2. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau tshaj tawm xov xwm rau saum huab cua hais tias yuav kom tshaj tawm tau txoj moo zoo thiab ua tau tim khawv rau Vajtswv mas, cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum tso lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg. Ib txhia tib neeg haj tseem tsis yuav txiv yuav poj niam tag lawv sim neej li thiab. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais tias koj cov kev ntseeg rhuav tsev neeg pov tseg. Yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais puas tseeb?

Lus Teb:

Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib pawg nom tswv uas tsis ntseeg Maj thiab Ntxwgnyoog. Tag nrho hauv nws txoj keeb kwm, nws tau ua yeeb ncuab nrog Vajtswv, tau quab yuam txhua tus ntseeg hauv txoj kev ntseeg, thiab tau caij tsuj cov Ntseeg Vajtswv yam suav tsis txheeb li. Tias nws tsim nyog txiav txim thiab ua kom cov uas ntseeg Vajtswv yog qhov ntuj tsim; qhov no raug txiav txim los ntawm nws tus yeeb yam, uas ntxub qhov tseeb thiab tawm tsam Vajtswv. Tab sis nej yog cov neeg uas ntseeg tus Tswv Yexus—yog li vim li cas nej thiaj li ntseeg Tsoom Fwv Koom Tsham cov lus es tsis ntseeg tus Tswv Yexus cov lus? Cov neeg zoo li ntawd puas ntseeg Vajtswv ma? Rau cov uas ntseeg Vajtswv, tus Tswv Yexus cov lus mas meej tseeb txog qhov uas mus cuag txhua yam hauv lub ntiaj teb, tsev neeg, thiab txoj sia ntawm lub cev nqaij daim tawv—yog li vim li cas nej thiaj li tseem mloog tej kev ntseeg yuam kev thiab tej lus phem ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab txiav txim thiab nias qees cov Ntseeg Vajtswv? Yog li qhov xwm txheej ntawm qhov no yog li cas? Tus Tswv Yexus tau hias meej heev tias: “Thiab Nws hais rau lawv tias, Kuv hais tseeb rau nej tias, Tsis muaj ib tug tib neeg twg uas tso vaj tse, los sis niam txiv, los sis kwv tij, los sis poj niam, los sis me nyuam tseg rau Vajtswv lub nceeg vaj, es yuav tsis tau txais ntau npaug rau tiam no, thiab tau txoj sia ib txhis tsis kawg rau lub ntiaj teb yuav los tom ntej(Luka 18:29–30). “Yog tias ib tug tib neeg twg los cuag Kuv, es tsis ntxub nws txiv, thiab nws niam, thiab nws tus poj niam, thiab cov me nyuam, thiab cov kwv tij, thiab cov muam, yog mas, thiab nws tus kheej txoj sia kiag, ces nws ua tsis tau Kuv tus thwj tim(Luka 14:26). “Ces zoo ib yam li ntawd, leej twg los xij uas tsis kam tso tag nrho tej nws muaj tseg, ces nws ua tsis tau Kuv tus thwj tim(Luka 14:33). Thaum tib neeg tso lawv tsev neeg thiab tej kev cuam tshuam nrog lub ntiaj teb tseg los mus raws tus Tswv qab lawm, ces qhov no puav leej raug raws li tus Tswv txoj kev xav, thiab nws raug Vajtswv qhuas. Tab sis vim li cas txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb thiaj li ntseeg Tsoom Fwv Koom Tsham cov lus, uas yog tus dab Ntswgnyoog, es tsis ntseeg tus Tswv Yexus tej lus ntawd? Vim li cas nws thiaj li tsis ntseeg tus Vajtsujplig cov lus? Vim li cas nws thiaj li tuaj tus zaj loj liab ploog tog qhov txiav txim thiab qhov nias qees cov uas ntseeeg Vajtswv? Qhov no qhia tias txoj kev ntseeg sab yeeb ceeb tsis nyob rau tib txoj kev xav nrog Vajtswv, tias lawv sib koom tswv yim nrog Ntswgnyoog, thiab qhov no mas qhia rau pom tseeb tias lawv tsis yog cov ntseeg, yog tus zaj loj liab ploog lub nqe xwb!

