7. Qhov Sib Txawv Ntawm Kev Ua Zoo Sab Nraud thiab Kev Hloov Pauv hauv Tus Moj Yam

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Kev hloov pauv hauv tus moj yam feem ntau yog hais txog txoj kev hloov pauv ntawm ib tug neeg tus yeeb yam. Tej yam ntawm ib tug neeg tus yeeb yam tsis tuaj yeem ntsia pom los ntawm cov cwj pwm sab nraud los; tej ntawd ntsig txog ncaj qha rau yam muaj nqis thiab kev tseem ceeb ntawm tib neeg txoj kev muaj nyob. Ntawd yog, yog yam muaj feem ntsig txog ncaj qha rau ib tug neeg txoj kev xam pom rau ntawm txoj sia thiab nws yam muaj nqis, tej yam nyob tob ntawm nws tus ntsuj, thiab nws lub ntsiab tseem ceeb. Yog ib tug neeg tsis tuaj yeem lees txais qhov tseeb, nws yuav tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tej yam ntxwv no li. Tsuas yog los ntawm kev ntsib kev pom Vajtswv txoj dej num, muaj kev to taub qhov tseeb puv npo, hloov tau yus tej muaj nqis thiab yus tej kev xam pom rau ntawm kev muaj nyob thiab txoj sia, yoog yus tej kev xam pom kom haum nrog Vajtswv li, thiab muaj peev xwm zwm rau thiab fij rau Vajtswv tau tiav hlo nkaus xwb, thiaj li tuaj yeem hais tau tias yus tus moj yam tau hloov pauv lawm. Tej zaum koj muab kev mob siab rau qee yam, tej zaum koj yuav tiv taus thaum ntsib qhov nyuaj, tej zaum koj muaj peev xwm ua txoj dej num rau tej kev npaj los ntawm tus Nyob Saud, los sis tej zaum koj muaj peev xwm rau qhov chaw uas tau hais kom koj mus, tab sis tej no tsuas hloov me ntsis ntawm tus cwj pwm xwb thiab tsis muaj txaus rau suav tias yog kev hloov pauv ntawm koj tus moj yam. Tej zaum koj yuav muaj peev xwm khiav mus raws ntau txoj kev tau, ntsib kev txom nyem ntau yam, thiab tiv taus txoj kev txaj muag tau zoo tshaj; koj yuav hnov nyob ze heev rau ntawm Vajtswv, thiab tus Vajntsujplig yuav ua qee txoj dej num rau ntawm koj. Txawm li cas los xij, thaum Vajtswv hais kom koj ua qee yam uas tsis yoog raws li koj tej kev xav phem, koj tseem tsis zwm rau; tab sis, koj yuav nrhiav qhov thov txim, tig tawm tsam thiab tiv Vajtswv, mus txog theem uas koj thuam thiab tawm tsam Nws. Qhov no yuav yog ib qho teeb meem loj! Nws yuav qhia tias koj tseem muaj ib tug yeeb yam uas tiv Vajtswv, thiab tias koj tsis tau hloov pauv ib qho dab tsi hlo li.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yam Yuav Tsum Tau Paub Txog Kev Hloov Pauv Yus Tus Moj Yam

Tib neeg tuaj yeem coj tau zoo, tab sis qhov ntawd tsis txhais tias lawv yuav tsum muaj qhov tseeb. Kev muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws thiaj yuav ua rau lawv ua raws txoj lus qhia thiab ua raws cov kev cai tswj kav tau xwb; cov neeg uas tsis muaj qhov tseeb yuav tsis muaj hnub daws tau tej teeb meem tseem ceeb li, los sis txoj lus qhia tsis muaj peev xwm los txauv qhov tseeb tau. Cov tib neeg uas muaj ib qho hloov pauv hauv lawv tus moj yam yeej sib txawv; lawv muaj kev to taub qhov tseeb, lawv ntsia pom deb tau tag nrho tej teeb meem, lawv paub tias yuav leg li cas kom haum raws Vajtswv siab nyiam, yuav leg li cas thiaj haum raws cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb, thiab yuav leg li cas thiaj ua tau zoo raws Vajtswv, thiab lawv to taub tus yeeb yam ntawm txoj kev lwj liam uas lawv ua rau pom. Thaum lawv tus kheej tej tswv yim thiab tej kev xav phem raug qhia tshwm lawm, lawv tuaj yeem ntsia pom deb thiab tso cev nqaij daim tawv tseg. Qhov no raug nthuav tawm li cas txog kev hloov pauv hauv tus moj yam. Yam tseem ceeb ntsig txog cov tib neeg uas muaj kev hloov pauv ib qho hauv tus moj yam yog lawv yuav tsum to taub qhov tseeb kom meej, thiab thaum ua raws tej yam, lawv muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws kom raug zoo thiab lawv txhob ua rau pom txoj kev lwj liam tas li. Feem ntau, cov uas lawv tus moj yam tau hloov pauv lawm yeej yog kev muaj qab hau thiab kev xam pom deb tshwj xeeb, thiab vim lawv txoj kev to taub ntawm qhov tseeb, lawv thiaj tsis ua rau pom ntau txog kev qhuas tias yus tus kheej coj ncaj los sis kev khav theeb. Lawv tuaj yeem pom tshab thiab xam pom mus deb heev ntawm txoj kev lwj liam uas tau qhia tshwm rau hauv lawv, kom thiaj tsis ua rau lawv muaj kev khav theeb. Lawv tuaj yeem muaj qhov ntsuas kev nkag siab txog yam uas tib neeg tau hloov pauv, txog qhov yuav coj li cas thiaj muaj laj thawj, txog qhov yuav ua tes hauj lwm li cas, txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsis tsim nyog hais, thiab txog yam uas tsim nyog hais thiab yam uas tsim nyog ua rau cov tib neeg. Qhov no yog lub laj thawj uas hais tau tias hom tib neeg zoo li no yeej muaj qab hau tsim nyog tiag. Cov uas muaj ib qho hloov pauv rau hauv lawv tus moj yam ntawm kev ua neej li tib neeg tiag thiab lawv muaj qhov tseeb. Lawv yeej muaj peev xwm hais thiab pom tej yam mus raws li qhov tseeb, thiab lawv yog lub hauv paus ntsiab lus rau txhua yam uas lawv ua; lawv tsis yog yam raug cob mus rau kev haub ntxias ntawm ib tug neeg twg, ib lub ntsiab twg, los sis ib yam khoom twg, thiab lawv sawv daws puav leej muaj lawv tus kheej txoj kev xam pom thiab tuaj yeem tuav cov hauv paus ntsiab lus ntawm qhov tseeb tau. Lawv tus moj yam ruaj ntseg, lawv tsis ua siab kub los sis ua siab txias, thiab txawm tias lawv tej xwm txheej yuav yog dab tsi los xij, lawv to taub lawv lub luag hauj lwm zoo tias yuav ua li cas thiab yuav coj li cas thiaj haum rau Vajtswv siab nyiam. Cov uas lawv tus moj yam yeej hloov pauv tiag tiag lawm tsis tas npaj ua yam uas yuav ua rau lawv tus kheej zoo saib raws sab nraum daim tawv; lawv muab tau qhov zoo nyob sab hauv nruab siab rau yam uas lawv yuav ua tau zoo raws Vajtswv. Yog li, thaum saib raws sab nrauv, zoo li lawv tsis kub siab hlo li los sis tsis tau ua ib yam tseem ceeb dab tsi tiav hlo li, tab sis txhua yam uas lawv ua muaj txiaj ntsig, muaj nuj nqis, thiab ua tau tshwm sim los tiag. Cov uas tus moj yam tau hloov pauv yeej pom tiag tias muaj ntau qhov tseeb, thiab tuaj yeem lees qhov no los ntawm lawv txoj kev xav rau txhua yam thiab lawv lub hauv paus ntsiab lus ntawm tej kev coj ua. Cov uas tsis muaj qhov tseeb yeej tsis tuaj yeem hloov pauv ib qho hauv tus moj yam tau kiag