1. Yuav ua li cas thiaj paub Vajtswv tus moj yam los ntawm Nws tes hauj lwm

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txij thaum muaj Vajtswv txoj kev cawm tib neeg los, Nws yeej ib txwm kub siab lug los ua Nws tes hauj lwm. Dhau li qhov npog Nws tus neeg ntawm tib neeg lawm, Nws yeej ib txwm nyob ntawm tib neeg ib sab, ua tes hauj lwm rau tib neeg, nthuav tawm Nws tus moj yam, coj tag nrho noob neej nrog Nws lub ntsiab tseeb, thiab ua Nws tes hauj lwm rau txhua tus tib neeg los ntawm Nws lub zog nchav, Nws lub tswv yim, thiab Nws lub hwj chim, yog li ntawd thiaj li los rau ntawm Tiam Muaj Kev Cai, Tiam Hmoov Hlub, thiab Tiam Vajtswv Los Kav niaj hnub tam sim no. Txawm tias Vajtswv npog Nws tus neeg ntawm tib neeg los xij, Nws tus moj yam, Nws qhov muaj sia thiab tej khoom, thiab Nws txoj kev xav rau noob neej yeej muab nthuav tawm kiag rau tib neeg kom tib neeg pom thiab paub. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias tib neeg tsis muaj cuab kav pom tau los sis tuav tau Vajtswv los xij, tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm Vajtswv uas noob neej ntsib yeej yog kiag qhov nthuav tawm ntawm Vajtswv Tus Kheej lawm ntag. Qhov ntawd tsis yog qhov tseeb lod? Tsis hais txog ntawm txoj hau kev los sis ces kaum ntawm qhov Vajtswv xav rau Nws tes hauj lwm, Nws ib txwm saib tib neeg los ntawm Nws lub koob meej tiag tiag, ua tes hauj lwm uas muab tso rau Nws, thiab hais cov lus uas Nws tsim nyog hais. Txawm Vajtswv hais qhov twg tuaj los xij—Nws yeej sawv tau rau saum lub ceeb tsheej thib peb, los sis sawv rau hauv cev nqaij tawv, los sis ib yam li ib tug neeg dog dig—Nws yeej ib txwm hais lus rau tib neeg kawg Nws lub siab lub ntsws thiab kawg Nws txoj kev xav, yam tsis muaj kev dag ntxias los sis kev npog cia li. Thaum Nws ua Nws tes hauj lwm, Vajtswv nthuav tawm Nws txoj lus thiab Nws tus moj yam, thiab nthuav tawm yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws, tsis muaj ib qho kev tswj cia kiag li. Nws coj noob neej nrog Nws lub neej txoj sia thiab Nws qhov muaj sia thiab tej khoom muaj nqis.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv tus moj yam yeej qhib lug rau txhua tus thiab tsis raug muab zais cia li, vim Vajtswv yeej tsis txhob txwm zam ib tug tib neeg twg li thiab yeej tsis tau txhob txwm zais Nws Tus Kheej los tiv thaiv kom tib neeg txhob paub Nws los sis to taub Nws. Vajtswv tus moj yam yeej ib txwm muaj los qhib lug thiab tig rau txhua tus tib neeg yam qhib siab lug. Hauv Vajtswv txoj kev cawm tib neeg, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm, ntsib txhua tus, thiab Nws tes hauj lwm ua tiav rau txhua tus tib neeg. Thaum Nws ua tes hauj lwm no, Nws yeej nthuav tawm Nws tus moj yam tas li thiab siv Nws lub ntsiab tseeb, yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws tas li, los coj thiab los pab cuam rau txhua tus tib neeg. Nyob rau txhua tiam thiab nyob ntawm txhua theem, tsis hais ntawm qhov seb tej xwm txheej zoo los sis phem, Vajtswv tus moj yam yeej ib txwm qhib lug rau txhua tus, thiab Nws tej khoom muaj nqis thiab qhov muaj sia yeej ib txwm qhib lug rau txhua tus, ib yam li Nws lub neej txoj sia yeej pab cuam thiab txhawb tib neeg tas li thiab yam tsis tseg li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog lub plawv ntawm tag nrho Vajtswv qhov kev cawm tib neeg, thiab nyob rau hauv ces hais qhia txog Vajtswv tus moj yam thiab Nws yog dab tsi. Cov uas tsis paub txog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm ces tsis muaj peev xwm paub txog qhov uas seb Vajtswv hais qhia txog Nws tus moj yam li cas, los sis lawv tsis paub txog lub tswv yim ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Lawv kuj tseem tsis paub txog ntau txoj kev uas Nws cawm noob neej, thiab txog Nws txoj kev xav rau tag nrho noob neej li. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov kev hais qhia kom pom tag nrho tes hauj lwm cawm noob neej. Cov uas tsis paub peb theem ntawm tes hauj lwm ces tsis paub txog ntau ntau txoj kev thiab tej tseem ntsiab ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, thiab cov uas tuav tej kev qhuab qhia uas seem los ntawm ib theem twg nruj nruj ces yog cov uas muab Vajtswv txwv tseg rau hauv tej kev qhuab qhia xwb, thiab lawv tej kev ntseeg Vajtswv mas pom tsis meej thiab paub tsis tseeb. Cov neeg zoo li ntawd ces tsis muaj hnub yuav tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim kiag li. Tsuas yog peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm nkaus xwb mas thiaj li yuav hais qhia tau tag nrho Vajtswv tus moj yam thiab hais qhia tau tag nrho Vajtswv qhov kev npaj siab cawm tag nrho noob neej, thiab tag nrho tej txheej txheem ntawm noob neej qhov kev cawm dim. Qhov no yog pov thawj qhia hais tias Nws tau tua yeej Ntxwgnyoog thiab muab tau noob neej lawm; nws yog pov thawj ntawm Vajtswv txoj kev yeej, thiab yog qhov kev hais qhia kom pom txog tag nrho Vajtswv tus moj yam. Cov uas to taub ib theem ntawm peb theem ntawm Vajtswv tes hauj lwm xwb ces tsuas paub ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Nyob rau hauv tib neeg txoj kev xav phem, nws yog ib qho yooj yim rau qhov ib theem ntawm tes hauj lwm no kom rais los mus ua ib co kev qhuab qhia, thiab ntshe nws yuav muaj tiag hais tias tib neeg yuav tsim tsa ib co kev cai nruj nruj txog Vajtswv thiab siv tib qho no ntawm Vajtswv tus moj yam los ua ib qho sawv cev rau tag nrho Vajtswv tus moj yam. Tshaj qhov ntawd, feem ntau ntawm tib neeg txoj kev xav hauv nruab siab ces twb raug sib xyaws tag nyob rau sab hauv lawm, ces qhov uas tib neeg txwv nruj nruj rau tus moj yam, tus kheej kiag, thiab lub tswv yim ntawm Vajtswv, nrog rau qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm, nyob rau hauv ib lub vaj voog uas tsis pub hla dhau, ntseeg hais tias yog Vajtswv zoo li no ib zaug lawm, ces Nws yuav zoo tib yam nkaus li ntawd txhua lub sij hawm thiab yuav tsis muaj hnub hloov li. Tsuas yog cov uas paub thiab txaus siab rau peb theem ntawm tes hauj lwm no xwb thiaj li paub Vajtswv tag nrho thiab meej meej. Yam tsawg kawg nkaus, lawv yuav tsis muab Vajtswv coj los tshab txhais zoo li tus Vajtswv ntawm cov neeg Yixayee, los sis cov neeg Yudais, thiab yuav tsis pom Nws zoo li ib tug Vajtswv uas yuav raug muab ntsia rau saum ntoo khaub li rau tib neeg mus tag ib txhis. Yog ib tug neeg twg tsuas los paub Vajtswv ntawm ib them ntawm Nws tes hauj lwm xwb, ces lawv qhov kev paub ntawd ces me dhau heev lawm, thiab muab xam los ces zoo li ib tee dej nyob rau hauv lub hiav txwv xwb. Tsis li ntawd, ces vim li cas coob tus ntawm cov neeg zov kev ntseeg qub ho muab Vajtswv ntsia ciaj ciaj rau saum ntoo khaub lig mas? Nws tsis yog vim tib neeg muab Vajtswv kaw cia rau hauv ib lub vaj voog tsis pub tawm dhau los?

