1. Los ntawm kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab mloog tej kev sib qhia thiab tej lus tim khawv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv tau paub tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab tam sim no kuv lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm. Tiam sis muaj qee yam kev tsis kaj siab thiab kev ntxhov siab tau tshwm sim nyob rau hauv kuv tsev neeg tsis ntev los no. Vim li cas tej yam zoo li no thiaj li tshwm sim, thiab kuv yuav tsum ua li cas rau tej ntawd?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Cia li xeev los, cia li ceev faj; vim hais tias nej tus yeeb ncuab uas yog tus phem, ncig mus ncig los nyooj laws zoo ib yam li ib tug tsov ntxhuav, nrhiav tus uas nws yuav tom tau noj” (1 Petus 5:8).

“Thiab Kuv yuav coj feem peb los hauv cov hluav taws los, thiab yuav muab lawv lim kom dawb huv li lim nyiaj, thiab yuav sim lawv li sim kub: lawv yuav hu Kuv lub npe, thiab Kuv yuav hnov lawv: Kuv yuav hais tias, Nws yog Kuv cov neeg: thiab lawv yuav hais tias, Yehauvas yog kuv tus Vajtswv” (Xekhaliya 13:9).

“Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog tias, Koj puas pom Kuv tus tub qhe Yauj, uas tsis muaj ib tug zoo cuag nws nyob hauv lub ntiaj teb li, tus neeg uas zoo tiav log thiab tsis muaj chaw thuam li, tus neeg uas fwm Vajtswv, thiab tsis ua phem ua qias li? Ces Ntxwgnyoog txawm teb Yehauvas, thiab hais tias, Puas yog Yauj fwm Vajtswv dawb dawb xwb? Koj tsis tau xov ib tug laj kab ncig nws, thiab ncig nws lub tsev, thiab ncig txhua yam uas nws muaj rau txhua fab lov? Koj tau foom koob hmoov rau tes hauj lwm ntawm nws ob txhais tes, thiab nws muaj tsiaj txhu coob rau hauv daim av. Tiam sis tam sim no tshem Koj txhais tes, thiab kov txhua yam uas nws muaj, ces nws yuav cem Koj nkaug tes rau Koj ntsej muag. Thiab Yehauvas hais rau Ntxwgnyoog hais tias, Saib nawb, tag nrho tej nws muaj ces nyob rau hauv koj lub hwj chim; tsis txhob tsa koj txhais tes rau nws tus kheej xwb. Ces Ntxwgnyoog thiaj li tawm ntawm Yehauvas xub ntiag mus lawm” (Yauj 1:8–12).

“Ces Yauj thiaj sawv tsees, thiab hle hlo nws lub tsho loj, thiab chais nws lub taub hau, thiab txhos caug ntua rau hauv av, thiab pe hawm, Thiab hais tias, Kuv tawm liab qab tsuas ntawm kuv niam lub plab los, thiab kuv yuav rov mus liab qab tsuas mus rau qhov qub ntawd: Yehauvas muab, thiab Yehauvas tau muab tshem mus lawm; thov kom Yehauvas lub npe raug qhuas” (Yauj 1:20–21).

“Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus. Tab sis nws hais rau nws hais tias, Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los? Nyob rau tag nrho tej no Yauj tsis ua txhaum nrog nws ob daim di ncauj li” (Yauj 2:9–10).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Thaum Vajtswv ua hauj lwm, saib xyuas ib tug tib neeg, tsom kwm tus tib neeg no, thiab thaum Nws nyiam thiab txaus siab rau tus tib neeg no, ces Ntxwgnyoog kuj caum qab ti ti, sim los dag tus tib neeg no thiab ua kom nws liam sim. Yog tias Vajtswv xav kom muab tau tus tib neeg no, ces Ntxwgnyoog yuav ua txhua yam ntawm nws lub hwj chim los cuam tshuam Vajtswv, siv ntau yam kev phem npaj los ntxias, tab kaum thiab ua kom Vajtswv txoj hauj lwm puas tsuaj, uas yog ua kom tiav nws lub hom phiaj uas nyob zais nkoos. Lub hom phiaj no yog dab tsi? Nws tsis xav kom Vajtswv tau ib leeg tus twg li; nws xav txeeb cov uas Vajtswv xav muab kom tau ntawd tej khoom ntiag tug, nws xav tswj lawv, ua tus saib xyuas lawv kom lawv pe hawm nws, yog li lawv thiaj koom nrog nws ua kev phem kev qias, thiab tawm tsam Vajtswv. Qhov no tsis yog Ntxwgnyoog txoj kev xav phem lov? Nej hais tas li tias Ntxwgnyoog phem heev, phem tiag tiag, tiam sis nej puas pom? Nej pom tau tias tib neeg phem npaum li cas; neej tseem tsis tau pom tias tus Ntxwgnyoog tiag tiag ntawd phem npaum li cas. Tiam sis hais txog Yauj mas, nej yeej tau saib pom meej meej lawm tias Ntxwgnyoog phem npaum li cas lawm. Qhov teeb meem no tau ua rau pom Ntxwgnyoog cov kev phem thiab nws lub ntsiab ntseeb meej heev li lawm. Kev tawm tsam nrog Vajtswv, thiab taug Nws qab, Ntxwgnyoog lub hom phiaj yog rhuav tshem txhua txoj hauj lwm ua Vajtswv xav ua, xav kav thiab tswj cov neeg uas Vajtswv xav tau, kom txhua tus neeg uas Vajtswv xav tau puas tsuaj ploj mus. Yog tias lawv tsis raug puas tsuaj ploj mus, ces kom lawv los nyob hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav, kom raug nws siv—qhov no yog nws lub hom phiaj.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb IV

Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. … Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv. Txawm tias lawv zoo li tsis tshua tseem ceeb luaj twg los ntawm sab nraud, los thaum tej no tshwm sim lawv qhia seb koj hlub Vajtswv los sis tsis hlub. Yog tias koj hlub, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws, thiab yog tias koj tsis muab txoj kev hlub rau Nws coj los xyaum, qhov no qhia tias koj tsis yog ib tug uas muab qhov tseeb coj los xyaum coj, tias koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj sia, tias koj yog ib co npluag nplej xwb! Txhua yam uas tshwm sim rau tib neeg tshwm sim rau thaum Vajtswv xav kom lawv tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Nws. Txawm tias tsis muaj dab tsi loj tshwm sim rau koj tam sim no thiab koj tsis hais lus tim khawv loj los xij, txhua yam ntxaws ntxaws ntawm koj lub neej txhua hnub yeej yog ib qho lus tim khawv rau Vajtswv lawm. Yog tias koj yeej txoj kev hwm ntawm koj cov kwv tij thiab cov muam, koj cov neeg hauv tsev, thiab txhua tus puag ncig koj; yog tias, muaj ib hnub, cov tsis ntseeg tuaj, thiab qhuas txhua yam uas koj ua, thiab pom tias txhua yam uas Vajtswv ua mas zoo heev, ces koj hais tau lus tim khawv lawm. Txawm tias koj tsis muaj kev nkag siab thiab koj lub peev xwm tsis zoo los, los ntawm Vajtswv txoj kev kho kom zoo tiav log ntawm koj, koj muaj peev xwm ua tau rau Nws txaus siab thiab kub siab rau Nws lub siab nyiam, qhia lwm tus txog tes dej num loj uas Nws tau ua rau hauv tib neeg ntawm cov uas muaj lub peev xwm phem tshaj plaws. Thaum tib neeg los paub Vajtswv thiab rais los ua cov kov yeej rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag lawm, ua siab ncaj rau Vajtswv mus deb heev, ces tsis