4. Peb twb tau ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo thiab tau siv zog ua hauj lwm rau Nws, ua tib zoo tos qhov Nws rov qab los lawm. Peb ntseeg tias peb yuav tsum yog thawj cov uas tau txais kev qhia tshwm txog qhov tus Tswv rov qab los. Tam sim no nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, yog li vim li cas peb tsis tau txais kev qhia tshwm txog qhov no li? Yog li ntawd peb thiaj li ua pov thawj qhia tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los. Qhov peb xav li no yuam kev lod?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv” (Qhia Tshwm 3:20).

“Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg” (Qhia Tshwm 2:7).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Yexus hais tawm hais tias tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb yuav raug muab pub rau tib neeg rau tiam kawg. Tiam kawg twb los txog tam sim no lawm; koj puas to taub tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb hais lus tau li cas? Tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb tshwm sim thiab ua hauj lwm nyob qhov twg? Nyob rau hauv phau ntawv zaj lus zuag cev lus ntawm tus xib fwb cev lus Yaxaya, yeej tsis muaj ib qho hais tias ib tug me nyuam hu ua Yexus yuav los yug rau tiam ntawm Vajluskub Tshiab; nws tsuas sau hais tias ib tug me nyuam tub hu ua Emanu-ee yuav los yug. Vim li cas thiaj tsis hais txog lub npe “Yexus”? Yeej tsis muaj lub npe no tshwm nyob rau ib qho twg hauv Vajluskub Qub li, yog li vim li cas, tom qab ntawd, koj ho tseem ntseeg Yexus mas? Qhov tseeb ces koj yeej tsis yog mam pib ntseeg Yexus tom qab uas koj twb pom kiag Nws ntawm koj ob lub qhov muag lawm sav, puas yog? Los sis koj puas yog pib ntseeg nws thaum koj tau txais ib qho kev qhia tshwm? Ua Vajtswv puas yuav muab hmoov hlub rau koj li ntawd tiag? Nws puas yuav muab koob hmoov loj npaum ntawd rau koj? Koj lub hauv paus kev ntseeg Yexus yog dab tsi? Vim li cas koj ho tsis ntseeg hais tias hnub no Vajtswv tau rais los ua tus muaj cev nqaij daim tawv no mas? Vim li cas koj ho hais tias yog tsis muaj ib qho kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv rau koj ces qhov ntawd yog pov thawj hais tias Nws yeej tsis tau los yug ua neeg li no mas? Vajtswv tseem yuav tau hais qhia tib neeg ua ntej tso mam pib Nws tes hauj lwm los? Tseem yuav kom nws xub tau txais kev pom zoo ntawm lawv ua ntej tso los? Yaxaya tsuas tshaj tawm hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug nyob rau hauv lub dab nyuj; nws tsis tau cev lus hais tias Maivliag yuav yug Yexus. Koj muab koj qhov kev ntseeg hais tias Maivliag yuav yug Yexus no qhov twg los mas? Koj qhov kev ntseeg yeej tsis yog ib qho uas xav tsis tawm tiag thiab mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Yeej tseem muaj coob tshaj thiab uas ntseeg hais tias txawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab yuav yog dab tsi los xij, nws yuav tsum tau muaj pov thawj los ntawm cov lus zuag cev lus txog yav tom ntej, thiab nyob rau txhua txhua theem ntawm qhov hauj lwm ntawd, tag nrho cov uas caum Nws uas muaj ib lub siab “tiag” yuav tsum tau pom cov lus qhia tshwm; tsis li ntawd, ces qhov hauj lwm ntawd yeej tsis yog Vajtswv qhov hauj lwm li. Nws twb yeej yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg los paub Vajtswv lawm. Tseem yuav coj tib neeg lub siab ruam thiab nws tus yam ntxwv ntxeev siab ntawm kev saib tus kheej tseem ceeb thiab kev qhuas tus kheej ntawd los ntxiv thiab, ces nws thiaj li ua ib qho haj yam nyuab rau nws los txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Tib neeg tsis ua twb zoo tshawb xyuas rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab kom meej, los sis tsis kam txo hwj chim lees nws, tsis li ntawd xwb hos, nws tseem muaj tus yam ntxwv muab hlob thaum uas nws tseem tos lus qhia tshwm thiab lus coj kev los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog tus cwj pwm ntawm cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thiab los? Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo mas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Rau lub laj thawj no, vim peb tab tom tshawb nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nws yaum kom peb tshawb nrhiav rau Vajtswv lub siab nyiam, rau Vajtswv cov lus, rau Nws cov lus hais tawm—vim tias qhov twg los xij yog muaj cov lus tshiab hais los ntawm Vajtswv, ces Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij yog muaj tej hneev taw ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tej hauj lwm nyob qhov ntawd. Qhov twg los xij uas muaj kev qhia kom pom ntawm Vajtswv, ces Vajtswv tshwm los rau qhov ntawd, thiab qhov twg los xij uas Vajtswv tshwm los, ces qhov ntawd yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab muaj txoj sia. Nyob rau hauv kev nrhiav Vajtswv tej hneev taw, nej tau tsis quav ntsej cov lus tias “Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia.” Thiab yog li ntawd, ntau tus neeg, txawm tias thaum lawv tau txais qhov tseeb, tseem tsis ntseeg tias lawv nrhiav tau Vajtswv tej hneev taw lawm, thiab lawv tseem lees paub qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsawg heev. Qhov no yuam kev loj heev! Qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv tsis muaj peev xwm ua kom haum xeeb nrog tib neeg tej kev xav phem, tsis tas li ntawd puas yog Vajtswv tuaj yeem tshwm raws li tib neeg tej kev txib. Vajtswv npaj Nws tus kheej tej kev xaiv thiab Nws tus kheej tej phiaj xwm thaum Nws ua Nws txoj hauj lwm; tshaj qhov ntawd, Nws muaj Nws tus kheej tej hom phiaj thiab Nws tus kheej tej kev ua. Nws txawm yuav ua dab tsi los xij, Nws tsis tas yuav sib tham nrog tib neeg los sis nrhiav lawv tej kev sab laj li, haj yam tsis tas yuav hais qhia rau txhua txhua tus neeg txog Nws txoj hauj lwm. Qhov no yog Vajtswv tus moj yam, uas tsim nyog, tshaj qhov ntawd, txhua tus yuav tsum paub. Yog nej xav los pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv, los caum raws Vajtswv tej hneev taw, ces nej yuav tsum xub khiav tawm ntawm nej tus kheej tej kev xav phem ua ntej tso. Koj yuav tsum tsis txhob yuam kom Vajtswv ua qhov no los sis ua qhov tod, koj yuav tsum txhob muab Nws tso rau hauv koj tus kheej cheeb tsam thiab txwv Nws nyob rau hauv koj tus kheej cov kev xav kiag li. Tab sis, nej yuav tsum taij thov rau nej tus kheej seb nej yuav tsum nrhiav Vajtswv tej hneev taw li cas, nej yuav lees txais Vajtswv qhov kev tshwm sim li cas, thiab nej tsim nyog ua raws li Vajtswv tes hauj lwm tshiab li: Qhov no yog yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Vim tias tib neeg tsis yog qhov tseeb, thiab tsis muaj qhov tseeb, nws yuav tsum tshawb nrhiav, lees yuav, thiab mloog lus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Tib Neeg Txoj Kev Sib Qhia rau Txoj Kev Pab Txhawb xws li:

Cov tib neeg uas twb tau ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo lawm, ua hauj lwm hnyav tas li thiab siv zog ua hauj lwm thiab ua tib zoo tos qhov Nws rov qab los, xav hais tias thaum Nws rov qab los, lawv yuav tau txais kev qhia tshwm los ntawm tus Tswv txog qhov Nws yuav rov qab los. Qhov no yog tib neeg txoj kev xav phem thiab kev xav hauv nruab siab xwb; nws tsis yog raws li qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Puag thaum ub, cov Falixais ntawm txoj kev ntseeg Yudais tau taug kev mus deb thiab dav mus tshaj tawm txoj moo zoo. Tus Tswv Yexus puas tau qhia tshwm txog qhov Nws yuav rov qab los rau lawv? Ib qho ntxiv, cov thwj tim ntawd cov twg uas raws tus Tswv Yexus qab tau ua li ntawd vim tau txias qhov kev qhia tshwm los ntawm Nws? Tsis muaj ib tug li! Tab txawm hais tias Petus tau txais kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv thiab lees paub tias tus Tswv Yexus yog