3. Nyob rau hauv phau Vajluskub, Povlauj tau hais tias, “Cia txhua tus nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tej hwj chim siab dua. Vim tsis muaj ib lub hwj chim twg uas tsis yog los ntawm Vajtswv los li: tej hwj chim uas muaj nyob ntawd yog Vajtswv tsa. Yog li ntawd leej twg tawm tsam lub hwj chim, ces yog tawm tsam Vajtswv txoj kev teeb tsa ntag: thiab cov uas tawm tsam yuav tau txais kev teem txim rau lawv tus kheej” (Loos 13:1–2). Kev xyaum ua raws li Povlauj cov lus, yog peb yuav tsum zwm rau tej hwj chim uas tswj kav txhua yam. Tiam sis, tus Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv tau tsim txom txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg thoob plaws lawv zaj keeb kwm li. Lawv yog ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab tsis yog hais tias lawv tsuas tsis tso cai rau peb ntseeg tus Tswv xwb, tiam sis lawv kuj tseem ntes thiab tsim txom cov uas tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv thiab. Yog hais tias peb nyo hau rau tsoom fwv Koom Tsham Suav, es tso tseg tsis ntseeg tus Tswv, thiab tsis tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv lawm, ces peb yuav tsis yog tuaj Ntxwgnyoog tog tawm tsam thiab tig peb lub nraub qaum rau tus Tswv lod? Kuv yeej xav qhov no tsis tawm tiag tiag li hais tias: Kuv yuav tsum tau ua dab tsi kom mus raws li tus Tswv lub siab nyiam nyob rau hauv tej teeb meem ntawm tej hwj chim tswj kav?

Lus Teb:

Povlauj tau hais tias: “Cia txhua tus nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tej hwj chim siab dua. Vim tsis muaj ib lub hwj chim twg uas tsis yog los ntawm Vajtswv los li: tej hwj chim uas muaj nyob ntawd yog Vajtswv tsa. Yog li ntawd leej twg tawm tsam lub hwj chim, ces yog tawm tsam Vajtswv txoj kev teeb tsa ntag: thiab cov uas tawm tsam yuav tau txais kev teem txim rau lawv tus kheej” (Loos 13:1–2). Vim hais tias Povlauj tau hais cov lus no lawm, coob leej ntau tus uas ntseeg tus Tswv thiaj li xav hais tias cov nom tswv yog Vajtswv tsa, thiab tias mloog lawv lus yog mloog Vajtswv lus. Ib txhia haj tseem xav hais tias txawm cov nom tswv yuav ua txhua yam los thaiv thiab txwv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv los xij, tib neeg tseem yuav tsum mloog lawv lus, thiab tias qhov tawm tsam lawv yog tawm tsam Vajtswv. Tej kev xam pom zoo li no puas yog? Tej kev xam pom ntawd puas mus raws li Vajtswv lub siab nyiam? Tseeb tiag, txij li Tiam Muaj Kev Cai los txog rau Tiam Hmoov Hlub, Vajtswv yeej tsis hais tias tib neeg yuav tsum zwm rau tej hwj chim uas zoo li ntawd li. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai mas, cov neeg Yixayees cov yeeb ncuab yog falaus ntawm lub Teb Chaws Iziv xwb; nws yog tus uas tuav lub hwj chim. Thiab Vajtswv tau ua dab tsi rau nws? Thaum nws txwv tsis pub cov neeg Yixayees tawm ntawm lub Teb Chaws Iziv mus, Vajtswv tau tso kaum yam kev puas tsuaj los rau nws. Yog hais tias nws tsis tau tso cov neeg Yixayees mus, ntshe Vajtswv twb rhuav nws pov tseg lawm. Thaum cov tub rog Iziv tab tom caum cov neeg Yixayees, tus Hiav Txwv Liab tau faib ua ob sab, thiab tom qab ntawd nws tau nphau los nyab thiab rhuav cov tub rog uas tab tom caum ntawd pov tseg. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, txhua tus vajntxwv phem uas tawm tsam Vajtswv thaum kawg raug Vajtswv rhuav pov tseg lawm. Tam sim no cia peb saib nyob rau Tiam Hmoov Hlub uas hais tias: Vim li cas tus Tswv Yexus thiaj li tau mus rau tom teb chaws moj sab qhua thiab mus nrog tib neeg nyob qhuab qhia, dua li qhuab qhia nyob rau hauv tej tuam tsev? Vim hais tias cov nom tswv thiab cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg txhua tus puav leej tawm tsam Vajtswv thiab txhua tus puav leej ua yeeb ncuab rau tus Tswv, qhov no ua rau tus Tswv Yexus tsis muaj kev xaiv lawm thiaj li tau qhuab qhia nyob rau ntawm teb chaws moj sab qhua thiab ntawm tib neeg. Yog hais tias tus Tswv Yexus cov thwj tim mloog cov nom tswv lus lawm, lawv puas tseem yuav raws Nws qab? Thiab Nws puas tseem yuav qhuas lawv? Txhua yam no tsim nyog qhia txog cov uas ntseeg tus Tswv tiag tiag raws li yam uas lawv ua rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov nom tswv kom ua tau raws li Vajtswv lub siab. Yog hais tias tib neeg tau ntseeg tus Tswv tau ntau xyoo lawm, tiam sis tseem tsis tuaj yeem lees paub tias tej hwj chim uas zoo li ntawd yog Vajtswv cov yeeb ncuab thiab no, cov tib neeg no puas to taub Vajluskub tiag tiag? Thiab lawv puas paub tus Tswv tiag tiag? Qhov uas coob leej ntau tus tib neeg tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab tsis tuaj yeem pom tej no tias tej no zoo li cas tiag tiag ntawd yog vim hais tias lawv tsis paub tias xyov yuav ua li cas tom qab uas nyeem Povlauj cov lus hauv phau Vajluskub no tag lawm. Ib txhia tib neeg haj tseem ntseeg hais tias kev mloog cov nom tswv lus yog kev mloog tus Tswv lus, thiab tias kev tawm tsam thiab tawv nyom tej hwj chim no yog tawv nyom Vajtswv txoj kev teeb tsa thiab coj kev teem txim los rau lawv tus kheej xwb. Tej kev xam pom zoo li no tsis yuam kev kiag li lod? Tej kev xam pom ntawd tsis yog ib txoj kev to taub yuam kev thiab kev tawm tsam Vajtswv uas loj heev lod? Tej no yog tej kev xam pom yuam kev uas ua rau tib neeg paub tsis meej thiab rhuav tshem tib neeg!

Peb txhua tus puav leej paub tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib pab nom tswv uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv—thiab qhov chaw twg uas kev ntseeg tias tsis muaj Vajtswv muaj hwj chim, ces qhov ntawd Ntxwgnyoog muaj hwj chim thiab. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yeej ib txwm saib Vajtswv yam li yeeb ncuab. Lawv txoj kev ua rau Khetos qhov kev tshwm sim thiab txoj hauj lwm yog, “Yuav Tsis Thim Tub Rog Kom Txog Rau Thaum Txoj Kev Tshem Tawm Tiav Log.” Lawv yuav tsis tsum kom txog ntua thaum lawv ntsia tau Khetos rau saum tus ntoo khaub lig. Txij li thaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau los muaj hwj chim lawm, lawv tau tab meeg tsis lees paub, teem txim, thiab tuam mom Vajtswv. Kev Ntseeg Vajtswv tau tsaug muab hu ua xia tsaum, ntau phau Vajluskub tau raug muab sau coj mus hlawv xws li xia tsaum cov ntaub ntawv, thiab tej pab pawg ntawm sab kev ntseeg tau raug tsim txom thiab caij tsuj vim yog xia tsaum tej koom haum xwb. Tshwj xeeb yog, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau caij tsuj, ntes, thiab tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv uas ntseeg tus Vajtswv tseeb thiab cov uas tshaj tawm thiab ua tim khawv rau Vajtswv yam lim hiam heev, ua rau lawv raug txoj kev