3. Kuv pom hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis ua ib yam dab tsi li tsuas yog tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg, hais kom tib neeg ua neeg ncaj ncees thiab taug txoj kev yog ntawm noob neej lub neej txoj sia xwb. Tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom tshaj tawm xov xwm hais tias lub hom phiaj ntawm pawg ntseeg txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo mas yog los rhuav tshem Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj cai xwb. Kuv yuav ua li cas paub tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov lus muaj tseeb los cuav?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Vajtswv tsis nrog tib neeg koom kev sib huas ua nom ua tswv, tab sis txoj hmoo los sis txhua yam uas yuav tshwm sim rau lub teb chaws los sis haiv neeg ntawd yeej raug tswj fwm los ntawm Vajtswv. Vajtswv tswj fwm lub ntiaj teb no thiab tag nrho lub qab ntuj khwb. Tib neeg txoj hmoo thiab Vajtswv txoj kev npaj mas yeej sib txuas khov kawg nkaus, thiab tsis muaj ib tug neeg, ib lub teb chaws los sis ib haiv neeg uas yuav raug zam tawm ntawm Vajtswv lub hwj chim kav li. Yog ib tug neeg xav paub nws txoj hmoo, ces nws yuav tsum los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Vajtswv yuav ua kom cov uas ntseeg thiab teev hawm Nws ntawd kom muaj txiag nplua nuj thiab yuav coj kev poob tsag thiab kev tu noob los rau cov uas tawm tsam thiab tsis txais yuav nws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Txhua tus tib neeg yuav tsum to taub tej hom phiaj ntawm Kuv tes num hauv lub ntiaj teb, qhov ntawd yog, yam uas Kuv xav muab kom tau tshaj plaws, thiab theem twg uas Kuv yuav tsum ua kom tiav hauv tes num no ua ntej thiaj yuav ua tau tiav hlo. Yog hais tias, tom qab uas nrog Kuv los txog rau hnub no, tib neeg tsis to taub xyov Kuv tes num yog dab tsi li, yog li puas yog lawv nrog Kuv yam tsis muaj qab hau li? Yog tib neeg caum raws Kuv qab, lawv yuav tsum paub Kuv lub siab nyiam. Kuv twb ua tes num hauv ntiaj teb tau ntau txhiab xyoo lawm, thiab los txog rau hnub no, Kuv tseem yuav ua Kuv tes num mus ntxiv thiab. Txawm yog Kuv tes num muaj ntau yam los, nws lub hom phiaj yeej tseem tsis hloov li; piv txwv li hais tias, txawm tias Kuv yuav puv npo nrog kev txiav txim thiab qhuab ntuas neeg, los yam uas Kuv ua yeej tseem yog ua los cawm neeg, thiab tseem yog xa Kuv txoj moo zoo thiab nthuav Kuv tes num mus rau Lwm Haiv Neeg kom mus txog rau thaum tes num rau neeg tiav log. Yog li hnub no, tej thaum tseem muaj coob leej neeg poob rau txoj kev xav tsis thoob kiag li tias cas Kuv tseem pheej ua Kuv tes num, Kuv tseem pheej ua ntxiv tes num uas Kuv txiav txim thiab qhuab ntuas neeg. Txawm tias neeg yeej dhuav tej uas Kuv hais, thiab nws yeej tsis ntshaw los txhawj xeeb txog Kuv tes num, los Kuv yeej tseem ua Kuv tes hauj lwm, rau qhov hais tias lub hom phiaj ntawm Kuv tes num yeej tseem tsis tau hloov li, thiab Kuv lub hom phiaj thaum xub thawj yuav tsis raug rhuav. Qhov num ntawm Kuv txoj kev txiav txim yog ua kom neeg txawj mloog Kuv lus dua, thiab qhov num ntawm Kuv kev qhuab ntuas yog ua kom neeg hloov tau yooj yim. Txawm tias yam Kuv ua yog ua rau Kuv txoj kev cawm tib neeg, los Kuv yeej tsis tau ua ib yam dab tsi uas yuav tsis muaj qab hau rau tib neeg li, rau qhov Kuv ntshaw ua kom txhua lub teb chaws uas dhau teb