav tsis so kom txog thaum Nws tes dej num tiav. Tsuas yog thaum Nws tau qhov ob ntawm Nws lub yeeb koob xwb Nws tes dej num thiaj yuav tiav. Yog tias, nyob tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, Vajtswv ua tsis tiav qhov ob ntawm Nws tes dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob, ces Nws hnub yeej yuav tsis los li, Nws txhais tes yeej yuav tsis tso cov neeg nws xaiv tseg, Nws lub yeeb koob yeej yuav tsis nqes los rau sau Yixayee, thiab Nws lub hom phiaj yeej yuav tsis xaus. Nej yuav tsum muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev xav, thiab yuav pom tias Vajtswv tes dej num tsis yooj yim npaum li txoj kev tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam. Qhov ntawd yog vim tes dej num hnub no yog txoj kev hloov ntawm cov neeg tau ua tsis ncaj ncees, uas lawv loog txog qhov kawg nkaus lawm, nws yog ua kom cov uas tsim tau los tab sis raug Ntxwgnyoog muab lim lawm. Nws tsis yog txoj kev tsim Adas los sis Evas, tseem tsawg dua puas yog txoj kev tsim tus duab ci pom kev, los txhua yam nroj tsuag thiab tsiaj txhu. Vajtswv ua tej yam uas raug Ntxwgnyoog ua kom tsis ncaj ncees huv tuaj thiab rov tau lawv dua tshiab; lawv hloov mus ua tej yam uas yog Nws tug, thiab lawv hloov mus ua Nws lub yeeb koob. Qhov no tsis yog li tib neeg xav, nws tsis yooj yim npaum li tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob hauv, los tes dej num uas tsaws Ntxwgnyoog mus rau lub qhov tsua tsis muaj chaw tws; tab sis, nws yog tes dej num ua hloov tib neeg, tig tej yam uas phem, thiab tsis yog Nws tug, mus ua tej yam uas zoo, thiab yog Nws tug. Qhov no yog qhov tseeb nyob nram qab Vajtswv theem dej num no. Nej yuav tsum nkag siab qhov no, thiab zam txhob muab tej ntawd xav yooj yim. Vajtswv tes dej num tsis zoo li tes dej num niaj hnub ua. Nws qhov kev zoo thiab kev thoob tsib siab tshaj li tib neeg txoj kev xav. Vajtswv tsis tsim txhua yam lub sij hawm nyob rau tes dej num theem no, tab sis Nws tsis rhuav lawv. Tsis li ntawd, Nws hloov txhua yam Nws tau tsim, thiab ua txhua yam uas Ntxwgnyoog ua tsis zoo huv tuaj. Thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li ua ib txoj hauj lwm loj, uas yog qhov tseem ceeb tag nrho ntawm Vajtswv tes dej num. Koj puas pom nyob rau hauv cov lus no tias Vajtswv tes dej num mas yeej yooj yim tiag tiag li?

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau tiam kawg, feem ntau Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Nws tsis siv tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los caij tsuj tib neeg, los sis ua kom tib neeg ntseeg; qhov no ua tsis tau kom Vajtswv lub hwj chim yooj yim li. Yog hais tias Vajtswv tsuas ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces yeej tsis muaj hnub uas yuav muab qhov muaj tiag ntawm Vajtswv coj los ua tau kom yooj yim li, thiab yog li ntawd yeej tsis muaj hnub uas yuav ua tau kom tib neeg zoo tshaj plaws li. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis siv txoj lus los ywg dej thiab saib xyuas tib neeg xwb, tom qab uas tau tag nrho tib neeg tej kev mloog lus thiab tib neeg tej kev paub txog Vajtswv lawm. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm tes hauj lwm Nws ua thiab ntawm cov lus Nws hais. Vajtswv tsis siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws tuaj—Nws siv cov lus, thiab siv ntau txoj hau kev ua hauj lwm uas sib txawv los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tsis hais yuav yog kev tsim kho kom zoo, kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, los sis kev pab cuam ntawm cov lus, Vajtswv hais lus ntawm ntau sab los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, thiab muab kev paub txog tes hauj lwm, lub tswv yim thiab txoj kev zoo yam xav tsis tawm li kom ntau zog rau tib neeg. Thaum tib neeg raug tsim kho kom muaj txhua yam nyob rau lub sij hawm uas Vajtswv muab lub caij nyoog xaus rau thaum tiam kawg, ces tib neeg thiaj li tsim nyog cia pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Thaum koj los paub Vajtswv lawm thiab muaj peev xwm mloog Vajtswv lus tsis hais Nws yuav ua dab tsi li, ces