lim hiam thiab kev tsim txom phem heev uas ua rau coob leej ntau tus raug mob raug kheeg. Haj tseem muaj ib txhia tuag los ntawm txoj kev yuam cai uas lawv tau raug thiab. Vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li yuav ua yeeb ncuab ua luaj li rau Khetos, thiab vim li cas lawv thiaj li tsim txom cov uas ntseeg tus Vajtswv tseeb? Lawv lub hom phiaj yog dab tsi? Yam uas lawv ntshai tshaj plaws yog qhov hais tias cov neeg Suav yuav pib ntseeg thiab raws Vajtswv qab. Lawv ntshai tsam tias tib neeg yuav caum qhov tseeb thiab raug Vajtswv cawm tau—uas yuav tsis muaj leej twg seem rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav muab ua qhev, tsis muaj leej twg ua dej num rau lawv lawm. Vim li ntawd, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj fwm phem thiaj li maj nrawm nroos rhuav tshem Khetos, siv txhua txoj kev ntawm lawv txoj kev rhuav tshem los ua phem thiab tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv yam cia siab tias yuav tshem tau Vajtswv txoj hauj lwm tawm mus, rhuav tshem txoj kev ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg kom ploj mus, thiab tig kom lub Teb Chaws Suav dhau los ua ib daim av uas tsis muaj Vajtswv, kom Tsoom Fwv Koom Tsham Suav phem txoj kev tswj kav phem yuav kav mus ib txhis thiab tsis hloov pauv li nyob rau hauv lub Teb Chaws Suav. Qhov no ua pov thawj qhia tias tsis muaj leej twg hauv ntiaj teb no uas tsis nyiam qhov tseeb thiab ntxub Vajtswv dua li Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj fwm phem, uas tsis zoo kiag li. Lawv yog ib pab dab phem uas tawm tsam Vajtswv! Qhov chaws twg uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav kav, ces qhov ntawd Ntxwgnyoog kav thiab! Yog li ntawd thaum peb tsis kam txais yuav Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tig peb lub nraub qaum rau lawv, qhov no tsis yog mus raws li Vajtswv lub siab nyiam lod?

Tseeb tiag, qhov no tus Tswv Yexus twb tau muab nthuav tawm ntev los lawm uas hais tias: “Nov yog ib tiam neeg phem(Luka 11:29). “Thiab qhov no yog txoj kev teem txim, es txoj kev kaj thiaj li los rau hauv lub ntiaj teb, tiam sis tib neeg nyiam txoj kev tsaus ntuj dua li txoj kev kaj, vim lawv tej dej num yog kev phem xwb(Yauhas 3:19). Vajluskub hais tias, “Lub ntiaj teb tag nrho nyob hauv txoj kev lim hiam(1 Yauhas 5:19). Tus Tswv Yexus tau qhia tshwm ncaj qha txog lub ntsej muag tseeb thiab lub hauv paus ntawm lub ntiaj teb txoj kev tsaus ntuj thiab kev phem. Txhua tus tib neeg ntiaj teb raug Ntxwgnyoog haub ntxias, tsis ua siab ntev rau qhov muaj Vajtswv thiab qhov tseeb. Nyob rau ntawm zej zog sab kev lig kev cai ntseeg mas, tsis muaj leej twg muaj cuab kav tab meeg ua tim khawv rau Vajtswv txoj kev yug los ua neeg nyob rau hauv pawg ntseeg li, lawv haj yam tsis muaj cuab kav ua tim khawv rau ntau qhov tseeb uas Khetos tau nthuav tawm tsis hais nyob rau hauv pawg ntseeg los sis ntawm tib neeg. Nyob rau hauv txhua pab ntseeg, cov tib neeg uas raug tshawb pom tias ua tim khawv rau tus Khetos ntawm lub cev nqaij daim tawv raug ntes thiab raug teem txim—lawv raug ntiab tawm ntawm pawg ntseeg mus, thiab haj tseem muab cob rau cov nom tswv thiab. Cov tib neeg ntiaj teb no tsis tau mus txog rau qhov siab tshaj plaws ntawm txoj kev phem lod? Qhov uas txhua txhia qhov chaw hauv lub