Hais Txog Kev Xyaum Thov Vajtswv

Nej tsis muab kev thov Vajtswv ua qhov tseem ceeb nyob hauv nej lub neej txhua hnub. Neeg tsis quav ntsej txog kev thov Vajtswv li. Kev thov Vajtswv pheej muaj los vim yog ib qho yuav tau ua, neeg tsuas lam thov kom dhau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb. Tsis muaj ib tug neeg uas yuav muab tag nrho nws lub siab huv si rau ntawm Vajtswv xub ntiag li thiab txuas lus hauv kev thov tiag tiag nrog Vajtswv li. Neeg thov Vajtswv tsuas yog rau thaum muaj teeb meem tshwm sim tuaj xwb. Cov sij hawm dhau los, koj puas tau thov Vajtswv tiag tiag? Puas tau muaj ib zaug uas thaum koj thov nrog kev mob siab nrog kua muag rau ntawm Vajtswv xub ntiag li? Puas tau muaj dua ib zaug uas koj cia li paub txog koj tus kheej tab meeg Nws li? Puas tau muaj ib zaug uas koj lub siab npuab kiag Vajtswv lub thaum koj thov Vajtswv li? Kev thov Vajtswv yog los ntawm kev xyaum: Yog koj yeej tsis tsa suab thov Vajtswv hauv tsev li, ces koj yeej yuav tsis thov thaum koj nyob hauv lub tuam tsev teev hawm, yog koj tsis tau thov dua nrog ib pab neeg tsawg tsawg sib sau ua ke, ces koj yuav tsis muaj cuab kav thov rau ntawm ib pab neeg coob coob thiab. Yog koj tsis txav ze rau Vajtswv tas li los sis ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, ces koj yuav tsis muaj dab tsi hais thaum txog caij thov, thiab tab txawm yog koj thov los, koj thov los ntawm daim di ncauj xwb; nws yuav tsis yog thov tiag tiag.

Kev thov Vajtswv tseeb yog dab tsi? Nws yog qhia rau Vajtswv txog yam nyob hauv koj lub siab, nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb li uas koj nkag siab Nws txoj kev xav ntag, nrog Nws sib txuas lus los ntawm Nws cov lus, hnov nyob ze heev rau ntawm Vajtswv, ras txog tias Nws nyob ntawd tab meeg koj ntag, thiab ntseeg tias koj muaj tej yam yuav hais rau Nws. Koj lub siab muaj qhov kaj puv npo thiab koj paub tias Vajtswv ntxim hlub heev. Koj hhov tias raug txhawb lawm, thiab mloog koj hais mas yuav txhawb zog heev rau koj cov kwv tij thiab nkauj muam kawg li. Lawv yuav paub tias cov lus koj hais yog cov lus uas nyob hauv lawv lub siab ntag, yog cov lus lawv xav hais, zoo yam li koj cov lus yog lawv cov ntag. Qhov no yog kev thov Vajtswv tseeb. Tom qab koj koom tau rau hauv kev thov Vajtswv tseeb lawm, koj lub siab yuav nyob thaj yeeb lug thiab yuav paub kev txaus siab. Lub zog uas hlub Vajtswv yuav loj tuaj, thiab koj yuav paub tias tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav muaj nqis tshaj los sis muaj qab hau tshaj li qhov hlub Vajtswv lawm. Txhua yam no ua tau tim khawv tias koj cov lus thov yeej muaj qab hau tiag. Koj puas tau thov mus rau seem no dua li?