Khetos, Vajtswv Leej Tub los xij, txhua yam ntawd tshwm sim tom qab Petus tau raws tus Tswv Yexus qab mus ib ntus thiab tau mloog Nws cov lus qhuab qhia ntau zaj lawm; Petus twb tau muaj kev paub me ntsis txog tus Tswv Yexus lawm, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb nws thiaj li tau txais qhov kev qhia tshwm ntawd los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab lees paub tus Tswv Yexus tus kheej tiag tiag. Los ntawm qhov no tuaj yeem pom tau tias Petus tsis tau txais qhov kev qhia tshwm ntawd ua ntej raws tus Tswv Yexus qab; qhov no yog qhov tseeb. Txhua tus uas muaj peev xwm raws tus Tswv Yexus qab tsuas lees paub tias Nws yog tus Mexiyas uas yuav los vim yog twb tau hnov Nws tej lus qhuab qhia lawm xwb; lawv tsis tau lees paub Nws thiab dhau los ua cov raws Nws qab tom qab xub tau txais kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv ua ntej li. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau los txog yam ntsiag to los ua tes dej num ntawm kev txiav txim ntawm tiam kawg. Ntau lab tus tib neeg tau lees txais yuav thiab tab tom raws Nws qab, tiam sis lawv tsis muaj ib tug tau ua li ntawd li uas tau txais kev qhia tshwm los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv; peb txhua tus puav leej tau lees paub Vajtswv lub suab thiab txiav txim siab los raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qab los ntawm kev nyeem Nws cov lus thiab kev sib qhia txog qhov tseeb. Qhov tseeb ua rau pom meej tias, qhov kev los ua cev nqaij daim tawv los ua Nws txoj hauj lwm ntawd, Vajtswv yeej tsis tau qhia tshwm rau leej twg li kom lawv ntseeg Nws thiab raws Nws qab. Tshaj ntawd ntxiv, tus Vajtswv uas nyob rau tiam kawg twb tau yug los ua neeg los nthuav qhov tseeb tawm thiab ua tes dej num ntawm kev txiav txim lawm; Nws cov lus hais nyob rau tiam kawg yog thawj cov lus uas Nws tau hais tab meeg rau tag nrho lub qab ntuj khwb thiab txhua tus tib neeg huv si txij li thaum tsim lub ntuj lub teb los. Txhua tus neeg tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab, yog li ntawd seb lawv puas tuaj yeem txais tos tus Tswv los sis tsis tuaj yeem txais tos xwb nyob rau ntawm seb lawv puas tuaj yeem lees paub Vajtswv lub suab los sis tsis tuaj yeem lees paub xwb, thiab nyob ntawm seb lawv puas hlub thiab lees txais yuav qhov tseeb los sis tsis hlub thiab tsis lees txais yuav xwb. Qhov no yuav tsum ua los ntawm yus tus kheej txoj kev xaiv; Vajtswv yeej yuav tsis qhia tshwm rau ib leeg tus twg kom lawv thiaj li yuav ntseeg Nws li. Qhov ntawd tau hais ntau zaus nyob rau hauv Phau Ntawv Qhia Tshwm tshooj 2 thiab tshooj 3 hais tias: “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg.” Thiab nyob rau hauv Qhia Tshwm 3:20 hais tias: “Saib nawb, Kuv sawv ntawm qhov rooj, thiab khob: yog tias tus tib neeg twg hnov Kuv lub suab, thiab qhib qhov rooj, Kuv yuav los rau nws, thiab yuav nrog nws noj mov, thiab nws nrog Kuv.” Tus Tswv Yexus kuj tau hais tias, “Kuv cov yaj yeej hnov Kuv lub suab, thiab Kuv paub lawv, thiab lawv caum raws Kuv qab(Yauhas 10:27). Yog hais tias tus Tswv qhia tshwm rau tib neeg kom ntseeg Nws thaum Nws los, ces vim li cas Nws thiaj li hais tias Nws yuav sawv ntawm tib neeg lub qhov rooj thiab khob, thiab tias Vajtswv cov yaj yuav hnov Vajtswv lub suab? Qhov ntawd yuav tsis yog kev sib cov nyom ntawm yus tus kheej lod? Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv Nws cov lus hais thiab tej kev nthuav tawm txog qhov tseeb los tshawb Nws cov yaj. “Vajtswv cov yaj hnov Vajtswv lub suab”—txhais hais tias, cov uas hnov thiab to taub Vajtswv lub suab yog Nws cov yaj, lawv yog cov nkauj xwb ntse; hos cov uas hnov tiam sis tsis to taub Nws lub suab ces yog kiag cov nkauj xwb ruam ntag, thiab ua li no tib neeg nyias yuav raug cais mus raws li nyias hom. Qhov no qhia tau meej tias Vajtswv ntse thiab ncaj ncees npaum li cas!