li. Ib qho hloov pauv hauv tus moj yam tsis txhais tias yog ib tug neeg loj txaus lawm thiab yog tus paub tab lawm; feem ntau nws saib raws li qee kis ntawm yam kuab lom qias vuab tsuab nyob hauv ib tug neeg tus yeeb yam uas hloov pauv vim muab tau kev paub ntawm Vajtswv thiab to taub ntawm qhov tseeb. Qhov ntawd hais tau tias, cov uas muaj cov kuab lom qias vuab tsuab raug muab yaug kom dawb huv lawm, thiab Vajtswv tau nthuav tawm qhov tseeb hauv lub hauv paus cag ntawm hom neeg zoo li no, dhau los yog lawv txoj sia, thiab dhau los yog lub hauv paus tseem ceeb ntawm lawv txoj kev ua neeg nyob. Dhau ntawd lawv thiaj dhau los yog neeg tshiab thiab qhov zoo li no thiaj muaj kev hloov tus moj yam. Kev hloov tus moj yam tsis txhais tias tib neeg tus moj yam sab nrauv yuav zoo dua yav ua ntej dhau los, uas lawv keev khav theeb tiam sis tam sim no tuaj yeem sib txuas lus muaj qab hau lawm, los sis tias qhov lawv keev tsis mloog leej twg hais ntawd tam sim no tuaj yeem mloog lwm tus hais lawm; tej yam hloov pauv sab nrauv zoo li no tsis tuaj yeem hais tau tias yog kev hloov tus moj yam. Qhov tseeb, kev hloov tus moj yam yuav tsum suav nrog tus yam ntxwv thiab tej yam kev nthuav tawm, tab sis feem tseem ceeb tshaj plaws ces yog hloov sab hauv lawv lub neej txoj sia. Qhov tseeb uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv dhau los ua lawv lub neej txoj sia tiag tiag, tau tshem tej kuab lom qias vuab tsuab nyob sab hauv nruab siab tawm, thiab tau hloov pauv lawv tej kev xav tiav hlo—thiab tsis muaj leej twg nyob rau hauv txoj kab cais nrog lub ntiaj teb ntawd lawm. Cov neeg no tuaj yeem pom meej tej tswv yim ntxias dag thiab tej kuab lom ntawm tus zaj loj liab ploog rau yam uas lawv yog; lawv muaj kev nkag siab lub ntsiab tseem ceeb ntawm lub neej txoj sia tiag. Yog li, lawv yam uas muaj nqis ntawm lub neej txoj sia thiaj tau hloov pauv lawm, thiab qhov no yog lub hauv paus chiv keeb ntawm txoj kev hloov, nrog rau lub ntsiab tseem ceeb ntawm qhov hloov pauv hauv tus moj yam.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Hauv txoj kev lig kev cai ntseeg, ntau tus tib neeg raug tsim txom loj heev hauv lawv lub neej: Lawv txo lawv lub cev thiab kwv lawv tus ntoo khaub lig, thiab lawv yeej tseem raug tsim txom thiab nyiaj tiv mus txawm hais tias yuav ze rau txoj kev tuag los xij! Muaj ib txhia tseem tau yoo mov thaum sawv ntxov ntawm lawv txoj kev tuag thiab. Tag nrho lawv lub neej lawv tsis lees lawv tus kheej tej zaub mov thiab khaub ncaws zoo, tsuas yog tsom ntsoov rau kev tsim txom nkaus xwb. Lawv muaj peev xwm txo lawv lub cev thiab tso txoj kev ntshaw ntawm lawv sab cev nqaij daim tawv tseg. Lawv lub siab nyiaj tiv kev tsim txom yog ib qho tsim nyog qhuas. Tiam sis lawv txoj kev xav, lawv cov kev xav phem, lawv tus cwj pwm kev xav, thiab qhov tseeb tiag lawv tus yeeb yam qub, tseem tsis tau raug rhuav tshem ib qho me me li. Lawv tu ncua kev paub tseeb ntawm lawv tus kheej. Lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv yog ib qho qub kev cai ntawm ib txoj kev xav uas