2. Hais txog qhov tus Tswv rov qab los ntawd, phau Vajluskub hais meej meej tias, “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab teev ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb(Mathai 24:36). Tsis muaj leej twg paub thaum tus Tswv yuav los li, tiam sis Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm. Nej paub qhov no tau li cas?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thiab thaum ib tag hmo muaj ib lub suab quaj hu tias, Saib nawb, tus nraug vauv tuaj lawm laus; nej tawm mus ntsib nws” (Mathai 25:6).

“Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv” (Qhia Tshwm 3:20).

“Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab” (Yauhas 10:27).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum taij thov rau nej tus kheej seb nej yuav tsum nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas, nej yuav lees txais Vajtswv qhov kev tshwm sim li cas, thiab nej tsim nyog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab li: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Niaj hnub no, Vajtswv tau ua hauj lwm tshiab tiav lawm. Tej zaum koj yuav tsis muaj peev xwm lees tau tej lus no, thiab tej zaum yuav zoo li txawv txawv rau koj, tab sis Kuv qhia koj hais tias kom tsis txhob muab koj tus yeeb yam nthuav tawm, vim tsuas yog cov uas yeej tshaib thiab nqhis txoj kev ncaj ncees tiag ntawm Vajtswv lub xub ntiag xwb thiaj li muaj cuab kav muab tau qhov tseeb, thiab tsuas yog cov uas mob siab tiag mas Nws thiaj li yuav qhia rau kom paub thiab coj kev rau. Qhov tshwm sim ntawd ces yog tau los ntawm kev nrhiav qhov tseeb nrog rau kev nyab xeeb yam meej pem hlo xwb, tsis yog tau los ntawm kev sib ceg thiab kev sib cav. Thaum Kuv hais tias “niaj hnub no, Vajtswv tau ua tes hauj lwm tshiab tiav lawm,” Kuv hais txog qhov uas Vajtswv tab tom rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv lawm. Tej zaum cov lus no yuav tsis xeeb txob koj; tej zaum koj ntxub tej lus ntawd; los sis tej zaum tseem ua rau koj xav paub xav pom thiab. Txawm yuav yog qhov twg los xij, Kuv cia siab hais tias tag nrho cov uas xav kom Vajtswv tshwm sim los ces yuav tau ntsib qhov tseeb no thiab muab saib kom meej meej, es tsis txhob cia li dhia kiag mus rau qhov lus xaus txog qhov ntawd; qhov ntawd yog qhov uas ib tug neeg ntse yuav tsum ua.

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Vajtswv nyob ntsiag to xwb, thiab yeej tsis tau tshwm sim rau peb pom dua li, tab sis Nws tes hauj lwm mas yeej tsis nres li. Nws ntsuam xyuas tag nrho lub ntiaj teb, thiab txib tag nrho txhua yam, thiab pom tag nrho txhua lo lus thiab txhua txoj kev ua ntawm tib neeg. Nws ua Nws tes dej num cawm tib neeg raws li tej kev ua twb zoo ntsuas ib kauj ruam zuj zus thiab ua raws nkaus li Nws qhov phiaj xwm, yam ntsiag to thiab tsis muaj tej yam dab tsi cuam tshuam loj li, tab sis Nws tej kauj ruam ntawd mas mus zuj zus rau tom hauv ntej lawm xwb, ib ruam dhau ib ruam, los ze zuj zus rau tib neeg, thiab Nws lub rooj zaum txiav txim raug tso tawm los rau hauv lub qab ntuj khwb no yam ceev cuag tej duab ci ya, tom qab uas Nws lub zwm txwv nqis kiag tam sim ntawd los nyob xyaw peb. Cas yuav yog ib qho yeeb yam uas zoo nkauj tshaj plaws li, cas yuav yog ib qho duab uas zoo muaj tsim thiab nyob dawb paug li! Zoo li ib tug nquab dawb, thiab zoo li ib tug tsov ntxhuav nyooj laws, tus Ntsujplig los