Kev Hlub Tiag rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb

Tag nrho txhua tus neeg yeej yuav raug lim kom dawb huv los ntawm Vajtswv txoj lus. Yog Vajtswv tsis tau los yug ua neeg, tib neeg yeej yuav tsis tau txais qhov koob hmoov los mus tiv kev txom nyem los ntawm qhov kev lim tib neeg kom dawb huv no li. Muab ua lwm zaj lus hais ces, tag nrho cov uas muaj cuab kav tau txais kev sim siab los ntawm Vajtswv tej lus ces yog cov uas tau txais koob hmoov. Raws li tib neeg rab peev xwm uas ib txwm muaj, lawv tej kev coj kev ua, thiab lawv tej cwj pwm rau Vajtswv, lawv yeej tsis tsim nyog tau txais qhov kev lim tib neeg kom dawb huv ntawm no. Nws yog vim lawv twb yeej raug Vajtswv txhawb nqa lawm es lawv thiaj li tau qhov koob hmoov no. Tib neeg yeej tau hais tias lawv tsis muaj nuj nqis txaus tsim nyog pom Vajtswv lub ntsej muag los sis hnov Nws cov lus. Hnub no, nws yog tag nrho Vajtswv txoj kev zoo siab thiab Nws txoj hmoov hlub es tib neeg thiaj li tau txais qhov kev lim tib neeg kom dawb huv ntawm Nws cov lus lawm. Qhov no yog qhov koob hmoov ntawm txhua tus neeg uas yug rau thaum tiam kawg—koj tus kheej puas tau ntsib tau pom qhov no? Qhov uas tej neeg ntawd yuav tsim nyog ntsib kev txom nyem thiab kev poob tsag li cas ntawd ces twb yeej xub raug Vajtswv xaiv tseg ua ntej lawm—nws tsis yog ua raws li qhov uas neeg xav tau. Qhov no yog qhov tseeb uas yeej kwv nyom tsis tau li. Txhua tus ntseeg yuav tsum muaj rab peev xwm los txais yuav qhov kev sim siab ntawm Vajtswv tej lus thiab tiv kev txom nyem nyob rau hauv Nws tej lus. Nej puas to taub qhov no? Yog li ntawd, qhov uas muab coj los pauv koj qhov kev txom nyem uas koj twb tau ntsib dhau lawm, koj thiaj tau txais tej koob hmoov rau hnub no; yog koj tsis tiv kev txom nyem rau Vajtswv, koj yuav tsis tau txais Nws lo lus qhuas. Tej zaum mas ntshe koj yeej tau yws yav dhau los lawm, tab sis, tsis hais koj yuav tau yws ntau npaum li cas los xij, Vajtswv tsis nco qab qhov ntawd rau koj lawm. Hnub no los txog lawm, ces tsis tas yuav rov mus tshawb tej nyuag xwm txheej nag hmo lawm.

Ib txhia neeg hais tias lawv yuav sim muab kev hlub rau Vajtswv tab sis ua tsis tau li. Tom qab ntawd, ces thaum lawv hnov hais tias Vajtswv tab tom yuav ncaim mus, ces tam sim ntawd lawv ho mam hnov muaj lawv tej kev hlub rau Nws. Ib txhia neeg mas yeej tsis tshua muab qhov tseeb coj mus xyaum ua raws, ces thaum lawv hnov hais tias Vajtswv tab tom yuav ncaim mus yam npau taws ntsuav, ces lawv mam los rau ntawm Nws xub ntiag thiab thov Nws: “Au Vajtswv! Thov Koj tsis txhob mus. Muab dua ib lub cib fim pub rau kuv! Vajtswv! Kuv tsis tau ua li Koj siab nyiam rau yav tag los; kuv tshuav Koj tej nuj nqis ntau thiab tau tawm tsam Koj. Hnub no kuv txaus siab hlo yuav muab kuv lub cev thiab lub siab rau Koj es kom thaum kawg no kuv ua tau raws li Koj lub siab nyiam thiab Koj txoj kev hlub. Kuv yuav tsis muaj lub cib fim no ib zaug ntxiv lawm.” Koj puas tau hais tus lus thov li no dua li mas? Thaum ib tug neeg twg thov Vajtswv li no, nws yog vim lawv lub siab raug Vajtswv tej lus muab tsa es tsim sawv los lawm. Tib neeg ces txhua tus yeej tsis meej pem thiab ruam qauj. Lawv yeej yuav raug qhuab qhia thiab lim tib neeg kom dawb huv, tab sis lawv tsis paub qhov uas Vajtswv npaj yuav ua kom tiav rau qhov no. Yog Vajtswv tsis ua hauj lwm li no, tib neeg yeej tseem yuav feeb tsis meej; tsis muaj ib tug