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Peb theem ntawm tes hauj lwm yog ib co lus teev tseg txog tag nrho Vajtswv tes hauj lwm; tej ntawd yog ib co lus teev tseg txog Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej, thiab tej ntawd mas tsis yog lam xav hauv nruab siab xwb. Yog nej yeej xav nrhiav ib qho kev paub txog tag nrho Vajtswv tus moj yam, ces nej yuav tsum paub txog peb theem ntawm tes hauj lwm uas Vajtswv tau ua lawm, thiab, tshaj qhov ntawd, nej yuav tsum tsis txhob hla ib theem hlo li. Qhov no yog qhov tsawg tshaj plaws uas cov neeg xav nrhiav kev paub Vajtswv yuav tsum tau ua. Tib neeg tus kheej tsis muaj peev xwm yuav cia li tsim ib qho kev paub txog Vajtswv. Qhov no tsis yog ib qho uas tib neeg tus kheej yuav muaj peev xwm xav tau rau hauv nruab siab, los sis tsis yog ib qho tshwm sim los ntawm Vajntsujplig ib qho kev pab tshwj xeeb rau ib tug neeg twg. Tab sis, nws yog ib qho kev paub uas los tom qab tib neeg tau ntsib tau pom kiag Vajtswv tes hauj lwm lawm, thiab nws yog ib qho kev paub txog Vajtswv uas tsuas tshwm sim los tom qab uas tau ntsib tau pom kiag tej qhov tseeb ntawm Vajtswv tes hauj lwm lawm xwb. Ib qho kev paub zoo li ntawd mas tsis muaj cuab kav yuav muab tau yam yooj yooj yim, thiab tsis yog ib yam uas yuav sib qhia tau. Tag nrho tej ntawd mas yog tau los ntawm yus tus kheej txoj kev ntsib kev pom kiag xwb. Vajtswv qhov kev cawm dim rau noob neej mas yog qhov nyob hauv lub plawv ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm no, tab sis nyob rau hauv tes hauj lwm cawm dim kiag mas kuj muaj ntau txoj kev ua hauj lwm thiab ntau txoj kev uas Vajtswv tus moj yam raug muab hais qhia. Qhov no yog qhov nyuab tshaj plaws rau tib neeg los saib kom pom, thiab nws yog qhov no uas yog nyuab tshaj rau tib neeg to taub. Qhov kev sib cais ntawm tej tiam, tej kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, tej kev hloov nyob rau qhov chaw ua hauj lwm, tej kev hloov nyob rau ntawm cov neeg uas tau txais tes hauj lwm no, thiab ntxiv mus—tej no tag nrho ces suav nyob rau hauv peb theej ntawm tes hauj lwm tag nrho. Muab hais ncaj qha rau ib qho, ces qhov sib txawv ntawm Vajntsujplig txoj kev ua hauj lwm, nrog rau kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tus moj yam, daim duab, lub npe, lub koob npe, los sis lawm yam kev hloov, tag nrho ces puav leej yog ib qho nyob rau hauv peb theem ntawm tes hauj lwm tib si. Ib theem ntawm tes hauj lwm ces tsuas sawv cev tau rau ib qho xwb, thiab tsuas muaj mus txog ib tug ciaj ciam xwb. Nws tsis cuam tshuam txog kev sib faib ntawm tej tiam, los sis kev hloov nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, haj yam tsis cuam tshuam txog lwm kis li. Qhov no yog ib qho tseeb uas yeej pom tau meej meej. Peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog tag nrho ntawm Vajtswv tes hauj lwm nyob rau kev cawm noob neej. Tib neeg yuav tsum paub Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv tes hauj lwm ntawm kev cawm dim; yog tsis muaj qhov tseeb no, ces koj qhov kev paub txog Vajtswv yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog tej nyuag lus qhuav xwb, tsis muaj dab tsi tshaj tej niag lus yws daws dom ntawm rooj zaum xwb.

Xaiv tawm los ntawm “Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv qhov teev tseg txog Nau-a zaj keeb kwm no, nej puas pom ib feem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab? Muaj ib qho kawg rau Vajtswv txoj kev ua siab ntev rau tib neeg txoj kev qias vuab tsuab, kev qias neeg, thiab kev ua nruj ua tsiv. Thaum Nws mus txog qhov kawg ntawd lawm, Nws yuav tsis ua siab ntev mus ntxiv lawm thiab tab sis yuav pib Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev npaj tshiab, pib ua yam uas Nws yuav tsum tau ua, nthuav tawm Nws tej kev ua thiab lwm sab ntawm Nws tus moj yam. Nws txoj kev ua no tsis yog los qhia tias Nws yuav tsum tsis txhob raug ua tub qaug los ntawm tib neeg los sis tias Nws muaj hwj chim thiab kev npau taws puv npo, thiab nws tsis yog los qhia kom pom tias Nws muaj cuab kav rhuav tshem noob neej. Nws yog hais tias Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb uas dawb huv ntawd tsis cia los sis muaj kev ua siab ntev rau hom noob neej no los ua neej nyob rau ntawm Nws xub ntiag, los ua neej nyob rau hauv Nws txoj kev tswj fwm mus ntxiv lawm. Qhov ntawd hais tau tias, thaum tag nrho noob neej tawm tsam Nws, thaum tsis muaj ib tug twg uas Nws cawm tau nyob rau hauv tag nrho lub ntiaj teb lawm, ces Nws yuav tsis muaj kev ua siab ntev rau ib co noob neej zoo li ntawd thiab yuav, yam tsis yig li, ua Nws txoj kev npaj—los rhuav tshem hom noob neej no. Qhov Vajtswv ua li no yog txiav txim los ntawm Nws tus moj yam. Qhov no yog qhov tshwm sim ua tsim nyog, thiab ib qho tshwm sim uas txhua txhua tus raug tsim tawm los uas nyob hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm ntawd yuav tsum tau ris. Qhov no tsis yog qhia pom tias nyob rau hauv tiam tam sim no, Vajtswv tos tsis taus los ua Nws txoj kev npaj kom tiav hlo thiab cawm cov tib neeg uas Nws xav cawm lod? Nyob rau tej xwm txheej no, yam Vajtswv quav ntsej txog tshaj plaws yog dab tsi xwb? Tsis yog seb cov uas tsis caum raws Nws kiag li los sis cov uas tawm tsam Nws txhua txoj kev saib Nws los sis tawm tsam Nws li cas, los sis seb noob neej iab liam Nws li cas. Nws tsuas quav ntsej txog qhov seb cov uas caum raws Nws, cov khoom ntawm Nws txoj kev cawm dim hauv Nws txoj kev paj cawm tib neeg, puas raug ua kom muaj txhua yam los ntawm Nws, seb lawv puas tau rais los kom tsim nyog li Nws txoj kev txaus siab xwb. Hos rau cov tib neeg dua li cov caum raws Nws lawm ntawd, Nws tsuas nyob nyob mam muab ib qho kev rau txim rau los nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws xwb. Piv txwv li, dej hiav txwv ntas loj, av qeeg, thiab roob tawg. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Nws kuj tiv thaiv yam khov kho thiab saib xyuas cov ua caum raws Nws thiab tab tom yuav raug Nws cawm. Vajtswv tus moj yam yog li no: Nyob rau ib sab, Nws muaj cuab kav muaj kev ua siab ntev thiab kev uv taus cov tib neeg uas Nws npaj siab ua kom muaj txhua yam, thiab Nws muaj cuab kav tos lawv kom ntev li Nws muaj cuab kav ua tau; nyob rau lwm sab, Vajtswv kub siab lug ntxub thiab tsis nyiam Ntxwgnyoog-hom tib neeg uas tsis caum raws Nws thiab tawm tsam Nws kiag li. Txawm tias Nws tsis quav ntsej seb Ntxwgnyoog-hom tib neeg no puas caum raws Nws los sis pe hawm Nws, los Nws yeej tseem ntxub lawv thaum tseem muaj kev ua siab ntev rau lawv nyob hauv Nws lub siab, thiab thaum Nws txiav txim rau qhov kawg ntawm Ntxwgnyoog-hom tib neeg no, Nws kuj yog tab tom tos rau qhov los txog ntawm tej kauj ruam ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg thiab.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Thaum chiv thawj, Vajtswv tsim ib haiv noob neej uas raws li qhov Nws pom ces yeej zoo thiab ncawg Nws heev li lawm, tab sis lawv raug dej nyab muab rhuav tshem tom qab qhov ntxeev siab tawm tsam Nws lawm. Nws puas mob Vajtswv thaum ib haiv noob neej zoo li ntawd cia ploj ntais zoo li ntawd lawm xwb? Tseeb tiag nws yeej mob mas! Yog li Nws qhov kev hais qhia kom pom ntawm qhov mob no yog dab tsi? Nws ho raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub li cas? Nws raug muab teev tseg rau hauv phau Vajluskub rau hauv tej lus no: “Thiab Kuv yuav tsim Kuv qhov kev cog lus nrog nej, cov uas muaj cev nqaij daim tawv yuav tsis raug dej nyab los muab txiav tawm ntxiv lawm; yuav tsis muaj dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb ntxiv lawm.” Sob lus yooj yooj yim no nthuav tawm txog Vajtswv tej kev xav. Txoj kev puas ntsoog ntawm lub ntiaj teb no ua rau mob Nws nkawg nkaus li. Hauv tib neeg tej lus ces, Nws mas tu siab heev li. Peb yeej xav hauv nruab siab tias: Lub ntiaj teb uas muaj txoj sia puv nkaus ib zaug lawm ntawd ho zoo li cas tom qab qhov uas raug dej nyab muab rhuav tshem lawm? Lub ntiaj teb, uas tau muaj tib neeg nyob puv nkaus ua ntej ntawd, ho zoo li cas rau lub sij hawm ntawd? Tsis muaj ib tug noob neej nyob li lawm, tsis muaj tej uas raug tsim tawm los uas muaj sia li lawm, muaj dej txhua qhov txhia chaw thiab muaj kev puas ntsoog tawm rau saum nplaim dej lawm xwb. Ib qho chaw zoo li ntawd puas yog Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj thaum Nws tsim lub ntiaj teb mas? Tseeb tiag yeej tsis yog li! Vajtswv txoj kev npaj siab thaum chiv thawj yog kom pom txoj sia nyob thoob plaws daim av, kom pom cov noob neej uas Nws tau tsim lawm pe hawm Nws, tsis yog kom Nau-a yog tib tug nkaus xwb uas pe hawm Nws los sis tib tug nkaus xwb uas muaj cuab kav teb Nws lo lus hu los ua kom tiav hlo yam uas muab tso rau nws lawm xwb. Thaum noob neej ploj tag lawm, Vajtswv pom tsis yog yam uas Nws tau npaj siab thaum chiv thawj lawm tab sis rov qab ntawm qhov ntawd lawm. Ua cas Nws lub siab thiaj li yuav tsis mob? Yog li thaum Nws nthuav tawm Nws tus moj yam thiab nthuav tawm Nws tej kev xav, Nws thiaj li txiav txim siab. Hom kev txiav txim siab uas Nws ua ntawd yog dab tsi? Los mus ua ib rab hneev nti nyob rau saum cov huab (qhov ntawd yog, tej duab zaj uas peb pom) li ib qho kev cog lus nrog tib neeg, ib lo lus cog tseg uas Vajtswv yuav tsis siv dej nyab los rhuav tshem noob neej dua lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, nws kuj yog qhia rau tib neeg tias Vajtswv tau siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiab teb lawm thiab, kom noob neej thiaj li yuav cim ntsoov mus ib txhis tias vim li cas Vajtswv ho ua tej yam zoo li ntawd.

