1. Nej ua tim khawv hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj lawv lub hauv paus nyob rau hauv Khetos qhov kev tshwm sim thiab tes dej num nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis tus Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv thiab cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg ntawd teem txim rau koj yam li ib txoj kev ntseeg yuam kev thiab yam li xia tsaum. Yog li ntawd peb yuav ua li cas muaj kev thoob tsib to nrog txog yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg hais?

Tej Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Hauv Cov Lus Qhuab Qhia Los thiab Kev Sib Qhia Tawm Los Ua Tej Lus Hais Txog:

Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib pawg nom tswv ua noj ua haus uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv. Lawv puas ntseeg Vajtswv? Tsis ntseeg. Lawv ntseeg leej twg xwb? Lawv ntseeg Maj, tus thawj coj ntawm kev cai ntseeg Ntxwgnyoog. Ces Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txawm yog kiag Cov Ntseeg Ntxwgnyoog. Raws ib txwm keeb, kev cai ntseeg Ntxwgnyoog muaj kev ntxub, tawm tsam thiab rau txim rau pawg ntseeg Vajtswv heev tshaj plaws. Cia peb saib rov qab mus rau yav dhau los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav. Ntawm qhov kev rhawv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, lawv tau pe hawm thiab hwm Maj Cov Ntawv Tshaj Tawm Koom Tsam Suav. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog cov tsis ntseeg Vajtswv. Lawv tsis lees paub Vajtswv, lawv pe hawm Ntxwgnyoog thiab Maj, tus vaj ntxwv ntawm cov dab phem, lawv muab Maj cov lus los ua qhov tseeb, yog li ntawd nws thiaj yog ib qhov tias lawv tau tawm tsam Vajtswv thiab rau txim rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yeej ib txwm rau txim rau Kev Ntseeg Vajtswv tias yog ib qho kab ke teev ntuj thiab rau Vajluskub tias yog “ntau ntawv ntawm cov ntseeg.” Koj xav li cas rau qhov no? Nyob rau koj sab muag, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib lub koom haum zoo li cas? Yog ib lub koom haum zoo los tsis zoo? Yog tias koj twb pom tej ntawd meej lawm, koj yuav ib txwm paub tias yuav ua li cas rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav li kev tsis ncaj ncees, kev tsis ncaj thiab kev ntxias dag. Tam sim no cia peb los saib lub luag hauj lwm lub ntiaj teb txoj kev ntseeg tau muaj rau tes hauj lwm ntawm Vajtswv. Lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg tau tshwm sim los ntawm Vajtswv li tes hauj lwm, tiam sis txhua zaus Vajtswv tau ua tiav ib theem tes hauj lwm tshiab, lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg tau los ib lub luag hauj lwm tawm tsam Vajtswv, thiab nws cov thawj coj maj mam rais ua cov neeg tawm tsam Vajtswv. Nyob rau thaum kawg ntawm Tiam Muaj Kev Cai, piv txwv li, thaum tus Tswv Yexus tau tshwm thiab ua Nws tes hauj lwm, cov thawj coj ntawm txoj kev cai Yudais ntau leej ua txhua yam los tawm tsam thiab rau txim Nws, thiab thaum kawg lawv thiaj tau muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum tshaj tawm tus Tswv Yexus txoj moo zoo kev cawm dim, cov neeg caum raws ntau leej ntawm txoj kev cai Yudais tsis lees txais tus Tswv Yexus; txawm yog niaj hnub nim no, lawv tseem tawm tsam qees thiab rau txim rau tus Tswv Yexus. Qhov no tsis yog tseeb los? Thaum lub sij hawm kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim thiab tab tom ua Nws tes hauj lwm. Nws tau nthuav tawm ntau qhov tseeb thiab tau pib nyob rau Tiam Vajtswv Los Kav. Tag nrho cov kev cai ntseeg tau tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, zoo li txoj kev cai Yudais tau tawm tsam thiab rau txim rau tus Tswv Yexus. Lawv yeej tsis tuaj yeem tos taus yuav ntia Khetos, tus nthuav tawm qhov tseeb, rau saum tus ntoo khaub lig. Qhov tseeb no qhia tias lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg tawm tsawm Vajtswv thiab nyob rau hauv kev tswj hwm ntawm cov tawm tsawm Khetos. Yog li niaj hnub nim no, thaum koj pom Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg rau txim rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tias yog kev ntseeg cuav, koj puas tuaj yeem pom tias qhov no yog dab tsi rau dab tsi tiag tiag?

—Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No

Tsuas yog ib qho “xie jiao” xwb puas yog? Yam tsis muaj lus noog kiag li, nws tsis yog hais txog ib qho kev cai ntseeg tseeb. Kev cai ntseeg tseeb yog tshwm los ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv, tiam sis xie jiao yuav tawm tsam txoj hau kev tseeb, nws yog ib qho khoom tshwm sim ntawm tib neeg txoj kev dag uas yog los ntawm Ntxwgnyoog thiab ntau tus ntsujplig phem—ntawm qhov no yeej tsis muaj lus noog kiag li. Tsis muaj tus yam ntxwv los sis pab pawg twg tsim nyog los sis muaj cai los txhais ib txoj kev cai ntseeg tias yog xie jiao los sis qhov tseeb, vim kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg yog kev puas tsuaj ntawm qhov tseeb. Tsuas yog Khetos xwb thiaj yog qhov tseeb, txoj kev, thiab txoj sia, thiab xie jiao tsuas tuaj yeem raug txiav txim raws cov lus ntawm Vajtswv xwb. Yog tsis muaj Vajtswv cov lus ua lub hauv paus, txawm yog ib qho kev txiav txim zoo li cas los yeej tsis raug. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib txoj kev cai ntseeg Ntxwgnyoog, xie jiao—nws yim huab tsis tsim nyog raug rau txim rau txoj kev ntseeg tseeb. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yeej ib txwm rau txim rau Kev Ntseeg Vajtswv tias yog xie jiao, thiab tau rau txim rau ntau pawg ntseeg Vajtswv tias yog xie jiao, nov yog kev ruam tiag tiag. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntxub qhov tseeb thiab Vajtswv tshaj, thiab nws kuj tseem rau txim rau tej yam phem thiab tej kev cai ntseeg tseeb tias yog xie jiao. Kev cai ntseeg qub yog dab tsi, thiab xie jiao yog dab tsi? Yog muab hais kom meej, txhua pawg ntseeg uas ntseeg ntawm tus Vajtswv tseeb tiag yog kev cai ntseeg qub; txhua txoj kev cai ntseeg ntawm cov vajtswv cuav, cov ntsujplig phem, Ntxawgnyoog thiab cov dab phem yog xie jiao; thiab txhua tus tshaj tawm lus tawm tsam Vajtswv thiab tej kev yuam kev xws li kev ntseeg tias tsis muaj Vajtswv thiab kev ntseeg tias tsis muaj tus tsim yog xie jiao. Raws li qhov paub thoob lub qab ntuj khwb, Pawg Ua Noj Ua Hau Tsoom Fwv Koom Tsham raug tsim los ntawm Maj uas yog tib neeg Ntsawsmanis. Maj yog Cov Ntseeg Ntxwgnyoog uas tau lees tias yog tus Ntxwgnyoog phem. Pawg Ua Noj Ua Hau Tsoom Fwv Koom Tsham, uas tsim los ntawm tus zoo li dab phem no, yuav ua cas yog kev cai ntseeg qub tau? Pawg Ua Noj Ua Hau Tsoom Fwv Koom Tsham yeej ib txwm txhawb nqa kev sawv tawm tsam phem. Lawv yog cov neeg tua tsiaj ntawm tib neeg thiab cov neeg phem uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv. Hauv Kev Tshaj Tawm Txoj Cais Suav Liab, Maj tau hais tias, “Tus neeg tua tsiaj nyob hauv Yuslauv—tus neeg tua tsiaj ntawm kev cai Suav Liab.” Niaj hnub nim no, tus neeg tua tsiaj no tau tshwm nyob hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav. Pom meej tau tias pab pawg sab xis ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog tus txha ntawm xie jiao. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tseem phem tshaj Maj tus rhawv txoj kev cai uas tab meeg lug lees tias yog tus Ntxwgnyoog phem; Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis kav hais zoo li ntawd. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav mas tshaj lij rau kev hloov tej kev tseeb thiab hloov qhov dub kom dawb, yog tus loj ntawm kev dag, kev ntxias thiab kev ua phem thuam kev txhaum, tuaj yeem hloov qhov yog kom tsis yog, mus rau qhov phem, thiab hloov kev phem kom zoo. Pom meej tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav mas phem thiab yog pab pawg sab xis, nws tau txia ua qee yam zoo thiab ncaj ncees thiab ua txhua yam uas nws tuaj yeem kom tus kheej zoo, muaj meej thawb, thiab yog. Nov yog tej hau kev uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau ib txwm siv. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog tus loj ntawm kev ua phem uas thuam kev txhaum. Tsis muaj ib yam dab tsi hauv lub qab ntuj no tshaj lij tshaj kev ntxias dag, cuab ntxiab, kev ua si, kev ua qias vuab tsuab, thiab kev tua tib neeg ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav lawm. Tsuas yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav xwb thiaj tuaj yeem txhais txoj kev cai ntseeg qub tias yog xie jiao—tiam sis tseeb tiag, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntag thiaj yog xie jiao, cov neeg phem uas Ntseeg Ntxwgnyoog ntawm tiam kawg, tus hnav khaub ncaws yaj zas xim ntawm cov dab phem, tus phem tshaj hauv lub qab ntuj kwb thiab pab pawg sab xis txawj dag thiab yog koom haum phem. Nov yog tej kev tseeb uas pom tau thiab yeej tsis muaj ib qho me me yuam kev kiag li!

Tsis tas li ntawd, tsis hais ib txoj kev cai ntseeg los sis ib pawg ntseeg twg yog xie jiao los tsis yog yuav tsum ntsuas los ntawm txhua tus nrog rau txoj kev ntseeg thiab txhua tus tib neeg ntawm lub ntiaj teb raws li qhov zoo hauv lub qab ntuj khwb—tsuas yog li no thiaj li ncaj ncees. Kev txiav txim tias tej kev ntseeg twg yog xie jiao los ntawm tej kev cai lij choj uas yog los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav xwb mas yog qee yam uas siv tsis tau. Vim yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tiag tiag tsis ntseeg tias muaj Vajtswv, vim txhua tus yeej tsis lees paub txog Vajtswv txoj kev muaj nyob, thiab yeej tsis paub Vajtswv, thiab vim nws tawm tsam Vajtswv, nws yog tus yeeb ncuab ntawm Vajtswv, vim li ntawd tsis tsim nyog los muab lus txiav txim teb teeb meem ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv, nws yuav ua cas tsim nyog los rau txim rau ib pawg ntseeg twg uas ntseeg Vajtswv los sis pawg ntseeg twg. Qhov tseeb tiag, kev ntseeg tias tsis muaj Vajtswv thiab kev cai lij choj ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yuav ntaus cim rau txhua pab ntseeg Vajtswv los sis txhua pawg ntseeg tias yog xie jiao, tsis hais Kev Ntseeg Vajtswv thiab lwm pab kev cai ntseeg. Nws kuj tseem kos cim rau phau Vajluskub tias yog phau ntawv ntawm xie jiao thiab. Nov yog tej kev tseeb uas pom tau. Txij kiag thaum tau txais lub hwj chim hauv Suav Teb, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau siv ntau txoj hau kev lim hiam los txwv, los quab yuam, thiab caij tsuj cov ntseeg Vajtswv thiab txeeb lawv txoj kev ywj pheej ntawm kev ntseeg. Nws siv pej xeem kev xam pom thiab kev nom tswv thiab tej kev cai lij choj los nyem ntau pawg ntseeg, los hem cov ntseeg Vajtswv, thiab los