Thiab cov txheej txeem ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi? Koj cov lus thov yuav tsum mus ib qib xam ib qib, kom haum nrog tus yam ntxwv ntawm koj lub siab thiab tus Vajntsujplig Dawb Huv tes num; koj los nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb raws li Nws txoj kev xav thiab raws li qhov Nws xav tau ntawm neeg. Thaum koj pib xyaum thov Vajtswv, xub muab koj lub siab rau Vajtswv tso. Tsis txhob txhav ua kom haum Vajtswv txoj kev xav—tsuas yog sim hais cov lus hauv koj lub siab rau Vajtswv xwb. Thaum koj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, hais li ntawm no: “Au Vajtswv, tsuas yog hnub no kuv mam li xeev txog tias kuv tau tsis mloog Koj lus los lawm. Kuv yeej yog neeg coj tsis ncaj thiab ntxim ntxub. Kuv tsuas ua lub neej nkim sij hawm xwb. Txij hnub no mus kuv yuav ua neej rau Koj. Kuv yuav xyaum ua lub neej muaj qab hau thiab ua li Koj txoj kev xav. Thov cia Koj tus Ntsujplig ua num rau hauv kuv tag mus li, ua kev pom meej thiab ua kev qhia kuv. Cia kuv ua tau tim khawv khov thiab ua tau lus tim khawv nrov rau ntawm Koj xub ntiag. Cia kom Ntxwgnyoog pom Koj lub hwj chim ci ntsa iab, Koj zaj lus tim khawv, thiab ua tau pov thawj tias Koj yog tus muaj yeej, tshwm nyob rau hauv peb.” Thaum koj thov li no, koj lub siab yuav dim plaws ntawm txhua yam. Yog koj thov li no, koj lub siab yuav nyob ze rau ntawm Vajtswv dua, thiab yog tias koj thov tau li seem no tsis tu ncua, tus Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua num hauv koj xwb xwb li. Yog koj pheej hu Vajtswv raws seem no, thiab qhia tej koj xav ua rau Nws, yuav muaj ib hnub los rau thaum tej uas koj xav txais yuav tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thaum Vajtswv muab tau koj lub siab thiab tag nrho koj, thiab qhov kawg koj yuav raug ua kom zoo tiav log los ntawm Nws. Rau nej, kev thov Vajtswv yog qhov uas tseem ceeb dua ntais. Thaum koj thov thiab koj txais tes num ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, koj lub siab yuav raug txhawb los ntawm Vajtswv, thiab lub zog hlub Vajtswv yuav tawm tuaj. Yog tias koj tsis thov nrog koj lub siab, yog tias koj tsis qhib koj lub siab nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb li, ces Vajtswv yuav tsis muaj kev ua tau num hauv koj. Yog tias, tom qab koj thov thiab koj hais cov lus hauv koj lub siab tag lawm, Vajtswv tus Ntsujplig tseem tsis tau chiv ua Nws tes num, thiab koj tseem tsis tau txais kev tshoov siab, ces qhov no qhia tau tias koj lub siab tseem muaj kev tu ncua, koj tej lus tsis tseeb, thiab tseem tsis tau ntshiab. Yog tias, tom qab koj thov tag lawm, koj muaj kev zoo siab txaus siab hlo, ces koj cov lus thov Vajtswv txais yuav tau rau Vajtswv thiab Vajtswv tus Ntsujplig tab tom ua num hauv koj. Zoo li tus uas teev tiam Vajtswv, koj ua tsis tau yog tsis muaj kev thov Vajtswv. Yog koj pom kev ua phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv zoo li tej yam uas muaj qab hau thiab muaj nqis, ces koj puas tso tau kev thov Vajtswv tseg? Tsis muaj leej twg ua tau dab tsi yog tsis muaj kev phooj ywg zoo heev nrog Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, koj nyob ntawm sab nqaij tawv, ua Ntxwgnyoog qhev; yog tsis muaj kev thov Vajtswv tiag, koj ua lub neej nyob hauv qab txoj kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj. Kuv vam tias nej cov uas yog kwv tij thiab cov muam muaj cuab kav koom tau rau qhov kev thov Vajtswv tseeb txhua txhia hnub. Qhov no tsis yog ntsig txog ua raws li kev cai, tiam sis yog txog ncav cuag rau theem pom tshwm kiag ntawm qhov muag. Koj puas yeem tso me ntsis qhov kev tsaug zog thiab kev xyiv fab tseg sawv ntxov los thov Vajtswv thiab txaus siab rau Vajtswv cov lus? Yog tias koj thov Vajtswv nrog lub siab ntshiab si thiab noj thiab haus Vajtswv cov lus zoo li no, Nws yuav txais yuav koj heev tshaj. Yog tias koj ua li no txhua tag kis sawv ntxov, yog tias txhua hnub koj xyaum muab koj lub siab rau Vajtswv, sib txuas lus thiab koom ua ke nrog Nws, ces koj qhov kev paub Vajtswv yeej yuav nce ntxiv xwb xwb li, thiab koj yuav muaj cuab kav tuav tau Vajtswv txoj kev xav zoo tshaj. Koj yuav hais tias: “Au Vajtswv! Kuv txaus siab ua kuv lub luag num kom tiav log. Kuv tsuas muaj peev xwm muab tag nrho kuv tus kheej rau Koj xwb, xwv kom Koj thiaj li tau txais yeeb koob los ntawm peb, xwv kom Koj thiaj yuav zoo siab rau tej tim khawv txog Koj los ntawm peb pab no. Kuv thov Koj ua num hauv peb, xwv kuv thiaj li yuav dhau los muaj cuab kav hlub Koj tiag tiag thiab txaus siab rau Koj thiab raws Koj li yog kuv lub hom phiaj.” Yog koj kam ris lub nra no, paub tseeb tias Vajtswv yuav ua kom koj zoo tiav log. Koj tsis yog thov kom muaj qab hau rau koj tus kheej xwb, tiam sis koj yuav tau thov kom koj ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav thiab hlub Nws. Qhov no yog hom kev thov uas tseeb tshaj plaws. Koj puas yog ib tug uas thov kom koj ua tau raws li Vajtswv txoj kev xav?