neeg twg uas yuav muaj cuab kav tshoov siab rau tej kev xav sab ntsujplig nyob rau hauv neeg lub siab. Tsuas yog Vajtswv txoj lus xwb, uas txiav txim rau thiab muab tib neeg nthuav tawm, mas thiaj li tawg paj txi txiv tau. Yog li ntawd, txhua yam ces ua tau tiav hlo thiab puv npo los vim yog Vajtswv tej lus, thiab nws yog vim Nws tej lus es thiaj ua rau tib neeg txoj kev hlub Vajtswv raug tsa sawv. Txoj kev hlub Vajtswv uas yog tshwm sim ntawm tib neeg txoj kev xav los nkaus xwb mas yuav tsim tsis tau qhov txiaj ntsim raws li siab xav. Tib neeg yeej tsis tau muab lawv txoj kev hlub Vajtswv ntawd tso rau lawv txoj kev xav yav tag los xwb lod? Puas tau muaj ib tug neeg twg uas nyob nyob es nws cia li muaj lub siab hlub Vajtswv tuaj xwb? Nws tsuas yog Vajtswv tej lus txhawb nqa nkaus xwb mas neeg thiaj li hlub Vajtswv. Ib txhia neeg hais tias: “Kuv twb ntseeg Vajtswv los tau ntau xyoo lawm thiab tau txais Nws tej hmoov hlub ntau heev, thiab koob hmoov ntau heev. Kuv twb tau raug Nws cov lus muab lim tib neeg kom dawb huv thiab txiav txim rau tag lawm. Yog li kuv thiaj li to taub ntau lawm, thiab kuv tau pom Vajtswv txoj kev hlub lawm. Kuv yuav tsum ua Nws tsaug, kuv yuav tsum them Nws tej hmoov hlub rov qab. Kuv yuav muab txoj kev tuag coj los ua kom tau kiag li Vajtswv lub siab xav, thiab kuv yuav muab kuv txoj kev hlub Nws tso kiag ntawm kuv txoj kev xav.” Neeg yuav tsis hnov Vajtswv txoj kev ntxim hlub yog hais tias lawv tsuas mloog tej uas lawv hnov thiab pom los ntawm lawv txoj kev xav xwb. Yog hais tias lawv tos lawv txoj kev xav xwb, ces lawv txoj kev hlub rau Vajtswv yuav tsis muaj zog. Yog koj tsuas hais txog qhov yuav them Vajtswv tej hmoov hlub thiab kev hlub rov qab nkaus xwb, ces koj yuav tsis muaj ib qho zog nyob rau hauv koj qhov kev hlub rau Nws li; hlub Nws raws li koj txoj kev xav kev pom ntawm koj txoj kev xav ces tsuas yog ib qho lam ua xwb. Vim li cas Kuv thiaj hais tias yog lam ua nkaus xwb? Qhov no yog ib qho teeb meem uas yeej muaj tseeb. Nej txoj kev hlub rau Vajtswv yog hom kev hlub twg? Tsis yog lam dag Vajtswv thiab lam ua li ntawd rau Nws xwb los? Neeg feem coob ntseeg hais tias vim tsis muaj ib qho phaj tshab dab tsi rau kev hlub Vajtswv thiab yeej tsis muaj leej twg yuav raug cem ib yam nkaus rau qhov uas tsis hlub Nws, ces tag nrho, ces yog tsis txhob ua kev txhaum xwb ces yeej zoo txaus lawm. Yog li ntawd kev hlub Vajtswv thiab them Nws tej kev hlub rov qab raws li yus tej kev xav hauv yus lub siab ces tsuas yog ib qho lam ua xwb, thiab tsis yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm sim rau hauv yus lub siab tuaj. Kev hlub rau Vajtswv mas yuav tsum yog ib qho kev xav tob tob nyob puag hauv ib tug neeg lub siab. Ib txhia neeg hais tias: “Kuv tus kheej mas yeej kam mus nrhiav Vajtswv thiab caum Nws. Tam sim no mas txawm yog Vajtswv yuav muab kuv tso pov tseg los xij, kuv yeej tseem yuav caum Nws. Txawm hais tias Nws yuav xav tau kuv los tsis xav tau li, kuv yeej tseem yuav hlub Nws, thiab txog thaum kawg, kuv yeej yuav tau Nws xwb. Kuv muab kuv lub siab cob fij kiag rau Vajtswv, thiab txawm hais tias Nws yuav ua dab tsi los xij, kuv yuav caum Nws kom tag nrho kuv txoj sia. Txawm hais tias yuav muaj dab tsi los xij, kuv yuav tsum hlub Vajtswv thiab kuv yuav tsum tau Nws; kuv yeej tsis so li kom txog ntua thaum uas kuv tau Nws tso.” Koj puas muaj hom kev txiav txim siab khov kho li no mas?