muaj leej twg muaj txha nqaj nqaum ntau npaum li pab tib neeg no, thiab qhov no yog qhov lus tim khawv uas loj tshaj plaws. Txawm tias koj tsis muaj peev xwm ua ntawm qhov ua tes dej num loj los, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab. Lwm tus muab tsis tau lawv tej kev xav phem tso rau ib sab, tab sis koj muab tau; lwm tus hais tsis tau lus tim khawv rau Vajtswv rau hauv lawv tej kev paub, tab sis koj siv tau koj lub siab thiab tej koj ua los rov them rau Vajtswv txoj kev hlub thiab hais lus tim khawv muaj kuab rau Nws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj suav li ib txoj kev tseem kev hlub Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj peev xwm ntawm qhov no, ces koj tsis hais lus tim khawv rau hauv koj cov neeg hauv tsev, hauv koj cov kwv tij thiab cov muam, los sis rau ntawm cov tib neeg ntawm lub ntiaj teb no xub ntiag. Yog tias koj tsis muaj peev xwm hais lus tim khawv rau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag, Ntxwgnyoog yuav luag rau koj, nws yuav saib koj li tso dag, li ib yam khoom ua si, nws yuav saib koj li ruam thiab ua rau koj vwm. Nyob rau yav pem suab, tej kev sim siab loj yuav ua rau koj ntog—tab sis hnub no, yog tias koj hlub Vajtswv nrog ib lub siab tseeb, thiab yog tias, txawm tias tej kev sim siab tom ntej loj npaum li cas kuj xij, yam tsis tau xav tias muaj dab tsi tshwm rau koj, koj muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho thiab muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj lub siab yuav raug nplig, thiab koj yuav tsis ntshai txawm tias tej kev sim siab uas koj ntsib rau yav pem suab yuav loj npaum cas kuj xij. Nej pom tsis tau yam yuav tshwm sim rau yav pem suab; nej tsuas ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv tej xwm txheej hnub no xwb. Nej tsis muaj peev xwm ntawm qhov ua ib teg dej num loj thiab yuav tsum tsom ntsoov rau qhov ua kom Vajtswv txaus siab los ntawm qhov paub Nws tej lus hauv lub neej tiag tiag, thiab ua tim khawv khov thiab hais lus tim khawv muaj kuab uas coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Txawm tias koj cev nqaij daim tawv tseem tsis tau txaus siab thiab yuav raug txom nyem los, koj yuav ua tau rau Vajtswv txaus siab thiab coj txoj kev txaj muag los rau Ntxwgnyoog. Yog tias koj ib txwm xyaum li no, Vajtswv yuav qhib ib txoj kev rau ntawm koj xub ntiag. Thaum, muaj ib hnub, ib txoj kev sim siab loj los, lwm tus yuav ntog, tab sis koj tseem yuav muaj peev xwm sawv tau khov kho: Vim tus nqi uas koj tau them lawm, Vajtswv yuav tiv thaiv koj xwv koj thiaj sawv tau khov kho thiab tsis tog. Yog tias, kuj ib yam thiab, koj muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum coj thiab ua rau Vajtswv txaus siab nrog ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, ces Vajtswv yuav tiv thaiv koj tiag nyob rau tej kev sim siab yav pem suab. Txawm tias koj ruam thiab siab me thiab peev xwm tsis zoo los, Vajtswv yeej yuav tsis ntxub ntxaug tawm tsam koj. Nws yog nyob ntawm seb koj tej kev xav tau puas yog. Hnub no, koj muaj peev xwm ua rau Vajtswv txaus siab, hauv qhov uas koj ua twb zoo mloog rau yam ntxaws uas me tshaj plaws, koj ua rau Vajtswv txaus siab rau hauv txhua yam, koj muaj ib lub siab uas hlub Vajtswv tiag tiag, koj muab koj lub siab tiag tiag rau Vajtswv, thiab txawm tias muaj qee yam koj to taub tsis tau los, koj los tau rau ntawm Vajtswv xub ntiag los tsim kho koj tej kev xav tau thiab nrhiav Vajtswv lub siab nyiam, thiab koj ua txhua yam uas yuav tsum ua los ua rau Vajtswv txaus siab. Tej zaum koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tso koj tseg, tab sis koj lub siab yuav ua rau Vajtswv txaus siab, thiab koj yuav tsis xav tau tej kev txaus siab ntawm cev nqaij daim tawv lawm. Yog tias koj yeej ib txwm xyaum li no, koj yuav