2. Txij li thaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau los muaj hwj chim, lawv tau tsis tso tseg lawv txoj kev tsim txom txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg li. Tshwj xeeb yog, lawv txoj kev txwv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nruj zuj zus. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis yog hais tias tsuas siv this vis, xov thooj cua, ntaub ntawv xov xwm, ees taws nev thiab lwm yam xov xwm los hais lus phem, nkaug thiab rhuav tshem Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub koob lub npe xwb, tiam sis kuj tau ntes Pawg Ntseeg ntawd cov tswv cuab rau ub rau no, ua rau cov Ntseeg Vajtswv ntau tus tau raug kaw thiab raug rau txim yam lim hiam heev, thiab haj tseem raug rau txim kom tuag mus thiab. Vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li yuav hnyav ua luaj li?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Lub ntiaj teb tag nrho nyob hauv txoj kev lim hiam” (1 Yauhas 5:19).

“Nov yog ib tiam neeg phem” (Luka 11:29).

“Thiab Tus zaj loj loj ntawd raug muab ntiab tawm mus lawm, uas yog tus nab txwj nab laug, hu ua tus Dab Phem, thiab Ntxwgnyoog, uas dag ntxias tag nrho lub ntiaj teb” (Qhia Tshwm 12:9).

“Thiab qhov no yog txoj kev teem txim, es txoj kev kaj thiaj li los rau hauv lub ntiaj teb, tiam sis tib neeg nyiam txoj kev tsaus ntuj dua li txoj kev kaj, vim lawv tej dej num yog kev phem xwb. Rau qhov txhua tus uas ua kev phem yeej ntxub txoj kev kaj, thiab tsis kam los cuag txoj kev kaj, ntshai tsam nws tej dej num raug thuam” (Yauhas 3:19–20).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txij kiag saum ncov los kiag rau hauv qab thiab txij thaum pib los rau thaum xaus, Ntxwgnyoog yeej cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm thiab tawm tsam Nws. Tag nrho tej lus hais txog “tej qub txeeg qub teg kab lig kev cai txheej thaum ub,” “kev paub txog kab lig kev cai txheej thaum ub” uas muaj nuj nqis, “kev qhuab qhia txog kev ntseeg Taum thiab kev ntseeg Khoov Txwm,” thiab “tej txheej txheem kab lig kev cai uas qub qub thiab muaj nuj nqis ntawm kev ntseeg Khoov Txwm thiab kev ntseeg sab txwv feej” tau coj tib neeg mus rau ntuj tawg lawm. Tej kev nce qib rau fab keeb txuj rau lub sij hawm vam meej thiab tej kev siv keeb txuj, nrog rau tej yoj tsim thaij uas muaj kev nce qib mus deb, kev ua qoob loo, thiab kev lag luam ces yeej tsis pom muaj nyob qhov twg li. Tab sis, tag nrho tej uas nws ua ces yog nias ntxiv kom pom meej txog tej txheej txheem kab lig kev cai sab txwv feej uas raug nthuav tawm los ntawm cov niag “liab” txheej thaum ub kom txhob txwm los cuam tshuam, tawm tsam, thiab rhuav tshem Vajtswv tes hauj lwm xwb. Tsis yog hais tias nws tsim kev txom nyem rau tib neeg los txog ntua niaj hnub no xwb, tab sis nws tseem xav muab tib neeg nqos[1] kheej kiag thiab. Kev nthuav tawm txog tej kev qhia txog kev txawj xav thiab kev coj ncaj ntawm txoj kev ntseeg sab txwv feej thiab kev qhia ib txheej dhau ib txheej ib tiam dhau ib tiam txog tej kab lig kev cai txheej thaum ub tau tsim ua ib tug mob rau noob neej ntev los lawm, muab lawv tig mus ua cov dab loj thiab me tib si. Muaj tsawg heev thiaj yog cov uas txaus siab hlo lees txais Vajtswv xwb, tsawg leej thiaj yog cov uas zoo siab hlo txais tos qhov Nws los txog xwb. Lub ntsej muag ntawm tag nrho noob neej mas muaj kev npaj siab yuav tua neeg puv nkaus, thiab nyob rau txhua txhia qhov chaw, ib tug pa tua neeg tsw thoob plaws rau tej huab cua. Lawv nrhiav kev los muab Vajtswv ntiab tawm ntawm daim av no mus; tuav rawv riam thiab ntaj hauv txhais tes, ces lawv npaj lawv tus kheej sawv tsheej nceeg li cov tub rog yuav sib tua npaj muab Vajtswv “rhuav tshem kom tu noob” kiag. Tag nrho thoob plaws daim av dab no, qhov uas tib neeg yeej raug qhia tas li hais tias tsis muaj Vajtswv li, tej mlom mas muaj nyob thoov plaws, thiab tej huab cua mas auv niab los ntawm tej pa hlawv ntawv thiab hlawv xyab uas tsw xeev siab kawg, ncho pa auv kawg kiag cia li ua pa nyuaj heev li. Nws zoo yam nkaus