…………

Qhov twg ntawm Vajtswv tus moj yam uas peb tsim nyog kawm txog los ntawm qhov no los? Vajtswv tau ntxub tib neeg vim tib neeg tawm tsam Nws, tab sis nyob hauv Nws lub siab, Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua rau noob neej mas yeej tseem tsis tau hloov li. Txawm tias thaum Nws rhuav tshem noob neej los, Nws lub siab yeej tseem tsis tau hloov li. Thaum noob neej muaj kev qias vuab tsuab thiab kev tsis mloog lus puv nkaus rau Vajtswv mus txog ntua qhov uas phem kawg lawm, ces Vajtswv yuav tsum tau rhuav tshem haiv noob neej no, vim Nws tus moj yam thiab Nws lub ntsiab tseeb, thiab mus raws li Nws tej keeb laj fai. Tab sis vim Vajtswv lub ntsiab tseeb, Nws tseem hlub tshua nooj neej, thiab haj tseem xav siv ntau txoj hau kev los txhiv noob neej kom lawv thiaj li muaj cuab kav ua tau lub neej txuas ntxiv mus. Tib neeg, txawm li cas los xij, tawm tsam Vajtswv, tsis mloog Vajtswv lus txuas ntxiv, thiab tsis kam lees txais Vajtswv txoj kev cawm dim; qhov ntawd ces yog, tsis kam lees txais Nws tej kev npaj siab uas zoo. Txawm Vajtswv yuav hu lawv, ceeb toom lawv, pub rau lawv, pab lawv, los sis zam lawv li cas los xij li, tib neeg yeej tsis to taub los sis saib qhov no muaj nqis li, los sis lawv tsis quav ntsej li. Hauv Nws txoj kev mob siab, Vajtswv yeej tseem tsis hnov qab muab Nws qhov kev zam uas siab kawg rau tib neeg, tos ntsoov rau tib neeg txoj kev thim xav. Tom qab Nws mus txog rau Nws qhov kawg lawm, Nws ua qhov uas Nws yuav tsum tau ua yam tsis yig li. Muab ua lwm lo lus hais, muaj ib lub sij hawm teem cia thiab ib qho txheej txheem txij ntawm lub sij hawm Vajtswv npaj rhuav tshem noob neej mus rau qhov pib ntawm Nws tes hauj lwm rhuav tshem noob neej. Muaj qhov txheej txheem no rau lub hom phiaj ntawm qhov kev pab tib neej thim xav, thiab qhov no yog qhov hwv tsam kawg uas Vajtswv muab rau tib neeg. Yog li Vajtswv ua dab tsi xwb nyob rau lub caij ua ntej qhov kev rhuav tsheem noob neej no nas? Nws ua ib teg hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov kev ceeb toom thiab nqua hu. Txawm yuav muaj kev mob thiab tu siab npaum li cas rau hauv Vajtswv lub siab los xij, Nws yeej tseem muab Nws txoj kev saib xyuas, kev txhawj xeeb, thiab kev hlub tshua uas muaj ntau heev rau noob neej. Peb pom dab tsi los ntawm qhov no? Tsis tas ua xyem xyav li, peb yeej pom tias Vajtswv txoj kev hlub rau noob neej mas yeej muaj tiag thiab tsis yog tej yam uas Nws lam hais ntawm di ncauj xwb. Nws muaj tseeb, tuav tau thiab saib muaj nqis tau, tsis yog cuav, tsuas dub, dag ntxias los sis ua txuj. Vajtswv tsis muaj hnub siv ib qho kev dag ntxias twg los sis tsim tej duab cuav los ua kom tib neeg pom tias Nws mas ntxim hlub. Nws yeej tsis siv cov lus tim khawv cuav los cia kom tib neeg pom Nws txoj kev ntxim hlub, los sis los qhia Nws txoj kev ntxim hlub thiab kev dawb huv yam qhib lug. Tej xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam no tsis tsim nyog rau tib neeg txoj kev hlub thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev pe hawm thiab lod? Tej ntawd tsis tsim nyog rau txoj kev saib kom muaj nuj nqis thiab lod? Nyob rau qhov no, Kuv xav nug nej tias: Tom qab qhov hnov cov lus no lawm, nej puas xav tias Vajtswv txoj kev zoo tsuas lam yog cov lus qhuav qhawv uas nyob rau hauv ib nploog ntawv xwb? Puas yog Vajtswv txoj kev ntxim hlub tsuas yog cov lus qhuav qhawv xwb? Tsis yog! Tsis yog kiag li! Vajtswv txoj kev siab tshaj plaws, kev zoo, kev dawb huv, kev zam txim, kev hlub, thiab ntau yam ntxiv—txhua qhov ntsiab uas muaj ntxaws ntxaws ntawm txhua qho xeeb ceem ntawm Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb mas yeej pom muaj kev hais qhia kom pom qhov muaj qab hau txhua txhua zaus uas Nws ua Nws tes hauj lwm, raug nthuav qhia nyob rau hauv Nws txoj kev xav rau tib neeg, thiab kuj raug ua tiav hlo thiab pom muaj rau hauv txhua tus tib neeg. Tsis hais seb koj puas tau hnov nws dua li, Vajtswv yeej saib xyuas txhua tus tib neeg rau hauv txhua txoj hau kev uas ua tau, uas yog siv Nws lub siab dawb paug, lub tswv yim, thiab ntau txoj xub ke los ua kom txhua tus tib neeg sov siab, thiab tsa kom txhua tus tib neeg tus ntsuj plig tsim dheev los. Qhov no yog ib qho tseeb ua cam tsis tau.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej I” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Vajtswv txoj kev siv hluav taws los rhuav tshem lub nroog Xaudoos yog Nws txoj hau kev uas nrawm tshaj plaws ntawm kev muab tib neeg los sis ib yam dab tsi ua kom puas tsuaj pov tseg tag nrho. Kev hlawv cov tib neeg ntawm lub nroog Xaudoos yog ib yam tshaj ntawm lawv lub cev ntaj ntsug; nws tau rhuav tshem tus ntsuj plig tag nrho huv si, lawv lub siab thiab lub cev, ua kom tseeb meej tias cov tib neeg hauv lub nroog tsis muaj nyob ntxiv mus lawm tsis hais tej khoom ntiaj teb thiab lub ntiaj teb uas tib neeg ntsia tsis pom. Qhov no yog ib txoj hau kev uas Vajtswv qhia thiab nthuav tawm txog Nws txoj kev npau taws. Kev nthuav tawm thiab qhia tawm li no yog ib qho tseeb ntawm Vajtswv txoj kev npau taws, thiab nws kuj yog ib qho kev nthuav tawm ntawm lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees. Thaum Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws los, Nws tau tseg tsis nthuav tawm kev hlub tshua los sis kev siab zoo ntxim hlub lawm, los sis Nws tsis qhia tawm ib qho kev nyiaj taus los sis siab ntev lawm; yeej tsis muaj leej twg, yam twg los sis qhov muaj qab hau twg yuav tuaj yeem yaum tau Nws kom ua siab ntev ntxiv mus, los rov qab hlub tshua dua ib zaug ntxiv, thiab kom Nws muaj kev nyiaj taus ntxiv mus. Dhau ntawm tej no, yeej tsis muaj kev tos ib pliag kiag li, Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj, ua raws li yam Nws xav ua. Nws yuav ua tej no kom nrawm thiab du lug raws nraim lis Nws qhov kev xav. Qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv tso Nws txoj kev npau taws thiab lub hwj chim loj tshaj los, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua tub qaug, thiab nws kuj tseem yog kev hais qhia kom pom txog ib qho ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees thiab. Thaum tib neeg ua tim khawv tias Vajtswv mob siab rau thiab hlub tib neeg, lawv tsis muaj cuab kav pom tau Nws qhov kev npau taws, pom Nws lub hwj chim loj tshaj los sis hnov txog Nws kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Tej yam no ib txwm ua rau tib neeg ntseeg tias Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees tsuas yog ib hom kev hlub tshua, kev nyiaj taus thiab kev hlub xwb. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom Vajtswv rhuav tshem ib lub nroog los sis ntxub ntxaug ib tug tib neeg, Nws txoj kev npau taws ntawm kev rhuav tshem tib neeg pov tseg thiab Nws lub hwj chim loj tshaj ua rau tib neeg ntsia pom lwm sab ntawm Nws tus yam ntxwv ncaj ncees. Qhov no yog qhov Vajtswv txoj kev nyiaj tsis taus rau txoj kev txhaum. Vajtswv tus yam ntxwv uas nyiaj tsis taus txoj kev txhaum mas loj tshaj li ib tug muaj sia xav tau, thiab nruab nrab ntawm yam tsis muaj sia, tsis muaj yam twg muaj peev xwm los cuam tshuam nws los sis muaj feem nrog nws; tsis hais kev qog los sis ua raws. Vim li ntawd, qhov ntawm Vajtswv tus yam ntxwv no yog ib yam uas tib neeg tsim nyog yuav tsum paub tshaj plaws. Tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj muaj hom yam ntxwv zoo li no, thiab tsuas yog Vajtswv Tus Kheej nkaus xwb thiaj coj hom yam ntxwv zoo li no. Vajtswv muaj hom yam ntxwv ncaj ncees zoo li no vim yog Nws ntxub txoj kev lim hiam, kev ntsaus ntuj, kev ntxeev siab thiab kev ua phem ntawm Ntxwgnyoog—kev qias vuab tsuab thiab kev nqos noob neej—vim yog Nws ntxub txhua txoj kev ua txhaum uas tawm tsam Nws vim yog Nws dawb huv thiab lub ntsiab tseem ceeb uas tsis muaj ceeb dab tsuas kiag li. Nws vim yog tej no uas Nws yuav tsis raug kev txom nyem ib qho dab tsi los ntawm yam raug tsim los sis tsis raug tsim uas yuav los tawm tsam los sis twv Nws yam tab meeg lug. Txawm tias yog tus tib neeg uas Nws tau muaj kev hlub tshua rau los sis tus uas Nws tau xaiv los lawm, yog tau ua tshum Nws tus yam ntxwv thiab ua txhaum Nws tej hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua siab ntev thiab kev nyiaj taus, thiab Vajtswv yuav qhia thiab nthuav tawm txog Nws tus yam ntxwv ncaj ncees uas nyiaj tsis taus ib qhov kev txhaum yam tsis muaj kev hlub tshua los sis tsis tos hlo li.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nws muaj cov hauv paus ntsiab lus rau Vajtswv tej kev ua, thiab ua ntej yuav txiav txim siab Nws yuav siv ib lub sij hawm ntev los soj qab xyuas thiab ua tib zoo tshuaj xyua; Nws yuav tsis lam tau lam txiav txim siab los sis pom zoo sai sai ua ntej yuav txog lub sij hawm yog. Tej lus sib hloov pauv mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv qhia rau peb pom tias Vajtswv qhov kev txiav txim siab rhuav Xaudoo pov tseg yeej tsis muaj ib qho luaj dev luaj mub tias tsis raug li, vim Vajtswv twb paub lawm tias hauv lub nroog no tsis muaj txog plaub caug tus neeg ncaj ncees, los sis peb caug tus neeg ncaj ncees, los sis nees nkaum tus neeg ncaj ncees hlo li. Haj tseem twb tsis muaj txog kaum leej thiab. Tsuas muaj tib tug neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog no uas yog Lauj xwb. Txhua yam uas tau tshwm sim rauv hauv Xaudoo thiab nws tej xwm txheej yeej raug soj qab xyuas los ntawm Vajtswv lawm, thiab yog yam uas Vajtswv paub zoo ib yam nkaus li paub Nws tus kheej sab qaum tes ntag. Yog li ntawd, Nws qhov kev txiav txim siab thiaj li tsis yuam kev hlo li. Qhov txawv ces, yog muab piv rau Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus, ces tib neeg ruam qauj heev, ruam heev thiab tsis paub qab hau dab tsi hlo li, xam pom tsis deb li. Qhov no yog yam uas peb pom rau hauv qhov sib hloov pauv mus los ntawm Anplahas thiab Vajtswv. Vajtswv yeej tau muab Nws tus moj yam los txij puag thaum pib los txog niaj hnub tam sim no lawm. Yog li, nyob rau ntawm no mas, nws kuj yog Vajtswv tus moj yam uas peb yuav tsum tau pom thiab. Qhov ntau los tsawg ntawd yog yam yooj yooj yim xwb—qhov ntawd qhia tsis tau dab tsi li—tiam sis nyob rau ntawm no mas nws muaj ib qho kev nthuav tawm txog Vajtswv tus moj yam uas tseem ceeb heev. Vajtswv yuav tsis rhuav tshem lub nroog vim ntawm qhov muaj tsib caug tus neeg ncaj ncees. Qhov no puas yog Vajtswv txoj kev hlub tshua? Puas yog vim ntawm Nws txoj kev hlub thiab kev thev taus? Nej puas tau pom sab no ntawm Vajtswv tus moj yam? Txawm tias nws tsuas muaj kaum leej neeg ncaj ncees xwb los xij, Vajtswv yuav tsis rhuav lub nroog pov tseg, vim ntawm kawm leej neeg ncaj ncees no. Vajtswv txoj kev thev taus thiab kev hlub puas yog qhov no los sis tsis yog qhov no? Vim ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua, kev thev taus, thiab kev txhawj txog cov neeg ncaj ncees no, Nws thiaj li tsis rhuav lub nroog no pov tseg. Qhov no yog Vajtswv txoj kev thev taus. Thiab thaum kawg, yam ua tau los uas peb pom yog dab tsi? Thaum Anplahas tau hais tias, “Tej zaum yuav nrhiav tau kaum leej nyob rau qhov ntawd,” Vajtswv tau hais tias, “Kuv yuav tsis rhuav tshem nws.” Tom qab ntawd, Anplahas thiaj tau hais tias tsis muaj ntxiv lawm—vim nyob hauv Xaudoo twb tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog kaum leej raws nws tau hais, thiab nws thiaj li tsis hais ntxiv lawm, thiab thaum lub sij hawm ntawd nws thiaj li to taub tias vim li cas Vajtswv thiaj li tau txiav txim siab rhuav Xaudoo pov tseg. Hauv qhov no, peb pom Vajtswv tus moj yam yog dab tsi? Hom kev txiav txim uas Vajtswv tau ua yog dab tsi? Vajtswv tau txiav txim siab tias, yog lub nroog no tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog kaum leej, ces Nws yuav tsis tso cai cia nws muaj nyob lawm, thiab yuav rhuav nws pov tseg xwb xwb li. Qhov no tseem tsis yog Vajtswv txoj kev chim siab thiab los? Qhov kev chim siab no puas sawv cev rau Vajtswv tus moj yam? Tus moj yam no puas yog kev qhia tshwm ntawm Vajtswv lub ntsiab tseeb uas ncaj ncees, uas tib neeg yuav tsum tsis txhob ua txhaum rau? Thaum tau paub meej tias nws tsis muaj cov neeg ncaj ncees txog laum leej nyob rau hauv Xaudoo lawm, Vajtswv yeej yuav rhuav lub nroog pov tseg xwb xwb li, thiab yuav tsum rau txim rau cov neeg nyob hauv lub nroog ntawd kom hnyav heev, vim lawv tau tawm tsam Vajtswv, thiab vim hais tias lawv yog neeg qias vuab tsuab thiab lwj liam.

