1. Cov neeg Suav Txoj Kev Cai Tswj Hwm qhia meej meej txog txoj kev ywj pheej ntawm txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv yog ib lub hauv paus ntsiab lus uas hloov pauv tsis tau, nws ua raws li qhov laj thawj thiab ua raws li txoj kev cai. Yog li vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li tawm tsam, txwv, thiab ua txhua yam los rhuav tshem txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg, ua rau cov neeg Suav tsis muaj cai txog txoj kev ywj pheej ntawm txoj kev ntseeg? Vim li cas lawv thiaj li saib cov Ntseeg Vajtswv yam li cov neeg txhaum loj heev, qhov siv kev hloov pauv ntawd txhais hais tias los txwv, tsim txom, thiab haj tseem rau txim rau lawv kom tuag mus thiab?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Lub ntiaj teb tag nrho nyob hauv txoj kev lim hiam” (1 Yauhas 5:19).

“Nov yog ib tiam neeg phem” (Luka 11:29).

“Thiab Tus zaj loj loj ntawd raug muab ntiab tawm mus lawm, uas yog tus nab txwj nab laug, hu ua tus Dab Phem, thiab Ntxwgnyoog, uas dag ntxias tag nrho lub ntiaj teb” (Qhia Tshwm 12:9).

“Yog lub ntiaj teb ntxub nej, ces nej paub hais tias nws ntxub kuv ua ntej nws ntxub nej lawm” (Yauhas 15:18).

“Thiab qhov no yog txoj kev teem txim, es txoj kev kaj thiaj li los rau hauv lub ntiaj teb, tiam sis tib neeg nyiam txoj kev tsaus ntuj dua li txoj kev kaj, vim lawv tej dej num yog kev phem xwb. Rau qhov txhua tus uas ua kev phem yeej ntxub txoj kev kaj, thiab tsis kam los cuag txoj kev kaj, ntshai tsam nws tej dej num raug thuam” (Yauhas 3:19–20).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov qhia txog tus zaj loj liab ploog yog kev tawm tsawm Kuv, tsis muaj kev nkag siab thiab to taub txog cov lus txhais ntawm Kuv cov lus, feem ntau yog kev tsim txom ntawm Kuv, thiab kev nrhiav cov hau kev los cuam tshuam Kuv txoj kev cawm tib neeg. Ntxwgnyoog raug qhia tawm raws li ntawm no: tawm tsam nrog Kuv rau lub hwj chim, xav tau Kuv cov neeg xaiv tseg, thiab muab cov lus phem los ntxias dag Kuv cov tib neeg. Qhov kev qhia tawm ntawm tus dab phem (cov uas tsis lees txais Kuv lub npe, cov uas tsis ntseeg, puas leej yog dab phem tag nrho) muaj raws li ntawm no: ntshaw kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv, muaj lub siab nyiam kev plees kev yi, nyob hauv kev ua Ntxwgnyoog qhev, qee leej tawm tsam Kuv thiab qee leej txhawb nqa Kuv (tiam sis tsis qhia tseeb tias lawv yog Kuv cov tub uas ntxim hlub). Qhov kev qhia tawm ntawm tus thawj tub txib saum ntuj mas muaj raws li ntawm no: hais lus khav theeb, tsis muaj kev ncaj ncees, feem ntau qog Kuv lub suab coj los qhuab qhia tib neeg, tsuas tsom nyob rau sab nraud ntawm kev qog Kuv xwb, noj yam uas Kuv noj thiab siv yam uas Kuv siv; muab hais luv luv tias, xav muaj kev sib txig sib luag nrog Kuv, muaj kev muab hlob tiam sis tsis muaj Kuv rab peev xwm thiab tsis muaj Kuv txoj sia, thiab tsuas yog ib qho khoom tsis muaj nqes dab tsi li xwb. Ntxwgnyoog, tus dab phem, thiab tus thawj tub txib saum ntuj puav leej yog kev qhia tawm ntawm tus zaj loj liab ploog, yog li cov uas tsis raug ceev thiab raug xaiv los ntawm Kuv puav leej yog cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog: Qhov no yog kiag li tiag! Tej no puav leej yog Kuv cov yeeb ncuab. (Txawm li cas los xij, Ntxwgnyoog txoj kev cuam tshuam tsis xam nyob rau qhov no. Yog tias koj tus yeeb yam nyob hauv Kuv qhov zoo, yeej yuav tsis muaj leej twg tuaj yeem hloov nws tau. Vim yog tam sim no koj tseem nyob hauv cev nqaij daim tawv, muaj ntau zaus koj yuav ntsib ntau qhov kev sim siab los ntawm Ntxwgnyoog—qhov no yuav zam tsis dhau li—tiam sis koj yuav tsum xyuam xim tas li.) Yog li ntawd, Kuv yuav tso tseg cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog txhua tus uas tsis yog Kuv cov tub hlob. Lawv tus yeeb yam yuav tsis muaj peev xwm hloov pauv tau li—nws yog qhov zoo ntawm Ntxwgnyoog. Nws yog tus dab phem uas lawv qhia tawm, thiab nws yog tus thawj tub txib saum ntuj uas ua neej nyob. Qhov no muaj tseeb tiag. Tus zaj loj liab ploog uas Kuv hais txog tsis yog ib tug zaj loj liab ploog tiag tiag; tiam sis nws yog tus ntsujplig phem uas tsis haum nrog Kuv, “tus zaj loj liab ploog” yog ib lo lus uas muaj lub ntsiab zoo ib yam xwb. Yog li ntawd, cov ntsujplig uas tsis yog tus Vajntsujplig Dawb Huv puav leej yog cov ntsujplig phem, thiab muaj peev xwm hais tau tias yog cov xeeb ntxwv ntawm tus zaj loj liab ploog. Qhov no nyaj yuav pom tseeb meej rau txhua tus lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 96

