6. Peb twb tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus ntau heev lawm. Cov lus ntawd muaj cai thiab muaj hwj chim, thiab cov lus ntawd yeej yog Vajtswv lub suab tiag. Tiam sis cov xib fwb thiab cov txwj laug hais tias nyob rau hauv phau Vajluskub nws tau sau tseg hais tias, “Kuv xav tsis thoob hais tias ua cas nej tawm sai ua luaj ntawm tus uas hu nej mus rau ntawm Khetos txoj hmoov hlub ntawd mus rau lwm txoj moo zoo: Uas tsis yog lwm tus; tab sis yuav muaj ib co uas ua rau nej ntxhov siab, thiab yuav dag txog txoj moo zoo ntawm Khetos. Tab sis txawm peb, los sis ib tug tub txib qaum ntuj los saum ntuj ceeb tsheej los, qhia dua ib txoj moo zoo rau nej uas tsis yog txoj peb twb qhia rau nej lawm, ces cia kom nws raug foom phem” (Kalatia 1:6–8). Vim cov lus uas Povlauj tau hais no, cov xib fwb thiab cov txwj laug thiaj li hais tias peb txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas yuam kev ntawm tus Tswv Yexus lub npe, thiab ntawm tus Tswv Yexus txoj kev lawm. Lawv hais tias peb ntseeg lwm txoj moo zoo, thiab hais tias qhov no yog txoj kev tso kev ntseeg tseg, ib txoj kev ntxeev siab rau tus Tswv. Txawm peb xav hais tias qhov lawv hais tsis yog lawm los xij, peb tsis tuaj yeem hais kom paub tseeb tias lawv hais tsis yog rau yam twg. Thov sib qhia nrog peb txog qhov no.

Lus Teb:

Saib raws li Povlauj cov lus no, cov xib fwb thiab cov txwj laug hais tias kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog yuav tsum tig tawm los ntawm tus Tswv Yexus lub npe, los mus ntseeg lwm txoj moo zoo, los ntxeev siab rau tus Tswv. Tab sis lawv txhais Povlauj cov lus puas raug? Tom qab nyeem phau Vajluskub tag, muaj ntau tus tsis nrhiav qhov tseeb, thiab, tsis mob siab rau cov ntsiab lus thaum lub sij hawm ntawd, lawv teev tej kev cai nrog qhov dig muag kawg kaus, ua raws li siab nyiam thiab ywj siab hlo, qhov uas ua rau tib neeg ruam thiab to taub yuam kev tau yooj yim. Yog tias cov xib fwb thiab cov txwj laug hais txog cov ntsiab lus hauv phau Vajluskub tawm los, nws yog ib qho yooj yim rau lawv los nthuav qhia txoj kev tsis to taub nyob rau hauv tej kev tshawb xyuas txoj hau qhov tseeb ntawd. Qhov tseeb, muaj ib lub ntsiab lus rau Povlauj cov lus tias: Hauv Tiam Hmoov Hlub, nws tsuas muaj ib txoj moo zoo xwb, txoj moo zoo ntawm tus Tswv Yexus txoj hauj lwm kev txhiv dim. Thaum tib neeg tshaj lwm tej hauv kev – tej moo zoo tsis thooj li txoj moo zoo ntawm tus Tswv Yexus – tej no yog “lwm txoj moo zoo”, tej moo zoo uas ntxias dag tib neeg. Thiab cov neeg uas raug ntxias dag los ua raws li lwm txoj moo zoo tom qab lees txais tus Tswv Yexus lub npe tau ntxeev siab rau tus Tswv. Thaum Povlauj hais cov lus no, Vajtswv tseem tsis tau los ua txoj hauj lwm ntawm tiam kawg, los sis tsis tau muaj leej twg tshaj txoj moo zoo ntawm tiam kawg li. Tseeb, tom qab ntawd “lwm txoj moo zoo” ntawm qhov uas Povlauj hais mas yeej tsis yog txoj moo zoo ntawm tus Tswv qhov rov los nyob rau tiam kawg, tab sis tej moo zoo ntawd raug tshaj los ntawm cov Khetos cuav uas tshwm sim los thaum tus Tswv Yexus tshwm sim thiab ua Nws txoj hauj lwm. Ib txoj kev kawm keeb kwm ntawm ib lub sij hawm yeej yuav nthuav tawm ib qho xwm txheej zoo li ntawd. Qhov tseeb, Povlauj yeej tsis tau hais tias kev tshaj lub teb chaws txoj moo zoo thaum tus Tswv rov los mas tsis raug, txhob hais tias nws yuav muaj cuab kav hais tias yog tib neeg lees txais txoj moo zoo ntawm tiam kawg ntawm tus Tswv Yexus uas rov los – Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus – lawv yuav ntxeev siab rau tus Tswv. Tiam sis cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb siv Povlauj cov lus rau txhua pawg ntseeg ntawm Tiam Hmoov Hlub los rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg. Hauv qhov no, lawv tsuas txhais phau Vajluskub yuam kev thiab qhia nws tawm los ntawm cov ntsiab lus xwb, uas yog ib qho txaus luag thiab tsis txaus ntseeg tiag tiag li! Pom tseeb tias, cov xib fwb thiab coj txwj laug pheej tas zog ntxias