Txoj kev taug ntawm kev ntseeg Vajtswv ces yog tib txog ib yam nkaus li txoj kev taug ntawm txoj kev hlub Nws. Yog koj ntseeg Nws, koj yuav tsum hlub Nws; txawm li cas los xij, hlub Nws mas tsis yog hais txog kev pauj Nws txoj kev hlub los sis hlub Nws raws li koj txoj kev xav hauv koj lub siab xwb—nws yog ib qho kev hlub uas dawb huv rau Vajtswv. Tej zaum mas neeg yuav tsis muaj cuab kav hnov Vajtswv txoj kev hlub raws li hauv lawv lub siab xav nkaus xwb. Vim li cas es Kuv pheej hais tas li hais tias: “Thov kom Vajtswv tus Ntsujplig txhawb peb lub siab”? Vim li cas Kuv ho tsis hais txog hloov tib neeg txoj kev xav kom hlub Vajtswv? Nws yog vim hais tias tib neeg lub siab tsis hnov Vajtswv qhov kev ntxim hlub. Yog koj tsis ntseeg cov lus no, sim siv koj lub siab los mloog Nws txoj kev hlub. Tej zaum kuj yuav ua rau koj muaj kev rau siab me ntsis rau thaum ntawd, tab sis nws yuav ploj mus sai sai. Yog koj tsuas hnov Vajtswv qhov kev ntxim hlub nrog koj txoj kev xav xwb, ces zoo li koj yuav muaj kev rau siab thaum uas koj thov Vajtswv, tab sis ib pliag tom qab ntawd xwb ces qhov kev rau siab ntawd yuav cia li yaj ntshis thiab ploj kiag mus lawm. Vim li cas ho zoo li ntawd? Yog koj tsuas siv koj txoj kev xav xwb, koj yuav tsis muaj cuab kav yuav tsa tau koj txoj kev hlub rau Vajtswv; thaum uas koj hnov Vajtswv qhov kev ntxim hlub nyob rau hauv koj lub siab lawm, ces Nws yuav txhawb koj lub siab, thiab tsuas yog lub sij hawm no es koj txoj kev xav thiaj li yuav ua tau nws tej dej num thaum xub pib. Qhov ntawd ces yog hais tias thaum Vajtswv txhawb tib neeg lub siab thiab thaum tib neeg muaj kev paub thiab tau txais kev txhawb zog nyob rau hauv nws lub siab, qhov ntawd ces yog, thaum nws tau muaj kev ntsib kev pom kiag lawm, tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas nws thiaj li yuav muaj cuab kav hlub Vajtswv tau tiag tiag nrog nws txoj kev xav. Siv koj txoj kev xav hlub Vajtswv yeej tsis txhaum—qhov no yog qhov kev hlub Vajtswv uas qis tshaj plaws xwb. Kev hlub uas tsuas yog “lam ua kom tsim nyog li Vajtswv qhov hmoov hlub” xwb ces yuav tsis txaus thawb kom tib neeg nkag tau mus yam ntaus thawj hlo. Thaum tib neeg tau Vajntsujplig ib co hauj lwm, qhov ntawd ces yog, thaum lawv pom thiab hnov Vajtswv txoj kev hlub nyob rau hauv lawv tej kev ntsib kev pom kiag, thaum lawv paub txog Vajtswv thiab pom tseeb hais tias Vajtswv yeej muaj nuj nqis txaus rau neeg ntiaj teb txoj kev hlub thiab ua Nws txaus hlub npaum li cas, tsuas yog thaum ntawd nkaus xwb mas lawv thiaj yuav muaj cuab kav hlub tau Vajtswv tiag tiag.