Tau ntau txhiab xyoo los lawm uas qhov no yog daim av ntawm txoj kev qias neeg. Nws yog ib qho dub tsuas yam tiv tsis tau kiag li, muaj kev txom nyem loj kawg kiag, dab poj ntxoog mas khiav vig voog qhov txhia chaw, txawj ntxias thiab txawj dag, hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj,[1] ua lim hiam thiab siab phem, tsuj kiag lub niag nroog dab poj ntxoog no thiab cia nws muaj tej niag cev tuag pov pawg lug rau ntawm tej; tus ntxhiab tsw lwj mas puv nkaus daim av thiab nthuav tawm puv nkaus tej huab cua, thiab nws raug zov zoo kawg kiag.[2] Leej twg thiaj pom lub ntiaj teb uas dhau lub qab ntuj ntsuab? Tus dab phem ntawd muab tib neeg lub cev pav ntxeev tis qaib ruaj heev, nws npog nws ob lub qhov muag, thiab muab nws ob daim di ncauj lo khov kho. Tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau rhuav tshem qhov ub qhov no los tau ntau txhiab xyoo lawm, los txog ntua rau niaj hnub no, thaum nws tseem zov lub nroog dab no zoo zoo, cuag li nws yog ib lub tsev huab tais rau cov dab uas tsis muaj leej twg yuav nkag mus tau rau li; pab dev zov tsev no, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ntsia qhov muag ci quv tuaj xwb, ntshai rwg tsam Vajtswv tos lawv tsis nco qab ces muab lawv so tawm du lug, tsis cia lawv muaj ib lub chaw rau kev thaj yeeb thiab kev zoo siab li. Cov neeg ntawm ib lub nroog dab zoo li no es yuav ua cas thiaj yuav muaj hnub pom Vajtswv mas? Lawv puas tau nyiam qhov paub zoo thiab kev ntxim hlub ntawm Vajtswv dua li mas? Lawv ho muaj kev txaus siab dab tsi rau tej xwm txheej ntawm tib neeg lub ntiaj teb? Leej twg ntawm lawv ho muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev xav uas maj nroos ntawd? Tos li ntawd, ces, Vajtswv uas yug los ua neeg tseem nkaum tag nrho: Nyob rau ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li lub no, uas cov dab mas siab phem thiab lim hiam heev, yuav ua cas es tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas tua neeg yam tsis ntsais muag li, yuav zam tau cia kom muaj ib tug Vajtswv uas txaus hlub, siab zoo, thiab dawb huv ntawd nyob? Nws yuav ua cas npuaj teg thiab qw txais tos qhov kev los txog ntawm Vajtswv? Cov niag qhev no! Lawv pauj kev zoo siab nrog kev ntxub, lawv twb pib saib Vajtswv li yog ib tug yeeb ncuab los ntev lawm, lawv tsim txom Vajtswv, lawv yog cov niag mab qus phem tshaj plaws li, lawv yeej tsis muaj ib qho kev saib taus Vajtswv me me hlo li, lawv huab noj huab haus thiab ua tub sab tub nyiag, lawv plam tag nrho tej kev txawj xav, lawv tawm tsam tag nrho txhua yam kev txawj xav, thiab lawv ntxias cov neeg dawb huv mus rau txoj kev ruam. Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Cov thawj coj uas ntxim hlub tshaj? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb! Leej twg tau cev tes lug txais Vajtswv tes hauj lwm? Leej twg tau muab txoj sia pua kiag los sis ntshav nrog rau Vajtswv tes hauj lwm lawm? Ib tiam dhau ib tiam, los ntawm niam txiv mus rau cov me nyuam, cov tib neeg uas raug ua qhev ces tau muab Vajtswv yuam ua qhev yam tsis muaj kev hwm li—qhov no yuav ua cas thiaj li tsis ntxias kom muaj kev npau taws mas? Txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub muab coj los txim kiag cia rau hauv lub siab, pua xyoo ntawm tej kev txog kev txhaum muab coj los sau kiag rau ntawm lub siab—yuav ua cas qho no thiaj li tsis tshoov siab kom muaj kev ntxub mas? Pauj kev chim siab rau Vajtswv, muab Nws tus yeeb ncuab ntsaig tawm kom tag, tsis txhob pub nws khiav rau ub rau no ntxiv lawm, thiab tsis txhob pub nws tsim teeb meem raws li nws lub siab nyiam ntxiv lawm! Tam sim no yog lub sij hawm: Tib neeg twb yeej sau zog lawv lub zog los ua ke ntev los lawm, lawv tau muab tag nrho lawv tej zog no thiab them txhua tus nqi rau qhov no, los mus dua rhe lub ntsej muag phem phem ntawm tus dab no thiab cia tib neeg, cov uas tau raug ua rau dig muag lawm, thiab cov uas tau tiv txhua yam kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem, kom sawv tseem hauv lawv lub lav mob los thiab tig kiag lawv lub nrab qaum rau tus dab phem laus laus no. Vim li cas ho yuav tsim tej kev tav kev uas tua tsis tshab no rau Vajtswv tes hauj lwm? Vim li cas ho siv ntau yam kev ntxias dag uas sib txawv los dag Vajtswv cov neeg? Qhov kev ywj pheej tiag thiab tej cai thiab tej yam tib neeg nyiam uas raug kev cai ntawd nyob qhov twg? Txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Txoj kev kaj siab nyob qhov twg? Kev sov siab ntawd nyob qhov twg? Vim li cas ho siv tej tswv yim ntxias dag los dag Vajtswv cov neeg? Vim li cas ho siv dag zog los caij tsuj qhov kev los ntawm Vajtswv? Vim li cas ho tsis pub Vajtswv ncig mus los yam ywj siab lug rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas ho caum tua Vajtswv kom txog ntua thaum uas Nws tsis muaj chaw so Nws lub tob hau? Txoj kev sov siab ntawm tib neeg dua twg tag lawm? Qhov kev txais tos ntawm tib neeg dua twg lawm? Vim li cas thiaj tsim muaj tej kev quaj nrhiav yam tag kev cia siab nrho no nyob rau hauv Vajtswv? Vim li cas thiaj cia Vajtswv hu ib zaug tag los ib zaug thiab li no? Vim li cas thiaj yuam Vajtswv kom txhawj txog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws? Nyob rau hauv lub meem xeeb coj uas tsaus ntuj nti no, vim li cas nws tej niag dev zov tsev uas txaus tu siab ntsuav ntawd ho tsis pub Vajtswv mus los yam ywj siab lug nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)

