5. Nyob rau tiam Vajluskub Qub thiab Tshiab, Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv lub Teb Chaws Yixayees. Tus Tswv Yexus tau hais tseg txog yav tom ntej hais tias Nws yuav rov qab los rau tiam kawg, yog li ntawd thaum Nws rov qab los, Nws yuav tsum los rau hauv lub Teb Chaws Yixayees. Tiam sis nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tias Nws twb tau tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab tab tom ua Nws txoj hauj lwm nyob rau hauv lub Teb Chaws Suav. Teb Chaws Suav yog ib lub teb chaws uas kav los ntawm ib pab nom tswv uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv. Tsis muaj ib lub teb chaws uas muaj txoj kev tawm tsam Vajtswv thiab kev tsim txom cov Ntseeg Vajtswv loj dua li. Qhov tus Tswv rov qab los ntawd yog los rau hauv lub Teb Chaws Suav tau li cas?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Vim rau qhov txij thaum hnub tuaj mus txog ntua rau hnub poob Kuv lub npe yuav nrov ncha moog lug rau ntawm Lwm Haiv Neeg, Yehauvas tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus hais li ntawd ntag” (Malakhi 1:11).

“Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li” (Mathai 24:27–28).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv Yog Tus Tswv ntawm Txhua Yam uas Tsim Los

(Ib Tshooj Uas Xaiv Los Ntawm Vajtswv Txoj Lus)

Ib theem ntawm tes dej num ntawm ob tiam dhau los tau ua nyob hauv teb chaws Yixayee, thiab ib theem yog nyob rau hauv teb chaws Yudas. Muab hais ncua dav, ob theem ntawm tes dej num no tsis tawm dhau ntawm teb chaws Yixayee mus, thiab ob qho no puas leej tau ua nrog cov tib neeg uas tau xaiv tseg thawj zaug. Yog li ntawd, cov neeg Yixayee ntseeg tias Vajtswv Yehauvas tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb. Vim tias Yexus tau ua hauj lwm hauv lub xeev Yudas, qhov chaw uas Nws ua tes dej num ntawm txoj kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, cov neeg Yudais saib Nws yog tus Cawm Dim ntawm cov neeg Yudais. Lawv xav tias Nws tsuas yog cov neeg Yudais tus Vajntxwv xwb, tsis yog lwm haiv neeg tus; tias Nws tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Askiv, los sis tsis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Mekas, tab sis yog tus Tswv uas txhiv cov neeg Yixayee; thiab tias yog cov Yudais uas Nws txhiv dim hauv teb chaws Yixayee. Qhov tseeb, Vajtswv yog Tus Tswv ntawm txhua yam. Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tsis yog tsuas yog cov neeg Yixayee thiab cov neeg Yudais tus Vajtswv xwb; Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Ob theem dhau los ntawm Nws tes dej num tau tshwm sim nyob rau hauv teb chaws Yixayee, uas tau tsim qee qhov kev xav tsis meej rau tib neeg. Lawv ntseeg tias Yehauvas tau ua Nws tes dej num hauv teb chaws Yixayee, hais tias Yexus tus kheej tau ua Nws tes dej num hauv lub xeev Yudas, thiab ntxiv mus, tias Nws tau yug los ua neeg los ua hauj lwm—thiab txawm li cas los xij, tes dej num no tsis mus tsis dhau ntawm teb chaws Yixayee. Vajtswv tsis tau ua hauj lwm hauv teb chaws Iyiv los sis teb chaws Isdias; Nws tsuas yog ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg Yixayee xwb. Yog li tib neeg tsim ntau yam kev xav, thiab cais Vajtswv tes dej num nyob hauv qee qhov kev paub. Lawv hais tias thaum Vajtswv ua hauj lwm, Nws yuav tsum ua rau hauv cov neeg xaiv tseg, thiab hauv teb chaws Yixayee; cawm rau cov neeg Yixayee, Vajtswv tsis ua hauj lwm rau lwm haiv neeg, los sis tsis muaj ib yam dab tsi tseem ceeb tshaj rau Nws tes dej num. Lawv nruj tshwj xeeb tshaj yog thaum hais txog kev ua kom Vajtswv yug los ua neeg los rau tib qho, thiab tsis tso cai rau Nws hla dhau ntawm cov ciam teb ntawm teb chaws Yixayee. Cov no tsis yog tib neeg cov kev xav xwb lod? Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, Nws tsim txhua yam uas tsim los, yog li cas Nws thiaj txwv cia Nws tes dej num ua rau hauv teb chaws Yixayee xwb? Yog muaj tseeb li ntawd, yam dab tsi uas yog lub ntsiab ua rau Nws tsim txhua yam uas tsim los? Nws tsim lub ntiaj teb tag nrho, thiab Nws tau ua Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo uas tsis yog nyob hauv teb chaws Yixayee nkaus xwb, tab sis nyob rau txhua tus neeg hauv qab ntuj khwb. Txawm hais tias lawv nyob rau teb chaws Suav, teb chaws Mekas, teb chaws Askiv los sis teb chaws Lav Xias, txhua tus neeg puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv; lawv raug tsim los ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib tus twg ntawm lawv cov ntawd yuav khiav dim ntawm qhov kev tsim tawm los, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd yuav cais tau lawv ntawm daim ntawv lo ntawm “Adas tus xeeb ntxwv.” Lawv txhua tus yog Vajtswv cov tag nrho, lawv sawv daws puav leej yog Adas cov xeeb ntxwv, thiab lawv puav leej yog Adas thiab Evas cov xeeb ntxwv uas yuam kev huv tib si. Nws tsis yog tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj yog Vajtswv tsim xwb, tab sis txhua haiv neeg; tsuas yog tias ib txhia tau raug foom tsis zoo, thiab ib txhia tau koob hmoov. Muaj ntau yam pom zoo txog cov neeg Yixayee; Vajtswv tau ua hauj lwm rau lawv thaum pib vim tias lawv yog cov neeg muaj lub siab tsis ncaj tsawg tshaj plaws. Cov Neeg Suav piv tsis tau rau lawv; lawv tseem qis tshaj. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm ntawm cov neeg Yixayee, thiab theem ob ntawm Nws tes dej num tsuas yog tau ua nyob rau hauv lub xeev Yudas—uas tau ua rau muaj ntau cov kev xav thiab cov cai ntawm tib neeg. Qhov tseeb tiag, yog tias Vajtswv yuav ua raws li tib neeg cov kev xav, Nws tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, thiab yog li ntawd yuav tsis muaj peev xwm txuas ntxiv Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, vim Nws tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb thiab tsis yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Cov lus faj lem hais tias Yehauvas lub npe yuav nrov ncha mus rau Lwm Haiv Neeg, uas nws yuav nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg. Vim li cas qhov no ho tau muab hais ua lus faj lem tseg? Yog tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, ces Nws tsuas yog ua hauj lwm rau hauv teb chaws Yixayee xwb. Tsis tas li ntawd, Nws yuav tsis nthuav tawm tes dej num no, thiab Nws yuav tsis hais qhov lus faj lem zoo li no. Vim tias Nws tau hais qhov lus faj lem no, Nws yuav nthuav Nws tes dej num mus rau Lwm Haiv Neeg, hauv txhua lub teb chaws thiab txhua thaj av. Vim Nws tau hais li no, Nws yuav tsum ua; nov yog Nws txoj hau kev, vim Nws yog tus Tswv uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab ib puas tsav yam, thiab yog tus Vajtswv ntawm txhua yam uas tsim los. Txawm hais tias Nws ua hauj lwm rau hauv cov neeg Yixayee, los sis thoob plaws lub xeev Yudas, tes dej num Nws ua yog tes dej num ntawm tag nrho lub qab ntuj khwb, thiab tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Tes dej num Nws ua niaj hnub no uas nyob hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog—hauv haiv neeg Txawv Teb Chaws—tseem yog tes dej num ntawm txhua tus tib neeg. Teb chaws Yixayee tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num hauv ntiaj teb; tib yam nkaus li, teb chaws Suav kuj tuaj yeem yog lub hauv paus rau Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg. Tam sim no puas yog Nws tseem tsis tau ua tiav lo lus faj lem tias “lub npe ntawm Yehauvas yuav raug qhuas nyob hauv Lwm Haiv Neeg?” Thawj kauj ruam ntawm Nws tes dej num ntawm Lwm Haiv Neeg yog tes dej num no, tes dej num Nws ua hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog. Tias Vajtswv yug los ua neeg yuav tsum ua hauj lwm hauv thaj av no, thiab ua hauj lwm rau cov neeg raug foom tsis zoo no, tshwj xeeb tshaj yog nrog cov kev xav ntawm tib neeg; cov no yog cov neeg qis tshaj ntawm txhua haiv neeg, lawv tsis muaj nuj nqis, thiab lawv tau raug xub muab tso pov tseg los ntawm Yehauvas. Cov tib neeg tuaj yeem raug tso tseg los ntawm lwm tus tau, tab sis yog tias lawv raug tso tseg los ntawm Vajtswv, ces tsis muaj ib tug twg uas yuav muaj meej mom, tsis muaj leej twg yog tus neeg tsis muaj nqis qis tshaj lawm. Rau ib tus neeg ntawm Vajtswv, kev raug tswj los ntawm Ntxwgnyoog los yog kev raug muab tso pov tseg los ntawm tib neeg yog ib qho uas ua rau nws mob siab heev—tab sis rau ib tus neeg uas raug tso tseg los ntawm tus Tswv Tsim txhais tau hais tias lawv yuav tsis muaj tau meej mom qis dua lawm. Mau-a cov xeeb ntxwv raug foom tsis zoo, thiab lawv yug los nyob hauv lub teb chaws tig rov qab no; tsis muaj kev poob siab dab tsi li, txog ntawm tag nrho cov neeg no nyob hauv kev haub ntxias ntawm txoj kev tsaus ntuj, cov xeeb ntxwv ntawm cov neeg Mau-a muaj meej mom qis tshaj plaws. Vim tias cov neeg no tau poob meej mom qis heev dhau los, tes dej num ua tiav ntawm lawv yuav tuaj yeem rhuav tshem tib neeg cov kev xav tau zoo tshaj plaws, thiab tseem muaj txiaj ntsig zoo rau tag nrho Vajtswv kev npaj cawm tib neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo. Ua tes dej num zoo li no ntawm cov neeg no yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm kev cuam tshuam txog tib neeg cov kev xav, thiab nrog tus Vajtswv no pib tshaj tawm ib lub sij hawm; nrog rau qhov no Nws rhuav tshem tib neeg cov kev xav; nrog rau qhov no Nws xaus tes dej num ntawm Tiam Hmoov Hlub tag nrho huv si. Nws thawj tes tes dej num yog ua tiav nyob hauv lub xeev Yudas, hauv ciam teb lub teb chaws Yixayee; ntawm Lwm Haiv Neeg, Nws tsis tau ua ib yam hauj lwm los tshaj tawm lub sij hawm tshiab. Theem kawg ntawm tes hauj lwm tsis yog tsuas yog ua nrog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem muaj ntau dua ntawd uas yog nrog cov neeg uas tau raug foom tsis zoo. Qhov no yog qhov pov thawj zoo tshaj plaws uas muaj peev xwm ua rau Ntxwgnyoog kev poob ntsej muag, thiab yog li, Vajtswv “dhau los ua” tus Vajtswv ntawm txhua yam hauv qab ntuj khwb, tus Tswv ntawm txhua yam, tus rau kev pe hawm rau txhua yam muaj txoj sia.