tseem muaj nyob, tus Vajtswv uas pom tsis meej. Lawv txoj kev txiav txim siab los raug tsim txom rau Vajtswv yog los ntawm lawv txoj kev mob siab thiab lawv cov yam ntxwv zoo los. Txawm hais tias lawv ntseeg Vajtswv, lawv tsis nkag siab Nws los sis tsis paub txog Nws lub siab nyiam li. Lawv tsuas yog lam ua hauj lwm thiab raug tsim txom qi muag nti rau Vajtswv xwb. Lawv tsis muaj nuj nqis dab tsi rau hauv kev ua dej num nrog kev thoob tsib, tsuas yog quav ntsej me ntsis txog tias yuav ua li cas lawv txoj dej num thiaj li yuav ua tiav raws li Vajtswv lub siab nyiam xwb, thiab tsawg dua li lawv ceev faj txog ntawm qhov yuav ua li cas thiaj li ua tiav txoj kev paub ntawm Vajtswv. Tus Vajtswv uas lawv ua dej num rau tsis yog tus Vajtswv uas nyob hauv Nws tus yam ntxwv qub, tiam sis yog ib tug Vajtswv uas tau muaj koob meej, yog ib yam khoom ntawm lawv tus kheej txoj kev xav, yog ib tug Vajtswv uas lawv tsuas tau hnov, los sis nrhiav tau nyob hauv cov ntawv sau xwb. Ces lawv mam li siv lawv cov kev xav uas zoo thiab kev ntseeg los raug tsim txom rau Vajtswv thiab lees ua Vajtswv txoj hauj lwm uas Vajtswv xav ua. Lawv txoj kev ua dej num poob qis heev, cov kev uas dej num li ntawd yeej tsis muaj ib txoj muaj peev xwm ua tau dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam kiag li. Txawm hais tias lawv yuav raug tsim txom hnyav npaum li cas los xij, lawv txoj kev vam qub ntawm kev ua dej num thiab lawv txoj kev xam pom ntawm Vajtswv tseem tsis tau hloov li, vim lawv tseem tsis tau ntsib Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev ua kom zoo tshaj plaws, thiab tsis muaj leej twg coj lawv siv qhov tseeb. Tab txawm hais tias lawv ntseeg Yexus uas yog tus Cawm Seej los xij, lawv yeej tsis muaj ib tug tau pom tus Cawm Seej kiag li. Lawv tsuas paub Nws los ntawm lub koob meej thiab hnov los xwb. Raws li qhov tshwm sim, lawv txoj kev ua dej num pom tau tias tsis zoo tshaj li txoj kev ua dej num uas tsis muaj hauv paus hauv ntsis uas qi muag nti, zoo ib yam li ib tug neeg dig muag uas ua dej num rau nws txiv kiag ntag. Thaum kawg, txoj kev ua dej num zoo li no puas tuaj yeem ua tiav tau ib yam dab tsi? Thiab leej twg thiaj li yuav pom zoo rau nws? Txij thaum pib mus txog thaum xaus, lawv txoj kev ua dej num yeej tseem nyob li qub li ib txwm; lawv tsuas yog txais cov kev kawm uas tib neeg-ua xwb thiab lub hauv paus uas lawv txoj kev ua dej num cog rau yog nyob rau hauv lawv cov yeeb yam thiab lawv tus kheej cov kev nyiam nkaus xwb. Qhov no yuav coj tau yam phaj tshab dab tsi los? Tab txawm Petus, tus uas tau pom Yexus kiag los, twb tsis paub yuav ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam li cas; nws tsuas yog los paub qhov no thaum kawg, thaum nws twb laus lawm xwb. Qhov no hais li cas txog cov tib neeg dig muag uas tsis tau ntsib dua ib qho me me ntawm kev raug rhuav tshem los sis ntawm kev raug qhuab qhia, thiab cov uas tsis muaj ib tug coj lawv li? Tsis yog hais tias txoj kev ua dej num ntawm nej coob tus hnub no zoo ib yam li cov tib neeg dig muag no thiab lov? Txhua