Lus taw qhia:

1. “Hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj” yog hais txog tej kev uas dab siv los tsim kev phom sij rau tib neeg.

2. “Zov zoo kawg kiag” qhia hais tias tej kev uas dab siv los tsim txom tib neeg mas lim hiam kawg nkaus, thiab tswj tib neeg loj tshaj plaws li kom lawv tsis tau kev tig cev kiag li.


Kev paub txog tej kab lig kev cai thaum ub tau muab tib neeg nyiag twj ywm ntawm Vajtswv lub xub ntiag mus lawm thiab muab lawv cob rau tus vajntxwv ntawm cov dab thiab nws cov xeeb leej xeeb ntxwv lawm. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis[a] tau coj tib neeg txoj kev xav thiab tej kev xav phem mus rau ib tiam tshiab ntawm txoj kev ntxeev siab lawm, ua rau lawv muaj kev qhuas loj tshaj rau cov uas muab cov Ntawv/Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis ntawm cov Ntaub Ntawv ntawd coj los sib sau ua ke, thiab ces haj yam ua rau lawv tej kev xav phem txog Vajtswv ntawd muaj ntau ntxiv tuaj xwb. Tib neeg tsis paub li, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau muab Vajtswv ntiab tawm hauv tib neeg lub siab mus lawm yam siab phem kawg thiab tau cia nws tus kheej nyob rau hauv yam txaus siab kawg nkaus li tus yeej. Txij thaum ntawd los, ces tib neeg raug ib tug ntsuj phem thiab lim hiam thiab muaj lub ntsej muag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab nkag rau lawm. Ib txoj kev ntxub Vajtswv nyob puv nkaus lawv lub hau siab, thiab txoj kev chim siab xav ua phem ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab kis mus rau hauv tib neeg lub nruab nrog ib hnub dhau ib hnub mus txog ntua thaum lawv raug nqos kiag du lug lawm. Tib neeg tsis muaj ib qho kev ywj pheej me me nyob li lawm thiab tsis muaj kev nti kom dim ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab ntawd rooj ntxiab li lawm. Lawv yeej tsis muaj kev xaiv li tsuas yog raug txhom kawg kiag tam sim ntawd, nyoo swb kiag thiab nyoo zwm kiag rau ntawm nws lub xub ntiag xwb. Ntev los lawm, thaum tib neeg lub siab thiab tus ntsuj thiab mos mos, tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau cog ib lub noob ntawm qhov nqaij hlav ntawm txoj kev tsis ntseeg tias muaj Vajtswv rau hauv nws, qhia nws txog tej kev dag los ua “kev kawm txog keeb txuj thiab kev siv keeb txuj; ras txog Plaub Txoj Kev Vam Meej; thiab yeej tsis muaj ib qho uas yog Vajtswv nyob rau hauv lub ntiaj teb li.” Tsis tag li ntawd xwb, nws qw tawm rau txhua lub cib fim hais tias: “Cia peb tos peb lub zog uas txawj txawj khwv no los tsim tsa ib lub teb chaws zoo nkauj heev,” hais kom txhua leej thiab txhua tus npaj kom txhij puag thaum me nyuam yaus los kom ua lub siab ncaj ua dej dum rau lub teb chaws. Tib neeg, tsis paub, ces raug coj los rau ntawm nws xub ntiag, ntawm qhov uas nws maj nroos khav hais tias txhua yam zoo (txhais tau hais tias yam zoo yog Vajtswv tug rau qhov uas tuav rawv tag nrho noob neej rau hauv Nws ob txhais tes) ces yog nws tug tag nrho. Nws yeej tsis muaj ib qho kev paub txaj muag hlo li. Tshaj qhov ntawd, nws txeeb Vajtswv cov neeg yam tsis paub txaj muag thiab muab lawv cab rov qab mus rau hauv nws lub tsev, uas nws dhia li ib tug nas tsuag mus rau ntawm lub rooj thiab kom tib neeg pe hawm nws li Vajtswv. Cas yuav yog ib niag neeg phem ua luaj li lau! Nws quaj qw tawm tej yam uas poob ntsej poob muag thiab ua rau sawv daws ceeb, xws li: “Yeej tsis muaj tej yam zoo li ntawd uas yog Vajtswv nyob rau hauv ntiaj teb li. Cua tshuab raws li tej huab cua hloov pauv raws li tej kev cai ntuj tsim xwb; nag los thaum tej pa dej, ntsib rau tej huab cua txias, khov ua tej teev dej uas poob los rau ntiaj teb; ib qho av qeeg yog daim npoo av ntawm lub ntiaj teb co vim tej kev hloov pauv hauv qab av xwb; ntuj qhua mas yog vim tej huab cua qhuav los ntawm tej kev cuam tshuam me me nyob rau saum npoo saum lub hnub xwb. Tej no yog tej xwm txheej uas ib txwm muaj raws ntuj tsim. Qhov twg, ntawm tag nrho tej no, uas yog ib qho