5. Tom qab qhov xwm txheej uas nyob rau hauv Zauyuam, Xasdoos lub Tsib Hlis Ntuj Tim 28 lawm, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau sawv los siv lawv lub zog los tawm tsam cov pawg ntseeg uas pe hawm hauv tsev, thiab haj tseem npaj tub ceev xwm los txwv thiab caij tsuj Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus thiab. Ntau tus tib neeg tau hais qhia tej kev ua xyem xyav txog Zauyuam qhov xwm txheej, ntseeg hais tias qhov no yog ib qho uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ua tib zoo ua los tawm tsam thiab txwv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los ntawm kev tsim ib rooj plaub cuav los ua kom cov pej xeem muaj txoj kev xav tawm tsam pawg ntseeg ntawd. Txawm li ntawd los xij, rooj plaub ntawd tau muab coj los hais rau hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ib lub tsev hais plaub thiab Suav cov xov xwm loj tau muab tshaj tawm, ces ib txhia tib neeg ntseeg yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau hais. Peb xav hnov seb koj xav li cas txog qhov xwm txheej nyob rau hauv Zauyuam no.

Lus Teb:

Xasdoos Zauyuam Rooj Plaub—uas yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav nkaus xwb tsim tawm los yam tsis muaj qhov tseeb—ua rau muaj kev cuam tshuam loj heev nyob rau hauv Teb Chaws Suav thiab txawv teb chaws thaum lub sij hawm ntawd thiab muaj ntau tus tib neeg uas tsis paub dab tsi raug dag ntxias los ntawm rooj plaub ntawd. Tiam sis lub ntiaj teb puas yuav ntseeg qhov ntawd mus li? Niaj hnub no, muaj pes tsawg leej tib neeg uas tseem ntseeg tej kev txiav txim ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tej tsev hais plaub thiab tej lus tshaj tawm ntawm lawv cov xov xwm? Kev dag ntxias thiab kev zais yeej yuav tsis kav ntev; tej lus dag yeej yuav yog cov lus dag mus li, thiab yeej yuav dhau tsis tau los ua qhov tseeb. Txhua tus uas to taub Tsoom Fwv Koom Tsham Suav paub tias Teb Chaws Suav yog tswj kav los ntawm Koom Tsham txoj kev tswj fwm phem thiab tsis muaj kev txiav txim ncaj ncees los sis cov tub ntxhais xov xwm tsis muaj kev ywj pheej li. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txiav txim tsis muaj kev ncaj ncees; lawv yuav tsum ua raws li Tsoom Fwv Koom Tsham Suav cov nom tswv hais thiab txhua rooj plaub yog daws raws li cov nom tswv ntawd lub siab nyiam xwb. Teb Chaws Suav cov xov xwm los kuj raug Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tswj ib yam nkaus thiab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi li tsuas yog ib lub raj tshuab thiab cov khoom siv rau Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tswj fwm phem xwb. Tej no yog tej uas muaj tseeb. Yog li ntawd, yeej tsis muaj lus nug li hais tias cov plaub uas nyob rau hauv Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tej tsev hais plaub yog tej kev tso dag tso luag uas ntxeev tej uas muaj tseeb thiab tig qhov tseeb los ua qhov cuav xwb. Tsis muaj kev sib txig sib luag los sis kev ncaj ncees kiag li! Thaum cov pej xeem tuaj mloog Xasdoos Zauyuam rooj plaub, cov neeg raug iab liam tau hais meej meej hais tias, “Kuv yeej tsis tau mus cuag Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li,” thiab “Qhov uas lub xeev ntawd tawm tsam yog Zau Yeebham ‘Tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus,’ tsis yog peb ‘Tus Vajtswv Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus.’” Lawv tej kev lees txim hais tau meej meej hais tias lawv tsis yog cov tswv cuab ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, thiab Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los kuj tsis lees paub lawv ib yam nkaus thiab; lawv tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam nrog rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus li. Yog li ntawd vim li cas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li tau txhob txwm ua txuj lag ntseg txiav txim rau qhov no thiab tsis ua tib zoo txiav txim rooj plaub no raws li tej uas muaj tseeb? Vim li cas, twb tsis muaj ib qho pov thawj dab tsi li, es tus txiav txim cia li nyom kiag kom cov neeg raug iab liam ntawd cia li lees txim thiab txhob txwm ntxeev tej uas muaj tseeb, tig qhov tseeb los ua qhov cuav, thiab tas zog hais tias cov neeg raug iab liam no yog cov tswv cuab ntawm Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Qhov ntawd tsis yog tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txhob txwm tsim tej lus dag los nkaug thiab iab liam cuav rau Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, los txwv thiab tsim txom Pawg Ntseeg thiab ua kom pej xeem muaj kev xav tawm tsam Pawg Ntseeg ntawd xwb lod? Qhov no tsis cuam tshuam rau tej uas muaj tseeb lod, nws tsis hla txoj cai lod? Tej no tsis yog tej lus dag yam tsis txaj muag hlo li lod? Yog ua cas thiaj li yuav tsis muaj kev ua xyem xyav rau ib txoj kev txiav txim zoo li no? Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau tshaj tawm cov lus dag thiab kev dag ntxias tau ntau xyoo lawm. Lawv haj yam nrov heev tuaj yam tsis zoo, tsis ncaj ncees thiab phem heev. Lawv lub koob lub npe puas loj heev; tsis hais nyob rau hauv teb chaws los sis txawv teb chaws, lawv tus ntxhiab tsw lwj mas hnia tsis taus li. Cov tib neeg thoob ntiaj teb haj yam pom tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav zoo li cas tiag tiag ntxiv; tsis muaj leej twg ntseeg Tsoom Fwv Koom Tsham Suav ntxiv li lawm, vim hais tias Tsoom Fwv Koom Tsham Suav yog ib pab nom tswv uas ntxim ntxub thiab ntseeg tias tsis muaj Vajtswv, ib pab uas yog Ntxwgnyoog tug tus dab phem uas tsis muaj vaj huam sib luag thoob plaws lub ntiaj teb ntawm nws txoj kev phem thiab tawm tsam Vajtswv.