tus uas tsis tau txais kev txiav txim, tsis tau txais kev qhuab qhia thiab kev rhuav tshem, thiab cov uas tsis tau hloov pauv li—puas yog lawv tsis tau raug kov yeej tag nrho? Cov tib neeg zoo li no muaj nuj nqis dab tsi? Yog tias koj txoj kev xav, koj txoj kev paub ntawm lub neej, thiab koj txoj kev paub txog Vajtswv qhia tias tsis muaj ib txoj kev hloov pauv tshiab thiab koj yeej tsis tau txais ib yam dab tsi tiag tiag li, ces koj yeej yuav ua tsis tiav ib yam dab tsi zoo hauv koj txoj kev ua dej num kiag li! Yog tsis muaj ib lub zeem muag thiab ib txoj kev paub tshiab txog Vajtswv txoj hauj lwm, koj tsis tuaj yeem raug kov yeej tau. Koj txoj kev raws Vajtswv qab yuav zoo li cov neeg uas raug kev tsim txom thiab yoo mov: uas muaj nqis me me xwb! Nws yog qhov tseeb vim tias muaj ib co lus tim khawv me ntsis txog yam uas lawv ua uas Kuv hais tias lawv txoj kev ua dej num tsis muaj qab hau! Lawv siv lawv lub neej raug tsim txom thiab raug kaw rau hauv nkuaj; lawv yeej ib txwm ua siab ntev, hlub, thiab lawv ib txwm kwv tus ntoo khaub lig, lawv raug saib tsis taus thiab raug tsis lees paub los ntawm lub ntiaj teb, lawv ntsib txhua yam kev txom nyem, thiab txawm hais tias lawv mloog lus mus txog ntua thaum kawg los, lawv yeej tseem tsis tau raug kov yeej li, thiab tsis tuaj yeem hais lus tim khawv kom raug kov yeej kiag li. Lawv tau raug ib txoj kev tsim txom loj heev, tiam sis sab hauv lawv tsis paub Vajtswv hlo li. Tsis muaj lawv ib txoj kev xav qub, cov kev xav phem qub, cov kev xyaum ua raws li tej kev lig kev cai qub, kev paub uas tib neeg-tsim, thiab tej tswv yim noob neej tau raug rhuav tshem li. Tsis muaj ib qho kev paub tshiab me me nyob rau hauv lawv kiag li. Tsis muaj ib qho me me ntawm lawv txoj kev paub txog Vajtswv yog tseeb los sis yog li. Lawv tau nkag siab yuam kev txog Vajtswv lub siab nyiam lawm. Qhov no puas yog ua dej num rau Vajtswv? Txawm koj txoj kev paub txog Vajtswv yav dhau los zoo li cas los xij, yog tias nws tseem zoo li qub rau hnub no thiab koj tas zog cog lub hauv paus ntawm koj txoj kev paub txog Vajtswv rau hauv koj tus kheej cov kev xav phem thiab cov tswv yim txawm tias Vajtswv yuav ua dab tsis los xij, uas yog hais tau tias yog tias koj tsis muaj yam tshiab, txoj kev paub tseeb txog Vajtswv thiab yog tias koj tsis paub Vajtswv tus yam ntxwv thiab tus moj yam tseeb, yog tias koj txoj kev paub txog Vajtswv tseem raug coj los ntawm kev ua neeg phem, txoj kev xav tsis tseeb thiab tseem yug raws li noob neej txoj kev xav thiab cov kev xav phem, ces koj tseem tsis tau raug kov yeej. Kuv hais tag nrho cov lus no rau koj hnub no kom koj thiaj li paub, kom txoj kev paub no yuav coj koj mus rau ib txoj kev tshiab, kev paub tseeb; Kuv kuj hais cov lus no txhawm rau qhov rhuav tshem cov kev xav phem qub thiab txoj kev paub qub hauv koj thiab, kom koj thiaj li yuav muaj kev paub tshiab. Yog tias koj noj thiab haus Kuv cov lus tiag tiag, ces koj txoj kev paub yuav hloov pauv ntau heev. Tsuav yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus thiab muaj ib lub siab