… Vajtswv txoj kev hlub tshua thiab kev thev taus yeej muaj tiag tiag, tiam sis Vajtswv txoj kev dawb huv thiab txoj kev ncaj ncees thaum Nws tso Nws txoj kev chim siab tawm los kuj nthuav tawm qhia rau tib neeg txog Vajtswv sab uas tsis zam kom muaj kev txhaum nyob li. Thaum tib neeg muaj peev xwm ua tau puv npo raws li Vajtswv cov lus txib thiab tej kev ua kom hawm raws li Vajtswv tej kev cheem tsum lawm, Vajtswv yog tus muab Nws txoj kev hlub tshua rau tib neeg ntau tshaj plaws; thaum tib neeg muaj txoj kev lwj liam, kev ntxub thiab kev ua yeeb ncuab rau Nws puv npo lawm, mas Vajtswv npau taws tiag tiag li. Nws npau taws tiag tiag mus txog rau theem twg? Nws txoj kev chim siab yuav muaj mus kom txog thaum Vajtswv tsis pom muaj tib neeg txoj kev tawm tsam thiab tsis ua phem li lawm, kom mus txog thaum lawv tsis nyob tim ntsej tim muag rau ntawm Nws xub ntiag lawm. Tsuas yog li ntawd xwb Vajtswv txoj kev npau taws thiaj li yuav ploj mus tau. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yuav yog leej twg los xij, yog lawv lub siab tau rais mus nyob deb ntawm Vajtswv lawm thiab tau tig ntawm Vajtswv mus deb lawm, ces yeej yuav tsis tig tau rov qab los li lawm, ces txawm tias, rau txhua qho kev tshwm sim los sis lawv tej kev ntshaw uas xav tau, lawv xav pe hawm thiab caum raws thiab mloog Vajtswv lus rau hauv lawv lub cev los sis rau hauv lawv txoj kev xav li cas los xij, Vajtswv txoj kev chim siab yuav raug muab tso los yam tsis paub tag li. Nws yuav zoo li ntawd thaum Vajtswv tso Nws qhov kev npau taws tshaj plaws los, thaum muab sij hawm rau tib neeg ntau txaus lawm, thaum nws tau tso los lawm ces yuav tsis muaj hnub thim rov qab tau li lawm, thiab Nws yeej yuav tsis yog tus hlub tshua thiab tus thev taus rau ntawm tib neeg ntiaj teb li lawm. Qhov no yog ib sab ntawm Vajtswv tus moj yam uas thev tsis taus kev txhaum. Nyob rau ntawm no, nws zoo li qhov ib txwm muaj rau cov tib neeg uas Vajtswv yuav tau rhuav ib lub nroog pov tseg, vim, nyob hauv Vajtswv ob lub qhov muag, ib lub nroog uas muaj kev txhaum puv npo tsis tuaj yeem pub muaj nyob thiab tsis pub nyob mus ntxiv lawm, thiab nws yog lub laj thawj uas Vajtswv yuav tsum rhuav nws pov tseg. Tiam sis yam uas tau tshwm sim ua ntej thiab tom qab Nws txoj kev rhuav tshem ntawm lub nroog Xaudoo, peb pom tag nrho Vajtswv tus moj yam. Nws yog tus thev taus thiab hlub tshua rau yam uas siab zoo thiab zoo nkauj thiab zoo; rau yam uas phem, txhaum, thiab lim hiam, mas Nws npau taws tiag tiag rau tej yam zoo li ntawd, xws li uas Nws txoj kev npau taws yeej tsis paub ploj ntawm Nws mus li. Tej no yog ob yam qauv thiab cov xeeb ceem tseem ceeb ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab, tshaj qhov no, Vajtswv tau qhia tshwm txog ob yam no suav txij thaum pib mus txog ntua rau thaum kawg: txoj kev hlub tshua tshaj plaws thiab txoj kev npau taws tshaj plaws.