Niaj hnub no, tseem muaj cov uas tsis nkag siab txog tes dej num tshiab uas Vajtswv tau pib ua yog dab tsi. Ntawm Lwm Haiv Neeg, Vajtswv tau coj txoj hau kev pib tshiab. Nws tau pib lub sij hawm tshiab, thiab pib tes dej num tshiab—thiab Nws ua tes dej num no rau Mau-a cov xeeb ntxwv. Nov tseem tsis yog Nws tes dej num tshiab tshaj plaws thiab lod? Tsis muaj leej twg thoob plaws hauv keeb kwm tau ntsib dua tes dej num no dhau los li. Tsis muaj leej twg hnov txog nws, tsawg tshaj yog tsis muaj neeg txaus siab rau nws. Vajtswv lub tswv yim, Vajtswv qhov phim hwj, Vajtswv txoj kev tsis tuaj yeem nkag siab tau, Vajtswv lub koob meej, thiab Vajtswv txoj kev dawb huv raug qhia nyob hauv theem ntawm tes dej num no, tes dej num ntawm lub sij hawm kawg. Qhov no tseem tsis yog tes dej num tshiab, tes dej num uas rhuav tshem tib neeg cov kev xav thiab lod? Muaj ntau tus neeg uas xav zoo li no: “Vim Vajtswv tau foom tsis zoo rau Mau-a thiab hais tias Nws yuav tso cov neeg Mau-a cov xeeb ntxwv tseg, Nws yuav ua li cas thiaj cawm tau lawv tam sim no?” Cov no yog Lwm Haiv Neeg uas raug Vajtswv foom tsis zoo thiab ntiab tawm ntawm teb chaws Yixayee; cov neeg Yixayee hu lawv ua “Cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg.” Hauv txhua tus neeg pom, lawv tsis yog tias tsuas yog cov dev uas yog Lwm Haiv Neeg xwb, tab sis tseem phem tshaj ntawd, cov xeeb ntxwv ntawm kev puas tsuaj; uas yog hais tau tias, lawv tsis yog Vajtswv cov neeg xaiv tseg. Tej zaum lawv yug los hauv thaj chaw ib puag ncig ntawm teb chaws Yixayee, tab sis lawv tsis koom nrog cov neeg Yixayee, thiab raug ntiab tawm mus rau Lwm Haiv Neeg lawm. Lawv yog cov neeg poob qis tshaj ntawm txhua haiv neeg. Nws yog tseeb vim tias lawv yog cov poob qis tshaj ntawm cov tib neeg uas Vajtswv ua Nws tes dej num los tsim lub sij hawm tshiab nrog lawv, vim lawv yog cov sawv cev ntawm kev coj tsis ncaj ntawm tib neeg. Vajtswv tes dej num yog xaiv thiab muaj hom phiaj; tes dej num uas Nws ua rau cov neeg niaj hnub no tseem yog tes dej num uas ua rau kev tsim tib neeg. Nau-a yog Vajtswv tsim los, nws cov xeeb ntxwv los zoo tib yam nkaus li ntawd. Txhua leej txhua tus uas nyob hauv lub ntiaj teb uas ua nqaij tawv thiab roj ntsha yog Vajtswv tsim tawm los. Vajtswv tes dej num yog tsim ncaj qha rau tib neeg; nws tsis yog nyob rau ntawm seb ib tug neeg raug foom los tsis raug tom qab lawv tau raug tsim los. Nws tes dej num kev cawm yog ua ncaj qha rau txhua tus tib neeg, tsis yog rau cov xaiv tseg uas tsis raug foom tsis zoo xwb. Vim tias Vajtswv xav ua Nws tes dej num nrog Nws cov tib neeg, Nws yeej yuav ua kom tiav, thiab Nws yuav ua hauj lwm nrog cov neeg uas muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num. Yog li ntawd, Nws rhuav txhua txoj kev sib nkag siab thaum Nws ua hauj lwm nrog tib neeg; rau Nws, cov lus “raug foom tsis zoo,” “raug rau txim” thiab “foom koob hmoov” tsis muaj qab hau! Cov neeg Yudais yog neeg zoo, ib yam li cov neeg Yixayee uas xaiv tseg; lawv yog cov neeg muaj peev xwm zoo thiab kev yog tib neeg zoo. Puag thaum chiv thawj, nws yog nyob ntawm lawv uas Yehauvas tau pib ua Nws tes dej num, thiab tau ua Nws tes dej num thaum ntxov tshaj plaws—tiam sis kom ua tiav tes dej num ntawm lawv niaj hnub no yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi. Lawv, ib yam nkaus, tej zaum yuav yog ib feem ntawm txoj kev tsim, thiab muaj ntau yam zoo txog lawv, tab sis yuav kom ua tiav theem ntawm tes dej num no ntawm lawv yuav tsis muaj nuj nqis; Vajtswv yuav tsis muaj peev xwm kov yeej tib neeg, los sis Nws yuav tsis muaj peev xwm haub tau txhua tus tib neeg, nws yog qhov tseem ceeb ntawm txoj kev hloov Nws tes dej num mus rau cov neeg no ntawm lub teb chaws ntawm zaj loj liab ploog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm no yog Nws pib ib lub sij hawm, Nws txoj kev rhuav tshem txhua txoj cai thiab neeg txhua cov kev xav thiab Nws xaus tes dej num ntawm tag nrho ntawm Tiam Hmoov Hlub. Yog tias Nws tes dej num tam sim no tau raug ua nyob hauv cov neeg Yixayee, txog thaum lub sij hawm Nws txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb rau-txhiab-xyoo los ze, txhua tus yuav ntseeg tias Vajtswv tsuas yog cov neeg Yixayee tus Vajtswv xwb, tias tsuas yog cov neeg Yixayee yog Vajtswv cov xaiv tseg, tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj tsim nyog txais tau Vajtswv txoj koob hmoov thiab kev cog lus tseg xwb. Vajtswv qhov yug los ua neeg nyob rau lub sij hawm kawg hauv Lwm Haiv Neeg ntawm lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog ntawd ua rau Vajtswv tes dej num tam li yog tus Vajtswv ntawm txhua yam tiav; Nws ua tiav tag nrho Nws tes dej num kev cawm, thiab Nws xaus lub chaw loj ntawm Nws tes dej num rau hauv lub teb chaws ntawm tus zaj loj liab ploog no. Lub hauv paus tseem ntawm peb theem ntawm tes dej num no yog kev cawm dim ntawm tib neeg—suav hais tias, kev ua kom txhua yam los pe hawm tus Tswv Tsim. Yog li, muaj lub ntsiab lus tseem ceeb rau txhua theem ntawm tes dej num; Vajtswv tsis lam ua ib yam dab tsi uas tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqis. Hais tau tias, theem ntawm tes dej num no ua hauv ib lub sij hawm tshiab thiab yog qhov los xaus ob lub sij hawm dhau los; hais ua lwm lo lus tias, nws rhuav tshem tag nrho cov kev xav ntawm tib neeg thiab tib neeg txhua txoj kev ntseeg thiab kev paub qub. Tes dej num ntawm ob lub hnub nyoog dhau los tau ua raws li kev sib txawv ntawm tib neeg cov kev xav; txawm li cas los xij, theem no, tshem tawm tau tag nrho tib neeg cov kev xav, thiaj li ua tiav qhov kev sib tw tib neeg. Los ntawm kev kov yeej Mau-a cov xeeb leej xeeb ntxwv, los ntawm tes dej num tau ua nrog Mau-a cov xeeb ntxwv, Vajtswv yuav kov yeej txhua tus neeg thoob plaws qab ntuj khwb. Nov yog qhov tseem ceeb tshaj plaws ntawm theem no ntawm Nws tes dej num, thiab nws yog qhov zoo tshaj plaws ntawm cov theem ntawm Nws tes dej num. Txawm hais tias tam sim no koj paub tias koj tus kheej lub meej mom qis heev thiab koj tsis tshua muaj nqi, koj yeej tseem yuav xav tias koj tau ntsib nrog cov kev zoo siab tshaj plaws: Koj tau txais txoj koob hmoov zoo, tau txais kev cog lus zoo, thiab koj tuaj yeem pab ua tiav Vajtswv tes dej num no. Koj tau pom Vajtswv lub ntsej muag tseeb, koj paub Vajtswv tus moj yam, thiab koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Ob theem ua ntej ntawm Vajtswv tes dej num tau tshwm sim nyob teb chaws Yixayee. Yog tias theem ntawm Nws tes dej num hauv lub sij hawm kawg no kuj tseem raug ua tiav rau cov neeg Yixayee thiab ces, tsis yog tias txhua yam neeg yuav ntseeg tias tsuas yog cov neeg Yixayee thiaj yog Vajtswv cov xaiv tseg xwb, tab sis Vajtswv txoj kev npaj cawm neeg ntiaj teb tag nrho yuav ua tsis tiav. Nyob rau lub sij hawm thaum ob ntu ntawm Nws tes dej num tau raug ua nyob rau hauv teb chaws Yixayee, tsis muaj ib tes dej num tshiab—los sis tsis muaj lwm lub caij pib tshiab—raug ua nyob rau Lwm Haiv Neeg. Theem niaj hnub no ntawm tes dej num—tes dej num ntawm kev tsim lub sij hawm tshiab—yog thawj zaug ntawm kev raug ua nrog Lwm Haiv Neeg, thiab yog, ntxiv mus, raug pib ua hauj lwm nrog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, yog li thiaj li yog kev pib tag nrho lub sij hawm. Vajtswv tau muab txhua yam kev txawj ntse uas neeg paub hauv tib neeg lub tswv yim pov tseg, tsis pub tseg ib yam dab tsi hlo li. Hauv Nws tes dej num ntawm kev kov yeej, Nws tau rhuav tshem tib neeg cov kev xav, cov hau kev paub qub, cov hau kev puag thaum ntxov ntawm tib neeg. Nws qhia rau tib neeg pom tias nrog Vajtswv nws tsis muaj ib txoj cai, tsis muaj ib yam dab tsi qub hais txog Vajtswv, tias tes dej num uas Nws ua yog raug tso tawm tag nrho, muaj kev ywj pheej, thiab tias Nws ua yog nyob hauv txhua yam Nws ua. Koj yuav tsum zwm rau tag nrho tej dej num uas Nws tau ua nrog tib neeg. Txhua tes dej num Nws ua puav leej muaj qab hau, thiab ua tiav raws li Nws lub siab nyiam thiab lub tswv yim, thiab tsis yog raws li tib neeg cov kev xaiv thiab kev xav. Yog tias qee yam muaj txiaj ntsig rau Nws tes dej num, Nws ua qhov ntawd; thiab yog tias muaj qee yam tsis zoo rau Nws tes dej num, Nws tsis ua, txawm yuav zoo npaum li cas los xij! Nws ua hauj lwm thiab xaiv cov neeg txais thiab qhov chaw ntawm Nws tes dej num raws li lub ntsiab lus thiab lub hom phiaj ntawm Nws tes dej num. Nws tsis ua raws li cov kev cai qub thaum Nws ua hauj lwm, los sis Nws tsis ua raws li cov qauv qub. Hloov chaw qhov ntawd, Nws npaj Nws tes dej num raws li tes dej num qhov tseem ceeb. Thaum kawg, Nws yuav ua tiav qhov tseeb thiab lub hom phiaj xav tau. Yog tias koj tsis nkag siab txog cov no hnub no, tes dej num no yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv

Tes hauj lwm ntawm Yehauvas yog kev tsim lub ntiaj teb, nws yog qhov chiv keeb; theem no ntawm tes hauj lwm yog qhov kawg ntawm tes hauj lwm, thiab nws yog qhov xaus kiag. Nyob rau thaum pib, Vajtswv tes hauj lwm mas yog ua los ntawm cov xaiv tseg nyob rau hauv Yixayee, thiab nws yog qhov pib kiag ntawm ib tiam tshiab nyob rau hauv qhov chaw uas dawb huv tshaj plaws ntawm txhua qhov. Theem kawg ntawm tes hauj lwm ces yog ua nyob rau hauv lub teb chaws uas tsis dawb huv tshaj txhua lub teb chaws li, los txiav txim rau lub ntiaj teb thiab coj tiam ntawd los rau ib qhov chaw xaus. Nyob rau ntawm theem thib ib, Vajtswv tes hauj lwm yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas kaj tshaj txhua txhia qhov, thiab theem kawg ces yog ua nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw, thiab qhov kev tsaus ntuj no yuav raug ntiab tawm mus, qhov kev kaj yuav tshwm tuaj, thiab tag nrho cov neeg yuav raug txeeb tau. Thaum cov neeg ntawm qhov chaw uas tsis dawb huv tshaj thiab tsaus tshaj txhua txhia qhov chaw no tau raug txeeb tau lawm, thiab tag nrho cov pej xeem tau lees paub hais tias muaj ib tug Vajtswv, tus uas yog tus Vajtswv tiag, thiab txhua tus neeg tau ntseeg lawm, ces qhov tseeb no yuav raug siv los ua qhov kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb. Theem no ntawm tes hauj lwm mas yog ua ib qho cim xwb: Thaum uas tes hauj lwm