Tau ntau pua xyoo dhau los lawm, tus Tswv Yexus tej thwj tim thiab tej tub txib tau tso lawv tsev neeg thiab tag nrho tej kev cuam tshuam nrog lub ntiaj teb tseg los mus raws tus Tswv Yexus qab, thiab lawv tau tshaj tawm thiab tau ua tim khawv rau tus Tswv Yexus txoj hmoo zoo thoob plaws hauv daim av. Tau ob txhiab xyoo, muaj cov Ntseeg Vajtswv nruj heev uas suav tsis txheeb li tau tso tsev neeg, txoj kev txij nkawm, txoj hauj lwm, thiab tej kev cuam tshuam nrog lub ntiaj teb tseg, ib pab zuj zus ntawm txoj hauj lwm thiab txoj kev tshaj tawm rau tus Tswv, thiab yog li ntawd tus Tswv Yexus txoj moo zoo thiaj li tau tshaj mus thoob ntiaj teb lawm. los ntawm txoj hauj lwm thiab cov lus ntawm tus Tswv Yexus, lawv thiaj li tau los to taub txog qees qhov tseeb, lees paub tias tus Tswv Yexus yog tib neeg tus Tswv Txhiv Dim, thiab tias tsuas yog los ntawm kev lees txais tus Tswv Yexus, thiab kev lees txim thiab kev lees thim hloov dua siab tshiab rau tus Tswv xwb, lawv tej kev txhaum thiaj li yuav raug zam txim thiab lawv thiaj li yuav tau txais txoj hmoov hlub thiab tej koob hmoov uas tus Tswv muab. Kom tib neeg thiaj li yuav tau txais tus Tswv Yexus txoj kev cawm dim, lawv tau ua raws li tus Tswv Yexus cov lus, tso txhua yam tseg los mus tshaj tawm thiab ua tim khawv rau tus Tswv Yexus txoj kev cawm dim– qhov no raug Vajtswv qhuas thiab cim cia, thiab nws yog tib neeg qhov uas ncaj ncees tshaj plaws. Nyob hauv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv thiab Txoj Kev Ntseeg Khatausliv (Catholicism), tshaj ntawd lawm, qhov no mas nquag muaj tshaj li. Tus cwj pwm zoo li ntawd raug Cov Ntseeg Vajtswv qhuas thiab hwm; muaj ntau tus, nws txawm tau rais los ua ib tug qauv rau xyaum raws. Tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav iab liam thiab rau txim rau Cov Ntseeg Vajtswv, hais tias qhov tso lawv tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg los mus ntseeg Vajtswv thiab tshaj txoj moo zoo tau ua rau tsev neeg tawg. Puas yog qhov no yog ib qho tsis lees txais thiab yog ib qho nias qees tus Tswv Yexus cov lus? Puas yog nws yog ib qho tsis lees txais thiab yog ib qho nias qees rau txhua tus uas tau tso txhua yam tseg los mus ua txoj hauj lwm thiab tshaj tawm rau tus Tswv tau ob txhiab tawm lub xyoo dhau los? Nws puas tsis nias qees rau lawv txoj kev tshwj tseg thiab lawv txoj kev siv lawv tus kheej ua qhov yuam kev? Tej kev xav zoo li ntawd puas muaj qab hau rau hauv Txoj Kev Ntseeg Vajtswv thiab Txoj Kev Ntseeg Khatausliv? Puas yog qhov no tsis yog kev tawm tsam Vajtswv yam qhib lug? Nyob rau tiam kawg, txij li thaum pib muaj Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj hauj lwm kev txiav txim, cov Ntseeg Vajtswv hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, lawv tau pom tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus qhov rov los, yog Khetos qhov kev tshwm sim ntawm tiam kawg, thiab tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nthuav tawm txog qhov tseeb thiab ua txoj hauj lwm ntawm kev txiav txim thiab kev yaug kom tib neeg dawb huv los dawb tib neeg tus yeem yam txhaum, cawm kom tib neeg dim los ntawm kev txoj kev txhaum tiag tiag thiab coj nws mus rau hauv Vajtswv lub teb chaws. Niaj hnub no, tej kev puas tsuaj loj twb pib lawm. Tsuas yog los ntawm kev lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev txiav txim thiab txoj kev rau txim thiab kev muab lawv tej moj yam qias vuab tsuab yaug kom dawb huv xwb mas tib neeg thiaj li yuav raug tiv thaiv los ntawm Vajtswv thiab muaj txoj sia nyob nrog tej kev puas tsuaj loj ntawm