3. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Yog li tam sim no tus Tswv nyob rau qhov twg? Vim li cas peb tsis tau pom Nws li? Kev pom yog kev ntseeg, yog li qhov tseeb uas peb tsis tau pom Nws ua pov thawj qhia tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los. Kuv yuav ntseeg qhov ntawd thaum Kuv pom qhov ntawd.

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Yexus hais rau nws, ‘Kuv yog txoj hau kev, qhov tseeb, thiab txoj sia: tsis muaj leej twg mus tau rau ntawm Leej Txiv, tab sis mus ntawm Kuv mus. Yog tias nej twb paub Kuv lawm, ces nej tsim nyog paub Kuv Leej Txiv lawm thiab: thiab txij no mus nej yeej paub Nws, thiab tau pom Nws lawm.’ Fili hais rau Nws tias, ‘Tus Tswv, qhia Leej Txiv rau peb pom, ces nws ua rau peb txaus siab lawm.’ Yexus hais rau nws, ‘Kuv puas tau nrog nej nyob ntev, thiab nej tseem tsis tau paub Kuv thiab lod, Fili? tus uas tau pom Kuv lawm ces twb tau pom Leej Txiv lawm; thiab yog li ntawd ua cas koj tseem hais tias, Qhia Leej Txiv rau peb pom? Koj tsis ntseeg hais tias Kuv nyob rau hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob rau hauv Kuv lod? cov lus uas Kuv hais rau nej ntawd Kuv tsis yog hais ntawm Kuv Tus Kheej xwb: tab sis Leej Txiv uas nyob rau hauv Kuv, Nws ua cov hauj lwm. Ntseeg Kuv hais tias Kuv nyob rau hauv Leej Txiv, thiab Leej Txiv nyob hauv Kuv: tsis li ntawd ces ntseeg Kuv rau qhov txiaj ntsim ntawm cov hauj lwm no kiag’” (Yauhas 14:6–11).

“Thiab tom qab yim hnub dua lawm ces Nws cov thwj tim tuaj rau hauv, thiab Thauma nrog lawv: ces Yexus txawm los, lub qhov rooj raug kaw lawm, thiab sawv kiag hauv nruab nrab, thiab hais tias, ‘Nej nyob kom kaj siab lug.’ Ces Nws txawm hais rau Thauma hais tias, ‘Muab koj tus ntiv tes kov qhov no, thiab saib Kuv ob txhais tes; thiab muab koj txhais tes kov qhov no, thiab tsij kiag nws mus rau hauv Kuv sab tav: thiab tsis txhob tsis ntseeg lawm, tab sis cia li ntseeg xwb.’ Thiab Thauma teb thiab hais rau Nws tias, ‘Kuv TUS TSWV thiab kuv tus Vajtswv.’ Yexus hais rau nws, ‘Thauma, vim koj tau pom Kuv lawm, koj thiaj li ntseeg: tau koob hmoov ces yog lawv cov uas tsis tau pom, thiab tab sis twb ntseeg lawm’” (Yauhas 20:26–29).

“Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab” (Yauhas 10:27).