Txhua tus uas muaj ib txoj kev to taub txog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav mas yuav paub txog lawv txoj kev ua hauj lwm. Txhua txhua zaus uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txwv txoj kev ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg, kev muaj vaj huam sib luag, tej kev tawm tsam ntawm haiv neeg tsawg uas txhaum kev cai, thiab lwm yam ntxiv, lawv xub tsim tej xwm txheej cuav los ua kom pej xeem xav yuam kev thiab do tib neeg ua ntej tso, tom qab uas lawv txwv heev lawm. Saib qhov kev tawm tsam ntawm Lub Vaj Loog nyob rau xyoo 1989 ua qhov piv txwv: Qhov no yog thawj zaug ntawm ib pab tub txhais kawm los tawm tsam txoj kev coj tsis ncaj thiab txhawb kev thaj yeeb thiab kev ywj pheej, tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tau qhia ib co tib neeg uas tsis paub tias yog leej twg los ua txuj ua cov tub ntxhais kawm es mus xyaw nrog cov neeg tawm tsam ntawd, ces lawv tsim kev kub ntxhov los ntawm tej kev kos sau ntawv dog dig rau tej chaw uas tsis tsim nyog, kev hlawv vaj hlawv tsev, thiab ntxeev tub rog tej tsheb. Cov tub ntxhais kawm thiaj li raug kev iab liam ncaj qha thiab cov tub ntshais kawm txoj kev tawm tsam thiaj li raug muab hu ua ib pab tawm tsam nom tswv uas tsoo vaj tsoo tsev, yog li ntawd thiaj li muaj ib qho pov thawj los txwv cov tub ntxhais kawm thiab pib ib txoj kev ua phem heev uas yam tsawg kawg ntau txhiab tus tub ntxhais kawm raug tua los sis raug tsheb hlau luam. Yog li ntawd Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiaj li yog ib pab txaus ntshai uas ua rau lub ntiaj teb ceeb tag thiab ua rau cov tib neeg Suav tag kev cia siab loj heev—Tua Tib Neeg Tuag Coob Heev Nyob Rau Ntawm Lub Vaj Loog. Muaj qhov zoo ib yam nkaus li ntawd tau tshwm sim nyob rau ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev txwv cov neeg tawm tsam Thinpetas. Lawv xub qhia tib neeg kom mus xyaw nrog rau cov neeg tawm tsam ntawd ua ntej txhawm rau mus ua tej kev txhaum, tsis hais kev hlawv, kev tua, kev yuam tib neeg yuav nyiaj thiab kev tsoo vaj tsev nyiag khoom, ces lawv mam li npaj tub rog mus tua cov neeg tawm tsam ntawd hauv av kom txwv tau cov Thinpetas txoj kev ntxeev siab. Muaj ntau yam heev txuas ntxiv. Tej uas muaj tseeb no yog pov thawj txog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tej tswv yim uas ua tau zoo heev los rhuav tshem cov tawm tsam kom ploj mus: Lawv xub tsim cov lus dag ua ntej, ntxeev tej uas muaj tseeb, thiab tsim tej kev iab liam cuav, ces lawv mam li ua yam phem heev. Tseeb tiag, Zauyuam Rooj Plaub lub hauv paus yog Tsoom Fwv Tsoom Tsham Suav tsim los ua kom pej xeem xav yuam kev kom thiaj li tau caij tsuj thiab tsim txom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yam lim hiam heev xwb. Qhov ntawd yog lwm qhov kev txhaum uas phem tshaj plaws ntawm Tsoom Fwv Koom Tsham Suav txoj kev tsim txom kev ntseeg ntawm sab kev lig kev cai ntseeg. Tiam sis tom qab uas txwv thiab tsim txom Pawg Ntseeg ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus los tau npaum li no lub xyoo lawm, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav puas muaj peev xwm rhuav tshem Pawg Ntseeg ntawd kom ploj mus tiag tiag? Ntau xyoo dhau los, cov neeg Yudais tau tawm tsam Vajtswv tus moj yam los ntawm kev muab tus Tswv Yexus ntsia rau saum tus ntoo khaub lig; lawv raug Vajtswv foom tsis zoo, thiab lawv haiv neeg raug kev rhuav pov tseg yam tsis tau muaj dua los li. Vim yog lawv txoj kev tawm tsam Vajtswv uas txaus ntshai thiab txoj kev tsim txom uas lim hiam txog Cov Ntseeg Vajtswv, Lub Teb Chaws Loos loj kuj raug rhuav pov tseg los ntawm ib co sub taws sub ntsha uas Vajtswv xa los ib yam nkaus thiab. Txhua yam no puav leej muaj tseeb. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tsis tuaj yeem khiav dim qhov kev raug Vajtswv foom tsis zoo thiab raug rau txim vim lawv txoj kev tawm tsam thiab kev teem txim rau Vajtswv txoj hauj lwm ntawm tiam kawg. Raws li Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus hais tias, “Peb ntseeg hais tias tsis muaj ib lub teb chaws los sis ib qho hwj chim twg yuav thaiv tau txoj hau kev ntawm tej uas Vajtswv xav ua li. Cov uas thaiv txoj hau kev ntawm Vajtswv tes hauj lwm, tawm tsam Vajtswv txoj lus thiab tab kaum thiab rhuav Vajtswv txoj kev npaj ces thaum kawg yuav raug Vajtswv rau txim. Tus uas tawm tsam Vajtswv txoj lus yuav raug xa mus rau Dab Teb; lub teb chaw twg uas tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug kev puas ntsoog; haiv neeg twg uas sawv tig tawm tsam Vajtswv tes hauj lwm yuav raug ntsaig tawm kom tu noob hauv ntiaj teb no mus thiab yuav tsis muaj nyob ntxiv lawm(Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo).