chaws Yixayee lawm tod kom yog cov mloog lus ib yam li Yixayee, ua kom lawv dhau los ua neeg tiag, xwv Kuv thiaj muaj lub chaw tiag taw hauv cov teb chaws uas tsis yog Yixayee thiab. Qhov no yog Kuv tes num uas saib xyuas, nws yog tes num uas Kuv ua tiav rau cov uas yog Lwm Haiv Neeg. Txawm yog nim no, los neeg yeej tseem tsis tau to taub txog Kuv tes num uas saib xyuas no, vim hais tias lawv yeej tsis nyiam tej no, lawv tsuas yog huas kom lawv muaj lub neej zoo rau yav tom ntej xwb. Kuv txawm hais li cas, los lawv yeej tsis quav ntsej rau tes num Kuv ua li, tab sis tsuas tsom ntsoov rau lawv tej hau kev kawg rau tag kis xwb. Yog tias txhua yam pheej zoo li no mus xwb, yuav ua cas Kuv tes num thiaj yuav nthuav taus dav? Kuv txoj moo zoo yuav nthuav mus thoob ntiaj teb tau li cas? Paub hais tias thaum Kuv tes num nthuav, Kuv yuav muab nej faib, thiab tsoo nej kom tawg mus nyob ntau qhov li Yehauvas tau ua rau txhua xeem Yixayee thiab. Tag nrho tej no yuav muaj tiav xwb kom Kuv tes num thiaj yuav nthuav mus thoob qab ntuj, kom Kuv tes hauj lwm thiaj nthuav mus rau Lwm Haiv Neeg, kom Kuv lub npe thiaj raug qhuas los ntawm cov neeg laus thiab tej me nyuam yaus ib yam nkaus, thiab txhua tus tib neeg lub qhov ncauj ntawm txhua xeem thiab txhua haiv thiaj txhawb nqa Kuv lub npe dawb huv mus rau lub chaw siab. Nws yuav muaj li no, hauv tiam kawg, Kuv lub npe yuav raug qhuas los ntawm Lwm Haiv Neeg, kom Lwm Haiv Neeg thiaj yuav pom tej uas Kuv tau ua thiab lawv yuav hu Kuv tias Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus vim yog tej uas Kuv ua, thiab xwv kom Kuv tej lus thiaj yuav tiav sai rau yav tom ntej no. Kuv yuav ua kom txhua haiv neeg paub hais tias Kuv tsis yog Vajtswv rau haiv neeg Yixayee xwb, tiam sis Kuv kuj yog tus Vajtswv rau txhua lub teb chaws ntawm Lwm Haiv Neeg thiab, cov uas Kuv tau tsawm foom tib si. Kuv yuav cia txhua tus tib neeg pom tias Kuv yog tus Vajtswv rau txhua yam uas tsim muaj los huv si. Kuv tes num uas zoo kawg nkaus yog li no, tes num uas Kuv npaj ua kom tiav rau tiam kawg, thiab nws yog tib yam num uas yuav tsum tshwm rau tiam kawg no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

Tej Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Hauv Cov Lus Qhuab Qhia Los thiab Kev Sib Qhia Tawm Los Ua Tej Lus Hais Txog:

Hauv peb txoj kev ntseeg Vajtswv, peb ua raws nraim Vajtswv cov lus, qhov tseeb, thiab tej Vajtswv cheem tsum. Peb tsis koom nrog kev nom kev tswv, los sis tsis muaj feem xyuam ua ub ua no nrog kev nom kev tswv. Vajtswv tsuas thov ib qho me tshaj plaws ntawm cov uas ntseeg Nws, ua ntej tshaj plaws, qhov ntawd yog kom peb caum raws thiab xyaum ua qhov seeb, thiab tsis txhob caum raws tej kev phem kev qias ntawm ntiaj teb thiab ua kev phem uas los ntawm tib neeg; peb tej kev ua yuav tsum muaj txiaj ntsig rau lwm tus, peb yuav tsum ua lub teeb thiab cov ntsev. Ntau tshaj ntawd, tam li cov khoom tsim uas ciaj sia peb yauv tsum caum raws Vajtswv txoj kev xav, muab peb tus kheej rau Vajtswv thiab ua peb li tes dej num. Vim Vajtswv tau muab hmoov hlub rau peb nrog kev cawm dim, nws yog peb lub luag hauj lwm thiab lav ris tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv, kom txhua tus uas tsis ntseeg Vajtswv, tsis tau paub Vajtswv, thiab tseem ua neej nyob hauv Ntxwgnyoog kev tswj hwm tuaj yeem los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los