“Yog li ces txoj kev ntseeg los ntawm qhov tau hnov, thiab qhov tau hnov los ntawm qhov hnov Khetos txoj lus” (Loos 10:17).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Yexus hais tawm hais tias tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb yuav raug muab pub rau tib neeg rau tiam kawg. Tiam kawg twb los txog tam sim no lawm; koj puas to taub tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb hais lus tau li cas? Tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb tshwm sim thiab ua hauj lwm nyob qhov twg? Nyob rau hauv phau ntawv zaj lus zuag cev lus ntawm tus xib fwb cev lus Yaxaya, yeej tsis muaj ib qho hais tias ib tug me nyuam hu ua Yexus yuav los yug rau tiam ntawm Vajluskub Tshiab; nws tsuas sau hais tias ib tug me nyuam tub hu ua Emanu-ee yuav los yug. Vim li cas thiaj tsis hais txog lub npe “Yexus”? Yeej tsis muaj lub npe no tshwm nyob rau ib qho twg hauv Vajluskub Qub li, yog li vim li cas, tom qab ntawd, koj ho tseem ntseeg Yexus mas? Qhov tseeb ces koj yeej tsis yog mam pib ntseeg Yexus tom qab uas koj twb pom kiag Nws ntawm koj ob lub qhov muag lawm sav, puas yog? Los sis koj puas yog pib ntseeg nws thaum koj tau txais ib qho kev qhia tshwm? Ua Vajtswv puas yuav muab hmoov hlub rau koj li ntawd tiag? Nws puas yuav muab koob hmoov loj npaum ntawd rau koj? Koj lub hauv paus kev ntseeg Yexus yog dab tsi? Vim li cas koj ho tsis ntseeg hais tias hnub no Vajtswv tau rais los ua tus muaj cev nqaij daim tawv no mas? Vim li cas koj ho hais tias yog tsis muaj ib qho kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv rau koj ces qhov ntawd yog pov thawj hais tias Nws yeej tsis tau los yug ua neeg li no mas? Vajtswv tseem yuav tau hais qhia tib neeg ua ntej tso mam pib Nws tes hauj lwm los? Tseem yuav kom nws xub tau txais kev pom zoo ntawm lawv ua ntej tso los? Yaxaya tsuas tshaj tawm hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug nyob rau hauv lub dab nyuj; nws tsis tau cev lus hais tias Maivliag yuav yug Yexus. Koj muab koj qhov kev ntseeg hais tias Maivliag yuav yug Yexus no qhov twg los mas? Koj qhov kev ntseeg yeej tsis yog ib qho uas xav tsis tawm tiag thiab mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Ua ntej tus Tswv Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, Thauma yeej ib txwm ua xyem xyav tias Nws puas yog Khetos, thiab tsis muaj peev xwm ntseeg tau. Nws txoj kev ntseeg Vajtswv tsuas yog muaj raws li qhov uas nws tuaj yeem pom ntawm nws tus kheej ob lub qhov muag, yam uas nws tuaj yeem tuav tau ntawm nws tus kheej ob txhais tes xwb. Tus Tswv Yexus muaj kev to taub zoo ntawm hom neeg no txoj kev ntseeg. Lawv tsuas ntseeg tus Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej xwb, thiab tsis ntseeg hlo li rau Tus uas Vajtswv tau xa los, los sis Khetos hauv cev nqaij daim tawv, thiab lawv tsis kam lees txais yuav Nws. Yuav kom Thauma lees paub thiab ntseeg tau qhov muaj tus Tswv Yexus tiag thiab qhov Nws yog Vajtswv uas yug los ua neeg tiag, Nws thiaj tso cai rau Thauma los tuav tau Nws txhais tes thiab tuav tau Nws tus tav. Thauma puas muaj qhov ua xyem xyav txog qhov sib txawv ua ntej thiab tom qab tus Tswv Yexus qhov kev tsa sawv rov qab los lawm? Nws yeej ib txwm ua xyem xyav, thiab tsis suav qhov tus Tswv Yexus lub cev ntsujplig tshwm sim tus kheej rau nws thiab ua rau nws tuav tau tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm Nws lub cev, yeej tsis muaj hnub uas ib tug neeg twg yuav tuaj yeem daws tau nws qhov ua xyem xyav thiab tso tej ntawd tseg li. Yog li, suav txij thaum lub sij hawm tus Tswv Yexus tau tso cai rau Thauma los tuav Nws tus tav thiab cia nws hnov tau qhov muaj tiag ntawm tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia, Thauma qhov ua xyem xyav tau ploj ntais mus lawm, thiab nws mam paub tseeb tias tus Tswv Yexus tau raug tsa sawv rov qab los lawm, thiab nws thiaj lees paub thiab tau ntseeg tias tus Tswv Yexus yog Khetos thiab Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag. Txawm thaum lub sij hawm no Thauma tsis ua