Yav dhau los, nej tsis tau paub yuav thov li cas, thiab nej tso txoj kev thov Vajtswv tseg lawm. Tam sim no, nej yuav tau ua qhov uas zoo tshaj los cob nej tus kheej los thov Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj cuab kav sau koj lub zog hauv koj los hlub Vajtswv, ces koj yuav thov Vajtswv li cas? Koj hais tias: “Au Vajtswv, kuv lub siab tsis muaj lub peev xwm uas yuav hlub tau Koj tiag tiag. Kuv xav hlub Koj, tiam sis kuv tu ncua lub dag zog. Kuv yuav ua li cas? Thov Koj rua kuv lub qhov muag sab ntsujplig thiab thov Koj tus Ntsujplig txhawb kuv lub siab. Cia ua kom, thaum kuv los rau ntawm Koj xub ntiag, kuv muab txhua yam uas tsis zoo tso pov tseg, tso kiag tsis cheem ib leej tus twg li, tej yam dab tsi, los sis ib yam khoom, thiab tso plhuav kuv lub siab tag nrho qhib lug rau ntawm Koj xub ntiag, thiab ua kom kuv muab tau tag nrho kuv tus kheej tso rau ntawm Koj xub ntiag. Txawm li cas los xij, Koj sim tau kuv, tam sim no kuv npaj txhij lawm. Kuv tsis xam txog kuv lub neej yav pem suab, los sis kuv nyob hauv qab tus quab ntawm kev tuag. Nrog ib lub siab uas hlub Koj, kuv ntshaw nrhiav txoj kev uas yog txoj sia. Txhua yam uas muaj qab hau, txhua yam—tso tag nrho rau hauv Koj ob txhais tes; kuv txoj hmoo los nyob hauv Koj ob txhais tes thiab Koj tuav kiag kuv txoj sia rau hauv Koj tes. Tam sim no, kuv nrhiav los hlub Koj, thiab txawm hais tias Koj tsis cia kuv hlub Koj, txawm hais tias Ntxwgnyoog yuav cuam tshuam los, kuv txiav txim siab los hlub Koj.” Thaum koj ntsib qhov teeb meem no, thov li no. Yog tias koj thov li no txhua hnub, lub zog uas hlub Vajtswv yuav maj mam sawv tuaj.

Ib tug uas yuav nkag mus rau kev thov Vajtswv tseeb li cas?