li tej ntxhiab tsw phem ntawm qhov av nkos qias qias neeg uas tsw iab nqhoob cuag tej toj taug nab uas ntswj lees xwb, tshw phem dhau heev lawm ces yus mas yeej ntuav tsis tseg li. Dhau qhov no lawm, tseem hnov lub suab nrov ploj loog ntawm cov niag dab qw tej nqe Vajluskub, ib lub suab uas zoo nkaus li nrov deb deb tawm paug hauv ntuj tawg tuaj, nrov ntau dhau heev lawm ces ua rau yus mas ib ce tshee na tsis nres li. Txhua txhia qhov chaw ntawm daim av no mas muab tej niag mlom txhua xim tso thoob plaws npaum nkaus li tus duab zaj haus dej, muab daim av tig mus ua ib lub ntiaj teb ntawm tej kev plees kev yi, thaum uas tus vaj ntxwv ntawm cov niag dab mas luag yam lim hiam kawg nkaus li, cuag nkaus li nws lub niag tswv yim ua phem yam tais caus ntxiag ntawd twb raug ua tau tiav hlo lawm. Nyob rau tib lub sij hawm ntawd, tib neeg ces yeej tsis paub hais tias muaj dab tsi tshwm sim li, thiab lawv yeej tsis paub ib qho me me li hais tias tus dab twb muab lawv ua qias vuab tsuab txog qhov uas lawv tsis muaj kev xav li lawm thiab cia li nyo hau swb lawm xwb. Nws cia siab hais tias, nyob rau hauv ib qho poob nqis hav ceev ceev, ces yuav muab txhua yam txog Vajtswv ntxuav tawm tag nrho, thiab yuav rov ua kom dub qias neeg thiab muab Nws tua pov tseg; nws yeej npaj siab rhuav tshem thiab cuam tshuam Nws tes hauj lwm. Nws yuav ua cas cia Vajtswv muaj meej mom sib luag? Nws yuav ua cas cia Vajtswv “cuam tshuam” nws tes hauj lwm nrog rau tib neeg hauv ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv nthuav tawm nws lub ntsej muag phem ntawd mas? Ua cas nws thiaj yuav cia Vajtswv muab nws tes hauj lwm ua kom ntxhov quav niab mas? Ua cas tus niag dab no, chim heev nrog rau txoj kev npau taws, cia Vajtswv los tswj tau nws qhov chaw vaj ntxwv ua hauj lwm nyob rau ntiaj teb mas? Ua cas nws thiaj yuav nyo hau yam txaus siab hlo rau Nws lub hwj chim loj tshaj ntawd mas? Nws lub niag ntsej muag phem phem ntawd twb raug nthuav tawm kom paub hais tias nws zoo li cas lawm, ces kom yus tsis paub yuav quaj los yuav luag hlo li, thiab hais txog nws mas yog ib qho nyuaj kawg nkaus li. Qhov no tseem tsis yog nws lub ntsiab tseem ceeb thiab lod? Twb muaj tus niag ntsuj phem dab tuag, los nws tseem ntseeg hais tias nws mas zoo tshaj plaws yam tsis txaus ntseeg hlo li. Pab niag neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai[2] no! Lawv los rau tib neeg txawj tuag lub ntiaj teb los nrhiav kev kaj siab thiab tsim ib qho teeb meem nrov doog diaj, los do yam ub yam no kom lub ntiaj teb rais mus ua ib qho chaw uas tsis muaj dab tsi nyob ruaj thiab nyob tus thiab kom tib neeg lub siab muaj kev ceeb kev ntshai thiab kev txhawj xeeb, thiab lawv tau muab tib neeg coj los ua si ntau dhau heev lawm ces ua rau lawv lub ntsej muag cia li hloov mus ua tej niag tsiaj nyaum nyob tom tshav tiaj, phem dab tuag tshaj plaws, thiab yeej tsis tshuav ib qho lw ntawm tus tib neeg dawb huv thaum xub thawj nyob rau hauv li lawm. Tshaj qhov ntawd, lawv tseem cav tuav lub hwj chim tswj kav nyob hauv ntiaj teb thiab. Lawv cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm heev kawg ua rau nws cia li yuav luag txav tsis tau mus tom ntej li, thiab lawv muab tib neeg kaw cia khov npaum nkaus li tej phab ntsa tooj thiab hlau. Twb tau tsim ntau qhov kev txhaum loj kawg nkaus thiab ntau qhov kev puas tsuaj, ces lawv tseem yuav cia siab kom tau txais tej yam dab tsi tshaj li kev rau txim thiab lod? Dab thiab cov ntsujplig phem tau dhia ua lwj ua liam hauv ntiaj teb los ntev lawm, thiab tau muab Vajtswv txoj kev xav thiab txoj kev rau siab siv zog cam tseg yam ruaj kawg nkaus uas lawv ces yeej txeem tsis tshab hlo li. Tsiab tiag, qhov no yog ib qho kev txaum ntawm tib neeg uas txawj tuag! Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis ntxhov siab? Ua cas Vajtswv thiaj li yuav tsis npau taws mas? Lawv tau khuam thiab tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm loj heev li: Cas yuav ntxeev siab ua luaj li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (7)

