4. Txawm hais tias nej ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, thiab thov los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe los xij, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom tshaj tawm xov xwm hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib neeg tsim los, thiab nej ua txhua yam raws li lawv hais. Nej ua tim khawv hais tias tus tib neeg no yog ib tug pov thawj hlob, ib tug tib neeg uas Vajtswv siv, thiab tias nws leg txhua yam hauj lwm kev tswj fwm. Kuv xav tsis tawm hais tias—leej twg yog tus rhawv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Lawv lub hauv paws yog dab tsi? Nej puas tuaj yeem piav qhia txog qhov no?

Tej Nqe Lus Uas Xaiv Tawm Hauv Cov Lus Qhuab Qhia Los thiab Kev Sib Qhia Tawm Los Ua Tej Lus Hais Txog:

Txhua tus uas ntseeg tus Tswv paub tias Kev Cai Yudais thiab Kev Ntseeg Vajtswv puav leej muaj qhov chaw chiv ntawm kev tshwm sim thiab tes hauj lawm ntawm Vajtswv; ob qho kev cai ntseeg no sawv los ntawm tes hauj lwm ntawm Vajtswv. Kev Cai Yudais muaj nyob vim Vajtswv Yehauvas tau tshwm sim, tau ua Nws tes hauj lwm, thiab tau tsim txoj cai, thiab Kev Ntseeg Vajtswv muaj nyob vim yog tus Tswv Yexus tau tshwm sim thiab tau ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim. Tsis muaj tus tib neeg muaj sia twg tuaj yeem tsim kev cai ntseeg zoo li ntawd tau. Kuj zoo ib yam li ntawd, Pawg Ntseeg Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus muaj nyob vim nyog Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim, tab tom ua Nws tes hauj lwm, nthuav tawm ntau qhov kev tseeb, thiab ua tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ntawm tiam kawg. Tib neeg qias vuab tsuab tsis muaj kev tseeb, thiab yuav tsis muaj cuab kav nthuav tawm qhov tseeb ib txhis—yog li ntawd tus tib neeg muaj sia yuav ua cas tsim ib pawg ntseeg loj luaj li ntawd tau? Koj puas yuav ntseeg yog muaj ib tug hais tias Kev Cai Yudais raug tsim los ntawm Mauxes, thiab Kev Ntseeg Vajtswv raug tsim los ntawm Pov Lauj? Yog kawg, koj yuav tsis ntseeg. Yog li ntawd, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais tias Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug tsim los ntawm tib neeg mas yim huab yog kev hais lus phem, nws yeej tsis muaj qhov tseeb kiag li. Thaum lub sij hawm kawg, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau nthuav tawm ntau lo lus, thiab txhuas tus uas nyeem cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lees paub tias tej ntawd yog qhov tseeb. Cov tib neeg no tau muaj yeej los ntawm cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab yuav tsis muaj lus noog tias Tus lawv ntseeg yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Vim li ntawd, Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsuas tuaj yeem sawv los ntawm kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawd Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab tsim los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—ntawd qhov no yeej tsis muaj lus noog kiag li. Lub sij hawm ntawm Nws tes hauj lwm, tus tib neeg uas siv thiab rhawv los ntawd Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus coj cov tau xaiv tseg hauv kev ua dej num ntawm pawg ntseeg. Txhawm rau kev quab yuam, kev ntaus, thiab rhuav tshem pawg ntseeg, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj hais tias pawg tseeg mas tsim los ntawd ib tug tib neeg twg. Nov tsis ntxim tu dab ros lod? Nws muaj pov thawj hauv nws tus kheej tias lub hom phiaj ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav kev hais li ntawd yog kev tshaj tawm cov ntaub ntawv cuav, ua kom puas suab npe thiab rhuav tshem Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav puas tau yam uas lawv xav tau? Tsis ntseeg. Niaj hnub nim no, tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau mus txog ntau lub teb chaws nyob hauv lub qab ntuj khwb lawm, uas ua pov thawj raws li qhov ram qab no: Txhua tus uas hais tias Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus raug tsim los ntawm ib tug tib neeg twg yog kev dag ntxias ntawm Ntxwgnyoog, tej kev dag ntxias tsuas muaj cuab kav ntxias dag cov neeg ruam thiab tsis paub tab xwb.

Nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub, tus Tswv Yexus tau cog lus rau cov caum raws Nws tias, “Thiab yog Kuv mus thiab npaj ib qho chaw rau nej, Kuv yuav rov qab los dua, thiab los txais nej rau kuv tus kheej kiag; kom kuv nyob qhov twg, nej kuj yuav tau nyob qhov ntawd thiab(Yauhas 14:3). “Vim ib yam li xob laim tim sab hnub tuaj tuaj, thiab ci mus txog ntua rau sab hnub poob; yog li thaum Neeg Leej Tub los kuj yuav zoo ib yam nkaus li(Mathai 24:27). Nyob rau tiam kag, raws li qhov tau cog lus thiab hais ua ntej cia los ntawm Nws Tus Kheej, Vajtswv tau los yug ua cev nqaij daim tawv ib zaug ntxiv thiab tau nqes los rau Sab Hnub Tuaj ntawm lub qab ntuj khwb—Teb Chaws Suav—los ua tes dej num ntawm kev txiav txim, kev qhuab ntuas, kev kav, thiab kev cawm dim los ntawm kev siv cov lus, rau lub hauv paus ntawm tes dej num kev cawm dim ntawm tus Tswv Yexus. Ntawm qhov no, cov lus tshuaj sij ntawm phau ntawv Vajluskub uas hais tias “Rau qhov lub sij hawm tab tom los lawm uas txoj kev txiav txim yuav tsum pib ntawm Vajtswv tsev mus” and “Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg” kuj tau tiav lawm. Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg tau xaus Tiam Hmoov Hlub thiab tau pib Tiam Lub Nceeg Vaj. Thaum txoj moo zoo ntawm lub teb chaws ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshaj tawm sai heev hauv Teb Chaws Suav, Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim. Raws li qhov tseeb uas twb tau tshawb xyuas lawm, Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim tag nrho raws li qhov tshwm sim ntawm Vajtswv li tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab tsis yog rhawv los ntawm ib tug tib neeg twg. Qhov no vim yog cov neeg xaiv tseg hauv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau taij thov hauv Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe, mloog Nws tes hauj lwm, thiab lees txais txhua qhov tseeb uas nthuav tawm los ntawm Nws. Vim li ntawd nws ua pov thawj tau tias cov neeg xaiv tseg uas ntseeg Khetos tus uas yug los ua neeeg nyob rau tiam kawg, tus Vajtswv uas muaj qab hau uas tus Ntsujplig nyob hauv cev nqaij daim tawv, tsis yog ntseeg ntawm ib tug tib neeg twg. Nyob rau sab nraud, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis muaj ib qho dab tsi tshwj xeeb tshaj Neeg Leej Tub, tiam is ntawm lub ntsiab tseem ceeb Nws yog lub cev ntawm Vajtswv tus Ntsujplig thiab yog qhov tseeb, yog txoj kev, thiab yog txoj sia. Nws tes hauj lwm thiab cov lus yog nthuav tawm ncaj qha los ntawm tus Ntsujplig ntawm Vajtswv thiab yog kev tshwm sim ntawm Vajtswv hauv tib neeg. Yog li ntawd, Nws thiaj yog tus Vajtswv uas muaj qab hau uas tau yug los ua neeg.