soj ntsuam txoj hau kev tseeb, lees txais qhov tseeb, tau tshaj thawj ntawm qhov tseeb, tso lawv tej kev qias vuab tsuab tseg, thiab kev cawm dim los ntawm Vajtswv. Nov yog Vajtswv cov lus txib, thiab nws yog tes hauj lwm tseem ceeb heev ntawm kev tshaj tawm txom moo zoo uas peb ua. Peb txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab kev ua tim khawv rau Vajtswv tsis muaj dab tsi cuam tshuam nrog kev nom kev tswv—tsis muaj kev xav txog kev nom kev tswv los sis lub zog txhawb uas cuam tshuam nrog nws, thiab nws tsis yog ua los rau ib pab ib nom tswv los sis ib pab ib pawg ua noj ua haus twg. Tiam sis nws puav leej yog ua los rau kev coj cov neeg qia vuab tsuab los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, kom tib neeg thiaj tuaj yeem lees txais Vajtswv tes hauj lwm nyob rau taim kawg thiab raug ua kom dawb huv thiab raug cawm, kom thaum kawg lawv thiaj muaj cuab kav khiav tawm ntawm kev tsaus ntuj thiab kev haub ntxias phem thiab ua neej nyob hauv kev kaj, tau txais kev saib xyuas, thiab tau txais koob hmoov los ntawm Vajtswv. Thaum peb coj tib neeg los rau Vajtswv lub xub ntiag kom lawv thiaj yuav txais yuav tes hauj lwm thiab kev cawm dim ntawm Vajtswv, peb tsis tau tab tom taij thov los ntawm kev nom kev tswv; Vajtswv cov lus tsis tau thov tias kom cov tib neeg Nws xaiv sawv tsee los thiab rhuav tshem Tsoom Fwv Koom Tsham Suav. Txhuas yam Vajtswv nthuav tawm yog qhov tseeb, tej ntawd puav leej yog cov lus uas qhia tawm lub ntsiab tseeb qias vuab tsuab ntawm tib neeg, tej ntawd puav leej yog cov lus uas cawm tib neeg, hloov pauv tib neeg, ua kom tib neeg zoo tiav log thiab tso cai kom tib neeg paub Vajtswv thiab mloog Nws lus. Txhua yam peb ua yog nyob hauv cov lus thiab tej kev cheem tsum ntawm Vajtswv. Peb pawg ntseeg yeej tsis keev muaj feem xyuam nrog ib qho kev ua hauj lwm ntawm kev nom kev tswv, los sis yeej tsis muaj tej lus txhawb kev nom kev tswv li. Kev ua neej ntawm pawg ntseeg tsis koom nrog ib yam dab tsi tshaj kev sib qhia qhov tseeb thiab paub txog tus kheej, uas yog txhawm los rau kev tau tshaj thawj ntawm qhov tseeb, kev mloog Vajtswv lus, kev ua neej kom zoo tsim nyog ntawm kev ua neeg muaj sia, thiab raug cawm los ntawm Vajtswv. Ntau tshaj ntawd, peb yeej tsis muaj ib qho kev ntshaw me me ntawm kev nom kev tswv kiag li. Kev nom kev tswv tsis yog ib yam zoo, nws kuj tsis muaj qhov tseeb. Kev nom kev tswv tsis tuaj yeem muab qhov tseeb rau tib neeg, los sis tej koob hmoov ntawm Vajtswv, kev nom kev tswv kuj tsis tuaj yeem ua kom tib neeg tau txais kev cawm dim; nws yog qhov yooj yim rau txhua tus pom tias kev ua nom ua tswv tsuas yog ua rau tib neeg ua phem thiab qias vuab tsuab ntau zuj zus. Yog li ntawd, hauv peb txoj kev ntseeg Vajtswv peb yeej tsis keev koom nrog kev nom kev tswv, vim nws pom meej rau peb tias tsuas yog kev ntseeg Vajtswv xwb thiaj tuaj yeem hloov tib neeg mus rau qhov zoo tau thiab ua rau lawv muaj kev ua tib neeg zoo tshaj qub, paub qhov phem qhov zoo tshaj qub, thiab txawj xav tshaj qub. Yog tias tib neeg ntseeg Vajtswv thiab caum raws qhov tseeb tiag tiag, yeej tsis muaj lus noog tias lawv yeej yuav muaj cuab kav tso tseg lawv tej kev qias vuab tsuab thiab ua neej nyob zoo thooj li tib neeg muaj siab tiag—uas yog kiag tus qauv quag rau kev tau txais kev cawm dim ntawm ib tus twg txoj kev ntseeg Vajtswv.