ntiaj teb nrov nroog qee txog kev tsis lees paub Vajtswv, kev tsis lees paub qhov tseeb, thiab kev teem txim rau Khetos ntawd, qhov no tsis yog vim cov hwj chim phem, tsis zoo uas tawm tsam Vajtswv uas tuav lub ntiaj teb lod? Rov tig saib mus rau ob txhiab xyoo dhau los: Tsis ntev xwb Nws twb tau yug los lawm, ces tus Tswv Yexus tau raug tsoom fwv Loos raws tua; thaum tab tom ua hauj lwm thiab tshaj tawm txog txoj kev, Nws tau raug cov thawj coj ntawm cov neeg Yudais koom tes nrog rau cov nom tswv Loos muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig; thiab thaum muaj neeg tshaj tawm Nws txoj moo zoo rau hauv lub Teb Chaws Suav, lawv los kuj raug tsoom fwv Suav txoj kev teem txim thiab kev tawm tsam ib yam nkaus li thiab—yeej tsis muaj leej twg paub tias cov tub ntxhais xa txoj moo zoo hauv lub Teb Chaws Suav raug tsim txom thiab raug tua coob npaum li cas lawm. Tom qab uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau los muaj hwj chim lawm, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau ntes thiab tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv yam suav tsis txheeb li. Cov npe yeej muaj txuas ntxiv mus li. Qhov tseeb no qhia txog dab tsi? Vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li ntxub cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv ua luaj li? Vim li cas txhua txhua tiam ntawm Cov Ntseeg Vajtswv thiaj li raug txoj kev tsim txom phem heev zoo li no? Vim li cas qhov tseeb thiaj li pheej raug tib neeg tsis kam txais yuav thiab teem txim rau tas li xwb? Vim li cas thiaj li tsis tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam nyob rau hauv ntiaj teb thiab thoob plaws txhua haiv neeg hauv ntiaj teb? Nws yog vim hais tias tag nrho lub ntiaj teb nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm, uas yog tus phem, vim hais tias Ntxwgnyoog lub hwj chim phem tuav lub hwj chim hauv ntiaj teb, thiab tag nrho tej ntawd puav leej yog tej kev tswj fwm kev nom kev tswv uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv tawm tsam Vajtswv; Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj fwm, yog tus qauv ntawm Ntxwgnyoog lub hwj chim phem kiag ntag. Nws yog qhov no uas tau coj tib neeg ntiaj teb mus rau txoj kev phem tshaj plaws thiab kev tsaus ntuj nti. Qhov no yog ib txoj kev lees paub qhov tseeb! Tiam sis vim yog Povlauj cov lus uas hais tias—“Cia txhua tus nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tej hwj chim siab dua”—ib txhia tib neeg thiaj li ntseeg tias kev mloog cov nom tswv lus yog kev mloog Vajtswv lus. Cia peb nug koj qhov no hais tias: Thaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj fwm thaiv thiab txwv peb txoj kev ntseeg thiab kev pe hawm Vajtswv lawm, peb tseem yuav tsum mloog lus thiab lod? Thaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntes thiab tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv, quab yuam lawv kom sau ntawv lees txim hloov dua siab tshiab, ua kom lawv tsis lees paub Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv, thiab haj tseem yuam lawv kom foom phem thiab tuam mom Vajtswv thiab, peb puas tseem tuaj yeem mloog lus? Thaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis tso cai rau peb tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv, thaum lawv quab yuam peb kom muab