Lus taw qhia:

1. “Nqos” mas yog hais txog tus cwj pwm lim hiam ntawm tus vaj ntxwv ntawm cov dab, uas rhuav tshem tib neeg tag nrho.

2. “Neeg sib tawm tswv yim ua txhaum cai” ces yog tib tsob noob li “ib pab niam neeg nyaum phem.”


Tau ntau txhiab xyoo los lawm uas qhov no yog daim av ntawm txoj kev qias neeg. Nws yog ib qho dub tsuas yam tiv tsis tau kiag li, muaj kev txom nyem loj kawg kiag, dab poj ntxoog mas khiav vig voog qhov txhia chaw, txawj ntxias thiab txawj dag, hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj,[1] ua lim hiam thiab siab phem, tsuj kiag lub niag nroog dab poj ntxoog no thiab cia nws muaj tej niag cev tuag pov pawg lug rau ntawm tej; tus ntxhiab tsw lwj mas puv nkaus daim av thiab nthuav tawm puv nkaus tej huab cua, thiab nws raug zov zoo kawg kiag.[2] Leej twg thiaj pom lub ntiaj teb uas dhau lub qab ntuj ntsuab? Tus dab phem ntawd muab tib neeg lub cev pav ntxeev tis qaib ruaj heev, nws npog nws ob lub qhov muag, thiab muab nws ob daim di ncauj lo khov kho. Tus vaj ntxwv ntawm cov dab tau rhuav tshem qhov ub qhov no los tau ntau txhiab xyoo lawm, los txog ntua rau niaj hnub no, thaum nws tseem zov lub nroog dab no zoo zoo, cuag li nws yog ib lub tsev huab tais rau cov dab uas tsis muaj leej twg yuav nkag mus tau rau li; pab dev zov tsev no, nyob rau tib lub sij hawm ntawd, ntsia qhov muag ci quv tuaj xwb, ntshai rwg tsam Vajtswv tos lawv tsis nco qab ces muab lawv so tawm du lug, tsis cia lawv muaj ib lub chaw rau kev thaj yeeb thiab kev zoo siab li. Cov neeg ntawm ib lub nroog dab zoo li no es yuav ua cas thiaj yuav muaj hnub pom Vajtswv mas? Lawv puas tau nyiam qhov paub zoo thiab kev ntxim hlub ntawm Vajtswv dua li mas? Lawv ho muaj kev txaus siab dab tsi rau tej xwm txheej ntawm tib neeg lub ntiaj teb? Leej twg ntawm lawv ho muaj cuab kav to taub Vajtswv txoj kev xav uas maj nroos ntawd? Tos li ntawd, ces, Vajtswv uas yug los ua neeg tseem nkaum tag nrho: Nyob rau ib lub meem xeeb coj tsaus ntuj nti li lub no, uas cov dab mas siab phem thiab lim hiam heev, yuav ua cas es tus vaj ntxwv ntawm cov dab, tus uas tua neeg yam tsis ntsais muag li, yuav zam tau cia kom muaj ib tug Vajtswv uas txaus hlub, siab zoo, thiab dawb huv ntawd nyob? Nws yuav ua cas npuaj teg thiab qw txais tos qhov kev los txog ntawm Vajtswv? Cov niag qhev no! Lawv pauj kev zoo siab nrog kev ntxub, lawv twb pib saib Vajtswv li yog ib tug yeeb ncuab los ntev lawm, lawv tsim txom Vajtswv, lawv yog cov niag mab qus phem tshaj plaws li, lawv yeej tsis muaj ib qho kev saib taus Vajtswv me me hlo li, lawv huab noj huab haus thiab ua tub sab tub nyiag, lawv plam tag nrho tej kev txawj xav, lawv tawm tsam tag nrho txhua yam kev txawj xav, thiab lawv ntxias cov neeg dawb huv mus rau txoj kev ruam. Tej poj koob yawm txwv ntawm cov neeg txheej thaum ub? Cov thawj coj uas ntxim hlub tshaj? Lawv tag nrho yeej tawm tsam Vajtswv! Lawv tej kev cuam tshuam ua rau tag nrho cov nyob