koj yuav tsis muaj ib qho kev xav phem txog Nws li lawm thaum uas koj pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd. Nyob rau lub sij hawm no, koj tseem qias vuab tsuab thiab tsis muaj peev xwm yuav mloog Vajtswv lus kom tag nrho—koj puas xav hais tias koj yeej tsim nyog pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd nyob rau lub tsam thawj no? Thaum Vajtswv ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd, ces yog thaum Vajtswv rau txim rau tib neeg, thiab yog thaum uas tej tiam ntawd raug hloov mus, thiab, tshaj qhov ntawd, ces yog thaum uas ib tiam twg xaus kiag. Thaum Vajtswv tes hauj lwm raug ua li niaj zaus ua, Nws tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Ua tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd mas yooj yim tshaj plaws rau Nws, tab sis qhov ntawd tsis yog lub hauv paus ntsiab lub ntawm Nws tes hauj lwm, los sis tsis yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev cawm tib neeg. Yog tib neeg pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, thiab yog Vajtswv lub cev sab ntsuj plig tshwm sim rau tib neeg pom, ces tsis yog tag nrho cov neeg ntawd yuav ntseeg Vajtswv los? Kuv twb tau hais dhau los lawm hais tias ib pab neeg kov yeej raug muab tau nyob sab Hnub Tuaj, cov neeg kov yeej uas los ntawm qhov kev ceeb laj txom nyem loj los. Tej lus no txhais tau li cas? Tej ntawd txhais tau hais tias cov neeg no tsuas raug muab tau tom qab uas lawv twb raug kev txiav txim thiab kev rau txim, thiab kev qhuab ntuas thiab kev qhuab qhia, thiab ntau yam kev tsim khom kom zoo lawm. Qhov kev ntseeg ntawm cov neeg no mas tsis yog qhov uas pom tsis meej thiab tsuas muaj nyob rau hauv kev xav nkaus xwb, tab sis yeej muaj tseeb tiag. Lawv yeej tsis tau pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv twg li, los sis tej yam txuj ci tseem ceeb dab tsi li, lawv tsis hais txog tej ntaub ntawv thiab kev qhuab qhia tob tob li, los sis tej kev pom tob tob; tab sis lawv tsuas muaj qhov muaj tiag, thiab Vajtswv cov lus, thiab kev paub tseeb txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag xwb. Ua pab neeg ntawd tseem tsis muaj peev xwm muab Vajtswv lub hwj chim coj los ua kom to taub yooj yim thiab los? Vajtswv tes hauj lwm nyob rau tiam kawg yeej yog hauj lwm tiag. Nyob rau Yexus tiam, mas Nws tsis yog los muab tib neeg tsim kho kom zoo tshaj plaws, tab sis tsuas yog los txhiv tib neeg xwb, thiab yog li mas Nws thiaj li ua qee yam txuj ci tseem ceeb kom tib neeg caum Nws. Vim Nws yeej txhob txwm los ua kiag tes hauj lwm tuag rau saum ntoo khaub lig xwb, thiab kev ua tej cim tsis yog ib qho ntawm Nws tes dej num qhuab qhia. Tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv ntawd yog tes hauj lwm uas ua pab kom Nws tes hauj lwm mus tau zoo xwb; tej ntawd yog tej hauj lwm tshaj xwb, thiab tsis yog sawv cev ntawm tes hauj lwm tag nrho tiam ntawd. Nyob rau hauv Vajluskub Qub Tiam Muaj Kev Cai, Vajtswv kuj tau ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv—tab sis tes hauj lwm Vajtswv ua hnub no yog tes hauj lwm tiag, thiab Nws yuav tsis ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv tam sim no hlo li lawm. Yog Nws ua kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, Nws tes hauj lwm tiag yuav poob mus rau tej qho ntxhov quav niab, thiab Nws yuav ua tsis tau ib qho hauj lwm ntxiv li. Yog twb hais tias Vajtswv siv txoj lus los tsim kho kom tib neeg zoo tshaj plaws, tab sis tseem ho siv tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab, ces puas yuav muab ua tau yooj yim hais tias tib neeg yeej ntseeg Nws tiag? Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsis ua tej ntawd lawm. Muaj kev ntseeg ntau nyob rau hauv tib neeg heev lawm; Vajtswv tau los rau thaum tiam kawg los muab tag nrho tej kev xav phem ntawm tej kev ntseeg thiab tej yam tshaj ntuj tsim hauv tib neeg, thiab ua kom tib neeg paub txog qhov uas Vajtswv yeej muaj tiag. Nws tau los tshem daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev xav xwb thiab zoo nkauj heev—daim duab ntawm ib tug Vajtswv uas, yog muab hais ces, yeej tsis muaj tiag. Thiab yog li ntawd, tam sim no ces tib qho uas muaj nuj nqis rau koj ces yog koj yuav tsum paub txog qhov muaj tiag xwb! Qhov tseeb tshooj tas nrho txhua yam. Koj muaj qhov tseeb ntau npaum li cas hnub no? Ua tag nrho tej uas muaj tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv yog Vajtswv los? Tej ntsuj plig dab phem yeej muaj cuab kav ua tau tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv thiab; ua tag nrho lawv yog Vajtswv thiab los? Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg Vajtswv, qhov uas tib neeg nrhiav yog qhov tseeb, thiab qhov lawv caum nrhiav yog txoj sia, tsis yog tej niag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv. Qhov no tsim nyog yuav tsum yog lub hom phiaj ntawm tag nrho cov uas ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv tes hauj lwm thaum tiam kawg, txoj lus yuav muaj hwj chim loj tshaj qhov kev tshwm sim kiag ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm, thiab lub hwj chim ntawm txoj lus yuav tshaj lub hwj chim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj lawm. Txoj lus qhia tshwm tag nrho tej moj yam qias vuab tsuab uas faus tob nyob rau hauv tib neeg lub siab. Koj tsis muaj txoj hau kev yuav paub tau lawv los ntawm koj tus kheej. Thaum lawv raug txoj lus muab nthuav tawm tso pluav rau ntawm koj xub ntiag, koj yeej yuav txawj los tshawb pom lawv; koj yuav tsis muaj cuab kav tsis lees lawv li, thiab koj yuav ntseeg tag nrho. Qhov no tseem tsis yog lub hwj chim ntawm txoj lus thiab lod? Qhov no yog qhov tau los ntawm tes hauj lwm ntawm txoj lus hnub no. Yog li ntawd, nws tsis yog los ntawm kev kho tau tej mob nkeeg thiab kev ntiab dab tawm es tib neeg thiaj li raug cawm tau tag nrho los ntawm lawv tej kev txhaum, los sis tib neeg yuav tsis muaj cuab kav raug ua kom muaj txhua yam los ntawm qhov kev tshwm sim ntawm tej txuj ci tseem ceeb thiab txuj ci phim hwj. Lub hwj chim kho kev mob nkeeg thiab ntiab dab tawm tsuas muab tau hmoov hlub rau tib neeg xwb, tab sis tib neeg lub cev nqaij daim tawv tseem yog Ntxwgnyoog tug thiab tus moj yam phem qias vuab tsuab tseem nyob hauv tib neeg. Muab ua lwm yam lus hais, ces qhov uas tseem tsis tau muab ntxhuav kom dawb huv ces tseem cuam tshuam rau kev txhaum thiab kev phem kev qias. Tsuas yog thaum uas lawv raug ntxuav kom dawb huv los ntawm qhov kev ua ntawm txoj lus lawm xwb mas tib neeg thiaj li raug muab tau los ntawm Vajtswv thiab raug ntxuav kom dawb huv.

Xaiv tawm los ntawm “Lus Zais Tob ntawm Kev Yug Los Ua Neeg (4)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Niaj hnub no, nws yuav tsum meej tseeb rau nej txhua tus lawm tias, nyob rau tiam kawg, nws yog qhov tseeb uas tseem ceeb ntawm “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv” uas ua tiav los ntawm Vajtswv. Los ntawm Nws tes dej num tseeb nyob hauv ntiaj teb, Nws ua rau tib neeg los paub Nws thiab los koom nrog Nws, thiab los pom Nws tej num tseeb. Nws ua rau tib neeg pom meej tias Nws muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj thiab tias kuj muaj tej lub sij hawm thaum Nws tsis muaj peev xwm ua tau; qhov no nyob rau ntawm tiam ntawd. Los ntawm qhov no, koj pom tau tias Vajtswv tsis yog tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, tab sis dua ntawd hloov Nws txoj kev ua hauj lwm raws li tes dej num uas ua kom tiav thiab raws li tiam ntawd. Nyob rau tiam tam sim no ntawm tes dej num, Nws tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj lawm; tias Nws tau ua tej txhia cim thiab txuj ci phim hwj nyob rau Yexus tiam vim tias Nws tes dej num nyob rau tiam ntawd mas txawv. Vajtswv tsis ua tes dej num ntawd rau niaj hnub no lawm, thiab tej txhia tib neeg ntseeg Nws tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj lawm, los sis lwm yam uas lawv xav tias yog tias Nws tsis nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, ces Nws tsis yog Vajtswv. Qhov ntawd tsis yog ib txoj kev ntseeg yuam kev los? Vajtswv yeej muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis Nws tab tom ua hauj lwm nyob rau ib tiam txawv lawm, thiab yog li Nws tsis ua tes dej num zoo li ntawd lawm. Vim tias qhov no yog ib tiam txawv lawm, thiab vim tias qhov no yog ib theem txawv ntawm Vajtswv tes dej num lawm, tej num uas ua yooj yim los ntawm Vajtswv kuj txawv lawm thiab. Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog txoj kev ntseeg rau tej cim thiab txuj ci phim hwj, los sis tsis yog txoj kev ntseeg rau tej txuj ci tseem ceeb, tab sis txoj kev ntseeg rau Nws tes dej num tseeb nyob rau tiam tshiab. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm tus yam ntxwv hauv qhov uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab txoj kev paub no txi tau txoj kev ntseeg Vajtswv rau hauv tib neeg, uas yog hais tau tias, txoj kev ntseeg hauv tes dej num thiab tej num ntawm Vajtswv. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv hais lus kiag. Tsis txhob tos kom pom tej cim thiab txuj ci phim hwj; koj yuav tsis pom ib qho hlo li! Qhov no vim tias koj tsis yog yug nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Yog tias koj tau yug los rau tiam ntawd, koj yeej pom tau tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis koj yog yug nyob rau tiam kawg, thiab yog li koj tsuas pom Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj xwb. Tsis txhob tos ntsoov kom pom tus Yexus uas piav tsis tau nyob rau tiam kawg. Koj tsuas muaj peev xwm pom tau tus Vajtswv uas muaj qab hau yug los ua neeg xwb, tus ua tsis txawv ntawm txhua tus tib neeg uas muaj sia nyob. Nyob rau txhua tiam, Vajtswv ua tej num yooj yim txawv hlo. Nyob rau txhua tiam, Nws ua qhov ntawm Vajtswv tej num yooj yim, thiab tes dej num ntawm txhua tiam sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Vajtswv tej num. Tej num uas Nws ua yooj yim txawv nrog tiam uas Nws ua hauj lwm, tab sis lawv puas leej yog muab ib txoj kev paub rau tib neeg txog Vajtswv kom tob zog, ib txoj kev ntseeg Vajtswv uas tseeb dua thiab nqis-rau-ntiaj teb ntau dua. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm tag nrho Vajtswv tej num xwb, vim Vajtswv mas phim hwj nkawg nkaus, zoo kawg nkaus, vim Nws yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab zoo yam piav tsis tau li. Yog tias koj ntseeg Vajtswv vim Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj thiab kho tau cov muaj mob zoo thiab ntiab tau dab tawm xwb, ces koj txoj kev pom tsis yog lawm, thiab tej txhia tib neeg yuav hais rau koj tias, “Tsis yog tej ntsuj plig phem kuj muaj peev xwm ua tau tej no thiab los?” Qhov no tsis yog tsim kom muaj kev tsis to taub Vajtswv tus duab nrog rau Ntxwgnyoog tus duab los? Niaj hnub no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog vim ntawm Nws tej num ntau thiab tes dej num ntau uas Nws ua thiab ntau txoj kev uas Nws hais lus. Vajtswv siv Nws cov lus hais los txeeb tib neeg thiab kho kom nws zoo tiav log. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm Nws tej num ntau, tsis yog vim tias Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj; tib neeg tsuas los paub Vajtswv los ntawm qhov pom Nws tej num xwb. Tsuas yog los ntawm Vajtswv tej num tseeb, Nws ua hauj lwm li cas, tej kev ntse twg uas Nws siv, Nws hais lus li cas, thiab Nws kho kom tib neeg zoo tiav log li cas—tsuas yog los ntawm qhov paub tej zoo li no xwb—koj thiaj nkag siab tau Vajtswv qhov muaj tseeb thiab to taub Nws tus moj yam, paub seb Nws nyiam dab tsi, seb Nws tsis nyiam dab tsi kiag li, thiab seb Nws ua hauj lwm li cas rau saum tib neeg. Los ntawm qhov paub Vajtswv qhov nyiam thiab tsis nyiam, koj thiaj cais tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab los ntawm koj qhov paub Vajtswv ntawd yuav muaj kev loj hlob rau hauv koj lub neej. Muab hais luv luv, koj yuav tsum txais tau ib txoj kev paub Vajtswv tes dej num, thiab koj yuav tsum tsom koj txoj kev pom ncaj nraim txog txoj kev ntseeg Vajtswv.

Xaiv tawm los ntawm “Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 1. Yuav ua li cas thiaj paub ib tug Khetos cuav thiab lawvmuaj tus yeeb yam zoo li cas

Ntxiv Mus: 3. Yuav ua li cas ib tug neeg twg thiaj zeem tau qhov tseeb thiab leej twg thiaj li nthuav tawm qhov tseeb tau tiag tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No