tus Tswv thiab peb cov ntseeg muag tawm, los ua lawv cov neeg pab ua phem thiab ua cov dev raws nqaij, peb puas tseem tuaj yeem mloog lus? Yog hais tias peb mloog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj fwm phem lus lawm, peb yuav tsis yog tuaj Ntxwgnyoog tog, tawm tsam thiab ntxeev siab rau Vajtswv lod? Cia peb rov qab saib Povlauj cov lus dua uas hais tias: “Cia txhua tus nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tej hwj chim siab dua,” “Yog li ntawd leej twg tawm tsam lub hwj chim, ces yog tawm tsam Vajtswv txoj kev teeb tsa ntag: thiab cov uas tawm tsam yuav tau txais kev teem txim rau lawv tus kheej.” Cov lus zoo li no puas tsim nyog xyaum ua raws? Cov lus ntawd puas raws li qhov tseeb? Puas yog Povlauj tsis tuaj yeem pom tiam uas tsaus ntuj thiab phem no tias nws zoo li cas tiag tiag? Povlauj los kuj tau raug ntes thiab raug kaw vim txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo ib yam nkaus thiab. Tsim nyog hais lawm tias, nws yuav tsum haj yam muaj peev xwm pom lub ntsiab tseeb ntawm Ntxwgnyoog txoj kev phem tej hwj chim kom meej dua peb, tiam sis nws tseem hais cov lus ntawd thiab—tsis txaus ntseeg li!

Peb txhua tus yuav tsum paub tias qhov Vajtswv tso cai rau Ntxwgnyoog los ua lwj liam rau tib neeg ntiaj teb thiab qhov Nws tso cai rau Ntxwgnyoog tus dab phem los tuav lub hwj chim hauv ntiaj teb ntawd yog Vajtswv lub tswv yim thiab tej kev npaj tseg xwb. Vajtswv txoj kev cawm tib neeg ntiaj teb qhov tseem ceeb yog ua kom kov yeej Ntxwgnyoog, thiab ua kom cov uas raug Ntxwgnyoog muab ua lwj luam tag lawm mloog lus thiab pe hawm Vajtswv. Tsuas yog thaum ntawd xwb Ntxwgnyoog thiaj li yuav swb thiab poob ntsej muag, thiab thaum kawg nws txoj hmoo raug ntaus cim rau lawm. Yog li ntawd, thaum Vajtswv tso cai rau Ntxwgnyoog los siv hwj chim thiab ua kom tib neeg ntiaj teb lwj liam ntawd, Nws lub siab nyiam yog ua kom tib neeg ntiaj teb muaj txoj kev thoob tsib to nrog txog Ntxwgnyoog, kom pom tshab plaws Ntxwgnyoog lub ntsiab tseeb, kom tib neeg thiaj li yuav tsis nyiam Ntxwgnyoog kiag li, thiab tig lawv lub nraub qaum rau Ntxwgnyoog xwb; tiam sis Vajtswv yeej tsis tau hais kom tib neeg mloog Ntxwgnyoog lus, thiab Nws haj yam tsis tau hais tias kev tawm tsam ib txoj kev tswj fwm phem twg yuav coj kev teem txim los rau yus tus kheej xwb. Yog li ntawd raws li qhov Povlauj xam pom mas, puas yog txhua txhua tiam ntawm cov neeg dawb huv uas raug cov tsoom fwv phem raws tua thiab tsim txom, thiab haj tseem raug tua vim tus Tswv ntawd, coj kev teem txim los rau lawv tus kheej xwb vim lawv tawm tsam tej hwj chim kav? Qhov tseeb txog txoj kev raug kaw ntawm txhua txhua tiam ntawm cov neeg dawb huv tsis yog ib co lus tim khawv uas zoo thiab nrov heev rau tus Tswv lod? Raws li qhov Povlauj xam pom mas, cov neeg dawb huv uas raug ntes thiab haj tseem raug tua ntawm txhua txhua tiam no tsis yog ib co lus tim khawv uas zoo—qhov ntawd tsuas yog lawv coj kev teem txim los rau lawv tus kheej xwb vim lawv tawm tsam cov nom tswv. Yog li hais txog qhov ntawd, puas yog txoj kev txom nyem uas Povlauj raug kaw vim txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo ntawd kuj tsis muaj qab hau dab tsi li thiab? Yog li ntawd vim li cas Povlauj thiaj li ua tim khawv txog txoj kev txom nyem uas nws tau raug