ntawm tiam no raug ua tiav tag lawm, tes hauj lwm rau txhiab xyoo ntawm kev cawm tib neeg yuav los rau qhov xaus tag nrho. Thaum cov nyob rau hauv qhov chaw uas tsaus ntuj tshaj plaws ntawd raug txeeb tau lawm, ces nws kuj hais tau tias yuav zoo li ntawd rau txhua txhia qhov chaw thiab. Zoo li ntawd, tsuas yog qhov kev txeeb tau nyob rau hauv Suav Teb xwb thiaj li muaj ib qho cim uas muaj qab hau. Suav Teb muaj tag nrho txhua yam ntawm txoj kev tsaus ntuj, thiab cov neeg hauv Suav Teb sawv cev rau tag nrho cov uas muaj cev nqaij daim tawv, ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj cev nqaij daim tawv thiab roj ntsha. Nws yog cov neeg Suav uas yog cov uas raug ua qias vuab tsuab tshaj plaws los ntawm tus zaj loj liab ploog, tus uas muaj kev tawm tsam loj tshaj plaws rau Vajtswv, cov uas lawv txoj kev ua neeg ces yog qhov poob qis tshaj plaws thiab tsis dawb huv tshaj plaws, thiab lawv yog tus tseem tseem qauv rau tag nrho tej tib neeg qias vuab tsuab. Qhov no mas tsis tau hais tias lwm lub teb chaws yuav tsis muaj teeb meem kiag li; tej kev xav phem ntawm tib neeg ces yeej zoo ib yam nkaus li, thiab txawm hais tias cov neeg ntawm cov teb chaws no yuav muaj peev xwm, los yog hais tias lawv tsis paub Vajtswv, ces nws yeej yog hais tias lawv tawm tsam Nws. Vim li cas cov neeg Yudais ho tawm tsam thiab tsis mloog Vajtswv hais? Vim li cas cov Falixais ho tawm tsam Nws? Vim li cas Yudas ho ntxeev siab rau Yexus? Nyob rau lub sij hawm ntawd, coob tus ntawm cov thwj tim yeej tsis paub Yexus. Vim li cas, tom qab uas Yexus raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, es tib neeg tseem tsis ntseeg Nws thiab? Ua li tib neeg txoj kev tawv ncauj tsis zoo ib yam nkaus lod? Nws tsuas yog hais tias cov neeg hauv Suav Teb raug muab coj los ua qhov piv txwv xwb, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav rais mus ua cov qauv xyaum raws thiab cov qauv piv txwv, thiab yuav siv coj los ua qhov chaw piv lus rau lws tus. Vim li cas Kuv pheej hais tas mus li hais tias nej yog ib co khoom ntxiv rau hauv Kuv qhov kev npaj cawm tib neeg? Nws yog nyob rau hauv cov neeg hauv Suav Teb uas muaj kev qias vuab tsuab, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees, kev tawm tsam, thiab kev ntxeev siab tshwm sim tuaj tag nrho thiab nthuav tawm zoo li cas los muaj tag nrho li. Nyob rau ib sab tes, ces lawv yog cov muaj peev xwm qis, thiab nyob rau lwm sab tes, ces lawv lub neej thiab txoj kev xav mas tig rov qab lawm, thiab lawv tej cwj pwm, ib ncig ntawm kev thooj zej koom zos, tsev neeg ua yug rau—tag nrho ces puav leej txom nyem thiab tig rov qab deb heev. Lawv lub meej mom, los ib yam nkaus li, yeej poob qis thiab. Tes hauj lwm nyob rau qhov chaw no thiaj li yog ib qho ntaus cim sawv cev lwm qhov, thiab tom qab tes hauj lwm sim ua no raug ua tiav tag nrho lawm, Vajtswv tes hauj lwm tom qab ntawd yuav yooj yim dua lawm. Yog hais tias kauj ruam no ntawm tes hauj lwm muab ua tau tiav hlo lawm, ces tes hauj lwm tom qab ces yeej cia li ua tau mus tus yees lawm xwb. Thaum kauj ruam no ntawm tes hauj lwm raug ua tiav hlo lawm, ces qhov ua tau zoo tshaj plaws ntawd yeej raug ua tau tag nrho lawm, thiab kev txeeb tau thoob plaws lub qab ntuj khwb yuav los txog rau qhov xaus tag nrho. Qhov tseeb, thaum tes hauj lwm nrog nej tau muab ua tiav hlo lawm, qhov no ces yuav cuag nkaus li qhov kev ua tiav thoob plaws lub qab ntuj khwb lawm. Qhov no yog qhov tseem ceeb uas vim li cas Kuv ho kom nej ua tus qauv xyaum raws thiab tus qauv piv txwv. Kev ntxeev siab, kev tawm tsam, kev tsis dawb huv, kev tsis ncaj ncees—tag nrho ces yeej pom muaj nyob rau hauv cov neeg no, thiab nyob rau hauv lawv ces yeej sawv cev rau tag nrho tej kev ntxeev siab ntawm noob neej. Lawv mas thiaj tseem tseem yog tej yam dab tsi tiag. Yog li ntawd, lawv thiaj li raug muab coj los ua tus qauv rau qhov kev txeeb tau, thiab thaum uas lawv raug txeeb tau lawm ces lawv yuav cia li rais mus ua ib co qauv piv txwv thiab qauv xyaum raws rau lwm tus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Lub Zeem Muag ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm (2)

Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob. Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: “Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua hauj lwm rau peb kom tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no. Vim tias, nws nqis tes mus rau ntawm thaj av uas tawm tsam Vajtswv, tag nrho Vajtswv tes dej num ntsib kev cuam tshuam loj heev, thiab siv sij hawm ntev mas Nws cov lus thiaj tiav; vim li ntawd, neeg lim hloov kom zoo dua los ntawm Vajtswv cov lus, uas kuj yog ib qhov ntawm kev txom nyem. Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv ua Nws tes dej num nyob ntawm thaj av uas tus zaj loj liab ploog nyob tab sis nws yog los ntawm txoj kev nyuaj no uas Vajtswv ua ib theem ntawm nws tes dej num, ua kom nws txoj kev thoob tsib thiab txoj kev ua uas muaj hwj huaj loj tshwm tuaj, thiab siv lub hwv tsam no ua kom nws pab neeg muaj txhua yam txhij. Nws yog los ntawm neeg txoj kev txom nyem, los ntawm lawv tej peev xwm, thiab los ntawm tag nrho tus moj yam phem ntawm cov neeg nyob ntawm thaj av phem no uas Vajtswv ua Nws tes dej num ua kom huv thiab muaj yeej, es kom, dhau ntawm no mus, Nws yuav tau yeeb koob, thiab Nws yuav tau cov uas yuav ua tim khawv rau tej yam Nws ua. Cov ntawd yog tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tag nrho tej kev raug txhiv Vajtswv tau ua rau pab neeg no. Qhov ntawd yog, los ntawm cov uas tawm tsam Nws uas Vajtswv ua tej dej num kom yeej, thiab tsuas yog Vajtswv lub hwj chim loj thiaj ua tshwm sim. Hais ua lwm lo lus, tsuas yog cov nyob thaj av tsis huv thiaj tsim nyog txais Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no xwb thiaj qhia tau Vajtswv lub hwj chim loj. Vim li ntawd nws yog los ntawm thaj av tsis huv, thiab los ntawm cov uas nyob hauv thaj chaw tsis huv, uas tau txais Vajtswv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog raws Vajtswv lub siab. Yexus cov tej theem dej num los ib yam: Nws muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob los ntawm cov Falixais uas tsim txom Nws xwb; yog hais tias tsis muaj cov Falixais tsim txom Nws thiab Yudas rov ntxeev siab, Yexus yuav tsis raug thuam thiab hais tsis zoo rau, tsis tas hais txog qhov raug tuag saum ntoo khaub lig, thiab yuav tsis muaj peev xwm tau txais yeeb koob li. Qhov Vajtswv ua dej num tej lub caij nyoog, thiab qhov Nws ua Nws tes dej num nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog qhov Nws txais yeeb koob thiab qhov Nws txais cov uas nws npaj siab yuav txais. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm nws tes dej num, thiab qhov no yog Nws txoj kev cawm tib neeg.

Nyob hauv Vajtswv lub hom phiaj ntau txhiab xyoo, ob qho dej num yog ua tiav nyob hauv cev nqaij daim tawv: Qhov ib yog dej num tuag saum tus ntoo khaub lig, uas Nws tau txais lub yeeb koob; lwm qhov yog dej num ntawm kev kov yeej thiab kev tsim kho kom zoo tshaj plaws nyob rau tiam kawg, uas Nws tau txais lub yeeb koob. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Ces txhob saib Vajtswv tes dej num, los qhov Vajtswv txib nej, ua ib qho yooj yim. Nej sawv daws yog cov yuav txais Vajtswv lub cuab tam ntau tshaj li qhov tau yeeb koob mus ib txhis, thiab qhov no raug tsim tsa yam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv. Ntawm ob qho ntawm nws lub yeeb koob, ib qho tshwm nyob hauv nej; tag nrho ib qho ntawm Vajtswv lub yeeb koob ntawd tau muab tso tag nrho rau nej, qhov ntawd nws yuav yog lub cuab tam nej tau txais. Qhov no yog Vajtswv zoo siab rau nej heev, thiab nws kuj yog lub hom phiaj uas Nws npaj ua ntej ntev los lawm. Muab tes dej num loj kawg nkaus ntawm Vajtswv tau uas nyob thaj av tus zaj loj liaj ploog nyob, yog tias tes dej num no raug txav mus rau lwm qhov, nws yuav tawg paj txi txiv loj heev lawm thiab tib neeg yeej txais tiav tas lawm. Ntau tshaj ntawd, tes dej num no yuav yooj yim heev rau cov txiv plig nyob sab Hnub Poob uas ntseeg Vajtswv txais yuav, rau qhov cov txheej txheem dej num ntawm Yexus yog ib qho qauv tshwm sim ua ntej. Yog vim qhov no Vajtswv thiaj ua tsis tiav theem dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob no nyob rau lwm qhov; thaum tes dej num raug txhawb nqa los ntawm cov neeg thiab lees paub los ntawm ntau haiv neeg, ces Vajtswv lub yeeb koob tsis tshwm sim tuaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau theem dej num no raug ua nyob thaj av no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

Nyob rau ntau ntau qhov chaw, Vajtswv yeej tau hais lus faj lem hais tias Nws yuav muab tau ib pab neeg ntawm cov kov yeej nyob rau daim av Xi-ene. Vim nws nyob rau hauv ntiaj teb Sab Hnub Tuaj uas cov neeg kov yeej no yuav raug muab tau, ces qhov chaw uas Vajtswv tiag taw rau Nws qhov kev yug los ua neeg zaum thib ob ces tsis tas xav ntev xav ntau li yeej yog daim av Xi-ene, yog kiag tib qho chaw uas tus zaj loj liab ploog chev ua ib kaug rau ntag. Qhov ntawd, Vajtswv yuav muab tau cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog kom nws thiaj li swb tag nrho thiab raug txaj muag. Vajtswv yuav tsa cov neeg no, uas raug ris kev txom nyem hnyav heev, yuav tsa lawv kom txog thaum lawv tsim meej meej los lawm, thiab yuav ua kom lawv taug kev tawm hauv cov huab zig los thiab tsis lees tus zaj loj liab ploog. Lawv yuav sawv hauv tus dab ntub npau suav los, ras dheev los paub txog lub tseem ntsiab ntawm tus zaj loj liab ploog, rais los muaj peev xwm muab tag nrho lawv lub siab rau Vajtswv, sawv los ntawm qhov kev caij tsuj ntawm lub zog ntawm txoj kev tsaus ntuj, sawv tsees nyob rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub ntiaj teb, thiab rais los ua pov thawj rau Vajtswv qhov kev kov yeej. Tsuas yog nyob rau txoj kev no xwb mas Vajtswv thiaj li yuav tau lub yeeb koob. Vim yog qhov laj thawj no nkaus xwb, Vajtswv thiaj li coj tes hauj lwm uas tau los xaus rau nyob rau hauv Yixayee los rau daim av uas tus zaj loj liab ploog pw chev ua ib kaug thiab, yuav luag ob txhiab xyoo tom qab uas tau ncaim mus lawm, tau los dua ib zaug ntxiv rau hauv cev nqaij daim tawv los ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntxiv mus. Rau tib neeg lub qhov muag uas tsis muaj dab tsi thaiv, ces Vajtswv tau pib ib teg hauj lwm nyob rau hauv cev nqaij daim tawv. Tab sis nyob rau qhov Vajtswv pom, ces Nws tab tom ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ntxiv mus xwb, tab sis tsuas yog tom qab ib lub sij hawm uas tsis muaj kev tswj fwm tau ob peb txhiab xyoo lawm, thiab tsuas yog ib qho kev hloov nyob rau ntawm qhov chaw thiab tus txheej txheem ntawm Nws tes hauj lwm xwb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (6)