xyem xyav lawm los xij, nws tau poob tag nrho lub sij hawm los ntsib Khetos mus tag ib txhiab ib txhis lawm. Nws poob tag nrho lub sij hawm los koom nrog Nws, los caum raws Nws, los paub Nws mus tag ib txhiab ib txhis lawm. Nws poob lub sij hawm cia rau Khetos ua kom nws zoo tiav log. Tus Tswv Yexus tus duab thiab Nws cov lus tau sau rau cov lus xaus thiab daim ntawv txiav txim rau txoj kev ntseeg ntawm cov neeg uas puv npo qhov ua xyem xyav. Nws tau siv Nws cov lus tiag thiab tej kev ua los qhia rau cov neeg ua xyem xyav, los qhia rau cov neeg uas tsuas ntseeg tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tab sis tsis ntseeg Khetos: Vajtswv tsis hais txog lawv qhov kev ntseeg, los sis Nws tsis hais kom lawv caum raws Nws thaum tseem ua xyem xyav rau Nws. Hnub uas thaum lawv ntseeg Vajtswv thiab Khetos puv npo yuav tsum yog hnub uas Vajtswv twb ua Nws tes dej num tseem ceeb tiav hlo lawm xwb. Qhov tseeb tiag, hnub ntawd kuj yog hnub uas sau daim ntawv txiav txim rau lawv qhov ua xyem xyav. Lawv tus cwj pwm coj rau Khetos tau txiav txim rau lawv txoj hmoo, thiab lawv qhov tawv ncauj ua xyem xyav tsis ntseeg txhais tau tias lawv qhov kev ntseeg tsis tawg paj txi txiv, thiab lawv qhov siab tawv txhais tau tias lawv tej kev cia siab tsis muaj txiaj ntsig. Vim hais tias lawv txoj kev ntseeg tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej tsuas yog ua rau pom tej duab cuav xwb, thiab lawv qhov ua xyem xyav rau Khetos thiaj yog lawv tus cwj pwm coj tiag rau Vajtswv, txawm tias lawv yeej tuav tau tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm tus Tswv Yexus lub cev los xij, lawv txoj kev ntseeg tseem tsis muaj txiaj ntsig thiab tuaj yeem piav qhia lawv qhov ua tau los tias yog kev siv lub pob tawb xyoob ntaus dej—tag nrho tej no yeej tsis muaj txiaj ntsig li. Yam uas tus Tswv Yexus tau hais rau Thauma yeej meej meej raws li Nws txoj kev qhia rau txhua tus tib neeg: Tus Tswv Yexus uas raug tsa sawv rov qab los yog tus Tswv Yexus, tus uas tau siv peb caug-peb xyoos ntau leg tes dej num nyob hauv tib neeg ntiaj teb. Txawm tias Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab tau pom tau ntsib lub kwj ha tus duab ntxoov ntxoo ntawm txoj kev tuag los xij, thiab txawm tias Nws tau pom tau ntsib qhov kev tsa sawv rov qab los los xij, Nws yeej tsis hloov pauv ib yam dab tsi tag nrho li. Txawm tias tam sim no Nws tseem muaj tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia rau ntawm Nws lub cev los xij, thiab txawm tias Nws tau raug tsa sawv rov qab los thiab tau sawv tawm los ntawm lub qhov ntxa los xij, Nws tus moj yam, Nws txoj kev to taub ntawm tib neeg ntiaj teb, thiab Nws tej kev xav coj rau tib neeg ntiaj teb yeej tsis hloov pauv ib qho me me li. Thiab, Nws tab tom qhia rau tib neeg tias Nws tau nqis los saum tus ntoo khaub lig los lawm, tau kov yeej kev txhaum, kov yeej tej kev txom nyem, thiab tau kov yeej txoj kev tuag. Tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia ntawd tsuas yog qhov ua pov thawj ntawm Nws txoj kev muaj yeej tshaj Ntxwgnyoog, qhov ua pov thawj ntawm kev theej txhoj los cawm txhua tus tib neeg ntiaj teb tau tiav hlo. Nws tab tom qhia tib neeg tias Nws twb tau ris tib neeg ntiaj teb tej kev txhaum lawm thiab tias Nws twb ua Nws tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tau tiav hlo lawm. Thaum Nws tau rov qab los pom Nws cov thwj tim, Nws tau qhia qhov xov xwm no rau lawv raws ntawm Nws qhov tshwm sim tias: “Kuv tseem ciaj sia nyob, Kuv tseem muaj tiag; hnub no Kuv sawv kiag ntawm nej xub ntiag kom nej tuaj yeem pom thiab tuav tau Kuv. Kuv yeej ib txwm nyob nrog nej.” Tus Tswv Yexus kuj tau siv kis ntawm Thauma los ua ib qho kev ceeb toom cov neeg rau yav tom ntej tias: Txawm tias koj tsis tuaj yeem pom los sis tsis tuaj yeem tuav tau tus Tswv Yexus rau hauv koj qhov kev ntseeg Nws los xij, koj tau txais koob hmoov vim hais tias koj qhov kev ntseeg tseeb, thiab koj tuaj yeem pom tus Tswv Yexus vim los ntawm koj qhov kev ntseeg tseeb, thiab hom neeg tau txais koob hmoov.