dag tib neeg, kom lawv tso txoj kev nrhiav thiab txoj kev tshawb xyuas txoj hau kev tseeb tseg xwb. Yog tias nws muaj li lawv hais tiag, ces thaum tus Tswv Yexus los rau lub ntiaj teb los ua txoj hauj lwm, thiab muaj ntau tus uas ntseeg Yehauvas tau pib ua raws li tus Tswv Yexus qab tom qab pom Nws qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm, thiab tau lees txais tus Tswv Yexus txoj kev cawm dim, cov neeg uas raws tus Tswv Yexus qab puas tau ntxeev siab rau Yehauvas thiab ua txhaum qhov tso txoj kev ntseeg tseg? Tseeb, lawv tsis tau ntxeev siab rau Yehauvas tab sis tau raws Vajtswv cov hneev taw–lawv muaj kev ntseeg Vajtswv. Cov uas tuav rawv txoj cai khov kho thiab tsis lees txais tus Tswv Yexus txoj kev cawm dim, thaum lub sij hawm ntawd, yuav tshwm sim los tuav Yehauvas lub npe cia, tab sis hauv Vajtswv lub ntsiab muag mas lawv tau ntxeev siab rau Nws thiab tawm tsam Nws txoj hauj lwm tshiab lawm; lawv tsuas los tuav txoj hauj lwm uas Vajtswv twb ua tiav nyob rau yam tag lawm xwb, lawv tsis raws Vajtswv cov hneev taws li, thiab lawv tsis lees txais los sis mloog Vajtswv cov lus thiab txoj hauj lwm tam sim no–cov uas tso txoj kev ntseeg tseg tiag tiag nws yog lawv, cov uas raug ntxub thiab raug tsis lees paub los ntawm Vajtswv.

Peb cov uas ntseeg tus Tswv muaj ib qho ua tsaug tob heev tias txawm peb txoj kev ntseeg tus Tswv txhais tau tias yog peb tej kev txhaum raug zam txim lawm, peb mas tseem nyob rau tus yam ntxwv uas peb ua txhaum nyob rau thaum nruab hnub ces lees txim rau peb tej kev txhaum thaum hmo. Raug swj los ntawm peb tej yeeb yam phem, feem ntau peb nthuav tawm txog peb tej moj yam phem, xws li txoj kev khav theeb thiab txoj kev khav txiv, txoj kev nkhaus thiab txoj kev txawj dag, txoj kev xav rau yus tus kheej thiab txoj kev qias neeg; peb pab tsis tau tab sis tsuas dag thiab ua txhaum, ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv, thiab peb tsis tau khiav dim tej hlua khi thiab tej sawb hlau sauv ntawm txoj kev txhaum. Cov uas tsis dawb huv yuav tsis tau ntsib tus Tswv. Vajtswv mas dawb huv, yog li Vajtswv yuav cia cov uas muaj Ntxwgnyoog tej moj yam puv npo thiab yuav ntxeev siab thiab tawm tsam Nws nkag mus rau hauv Nws lub teb chaws tau li cas? Thiab yog li, nrog Tiam Lub Nceeg Vaj qhov los txog ntawm tiam kawg lawm, ces Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav ua ib theem ntawm txoj hauj lwm uas tshiab dua, siab dua ntawm tus Tswv Yexus lub hauv paus txoj hauj lwm: txoj hauj lwm kev txiav txim thiab txoj kev yaug kom tib neeg dawb huv nyob rau tiam kawg. Hauv theem hauj lwm no, Vajtswv nthuav tawm txog qhov tseeb los kho tib neeg tus yeeb yam txhaum thiab tej moj yam qias vuab tsuab, ua kom tib neeg raug yaug kom dawb huv thiab raug cawm los ntawm Vajtswv ib zaug thiab ua zuam kawg, thiab coj lawv mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Qhov no ua tiav cov lus faj lwm hauv phau Vajluskub tias: “Kuv tseem muaj ntau yam hais rau nej, tab sis nej ris tsis taus tej ntawd tam sim no. Txawm li cas los xij, thaum Nws, tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb, los, Nws yuav coj nej mus rau qhov tseeb: vim Nws tsis hais ntawm Nws Tus Kheej xwb; tab sis yam uas Nws hnov, Nws yuav tsum hais: thiab Nws yuav qhia nej paub txog tej uas yuav los(Yauhas 16:12–13). “Tus uas tsis lees Kuv, thiab tsis txais yuav Kuv tej lus, muaj ib tug txiav txim rau nws: txoj lus uas Kuv tau hais lawm, tib qho no yuav txiav txim rau nws nyob rau hnub kawg(Yauhas 12:48). “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus(1 Petus 4:17). Yog li ntawv, cov uas lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg tsis yog ntxeev siab rau tus Tswv Yexus los sis tso txoj kev ntseeg tseg. Tiam sis, lawv Vajtswv lub suab thiab raws tus Me Nyuam Yaj cov hneev taws; tsuas yog cov nkauj xwb ntse zoo li ntawd, thiab cov uas yog cov raug tsa los nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag xwb thiaj li tau los koom nrog Nws rooj noj.