hauv qab ntuj raug tso tseg rau hauv ib qho xwm txheej ntawm txoj kev tsaus ntuj thiab kev kub ntxhov. Kev ywj pheej fab kev ntseeg? Tej cai yam raug cai thiab tej uas pej xeem xav tau? Tag nrho tej no ces yog kev ntxias dag los npog kev txhaum xwb! Leej twg tau cev tes lug txais Vajtswv tes hauj lwm? Leej twg tau muab txoj sia pua kiag los sis ntshav nrog rau Vajtswv tes hauj lwm lawm? Ib tiam dhau ib tiam, los ntawm niam txiv mus rau cov me nyuam, cov tib neeg uas raug ua qhev ces tau muab Vajtswv yuam ua qhev yam tsis muaj kev hwm li—qhov no yuav ua cas thiaj li tsis ntxias kom muaj kev npau taws mas? Txhiab txhiab xyoo ntawm txoj kev ntxub muab coj los txim kiag cia rau hauv lub siab, pua xyoo ntawm tej kev txog kev txhaum muab coj los sau kiag rau ntawm lub siab—yuav ua cas qho no thiaj li tsis tshoov siab kom muaj kev ntxub mas? Pauj kev chim siab rau Vajtswv, muab Nws tus yeeb ncuab ntsaig tawm kom tag, tsis txhob pub nws khiav rau ub rau no ntxiv lawm, thiab tsis txhob pub nws tsim teeb meem raws li nws lub siab nyiam ntxiv lawm! Tam sim no yog lub sij hawm: Tib neeg twb yeej sau zog lawv lub zog los ua ke ntev los lawm, lawv tau muab tag nrho lawv tej zog no thiab them txhua tus nqi rau qhov no, los mus dua rhe lub ntsej muag phem phem ntawm tus dab no thiab cia tib neeg, cov uas tau raug ua rau dig muag lawm, thiab cov uas tau tiv txhua yam kev mob kev ntsaj thiab kev txom nyem, kom sawv tseem hauv lawv lub lav mob los thiab tig kiag lawv lub nrab qaum rau tus dab phem laus laus no. Vim li cas ho yuav tsim tej kev tav kev uas tua tsis tshab no rau Vajtswv tes hauj lwm? Vim li cas ho siv ntau yam kev ntxias dag uas sib txawv los dag Vajtswv cov neeg? Qhov kev ywj pheej tiag thiab tej cai thiab tej yam tib neeg nyiam uas raug kev cai ntawd nyob qhov twg? Txoj kev ncaj ncees nyob qhov twg? Txoj kev kaj siab nyob qhov twg? Kev sov siab ntawd nyob qhov twg? Vim li cas ho siv tej tswv yim ntxias dag los dag Vajtswv cov neeg? Vim li cas ho siv dag zog los caij tsuj qhov kev los ntawm Vajtswv? Vim li cas ho tsis pub Vajtswv ncig mus los yam ywj siab lug rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los? Vim li cas ho caum tua Vajtswv kom txog ntua thaum uas Nws tsis muaj chaw so Nws lub tob hau? Txoj kev sov siab ntawm tib neeg dua twg tag lawm? Qhov kev txais tos ntawm tib neeg dua twg lawm? Vim li cas thiaj tsim muaj tej kev quaj nrhiav yam tag kev cia siab nrho no nyob rau hauv Vajtswv? Vim li cas thiaj cia Vajtswv hu ib zaug tag los ib zaug thiab li no? Vim li cas thiaj yuam Vajtswv kom txhawj txog Nws tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws? Nyob rau hauv lub meem xeeb coj uas tsaus ntuj nti no, vim li cas nws tej niag dev zov tsev uas txaus tu siab ntsuav ntawd ho tsis pub Vajtswv mus los yam ywj siab lug nyob rau hauv lub ntiaj teb uas Nws tsim tawm los?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Hauj Lwm thiab Kev To Taub (8)