Cov lus no raug teev tseg rau hauv phau Vajluskub uas tus Tswv Yexus tau hais thaum Nws tshwm sim rau Thauma yog kev pab loj tshaj plaws rau txhua tus tib neeg thaum Tiam Hmoov Hlub. Nws qhov tshwm sim rau Thauma thiab cov lus uas Nws tau hais rau Thauma muaj kev cuam tshuam tob heev rau cov xeeb leej xeeb ntxwv tom qab; lawv yuav tuav qhov tseem ceeb mus tag ib txhis. Thauma sawv cev rau ib hom neeg uas ntseeg Vajtswv tiam sis muaj kev xyem xyav rau Vajtswv. Lawv yog tus yeeb yam ntawm kev ua xyem xyav, muaj lub siab phem, yog kev ntxeev siab, thiab tsis ntseeg tej yam uas Vajtswv muaj peev xwm ua tau tiav hlo. Lawv tsis ntseeg Vajtswv qhov hwj huaj uas loj tsis muaj chaws kawg thiab Nws lub hwj chim kav, thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, tus Tswv Yexus qhov kev tsa sawv rov qab los tau ya mus ntsib tej yeeb yam uas lawv muaj no, thiab nws kuj muab lub sij hawm rau lawv los nrhiav pom qhov tseeb ntawm lawv tus kheej qhov ua xyem xyav, los paub lawv tus kheej qhov ua xyem xyav, thiab los lees paub lawv tus kheej qhov kev ntxeev siab, yog li yuav tsum muaj kev ntseeg tias muaj tus Tswv Yexus tiag thiab qhov kev tsa sawv rov qab los. Yam tau tshwm sim rau Thauma yog ib qho kev ceeb toom thiab kev ceev faj rau cov xeeb leej xeeb ntxwv tom qab kom cov neeg muaj kev ceev faj ntau ntxiv rau lawv tus kheej txhob ua cov neeg ua xyem xyav ib yam li Thauma lawm, thiab yog lawv hnov tias lawv tus kheej muaj qhov puv npo qhov ua xyem xyav, ces lawv yuav tsum poob mus rau hauv txoj kev txaus ntuj. Yog koj caum raws Vajtswv, tab sis tsuas zoo ib yam li Thauma xwb, yeej ib txwm xav tuav tus Tswv tus tav thiab Nws tej nqaij caws uas raug ntsia thawv ntsia los lees, los nrhiav qhov tseeb, los sis xav seb puas muaj los sis tsis muaj Vajtswv tiag, ces Vajtswv yuav tso koj tseg. Yog li, tus Tswv Yexus thiaj cheem tsum kom tib neeg txhob coj zoo li Thauma, tsuas muaj kev ntseeg rau yam uas lawv tuaj yeem pom ntawm lawv tus kheej ob lub qhov muag nkaus xwb, tab sis yuav tsum yog tib neeg dawb huv, tib neeg ncaj ncees, txhob muaj qhov ua xyem xyav rau Vajtswv, tab sis muaj kev ntseeg thiab caum raws Nws. Cov tib neeg zoo li no thiaj tau txais koob hmoov. Qhov no yog ib qho qauv cai me me uas tus Tswv Yexus tsim ntawm tib neeg, thiab nws yog ib qho kev ceeb toom rau Nws cov neeg caum raws.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej III