tiam kawg, ho cov uas tsis lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev cawm dim ntawm tiam kawg yuav raug poob mus rau txoj kev puas tsuaj thiab raug rhuav tshem. Thiab yog li ntawd, Cov Ntseeg Vajtswv hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus to taub txog Vajtswv txoj kev xav uas kub ceev txhawm rau cawm tib neeg; zoo li tus Tswv Yexus tej thwj tim thiab tej tub txib uas tau tso txhua yam tseg los mus raws tus Tswv qab thiab tau tshaj tawm thiab ua tim khawv rau tus Tswv txoj moo zoo, lawv zoo siab hlo muab tej kev xyiv fab ntawm lub cev nqaij daim tawv tso cia, tso tsev neeg thiab txoj hauj lwm tseg, tiv txoj kev pheej hmoo uas muaj ywm yeem nkaus ntawm kev raug ntes thiab raug tua los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, thiab siv tag nrho lawv lub peev xwm los tshaj tawm thiab ua tim khawv rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub teb chaws txoj moo zoo. Tej kev ua zoo no yog qhov raug raws li Vajtswv txoj kev xav tshaj plaws, tej ntawd raug Vajtswv qhuas, thiab los ua tej ntawd yuav tsum ua raws li Vajtswv txoj kev xav! Li tus Tswv Yexus tau hais tias, “Nej cia li mus kom thoob plaws lub ntiaj teb, thiab tshaj tawm txoj moo zoo rau txhua tus uas raug tsim tawm los(Malakau 16:15). Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Peb ua neeg nyob thiab yog cov Ntseeg Vajtswv tiag, nws yog peb tes dej num thiab kev lav ris los muab peb lub cev thiab lub siab fij rau kev ua Vajtswv tes hauj lwm kom tiav hlo, vim tag nrho peb lub neej txoj sia yog tshwm sim los ntawm Vajtswv, thiab tshwm sim los vim yog muaj Vajtswv lub hwj chim kav. Yog hais tias peb lub cev thiab lub siab tsis yog siv ua Vajtswv tes hauj lwm thiab tsis yog siv los tsim kev ncaj ncees rau tib neeg, ces peb tus ntsujplig hnub zoo li tsis muaj nuj nqis rau cov uas tau siv txoj sia los pua kev ua Vajtswv tes hauj lwm, thiab haj yam tsis muaj nuj nqis rau Vajtswv, tus uas muab txhua yam rau peb(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo).

Niaj hnub no, txoj kev tso txhua yam tseg los ntawm ib txhia Ntseeg Vajtswv hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txhawm rau los tshaj tawm thiab ua tim khawv rau Vajtswv txoj moo zoo ntawm tiam kawg mas yog raws li txoj kev xav Saum Ntuj Tsheej thiab raug raws li tib neeg lub siab xav. Tiam sis tsoom fwv ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas tsis ntseeg tias muaj Vajtswv tsis pub tib neeg ntseeg Vajtswv thiab taug txoj hau kev yog. Nws nias qees thiab txiav txim rau Cov Ntseeg Vajtswv tej kev ua zoo ntawm, thiab ntes thiab quab yuam lawv yam tsis muaj qab hau li, uas tau ua rau ntau tus Ntseeg Vajtswv hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug yuam kom ncaim ntawm lawv tej vaj tse, tej neeg hlub, raug ua kom tawg mus deb thiab dav, los tsev tsis tau. Nws yeej ncaj ncees hais tias feem ntau ntawm Cov Ntseeg Vajtswv hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus txoj kev ncaim ntawm lawv tej vaj tse mus mas vim yog lawv txoj caij tsuj, txoj kev kaw, thiab kev quab yuam nyhav heev nyob rau ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ob txhais tes. Raws li tej kev txheeb xyuas uas tseem tsis tau tiav, pib ntawm xyoo 2011 los txog rau lub rau hli xyoo 2020 xwb, yam tsawg kawg nkaus muaj ntau tshaj li ntawm 400,000 tus Ntseeg Vajtswv hauv Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug ntes. Muaj pov thawj tias txog li ntawm 169 leeg tau tuag vim yog txoj kev quab yuam uas lawv tau ntsib xwb. Txhua tsev neeg ntawm cov Ntseeg Vajtswv no raug ua tawg tag–thiab