tav tib neeg li kev pe hawm thiab kev caum raws Vajtswv, kom lawv thiaj tig los pe hawm thiab mloog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lees txais nws tej kev kav thiab los ua dej num rau nws. Nws kuj tseem tshaj tawm tias kev zoo siab ntawm tib neeg yog los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog “tus niam thiab txiv” uas npaj saub mov thiab khaub ncaws rau cov tib neeg Suav. Nws yeej tsis txaj muag thiab tsis muaj laj thawj kiag li! Pom tau tseeb tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog pawg ua noj ua haus phem, yog xie jiao. Lawv mas tseem siab phem tshaj cov neeg siab phem lawm thiab. Hauv lub qab ntuj khwb niaj hnub nim no, tsis muaj lwm lub koom haum twg uas nyaum los sis phem hauv kev tawm tsam Vajtswv tshaj Tsoom Fwv Koom Tsham Suav lawm; tsis muaj lwm lub koom haum twg uas ua phem quab yuam, ntxias dag, thiab tsuj nws tej pej xeem tshaj no lawm, thiab tsis muaj lwm lub koom haum twg uas tua thiab ua phem rau tib neeg tshaj no lawm. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav twg tau txais kev rau txim ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab kev tsis txaus siab ntawm tib neeg lawm. Vim li ntawd, pawg ua noj ua haus uas kav yam tsis raug kev cai uas tau siv tej kev dag, kev ntxias dag thiab kev nruj kev tsiv los txeeb lub hwj chim no tsis tsim nyog los hais tias txoj kev ntseeg los sis pawg ntseeg twg yog kev cai ntseeg qub thiab qhov twg yog xie jiao. Tej zaum Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau kom npe qee qhov kev cog lus thoob ntiaj teb lawm, tiam sis qhov no tsuas yog ib txoj kev uas nws ntxias dag cov tib neeg Suav thiab dag tsoom zej zog thoob ntiaj teb xwb; qhov tseeb tiag, nws yeej tsis lees paub los sis lees txais—yuav ua cas tuav—cov lus cog tseg no. Teb Chaws Suav txoj kev cai lij choj tsis yog ib txoj cai uas muaj laj thawj kiag li. Nws raug tsim los rau tib neeg Suav thiab yog ib qho cuab yeej los txwv thiab xauv lawv. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav kiag los yeej tsis ua raws txoj cai kiag li. Hauv lub teb chaws uas nyob hauv Pawg Ua Noj Ua Hau Tsoom Fwv Koom Tsham kev saib xyuas, yeej tsis muaj ib txoj cai li. Nws tuaj yeem hais tau tias nws lub hwj chim mas nyob siab tshaj txoj cai. Cov nom tswv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tub ceev xwm tau hais tab meeg lug tias lawv yog txoj kev cai, thiab lawv hais dab tsi ces yog txoj kev cai, no yog yam ua rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis quav ntsej txoj kev cai thiab Ntuj Ceeb Tsheej huv si. Niaj hnub nim no, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom raug rau txim los ntawm Vajtswv qhov lawv tawm tsam Nws. Vajtswv tau coj txhua hom kev puas tsuaj los rhuav tshem Tsoom Fwv Koom Tsham Suav. Cov tib neeg Suav tsis ntseeg yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais ntxiv lawm, vim yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais tsuas yog tej kev xav tsis yog thiab yuav kev, kev hloov qhov tseeb, kev tig qhov tseeb ua lub taub hau, kev tsis muaj laj thawj, tsis muaj ib yam dab tsi tiam sis tsuas yog tej lus phem uas ntxias dag, ua kom tuag thiab haub txias tib neeg.

—Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No

Tib Neeg Txoj Kev Sib Qhia rau Txoj Kev Pab Txhawb xws li:

Lo lus tias “Xob Laim sab Hnub Tuaj” yog los ntawm tus Tswv Yexus ib lo lus tshuaj sij: “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). Cov uas hnov Vajtswv lub suab thiab lees txais Xob Laim sab Hnub Tuaj raug tsa sawv nyob ntawm Nws lub zwm ntxwv lub xub ntiag, tiam sis cov tsis lees txais Xob Laim sab Hnub Tuaj yuav ua txhua yam los rau txim tias yog kev ntseeg cuav. Nov tsis yog ib yam txawv; twb tau muaj cov thawj cov hauv txoj kev ntseeg uas tawm tsam thiab rau txim rau Vajtswv tes hauj lwm dua los lawm ntev. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, thaum tus Tswv Yexus tau los ua tes hauj lwm, tus thawj txiv plig, cov neeg qhia kev cai, thiab cov Falixais ntawm txoj kev ntseeg Judais tau rau txim rau tsu Tswv Yexus li kev tshwm sim thiab tes hauj lwm tias yog kev ntseeg cuav, tawm tsam thiab caij tsuj Nws. Tsis muaj kev sib ntxub ntawm lawv thiab tus Tswv Yexus, tiam sis vim li cas lawv thiaj sib zog tawm tsam thiab rau txim rau Nws ua luaj? Txhua tus uas swm nrog phau Vajluskub paub tias los ntawm kev ua hauj lwm, kev qhuab qhia, thiab kev ua ntau qhov tshwm thiab ntau qhov kev phem hwj, tus Tswv Yexus tau ua kom muaj kev xeev xwm thoob plaws Yudias, thiab ntau leej tib neeg Yudais tau pib caum raws Nws; qhov no ua rau muaj kev chim rau cov thawj coj Yudais. Lawv paub zoo tias yog lawv tso cai rau tus Tswv Yexus ua tej hauj lwm thiab qhuab qhia mus ntxiv, tag nrho cov ntseeg Yudais yuav caum raws Nwm thiab Kev Cais Yudais yuav vau. Tsis muaj leej twg pe hawm los sis caum raws cov thawj cov ntxiv; lawv tej meej mom thiab kev khwv noj khwv haus yuav nploj mus. Hauv kev rau siab tiv thaiv tej no, lawv tau siv txhua yam uas lawv tuaj yeem ua tau los tawm tsam tus Tswv Yexus, thiab tau ntsia Nws rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum tus Tswv Yexus cov tub txib tshaj tawm Nws txoj moo zoo, cov thawj cov tau ntes thiab caij tsuj lawv ntxiv, tias tus Tswv Yexus li tes hauj lwm yog kev ntseeg cuav. Los ntawm qhov no peb tuaj yeem pom tias thaum kawg txoj hau kev tseeb yuav cov mus rau kev tsis lees txais thiab kev thuam los ntawm cov thawj coj hauv lub voj voos kev cai ntseeg.

Nyob rau lub sij hawm kawg, tus Vajtswv uas yog los ua neeg uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm txhua qhov tseeb los ntxuav thiab cawm tib neeg, thiab kuj tau ua tes dej num ntawm kev ntxiav txim pib nyob rau hauv lub tuam ntsev ntawm Vajtswv. Nws, zoo li yam nkaus, kuj tau raug kev tawm tsam thiab kev rau txim los ntawm cov thawj coj txoj kev ntseeg thiab. Qhov no tau tiav raws qhov tus Tswv Yexus tau hais hauv phau ntawm Vajluskub: “Vim zoo ib yam nkaus li xob laim, uas laim txias saum ib sab ntuj tuaj, ci ntsa paug mus rau ib sab ntuj; yog li Neeg Leej Tub yuav zoo tib yam nkaus li ntawd nyob rau hnub Nws rov los. Tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais(Luka 17:24–25). Ntawm no, “tab sis ua ntej tshaj Nws yuav tsum raug kev txom nyem ntau yam, thiab yuav raug cov neeg tiam no tsis lees txais” hais txog tus Tswv kev rov qab los thiab, ib zaug ntxiv, tib neeg li kev txom nyem kev rau txim thiab kev tsis lees txais. Tej lus no qhia tseeb tiag txog kev quab yuam rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntawm cov xib fwb thiab cov thawj coj hauv lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg, puas yog? Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhua qhov lus hais yog qhov tseeb, thiab tej ntawd tau nthuav tawm txhua qhov to taub nyuaj ntawm Nws li kev npaj cawm tib neeg. Nov suav nrog txhua qhov tseeb—xws li Nws qhov rau txhiab xyoo ntawm kev npaj cawm tib neeg, lub hom phiaj ntawm Nws peb theem tes hauj lwm, qhov to taub nyuaj thiab qhov tseem tseeb ntawm Nws tau los ua cev nqaij daim tawv, tib neeg tau loj hlob los deb npaum li no, thiab tib neeg txoj hau kev kawg lub neej pem suab. Ntau leej tib neeg uas xav pom Nws kev tshwm sim twb tau pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus mas muaj loj kawg nkaus thiab muaj hwj chim; lawv tau pom tias tej ntawd puas leej yog qhov tseeb, tau lees paub tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus tau rov yug dua, thiab tau tig los rau Nws ib tug zuj zus. Yog li ntawd, vim li cas cov xib fwb thiab cov thawj cov ntawm lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg, cov uas ua dej num rau Vajtswv los ntau lub xyoo, tsis lees txais kev rov qab los ntawm tus Tswv Yexus nyob rau tiam kawg, tiam sis tseem siv zog tawm tsam thiab rau txim rau Nws? Qhov tseeb tiag, ntau leej twb tau hnov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab tej lus qhuab qhia los ntawm cov tswv cuab Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Lawv ntau leej lees paub tias Nws cov lus mas loj kawg nkaus thiab muaj hwj chim thiab puav leej yog kev nthuav tawm txog qhov tseeb, tiam sis lawv tseem tawm tsam lawv tus kheej tej kev paub qhov phem qhov zoo los rau txim rau Pawg Ntseeg tias yogkev ntseeg cuav. Qhov no vim yog lawv pom tias Nws cov lus mas muaj hwj chim npaum li cas—muaj hwj chim txaus los kav tag nrho lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg—thiab yog tias lawv tsis tav cov tib neeg muaj kev ntseeg tseeb tiag tawm ntawm kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li tes dej num nyob rau tiam kawg, ces tag nrho lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg yuav puas ntsoog. Tom qab ntawd, yuav tsis muaj leej twg pe hawm los sis caum raws cov xib fwb thiab cov thawj cov ntxiv lawm. Txhawm rau kev tuav lawv lub meej mom thiab kev khwv noj khwv haus, lawv thiaj vwm ntsuav txiav txim thiab rau txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li kev tshwm sim thiab tes hauj lwm, thiab tshaj tawm tias Pawg Ntseeg tias yog kev ntseeg cuav; lawv lub hom phiaj yog siv qhov no los npog qhov tseeb tias tus Tswv Yexus tau rov qab los lawm, tshwm sim los lawm, thiab tau ua tes hauj lwm lawm, thiab los tav cov ntseeg tawm ntawm kev soj ntsuam txoj kev tseeb thiab los rau Vajtswv lub xub ntiag. Lawv xav kom cov ntseeg los pe hawm thiab caum raws lawv mus ib txhis kom cov thawj coj thiab cov xib fwb no tuaj yeem ua tiav lawv lub hom phiaj kev saib tsis taus uas yuav tuav tag nrho lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg mus ib txhis. Nws pom tau meej tias lub hauv paus ntawm lawv li kev rau txim thiab tawm tsam Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus mas zoo ib yam nkaus li cov Falixais Yusdais uas tawm tsam tus Tswv Yexus ib yam nkaus. Nws puav leej raug tswj los ntawm lawv tej moj yam phem ntxim ntxub, kev tsis nyiam qhov tseeb, thiab kev tawm tsam Vajtswv. Tej kev tseeb no txaus ua pov thawj tias cov xib fwb thiab cov thawj coj ntawm cov voj voos txoj kev cai ntseeg uas ua dej num thiab ntseeg Vajtswv no, lawv tsis hwm Nws. Lawv yog cov Falixais tseeb tiag; tag nrho lawv txhua leej yog cov tawm tsam Khetos uas raug nthuav tawm los ntawm Vajtswv tes dej num ntawm tiam kawg.