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixais thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseeb ntawm cov Falixais? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav qhov tseeb ntawm lub neej. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixais nyob rau hauv lub ntsiab tseeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Cia Kuv nug nej ntxiv tias: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixais thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Yauj Hnov Vajtswv los ntawm Qhov Hnov kiag ntawm Pob Ntseg

Yauj 9:11 Saib, Nws los kiag ntawm kuv, thiab kuv tsis pom Nws: Nws kuj los hla ntawm kuv, tab sis kuv tsis hnov Nws li.

Yauj 23:8–9 Saib nawb, kuv mus tom ntej, tab sis Nws tsis nyob ntawd; thiab rov qab, tab sis kuv tsis hnov Nws li: Nyob rau sab tes laug, qhov uas Nws ua hauj lwm, tab sis kuv tsis pom Nws: Nws Tus Kheej khiav nkaum rau sab tes xis lawm, uas kuv tsis pom Nws li.

Yauj 42:2–6 Kuv paub hais tias Koj ua tau txhua yam, thiab hais tias tsis muaj ib txoj kev xav uas yuav muab zais tau ntawm Koj li. Leej twg yog tus uas zais tej lus sab laj yam tsis muaj kev paub li? yog li ntawd kuv tsis tau hais tej uas kuv tsis to taub thiab lod; tej uas zoo tshaj plaws rau kuv, uas kuv tsis paub li. Mloog nawb, kuv thov Koj, thiab kuv yuav hais: Kuv yuav thov ntawm Koj, thiab tshaj tawm Koj rau kuv. Kuv tau hnov Koj los ntawm lub pob ntseg hnov xwb: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm. Vim li cas kuv ho ntxub kuv tus kheej, thiab hloov siab lees txim nyob rau hauv tej plua av thiab plua tshauv.

Txawm Tias Vajtswv Tsis Tau Qhia Tshwm Nws Tus Kheej rau Yauj Los Xij, Yauj Ntseeg Vajtswv Lub Hwj Chim Kav

Yam uas txhawb rau cov lus no yog dab tsi? Puas muaj nej ib tug ntawm ko paub tias muaj ib qho tseeb rau ntawm no? Ua ntej tshaj, Yauj paub tau li cas tias muaj ib tug Vajtswv? Dhau ntawd ces, nws paub tau li cas tias lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam ho raug tswj kav los ntawm Vajtswv? Nws muaj ib kab lus uas teb rau ob lo lus nug no tias: “Kuv tau hnov Koj los ntawm lub pob ntseg hnov xwb: tab sis tam sim no kuv lub qhov muag pom Koj lawm. Vim li cas kuv ho ntxub kuv tus kheej, thiab hloov siab lees txim nyob rau hauv tej plua av thiab plua tshauv” (Yauj 42:5–6). Los ntawm cov lus no peb tau kawm paub tias, dua li qhov tau pom Vajtswv los ntawm nws tus kheej lub qhov muag kiag lawm, Yauj tau kawm paub txog Vajtswv los ntawm zaj dab neeg teev tseg yav dhau los. Nws yog nyob rau hauv tej xwm txheej no uas nws tau pib taug txoj hau kev ntawm kev caum raws Vajtswv, tom qab uas nws tau lees ruaj khov txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv rau hauv nws lub neej, thiab rau ntawm tag nrho txhua yam lawm. Ces yuav tsis muaj ib qho tseeb uas yuav lees tsis lees tsis tau rau ntawm no li—qhov tseeb ntawd yog dab tsi? Txawm tias yeej muaj peev xwm ua raws txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem los xij, Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li. Hauv qhov no, tsis yog nws tsuas zoo ib yam li cov tib neeg niaj hnub tam sim no xwb los? Yauj yeej tsis tau pom Vajtswv dua li, txhais tau tias txawm nws tau hnov Vajtswv lawm los xij, nws yeej tsis paub tias Vajtswv nyob rau qhov twg, los sis Vajtswv zoo li cas, los sis dab tsi yog yam uas Vajtswv tab tom ua. Tej no yog tag nrho lub ntsiab uas muaj tseeb; hais kiag lub ntsiab tias, txawm nws tau caum raws Vajtswv los xij, Vajtswv yeej tsis tau tshwm los rau nws pom los sis tsis tau hais lus rau nws li. Qhov no tsis yog ib qho tseeb los? Txawm tias Vajtswv tsis tau hais lus rau Yauj los sis tsis tau txib kom nws ua dab tsi los xij, Yauj twb yeej tau pom qhov muaj nyob ntawm Vajtswv thiab tau pom Nws lub hwj chim kav tag nrho txhua yam lawm, thiab nyob hauv tej dab neeg teev tseg los ntawm qhov Yauj tau hnov txog Vajtswv los ntawm kev hnov kiag ntawm pob ntseg, tom qab ntawd ces nws tau pib lub neej ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Tej no yog tej yam chiv thawj thiab qhov txheej txheem uas Yauj tau caum raws Vajtswv. …