Vajtswv yog tus Tsim, thiab tsuas yog Vajtswv xwb thiaj tuaj yeem cawm tus tib neeg qias vuab tsuab. Peb tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv kom txhua tus tib neeg thiaj paub txog tus Tsim, thiab los rau ntawm tus Tsim lub xub ntiag, thiab pe hawm tus Vajtswv tseeb tiag; qhov no yog txoj hau kev ntawm tib neeg li koob hmoov thiab, ntau tshaj ntawd, txoj hau kev ntawm tib neeg li kev cawm dim. Lub qab ntuj khwb niaj hnub nim no tsaus ntuj zuj zus thiab phem zuj zus, thiab tib neeg qias vuab tsuab zuj zus. Lub qab ntuj khwb no poob qes thiab kev coj ncaj ncees yuav ploj mus. Yog tias tib neeg yuav hais txog tej teeb meem no, ces tib neeg yuav tsum ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum lees txais cov lus ntawm Vajtswv, tes hauj lwm ntawm Vajtswv, thiab kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv, thiab tau tshaj thawj ntawm qhov tseeb los ntawm Vajtswv cov lus. Vim li ntawd lub hauv paus tej teeb meem ntawm lub qab ntuj khwb kev tsaus ntuj thiab kev phem thiab kev qias vuab tsuab ntawm tib neeg puas yuav raug daws thiab. Yog li ntawd, kev tshaj tawm txoj moo zoo mas tseem ceeb rau kev nyob ruaj khov ntawm tej zej zog thiab kev zoo siab ntawm tib neeg. Tsuas muaj tib txoj hau kev rau tib neeg kom tau txais kev zoo siab tseeb tiag thiab rau zej zog tau txias kev thaj yeeb nyab xeeb mus ib txhis, thiab ntawd yog los lees txais tes hauj lwm thiab kev cawm dim ntawm Vajtswv. Tsis muaj ib txoj hau kev twg tiam sis qhov no xwb. Koj txhob cia siab rau ib lub teb chaws twg los sis pawg nom tswv ua noj ua haus twg tias yuav cawm tib neeg, koj txhob tso koj tej kev vam rau ib tug neeg ua nom ua tswv, tub sau ntawd, los sis tus neeg txawj ntse; qhov no nyob deb tshaj tej peev xwm ntawm tus tib neeg qias vuab tsuab. Tsuas yog tus Tsim, tus uas tseem Vajtswv, thiaj muaj cuab kav cawm tib neeg tiag. Yog li ntawd, peb kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv yog yam uas muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau tib neeg, nws yog yam cheem tsum ntawm tib neeg thiab tej zej zog, thiab nws mas ncaj ncees kawg nkaus. Tsis muaj dab tsi muaj qab hau tshaj no. Peb tso siab tias txhua tus uas muaj kev paub qhov phem qhov zoo, muaj laj thawj, thiab kev paub txoj kev ncaj ncees yuav txhawb nqa peb kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab pom zoo nrog peb li kev xam pom.