Thaum tib neeg siv lawv lub siab sib txuas ncauj txuas lus nrog rau Vajtswv, thaum uas lawv lub siab muaj cuab kav tig tau los rau Nws tas nrho, qhov no yog thawj kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev hlub rau Vajtswv. Yog koj xav hlub Vajtswv, koj yuav tsum xub tig koj lub siab mus npuab Nws. Tig lub siab mus npuab Vajtswv yog dab tsi? Nws yog thaum uas txhua yam koj ua hauv koj lub siab ces yog ua rau qhov kev hlub thiab qhov kev ua kom tau Vajtswv nkaus xwb. Qhov no qhia tau kom pom hais tias koj yeej tig koj lub siab tag nrho los npuab Vajtswv lawm. Dhau ntawm Vajtswv thiab Nws cov lus lawm, nws yuav luag tsis muaj ib yam dab tsi nyob hauv koj lub siab (tsev neeg, kev nplua nuj, tus txiv, tus poj niam, cov me nyuam, thiab lwm yam). Txawm hais tias yuav muaj thiab tsis muaj los xij, tej ntawd yuav tsum tsis txhob nyob puv nkaus koj lub siab, thiab koj yeej tsis xav txog koj lub neej yav tom ntej li tab sis tsuas yog nrhiav kev hlub Vajtswv nkaus xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd ces koj yuav tig tau tag nrho koj lub siab los npuab Vajtswv. Piv txwv hais tias koj tseem tab tom npaj qee yam rau koj tus kheej hauv koj lub siab thiab koj pheej xav kom tau nyiaj txiag rau koj tus kheej nkaus xwb, pheej xav tas li hais tias: “Thaum twg es kuv mam thov tau ib yam me me ntawm Vajtswv? Thaum twg es kuv tsev neeg mam nplua nuj? Yuav ua li cas es kuv thiaj tau ib co ris tsho zoo nkauj? …” Yog koj nyob rau qhov ntawd ces nws qhia tau hais tias koj lub siab tseem tsis tau tig los npuab Vajtswv tag nrho. Yog hais tias koj tsuas muaj Vajtswv txoj lus nyob rau hauv koj lub siab xwb thiab koj muaj cuab kav thov Vajtswv thiab txav tau ze rau Nws rau txhua lub sij hawm—ib yam li Nws yeej nyob ze heev rau koj, ib yam li Vajtswv nyob kiag hauv koj thiab koj nyob kiag hauv Nws—yog koj nyob rau qhov zoo li ntawd, nws txhais tau hais tias koj lub siab nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag lawm. Yog koj thov Vajtswv thiab noj thiab haus Nws tej lus txhua hnub, xav txog tes hauj lwm ntawm pawg ntseeg tas mus li xwb, thiab yog koj ua twb zoo xav rau qhov uas Vajtswv lub siab xav tau, siv koj lub siab mus hlub Nws tiag thiab ua raws li Nws lub siab nyiam, ces koj lub siab yog Vajtswv tug lawm. Yog koj lub siab muaj lwm yam nyob puv nkaus hauv xwb, ces nws yeej tseem muaj Ntxwgnyoog nyob rau hauv thiab nws yeej tsis tau tig mus npuab Vajtswv tiag tiag li. Thaum uas ib tug neeg twg lub siab tig mus rau Vajtswv tiag tiag lawm, lawv yuav muaj txoj kev hlub tseeb uas nyob nyob cia li tshwm sim tuaj rau Nws thiab xam tau hais tias yog Vajtswv tes hauj lwm. Txawm hais tias lawv yeej tseem muaj qee lub caij li neeg ruam thiab tsis muaj laj thawj, los lawv kuj ua tau kom pom hais tias lawv yeej nyiam Vajtswv lub tsev, Nws tes hauj lwm, thiab lawv tus kheej qhov kev hloov lawv tus moj yam, thiab lawv yeej xav txoj zoo xwb. Ib txhia neeg mas hais tias txhua yam lawv ua mas yog ua rau pawg ntseeg xwb thaum uas, qhov tseeb tiag, lawv tsuas yog ua kom lawv tus kheej tau txais txiaj ntsim xwb. Cov neeg zoo li no ces muaj kev npaj siab yuam kev lawm. Lawv yog neeg nkhaus thiab neeg dag thiab feem ntau ntawm tej lawv ua ntawd ces tsuas yog ua kom lawv tus kheej tau txiaj ntsim xwb. Hom neeg zoo li no tsis yog yuav nrhiav kev hlub Vajtswv; lawv lub siab tseem yog Ntxwgnyoog li thiab tig tsis tau mus npuab Vajtswv. Yog li ntawd Vajtswv tsis muaj hau kev yuav muab tau hom neeg zoo li no.