Xaiv tawm los ntawm “Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yahauvas, tom qab tsim noob neej, tsis qhia los sis coj lawv los ntawm Adas mus rau Nau-as. Tab sis, tseem tsis tau txog lub sij hawm tom qab dej nyab ntiaj teb tas ces Nws mam pib coj cov neeg Yixayee, uas yog Nau-as thiab Adas cov xeeb ntxwv. Nws tes hauj lwm thiab cov lus tshaj tawm hauv teb chaws Yixayee muab kev taw qhia rau txhua tus neeg Yixayee uas nyob thoob plaws teb chaws Yixayee, qhov no qhia tib neeg tias Yehauvas tsis tsuas yog muaj peev xwm tshuab tau txoj pa rau tib neeg xwb, yog ua kom tib neeg muaj txoj sia los ntawm Nws thiab sawv los ntawm cov hmoov av los ua tib neeg ciaj sia, tab sis tias Nws kuj tuaj yeem rhuav tshem tau tib neeg, thiab tsawm foom tib neeg, thiab siv Nws tus pas los tswj hwm tib neeg. Yog li, kuj tib yam nkaus thiab, lawv pom tias Yehauvas tuaj yeem coj tib neeg lub neej hauv ntiaj teb, thiab hais lus thiab ua hauj lwm nrog tib neeg raws li cov teev ntawm nruab hnub thiab hmo ntuj. Qhov hauj lwm Nws tau ua tsuas yog ua kom Nws cov neeg paub tias tib neeg yog Nws xuas hmoov av tsim ua, thiab ntxiv ntawd kom paub tias Nws yog tus tsim tib neeg. Tsis yog qhov no nkaus xwb, tab sis Nws xub ua Nws txoj hauj lwm hauv teb chaws Yixayee kom lwm tus neeg thiab lwm haiv neeg (tus twg ua qhov tseeb tsis raug cais ntawm hauv teb chaws Yixayee, tab sis tau raug txiav tawm ntawm cov neeg Yixayee, tiam sis tseem yog cov los ntawm Adas thiab Evas) tej zaum tau txais Yehauvas txoj moo zoo los ntawm teb chaws Yixayee, kom txhua tus tib neeg hauv qab ntuj khwb no muaj peev xwm hwm Yehauvas thiab tuav Nws kom zoo.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas tau muab ntau cov lus txib rau Mauxes xa mus rau cov neeg Yixayee uas raws nws qab tawm hauv teb chaws Iyiv los. Cov lus txib no tau muab los ntawm Yehauvas rau cov neeg Yixayee thiab tsis muaj feem xyuam rau cov neeg Iyiv; lawv raug tsim kom ceev tau cov neeg Yixayee, thiab Nws siv kev cai los txib lawv. Txawm hais tias lawv hwm hnub Xanpataus, txawm lawv hwm lawv niam lawv txiv, txawm lawv pe hawm mlom, thiab lwm yam ntxiv—cov no yog cov hauv paus ntsiab lus uas txiav txim tias txhaum los sis ncaj ncees. Nyob rau ntawm lawv, muaj qee leej raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws, qee leej raug pob zeb ntaus tuag, thiab qee leej tau txais koob hmoov los ntawm Yehauvas, thiab qhov no tau raug txiav txim siab seb lawv puas mloog cov lus txib no. Cov uas tsis ua rau hnub Xanpataus raug pob zeb ntaus tuag. Cov pov thawj uas tsis ua raws hnub Xanpataus raug npuaj los ntawm Yehauvas tus nplaim taws. Cov neeg uas tsis hwm lawv niam lawv txiv, kuj puas leej raug pob zeb ntaus tuag thiab. Tag nrho cov no yog qhia los ntawm Yehauvas. Yehauvas tau rhawv Nws cov lus txib thiab cov kev cai kom, thaum Nws coj lawv hauv lawv lub neej, tib neeg yuav tsum mloog thiab ua raws li Nws cov lus thiab tsis tig tawm tsam Nws. Nws siv cov kev cai no los tswj kom cov neeg yug me nyuam tshiab kom nyob hauv qab kev tswj, qhov zoo dua los tsim lub hauv paus rau Nws txoj hauj lwm yav tom ntej. Thiab yog li, los ntawm tes hauj lwm uas Yehauvas tau ua, thawj tiam hu ua Tiam Muaj Kev Cai. Txawm hais tias Yehauvas tau hais ntau yam thiab ua ntau yam hauj lwm los, Nws tsuas yog coj cov neeg mus rau qhov zoo, qhia cov tib neeg tsis lees paub no txog kev ua tib neeg, yuav ua neej nyob li cas, yuav ua li cas kom nkag siab txog Yehauvas txoj hau kev. Rau feem ntau, txoj hauj lwm Nws tau ua yog kom cov neeg ua raws li Nws txoj hau kev thiab ua raws li Nws cov kev cai. Tes hauj lwm tau ua tiav rau cov neeg uas muaj kev coj tsis ncaj ntiav; nws tsis txuas ntxiv kom txog qhov mus hloov lawv tus yam ntxwv los sis kev nce qib hauv lub neej. Nws tsuas yog txhawj txog kev siv cov kev cai los txwv thiab tswj hwm tib neeg xwb. Rau cov neeg Yixayee nyob rau lub sij hawm ntawd, Yehauvas tsuas yog ib tug Vajtswv nyob hauv lub tuam tsev xwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj. Nws yog ib tug ncej huab, ib tug ncej nplaim taws. Txhua yam uas Yehauvas xav kom lawv ua yog ua raws li tib neeg niaj hnub no paub txog Nws cov kev cai thiab cov lus txib—ib tug tseem tuaj yeem hais tau tias cov kev cai—vim hais tias yam uas Yehauvas ua tsis yog tsim los hloov lawv, tab sis kom muab ntau yam ntxiv uas tib neeg yuav tsum muaj thiab qhia lawv los ntawm Nws tus kheej lub qhov ncauj vim hais tias, tom qab tau raug tsim los, tib neeg tsis muaj ib yam dab tsi uas nws yuav tsum muaj. Thiab yog li, Yehauvas tau muab cov khoom uas lawv yuav tsum muaj rau lawv lub neej hauv ntiaj teb, ua rau cov neeg uas Nws tau coj dhau ntawm lawv ob tug poj koob yawg koob, Adas thiab Evas, vim tias qhov uas Yehauvas tau muab rau lawv tshaj qhov Nws tau muab rau Adas thiab Evas thaum pib lawm. Txawm li cas los xij, txoj hauj lwm uas Yehauvas tau ua hauv teb chaws Yixayee tsuas yog los coj tib neeg thiab ua rau kom tib neeg paub txog lawv tus Tswv Tsim xwb. Nws tsis tau txeeb los sis hloov lawv, tab sis tsuas yog coj lawv xwb. Nov yog tag nrho tes hauj lwm uas Yehauvas ua nyob rau Tiam Muaj Kev Cai. Nws yog keeb kwm yav dhau los, zaj dab neeg tseeb, lub ntsiab tseem ceeb ntawm Nws txoj hauj lwm thoob plaws daim av Yixayee, thiab qhov pib ntawm Nws txoj hauj lwm rau txhiab xyoo—kom ceev tau tib neeg nyob hauv Yehauvas ob txhais tes. Los ntawm qhov no tau tshwm sim muaj ntau tes hauj lwm ntxiv nyob rau hauv Nws txoj kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo.