mloog lus xwb, ces koj txoj kev vam yuav raug txais rov qab. Tsuav yog koj muaj peev xwm los txais cov kev rau txim uas rov qab rau dua, koj txoj kev xav hauv siab qub yuav maj mam hloov pauv. Tsuav yog koj txoj kev xav hauv siab qub tau raug hloov pauv tag nrho dua tshiab lawm xwb, koj txoj kev xyaum ua kuj yuav hloov pauv mus raws li thiab. Nyob rau hauv txoj kev no, koj txoj kev ua dej num yuav nce zuj zus mus rau-lub hom phiaj, yuav nce zuj zus los muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias koj tuaj yeem hloov pauv koj lub neej, koj txoj kev paub txog noob neej lub neej, thiab koj cov kev xav phem txog Vajtswv, ces koj tus yeeb yam yuav maj mam ploj mus. Qhov no, thiab tsis muaj ib yam dab tsi luv ntawm qhov no, yog qhov txiaj ntsig tau los thaum Vajtswv kov yeej tib neeg, nws yog txoj kev hloov pauv uas tshwm sim hauv tib neeg. Yog tias, hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv, txhua yam uas koj paub txog yog kev txo koj lub cev thiab kev nyiaj tiv thiab kev tsim txom, thiab koj tsis paub seb qhov ntawd yog los sis tsis yog, tsawg dua li tias yog vim rau leej twg nws thiaj tau ua tiav li ntawd, ces yuav ua li cas txoj kev xyaum ua zoo li no thiaj li yuav coj mus rau kev hloov pauv tau?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (3)

Thaum twg cov neeg uas ntseeg kev lig kev cai ntawd tuaj sib sau, lawv yuav nug hais tias, “Tus viv ncaus, ob peb hnub no koj puas nyob zoo?” Tej zaum nws yuav teb hais tias, “Kuv xav tias kuv tshuav Vajtswv ib qho nqi, thiab kuv ua tsis tau raws li Nws lub siab nyiam.” Muaj dua lwm tus yuav hais tias, “Kuv los ib yam thiab thiab kuv ua tsis tau kom Nws txaus siab.” Ob peb kab lus no thiab cov lus ntawd qhia qhov phem tob hauv lawv; cov lus zoo li no feem ntau ntxim ntxub, thiab txob siab heev li. Tus yam ntxwv ntawm cov neeg zoo li no tawm tsam Vajtswv. Cov neeg uas tsom mus rau kev sib txuas lus tseeb txhua yam hauv lawv lub siab, thiab qhib lawv lub siab rau kev sib raug zoo. Lawv tsis koom ua ib qho kev dag cuav, ua rau pom kev ua hauj lwm tsis muaj nuj nqis los sis tsis muaj kev lom zem. Lawv yeej ib txwm ua ncaj nraim, thiab tsis saib tej cai hauv ntiaj teb ua. Qee tus neeg muaj lub ntsej muag zoo rau sab nraud, txawm tias tsis muaj peev xwm los xij. Thaum ib tug neeg hu nkauj, lawv pib seev cev, tsis paub txog tias cov mov hauv lawv cov lauj kaub twb kub nyiab tag lawm. Cov neeg zoo li no tsis hwm Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj siab npuab Vajtswv tiag tiag li. Txhua yam ntawm no qhia tias lawv tu ncua txoj kev tseeb. Thaum qee leej neeg paub txog tej yam ntawm sab ntsujplig, txawm hais tias lawv tsis hais txog Vajtswv los xij, lawv tseem muaj kev hlub rau Nws tob heev. Koj txoj kev xav uas tshuav Vajtswv nqi yeej ua tsis tau li cas rau lwm tus neeg; koj yog tus tshuav Vajtswv nqi, tsis yog lwm tus. Dab tsi muaj nuj nqi rau koj uas koj pheej hais li no rau lwm tus? Koj yuav tsum tau saib qhov tseem ceeb saib puas muaj tiag, tsis yog saib ntawm sab cev nqaij daim tawv sab nraud xwb.

