2. Nej ua tim khawv hais tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab tias Nws tab tom hais qhia qhov tseeb thiab tab tom ua tes dej num ntawm kev txiav txim nyob rau tiam kawg. Txawm hais tias yam uas nej ua tim khawv rau yeej yog raws li phau Vajluskub los xij, ntau tus tib neeg hauv peb pawg ntseeg tsis lees txais yuav qhov ntawd. Peb ntseeg hais tias, yuav kom yog txoj kev tseeb mas, yuav tsum muaj ntau tus tib neeg lees txais yuav txoj kev ntawd, thiab tias yam uas tsuas muaj ob peb leeg tib neeg lees txais yuav xwb ces yog ib txoj kev cuav. Peb yuav tos kom txog rau thaum ntau tus tib neeg hauv peb pawg ntseeg lees txais yuav qhov no ua ntej peb pib ntseeg qhov ntawd.

Lus Teb:

Qhov uas tib neeg feem coob saib seb qee yam yog txoj kev tseeb los sis ib txoj kev cuav ntawd mas yog qhov saib seb muaj tib neeg pes tsawg leej lees txais yuav qhov ntawd, lawv ntseeg hais tias yog hais tias muaj ntau tus tib neeg ua li ntawd lawm, ces qhov ntawd yog txoj kev tseeb, thiab tias yog hais tias tsuas yog ob peb tug tib neeg thiaj li lees txais yuav qhov ntawd xwb, ces qhov ntawd yog ib txoj kev cuav. Ib txoj kev xam pom zoo li no puas mus raws li qhov tseeb? Qhov ntawd puas muaj ib lub hauv paus nyob rau hauv Vajtswv cov lus? Nco qab ntsoov hais tias thaum Vajtswv tso dej los nyab rhuav lub ntiaj teb no pov tseg: Tsuas yog Nau-a xwb thiaj li cia siab rau hauv Vajtswv cov lus, raws li Vajtswv tau qhia kom txua ib lub nkoj thiab ho tshaj tawm txog txoj kev thiab. Tiam sis tom qab 120 xyoo, yeej tsis muaj ib tug tib neeg ntseeg los sis lees txais yuav yam uas nws tau tshaj tawm li, thiab cov uas thaum kawg tau nce mus rau hauv lub nkoj tsuas yog Nau-a tsev neeg yim leej xwb, hos txhua tus puav leej raug dej muab nyab tag huv si. Yog li ntawd, koj puas tuaj yeem hais tau hais tias Nau-a tsis tau tshaj tawm txoj kev tseeb? Tam sim no nco qab ntsoov hais tias thaum tus Tswv Yexus tau tshwm los ua Nws txoj hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub: Dhau ntawm ib pab tib neeg tsawg tsawg uas tau lees txais yuav tus Tswv Yexus lawm, tag nrho cov tib neeg ntawm txoj kev ntseeg Yudais tau teem txim, thiab tawm tsam tus Tswv Yexus, ua ntej lawv koom tes nrog rau cov nom tswv Loos muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Vim yog qhov no, koj puas tuaj yeem hais tau hais tias tus Tswv Yexus cov lus hais thiab txoj hauj lwm tsis yog txoj kev tseeb? Koj tsis xav hais tias qhov los ntsuas tej yam zoo li no yog qhov tsis zoo hlo li no lod? Vajtswv txoj hauj lwm uas nyob rau txhua txhua tiam yav dhau los ua pov thawj qhia hais tias cov tib neeg ntiaj teb uas qias vuab tsuab tau qias vuab tsuab dhau heev lawm lawv thiaj li tau pe hawm txoj kev phem thiab ntxub qhov tseeb; thaum txoj kev tseeb los rau ntawm tib neeg, tsuas yog ib co tib neeg tsawg tsawg xwb thiaj li muaj peev xwm ua raws thiab lees txais yuav txoj kev tseeb ntawd, feem coob ces tsis lees txais yuav thiab tso txoj kev tseeb ntawd tseg. Raws li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Nov yog ib tiam neeg phem(Luka 11:29). 