Xaiv tawm los ntawm “Tes Hauj Lwm nyob hauv Tiam Muaj Kev Cai” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tes dej num uas Yexus ua yog raws li tej kev cheem tsum ntawm tib neeg nyob rau tiam ntawd. Nws tes hauj lwm yog los cawm tib neeg, los zam lawv tej kev txhaum rau lawv, thiab yog li Nws tus moj yam yeej yog ib tug ntawm kev txo hwj chim, kev ua siab ntev, kev hlub, kev tshua, kev tswj tus kheej, kev hlub tshua, kev ua siab zoo. Nws coj hmoob hlub thiab koob hmoov ntau heev los rau tib neeg, thiab tag nrho tej khoom uas tib neeg yuav zoo siab xyiv fab rau, Nws muab txoj kev zoo siab xyiv fab rau lawv: kev thaj yeeb thiab kev zoo siab, Nws txoj kev zam txim thiab kev hlub, Nws txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo. Nyob rau lub sij hawm no, qhov uas muaj khoom ntau los ua kom zoo siab xyiv fab uas tib neeg tau ntsib—txoj kev xav thaj yeeb thiab kev ruaj ntseg nyob hauv lawv lub siab, txoj kev xav uas ruaj khov nyob hauv lawv tej ntsuj nplig, thiab qhov lawv vam khom rau Yexus uas yog tus Cawm Seej—uas yog nqis mus rau tiam uas lawv ua neej nyob. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tib neeg twb raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab yog li yuav kom ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tiav mas cheem tsum ib qho hmoov hlub kom ntau, kev tswj tus kheej tas mus li thiab kev ua siab ntev ntau heev, thiab tseem ntau tshaj ntawd, ib txoj kev theej txhoj uas tsim nyog los ntxuav tib neeg tej kev txhaum, kom thiaj muaj ib qho hloov pauv. Yam uas tib neeg pom nyob rau Tiam Hmoov Hlub mas tsuas yog Kuv txoj kev theej txhoj ntawm txoj kev ntxuav tib neeg tej kev txhaum xwb: Yexus. Txhua yam uas lawv paub ces yog qhov uas Vajtswv yeej muaj kev hlub tshua thiab kev tswj tus kheej tau, thiab txhua yam uas lawv pom ces yog txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo ntawm Yexus. Nov yog tag nrho vim hais tias lawv yug nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Thiab yog li, ua ntej lawv yuav raug cawm dim, lawv yuav tsum tau zoo siab xyiv fab rau ntau hom hmoov hlub uas Yexus muab rau lawv kom tau txiaj ntsig los ntawm qhov hmoov hlub no. Txoj kev no, tej zaum lawv kuj yuav raug zam txim rau lawv tej kev txhaum los ntawm lawv txoj kev zoo siab xyiv fab rau qhov hmoov hlub, thiab tej zaum kuj muaj feem raug cawm dim los ntawm qhov zoo siab xyiv fab rau Yexus txoj kev tswj tus kheej thiab ua siab ntev. Tsuas yog los ntawm Yexus txoj kev tswj tus kheej thiab kev ua siab ntev xwb lawv thiaj li muaj cai los txais txoj kev zam txim thiab zoo siab xyiv fab rau qhov hmoov hlub uas Yexus pub. Ib yam li Yexus tau hais: Kuv tsis yog los cawm cov ncaj ncees tab sis cov neeg txhaum, los pub cov neeg txhaum kom raug zam txim ntawm lawv tej kev txhaum. Yog tias, thaum Nws rais los ua cev nqaij daim tawv, Yexus coj tus moj yam ntawm txoj kev txiav txim, kev tsawm foom, thiab kev tsis zam txim rau tib neeg tej kev txhaum los, ces tib neeg yeej yuav tsis muaj feem raug cawm dim, thiab yuav nyob muaj kev txhaum mus ib txhis li. Yog muaj li no, txoj kev npaj cawm neeg rau-txhiab-xyoo yuav los nres rau hauv Tiam Muaj Kev Cai, thiab Tiam Muaj Kev Cai yuav raug muab rub txuas rau txhiab xyoo. Tib neeg tej kev txhaum tsuas yuav muaj loj hlob ntxiv thiab muaj kev txom nyem ntau, thiab txoj kev tsim tib neeg yuav tsis muaj txiaj ntsim dab tsi. Tib neeg tsuas yuav muaj peev xwm ua dej num rau Yehauvas nyob hauv txoj kev cai xwb, tab sis lawv tej kev txhaum yuav loj dua cov tib neeg uas xub tsim tej kev txhaum. Yexus hlub tib neeg ntau npaum li cas, zam txim rau lawv tej kev txhaum thiab coj txoj kev hlub tshua thiab kev ua siab zoo uas tsim nyog los, tib neeg muaj cai kom raug cawm dim los ntawm Yexus ntau npaum li ntawd, kom raug hu ua cov me nyuam yaj uas ploj lawm uas Yexus siv nyiaj txiag ntau mus yuav rov qab los. Ntxwgnyoog cuam tshuam tsis tau tes dej num no, rau qhov Yexus saib Nws cov ntseeg li ib leej niam uas muaj kev hlub saib xyuas tus me nyuam mos ntawm nws xub ntiag. Nws tsis chim los sis tsis nyiam lawv, tab sis muaj txoj kev nplij puv npo; Nws yeej tsis ua npau taws vog rau hauv lawv, tab sis zam lawv tej kev txhaum thiab tsis saib rau lawv txoj kev ruam thiab kev tsis to taub, txog ntua rau theem uas hais tias, “Zam txim rau lwm tus xya caum zaus xya zaus.” Yog li lwm tus lub siab thiaj hloov vim Nws lub siab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb tib neeg thiaj tau txais kev zam txim rau lawv tej kev txhaum los ntawm Nws txoj kev ua siab ntev tswj tus kheej.

Xaiv tawm los ntawm “Zaj Tseem Dab Neeg Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Yexus lub hom phiaj mas yog ua kom tib neeg dim, nyob ntxiv mus, thiab kom lawv muaj sia nyob rau ib txoj kev zoo zog. Nws cawm tib neeg tawm ntawm txoj kev txhaum ces kom lawv thiaj tsum qhov kev nqis mus rau txoj kev phem thiab kom tsis txhob nyob rau hauv Dab Teb thiab ntuj tawg ntxiv lawm, thiab los ntawm qhov kev cawm tib neeg tawm hauv Dab Teb thiab ntuj tawg los, Yexus cia lawv ua neej nyob ntxiv mus. Tam sim no, tiam kawg twb los txog lawm. Vajtswv yuav ua kom tib neeg puas tsuaj thiab rhuav tshem tag nrho haiv tib neeg, qhov ntawd ces yog, Nws yuav hloov noob neej txoj kev ntxeev siab. Vim qhov laj thawj no, nws yuav yog ib qho uas tsis muaj hnub yuav ua tau li, nrog rau tus moj yam uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub yav tag los, rau qhov uas kom Vajtswv xaus tiam no los sis coj Nws qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo los kom tawg paj txi txiv. Txhua txhua tiam yeej muaj ib qho kev sawv cev tshwj xeeb rau Vajtswv tus moj yam, thiab txhua tiam yeej muaj tes hauj lwm uas Vajtswv yuav tsum ua kom tiav. Yog li ntawd, tes hauj lwm uas Vajtswv Tus Kheej kiag ua nyob rau ib tiam twg yeej muaj kev hais qhia kom pom txog Nws tus moj yam tseeb, thiab tag nrho Nws lub npe thiab tes hauj lwm yeej hloov raws li tiam ntawd—lawv yeej tshiab tas mus li xwb. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, tes hauj lwm coj noob neej kev yog ua nyob rau hauv lub npe ntawm Yehauvas, thiab thawj theem ntawm tes hauj lwm raug pib ua nyob rau hauv ntiaj teb. Nyob rau theem no, tes hauj lwm yog muaj kev tsim tsa lub tuam tsev thiab lub thaj, thiab siv kev cai los coj cov tib neeg ntawm Yixayee thiab los ua hauj lwm nyob nrog rau lawv. Qhov uas coj cov neeg ntawm Yixayee ntawd, Nws pib ib lub chaw tiag taw rau Nws tes hauj lwm nyob hauv ntiaj teb. Los ntawm qhov chaw tiag taw no, Nws tau nthuav Nws tes hauj lwm kom dav mus dhau plaws Yixayee, ces hais tau hais tias, pib hauv Yixayee mus, Nws nthuav Nws tes hauj lwm tawm mus rau sab nraud, kom cov neeg tej tiam tom qab thiaj li maj mam los paub hais tias Yehauvas yog Vajtswv, thiab hais tias Yehauvas yog tus tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab hais tias Yehauvas yog tus uas tsim txhua yam uas raug tsim tawm los. Nws tseb Nws tes hauj lwm thoob plaws cov neeg ntawm Yixayee tawm mus dhau plaws lawv rau sab nraud lawm. Daim av ntawm Yixayee yog thawj qhov chaw dawb huv ntawm Yehauvas tes hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb, thiab nws yog nyob rau hauv daim av ntawm Yixayee uas Vajtswv xub los ua hauj lwm nyob rau hauv ntiaj teb. Qhov ntawd yog tes hauj lwm ntawm Tiam Muaj Kev Cai. Nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub, Yexus yog tus Vajtswv uas cawm tib neeg. Qhov Nws muaj thiab yog ces yog hmoov hlub, kev hlub, kev khuv leej, kev uv, kev ua siab ntev, kev txo hwj chim, kev saib xyuas, thiab kev zam, thiab qhov ntau heev ntawm tes hauj lwm uas Nws ua ces yog ua rau txoj kev txhiv dim ntawm tib neeg. Nws tus moj yam yog tus uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub, thiab vim yog Nws muaj kev khuv leej thiab kev hlub, Nws thiaj yuav tsum raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg, es kom qhia tau kom pom hais tias Vajtswv hlub tib neeg ib yam nkaus li Nws Tus Kheej, hlub heev li es Nws thiaj li muab Nws Tus Kheej hauv tag nrho Nws ntawd coj los theej txhoj. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv lub npe hu ua Yexus, qhov ntawd ces hais tias, Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas cawm tib neeg, thiab Nws yog ib tug Vajtswv uas muaj kev khuv leej thiab kev hlub. Vajtswv nrog tib neeg nyob. Nws txoj kev khuv leej, thiab Nws txoj kev cawm dim nrog nraim txhua txhua tus neeg. Tsuas yog lees txais Yexus lub npe thiab qhov uas muaj Nws nrog nyob ces tib neeg thiaj li tau txais kev thaj yeeb thiab kev kaj siab, tau txais Nws qhov koob hmoov, Nws tej hmoov hlub uas loj dav thiab muaj ntau, thiab Nws txoj kev cawm dim. Los ntawm qhov uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, ces tag nrho cov uas raws Nws qab tau txais kev cawm dim thiab raug zam txim rau lawv tej kev txhaum lawm. Nyob rau ntawm Tiam Hmoov Hlub, Yexus yog Vajtswv lub npe. Nyob rau lwm yam lus hais, ces tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ces feem ntau yog ua nyob rau hauv Yexus lub npe xwb. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv raug hu ua Yexus. Nws pib ua ib theem ntawm tes hauj lwm tshiab uas mus deb tshaj phau Vajluskub Qub lawm, thiab Nws tes hauj lwm ces xaus rau ntawm qhov raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig lawm. Qhov no ces yog qhov tag nrho ntawm Nws tes hauj lwm. Yog li ntawd, nyob rau Tiam Muaj Kev Cai ces Yehauvas yog Vajtswv lub npe, thiab nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces lub npe Yexus sawv cev rau Vajtswv. Nyob rau tiam kawg, Nws lub npe yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tus uas siv Nws lub hwj chim los coj tib neeg kev, txeeb tib neeg, thiab muab kom tau tib neeg, thiab nyob rau thaum kawg, coj tiam ntawd los rau nws qhov chaw xaus. Nyob rau hauv txhua txhua tiam, nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv tus moj yam yeej muaj pov thawj.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Nyob rau hauv Nws tes hauj lwm zaum kawg ntawm kev xaus rau ib tiam, Vajtswv tus moj yam ces yog tus ntawm txoj kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, nyob rau qhov uas Nws nthuav tawm tag nrho tej uas tsis ncaj ncees, es thiaj li txiav txim tau txhua tus neeg rau sawv daws pom, thiab tsim kho kom cov uas hlub Nws yam ua siab dawb paub ntawd kom zoo tiav log. Tsuas yog ib tug moj yam zoo li no xwb thiaj li coj tau ib tiam los rau qhov xaus. Tiam kawg twb los txog lawm. Txhua yam nyob rau hauv qhov kev tsim tawm ces yuav raug muab sib cais raws li lawv hom, thiab faib mus rau ntau pab raws li lawv tus yeeb yam. Qhov no yog lub sij hawm uas Vajtswv nthuav tawm qhov kawg ntawm tib neeg thiab lawv txoj hau kev kawg. Yog tib neeg tsis tau raug kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, ces yuav tsis muaj kev qhia tshwm lawv tej kev tsis mloog lus thiab kev tsis ncaj ncees. Tsuas yog los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim xwb mas qhov kawg ntawm tag nrho tej uas raug tsim tawm los thiaj li yuav raug nthuav tawm tau. Tib neeg tsuas qhia qhov tseeb ntawm lawv tus kheej thaum uas raug qhuab ntuas thiab txiav txim rau xwb. Cov phem yuav raug tso nrog cov phem, cov zoo nrog cov zoo, thiab tag nrho tib neeg yuav raug cais tawm mus raws li lawv hom. Los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, qhov kawg ntawm txhua yam uas raug tsim tawm los yuav raug nthuav tawm, ces kom cov phem thiaj li raug rau txim rau thiab cov zoo thiaj li tau xais phaj tshab, thiab tag nrho txhua tus neeg yuav yog pej xeem rau Vajtswv txoj kev tswj fwm. Tag nrho tes hauj lwm no mas yuav tsum ua tiav los ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim uas ncaj ncees. Vim tib neeg tej kev qias vuab tsuab tau nce mus txog qhov siab tshaj plaws lawm thiab lawv qhov kev tsis mloog lus tau dhau mus rau qhov phem tshaj plaws lawm, tsuas yog Vajtswv tus moj yam ncaj ncees xwb, qhov uas feem ntau yog qhov kev sib sau ua ke ntawm kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim thiab raug muab nthuav tawm nyob rau tiam kawg, thiaj li hloov tau tag nrho thiab ua tau kom tib neeg muaj txhua yam. Tsuas yog tus moj yam no xwb thiaj li muaj cuab kav qhia tshwm tej kev phem thiab yog li ntawd rau txim hnyav rau tag nrho cov tsis ncaj ncees. Yog li ntawd, ib tug moj yam zoo li tus no thiaj li ntxaum tag nrho nrog rau qhov tseem ceeb ntawm tiam no, thiab qhov kev nthuav tawm thiab kev tso saib txog Nws tus moj yam thiaj li muab ua kom tshwm sim rau tes hauj lwm ntawm ib tiam tshiab twg. Nws tsis yog hais tias Vajtswv nthuav tawm Nws tus moj yam raws li siab xav thiab yam tsis muaj qab hau li. Xam hais tias, nyob rau qhov kev nthuav tawm txog qhov kawg ntawm tib neeg nyob rau tiam kawg, Vajtswv muab kev khuv leej thiab kev hlub yam tsis muaj chaw kawg li rau tib neeg thiab hlub lawv ntxiv mus tas zog li, tsis muab tib neeg cob rau kev txiav txim yam ncaj ncees rau li tab sis tseem ho muaj kev zam, kev ua siab ntev, thiab kev zam txim, thiab kev tshem txim tawm rau tib neeg tsis hais lawv tej kev txhaum yuav loj npaum li cas li, yam tsis muaj ib qho kev txiav txim yam ncaj ncees rau li: yog li ntawd thaum twg es Vajtswv qhov kev cawm tib neeg thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus? Thaum twg es ib tug moj yam zoo li no thiaj yuav muaj cuab kav coj tau tib neeg mus rau noob neej txoj hau kev kawg uas zoo tsim nyog? Muab, ua kev piv txwv, ib tug neeg txiav txim uas muaj kev hlub tag mus li xwb, ib tug neeg txiav txim uas muaj lub ntsej muag siab dawb siab zoo thiab muaj lub siab mos siab muag. Nws hlub tib neeg yam tsis xav txog tej kev txhaum cai uas lawv tau ua, thiab nws yeej hlub thiab ua siab ntev rau lawv tsis hais lawv yog leej twg li. Nyob rau qhov xwm txheej ntawd, thaum twg nws thiaj li yuav muaj cuab kav txiav txim tau kom ncaj ncees mas? Nyob rau thaum tiam kawg, tsuas yog kev txiav txim kom ncaj ncees xwb thiaj li yuav cais tau tib neeg raws li lawv hom thiab coj tau tib neeg mus rau ib qho chaw tshiab. Nyob rau txoj kev no, tag nrho ib tiam thiaj li yuav muab coj los rau qhov chaw xaus tau los ntawm Vajtswv tus moj yam ncaj ncees ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas.