Txawm hais tias koj yog neeg Amelikas, Askiv los sis lwm haiv neeg los xij, koj yuav tsum tawm ntawm koj haiv neeg lub vaj loog, hla koj tus kheej, thiab saib txoj hauj lwm ntawm Vajtswv los ntawm qhov uas ib tug uas raug tsim tawm los. Qhov ua li no, koj thiaj yuav tsis tso txoj kev txwv rau Vajtswv tej hneev taw. Qhov no yog vim hais tias, niaj hnub no, ntau tus neeg xav tias nws yuav tsis muaj tseeb tau tias Vajtswv yuav tshwm los rau hauv ib haiv neeg twg los sis rau qee tus neeg twg. Vajtswv tes num tseem ceeb npaum li cas, thiab Vajtswv qhov kev tshwm sim ho tseem ceeb npaum li cas! Tib neeg tej kev xav phem thiab txoj kev xav yuav tuaj yeem ntsuas tau li cas? Thiab yog li ntawd Kuv thiaj hais tias, koj yuav tsum tawm ntawm cov kev xav phem ntawm haiv neeg thiab tej pab neeg thiaj li yuav nrhiav tau qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li yuav tsis raug txwv txiav dab tsi los ntawm koj tus kheej tej kev xav phem; tsuas yog ua li no xwb koj thiaj li zoo tsim nyog los txais tos qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv. Tsis yog li ntawd ces, koj yuav nyob hauv qhov tsaus ntuj mus ib txhis, thiab tsis tau txais kev pom zoo los ntawm Vajtswv kiag li.

Vajtswv yog tus Vajtswv ntawm txhua haiv neeg. Nws tsis suav Nws Tus Kheej tias yog ib yam khoom ntiag tug ntawm ib lub teb chaws twg los sis ib tug tib neeg twg li, tab sis mus ua Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm xwb, yam tsis muaj kev txwv los rau ib qho twg, ib lub teb chaws twg, los sis ib co tib neeg twg li. Tej zaum koj yeej tsis tau xav txog tus qauv no dua, los sis tej zaum koj tus cwj pwm rau tus qauv no yog ib qho kev tsis lees paub, los sis tej zaum lub teb chaws uas Vajtswv nthuav tawm Nws Tus Kheej thiab cov neeg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej rau ntawd nyuam qhuav raug kev ntxub ntxaug los ntawm txhua tus neeg thiab nyuam qhuav tshwm sim phem tshaj plaws hauv lub ntiaj teb no. Tiam sis Vajtswv muaj Nws lub tswv yim. Nrog Nws lub hwj chim loj, thiab los ntawm Nws txoj kev tseeb thiab Nws tus yam ntxwv, Nws muab tau ib pab neeg uas muaj ib lub siab koom nrog Nws, thiab ib pab neeg uas Nws xav ua kom tiav hlo—ib pab, txeeb tau los ntawm Nws, tus uas tau tiv dhau txhua yam kev sim siab thiab tej kev txom nyem loj thiab txhua yam kev tsim txom, tuaj yeem caum raws Nws qab mus txog qhov kawg kiag. Lub hom phiaj ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim, uas tsis muaj kev txwv dab si rau ib yam twg li los sis ib lub teb chaw twb li, yog qhov ua rau Nws muaj peev xwm ua kom tiav Nws txoj hauj lwm raws li Nws tau npaj tseg lawm. Qhov no zoo ib yam li thaum Vajtswv rais los muaj lub cev nqaij daim tawv hauv Yudais: Nws lub hom phiaj yog txhawm rau qhov ua kom tiav txoj hauj lwm ntawm kev raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig los txhiv tib neeg tag nrho. Tab sis cov Yudais ntseeg tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav ua tau li no, thiab lawv xav tias tsis muaj tseeb tias Vajtswv yuav rais los muaj lub cev nqaij daim tawv thiab lees los ua lub cev ntawm Tswv Yexus. Lawv qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd dhau los ua lub hauv paus keeb cag uas lawv rau txim thiab tawm tsam Vajtswv, thiab thaum kawg coj mus txog txoj kev puas ntsoog ntawm Yixayee. Niaj hnub no, coob leej ntau tus ua txhaum zoo tib yam li no. Lawv tshaj tawm tag nrho nrog lawv lub zog txog qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv uas yuav muaj los, tab sis tib lub sij hawm ntawd kuj rau txim rau Nws qhov kev tshwm sim thiab; lawv qhov keev “tsis ntseeg tias ua tau” ntawd rov txwv qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv dua ib zaug ntxiv nyob rau hauv txoj kev txwv ntawm qhov lawv xav. Thiab yog li ntawd Kuv tau pom coob leej ntau tus tawg mus rau hav zoov hav tsuag thiab luag nrov tom qab lawv rov los rau Vajtswv txoj lus lawm. Tab sis qhov kev luag no puas txawv ntawm kev rau txim thiab kev thuam ntawm cov neeg Yudais? Nej tsis muaj kev hwm rau qhov tseeb, haj yam tsis muaj ib tug yam ntxwv uas paub ntshaw qhov tseeb li thiab. Txhua yam nej ua yog kawm kev sib ntxub thiab tos nrog txoj kev tsis quav ntsej xwb. Koj tuaj yeem tau txais txiaj ntsig dab tsi los ntawm txoj kev kawm thiab txoj kev tos zoo li no? Koj puas xav tias koj yuav tau txais kev taw qhia yus tus kheej los ntawm Vajtswv? Yog tias koj tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv tej lus hais tawm, koj yuav ua li cas thiaj tsim nyog los ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim? Txawm hais tias Vajtswv tshwm los rau qhov twg, qhov tseeb yuav hais qhia nyob rau qhov ntawd, thiab yuav muaj Vajtswv lub suab lus nyob rau qhov ntawd. Tsuas yog cov neeg uas tuaj yeem lees txais yuav qhov tseeb thiaj tuaj yeem hnov Vajtswv lub suab lus xwb, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li tsim nyog ua tim khawv pom Vajtswv qhov kev tshwm sim. Cia li tso koj tej kev xav phem pov tseg! Cheem koj tus kheej thiab muab cov lus no ua tib zoo nyeem. Yog tias koj ntshaw qhov tseeb, Vajtswv yuav qhia koj thiab koj yuav to taub Nws lub siab nyiam thiab Nws tej lus. Cia li tso koj tej kev xam pom txog qhov kev “tsis ntseeg tias ua tau”! Qhov uas tib neeg ntseeg tias ib yam dab tsi tsis muaj tseeb tau ntau npaum twg, yuav ua rau muaj tseeb tau ntau npaum li ntawd, vim hais tias Vajtswv txoj kev txawj ntse siab tshaj saum ntuj ceeb tsheej lawm, Vajtswv tej kev xav siab dua tib neeg tej kev xav lawm, thiab Vajtswv txoj hauj lwm siab dhau ntawm qhov uas tib neeg txoj kev xav thiab kev xav phem lawm. Qhov ntau npaum li cas uas tias qee yam tsis ntseeg tias ua tau, qhov ntau uas nws yuav tshwm sim muaj tseeb raug pom ntau npaum li ntawd; yim muaj qee yam uas nyob siab dua tib neeg txoj kev xav thiab lub tswv yim xav, nws yim ua rau Vajtswv txaus siab ua. Qhov no yog vim hais tias, tsis hais qhov chaw twg uas Nws nthuav tawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tseem yog Vajtswv, thiab Nws tus qauv yuav tsis muaj hnub hloov rau ntawm qhov chaw ntawd los sis qhov yam ntxwv ntawm Nws qhov kev tshwm sim. Tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tseem nyob li qub tsis hais qhov twg Nws tej hneev taw nyob rau ntawd, thiab tab txawm Vajtswv tej hneev taw nyob rau qhov twg los xij, Nws yog tus Vajtswv ntawm txhua tus neeg, ib yam li tus Tswv Yexus tsis yog tsuas yog tus Vajtswv rau cov neeg Yixayee nkaus xwb, tab sis kuj yog Vajtswv ntawm txhua haiv neeg nyob rau sab Axias, Yuslauv, thiab Asmeskas, thiab ntau tshaj ntawd, Nws yog tib tug thiab tsuas yog tib tug Vajtswv rau tag nrho lub qab ntuj khwb no xwb. Yog li ntawd cia peb los tshawb nrhiav Vajtswv lub siab nyiam thiab tshawb nrhiav Nws qhov kev tshwm sim hauv Nws cov lus hais tawm, thiab caum raws mus nrog Nws tej hneev taw! Vajtswv yog qhov tseeb, yog txoj hau kev, thiab yog txoj sia. Nws cov lus thiab Nws qhov kev tshwm sim muaj nyob sib nrawg mus, thiab Nws tus yam ntxwv thiab tej hneev taw tau qhib rau noob neej txhua lub sij hawm. Cov kwv tij thiab cov muam uas hmov tshua, Kuv vam hais tias nej tuaj yeem pom qhov kev tshwm sim ntawm Vajtswv nyob rau hauv cov lus no, pib caum raws Nws tej hneev taw ib yam li thaum nej pib rhais ruam mus rau ib tiam tshiab, thiab nkag mus rau hauv lub ntuj tshiab thiab lub ntiaj teb tshiab zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj rau cov uas tos ntsoov Nws qhov kev tshwm sim!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 1: Qhov Kev Tshwm Sim ntawm Vajtswv Tau Coj Mus rau hauv ib Tiam Tshiab Lawm

Qhov Dhau Los: 4. Peb twb tau ntseeg tus Tswv los tau ntau xyoo thiab tau siv zog ua hauj lwm rau Nws, ua tib zoo tos qhov Nws rov qab los lawm. Peb ntseeg tias peb yuav tsum yog thawj cov uas tau txais kev qhia tshwm txog qhov tus Tswv rov qab los. Tam sim no nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, yog li vim li cas peb tsis tau txais kev qhia tshwm txog qhov no li? Yog li ntawd peb thiaj li ua pov thawj qhia tias tus Tswv tseem tsis tau rov qab los. Qhov peb xav li no yuam kev lod?

Ntxiv Mus: 6. Peb twb tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev lawm. Cov lus ntawd muaj cai thiab muaj hwj chim, thiab cov lus ntawd yeej yog Vajtswv lub suab tiag. Tiam sis cov xib fwb thiab cov txwj laug hais tias nyob rau hauv phau Vajluskub nws tau sau tseg hais tias, “Kuv xav tsis thoob hais tias ua cas nej tawm sai ua luaj ntawm tus uas hu nej mus rau ntawm Khetos txoj hmoov hlub ntawd mus rau lwm txoj moo zoo: Uas tsis yog lwm tus; tab sis yuav muaj ib co uas ua rau nej ntxhov siab, thiab yuav dag txog txoj moo zoo ntawm Khetos. Tab sis txawm peb, los sis ib tug tub txib qaum ntuj los saum ntuj ceeb tsheej los, qhia dua ib txoj moo zoo rau nej uas tsis yog txoj peb twb qhia rau nej lawm, ces cia kom nws raug foom phem” (Kalatia 1:6–8). Vim cov lus uas Povlauj tau hais no, cov xib fwb thiab cov txwj laug thiaj li hais tias peb txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas yuam kev ntawm tus Tswv Yexus lub npe, thiab ntawm tus Tswv Yexus txoj kev lawm. Lawv hais tias peb ntseeg lwm txoj moo zoo, thiab hais tias qhov no yog txoj kev tso kev ntseeg tseg, ib txoj kev ntxeev siab rau tus Tswv. Txawm peb xav hais tias qhov lawv hais tsis yog lawm los xij, peb tsis tuaj yeem hais kom paub tseeb tias lawv hais tsis yog rau yam twg. Thov sib qhia nrog peb txog qhov no.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No