uas Vajtswv ua?” Tseem muaj cov uas qw tawm tej kab lus zoo li nram qab no, tej kab lus uas tsis tsim nyog hais tawm lub suab li: “Tib neeg mas yog loj hlob thiab hloov cev los ntawm liab los nyob rau txheej puag thaum ub, thiab lub ntiaj teb tam sim no mas yog los ntawm qhov kev hloov sib txuas zws ntawm tej zej zog yaj sab puag thaum ub pib khwv yees li ntawm ib taw xyoo dhau los lawm. Qhov uas ib lub teb chaws yuav vam meej tuaj los sis poob qab mus ntawd ces puav leej nyob rau ntawm nws cov pej xeem ob txhais tes xwb.” Nyob rau sab tom qab, nws kom tib neeg muab nws dai rau tim phab ntsa los sis tso rau saum rooj los teev hawm thiab muab khoom fij rau nws. Nyob rau tib lub sij hawm uas nws quaj qw hais tias, “Yeej tsis muaj Vajtswv li,” nws muab nws tus kheej tsa ua Vajtswv, siv tag nrho lub zog nchav muab Vajtswv thawb tawm plaws lub ntug ntawm lub ntiaj teb mus lawm, thaum uas tseem sawv ntawm Vajtswv qhov chaw thiab ua tes dej num ua tus vaj ntxwv ntawm cov dab. Cas yuav tsis muaj qab hau kiag li! Nws ua rau yus ntxub nws ti txha nkaus. Zoo li Vajtswv thiab nws ces yog yeeb ncuab uas cog lus tseg, thiab ob tug ces nyob tsis tau ua ke. Nws ntxias dag muab Vajtswv caum khiav mus lawm ho nws ces ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag.[1] Yog kiag ib niag vaj ntxwv rau cov niag dab ntag lau! Ua cas thiaj yuav zam tau qhov uas muaj nws nyob mas? Nws yuav tsis so kom txog thaum uas nws muab Vajtswv tes hauj lwm ua kom puas tag thiab cia nws nyob rau ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho,[2] cuag nkaus li nws xav tawm tsam Vajtswv kom txog qhov kawg kiag, kom txog qhov uas tus ntses tuag kiag los sis lub vas ntuag kiag, txhob txwm npaj nws tus kheej tawm tsam Vajtswv thiab nias qees los ze zuj zus. Nws lub ntsej muag phem twb yeej raug muab nthuav tawm ntev heev los lawm, tam sim no ces nws doog tag thiab raug ntaus sab kawg[3] thiab nyob rau ib tug yam ntxwv txaus tu siab kawg, tab sis nws yeej tseem tsis txo nws txoj kev ntxub Vajtswv li, cuag nkaus li yog nqos tau kiag Vajtswv ua ib los puv nkaus ces nws yuav tso tau nws tej kev ntxub uas raug kaw rau hauv nws lub siab tawm. Peb yuav ua cas zam tau nws, Vajtswv tus yeeb ncuab no nas! Tsuas yog nws qhov kev raug rhuav tshem thiab muab tua kom tu noob kiag xwb thiaj yuav ua rau peb lub neej txoj kev ntshaw tawg paj txi txiv tau. Ua cas thiaj yuav cia nws khiav vig voog rau ub rau no? Nws tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab txog ntua qhov uas tib neeg tsis paub ntuj hnub lawm, thiab tau rais los ua cov niag tuag thiab tsis hnov dab tsi li lawm. Tib neeg tau plam qhov laj thawj uas tib neeg ib txwm muaj lawm. Vim li cas ho tsis muab tag nrho peb coj los rhuav tshem nws thiab muab nws hlawv kom tshem tawm tau tag nrho txhua yam kev txhawj xeeb rau yav tom ntej thiab cia Vajtswv tes hauj lwm kom mus txhog qhov zoo tshaj plaws uas tsis tau muaj dua li? Pab niag dag no tau los rau hauv tib neeg lub ntiaj teb thiab muab nws tig mus ua kev tsis meej pem lawm. Lawv coj tag nrho tib neeg mus rau ntawm npoo tsua, nyiag npaj yuav muab lawv thawb kom poob mus ntsoog mos mos es kom lawv thiaj li tau noj lawv lub cev tuag. Lawv cia siab ntsoov yam tsis muaj nuj nqis dab tsi yuav muab Vajtswv qhov phiaj xwm rhuav thiab nkag mus nrog Nws sib ntsuas zog, twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb.[4] Qhov ntawd mas yeej tsis yooj yim kiag li! Tus ntoo khaub lig twb tau npaj tiav lawm, txog thaum kawg, rau tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas muaj kev txhaum rau tej kev ua txhaum cai loj tshaj plaws. Vajtswv mas tsis yog nyob saum tus ntoo khaub lig. Nws twb tau muab cuam pov tseg rau tus niag dab lawm. Vajtswv twb yog tus yeej ntev ua ntej tam sim no lawm thiab tsis tu siab rau noob neej tej kev txhaum ntxiv lawm, tab sis yuav coj txoj kev cawm dim los rau noob neej tag nrho.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)