Kev ua dej num zoo ntawm tib neeg sawv cev rau dab tsi? Lawv sawv cev rau cev nqaij daim tawv, thiab txawm hais tias qhov zoo tshaj plaws ntawm kev coj ua sab nraud tsis sawv cev txog lub neej los xij; lawv tsuas yog qhia kev kub siab rau koj tus kheej xwb. Kev coj ua sab nraud ntawm tib neeg tsis tuaj yeem ua tiav Vajtswv txoj kev ntshaws. Koj yuav hais txog qhov koj tshuav nuj nqis rau Vajtswv tsis tu ncua, tab sis koj tsis tuaj yeem pab lwm tus lub neej los yog txhawb lawv kom hlub Vajtswv. Koj ntseeg tias cov kev coj li ntawm koj ko yuav ua rau Vajtswv zoo siab no lov? Koj xav tias koj cov kev coj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog los ntawm tus ntsujplig, tab sis qhov tseeb, txhua yam tsis muaj nuj nqis kiag li! Koj ntseeg tias yam ua rau koj txaus siab thiab yam koj txaus siab ua yog yam ncaj ncees uas ua rau Vajtswv zoo siab. Yam koj nyiam puas sawv cev tau rau Vajtswv? Tib neeg tus cwj pwm puas tuaj yeem sawv cev rau Vajtswv tau? Qhov twg haum koj ces yog qhov uas Vajtswv ntxub, thiab koj tus cwj pwm yog cov uas Vajtswv ntxub thiab tsis lees paub. Yog tias koj xav tias koj tshuav nqi, ces cia li mus thov Vajtswv; tsis tas yuav hais qhia rau lwm tus paub li. Yog tias koj tsis thov Vajtswv, thiab xav kom lawv mloog koj tus kheej hais rau ntawm lwm tus lub xub ntiag xwb, qhov no puas yuav ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam? Yog tias koj tsuas ua tej kev zoo no tshwm rau neeg pom xwb, ces qhov no txhais tau tias koj tsis muaj nqis kiag li. Tib neeg zoo li cas cov uas tsuas yog ua tej yam zoo dhau mus thiab tsis muaj qhov tseeb? Cov neeg zoo li no yog cov neeg Falixais uas ncauj lus zoo tab sis siab phem thiab saib kev lig kev cai ntseeg! Yog tias koj tsis zam koj cov kev coj ua sab nraud thiab tsis tuaj yeem hloov tau, ces tej kev ua ncauj lus zoo tab sis siab phem hauv koj yuav loj hlob tuaj ntxiv. Koj lub siab muaj kev xav phem ntau, koj haj yam yuav tawm tsam Vajtswv ntau. Thaum kawg, cov tib neeg zoo li no yuav raug tshem tawm mus!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hauv Txoj Kev Ntseeg, Ib Tug Yuav Tsum Tsom Ntsoov rau Qhov Tseeb—Kev Koom Tes Nrog Kev Lig Kev Cai Ntseeg Ces Tsis Yog Txoj Kev Ntseeg

Qhov Dhau Los: 6. Qhov Sib Txawv Ntawm Cov Thawj Coj Tseeb thiab Cuav, thiab Ntawm Cov Neeg Yug Yaj Tseeb thiab Cuav

Ntxiv Mus: 1. Qhov Paub lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Qhov Kev Tawm Tsam rau Vajtswv Tes Hauj Lwm Tshiab hauv Lawv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No