Yog koj xav hlub Vajtswv tiag thiab xav kom Nws muab tau koj, thawj kauj ruam ces yog yuav tsum tig koj lub siab los npuab Vajtswv kom tag nrho. Nyob rau txhua yam uas koj ua, nrhiav koj tus kheej thiab nug hais tias: “Kuv puas yog ua qhov no raws li ib lub siab uas hlub Vajtswv? Puas muaj tej yam kev npaj siab ua rau kuv tus kheej nyob rau to qab ntawm qhov no? Kuv lub hom phiaj tiag rau qhov kuv ua no yog dab tsi?” Yog koj xav muab koj lub siab cob kiag rau Vajtswv, koj yuav tsum xub kov kom yeej koj lub siab, muab txhua yam uas koj xav tau tso tseg, thiab ua kom tau qhov uas muab txhua yam tso tag nrho rau Vajtswv. Qhov no yog txoj kev xyaum muab koj lub siab rau Vajtswv. Kov kom yeej yus lub siab yog hais txog dab tsi? Nws yog qhov uas muab tej kev xav tau ntau yam tsis paub txaus ntawm yus lub cev tso tseg, tsis txhob ua siab hlob xav tau kev tau zoo tsis paub kawg los sis tej txiaj ntsig ntawm meej mom. Nws yog kev ua txhua yam kom zoo Vajtswv siab, thiab kev muab yus lub siab tag nrho rau Vajtswv, tsis yog rau yus tus kheej. Qhov no ces yeej txaus lawm.

Kev hlub tiag rau Vajtswv yog los hauv qhov tob heev hauv lub siab los; nws yog ib qho kev hlub uas tsuas muaj tshwm sim nyob rau ntawm lub hauv paus ntawm tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv. Thaum uas ib tug neeg twg lub siab tig tag nrho mus npuab Vajtswv lawm, ces txoj kev hlub ntawd tsis tas yuav yog dawb huv thiab tsis tas yuav muaj kom txhij hlo. Qhov no vim yog nws yeej tseem muaj ib ncua kev nrug ntawm ib tug tib neeg lub siab uas tig tag nrho mus npuab Vajtswv thiab qhov uas tus neeg ntawd muaj ib qho kev to taub tseeb txog Vajtswv thiab ib qho kev qhuas Nws tiag tiag. Txoj kev uas tib neeg yuav nrhiav tau kev hlub Vajtswv tiag thiab los mus paub txog Vajtswv tus moj yam ces yog tig nws lub siab los npuab Vajtswv. Thaum tib neeg muab nws lub siab tiag cob rau Vajtswv lawm, ces nws yuav paub qhov tseeb txog kev ua lub neej. Nyob rau qhov no, nws tus moj yam yuav pib hloov, nws txoj kev hlub rau Vajtswv yuav maj mam loj hlob, thiab nws qhov kev paub txog Vajtswv kuj yuav maj mam nce siab zuj zus. Yog li ntawd, muab yus lub siab tig mus npuab Vajtswv yog yam uas yuav tsum tau ua ua ntej rau qhov uas yuav mus taug tau txoj kev yog rau tej kev ntsib kev pom ntawm lub neej txoj sia. Thaum tib neeg muab lawv lub siab cob kiag rau Vajtswv, ces lawv tsuas muaj ib lub siab uas yog Nws tug xwb tab tsis tsis yog muaj kev hlub rau Nws, vim lawv tsis muaj ib qho kev to taub txog Nws hlo li. Txawm hais tias nyob rau lub tsam thawj zoo li no lawv muaj me ntsis kev hlub rau Nws, los nws tsis yog nyob nyob cia li muaj tshwm sim tuaj thiab tsis yog qhov tseeb. Qhov no vim yog ib yam twg uas tshwm sim ntawm tib neeg lub cev los ces yog yam tshwm sim los ntawm tej kev xav thiab tsis yog los ntawm ib qho