Lus taw qhia:

1. “Ncig rau ub rau no yam ywj siab lug, nyob sab nraud uas kev cai lij choj ncav tsis cuag” qhia hais tias niag dab ntawd ces dhia niag vwm ntsuav thiab ntsawm ub ntsawm no.

2. “Ib qho piam sij ntxhov quav niab tag nrho” mas yog hais txog niag dab ntawd tus cwj pwm heev nrog zog uas ntsia tsis taus kiag li.

3. “Doog tag thiab raug ntaus sab kawg” yog hais txog lub ntsej muag phem dab tuag ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab.

4. “Twv tag nrho txhua yam rau qhov kev pov lub mom khauv lauv ib zaug nkaus xwb” txhais tau hais tias muab tag nrho yus cov nyiaj coj los twv tib zaug xwb vim cia siab kom yeej rau thaum kawg. Qhov no yog ib qho lus piv txwv rau niag dab ntawd lub tswv yim dag yam phem txaus ntshai thiab lim hiam tshaj plaws. Kab lus hais no mas yog siv ua lus hais thuam kom txaus luag.

a. Plaub Phau Ntawv thiab Tsib Phau Ntawv Qub Muaj Nuj Nqis yog cov ntawv uas muaj hwv xyeej tshaj ntawm Kev Ntseeg Khoov Txwm nyob rau hauv Teb Chaws Suav.