Xaiv tawm los ntawm “Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (3)” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Hnub no Vajtswv txiav txim rau nej, qhuab ntuas nej, thiab rau txim rau nej, tiam sis koj yuav tsum paub tias qhov ntawm koj txoj kev rau txim yog rau koj kom paub koj tus kheej. Nws rau txim, foom tsis zoo, txiav txim, thiab qhuab ntuas kom koj paub koj tus kheej, kom koj tus yam ntxwv thiaj li yuav hloov pauv, thiab, tshaj ntawd ntxiv, kom koj thiaj li yuav paub koj txoj kev tsim nyog, thiab kom pom tias txhua yam ntawm Vajtswv cov dej num yeej ncaj ncees thiab ua raws li Nws tus yam ntxwv thiab kev cheem tsum ntawm Nws txoj hauj lwm, tias Nws ua hauj lwm raws li Nws txoj kev npaj tseg rau tib neeg txoj kev cawm dim, thiab tias Nws yog tus Vajtswv ncaj ncees uas hlub, cawm, txiav txim, thiab qhuab ntuas tib neeg. Yog tias koj tsuas paub tias koj yog neeg muaj meej mom qis, tias koj coj tsis ncaj thiab tsis mloog lus, tiam sis tsis paub tias Vajtswv xav npaj Nws txoj kev cawm dim los ntawm kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas uas Nws ua rau hauv koj hnub no, ces koj yuav tsis muaj txoj hau kev tau txais kev paub, tsawg dua qhov koj muaj peev xwm mus tom ntej txuas ntxiv. Vajtswv tsis tau los tua kom tuag los sis rhuav tshem, tiam sis los txiav txim, foom tsis zoo, qhuab ntuas, thiab cawm. Txog thaum Nws li 6,000-xyoo kev npaj cawm tib neeg los txog ze—ua ntej Nws nthuav tawm txog txhua yam kev tshwm sim ntawm tib neeg—Vajtswv txoj hauj lwm hauv ntiaj teb yog rau txoj kev cawm dim; nws lub hom phiaj tsuas yog ua kom cov tib neeg uas hlub Nws ua tiav—ua tib zoo—thiab coj lawv los rau kev zwm rau hauv qab Nws thaj chaw tswj fwm. Txawm hais tias Vajtswv yuav cawm tib neeg li cas los xij, nws yog ua kom muab lawv cais tawm ntawm lawv tus yam phem qub mus; uas yog, Nws cawm lawv los ntawm qhov uas kom lawv nrhiav txoj sia. Yog tias lawv tsis ua li no, ces lawv yuav tsis muaj txoj hau kev los txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kev cawm dim yog Vajtswv Tus Kheej txoj hauj lwm, thiab kev nrhiav txoj sia yog qee yam uas tib neeg yuav tsum ua kom thiaj tau txais kev cawm dim. Hauv tib neeg lub qhov muag, kev cawm dim yog Vajtswv txoj kev hlub, thiab Vajtswv txoj kev hlub tsis tuaj yeem yog kev rau txim, kev txiav txim, thiab kev foom tsis zoo; kev cawm dim yuav tsum muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab tshaj ntawd ntxiv, cov lus ntawm kev nplig siab, thiab cov koob hmoov tsis paub kawg uas Vajtswv muab los. Tib neeg ntseeg tias thaum Vajtswv cawm tib neeg, Nws kuj nplig lawv siab los ntawm Nws cov koob hmoov thiab txoj hmoov hlub, kom lawv thiaj li tuaj yeem muab tau lawv lub siab rau Vajtswv. Qhov ntawd hais tau tias, Nws txoj kev txhawb tib neeg yog Nws txoj kev cawm lawv ntag. Hom kev cawm dim zoo li no yog ua tiav los ntawm ib txoj kev sib pom zoo. Tsuas yog thaum Vajtswv pub rau lawv ib puas npaug ntxiv xwb tib neeg thiaj li yuav zwm rau Vajtswv lub npe thiab siv zog ua qhov zoo rau Nws thiab coj yeeb koob los rau Nws. Qhov no tsis yog yam Vajtswv npaj tseg rau noob neej. Vajtswv tau los ua hauj lwm hauv ntiaj teb kom cawm tau cov noob neej uas coj tsis ncaj; tsis muaj kev cuav nyob hauv qhov no. Yog tias muaj, Nws yeej yuav tsis tau los ua Nws txoj hauj lwm rau hauv tib neeg li. Yav dhau los, Nws lub ntsiab ntawm kev cawm dim koom nrog kev qhia tshwm kev hlub thiab kev khuv leej uas loj tshaj plaws, xws li Nws tau muab tag nrho Nws txhua yam rau Ntxwgnyoog los hloov pauv tag nrho noob neej. Tam sim no tsis muaj dab tsi zoo ib yam li yav dhau los: Txoj kev cawm dim uas tau muab rau nej hnub no tshwm sim rau lub sij hawm ntawm hnub kawg, lub sij hawm kev sib cais tawm ntawm txhua yam raws li hom; lub ntsiab ntawm kev cawm dim tsis yog kev hlub los sis kev khuv leej, tiam sis kev qhuab ntuas thiab kev txiav txim, kom tib neeg thiaj li yuav dim tiag. Yog li, txhua yam uas nej tau txais yog kev qhuab ntuas, kev txiav txim, thiab tsis muaj kev hlub, tiam sis paub qhov no: Hauv qhov tsis muaj kev hlub no kiag li tsis muaj kev rau txim me me li. Txawm hais tias Kuv cov lus yuav hnyav npaum li cas, yam tshwm sim rau nej yuav yog dab tsi, tiam sis ob peb lo lus uas tej zaum yuav tshwm tsis muaj kev hlub rau nej kiag li, txawm hais tias Kuv yuav npau taws npaum li cas los, yam uas los rau nej tseem yog cov lus qhuab qhia, thiab Kuv tsis yog txhob txwm rhuav tshem nej los sis muab nej cob rau kev tuag. Qhov no tsis yog txhua qhov tseeb lov? Paub tias niaj hnub tam sim no, txawm hais tias nws yuav yog kev txiav txim ncaj ncees los sis tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev qhuab ntuas, txhua yam yog vim kev cawm dim xwb. Txawm hais tias niaj hnub no txhua pab neeg tau raug cais raws li hom los sis pawg ntawm tib neeg uas tau tso cia los, lub hom phiaj ntawm Vajtswv txhua lo lus thiab txoj hauj lwm yog cawm cov uas hlub Vajtswv tiag tiag. Kev txiav txim ncaj ncees yog coj los ntxuav kom tib neeg dawb huv, thiab tsis muaj kev hlub kev lim tib neeg kom dawb huv yog uas tiav los yaug lawv kom dawb huv; cov lus hnyav los sis kev qhuab ntuas ob qho puav leej yog ua tiav los ntxuav kom dawb huv thiab yog ua rau txoj kev cawm dim.