kev to taub tseeb los. Nws tsuas yog ua lam ua ib nyuag pliag xwb thiab nws yuav ua tsis tau ib qho kev qhuas kom kav mus ntev. Thaum neeg tsis muaj ib qho kev to taub txog Vajtswv, lawv tsuas muaj cuab kav hlub tau Nws raws li qhov lawv tus kheej nyiam thiab lawv tus kheej qhov kev xav xwb; hom kev hlub no hu tsis tau hais tias yog ib qho kev hlub uas nyob nyob cia li tshwm plaws tuaj, los sis nws tsis yog ib qho kev hlub tiag. Tej zaum mas ib tug tib neeg lub siab yeej tig mus npuab Vajtswv lawm tiag, thiab yeej muaj peev xwm xav txoj tej yam uas Vajtswv nyiam nyob rau hauv txhua yam, tab sis yog nws tsis muaj kev to taub txog Vajtswv, ces nws yuav tsis muaj peev xwm muaj tau ib qho kev hlub tiag uas nyob nyob cia li muaj tshwm sim tuaj. Tag nrho qhov uas nws yuav ua tau ces tsuas yog muaj peev xwm ua tau qee yam dej num rau pawg ntseeg xwb los sis ua nws tes dej num me ntsis xwb, tab sis nws yuav ua li ntawd yam tsis muaj qab hau li. Tus moj yam ntawm hom neeg zoo li no mas yuav hloov nyuab; cov neeg ntawd mas yeej tsis taug qhov tseeb, los sis tsis to taub nws li. Txawm hais tias ib tug neeg tig tag nrho nws lub siab los npuab Vajtswv, los nws tsis tau txhais hais tias lawv lub siab uas hlub Vajtswv ntawd yuav dawb huv tag nrho, vim cov uas muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab tsis tau txhais hais tias muaj kev hlub rau Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab. Qhov no mas yog hais txog qhov sib txawv ntawm ib tug uas taug thiab tsis taug qhov kev to taub txog Vajtswv. Thaum uas ib tug neeg muaj kev to taub txog Nws lawm, nws qhia kom pom tau hais tias lawv lub siab tau tig los npuab Vajtswv tag nrho lawm, nws qhia kom pom tau hais tias lawv txoj kev hlub Vajtswv tiag nyob rau hauv lawv lub siab yog qhov uas nyob nyob cia li muaj tshwm plaws tuaj. Tsuas yog hom neeg zoo li no xwb thiaj li muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab. Tig yus lub siab mus npuab Vajtswv yog qhov uas yuav tsum tau ua ua ntej uas yus yuav mus taug tau txoj kev yog, rau kev to taub Vajtswv, thiab rau qhov uas tsim muaj kev hlub rau Vajtswv. Nws tsis yog ib qho ntaus cim rau kev ua tiav hlo ib tug tib neeg tes dej num hlub Vajtswv, los sis tsis yog ib qho ntaus cim txog kev muaj kev hlub tiag rau Nws. Tib txog kev uas ib tug neeg twg yuav tsim tau txoj kev hlub tiag rau Vajtswv ces tsuas yog tig nws lub siab mus npuab Vajtswv, uas kuj yog thawj qhov uas yuav tsum tau ua raws li qhov yus yog ib tug uas Nws tsim tawm. Cov uas hlub Vajtswv ces yog tag nrho cov neeg uas nrhiav txoj sia, ntawd mas yog, cov neeg uas nrhiav qhov tseeb thiab yeej xav tau Vajtswv tiag tiag; tag nrho lawv sawv daws puav leej muaj kev tig ras to taub los ntawm tus Vajntsujplig thiab raug Nws txhawb lawm. Lawv sawv daws muaj cuab kav tau txais Vajtswv txoj kev coj qhia.