Txij kiag saum ncov los kiag rau hauv qab thiab txij thaum pib los rau thaum xaus, Ntxwgnyoog yeej cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tawm tsam Nws. Tag nrho tej lus hais txog “tej qub txeeg qub teg kab lig kev cai txheej thaum ub,” “kev paub txog kab lig kev cai txheej thaum ub” uas muaj nuj nqis, “kev qhuab qhia txog kev ntseeg Taum thiab kev ntseeg Khoov Txwm,” thiab “tej txheej txheem kab lig kev cai uas qub qub thiab muaj nuj nqis ntawm kev ntseeg Khoov Txwm thiab kev ntseeg sab txwv feej” tau coj tib neeg mus rau ntuj tawg lawm. Tej kev nce qib rau fab keeb txuj rau lub sij hawm vam meej thiab tej kev siv keeb txuj, nrog rau tej yoj tsim thaij uas muaj kev nce qib mus deb, kev ua qoob loo, thiab kev lag luam ces yeej tsis pom muaj nyob qhov twg li. Tab sis, tag nrho tej uas nws ua ces yog nias ntxiv kom pom meej txog tej txheej txheem kab lig kev cai sab txwv feej uas raug nthuav tawm los ntawm cov niag “liab” txheej thaum ub kom txhob txwm los cuam tshuam, tawm tsam, thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm xwb. Tsis yog hais tias nws tsim kev txom nyem rau tib neeg los txog ntua niaj hnub no xwb, tab sis nws tseem xav muab tib neeg nqos[1] kheej kiag thiab. Kev nthuav tawm txog tej kev qhia txog kev txawj xav thiab kev coj ncaj ntawm txoj kev ntseeg sab txwv feej thiab kev qhia ib txheej dhau ib txheej ib tiam dhau ib tiam txog tej kab lig kev cai txheej thaum ub tau tsim ua ib tug mob rau noob neej ntev los lawm, muab lawv tig mus ua cov dab loj thiab me tib si. Muaj tsawg heev thiaj yog cov uas txaus siab hlo lees txais Vajtswv xwb, tsawg leej thiaj yog cov uas zoo siab hlo txais tos qhov Nws los txog xwb. Lub ntsej muag ntawm tag nrho noob neej mas muaj kev npaj siab yuav tua neeg puv nkaus, thiab nyob rau txhua txhia qhov chaw, ib tug pa tua neeg tsw thoob plaws rau tej huab cua. Lawv nrhiav kev los muab Vajtswv ntiab tawm ntawm daim av no mus; tuav rawv riam thiab ntaj hauv txhais tes, ces lawv npaj lawv tus kheej sawv tsheej nceeg li cov tub rog yuav sib tua npaj muab Vajtswv “rhuav tshem kom tu noob” kiag. Tag nrho thoob plaws daim av dab no, qhov uas tib neeg yeej raug qhia tas li hais tias tsis muaj Vajtswv li, tej mlom mas muaj nyob thoov plaws, thiab tej huab cua mas auv niab los ntawm tej pa hlawv ntawv thiab hlawv xyab uas tsw xeev siab kawg, ncho pa auv kawg kiag cia li ua pa nyuaj heev li. Nws zoo yam nkaus li tej ntxhiab tsw phem ntawm qhov av nkos qias qias neeg uas tsw iab nqhoob cuag tej toj taug nab uas ntswj lees xwb, tshw phem dhau heev lawm ces yus mas yeej ntuav tsis tseg li. Dhau qhov no lawm, tseem hnov lub suab nrov ploj loog ntawm cov niag dab qw tej nqe Vajluskub, ib lub suab uas zoo nkaus li nrov deb deb tawm paug hauv ntuj tawg tuaj, nrov ntau dhau heev lawm ces ua rau yus mas ib ce tshee na tsis nres li. Txhua txhia qhov chaw ntawm daim av no mas muab tej niag mlom txhua xim tso thoob plaws npaum nkaus li tus duab zaj haus dej, muab daim av tig mus ua ib lub ntiaj teb ntawm tej kev plees kev yi, thaum uas tus vaj ntxwv ntawm cov niag dab mas luag yam lim hiam kawg nkaus li, cuag nkaus li nws lub niag tswv yim ua phem yam tais caus ntxiag ntawd twb raug ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg ces yeej tsis