thxua yam no tsis yog tshwm sim los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev quab yuam nyhav lob? Txoj kev raug rau txim nyhav tshaj los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau tsim kev puas tsuaj rau ntawm Cov Ntseeg Vajtswv tsev neeg yam yam tsis tau li, thiab Cov Ntseeg Vajtswv uas suav tsis txheeb raug yuam kom khiav tawm ntawm lawv tej vaj tse–qhov kev phem li no tsis yog raug ua los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav lod? Tsoom Fwm Koom Tsham tsis tso kev nte thiab kev quab yuam cov uas ntseeg Vajtswv tseg li, txiav lawv txoj cai ntawm txoj sia, twb tsis xam pom txog Cov Ntseeg Vajtswv txhua tsev neeg cov tswv cuab li, ces thaum kawg muab kev cem rau nws cov neeg raug teeb meem, pheej hais tias Cov Ntseeg Vajtswv yog cov uas tso lawv txhua tsev neeg tseg vim yog lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tias lawv yog cov uas ua rau lawv txhua tsev neeg tawg. Qhov no tsis yog kev ntxeev txhua qhov tseeb, thiab kev hloov qhov tseeb nyob saum nws lub taub hau lod? Tej no tsis yog kev tsis txawj txaj muag, kev tsis paub txaj muag lod? Muaj ntau tus neeg hauv cov teb chaws muaj vaj huam sib luag ntseeg Vajtswv. Qhov uas lawv raug tsoom fwv tsim txom thiab yuam kom khiav ntawm lawv tej vaj tse mus vim yog lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, tsis muaj peev xwm los saib lawv tej neeg hlub dua ntxiv li lawm? Tsuas yog ib txoj kev tswj kav phem xws li Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj tuaj yeem iab liam thiab txiav txim Cov Ntseeg Vajtswv uas tshwj thiab siv lawv tus kheej rau Vajtswv xwb. Qhov no tsis muaj dab tsi dua ntawm txoj kev to taub tsis raws li txoj kev ntseeg uas hloov qhov tseeb saum nws taub hau thiab qhov yog mus ua qhov tsis yog. Nws yeej qhia rau pom tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis muaj dab tsi li dua ntawm txoj kev tswj kav phem; nyob hauv lub ntsiab tseeb, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib pab ntawm dab Ntswgnyoog uas tawm tsam thiab ntxub Vajtswv. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog tus thawj ua txoj kev phem uas tau muab Cov Ntseeg Vajtwv txhua tsev neeg faib tawm, tau uas rau lawv tawg mus rau ib leeg ib txoj ke, thiab ua rau lawv tsis muaj peev rov los tsev tau!

Qhov Dhau Los: 1. Nej ua tim khawv hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj lawv lub hauv paus nyob rau hauv Khetos qhov kev tshwm sim thiab tes dej num nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis tus Tsoom Fwv Koom Tsham Suav uas ntseeg tias tsis muaj Vajtswv thiab cov thawj coj ntawm lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg ntawd teem txim rau koj yam li ib txoj kev ntseeg yuam kev thiab yam li xia tsaum. Yog li ntawd peb yuav ua li cas muaj kev thoob tsib to nrog txog yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg hais?

Ntxiv Mus: 3. Kuv pom hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis ua ib yam dab tsi li tsuas yog tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg, hais kom tib neeg ua neeg ncaj ncees thiab taug txoj kev yog ntawm noob neej lub neej txoj sia xwb. Tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom tshaj tawm xov xwm hais tias lub hom phiaj ntawm pawg ntseeg txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo mas yog los rhuav tshem Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj cai xwb. Kuv yuav ua li cas paub tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov lus muaj tseeb los cuav?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No