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias: “Vim tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum caum kom ti ti Vajtswv tej hneev taw, ib kauj ruam zuj zus; lawv yuav tsum ‘caum tus Menyuam Yaj tsis hais Nws yuav mus qhov twg li.’ Tsuas yog cov no xwb thiaj li yog cov neeg uas nrhiav txoj kev tseeb, tsuas yog lawv xwb thiaj yog cov paub Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm. Cov neeg uas xyaum ua raws nraim tej ntawv sau tseg thiab tej kev qhuab qhia ces yog cov uas twb raug Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm muab ntiab tawm mus lawm. Nyob rau ib ntus sij hawm twg, Vajtswv yuav pib tes hauj lwm tshiab, thiab nyob rau ib ntus twg, yuav muaj ib qho pib dua tshiab rau tib neeg. Yog tib neeg tsuas ua raws li qhov tseeb hais tias ‘Yehauvas yog Vajtswv’ thiab ‘Yexus yog Khetos,’ uas yog qhov tseeb uas tsuas siv tau rau tej ntu sij hawm lawv nyob ntawd xwb, ces tib neeg yuav caum tsis cuag Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm li, thiab yuav tsis muaj hnub tau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mus ib txhis li. Tsis hais Vajtswv yuav ua hauj lwm li cas li, tib neeg yuav tsum caum yam tsis muaj ib qho kev tsis ntseeg li, thiab lawv yuav tsum caum kom ti ti. Nyob rau qhov no, es vim li cas tib neeg tseem ho raug Vajntsujplig Dawb Huv muab ntiab tawm mus thiab? Tsis hais Vajtswv ua dab tsi li, yog tib neeg ntseeg tau hais tias nws yog Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, thiab koom tes rau Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yam tsis muaj kev ntshai li, thiab rau siab ua kom tau tej uas Vajtswv kom ua, ces lawv tseem ho yuav raug txim tau li cas thiab mas? Vajtswv tes hauj lwm mas yeej tsis muaj hnub tas li, Nws tej hneev taw yeej tsis muaj hnub nres li, thiab ua ntej Nws qhov kev cawm tib neeg yuav tiav, Nws yeej ib txwm tsis khoom li, thiab tsis muaj hnub tsum li. Tab sis tib neeg mas txawv: Nyuam qhuav tau Vajntsujplig Dawb Huv ib nyuag qhov hauj lwm me me xwb, lawv ua zoo li tej ntawd yuav tsis muaj hnub hloov li; nyuam qhuav tau kev txawj ntse me me xwb, ces lawv txawm siv tsis taug tej hneev taw ntawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab lawm tom ntej li lawm; nyuam qhuav pom Vajtswv tes hauj lwm ib nyuag qhov me me xwb, lawv txawm siv muab Vajtswv coj los ua kiag li ib tug mlom ntoo, thiab ntseeg hais tias Vajtswv mas yuav nyob hauv tib qho uas lawv pom ntawm lawv lub xub ntiag ntawd tas mus li, hais tias nws yeej zoo li no yav tag los thiab yuav zoo li no tas mus li rau yav tom ntej; nyuam qhuav tau ib qho nyuag kev txawj ntse ntiav ntiav xwb, tib neeg twb zoo siab heev ces lawv cia li tsis nco qab lawv tus kheej thiab pib tshaj tawm ua dog ua dig txog ib tug moj yam thiab ib qho hais tias yog Vajtswv uas twb tsis muaj tseeb li; thiab txawm siv ruaj siab rau ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, tsis hais tus neeg twg li uas tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab, tib neeg tsis kam txais yuav. Cov no yog cov uas tsis muaj cuab kav txais yuav Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm; lawv mas coj tej kev cai qub loj dhau heev lawm, thiab tsis muaj peev xwm yuav txais yuav tej yam tshiab li. Cov neeg ntawd yog cov uas ntseeg Vajtswv tab sis kuj tseem tsis txais yuav Vajtswv thiab. Tib neeg ntseeg hais tias cov neeg Yixayee yuam kev rau qhov uas lawv ‘tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis ntseeg Yexus,’ tab sis neeg feem coob mas ho ua zoo nkaus li lawv ‘tsuas ntseeg Yehauvas xwb thiab tsis txais yuav Yexus’ thiab ‘tos ntsoov tus Mexiyas rov los, tab sis tawm tsam tus Mexiyas uas hu ua Yexus.’ Yog li ntawd, tos neeg tseem nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm tom qab txais yuav ib theem ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm lawm, thiab tab sis tseem tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov thiab. Qhov no tsis yog tshwm sim los ntawm tib neeg txoj kev ntxeev siab los?(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus qhia rau peb tias Vajtswv mas tshiab thiab yeej tsis qub li, thiab tias Nws txoj hauj lwm cawm tib neeg yeej txav mus tom ntej tsis nres li. Yog tias, nyob rau tiam tshiab, peb tseem pheej tuav rawv Vajtswv txoj hauj lwm yav tag los thiab tsis kam lees txais Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, peb yuav rais los ua cov uas ntseeg Vajtswv tab sis ho tawm tsam Nws, thiab cov uas raug tshem tawm los ntawm Vajtsujplig txoj hauj lwm tau yooj yim heev. Ntau pua xyoo dhau los, vim yog cov neeg Falixis pheej tuav rawv Vajtswv txoj hauj lwm hauv tiam ntawm phau Vajluskub Qub, vim yog lawv tau tawm tsam thiab qias qees tus Tswv Yexus txoj hauj lwm, thiab tau muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig–ua ib txoj kev txhaum loj heev–lawv thiaj li ntsib nrog Vajtswv tej kev foom phem thiab txoj kev rau txim. Yog li tam sim no peb yuav tsum ua Vajtswv txoj hauj lwm kev txiav txim rau hauv tim kawg li cas? Peb txhua tus yuav tsum ua tib zoo xav!

Qhov Dhau Los: 5. Nyob rau tiam Vajluskub Qub thiab Tshiab, Vajtswv tau ua hauj lwm nyob rau hauv lub Teb Chaws Yixayees. Tus Tswv Yexus tau hais tseg txog yav tom ntej hais tias Nws yuav rov qab los rau tiam kawg, yog li ntawd thaum Nws rov qab los, Nws yuav tsum los rau hauv lub Teb Chaws Yixayees. Tiam sis nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tias Nws twb tau tshwm hauv lub cev nqaij daim tawv lawm thiab tab tom ua Nws txoj hauj lwm nyob rau hauv lub Teb Chaws Suav. Teb Chaws Suav yog ib lub teb chaws uas kav los ntawm ib pab nom tswv uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv. Tsis muaj ib lub teb chaws uas muaj txoj kev tawm tsam Vajtswv thiab kev tsim txom cov Ntseeg Vajtswv loj dua li. Qhov tus Tswv rov qab los ntawd yog los rau hauv lub Teb Chaws Suav tau li cas?

Ntxiv Mus: 7. Nyob rau hauv phau Vajluskub nws tau sau tseg hais tias, “Vim rau qhov tus Tswv Tus Kheej yuav nqis saum ntuj ceeb tsheej los nrog ib lub suab qw, nrog rau lub suab ntawm tus thawj tub txib saum qaum ntuj, thiab nrog rau Vajtswv lub suab xyu: ces cov tuag lawm uas ntseeg Khetos yuav sawv los ua ntej” (1 Thexalaunika 4:16). Nej ua tim khawv hais tias tus Tswv Yexus twb tau rov qab los lawm, tiam sis peb tsis tau hnov lub suab qw, los sis lub suab ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj, los sis Vajtswv lub xyu, thiab peb tsis tau pom cov neeg dawb huv uas tuag lawm sawv rov qab los li. Yog li ntawd yuav ua li cas ua tau pov thawj qhia tias tus Tswv twb tau rov qab los lawm?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No