Yauj Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Yeej Tsis Raug Co los ntawm Qhov Tseeb Uas Vajtswv Raug Zais Kom Nws Txhob Pom Lawm

Hauv kab lus nram qab no ntawm nqe Vajluskub, Yauj tau hais tias, “Saib nawb, kuv mus tom ntej, tab sis Nws tsis nyob ntawd; thiab rov qab, tab sis kuv tsis hnov Nws li: Nyob rau sab tes laug, qhov uas Nws ua hauj lwm, tab sis kuv tsis pom Nws: Nws Tus Kheej khiav nkaum rau sab tes xis lawm, uas kuv tsis pom Nws li” (Yauj 23:8–9). Hauv zaj lus no, peb kawm paub tias hauv Yauj tej kev ntsib kev pom, Vajtswv tau raug zais rau nws tas li; Vajtswv tsis tau tshwm los rau nws yam qhib lug li, los sis Nws tsis tau hais ib lo lus rau Yauj yam qhib lug li, tiam sis nyob hauv nws lub siab, Yauj yeej ruaj siab hlo txog qhov muaj nyob ntawm Vajtswv. Nws ib txwm ntseeg tias tej zaum Vajtswv tab tom taug kev rau ntawm nws xub ntiag, los sis tej zaum tab tom ua dej num rau ntawm nws ib sab, thiab tias txawm nws tsis tuaj yeem pom tau Vajtswv los xij, Vajtswv yeej nyob puab ntawm nws ib sab, tswj xyuas txhua yam ntsig txog nws. Yauj yeej tsis pom Vajtswv dua li, tiam sis nws tuaj yeem tuav qhov tseeb rau nws txoj kev ntseeg, uas tsis muaj lwm tus neeg tuaj yeem ua tau li. Vim li cas lwm cov tib neeg thiaj li ua tsis tau li ntawd? Nws yog vim hais tias Vajtswv tsis hais lus rau Yauj los sis tshwm los rau nws pom, thiab yog nws tsis tau ntseeg tiag, nws tsis tuaj yeem mus tau ntxiv, los sis nws tsis tuaj yeem tuav ruaj rau txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem. Qhov no tsis yog tseeb thiab los? Koj xav li cas thaum koj nyeem txog cov lus uas Yauj hais no? Koj puas xav tias Yauj qhov kev zoo tiav log thiab kev siab ncaj, thiab nws txoj kev ncaj ncees ntawm Vajtswv xub ntiag, yog qhov tseeb, thiab tsis yog ib qho hais tshaj qhov muaj tseeb txog ib feem ntawm Vajtswv? Txawm tias Vajtswv tau coj rau Yauj zoo ib yam li lwm tus tib neeg thiab tsis tau tshwm los los sis hais lus rau nws los xij, Yauj tseem tuav ruaj khov rau nws txoj kev ncaj ncees, tseem ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav, thiab, tshaj qhov no lawm, nws keev hlawv khoom fij thiab tau thov Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag vim yog los ntawm nws qhov kev ntshai tsam muaj kev ua txhaum rau Vajtswv. Hauv Yauj rab peev xwm hwm Vajtswv yam tsis tau pom Vajtswv, peb pom tias nws tau nyiam yam zoo ntau npaum li cas, thiab nws txoj kev ntseeg ruaj thiab tseeb npaum li cas tiag. Nws yeej tsis tau tias tsis lees qhov muaj nyob ntawm Vajtswv li vim hais tias Vajtswv tau raug zais kom nws txhob pom, los sis nws yeej tsis poob nws txoj kev ntseeg thiab tsis tso Vajtswv tseg vim hais tias nws yeej tsis tau pom Vajtswv dua li. Dua ntawd, hauv Vajtswv txoj dej num ua raug zais ntawm kev tswj kav tag nrho txhua yam, nws tau lees paub qhov muaj nyob ntawm Vajtswv, thiab tau hnov txog Vajtswv lub hwj chim kav thiab lub hwj chim. Nws yeej tsis tso txoj kev siab ncaj tseg vim hais tias Vajtswv raug zais lawm, los