Xaiv tawm los ntawm “Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Tam sim no yog sij hawm uas Kuv yuav txiav txim qhov kawg rau txhua tus neeg lawm, tsis yog theem uas Kuv pib cob qhia tib neeg. Kuv sau tseg rau hauv Kuv phau ntawv teev tseg, ib tug zuj zus, tej lus thiab tej kev ua ntawm txhua tus neeg, txoj kev uas lawv ua raws li Kuv, lawv tej yam ntxwv nruab thiab, thiab qhov uas lawv tau hais tias lawv yog cov neeg zoo li cas. Nyob rau qhov no, tsis hais lawv yog hom neeg twg los xij, yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim Kuv txhais tes, thiab tag nrho sawv daws yuav tau nrog lawv hom uas Kuv tau tsim tsa ntawd nyob ua ke. Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li. Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd mas kuj yog raug rau txim raws Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem thiab. …

Kuv txoj kev hlub tshua yog nthuav tawm rau cov uas hlub Kuv thiab tsis lees lawv tus kheej. Qhov kev rau txim rau cov neeg lim hiam, rau tib lub sij hawm ntawd, ces yog kiag qhov pov thawj ntawm Kuv tus moj yam uas ncaj ncees thiab, tseem muaj ntxiv, cov lus tim khawv rau Kuv qhov kev npau taws. Thaum kev puas ntsoog los, cov uas tawm tsam Kuv yuav quaj kua muag ntws thaum uas lawv ntsib kev tshaib nqhis thiab tej mob phem. Cov uas tau ua txhua yam kev lim hiam, tab sis kuj tau ua raws li Kuv los tau ntau xyoo, los yeej yuav khiav tsis dim qhov uas yuav tau them lawv tej kev txhaum; lawv tib si, yuav raug thawb mus rau hauv kev puas ntsoog, zoo li tej yam uas yeej tsis tshua tau pom los tau ntau lab xyoo lawm, thiab lawv yuav tau ua neej nyob nrog txoj kev ceeb thiab kev ntshai. Thiab cov uas ua raws li Kuv uas tau muaj lub siab ncaj rau Kuv yuav zoo siab thiab qhuas Kuv lub zog nchav. Lawv yuav tau txais kev txaus siab yam piav tsis tag kiag li thiab ua neej nrog txoj kev zoo siab tshaj plaws uas Kuv yeej tsis tau muab rau tib neeg dhau los li. Vim Kuv saib tib neeg txoj kev ua zoo muaj nuj nqis thiab ntxub lawv txoj kev ua phem. Txij puag thaum Kuv pib coj tib neeg los, Kuv yeej cia siab ntsoov tias yuav tau ib pab neeg uas muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv. Cov uas tsis muaj lub siab zoo ib yam nkaus li Kuv, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, Kuv yeej yuav tsis nov qab li; Kuv yeej ib txwm tsis nyiam lawv nyob rau hauv Kuv lub siab kiag li, tos ntsoov lub cib fim uas yuav rov pauj kev chim rau lawv, uas Kuv yeej yuav zoo siab hlo pom. Tam sim no Kuv hnub twb los txog lawm, thiab Kuv yuav tsis tos ntxiv lawm!

Kuv tes hauj lwm kawg mas tsis yog yuav rau txim rau tib neeg xwb, tab sis kuj yog yuav npaj txoj hau kev kawg rau tib neeg thiab. Dhau ntawd mus, nws kuj yog yuav ua kom tag nrho txhua tus neeg lees paub txog Kuv txoj kev coj thiab kev ua. Kuv xav kom ib tug zuj zus thiab txhua tus neeg los pom hais tias tag nrho tej uas Kuv tau ua lawm ntawd yeej yog lawm, thiab tias tag nrho tej uas Kuv tau ua ntawd mas yog kev nthuav tawm ntawm Kuv tus moj yam. Nws tsis yog qhov tib neeg ua, haj yam tsis yog nws cia li tshwm sim nws xwb, uas tsim tau tib neeg, tab sis Kuv, tus uas pub zaub mov rau txhua yam muaj sia uas raug tsim tawm los ntawd noj. Yog tsis muaj Kuv, ces tib neeg tsuas yuav liam sim mus thiab ntsib kev puas tsuaj xwb. Yuav tsis muaj ib tug tib neeg twg uas yuav pom lub hnub thiab lub hli uas zoo nkauj tshaj, los sis lub ntiaj teb uas ntsuab xiab no ntxiv dua lawm; tib neeg tsuas muaj yuav ntsib kev tsaus ntuj txias zias thiab lub kwj ha qhuav qhawv rau tej duab ntxoo ntawm kev tuag nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib txoj kev cawm dim nkaus xwb. Kuv yog tib neeg tib qho kev cia siab nkaus xwb thiab, qhov tshaj ntawd, Kuv yog Nws tus uas txhua tus tib neeg txoj sia cog kiag rau. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li nres tag nrho. Yog tsis muaj Kuv, tib neeg ces yuav cia li raug kev puas tsuaj loj thiab raug txhua tus dab muab tsuj kiag rau qab xib taws, txawm npaum li ntawd los yeej tsis muaj leej twg quav ntsej txog Kuv li. Kuv tau ua tes hauj lwm uas tsis muaj leej twg ua tau, thiab tsuas vam hais tias tib neeg yuav ua tej yam zoo los them rov qab rau Kuv xwb. Txawm hais tias muaj ob peb tug muaj cuab kav them taus rov qab rau Kuv, los Kuv yeej tseem yuav muab Kuv txoj kev taug los rau tib neeg lub ntiaj teb xaus cia thiab pib kauj ruam tom ntej mus ntawm Kuv tes hauj lwm uas qhib nthuav tawm, vim qhov uas Kuv maj nroos mus rau thiab mus mus los los hauv tib neeg tau npaum no lub xyoo yeej tawg paj txi txiv lawm, thiab Kuv txaus siab heev. Qhov Kuv mob siab txog mas tsis yog qhov tias neeg coob npaum li cas, tab sis yog lawv tej kev ua zoo xwb. Txawm li cas los xij, Kuv vam tias nej yuav npaj tau tej kev ua zoo txaus rau nej txoj hau kev kawg. Ces Kuv yeej txaus siab lawm; tsis li ntawd ces, nej yeej tsis muaj leej twg yuav khiav dim qhov kev puas ntsoog uas yuav tshwm sim rau nej li. Qhov kev puas ntsoog ntawd yog pib tshwm sim los ntawm Kuv los thiab tseeb tiag Kuv yog tus coj los kiag ntag. Yog nej tsis muaj cuab kav yuav ua kom Kuv pom tias nej yeej zoo, ces nej yuav khiav tsis dim qhov kev puas ntsoog ntawd kiag li.

Xaiv tawm los ntawm “Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg” nyob hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv

Qhov Dhau Los: 4. Kev caum raws Vajtswv yog dab tsi thiab kev caum raws tib neeg yog dab si

Ntxiv Mus: 2. Cov lus txog kev paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No