1 Yauhas 5:19 hais tias, “Lub ntiaj teb tag nrho nyob hauv txoj kev lim hiam.” Yog li ntawd, txoj kev tseeb tsis cheem tsum kom ntau tus tib neeg lees txais yuav, thiab yam uas cov tib neeg feem coob paub yeej tsis yog tag tag, yeej tsis yog qhov tseeb tag tag. Tseeb tiag, txhua yam uas txiav txim siab los ntawm cov tib neeg feem coob yog tib neeg tej kev xav phem thiab tej kev xav hauv nruab siab xwb, thiab tsis mus raws li qhov tseeb thiab tej uas muaj tseeb. Qhov uas los ntsuas tias seb txoj kev ntawd yog ib txoj kev tseeb los sis tsis tseeb ntawd yog nyob rau ntawm qhov tias seb muaj tib neeg pes tsawg leej lees txais yuav txoj kev ntawd no mas tsis tsim nyog thiab txaus luag heev li. Muaj ntau nqe nyob rau hauv phau Vajluskub tau hais tias Vajtswv xav tau qhov zoo, tsis yog qhov tau ntau, nyob rau ntawm tib neeg. Piv txwv li, nyob rau hauv Mathais 22:14 hais tias: “Muaj coob tus raug hu, tiam sis muaj tsawg leej thiaj li raug xaiv xwb.” Mathais 7:13-14 hais tias: “Nej nkag ntawm lub rooj vag nqaim mus rau hauv: vim lub rooj vaj dav, thiab txoj kev dav, uas coj mus rau txoj kev puas ntsoog, thiab coob tus nkag ntawm qhov ntawd mus: Vim yog lub rooj vag nqaim, thiab txoj kev nqaim, uas coj mus rau txoj sia, thiab tsawg tus thiaj nrhiav tau qhov ntawd xwb.” Xekhaliyas 13:8 hais tias: “Thiab Yehauvas los hais tias, tag nrho lub teb chaws, ob feem uas nyob rau hauv yuav raug txiav tawm thiab tuag mus; tiam sis feem peb yuav seem nyob.” Cov nqe no qhia peb hais tias tsuas yog ib co tib neeg tsawg tsawg xwb thiaj li muaj peev xwm nrhiav tau txoj kev tseeb, thiab tias tsuas yog ib co tsawg tsawg xwb thiaj li yuav muaj txoj sia nyob. Nws tsis zoo li peb ntseeg, uas yog hais tias qhov ntawd yog txoj kev tseeb mas yuav muaj ntau tus tib neeg lees txais yuav qhov ntawd; ib txoj kev xav uas zoo li no mas tsis haum rau qhov tseeb thiab tej uas muaj tseeb ntawm Vajtswv txoj hauj lwm li, thiab qhov no tsuas yog tib neeg tej kev xav hauv nruab siab xwb. Vajtswv Tus Kheej yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia, thiab Nws lub ntsiab tseeb yuav tsis hloov pauv li. Tab txawm hais tias tsis muaj ib tug tib neeg ntseeg Nws, lees txais yuav Nws, los sis raws Nws qab li los xij, Nws txoj hauj lwm thiab cov lus yeej yuav tseem yog txoj kev tseeb, thiab qhov no yog ib yam uas tsis muaj leej twg tsis tuaj yeem tsis lees paub tau li. Raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus Hais tias, “Kuv cov lus yog lus tseeb ib txhis tsis pauv. Kuv yog tus muab txoj sia rau noob neej thiab tsuas yog tus coj ntawm noob neej xwb. Kev muaj nuj nqis thiab lub ntsiab lus ntawm Kuv cov lus tsis yog kev txiav txim los ntawm qhov nws tau txais kev lees paub los sis kev lees txais los ntawm noob neej, tiam sis yog los ntawm nws cov ntsiab lus tseem ceeb xwb. Txawm tias yuav tsis muaj ib tug neeg hauv ntiaj teb no tuaj yeem lees txais Kuv cov lus, tus nuj nqis ntawm Kuv cov lus thiab nws txoj kev pab rau noob neej yeej yuav tsis muaj ib tug tib neeg ntaus qhis tau. Yog li ntawd, thaum ntsib coob leej uas ntxeev siab tawm tsam, thuam, los sis saib tsis taus Kuv cov lus, yam Kuv ua tsuas yog qhov no: Cia sij hawm thiab qhov tseeb ua tim khawv rau Kuv thiab qhia tias Kuv cov lus yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Cia lawv qhia tias txhua yam Kuv tau hais yog qhov raug, tias nws yog yam uas noob neej tsim nyog tau txais kev txhim kho thiab, tshaj ntawd, yog yam uas noob neej tsim nyog lees txais(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nej Tsim Nyog Xav Txog Nej Tej Kev Ua).