sis nws yeej tsis tau tso txoj hau kev tseeb ntawm txoj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem tseg li vim hais tias Vajtswv yeej tsis tau tshwm los rau nws pom. Yauj yeej tsis tau thov kom Vajtswv tshwm qhib lug los rau nws pom kom ua pov thawj rau qhov muaj Nws nyob, vim nws twb tau pom Vajtswv lub hwj chim kav rau hauv tag nrho txhua yam lawm, thiab nws tau ntseeg tias nws twb txais tau cov koob hmoov thiab tej hmoov hlub uas lwm cov neeg tseem tsis tau txais. Txawm tias Vajtswv tseem raug zais kom nws txhob pom los xij, Yauj txoj kev ntseeg Vajtswv yeej tsis co li. Yog li ntawd, nws thiaj li tau sau yam uas lwm tus tsis tau sau: Vajtswv qhov kev pom zoo thiab Vajtswv cov koob hmoov.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum taij thov rau nej tus kheej seb nej yuav tsum nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas, nej yuav lees txais Vajtswv qhov kev tshwm sim li cas, thiab nej tsim nyog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab li: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Nws tsis yog ib qho nyuab uas yuav nug txog ib yam zoo li no, tab sis peb txhua tus yuav tsum tau paub ib qho tseeb no: Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li. Qhov kev tshwm sim sab nraud tsis muaj cuab kav yuav qhia tau lub ntsiab tseem ceeb; qhov tshaj ntawd, Vajtswv tes hauj lwm mas yuav tsis muaj hnub uas yuav yoog raws li tib neeg txoj kev xav phem li. Tsis yog Yexus lub cev uas pom sab nraud zoo tsis thooj li qhov tib neeg xav phem los? Tsis yog nws lub ntsej muag thiab tej khaub ncaws hnav tsis muaj peev xwm yuav qhia tau hais tias Nws yog leej twg tiag los? Tsis yog cov Falixais thaum ub tawm tsam Yexus vim yog kiag qhov uas lawv tsuas saib Nws qhov kev tshwm sim sab nraud xwb, thiab tsis khaws cov lus uas tawm hauv Nws lub qhov ncauj mus rau hauv lawv lub siab los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Qhov Dhau Los: 2. Hais txog qhov tus Tswv rov qab los ntawd, phau Vajluskub hais meej meej tias, “Tab sis ntawm hnub ntawd thiab teev ntawd mas tsis muaj neeg paub, tsis hais cov tub txib qaum ntuj, los sis leej Tub li, tab sis tsuas yog Kuv Txiv nkaus xwb(Mathai 24:36). Tsis muaj leej twg paub thaum tus Tswv yuav los li, tiam sis Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tab tom ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm. Nej paub qhov no tau li cas?

Ntxiv Mus: 4. Peb twb tau ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo thiab tau siv zog ua hauj lwm rau Nws, ua tib zoo tos qhov Nws rov qab los lawm. Peb ntseeg tias peb yuav tsum yog thawj cov uas tau txais kev qhia tshwm txog qhov tus Tswv rov qab los. Tam sim no nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, yog li vim li cas peb tsis tau txais kev qhia tshwm txog qhov no li? Yog li ntawd peb thiaj li ua pov thawj qhia tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los. Qhov peb xav li no yuam kev lod?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No