nkag kiag nrog peb lawm. Nws yog lub tswv yim, Nws yog txoj kev ncaj ncees thiab lub hwj chim huab tais, thiab Nws los ntsiag to los nkag nrog peb, coj lub hwj chim thiab kev hlub thiab kev hlub tshua puv npo los. Tsis muaj leej twg yuav paub txog qhov Nws yuav los txog li, tsis muaj leej twg yuav txais tos qhov Nws yuav los txog li, tshaj qhov ntawd, tsis muaj leej twg paub txog qhov uas Nws tab tom yuav ua li. Tib neeg lub neej ces yeej ua mus ntxiv li yav dhau los, lawv lub siab los yeej tsis txawv li, thiab ib hnub yeej dhau mus zuj zus li ib txwm muaj dhau los. Vajtswv yeej nrog peb nyob, ib tug tib neeg zoo li lwm tus tib neeg, ib yam li ib tug caum uas tsis tseem ceeb dab tsi li thiab ib tug ntseeg dog dig xwb. Nws muaj Nws qhov yuav caum, Nws tus kheej tej hom phiaj; thiab, qhov tshaj ntawd, Nws muaj hwj chim qaum ntuj uas tsis muaj lwm tus tib neeg dog dig yuav muaj li. Tsis muaj leej twg xam pom Nws lub hwj chim qaum ntuj li, thiab tsis muaj leej twg yuav xav tawm txog qhov sib txawv ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lwm tus neeg li. Peb nyob ua ke nrog Nws, tsis muaj dab tsi kem thiab tsis ntshai li, vim qhov peb pom ces Nws tsuas yog ib tug ntseeg uas tsis tseem ceeb dab tsi li xwb. Nws saib txhua yam peb ua, thiab tag nrho peb tej kev xav thiab tswv yim ces raug nthuav tawm tag nrho rau Nws pom. Tsis muaj leej twg yuav quav ntsej txog qhov uas muaj Nws, tsis muaj leej twg yuav xav txog ib yam dab tsi ntawm Nws tes hauj lwm li, thiab, qhov tshaj ntawd, tsis muaj leej twg yuav muaj ib qho dab tsi me me uas tsis ntseeg txog qhov uas Nws yog leej twg li. Tag nrho tej peb ua ces tsuas yog caum tej peb xav ua xwb, cuag li Nws yeej tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog peb li …

Yam tsis faj txog li, tus Vajntsujplig tau hais tawm ib kab lus “los ntawm” Nws, thiab txawm hais tias zoo li yeej tsis faj txog li, txawm li ntawd los peb yeej zeem tau hais tias nws yog ib lo lus nqua hu los ntawm Vajtswv thiab yeej npaj txhij txais nws los ntawm Vajtswv. Qhov ntawd yog vim, tsis hais leej twg yog tus hais cov lus no li, hais tias tej lus ntawd los ntawm Vajntsujplig los, ces peb yuav tsum txais yuav thiab tsis muaj cai yuav tsis lees li. Qhov lus nqua hu ntxiv mus mas tej zaum yuav yog los ntawm kuv los, los sis los ntawm koj los, los sis los ntawm ib tug neeg twg los. Tsis hais yog leej twg li, tag nrho ces yeej puav leej yog txoj hmoov hlub ntawm Vajtswv xwb. Tab sis tsis hais yog leej twg li, peb yuav tsum tsis txhob pe hawm tus neeg no, vim tsis hais muaj dab tsi li, tus neeg no tsis muaj hnub yuav yog Vajtswv li, los sis peb yuav tsum tsis txhob lam tau lam xaiv ib tug niag neeg dog dig li no los ua peb tus Vajtswv. Peb tus Vajtswv mas yog ib tug zoo tshaj plaws thiab txaus hwm tshaj plaws; ib tug neeg tsis tseem ceeb li ntawd es yuav ua cas sawv tau Nws qhov chaw? Tshaj qhov ntawd, peb tab tom nyob tos Vajtswv los thiab coj peb rov qab mus rau lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej, yog li ntawd ib tug neeg tsis tseem ceeb li ntawd yuav ua cas ua tau ib teg dej num uas tseem ceeb thiab nyuaj npaum li ntawd? Yog tus Tswv rov los dua, nws yuav tsum yog caij ib tauv huab dawb los, kom neeg coob heev thiaj li pom. Qhov ntawd mas yuav muaj lub hwj chim loj ci ntsa iab! Nws ho yuav cia li nkaum twj ywm nrog ib pab neeg dog dig tau li cas thiab?