Vim hais tias ib co tib neeg uas lees txais yuav txoj kev ntawd tsis tuaj yeem ua dej num yam li ib tug qauv ntsuas seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los sis ib txoj kev cuav, yog li peb yuav ntsuas qhov ntawd li cas? Qhov tseem ceeb yog saib seb qhov ntawd puas muaj txoj kev nthuav tawm txog qhov tseeb thiab seb puas yog Vajtswv lub suab. Yog hais tias qhov ntawd yog Vajtswv cov lus hais, yog hais tias qhov ntawd yog txoj kev nthuav tawm txog qhov tseeb, ces txawm hais tias yuav muaj pes tsawg leej tib neeg lees txais yuav qhov ntawd los xij—tab txawm hais tias tsuas muaj tib leeg nkaus xwb los xij—qhov ntawd yeej yog qhov tseeb, thiab txoj kev tseeb. Nco qab ntsoov hais tias thaum tus Tswv Yexus tau los ua hauj lwm nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Petus, Yauhas, Mathais, Npathaulaumais, thiab lwm tus, txhua tus puav leej raws tus Tswv Yexus qab vim hais tias lawv paub Vajtswv lub suab nyob rau hauv tej uas Nws tshaj tawm; lawv tsis tau raws Nws qab nyob rau ntawm qhov tias seb muaj tib neeg pes tsawg leej lees txais yuav thiab raws tus Tswv Yexus qab nyob rau lub sij hawm ntawd. Ib yam nkaus li ntawd, qhov uas sib txawv ntawm txoj kev tseeb thiab tej kev cuav niaj hnub no ntawd yuav tsum yog ua raws li Vajtswv txoj hauj lwm thiab cov lus. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Lub hauv paus ntsiab lus uas tseem ceeb tshaj plaws hauv kev los nrhiav txoj hau kev tseeb yog dab tsi? Koj yuav tsum tau saib seb puas yog los sis tsis yog txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig nyob rau txoj kev no, seb cov lus no puas yog kev qhia txog qhov tseeb los tsis yog, leej twg hais lus tim khawv rau, thiab nws coj tau dab tsi los rau koj. Kev cais qhov txawv ntawm txoj kev tseeb thiab txoj kev cuav cheem tsum muaj ob peb yam ntawm kev paub tseem ceeb, qhov tseem ceeb tshaj plaws uas yog los qhia seb puas muaj los yog tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig tshwm nyob rau ntawd. Rau qhov lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev ntseeg Vajtswv tus Ntsujplig, thiab tab txawm tias lawv txoj kev ntseeg Vajtswv qhov kev los yug tias vim cev nqaij daim tawv no yog lub cev ntawm Vajtswv tus Ntsujplig, uas txhais tau hais tias txoj kev ntseeg zoo li no yeej tseem yog kev ntseeg tus Ntsujplig. Muaj ntau yam sib txawv ntawm tus Ntsujplig thiab lub cev nqaij daim tawv, tab sis vim hais tias lub cev nqaij daim tawv no yog los ntawm tus Ntsujplig, thiab yog Txoj lus rais los ua cev nqaij daim tawv, yog li yam uas tib neeg ntseeg kuj tseem yog ntseeg Vajtswv lub ntsiab tseeb uas xeeb txawm los thiab. Yog li, hauv kev cais qhov sib txawv seb puas yog los tsis yog txoj kev tseeb, ua ntej txhua yam koj yuav tsum saib seb nws puas muaj los tsis muaj txoj hauj lwm ntawm tus Vaj Ntsujplig, tom qab ntawd koj yuav tsum saib seb puas muaj qhov tseeb los tsis muaj nyob rau hauv txoj hau kev no. Qhov tseeb yog tus moj yam ntawm lub neej txoj sia ntawm kev ua neej, uas yog hais tau tias, qhov ntawd yog qhov cheem tsum ntawm tib neeg thaum Vajtswv tsim lawv nyob rau thaum chiv keeb, hais ib qho zuj zus tias yog, kev ua neej tag nrho (suav nrog tib neeg qhov kev hnov tau, kev pom tau, lub tswv yim, thiab kev paub tseem ceeb ntawm kev ua tib neeg). Ntawd yog, koj yuav tsum tau saib seb txoj kev no puas tuaj yeem coj tau tib neeg mus rau hauv lub neej ntawm