Thaum uas ib tug tib neeg twg muaj peev xwm hnov hais tias lawv tshuav Vajtswv nqi ntau, ces yog vim tus Vajntsujplig txhawb lawm lawm; cov uas hnov li no ces hom muaj ib lub siab ntshaw thiab yuav muaj cuab kav to taub qhov tseeb txog txoj kev ua lub neej. Tab sis yog koj cia nres thaum mus txog qee kauj ruam xwb, ces koj yuav tsis muaj cuab kav mus tau tob dua ntawd; nws yeej tseem muaj qhov kev phom sij ntawm qhov uas daig khuam rau ntawm Ntxwgnyoog lub vas, thiab nyob rau ib qho twg ces Ntxwgnyoog yuav txhom tau koj coj mus kaw. Vajtswv txoj kev qhuab qhia kom paub qhov tseeb ua rau tib neeg paub lawv tus kheej thiab tom qab ntawd hnov lawv txoj kev tshuav Vajtswv nqi; lawv thiaj li txaus siab kam koom tes nrog Nws thiab muab tej yam uas Nws tsis nyiam cuam pov tseg. Qhov no yog qhov tseem ntsiab ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Nej yeej txaus siab nrhiav kev loj hlob nyob rau hauv nej lub neej thiab txoj kev hlub rau Vajtswv, yog li ntawd koj puas tau muab koj tej kev coj tsis tus ntawd tso pov tseg? Yog koj tsuas muab koj tej kev coj tsis tus pov tseg thiab zam tej kev coj kev thab plaub thiab tsab ntse ntawd nkaus xwb, ua qhov ntawd puas yog nrhiav kev loj hlob hauv koj lub neej mas? Yog koj muab koj tej kev coj tsis tus tso tseg tag nrho tab sis tsis nkag mus rau hauv Vajtswv txoj lus, qhov no qhia tau hais tias koj yeej tseem tsis mob siab ua kom tau zoo li. Qhov keeb cag uas tsim muaj kev coj tsis tus ntawd yog dab tsi? Tej koj ua ntawd puas yog ua rau koj txoj kev loj hlob hauv koj lub neej? Koj puas xav nrhiav kev ua kom koj zoo li ib tug ntawm Vajtswv cov neeg? Yam dab tsi los xij uas yog yam koj tsom ntsoov rau ces yog qhov uas koj yuav ua neej nrog; yog koj tsom ntsoov rau kev coj tsis tus xwb, ces feem ntau koj lub siab yuav raug pov rau sab nraud thiab koj yuav tsis muaj kev caum cuag kev loj hlob nyob hauv koj lub neej. Vajtswv yuav tseev kom muaj ib qho kev hloov nyob rau hauv tus moj yam, tab sis koj pheej tsuas nrhiav tej khoom sab nraud tas mus li xwb; hom neeg zoo li no ces tsis muaj peev xwm yuav hloov tau lawv tus moj yam! Nyob rau thaum mus txog qhov loj paub tab hauv lus neej lawm, ces txhua tus yuav tsum taug ib txog kev xwb: Lawv yuav tsum txais yuav qhov kev txiav txim, kev qhuab qhia, thiab kev tsim kho kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv tej lus. Yog koj tsis muaj Vajtswv tej lus tab sis koj tsuas tos siv koj qhov kev ruaj siab thiab kev npaj siab xwb, ces txhua yam koj ua ntawd tsuas yog ua raws koj qhov kev mob siab rau xwb. Qhov ntawd yog, yog koj xav kom muaj kev loj hlob nyob rau hauv koj lub neej ces koj yuav tsum noj, haus, thiab to taub kom ntxiv txog Vajtswv tej lus. Tag nrho cov uas raug Nws tej lus muab tsim kho kom zoo tiav log ces yog cov uas ua neej raws nraim li tej ntawd; cov uas tsis raug tshau lim kom dawb huv los ntawm Nws tej lus, cov uas tsis tau raug Nws tej lus txiav txim rau, ces yeej tsis zoo rau Nws siv li. Yog li ntawd, nej ho npaj yuav ua neej raws li Nws tej lus txog qib twg? Tsuas yog hais tias nej noj thiab haus Vajtswv tej lus thiab muaj cuab kav muab tej ntawd coj los sib piv rau nej tus kheej lub neej, thiab nrhiav ib txog hau kev los xyaum ua raws li cov teeb meem uas Kuv tau hais los no, ces nej qhov kev xyaum ua thiaj li yog qhov yog thiab ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Tsuas yog tus neeg uas muaj tej kev xyaum ua li no xwb thiaj li muaj lub siab xav hlub Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Cov Neeg Uas Paub Vajtswv Tes Hauj Lwm Niaj Hnub No Xwb Thiaj Ua Tau Dej Num Rau Vajtswv

Ntxiv Mus: Hais Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No