Thiab tab sis ho yog tus neeg dog dig no, nkaum twj ywm nrog cov neeg, uas yog tus ua tes hauj lwm cawm peb. Nws tsis hais dab tsi qhia peb li, los sis Nws tsis qhia peb hais tias vim li cas Nws ho los, tab sis tsuas ua tes hauj lwm uas Nws npaj siab yuav ua raws li tej kauj ruam uas twb yeej ntsuas haum haum lawm thiab raws li Nws qhov phiaj xwm xwb. Nws cov lus thiab tej lus hais tawm mas muaj ntau zuj zus tuaj. Txij li tej lus nplij siab, lus ntuas, lus qhia kom nco qab, thiab lus ceeb toom, los mus rau lus cem thiab lus qhuab qhia; txij li lub suab mos thiab muag, los mus rau lub suab uas muaj ceem thiab muaj tsim—tag nrho tej ntawd yeej muab kev hlub tshua rau tib neeg thiab cog tej kev ntxhov siab txog tej uas yuav tshwm sim tom ntej rau lawv. Txhua yam uas Nws hais ces yeej ntob nkaus tej lus zais uas peb muab zais tseg tob heev rau hauv peb; Nws tej lus chob peb lub siab, chob peb tus ntsujplig, thiab ua rau peb muaj kev txaj muag loj heev yam tiv tsis taus kiag li, tsis paub yuav khiav mus nkaum qhov twg li. Peb pib xav tsis thoob hais tias xyov tus Vajtswv uas nyob hauv tus neeg no lub siab puas yuav hlub peb tiag thiab ua Nws npaj yuav ua dab tsi tiag. Tej zaum ntshe peb tsuas yuav raug qaws mus tom qab uas tiv dhau tej kev txom nyem no lawm xwb lau? Nyob rau hauv peb lub hlwb, peb xav … txog txoj hau kev kawg uas yuav los txog thiab txog peb txoj hmoo yav pem suab. Txawm li ntawd los, yeej zoo li qhov dhau los thiab, peb tsis muaj leej twg ntseeg hais tias Vajtswv twb yeej tau los muaj cev nqaij daim tawv los ua hauj lwm nyob nrog peb lawm. Txawm hais tias Nws twb yeej tau nrog peb los ntev lawm, txawm hais tias Nws twb yeej tau hais ntau lo lus nrog peb tim ntsej tim muag lawm, los peb tseem yeej tsis kam txais yuav ib tug neeg dog dig li ntawd los ua tus Vajtswv rau peb lub neej yav pem suab, thiab tseem tsis kam muab qhov kev tswj peb lub neej yav pem suab thiab peb txoj hmoo rau tus neeg tsis tseem ceeb no. Peb yeej tau haus tau siv dej cawm siav yam tsis tag tsis kawg los ntawm Nws lawm, thiab peb tau nrog Vajtswv nyob tim ntsej tim muag los ntawm Nws lawm. Tab sis peb tsuas ris txiaj rau tus Tswv Yexus saum ceeb tsheej xwb, thiab yeej tsis quav ntsej txog qhov kev xav ntawm tus neeg dog dig uas muaj hwj chim qaum ntuj no li. Txawm li ntawd los xij, ib yam li qhov dhau los lawm, Nws nkaum nstiag to hauv lub cev nqaij daim tawv ua Nws tes hauj lwm, hais lus tawm qhia rau Nws lub siab tob tshaj plaws, cuag li yeej tsis hnov txog tib neeg tej kev tsis lees txais Nws li, cuag li yeej zam txim mus tag nrho ib txhiab ib txhis rau tib neeg tej kev tsis paub tab li tej me nyuam yaus thiab kev ruam tsis paub dab tsi, thiab yeej zam tib neeg tus cwj pwm uas tsis muaj qab hau rau Nws mus tag ib txhiab ib txhis li.