Lus taw qhia:

1. “Hais lus iab liam yam tsis muaj laj thawj” yog hais txog tej kev uas dab siv los tsim kev phom sij rau tib neeg.

2. “Zov zoo kawg kiag” qhia hais tias tej kev uas dab siv los tsim txom tib neeg mas lim hiam kawg nkaus, thiab tswj tib neeg loj tshaj plaws li kom lawv tsis tau kev tig cev kiag li.


Ntxwgnyoog muaj koob npe los ntawm kev ntxias dag tib neeg, thiab feem ntau rhawv nws tus kheej ua tus coj thiab tus qauv ntawm txoj kev ncaj ncees. Ntawm kev txhob txwm ua pov hwm kev ncaj ncees, nws tau ua rau tib neeg raug mob, tau nqos lawv cov ntsujplig thiab tau siv txhuas txoj hau kev los ua kom loog, ntxias dag thiab txhib tib neeg. Nws lub hom phiaj yog ua rau kom tib neeg pom zoo thiab ua raws qhov kev coj phem, ua rau kom tib neeg los koom nrog nws tawm tsam Vajtswv txoj kev muaj cai thiab lub hwj chim kav. Txawm li cas los xij, thaum ib tug pom nws cov kev npaj thiab pom qhov phem tsaj plaws, thiab thaum ib tug tsis xav mus rau kev raug tsuj ntxiv thiab raug dag los ntawm nws los sis ua nws li qhev ntxiv mus, los sis raug rau txim thiab rhuav tshem lawm, ces Ntxwgnyoog hloov nws qhov tshwj xeeb yav dhau los thiab dua rhe nws lub ntsej muag cuav tawm thiab nthuav tawm txog nws lub ntsej muag tseeb uas phem, ntxim ntxub thiab nyaum. Nws yuav tsis hlub ib yam dab tsi tshaj kev rhuav tshem txhua tus uas tsis yeem ua raws nws thiab tawm tsam lub zog phem. Txog rau theem no, Ntxwgnyoog yuav tsis tuaj yeem muaj ib qho kev ntseeg siab, kev ntxaus ntseeg; tiam sis, nws qhov kev ntxim ntxub thiab kev phem uas nyob sab hauv qab cov khaub ncaws yaj yuav raug nthuav tawm. Thaum Ntxwgnyoog cov kev npaj raug coj los rau ntawm kev kaj thiab nws qhov tseem ceeb raug nthuav tawm lawm, nws yuav npau taws heev thiab nthuav tawm nws qhov kev nyaum. Tom qab qhov no, nws txoj kev xav ua kom tib neeg raug mob thiab xav nqos tib neeg yuav loj zuj zus tuaj. Qho no vim tias nws npau taws heev thaum tib neeg tau tsim ntawm kev tsaug zog los rau qhov tseeb lawm thiab nws yuav nthuav dav txoj kev siab phem rau tib neeg kom lawv xav tau txoj kev ywj pheej thiab kev kaj thiab dim ntawm lub qhov nkuaj. Nws txoj kev npau taws yog muaj los rau kev tiv thiav thiab txhawb nqa nws qhov kev phem, thiab nws kuj tseem yog ib qho kev nthuav tawm tseeb txog nws tus yeeb yam nyaum.