Thaum tab tom thov, koj yuav tsum muaj ib lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj yuav tsum muaj lub siab thov tiag tiag. Koj yeej sib txuas lus thiab thov Vajtswv tiag tiag—koj yuav tsum tsis txhob sim ntxias Vajtswv nrog koj tej suab lus uas zoo zoo mloog xwb. Kev thov Vajtswv yog lub plawv ntawm qhov uas Vajtswv ntshaw kom tiav tam sim no. Thov Vajtswv pub kev tig ras to taub thiab kev pom meej, coj koj tus yam ntxwv thiab koj tej teeb meem los tso rau ntawm Nws xub ntiag thaum koj thov, nrog rau qhov koj xav ua kom tiav uas koj twb muab hais rau ntawm Vajtswv xub ntiag lawm. Kev thov Vajtswv tsis yog ua raws li cov txheej txheem; nws yog kev nrhiav Vajtswv nrog lub siab ntshaw tiag tiag. Thov Vajtswv tiv thaiv koj lub siab, xwv kom koj lub siab thiaj tus rau ntawm Nws xub tiag; kom nyob tau rau thaj tsam puag ncig li qhov Nws tso koj nyob, kom koj paub koj tus kheej, ntxub koj tus kheej, thiab tso koj tus kheej tseg, xwv thiaj tso cai tau rau koj muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiab dhau los ua ib tug uas hlub Vajtswv tiag tiag.

Qhov tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv yog dab tsi?

Kev thov Vajtswv yog ib txoj kev uas neeg koom siab nrog Vajtswv, txhais tias nws yog ib txoj kev uas neeg hu rau Vajtswv, thiab nws yog tus txheej txheem uas neeg raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig. Nws hais tau tias cov uas tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog cov tib neeg tuag uas tsis muaj ntsujplig, yog qhov ua tim khawv tias lawv tu ncua ib qho hwj chim uas kom raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv, nws yuav coj tsis tau ib lub neej hauv sab ntsujplig kiag li, haj yam caum tau tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsawg heev. Yog tsis muaj kev thov Vajtswv ces yog txiav ib tug txoj kev nrog Vajtswv sib raug zoo ntag, thiab nws yuav yog ib qho uas ua kom Vajtswv qhuas tsis tau kiag li. Ua ib tug ntseeg Vajtswv, ib tug yim huab thov Vajtswv, qhov ntawd yog, ib tug yim huab raug txhawb los ntawm Vajtswv, ib tug yim huab ua tau tiav yam uas xav ua thiab ib tug muaj cuab kav txais tau kev qhuab qhia tshiab los ntawm Vajtswv. Twb yog vim li no, tus neeg hom no thiaj ua tau neeg zoo tiav log los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tau ceev tshaj.

Yam dab tsi uas kev thov Vajtswv ua tau rau kom tiav?

Tej zaum tib neeg muaj cuab kav xyaum thov Vajtswv tau thiab to taub yam tseem ceeb ntawm kev thov Vajtswv, tiam sis yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim mas tsis yog ib yam yooj yim. Kev thov Vajtswv tsis yog ib yam uas ua rau mus dhau rau qhov kub siab, ua lawv nraim li txheej txheem, los sis nco tau hais tau Vajtswv cov lus tsis tuav ntawv. Qhov ntawd hais tau tias, thov Vajtswv tsis yog qog tau tej lo lus thiab tsis yog xyaum ua li lwm tus ua. Thaum thov Vajtswv, ib tug yuav tsum ncav cuag qib uas ib tug muab tau lub siab rau Vajtswv, qhib hlo ib tug lub siab kom nws thiaj raug txhawb los ntawm Vajtswv. Yog yuav kom kev thov Vajtswv muaj txiaj ntsim, ces nws yuav tsum yog pib los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus. Tsuas yog los ntawm kev thov hauv Vajtswv cov lus xwb ib tug thiaj yuav txais tau kev tig ras to taub thiab kev pom meej zoo dua. Yam tseeb uas qhia tau tawm los ntawm kev thov Vajtswv los yog: Muaj lub siab ntshaw txhua yam uas Vajtswv kom ua, thiab tshaj dua no yog muaj qhov ntshaw ua kom tiav li Nws tau sam hwm tseg; tsis nyiam tej uas Vajtswv tsis nyiam thiab dhau ntawd, muab qhov no ua lub hauv paus, ntxiv rau qho yam kev to taub txog nws, thiab paub qee yam thiab pom meej txog qhov tseeb uas Vajtswv twb muab nthuav tawm lawm. Qhov twg muaj yam xav ua kom tiav, muaj kev ntseeg, kev paub, thiab muaj ib txoj kev ntawm kev xyaum raws li qhov kev thov, qhov no xwb thiaj li hu tau ua kev thov Vajtswv los ntawm qhov tseeb, thiab tsuas yog hom kev thov li no thiaj li yuav muaj txiaj ntsim xwb. Tsis tag li kev thov Vajtswv yuav tsum ua los ntawm qhov kev xyiv fab rau Vajtswv cov lus, yuav tsum rhawv rau saum lub hauv paus uas yog nrog Vajtswv sib txuas lus tshwj xeeb hauv Nws cov lus, thiab lub siab yuav tsum muaj cuab kav nrhiav Vajtswv thiab muaj siab tus tab meeg rau ntawm Nws xub ntiag. Kev thov Vajtswv li hom no ces twb nkag tau rau theem tseeb ntawm kev nrog Vajtswv sib raug zoo lawm.