Txawm tias tus Tswv Yexus li tes dej num tau raug rau txim tias yog kev ntseeg cuav los ntawm cov thawj coj Yudais nyob rau lub sij hawm ntawd, Nws txoj moo zoo tseem tshaj tawm mus rau txhua kaum hauv lub ntiaj teb thiab tau txais kev lees txais los ntawm tib neeg ntau thiab ntau ntxiv. Niaj hnub nim no, tag nrho lub ntiaj teb txoj kev cai ntseeg lees paub Nws tias yog tus Vajtswv tseeb thiab Nws tes hauj lwm yog txoj hau kev tseeb. Nyob rau lub sij hawm kawg, cov xib fwb thiab cov thawj coj ntawm txoj kev ntseeg kuj yuav rau txim tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li tes dej num kuj yog kev ntseeg cuav ib yam nkaus thiab. Nws tsuas yog tshaj nees nkaum xyoo xwb txij thaum Nws tau tshwm thiab tau pib ua tes hauj lwm hauv Teb Chaws Suav, thiab lub sij hawm no txoj moo zoo ntawm lub teb chaws twb tau tshaj tawm mus thoob Teb Chaws Suav lawm, tau coj ntau puas txhiab tib neeg los rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub xub ntiag lawm. Nws tab tom loj hlob mus thoob lub qab ntuj khwb sai kawg nkaus yam li cov tshav, tam sim no tau muaj ntau Pawg ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus rhawv nyob rau hauv ntau lub teb chaws. Los ntawm qhov no, nws ua pov thawj tau tias txoj hau kev tseeb yeej yuav ib txwm yob txoj hau kev tseeb; txawm nws yuav raug rau txim tias yog kev ntseeg cuav los ntawm txhuab tus thawj coj ntawm cov voj voog txoj kev cai ntseeg, thaum kawg nws yuav tau txais kev lees paub thiab lees txais los ntawm txhua tus tib neeg. Tsis muaj leej twg tsis tuaj yeem tsis lees qhov tseeb ntawm Vajtswv qhov kev tshwm sim thiab tes hauj lwm, los tsis cuam tshuam Nws tes hauj lwm tau li. Qhov no yog Vajtswv lub hwj chim uas tsis thooj leej twg!

Qhov Dhau Los: 3. Nyob rau hauv phau Vajluskub, Povlauj tau hais tias, “Cia txhua tus nyob hauv qab kev tswj fwm ntawm tej hwj chim siab dua. Vim tsis muaj ib lub hwj chim twg uas tsis yog los ntawm Vajtswv los li: tej hwj chim uas muaj nyob ntawd yog Vajtswv tsa. Yog li ntawd leej twg tawm tsam lub hwj chim, ces yog tawm tsam Vajtswv txoj kev teeb tsa ntag: thiab cov uas tawm tsam yuav tau txais kev teem txim rau lawv tus kheej” (Loos 13:1–2). Kev xyaum ua raws li Povlauj cov lus, yog peb yuav tsum zwm rau tej hwj chim uas tswj kav txhua yam. Tiam sis, tus Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv tau tsim txom txoj kev ntseeg sab kev lig kev cai ntseeg thoob plaws lawv zaj keeb kwm li. Lawv yog ua yeeb ncuab rau Vajtswv, thiab tsis yog hais tias lawv tsuas tsis tso cai rau peb ntseeg tus Tswv xwb, tiam sis lawv kuj tseem ntes thiab tsim txom cov uas tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv thiab. Yog hais tias peb nyo hau rau tsoom fwv Koom Tsham Suav, es tso tseg tsis ntseeg tus Tswv, thiab tsis tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv lawm, ces peb yuav tsis yog tuaj Ntxwgnyoog tog tawm tsam thiab tig peb lub nraub qaum rau tus Tswv lod? Kuv yeej xav qhov no tsis tawm tiag tiag li hais tias: Kuv yuav tsum tau ua dab tsi kom mus raws li tus Tswv lub siab nyiam nyob rau hauv tej teeb meem ntawm tej hwj chim tswj kav?

Ntxiv Mus: 2. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau tshaj tawm xov xwm rau saum huab cua hais tias yuav kom tshaj tawm tau txoj moo zoo thiab ua tau tim khawv rau Vajtswv mas, cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum tso lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg. Ib txhia tib neeg haj tseem tsis yuav txiv yuav poj niam tag lawv sim neej li thiab. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais tias koj cov kev ntseeg rhuav tsev neeg pov tseg. Yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais puas tseeb?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No