Nyob rau ntawm txhua txhua yam, Ntxwgnyoog tus cwj pwm nthuav tawm txog nws tus yeeb yam phem. Ntxawm txhua qhov kev ua phem uas Ntxwgnyoog tau ua rau tib neeg—los ntawm nws cov kev rau siab ntxias dag tib neeg yav dhau los kom raws nws, kev quab yuam ntawm tib neeg, kev coj tib neeg mus rau kev ua phem, kev siab phem rau tib neeg tom qab nws qhov tseeb raug nthuav tawm thiab tib neeg tau paub thiab tso nws tseg lawm—tag nrho tej no tsis muaj ib qho twg tsis nthuav tawm txog lub ntsiab tseeb phem ntawm Ntxwgnyoog hlo li, los sis txhawb qhov tseeb tias Ntxwgnyoog tsis muaj feem xyuam rau ib yam zoo twg thiab Ntxwgnyoog yog lub hauv paus ntawm qhov phem txhua yam. Nws cov kev ua txhua yam pov hwm nws tej kev phem, tuav nws qhov kev phem kom muaj mus ntxiv, tawm tsam kev ncaj ncees thiab yam zoo, rhuav cov kev cai thiab kev zoo ntawm tib neeg kev muaj nyob ib txwm. Ntxwgnyoog tej kev ua no yog yam phem rau Vajtswv thiab tej no yuav raug rhuav tshem los ntawm Vajtswv txoj kev npau taws. Txawm tias Ntxwgnyoog muaj nws tus kheej txoj kev npau taws los, nws txoj kev npau taws tsuas yog ib qho kev qhib tawm txog nws tus yeeb yam phem xwb. Qhov muaj qab hau tias vim li cas Ntxwgnyoog thiaj chim thiab npau taws heev yog: Nws cov kev npaj uas hais tsis tau tawm raug nthuav tawm lawm; nws txoj kev npaj kuj tsis tau los yooj yim; nws txoj kev ntshaw thiab xav hloov Vajtswv chaw thiab ua zoo li Vajtswv raug tsoo thiab raug tav kev lawm; nws lub hom phiaj yuav tshwj hwm tib neeg txhua tus tam sim no tsis tshuav ib yam dab tsi li lawm thiab yuav tsis tuaj yeem ua tau tiav kiag li lawm.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb II

Tib Neeg Txoj Kev Sib Qhia rau Txoj Kev Pab Txhawb xws li:

Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev caij tsuj thiab kev tsim txom uas lim hiam txog Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau ua rau muaj ib txoj kev kub ntxhov nyob rau ntawm lub koom haum thoob ntiaj teb. Coob leej ntau tus tib neeg tsis tuaj yeem nkag siab tias vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li yuav mus npau taws ua luaj li nyob rau hauv lawv txoj kev tawm tsam thiab kev ua yeej ncuab rau Vajtswv. Nws yog vim hais tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib pab nom tswv uas ntseeg hais tias tsis muaj Vajtswv—ib txoj kev tswj fwm phem uas tsis sib txig sib luag nyob rau hauv lawv txoj kev ntxub ntxaug qhov tseeb thiab Vajtswv. Thaum pom qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm ntawm tus Vajtswv tseeb lawm, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis ntshai tau li cas, lawv tsis tawm tsam thiab rau txim tau li cas? Nyob rau tiam kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav ntau qhov tseeb tawm, feem ntau yog cov uas nyob rau hauv Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus tau ua rau txhua txoj kev ntseeg thiab pab ntseeg tshee tag nrho. Coob leej ntau tus uas ntseeg tus Tswv twb tau pom lawm tias cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm ntawd yog qhov tseeb lawm, lawv tau lees paub tias qhov no yog Vajtswv lub suab, tias nws yog Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv txhua tus twb tau tig rov qab los rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Haj tseem muaj tib neeg coob tshaj uas tab tom tshaj tawm thiab ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj fwm phem, nrog rau lawv txoj kev tsis nyiam txog Vajtswv thiab qhov tseeb kiag li, yuav ua siab ntev rau qhov hais tias muaj Vajtswv, los sis tso cai rau tshaj tawm qhov tseeb thiab ua tim khawv nyob rau hauv lub ntiaj teb tau li cas? Yog li ntawd Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li tau pib txoj kev caij tsuj thiab kev tsim txom uas lim hiam zaum tas zaum thiab rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Lawv tau ntes cov tib neeg uas tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv yam suav tsis txheeb li, thiab tau txeeb ntau phau ntawv uas theej txog Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv. Txhua txhua hnub Tsoom Fwv Koom Tsam Suav tau ua tib zoo nyeem cov ntawv no, maj mam nkag siab tuaj tias phau ntawv no muaj hwj chim npaum li cas, tias nws cov lus mas yog qhov tseeb, thiab tuaj yeem kov yeej txhua tus tib neeg. Yog li ntawd txawm hais tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yuav ua phem, txiav txim, thiab ua rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas koob puas npe ntau npaum li cas los xij, lawv yeej tsis muaj cuab kav ua kom cov pej xeem paub txog Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv li, los sis lawv yeej tsis txeev hais ib yam dab tsi txog yam uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab nthuav tawm li. Vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li muab ib lub hau los kaw Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv ceev ua luaj li? Vim li cas lawv thiaj li ntshai tsam tib neeg nyeem phau ntawv no? Nws yog vim hais tias Txoj Lus Tshwm Hauv Lub Cev Nqaij Daim Tawv yog Vajtswv cov lus hais, nws yog txoj kev nthuav tawm txog qhov tseeb, thiab qhov kev tshwm sim txog txoj kev kaj tseeb nyob rau Sab Hnub Tuaj! Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntshai heev tsam tias tag nrho lub ntiaj teb yuav pom ntau qhov tseeb uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau muab nthuav tawm, yuav pom tias Vajtswv twb tau tshwm los thiab twb tau pib ua hauj lwm nyob rau Sab Hnub Tuaj lawm, tias tib neeg tus Cawm Seej twb tau tshwm los nyob rau Sab Hnub Tuaj lawm, thiab tias tib neeg txoj kev cia siab nyob rau Sab Hnub Tuaj lawm. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib txoj kev tswj fwv phem uas ua phem tshaj plaws thiab ntxub qhov tseeb tshaj plaws li. Tsis muaj leej twg ntshai qhov uas qhov tseeb los txog rau ntawm tib neeg npaum li no li. Tsis muaj leej twg uas ntshai tsam tias tib neeg yuav lees txais yuav qhov tseeb, thiab Vajtswv yuav kav yam li Vajntxwv nyob rau ntawm tib neeg, thiab Khetos lub teb chaws yuav tshwm los rau hauv ntiaj teb npaum li no li, yog li ntawd thiaj li ua rau lawv ntxhov siab txog lawv lub hom phiaj ntxim ntxub uas tswj tib neeg ntiaj teb thiab kav lub ntiaj teb. Vim li ntawd Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li ua txhua yam los ntes thiab tua Khetos yam lim hiam heev. Lawv siv xov xwm thiab Ees Taws Nev los nthuav kev tshaj tawm txog tus qauv tsis zoo, iab liam cuav, thiab ua kom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus puas koob puas npe. Lawv haj tseem mus txog ntua qhov uas rau siab ntso npaj tub ceev xwm, ua txhua yam li ua tau ntawm lawv lub zog los caij tsuj, ntes, thiab tsim txom cov neeg Vajtswv xaiv lawm thiab. Uas tsis muaj qhov chaw nkaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom li lawm, cov neeg Vajtswv xaiv lawm thiaj li tau khiav tawm mus rau txawv teb chaws—txawm li ntawd los Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tseem cev lawv ob txhais tes tuaj yam ntsiag to rau txawv teb chaws thiab, siv kev nom tswv, kev lag luam, thiab tej kev sawv cev ntawm teb chaws los ua kom qee lub teb chaws nyuaj siab thaum lawv ua txhua yam los quab yuam Cov Ntseeg Vajtswv uas tau khiav dhau ntawm lawv ciam teb mus lawm kom rov qab los rau hauv lub Teb Chaws Suav los ntsib txoj kev lim hiam thiab kev tsim txom. Yam uas haj yam ntxiv ntxub tshaj yog qhov tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav kuj tau ntes thiab tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv no tsev neeg thiab, siv lawv los ua cov hem Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab quab yuam lawv kom ua daim ntawv hla teb chaws thiab mus rau txawv teb chaws mus ua phem rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus uas nyob rau ntau lub teb chaws. Lawv ua txhua yam los siv tej kev sawv cev ntawm teb chaws los dag thiab iab liam cuav rau Cov Ntseeg Vajtswv ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam li cov neeg nrhiav chaw nkaum cuav, ua li ntawd kom nthuav tau tej lus dag thiab tsim tau tej lus xaiv uas ua rau cov pej xeem muaj lub tswv yim tawm tsam Pawg Ntseeg, ua kom Pawg Ntseeg puas koob puas npe, thiab ntxias cov tsoom fwv thiab cov tib neeg txawv teb chaws kom tawm tsam thiab tsis kam txais yuav Pawg Ntseeg thiab muab Cov Ntseeg Vajtswv ntiab tawm mus, kom tiav Tsoom Fwv Koom Tsham Suav lub hom phiaj phem ntawm txoj kev cuam tshuam, kev caij tsuj, thiab kev rhuav tshem Pawg Ntseeg txoj hauj lwm ntawm kev tshaj tawm txoj moo zoo rau txawv teb chaws kom ploj mus. Qhov tseeb ua pov thawj qhia hais tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog Ntxwgnyoog thiab cov dab tsim tawm los uas tsis nyiam qhov tseeb kiag li thiab ntxub Vajtswv—lawv yog cov dab phem uas tsim txom tib neeg thiab noj nqos tib neeg cov ntsuj plig. Tias qhov uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tuaj yeem ua phem heev nyob rau hauv lawv txoj kev caij tsuj, kev tsim txom, thiab tej kev tawm tsam Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ntawd mas yog vim lawv lub ntsiab tseeb phem uas tsis nyiam qhov tseeb kiag li thiab ntxub Khetos.