Peb yeej tsis paub txog li, tus neeg tsis tseem ceeb no tau coj peb mus ib kauj ruam dhau ib kauj ruam ntawm Vajtswv tes hauj lwm. Peb tau ntsib ntau qhov kev sim siab yam suav tsis txheeb li, raug cem ntau zaus yam suav tsis txheeb li, thiab raug sim siab rau txoj kev tuag kiag. Peb kawm paub txog Vajtswv tus moj yam uas ncaj ncees thiab muaj hwj chim tshaj plaws, txaus siab rau Nws txoj kev hlub thiab kev hlub tshua tib si, los mus txaus siab rau Vajtswv lub hwj chim thiab lub tswv yim uas loj tshaj plaws, pom Vajtswv txoj kev hlub, thiab pom Vajtswv qhov kev mob siab xav cawm tib neeg. Nyob rau hauv tus neeg dog dig no cov lus, peb tau los paub Vajtswv tus moj yam thiab lub ntsiab tseem ceeb, los to taub txog Vajtswv txoj kev xav, los paub txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg, thiab pom txoj kev mus rau kev cawm dim thiab kev raug tsim kho kom zoo tiav log. Nws cov lus ua rau peb “tuag,” thiab ua rau peb “rov yug dua tshiab”; Nws cov lus coj kev kaj siab los rau peb, tab sis kuj ho ua rau peb muaj kev tu siab rau tej kev txhaum thiab ua rau peb hnov zoo li tshuav nuj nqis ntau heev; Nws cov lus coj tau kev zoo siab thiab kev thaj yeeb los rau peb, tab sis kuj coj tau tej kev mob uas tsis tag tsis kawg los rau peb thiab. Qee lub sij hawm ces peb zoo li tej yaj yuav raug tua nyob hauv Nws ob txhais tes; qee lub sij hawm peb zoo li lub ntsiab muag hauv Nws lub qhov muag, thiab tau txais Nws txoj kev hlub uas mos muag; qee lub sij hawm peb zoo li Nws tus yeeb ncuab, thiab thaum Nws ntsia tuaj ces ua rau peb yaj ua hmoov tshauv tag nrho los ntawm Nws txoj kev npau taws. Peb yog noob neej uas Nws cawm, peb yog cov niag kas ntawm Nws ob lub qhov muag, thiab peb yog cov yaj uas poob zoo uas thawm hnub thawm hmo, Nws tau khoov nrhiav. Nws yeej muaj lub siab hlub tshua rau peb, Nws yeej ntxub peb, Nws yeej rub peb sawv, Nws yeej nplij thiab txhawb peb, Nws yeej coj peb kev, Nws yeej qhia kom peb paub, Nws yeej cem thiab qhuab qhia peb, thiab Nws tseem cem foom peb thiab. Hmo ntuj thiab nruab hnub, Nws yeej txhawj xeeb txog peb yam tsis tu ncua li, thiab tiv thaiv thiab saib xyuas peb, hmo ntuj thiab nruab hnub, yeej tsis nrug ntawm peb ib sab li, tab sis tseem nchuav tej ntshav hauv Nws lub siab rau peb thiab yuav them tus nqi twg rau peb los kam tag nrho li. Nyob rau hauv tej lus hais tawm ntawm lub cev nqaij daim tawv dog dig uas me me no, peb tau tag nrho Vajtswv thiab pom txoj hau kev kawg uas Vajtswv tau muab pub rau peb. Txawm li no los xij, kev qhuas tus kheej yeej tseem do teeb meem tawm hauv peb lub siab, thiab peb yeej tseem tsis kam los mus txais yuav tus neeg zoo li no ua peb tus Vajtswv. Txawm hais tias Nws twb tau muab tej zaub mov kuab muaj tsuas ntau rau peb lawm, muab ntau heev rau peb noj lawm, los yeej tsis muaj ib yam no uas yuav hloov tau Tus Tswv qhov chaw hauv peb lub siab li. Peb tsuas yog lam ua xyem xyav hwm tus neeg no tus yeeb yam thiab lub meej mom tshwj xeeb xwb. Yog Nws tsis qhib Nws lub qhov ncauj hais kom peb lees paub hais tias Nws yog Vajtswv, ces peb yeej tsis lam yuav cia li lees paub Nws ua tus Vajtswv uas yuav los txog sai sai no thiab tab sis twb yeej tau los ua hauj lwm nyob rau hauv peb ntev heev los lawm.