Qhov kev paub uas yooj yim tshaj txog kev thov Vajtswv:

1. Tsis txhob hais li tus dig muag es xav tau li cas hais li ntawd. Nws yuav tsum muaj ib lub nra hauv koj lub siab, qhov ntawd yog, koj yuav tsum muaj ib lub hom phiaj thaum koj thov.

2. Kev thov yuav tsum muaj Vajtswv cov lus nyob rau hauv; nws yuav tsum nrhiav tau twb muaj nyob hauv Vajtswv cov lus lawm.

3. Thaum tab tom thov Vajtswv, koj yuav tsum tsis txhob rov muab tej teeb meem qub los hais dua. Koj cov lus thov Vajtswv yuav tsum yog hais txog Vajtswv tej lus tam sim no xwb, thiab thaum koj thov Vajtswv, qhia Vajtswv txog koj tej kev xav uas tob tshaj plaws.

4. Thov Vajtswv nrog ib pab yuav tsum yog muab tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tam sim no tso rau hauv plawv ua qhov uas cheem tsum.

5. Txhua tus yuav tsum tau kawm kev thov Vajtswv rau lwm tus neeg. Qhov no kuj yog ib txoj kev txawj ua twb zoo xav rau Vajtswv txoj kev xav.

Lub neej kev thov Vajtswv ntawm nyias tus kheej lub hauv paus yog to taub txog qhov tseem ceeb ntawm kev thov thiab paub me me txog kev thov. Hauv lub neej txhua hnub, thov tsis tseg rau tej uas peb muaj tsis txaus, thov rau tej yam uas hloov hauv peb tus moj yam hauv lub neej, thiab thov raws li koj txoj kev paub txog Vajtswv cov lus. Txhua tus neeg nyias yuav tau tsim nyias ib qho kev thov Vajtswv hauv lawv lub neej, lawv yuav tsum thov raws li Vajtswv cov lus uas lawv paub, thiab lawv yuav tsum thov kom paub txog Vajtswv tes hauj lwm. Tso tag nrho tej xwm uas muaj tshwm puag ncig koj tab meeg rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab qhia tiag tiag tsis txhob chim los sis npau taws rau thaum koj thov, thiab tus yuam sij rau tej teeb meem no yog tuav tau qhov kev to taub tseeb, thiab kom tau txais qhov tseeb uas yog Vajtswv cov lus. Tus neeg uas raws nrhiav lub neej hauv sab ntsujplig yuav tsum muaj cuab kav thov tau ntau seem. Thov ntsiag to, ua tib zoo xav txog Vajtswv cov lus, paub txog Vajtswv tes hauj lwm—tej no yog cov piv txwv ntawm lub luag num ntawm kev sib koom sab ntsujplig kom nkag tau rau hauv lub neej sab ntsujplig uas ib txwm muaj, yog yam yuav tsav tau rau ib tug tus yam ntxwv mus ze rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab thawb ib tug kom yim huab nce qib rau kev ua neej. Muab hais luv luv tias, txhua yam uas koj ua, tsis hais thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, los sis tab tom thov Vajtswv ntsiag to, los sis qhuab qhia nrov