txoj kev ua neej, seb qhov tseeb uas tau hais ntawd puas cheem tsum tau los yog tsis tas cheem tsum tau raws li qhov tseeb ntawm tib neeg li ib txwm, seb qhov tseeb no puas tuaj yeem coj los xyaum coj tau thiab muaj tiag, thiab seb nws puas yog qhov uas tshiab tshaj plaws los tsis yog. Yog tias muaj qhov tseeb, ces nws muaj peev xwm coj tau tib neeg mus rau hauv cov kev paub ib txwm thiab qhov kev paub tseeb tiag; tib neeg, ntxiv mus ntawd, hloov zuj zus, lawv lub siab lub cev yuav zoo zuj zus, lawv lub neej hauv cev nqaij daim tawv thiab lub neej ntawm sab ntsujplig muaj qib muaj duas zoo dua qub, thiab tej kev xav haj yam zoo li qhov ib txwm ntau heev tuaj. Nov yog lub hauv paus ntsiab lus ob. Muaj lwm lub hauv paus ntsiab lus ntxiv thiab, uas yog seb tib neeg puas muaj kev paub txog Vajtswv nce zuj zus, thiab seb kev tau pom tej hauj lwm thiab qhov tseeb no puas yuav txhawb nqa kom muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv nyob hauv lawv thiab coj lawv txav los ze rau Vajtswv dua qub. Nyob rau qhov no nws tuaj yeem ntsuas tau seb txoj hau kev no puas yog txoj hau kev tseeb los tsis yog. Qhov tseem ceeb tshaj plaws yog tias seb txoj kev no yog qhov tseeb es tsis yog qhov zoo tshaj qhov ntuj tsim, thiab seb nws puas muaj peev xwm pab cuam tau rau tib neeg lub neej txoj sia los tsis tau. Yog tias nws tau raws li cov hauv paus ntsiab lus no, qhov xaus lus tuaj yeem sau tau tias txoj kev no yog qhov tseeb lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab).

Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd mas yuav muaj lub ntsiab tseem ceeb li Vajtswv, thiab Nws tus uas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg yuav muaj yam tshwm sim kom pom li Vajtswv. Vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav coj tes hauj lwm Nws npaj siab yuav ua tawm los, thiab vim Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws yuav ua tawm kom pom hais tias Nws yog leej twg, thiab yuav muaj peev xwm coj qhov tseeb los rau tib neeg, muab txoj sia pub rau lawv thiab taw qhia txoj kev rau lawv. Lub cev nqaij daim tawv uas tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm Vajtswv ces yeej tsis yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg tiag tiag li; ntawm qhov no mas yeej muaj tseeb li ntawd. Yog tib neeg npaj siab nug seb nws puas yog tus Vajtswv uas yug los ua neeg lub cev nqaij daim tawv, ces lawv yuav tsum ua kom paub meej los ntawm tus moj yam uas Nws nthuav tawm thiab tej lus uas Nws hais. Ces hais tau hais tias, yuav kom paub meej hais tias seb qhov ntawd puas yog Vajtswv lub cev nqaij daim tawv uas Nws yug los rau los tsis yog, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb los tsis yog, yus yuav tsum tau muab cais tawm ntawm lub hauv paus ntawm Nws lub ntsiab tseem ceeb. Thiab yog li ntawd, kev muab soj ntsuam xyuas seb nws puas yog lub cev nqaij daim tawv ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg los tsis yog, tus yawm sij nyob rau hauv Nws lub ntsiab tseem ceeb (Nws tes hauj lwm, Nws tej lus hais tawm, Nws tus moj yam, thiab lwm cov yeeb yam), ntau dua qhov kev tshwm sim sab nraud. Yog tib neeg tsuas tshuaj xyuas Nws qhov kev tshwm sim nraud xwb, thiab ua li ntawd ces tsis saib zoo Nws lub ntsiab tseem ceeb, qhov no qhia tau hais tias tib neeg ces ruam heev thiab tsis paub dab tsi kiag li(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej).

Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus hais meej meej txog cov hauv paus ntsiab lus ntawm txoj kev nrhiav txoj kev tseeb. Thaum txiav txim siab tias seb qee yam puas yog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab seb qhov ntawd puas yog txoj kev tseeb, mas qhov tseem ceeb yog saib seb qhov ntawd puas muaj Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab txoj kev nthuav tawm txog qhov tseeb, seb qhov ntawd puas tuaj yeem pab cuam tau rau tib neeg lub neej txoj sia, thiab seb, tom qab lees txais yuav txoj kev no lawm, tib neeg txoj kev ua neej thiab txoj kev paub puas dhau los zoo li qub, thiab seb lawv txoj kev paub txog Vajtswv puas loj hlob tuaj. Tej no yog tej qauv los luj seb txoj kev ntawd yog ib txoj kev tseeb los sis ib txoj kev cuav. Qhov uas txiav txim siab tias seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm puas yog txoj kev tseeb los sis tsis yog ntawd mas, peb yuav tsum saib seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm thiab cov lus puas yog Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm, thiab peb yuav tsum mloog seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus puas yog txoj kev nthuav tawm txog qhov tseeb, thiab seb cov lus ntawd puas yog Vajtswv lub suab. Yog li ntawd, peb puas tuaj yeem txiav txim siab tau tias seb Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm puas yog txoj kev tseeb los ntawm qhov kev tshawb xyuas seb cov uas raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus qab puas hais lus tim khawv kom kov yeej Ntxwgnyoog, seb puas tau muaj ib txoj kev hloov pauv hauv lawv lub neej txoj sia tej moj yam, seb lawv puas paub Vajtswv tus moj yam ncaj ncees, thiab seb lawv puas hwm Vajtswv thiab mloog Vajtswv lus ib yam nkaus thiab. Yog hais tias tib neeg txiav txim siab seb txoj kev ntawd puas yog ib txoj kev tseeb raws li qhov seb muaj pes tsawg leej tib neeg lees txais yuav txoj kev ntawd, yog hais tias lawv cia li raws cov tib neeg feem coob qab yam dig muag nti, tsis cuab pob ntseg los mloog Vajtswv lub suab, thiab tsis kam los tshawb nrhiav thiab lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm ntawm tiam kawg li, ces lawv yog cov uas ruam tshaj plaws thiab tsis paub ib yam dab tsi hlo li. Cov tib neeg zoo li no thaum kawg yuav plam lawv lub hwv tsam uas raug qaws mus thaum tus Tswv los, thiab tsuas tuaj yeem yuav raug muab pov mus rau hauv tej kev puas tsuaj loj thiab raug rhuav tshem mus xwb, yog li ntawd thiaj li tiav raws li cov lus no hauv phau Vajluskub uas hais tias: “Kuv cov neeg raug puas tsuaj tag vim yog tsis muaj kev txawj ntse(Hauxeya 4:6). Thiab “Cov neeg ruam tuag vim xav tau kev txawj ntse” (Paj Lug 10:21).

Qhov Dhau Los: 1. Nej ua tim khawv hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog txoj kev tseeb, tiam sis tam sim no Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab cov xib fwb thiab cov txwj laug ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg feem coob tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg, uas qhia tau hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” tsis tuaj yeem yog txoj kev tseeb. Qhov peb to taub li no puas muaj qee yam yuam kev?

Ntxiv Mus: 3. Qhov peb ntseeg hais tias tus Tswv Yexus tes dej num yog txoj kev tseeb mas yog vim tus Tswv Yexus tuaj yeem txhiv peb thiab zam peb tej kev txhaum. Yog li ntawd nej yuav muab dab tsi coj los ua pov thawj txhawb koj cov lus tim khawv uas hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog txoj kev tseeb?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No