raug tiv thaiv rau thaum tej kev sim siab loj los raug koj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Yog tias muaj ntau yam tshwm sim rau koj uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem tiam sis txawm li ntawd los koj muaj peev xwm muab lawv tso rau ib sab thiab txais kev paub txog Vajtswv cov dej num uas los ntawm cov no, thiab yog tias thaum tab tom raug cov kev tsim kho kom zoo koj nthuav tawm koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv, ces qhov no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj lub tsev nyob thaj yeeb lug, koj xyiv fab rau kev nplig siab ntawm sab cev nqaij tawv, tsis muaj leej twg tsim txom koj, thiab koj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv pawg ntseeg los mloog koj lus, koj puas tuaj yeem qhia koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv? Qhov xwm txheej no puas tuaj yeem tsim kho koj kom zoo tau? Nws tsuas yog los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb koj txoj kev hlub Vajtswv thiaj li yuav tuaj yeem tshwm sim tau, thiab nws tsuas yog los ntawm tej yam tshwm sim uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem xwb koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Nrog rau kev ua dej num ntau yam ntawm kev tsis sib thooj thiab yam tsis zoo, thiab los ntawm kev siv txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov kev qhia tshwm—nws cov dej num, nws cov kev iab liam, nws cov kev cuam tshuam thiab cov kev dag ntxias—Vajtswv qhia rau koj txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem kom meej, thiab ua rau koj lub peev xwm paub cais Ntxwgnyoog kom zoo tshaj plaws, kom koj thiaj ntxub Ntxwgnyoog thiab tso nws tseg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Txhua yam uas Vajtswv ua yog tsim nyog thiab muaj qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj plaws, vim txhua yam uas Nws ua rau hauv tib neeg yeej cuam tsuam txog Nws txoj kev cawm tib neeg thiab kev cawm dim ntawm tib neeg ntiaj teb. Raws li ib txwm muaj los, txoj dej num uas Vajtswv tau ua rau hauv Yauj yeej tsis txawv li, txawm tias Yauj yog tus zoo tiav log thiab siab ncaj rau hauv Vajtswv ob lub qhov muag los xij. Muab ua lwm lo lus hais, txawm tias yam Vajtswv ua los sis tej tswv yim uas Nws siv ua tej ntawd yuav yog dab tsi los xij, txawm tias yuav raug tus nqi li cas los xij, txawm tias Nws lub ntsiab, Nws lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev nqis tes ua yuav tsis hloov pauv los xij. Nws lub hom phiaj yog los coj Vajtswv cov lus mus rau tib neeg, nrog rau Vajtswv tej kev cheem tsum thiab txoj kev xav rau tib neeg; muab ua lwm lo lus hais, nws yog los ua dej num rau hauv tib neeg txhua yam uas Vajtswv ntseeg tias yog yam zoo mus raws li Nws cov kauj ruam, pab tib neeg kom to taub Vajtswv lub siab thiab nkag siab Vajtswv lub ntsiab tseeb, thiab ua rau tib neeg ua raws li Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, yog li thiaj ua rau tib neeg muaj kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem—tag nrho tej no yog ib qho yeeb yam ntawm Vajtswv lub hom phiaj hauv txhua yam uas Nws ua. Lwm qhov yeeb yam ces yog tias, vim Ntxwgnyoog yog tus qauv piv txwv thiab yam khoom siv ua dej num rau hauv Vajtswv txoj dej num, tib neeg keev raug muab cob rau Ntxwgnyoog; qhov no yog tej tswv yim uas Vajtswv siv los cia kom tib neeg pom Ntxwgnyoog tej kev sim siab thiab tawm tsam kev lim hiam, kev phem, thiab kev tsis muaj nqis ntawm Ntxwgnyoog, yog li thiaj ua rau tib neeg ntxub Ntxwgnyoog thiab tuaj yeem paub thiab lees paub yam uas tsis zoo. Qhov txheej txheem no maj mam ua rau lawv tus kheej khiav dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj kav thiab tej kev iab liam, kev cuam tshuam, thiab kev tawm tsam—kom txog ntua thaum, ua tsaug rau Vajtswv cov