Vajtswv yeej hais Nws tej lus ntxiv tas zog li, siv ntau txoj hau kev thiab ntau txoj kev xav los qhuab ntuas peb txog tej uas peb tsim nyog ua thaum uas, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tawm suab rau Nws lub siab. Nws tej lus muaj hwj chim cawm siav, qhia peb txog kev tham lus, thiab ua kom peb to taub hais tias dab tsi yog qhov tseeb. Peb pib nyiam Nws cov lus, peb pib tig los tsom ntsoov rau Nws lub suab thiab tus yam ntxwv hais lus, thiab tos nco xwb ces peb cia li pib txaus siab rau tej kev xav tob tob ntawm tus neeg dog dig no. Nws nti nthav cov ntshav hauv Nws lub siab rau tej kev ua qav ua num rau peb, pw tsis tsaug zog thiab noj tsis qab rau peb, quaj rau peb, xyu rau peb, ntsaj rau kev mob kev nkeeg rau peb, poob ntsej poob muag rau peb txoj hau kev kawg thiab kev cawm dim, thiab peb tej kev loog caws yaum thiab kev ntxeev siab ua rau kua muag thiab ntshav nrog los hauv Nws lub siab los. Txoj kev ua neeg li no thiab muaj li no mas tsis muaj ib tug neeg dog dig yuav muaj li, los sis tsis muaj ib tug tib neeg qias vuab tsuab yuav muaj los sis yuav ua tau li. Nws muaj kev zam thiab ua siab ntev uas tsis muaj ib tus neeg dog dig yuav muaj li, thiab Nws txoj kev hlub tsis yog tej yam uas ib tug uas raug tsim tawm los twg yuav muab pub tau li. Tsis muaj ib tug uas dhau Nws lawm ces yuav paub tag nrho peb tej kev xav, los sis yuav paub meej meej thiab paub tag nrho peb tus yam ntxwv thiab lub ntsiab tseem ceeb, los sis txiav txim tau rau tib neeg txoj kev ntxeev siab thiab kev qias vuab tsuab, los sis hais lus rau peb thiab ua hauj lwm rau peb sawv cev rau Vajtswv uas nyob saum ceeb tsheej zoo li no lawm. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj lub hwj chim, lub tswv yim, thiab lub meej mom ntawm Vajtswv; tus moj yam ntawm Vajtswv thiab qhov uas Vajtswv muaj thiab yog raug muab qhia tawm, tag nrho txhua yam, nyob rau hauv Nws. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm qhia txoj kev rau peb thiab coj tus duab ci pom kev los rau peb li. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj peev xwm los nthuav tawm tau txog tej lus zais tob uas Vajtswv yeej tsis tau muab qhia tawm puag thaum ntuj tsim teb raug los txog niaj hnub no. Tsis muaj leej twg dhau Nws lawm uas yuav muaj cuab kav cawm tau peb ntawm Ntxwgnyoog lub voj hlua thiab ntawm peb tus kheej tus moj yam qias vuab tsuab li. Nws sawv cev Vajtswv. Nws qhia tawm Vajtswv lub siab tob tshaj plaws, Vajtswv tej kev qhuab ntuas, thiab Vajtswv tej lus txiav txim rau tag nrho noob neej. Nws tau pib ib tiam tshiab, ib lub kee tshiab, thiab coj ib lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab thiab tes hauj lwm tshiab los, thiab Nws tau coj txoj kev cia siab los rau peb, muab lub neej uas peb coj nyob rau txoj kev pom tsis meej xaus tseg thiab pab kom tag nrho peb muaj peev xwm los pom, kom meej tshaj plaws, txog txoj kev mus rau kev cawm dim. Nws tau kov yeej tag nrho txhua yam ntawm peb thiab muab tau kiag peb lub siab lub ntsws lawm. Txij kiag thaum ntawd mus lawm yav tom ntej, peb lub siab tig ras feeb meej, thiab peb tus ntsujplig raug tsa kom rov sawv: Tus neeg