Qhov Dhau Los: 4. Txawm hais tias nej ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus, thiab thov los ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lub npe los xij, Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tab tom tshaj tawm xov xwm hais tias Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog tib neeg tsim los, thiab nej ua txhua yam raws li lawv hais. Nej ua tim khawv hais tias tus tib neeg no yog ib tug pov thawj hlob, ib tug tib neeg uas Vajtswv siv, thiab tias nws leg txhua yam hauj lwm kev tswj fwm. Kuv xav tsis tawm hais tias—leej twg yog tus rhawv Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus? Lawv lub hauv paws yog dab tsi? Nej puas tuaj yeem piav qhia txog qhov no?

Ntxiv Mus: 6. Nej ua tim khawv hais tias tus Khetos nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab tias Nws tab tom hais qhia txhua qhov tseeb txog txoj kev txiav txim, kev ntxuav kom dawb huv, thiab kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Tiam sis Tsoom Fwv Koom Tsham Suav tshaj tawm hais tias “Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus” uas nej ntseeg ntawd tsuas yog ib tug tib neeg dog dig nkaus xwb. Tsoom Fwv Koom Tsham Suav paub txhua yam txog tus tib neeg no tsev neeg li keeb kwm yav dhau los, thiab haj tseem tau tso tus tib neeg no li duab, npe, thiab tsev neeg qhov chaw nyob tawm rau saum huab cua thiab. Kuv tsis nkag siab qhov no zoo—yam uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav hais tseeb los cuav?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No