Nws vim yog peb lees txais cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, to taub txog Vajtswv txoj kev xav cawm tib neeg, thiab ruaj siab tias Khetos yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia uas peb tau pib tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg. Hauv kev tshaj tawm txoj moo zoo, peb tab tom faib txoj hau kev tseeb uas coj mus rau kev cawm dim tib neeg, kom lawm thiaj lees txais txoj kev tseeb thiab tau cawm los ntawm Vajtswv nyob rau tiam kawg. Qhov no yog peb li tes dej num tam li cov ntseeg Vajtswv, thiab nws yog peb txoj kev hlub tseeb tshaj plaws. Txoj moo zoo ntawm lub teb chaws ntawm tiam kawg uas peb qhuab qhia yog qhov muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau tib neeg. Raws li pawg ua noj ua haus, xws li, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yeej tsis muaj cuab kav ua ib yam dab tsi uas muaj nuj nqis tiag tiag los sis daws tej teb meem tiag tiag rau tib neeg thiab coj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev zoo siab los rau lawv tau, tiam sis kuj tseem nws tsis tseg tej yuav tsum ua, kev caij tsuj, kev ntes thiab ua phem ua qias rau peb, yam tsis paub qhov phem qhov zoo li. Qhov no tsis tawm tsam ntuj ceeb tsheej, yog ntxim ntxub tshaj los? Vim li cas, ntxim yuav caum raws txoj kev xav ntawm Ntuj Ceeb Tsheej thiab qhov siab nyiam ntawm tib neeg, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj hwm thiab tawm tsam kev ncaj ncees? Ntawd qhov no, nws puas tsis muaj kev ua neeg hlo li? Hauv kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua lawv tes dej num, cov neeg Vajtswv xaiv ntau leej muaj cuab kav muab tej kev tau zoo thiab kev lom zem ntawm sab cev nqaij daim tawv tso rau ib sab. Nruab nrab ntawm cov cua daj cua dub thiab nag xob nag cua, cua txias thiab tshav ntuj kub, lawv tseem tshaj tawm qee Vajtswv lub teb chaws txoj moo zoo; txawm raug saib tsis taus, txawm tib neeg tsis lees txais, raug ntaus thiab raug foom, thiab txawm lawv raug ntes thiab raug caij tsuj los ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav, lawv tseem ruaj nreeg hauv kev tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua lawv tes dej num. Lawv ua txhua yam lawv raug hu kom ua, thiab tsis hais txawm tib neeg lees txais los tsis lees txais, lawv ua tej tes dej num yam kub lug thiab mob siab rau ntso. Peb txoj kev paub qhov phem qhov zoo yuav tsis tuaj yeem so tau yog tias peb tau paub txoj hau kev tseeb thiab es yuav ua cas tsis qhuab qhia thiab ua tim khawv rau nws; los sis qhov no tsis tau ncaj ncees rau tib neeg. Yog li ntawd, txhua yam peb ua yog tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv, ua kom tib neeg paub txog txoj kev tseeb, thiab txoj hau kev ntawm kev cawm dim nyob tiam kawg. Peb txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo yeej tsis muaj feem nrog kev nom kev tswv, nws yeej tsis yog ib qho kev tsim teeb meem rau qhov zoo ntawm tsoom pej xeem; tiam sis, nws yog kev npaj rau kev ua zoo, huv si puav leej yog kom tib neeg tuaj yeem los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab lees txais kev yaug kom dawb huv thiab kev cawm dim ntawm Vajtswv, dim ntawm kev puas tsuaj loj, thiab tau nkag mus rau qhov chaw zoo nkauj uas Vajtswv tau npaj rau tib neeg—nov yog ib qho tseeb.

—Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No

Qhov Dhau Los: 2. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau tshaj tawm xov xwm rau saum huab cua hais tias yuav kom tshaj tawm tau txoj moo zoo thiab ua tau tim khawv rau Vajtswv mas, cov tib neeg uas ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum tso lawv tsev neeg thiab tej hauj lwm tseg. Ib txhia tib neeg haj tseem tsis yuav txiv yuav poj niam tag lawv sim neej li thiab. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais tias koj cov kev ntseeg rhuav tsev neeg pov tseg. Yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais puas tseeb?

Ntxiv Mus: 4. Txawm hais tias nej ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, thiab thov los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe los xij, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom tshaj tawm xov xwm hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib neeg tsim los, thiab nej ua txhua yam raws li lawv hais. Nej ua tim khawv hais tias tus tib neeg no yog ib tug pov thawj hlob, ib tug tib neeg uas Vajtswv siv, thiab tias nws leg txhua yam hauj lwm kev tswj fwm. Kuv xav tsis tawm hais tias—leej twg yog tus rhawv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Lawv lub hauv paws yog dab tsi? Nej puas tuaj yeem piav qhia txog qhov no?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No