nrov, yog ua kom koj muaj peev xwm pom meej Vajtswv cov lus, Nws tes hauj lwm, thiab yam uas Nws xav ua kom tiav nyob rau hauv koj. Qhov tseem ceeb tshaj, txhua yam uas koj ua yog ua kom ncav cuag qib uas Vajtswv tseev kom koj ua thiab tsav koj lub neej mus rau theem tshiab uas siab dua. Qhov me me uas Vajtswv tseev kom ua ntawm neeg yog kom neeg muaj cuab kav qhib nws lub siab rau Nws. Yog neeg muab nws lub siab tiag tiag rau Vajtswv thiab hais tau qhov tseeb uas nyob hauv nws lub siab, ces Vajtswv yuav txaus siab hlo ua num rau hauv nws. Yam uas Vajtswv ntshaw tsis yog neeg lub siab nkhaus, tiam sis yog ib lub siab dawb huv thiab ncaj ncees. Yog neeg tsis hais lus tawm ntawm lub siab tuaj rau Vajtswv, ces Vajtswv yuav tsis txhawb nws lub siab los sis ua dej num nyob rau hauv nws. Yog li no, qhov uas tseem ceeb dua ntais ntawm kev thov Vajtswv yog hais lus rau Vajtswv tawm hauv koj lub siab tuaj, qhia rau Nws txog koj tej kev tu ncua los sis tus moj yam uas tig tawm tsam, tso koj tus kheej tag nrho rau ntawm Nws xub ntiag; thaum zoo li no xwb thiaj yog thaum Vajtswv txaus siab rau koj tej lus thov, los sis lwm yam ces yog Vajtswv yuav ntis Nws lub ntsej muag ntawm koj. Qhov kev ntsuas uas tsawg tshaj txog kev thov Vajtswv yog koj yuav tsum muaj cuab kav cia koj lub siab tus yees tab meeg Vajtswv, thiab yuav tsum tsis txhob ncaim ntawm Vajtswv mus. Tej zaum kuj yog, nyob rau ntu no, koj yuav tsis tau txais qhov tshiab ntxiv los sis muaj kev pom siab dua, tiam sis koj yuav tsum tau siv kev thov Vajtswv los tuav thaum zoo li no—koj yuav tsum tsis txhob mus rau qhov phem dua no. Qhov no yog qhov tsawg kawg kiag uas koj yuav tsum ua kom tau. Yog koj twb ua tsis tau qhov no, ces qhia tau tias koj lub neej sab ntsujplig tsis nyob rau kis yog lawm. Thaum kawg, koj yuav tsis muaj cuab kav tuav tau lub zeem muag koj muaj thaum xub thawj, koj yuav poob kev ntseeg Vajtswv, thiab qhov koj xav ua kom tiav yuav cia li tsis muaj tag. Muaj ib qho cim uas qhia saib seb koj nkag tau mus rau lub neej hauv sab ntsujplig lawm los tsis tau yog nyob ntawm seb koj txoj kev thov Vajtswv puas yog mus rau kis yog. Txhua tus tib neeg yuav tsum nkag los rau qhov tseeb no; lawv txhua tus yuav tsum ua num hauv txoj kev xav cob qhia lawv tus kheej thov Vajtswv, tsis txhob pheej tos kom dhau, tiam sis nrhiav tag zog kom raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Qhov no xwb lawv thiaj li yuav ua cov tib neeg uas nrhiav Vajtswv tiag tiag.