Nyob rau xyoo 1991, Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, Khetos ntawm tiam kiag, tau ua Nws lub luag hauj lwm hauv Teb Chaws Suav. Tom qab ntawd, Nws tau nthuav tawm ntau nthxiab os lus thiab tau pib tes dej num ntawm kev txiav txim ntawm lub zwm ntxwv loj dawb paug nyob rau tiam kiag. Zoo li qhov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Kev ua dej num rau txoj kev txiav txim yeej yog Vajtswv tus kheej tes dej num, yog li nws yuav tsum yog Vajtswv Tus Kheej ua kom tiav kiag; nws tsis tuaj yeem ua tau los ntawm tib neeg los hloov Nws qhov chaw. Vim hais tias txoj kev txiav txim yog kev siv qhov tseeb los kov yeej noob neej, yeej tsis muaj lus nug tias Vajtswv tseem yuav tshwm sim los ua neeg los ua tau txoj dej num no nrog tib neeg. Qhov ntawd yog hais tias, Khetos ntawm tiam kawg yuav siv qhov tseeb los qhia neeg thoob plaws lub ntiaj teb thiab qhia kom lawv paub txhua yam tseeb. Nov yog Vajtswv tes dej num ntawm txoj kev txiav txim(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Ua tes Dej Num ntawm Txoj Kev Txiav Txim Nrog Qhov Tseeb). “Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab cov lus ntawd yog Vajntsujplig cov, vim Vajtswv yog tus Vajntsujplig thiab muaj peev xwm rais ua tus muaj cev nqaij daim tawv; yog li ntawd, tus Vajntsujplig cov lus, raws li hais yav tag los, yog cov lus ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg hnub no. … Vim yog yuav kom Vajtswv hais lus los ua hauj lwm, mas Nws yuav tsum muaj cev nqaij daim tawv; tsis li ntawd, ces Nws tes hauj lwm yuav tsis muaj cuab kav ua tau nws tej hom phiaj tiav hlo(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?). Vim kev tshwm sim thiab cov lus hais ntawm Khetos ntawm tiam kawg, ntau leej tib neeg uas qhis thiab nrhiav qhov tseeb tau muaj yeej thiab raug ntxuav kom dawb huv los ntawm cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab tau pom Vajtswv li kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas kev tshwm sim ntawm Vajtswv thiab kev rov qab los ntawm tus Txhiv. Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau tshwm sim vim yog kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus—kev rov qab los ntawm Tswv Yexus—Khetos ntawm tiam kawg, thiab kuj nyob hauv qab ntawm Nws li kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ncaj cees. Pawg ntseeg puav leej muaj cov lees txais Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li tes hauj lwm ntawm tiam kawg tiag tiag thiab tau muaj yeej thiab tau txais kev cawm los ntawm Vajtswv cov lus. Tag nrho huv si yog tsim los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tus kheej, thiab tau coj thiab tau yug los ntawm Nws tus kheej, thiab yeej tsis muaj ib qho tias tsim los ntawm ib tug tib neeg twg. Qhov no yog ib qhov tseeb uas lees paub los ntawm txhua tus tib neeg xaiv tseg hauv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Leej twg uas siv los ntawm Vajswv tus yug los ua neeg yog raug tsim tsa los ntawm Vajtswv, raug tsa thiab ua tim khawv los ntawm Vajtswv, zoo li nkaus Yexus tus kheej uas tau xaiv thiab tsa cov thwj tim kaum ob leeg. Cov uas siv los ntawm Vajtswv tsuas koom tes nrog Nws tes hauj lwm, thiab tsis tuaj yeem ua Vajtswv tes hauj lwm nyob hauv Nws. Pawg ntseeg tsis yog tsim los ntawm cov uas siv los ntawm Vajtswv, los sis cov neeg Vajtswv xaiv ntseeg los sis caum raws lawv. Cov pawg ntseeg ntawm Tiam Hmoov Hlub tsis yog tsim tsa los ntawm Pov Lauj thiab lwm cov tub txib, tiam sis yog tej khoom tshwm sim ntawm tus Tswv Yexus tes hauj lwm thiab tsim los ntawm tus Tswv Yexus Nws Tus Kheej. Kuj zoo ib yam li ntawd, Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus nyob rau tiam kawg tsis yog tsim los ntawm tib neeg uas siv los ntawm Vajtswv, tiam sis yog tej khoom tshwm sim ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li tes hauj lwm. Tus tib neeg uas siv los ntawm Vajtswv tsuas yog ywg dej, pab cuam, thiab coj cov pawg ntseeg, ua tes dej num ntaw tib neeg xwb. Txawm cov neeg Vajtswv xaiv tau coj, ywg dej, thiab pab cuam los ntawm tib neeg uas siv los ntawm Vajtswv, lawv tsuas ntseeg thiab caum raws Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb, lees txais thiab mloog Nws cov lus thiab tes hauj lwm xwb. Nov yog qhov tseeb uas tsis muaj leej twg tsis tuaj yeem tsis lees tau. Vim kev tshwm sim thiab tes hauj lwm ntawm Vajtswv tus yug los ua neeg, cov ntseeg tus Tswv tiag tiag hauv txhua pab pawg ntseeg tau hnov lub suab ntawm Vajtswv, tau pom tias tus Tswv Yexus twb tau los thiab ua tes hauj lwm ntawm kev txiav txim ntawm tiam kawg lawm, thiab lawv tag nrho tau paub meej tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tus Tswv Yexus uas tau rov qab los—thiab raws li qhov tshwm sim, lawv tau lees txais Nws li tes hauj lwm ntawm tiam kawg. Txhua tus uas tau muaj yeej los ntawm cov lus ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav muaj Nws lub npe. Yog li ntawd, txhua tus neeg xaiv tseg ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus taij thov Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab caum raws, mloog lus thiab pe hawm Nws. Kev tau muaj kev paub kev pom Vajtswv tes hauj lwm ntawm kev txiav txim, cov neeg xaiv tseg hauv Teb Chaws Suav tau txaus siab rau Nws tus moj yam ncaj ncees, thiab tau pom Nws lub meej mom thiab kev npau taws, thiab yog li lawv tau muaj yeej tag nrho los ntawm Vajtswv cov lus thiab tau txhos caug ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub xub ntiag, thiab txaus siab mloog lus thiab lees txais kev txiav txim thiab kev qhuab ntuas ntawm Vajtswv cov lus. Vim li ntawd, lawv tau txais Vajtswv li kev cawm dim lawm.