rau lwm tus? Qhov no tsis yog ib txoj kev sib cov nyom lod? Peb txoj kev ntseeg tus Tswv thiab peb txoj kev tshaj tawm thiab kev hais lus tim khawv rau tus Tswv txoj moo zoo ntawd yog Ntuj Ceeb Tsheej txib los thiab lub ntiaj teb lees paub; tib lub sij hawm ntawd, Ntxwgnyoog cov tsoom fwv yuav tsis tsum kom txog ntua thaum tau tsim txom Cov Ntseeg Vajtswv yam lim hiam heev, los tav txoj kev tshaj tawm txog Vajtswv txoj hauj lwm txoj moo zoo thiab cheem Vajtswv lub siab nyiam kom tsis txhob ua kom tshwm sim—uas muab lawv lub ntsiab tseeb uas phem, ib lub ntsiab tseeb uas tsis nyiam qhov tseeb kiag li thiab ua yeeb ncuab rau Vajtswv nthuav tawm tag nrho. Thaum tib neeg raug Ntxwgnyoog cov tsoom fwv tsim txom yam lim hiam heev vim qhov kev txhawb nqa txoj kev tseeb thiab kev tshaj tawm thiab kev ua tim khawv rau tus Tswv txoj moo zoo lawm, lawv raug tsim txom txhawm rau txoj kev ncaj ncees, thiab tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyog tus Tswv qhuas li. Yog li ntawd yuav ua li cas hais tau hais tias lawv coj kev teem txim los rau lawv tus kheej? Tus Tswv Yexus tau hais ib zaug meej meej hais tias, “Tau koob hmoov ces yog lawv cov uas raug tsim txom rau txoj kev ncaj ncees: rau qhov lawv li yog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej(Mathai 5:10). Puas yog hais tias Povlauj tsis paub txog tus Tswv Yexus cov lus no? Cov lus uas Povlauj tau hais meej lawm tias cov nyom nrog rau tus Tswv Yexus cov lus. Cov lus ntawd yeej tsis haum rau qhov tseeb, thiab tsis tuaj yeem ua tau lub hauv paus ntawm peb tej kev ua li. Vajtswv tau tsim peb los, thiab peb yog Vajtswv li, yog li ntawd qhov ntawd yog Ntuj Ceeb Tsheej txib los thiab lub ntiaj teb lees paub lawm tias peb yuav tsum mloog Vajtswv lus txhua yam thiab ua raws li Vajtswv lub hwj chim xwb!

Qhov Dhau Los: 2. Txij li thaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau los muaj hwj chim, lawv tau tsis tso tseg lawv txoj kev tsim txom txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg li. Tshwj xeeb yog, lawv txoj kev txwv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nruj zuj zus. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis yog hais tias tsuas siv this vis, xov thooj cua, ntaub ntawv xov xwm, ees taws nev thiab lwm yam xov xwm los hais lus phem, nkaug thiab rhuav tshem Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub koob lub npe xwb, tiam sis kuj tau ntes Pawg Ntseeg ntawd cov tswv cuab rau ub rau no, ua rau cov Ntseeg Vajtswv ntau tus tau raug kaw thiab raug rau txim yam lim hiam heev, thiab haj tseem raug rau txim kom tuag mus thiab. Vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiaj li yuav hnyav ua luaj li?

Ntxiv Mus: 1. Nej ua tim khawv hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj lawv lub hauv paus nyob rau hauv Khetos qhov kev tshwm sim thiab tes dej num nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis tus Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv thiab cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg ntawd teem txim rau koj yam li ib txoj kev ntseeg yuam kev thiab yam li xia tsaum. Yog li ntawd peb yuav ua li cas muaj kev thoob tsib to nrog txog yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg hais?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No