Thaum koj pib thov Vajtswv, tsis txhob ua tshaj qhov koj ncav tsis cuag ntawm koj tus kheej thiab vam kom ua tau txhua yam tib zaug. Koj tsis txhob tseev kom koj ua tau tshaj, xav kom thaum koj hais tag kiag ces koj txawm siv yuav raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, los sis koj yuav tau txais kev tig ras to taub thiab kev pom meej tam sim ntawd, los sis Vajtswv yuav hliv Nws txoj kev hlub tshua rau koj tam sid. Qhov ntawd yuav tshwm sim tsis tau; Vajtswv tsis ua tej yam txuj ci phim hwj li ntawd. Vajtswv txaus siab rau tib neeg kev thov Vajtswv raws Nws lub sij hawm, thiab tej zaum Nws kuj sim koj txoj kev ntseeg saib seb koj puas yuav hwm Nws tiag tiag thiab. Thaum koj thov Vajtswv koj yuav tsum muaj kev ntseeg, ua tau siab ntev, thiab muaj qhov xav ua kom tiav. Tib neeg feem coob, thaum lawv nyuam qhuav pib muaj kev kawm, lawv cia li tsis muaj siab lawm rau qhov tsis raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Yuav ua tsis tau li no! Koj yuav tsum tau ua siab ntev; koj yuav tsum ntsia ntsoov rau tus Vajntsujplig txoj kev txhawb thiab kev nrhiav thiab kev ncig saib. Tej zaum, txoj kev koj xyaum taug tsis yog, thiab tej zaum, koj tus kheej qhov kev xav thiab kev xav phem nyob tsis khov rau ntawm Vajtswv, thiab yog li ua rau Vajtswv tus Ntsujplig tsis txhawb. Muaj lwm lub sij hawm, Vajtswv kuj saib seb koj puas hwm Nws los tsis hwm thiab. Muab hais luv luv tias, thaum muaj kev kawm, koj yuav tau txaus siab them ib tug nqi siab. Yog koj pom tau tias koj hloov siab sai sai ntawm txoj kev uas koj xyaum, koj hloov seem koj thov Vajtswv los tau. Tsuav yog koj nrhiav nrog lub siab tiag tiag thiab xav tau txais xwb, ces tus Vajntsujplig Dawb Huv yeej yuav coj koj mus rau hauv qhov tseeb. Tej zaum koj thov nrog lub siab tiag tiag tiam sis tsis paub tias xyov koj raug txhawb lawm los tsis tau. Thaum lub sij hawm zoo li no koj yuav tsum tso siab rau kev ntseeg, cia siab tias Vajtswv yuav pom koj txoj kev thov; koj yuav tsum muaj kev ua siab ntev rau koj txoj kev thov.

Ua ib tug neeg ncaj ncees; thov Vajtswv tshem koj tej kev dag ntxias hauv koj lub siab mus. Ntxuav koj tus kheej kom dawb huv los ntawm kev thov Vajtswv txhua lub sij hawm, thiab kom raug txhawb los ntawm Vajtswv tus Ntsujplig los ntawm kev thov Vajtswv, thiab koj tus moj yam yuav maj mam hloov. Lub neej sab ntsujplig tseeb yog lub neej thov Vajtswv tiag—nws yog lub neej uas raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Tus txheej txheem ntawm qhov raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv yog tus txheej txheem ntawm qhov hloov tus neeg tus moj yam. Lub neej uas tsis raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis yog lub neej hauv sab ntsujplig, tab sis yog lub neej li cov kev ntseeg uas ib txwm ua los lawm xwb. Tsuas yog cov uas raug txhawb tas li los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiab raug qhia thiab raug qhia kom paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, thiaj nkag tau rau lub neej sab ntsujplig xwb. Neeg tus moj yam yeej hloov tag li rau thaum nws thov Vajtswv. Yog Vajtswv tus Ntsujplig yim huab txhawb nws, nws yim huab kub siab thiab mloog lus heev tuaj. Yog li, thiab, nws lub siab yuav maj mam raug ntxuav kom dawb huv, thiab nws tus moj yam yuav maj maj hloov. Qhov zoo li no yog qhov txiaj ntsim ntawm kev thov Vajtswv tseeb.

Qhov Dhau Los: Kev Hlub Tiag rau Vajtswv Ces Nyob Nyob Cia Li Tshwm Plaws Tuaj Xwb

Ntxiv Mus: Paub Vajtswv Txoj Hauj Lwm Uas Tshiab Tshaj Plaws thiab Ua Raws Li Nws Cov Hneev Taw

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No