dog dig, tus uas tsis tseem ceeb, tus uas nrog peb nyob thiab peb tau tsis kam txais yuav ntev heev los lawm no—tus no tsis yog Tswv Yexus, tus uas nyob hauv peb txoj kev xav tag mus li, tsim los los sis ua npau suav, thiab tus uas peb tos ntsoov thawm hnub thawm hmo los? Yeej yog Nws tiag tiag li! Nws yog peb tus Vajtswv! Nws yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia! Nws tau pab kom peb ciaj sia ua neej dua thiab kom pom tus duab ci ntsa pom kev thiab cheem peb lub siab kom tsis txhob mus rau ub rau no. Peb tau rov qab los rau Vajtswv lub tsev lawm, peb tau rov qab los rau ntawm Nws lub zwm txwv, peb tau los tim ntsej tim muag nrog Nws, peb tau pom kiag Nws lub ntsej muag, thiab peb tau pom txoj kev uas nyob tom ntej. Nyob rau lub sij hawm no, peb lub siab lub ntsws ces raug Nws muab txeeb tau lawm; peb tsis muaj qhov yuav tsis ntseeg hais tias Nws yog leej twg lawm, tsis muaj qhov yuav tawm tsam Nws tes hauj lwm thiab Nws txoj lus, thiab peb tau txhos caug pe Nws. Peb tsis xav tau dab tsi tshaj qhov uas caum Vajtswv tej hneev taw mus kom tag peb txoj sia, thiab kom raug Nws muab tsim kho kom zoo tiav log, thiab kom tau them Nws txoj hmoov hlub rov qab, thiab them Nws txoj kev hlub uas muaj rau peb, thiab ua raws li Nws txoj kev coj thiab kev npaj, thiab koom tes rau Nws tes hauj lwm, thiab ua txhua yam uas peb ua tau kom ua tej uas Nws cob rau peb ua ntawd kom tiav hlo.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 4: Saib Vajtswv qhov Kev Tshwm Sim Los nyob rau hauv Nws Qhov Kev Txiav Txim thiab Kev Rau Txim

Qhov Dhau Los: 1. Nej ua tim khawv tias tus Tswv twb tau los ua cev nqaij daim tawv, tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb yam zais ntshis lawm thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev. Qhov no ua tau li cas? Phau Vajluskub tau hais tseg txog yav tom ntej meej meej hais tias, “Thiab lawv qab ntawd yuav tshwm lub cim ntawm Neeg Leej Tub rau saum ntuj: thiab lawv qab ntawd txhua xeem neeg ntawm lub ntiaj teb no yuav quaj ntsuag, thiab lawv yuav pom Neeg Leej Tub hauv ib cov huab saum ntuj nrog lub hwj chim thiab yeeb koob loj los(Mathai 24:30). “Saib nawb, Nws los nrog cov huab; thiab txhua lub qhov muag yuav pom Nws, thiab lawv kuj yog cov nkaug Nws los yeej pom tib si: thiab txhua hom neeg hauv ntiaj teb yuav quaj tu siab vim yog Nws(Qhia Tshwm 1:7). Peb ntseeg hais tias thaum tus Tswv rov qab los, Nws yuav tsum los rau saum cov huab li ntawd thiab tshwm tab meeg rau txhua tus tib neeg pom. Tiam sis nej ua tim khawv tias tus Tswv twb tau los ua cev nqaij daim tawv lawm thiab tau nqis los rau hauv lub ntiaj teb yam zais ntshis, uas txawv tag nrho ntawm peb txoj kev to taub li lawm. Dab tsi tab tom tshwm sim rau ntawm no?

Ntxiv Mus: 3. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Yog li tam sim no tus Tswv nyob rau qhov twg? Vim li cas peb tsis tau pom Nws li? Kev pom yog kev ntseeg, yog li qhov tseeb uas peb tsis tau pom Nws ua pov thawj qhia tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los. Kuv yuav ntseeg qhov ntawd thaum Kuv pom qhov ntawd.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No