Qhov Dhau Los: 1. Cov neeg Suav Txoj Kev Cai Tswj Hwm qhia meej meej txog txoj kev ywj pheej ntawm txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv yog ib lub hauv paus ntsiab lus uas hloov pauv tsis tau, nws ua raws li qhov laj thawj thiab ua raws li txoj kev cai. Yog li vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li tawm tsam, txwv, thiab ua txhua yam los rhuav tshem txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg, ua rau cov neeg Suav tsis muaj cai txog txoj kev ywj pheej ntawm txoj kev ntseeg? Vim li cas lawv thiaj li saib cov Ntseeg Vajtswv yam li cov neeg txhaum loj heev, qhov siv kev hloov pauv ntawd txhais hais tias los txwv, tsim txom, thiab haj tseem rau txim rau lawv kom tuag mus thiab?

Ntxiv Mus: 3. Nyob rau hauv phau Vajluskub, Povlauj tau hais tias, “Cia txhua tus nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tej hwj chim siab dua. Vim tsis muaj ib lub hwj chim twg uas tsis yog los ntawm Vajtswv los li: tej hwj chim uas muaj nyob ntawd yog Vajtswv tsa. Yog li ntawd leej twg tawm tsam lub hwj chim, ces yog tawm tsam Vajtswv txoj kev teeb tsa ntag: thiab cov uas tawm tsam yuav tau txais kev teem txim rau lawv tus kheej” (Loos 13:1–2). Kev xyaum ua raws li Povlauj cov lus, yog peb yuav tsum zwm rau tej hwj chim uas tswj kav txhua yam. Tiam sis, tus Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv tau tsim txom txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg thoob plaws lawv zaj keeb kwm li. Lawv yog ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab tsis yog hais tias lawv tsuas tsis tso cai rau peb ntseeg tus Tswv xwb, tiam sis lawv kuj tseem ntes thiab tsim txom cov uas tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv thiab. Yog hais tias peb nyo hau rau tsoom fwv Koom Tsham Suav, es tso tseg tsis ntseeg tus Tswv, thiab tsis tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv lawm, ces peb yuav tsis yog tuaj Ntxwgnyoog tog tawm tsam thiab tig peb lub nraub qaum rau tus Tswv lod? Kuv yeej xav qhov no tsis tawm tiag tiag li hais tias: Kuv yuav tsum tau ua dab tsi kom mus raws li tus Tswv lub siab nyiam nyob rau hauv tej teeb meem ntawm tej hwj chim tswj kav?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No