—Qhov Kev Sib Qhia Tawm Saum Toj No

Qhov Dhau Los: 3. Kuv pom hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tsis ua ib yam dab tsi li tsuas yog tshaj tawm txoj moo zoo thiab ua tim khawv rau Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg, hais kom tib neeg ua neeg ncaj ncees thiab taug txoj kev yog ntawm noob neej lub neej txoj sia xwb. Tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom tshaj tawm xov xwm hais tias lub hom phiaj ntawm pawg ntseeg txoj kev tshaj tawm txoj moo zoo mas yog los rhuav tshem Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj cai xwb. Kuv yuav ua li cas paub tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov lus muaj tseeb los cuav?

Ntxiv Mus: 5. Tom qab qhov xwm txheej uas nyob rau hauv Zauyuam, Xasdoos lub Tsib Hlis Ntuj Tim 28 lawm, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau sawv los siv lawv lub zog los tawm tsam cov pawg ntseeg uas pe hawm hauv tsev, thiab haj tseem npaj tub ceev xwm los txwv thiab caij tsuj Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab. Ntau tus tib neeg tau hais qhia tej kev ua xyem xyav txog Zauyuam qhov xwm txheej, ntseeg hais tias qhov no yog ib qho uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ua tib zoo ua los tawm tsam thiab txwv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntawm kev tsim ib rooj plaub cuav los ua kom cov pej xeem muaj txoj kev xav tawm tsam pawg ntseeg ntawd. Txawm li ntawd los xij, rooj plaub ntawd tau muab coj los hais rau hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ib lub tsev hais plaub thiab Suav cov xov xwm loj tau muab tshaj tawm, ces ib txhia tib neeg ntseeg yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau hais. Peb xav hnov seb koj xav li cas txog qhov xwm txheej nyob rau hauv Zauyuam no.

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No