Yog li ntawd, kev tshawb nrhiav txoj kev tseeb yeej tsis cuam tshuam tias seb tib neeg puas tau txais kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv los sis tsis tau txais li; qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm qhov teeb meem ntawd yog qhov tias seb tib neeg puas muaj peev xwm lees paub Vajtswv lub suab uas nyob rau hauv cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais tawm los xwb. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav ntau lab lo lus tawm. Cov lus hais no yog qhov tseeb; cov lu no yog Vajtswv lub suab. Coob leej ntau tus tib neeg ntawm ntau pab ntseeg uas muaj ib txoj kev ntseeg tus Tswv twb tau hnov Vajtswv lub suab thiab tig rov qab los rau ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Nws yeej yog kiag lawm tias cov tib neeg no uas yog cov khoom muaj nqis tau raug “nyiag” mus lawm; tus Tswv lub hom phiaj ntawm qhov Nws los txog yam ntsiag to yog los muab kom tau cov khoov muaj nqis no, thiab tig cov tib neeg uas twb tau raug tsa sawv los nyob rau ntawm Vajtswv lub zwm txwv hauv ntej lawm no los ua cov kov yeej ua ntej tej kev puas tsuaj. Txawm li cas los xij, thaum tib neeg tsuas tos kom tau txais kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv xwb thiab tsis muaj peev xwm lees paub Nws lub suab nyob rau hauv cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm, ces qhov no tsuas yog qhia tias lawv tsis nyiam qhov tseeb los sis tsis paub tus Tswv xwb, thiab tias lawv yeej tsis yog Vajtswv cov yaj kiag li. Cov tib neeg no yuav cia li yog tej hom phiaj uas Vajtswv yuav muab pov tseg thiab tshem tawm mus, thiab yog cov uas yuav poob mus rau hauv txoj kev puas tsuaj, uas quaj thiab tom hniav nqawv. Zoo ib yam li tus Tswv Yexus tau hais rau Thaumas hais tias: “Yexus hais rau nws, Thauma, vim koj tau pom Kuv lawm, koj thiaj li ntseeg: tau koob hmoov ces yog lawv cov uas tsis tau pom, thiab tab sis twb ntseeg lawm(Yauhas 20:29).

Qhov Dhau Los: 3. Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv lawm. Yog li tam sim no tus Tswv nyob rau qhov twg? Vim li cas peb tsis tau pom Nws li? Kev pom yog kev ntseeg, yog li qhov tseeb uas peb tsis tau pom Nws ua pov thawj qhia tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los. Kuv yuav ntseeg qhov ntawd thaum Kuv pom qhov ntawd.

Ntxiv Mus: 5. Nyob rau tiam Vajluskub Qub thiab Tshiab, Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv lub Teb Chaws Yixayees. Tus Tswv Yexus tau hais tseg txog yav tom ntej hais tias Nws yuav rov qab los rau tiam kawg, yog li ntawd thaum Nws rov qab los, Nws yuav tsum los rau hauv lub Teb Chaws Yixayees. Tiam sis nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tias Nws twb tau tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab tab tom ua Nws txoj hauj lwm nyob rau hauv lub Teb Chaws Suav. Teb Chaws Suav yog ib lub teb chaws uas kav los ntawm ib pab nom tswv uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv. Tsis muaj ib lub teb chaws uas muaj txoj kev tawm tsam Vajtswv thiab kev tsim txom cov Ntseeg Vajtswv loj dua li. Qhov tus Tswv rov qab los ntawd yog los rau hauv lub Teb Chaws Suav tau li cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No