paub hais tias muaj dab tsi tshwm sim li, thiab lawv yeej tsis paub ib qho me me li hais tias tus dab twb muab lawv ua qias vuab tsuab txog qhov uas lawv tsis muaj kev xav li lawm thiab cia li nyo hau swb lawm xwb. Nws cia siab hais tias, nyob rau hauv ib qho poob nqis hav ceev ceev, ces yuav muab txhua yam txog Vajtswv ntxuav tawm tag nrho, thiab yuav rov ua kom dub qias neeg thiab muab Nws tua pov tseg; nws yeej npaj siab rhuav tshem thiab cuam tshuam Nws tes hauj lwm. Nws yuav ua cas cia Vajtswv muaj meej mom sib luag? Nws yuav ua cas cia Vajtswv “cuam tshuam” nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg hauv ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv nthuav tawm nws lub ntsej muag phem ntawd mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv muab nws tes hauj lwm ua kom ntxhov quav niab mas? Ua cas tus niag dab no, chim heev nrog rau txoj kev npau taws, cia Vajtswv los tswj tau nws qhov chaw vaj ntxwv ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav nyo hau yam txaus siab hlo rau Nws lub hwj chim loj tshaj ntawd mas? Nws lub niag ntsej muag phem phem ntawd twb raug nthuav tawm kom paub hais tias nws zoo li cas lawm, ces kom yus tsis paub yuav quaj los yuav luag hlo li, thiab hais txog nws mas yog ib qho nyuaj kawg nkaus li. Qhov no tseem tsis yog nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lod? Twb muaj tus niag ntsuj phem dab tuag, los nws tseem ntseeg hais tias nws mas zoo tshaj plaws yam tsis txaus ntseeg hlo li. Pab niag neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai[2] no! Lawv los rau tib neeg txawj tuag lub ntiaj teb los nrhiav kev kaj siab thiab tsim ib qho teeb meem nrov doog diaj, los do yam ub yam no kom lub ntiaj teb rais mus ua ib qho chaw uas tsis muaj dab tsi nyob ruaj thiab nyob tus thiab kom tib neeg lub siab muaj kev ceeb kev ntshai thiab kev txhawj xeeb, thiab lawv tau muab tib neeg coj los ua si ntau dhau heev lawm ces ua rau lawv lub ntsej muag cia li hloov mus ua tej niag tsiaj nyaum nyob tom tshav tiaj, phem dab tuag tshaj plaws, thiab yeej tsis tshuav ib qho lw ntawm tus tib neeg dawb huv thaum xub thawj nyob rau hauv li lawm. Tshaj qhov ntawd, lawv tseem cav tuav lub hwj chim tswj kav nyob hauv ntiaj teb thiab. Lawv cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm heev kawg ua rau nws cia li yuav luag txav tsis tau mus tom ntej li, thiab lawv muab tib neeg kaw cia khov npaum nkaus li tej phab ntsa tooj thiab hlau. Twb tau tsim ntau qhov kev txhaum loj kawg nkaus thiab ntau qhov kev puas tsuaj, ces lawv tseem yuav cia siab kom tau txais tej yam dab tsi tshaj li kev rau txim thiab lod? Dab thiab cov ntsujplig phem tau dhia ua lwj ua liam hauv ntiaj teb los ntev lawm, thiab tau muab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev rau siab siv zog cam tseg yam ruaj kawg nkaus uas lawv ces yeej txeem tsis tshab hlo li. Tsiab tiag, qhov no yog ib qho kev txaum ntawm tib neeg uas txawj tuag! Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis ntxhov siab? Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis npau taws mas? Lawv tau khuam thiab tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm loj heev li: Cas yuav ntxeev siab ua luaj li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)

Lus taw qhia:

1. “Nqos” mas yog hais txog tus cwj pwm lim hiam ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab, uas rhuav tshem tib neeg tag nrho.

2. “Neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai” ces yog tib tsob noob li “ib pab niam neeg nyaum phem.”

Qhov Dhau Los: 3. Nyob rau hauv lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg mas, cov xib fwb thiab cov txwj laug tuav hwj chim. Lawv taug cov Falixais uas ntsej muag ncaj siab nkhaus txoj kev, thiab txawm peb raws lawv qab thiab ua raws li lawv hais los xij, peb ntseeg tus Tswv Yexus xwb, tsis yog ntseeg cov xib fwb thiab cov txwj laug. Yog li vim ua cas nej thiaj li hais tias peb kuj taug cov Falixais txoj kev thiab? Puas yog nej tab tom hais tias peb cov uas ntseeg Vajtswv uas nyob rau hauv txoj kev lig kev cai ntseeg yeej yuav tsis dim tiag tiag li?

Ntxiv Mus: 2. Txij li thaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau los muaj hwj chim, lawv tau tsis tso tseg lawv txoj kev tsim txom txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg li. Tshwj xeeb yog, lawv txoj kev txwv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nruj zuj zus. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis yog hais tias tsuas siv this vis, xov thooj cua, ntaub ntawv xov xwm, ees taws nev thiab lwm yam xov xwm los hais lus phem, nkaug thiab rhuav tshem Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub koob lub npe xwb, tiam sis kuj tau ntes Pawg Ntseeg ntawd cov tswv cuab rau ub rau no, ua rau cov Ntseeg Vajtswv ntau tus tau raug kaw thiab raug rau txim yam lim hiam heev, thiab haj tseem raug rau txim kom tuag mus thiab. Vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li yuav hnyav ua luaj li?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No