lus, lawv qhov kev paub thiab kev mloog Vajtswv hais, thiab lawv txoj kev ntseeg Vajtswv thiab kev hwm Vajtswv, lawv kov yeej kiag Ntxwgnyoog tej kev tawm tsam thiab tej kev iab liam; ces tsuas yog li ntawd xwb lawv thiaj li raug cawm dim plaws ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm. Tib neeg txoj kev cawm dim txhais tau tias Ntxwgnyoog tau swb lawm, nws txhais tau tias lawv tsis yog cov zaub mov hauv Ntxwgnyoog lub qhov ncauj mus ntxiv lawm—dua li qhov muab lawv nqos mus, Ntxwgnyoog thiaj tau tso lawv tseg. Qhov no vim hais tias cov neeg no yog cov siab ncaj, vim hais tias lawv muaj kev ntseeg, kev mloog hais, thiab kev hwm rau Vajtswv, thiab vim hais tias lawv tawg ntawm Ntxwgnyoog mus du lug lawm. Lawv ua rau Ntxwgnyoog txaj muag, lawv ua kom Ntxwgnyoog ntshai, thiab thaum kawg lawv thiaj li kov yeej Ntxwgnyoog kiag. Lawv txoj kev ntseeg rau hauv txoj kev caum raws Vajtswv, thiab kev mloog hais thiab kev hwm Vajtswv kov yeej Ntxwgnyoog kiag, thiab ua rau Ntxwgnyoog tso lawv tseg tag nrho. Tsuas yog cov neeg uas zoo li no nkaus xwb thiaj li raug Vajtswv muab tau tiag tiag, thiab nqov no nws yog Vajtswv lub hom phiaj kawg rau hauv txoj kev cawm tib neeg. Yog lawv xav kom raug cawm dim, thiab xav kom Vajtswv muab tau tiav hlo, ces tag nrho cov uas caum raws Vajtswv yuav tsum ntsib tej kev sim siab thiab kev tawm tsam loj thiab me los ntawm Ntxwgnyoog. Cov uas dhau los ntawm tej kev sim siab thiab kev tawm tsam no thiab tuaj yeem kov yeej Ntxwgnyoog puv npo thiaj li yog cov uas raug cawm dim los ntawm Vajtswv. Qhov no hais tau tias, cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yog cov uas puav leej tau raug Vajtswv tej kev sim siab lawm, thiab cov uas tau raug sim siab thiab raug tawm tsam los ntawm Ntxwgnyoog yam suav tsis txheeb lawm. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej to taub Vajtswv txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum, thiab tuaj yeem lees Vajtswv lub hwj chim kav thiab tej kev npaj, thiab lawv tsis tso tseg txoj hau kev tseeb ntawm kev hwm Vajtswv thiab kev ntxub kev phem hauv Ntxwgnyoog tej kev sim siab. Cov uas raug cawm dim los rau ntawm Vajtswv lawm yeej muaj kev coj ncaj, lawv muaj lub siab dawb siab zoo, lawv paub faib cais ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub, lawv muaj txoj kev txawj xav ntawm kev ncaj ncees thiab yog qhov tsim nyog, thiab lawv tuaj yeem saib xyuas rau Vajtswv thiab saib txhua yam uas yog Vajtswv li muaj nuj nqis. Cov tib neeg zoo li no thiaj tsis raug khi cia, raug soj qab, raug iab liam, los sis raug tsim txom los ntawm Ntxwgnyoog; lawv dim plaws hlo lawm, lawv muaj kev ywj siab thiab kaj siab hlo lawm. Yauj yog kiag ib tug tib neeg muaj kev ywj pheej, thiab qhov no yog kiag qhov tseem ceeb uas vim li cas Vajtswv thiaj tau muab nws cob rau Ntxwgnyoog.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

Thaum lub sij hawm ua txoj dej num ntawm Vajtswv txoj kev npaj thiab kev pab txhawb tib neeg, Nws qhia tag nrho Nws txoj kev xav thiab tej kev cheem tsum rau tib neeg, thiab qhia txog Nws txoj kev ua, tus moj yam, thiab yam uas Nws muaj thiab yam uas yog Nws rau tib neeg. Lub hom phiaj yog los npaj kom tib neeg muaj txhij nrog tus yeeb yam, thiab cia tib neeg los muab kom tau ntau yam tseeb los ntawm Vajtswv los rau thaum uas caum raws Nws—qhov ntseeb uas yog tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog. Yog li qhov npaj muaj txhij no, tib neeg yuav tsum ntsib Vajtswv tej kev sim, Vajtswv muaj ntau lub tswv yim thiab ntau txoj kev rau tej kev sim tib neeg, tiam sis lawv txhua tus cheem tsum “kev koom tes” ntawm Vajtswv tus yeeb ncuab: Ntxwgnyoog. Qhov no hais tau tias, thaum muab tej cuab yeej rau tib neeg los ua rog nrog Ntxwgnyoog lawm, Vajtswv muab tib neeg cob rau Ntxwgnyoog thiab tso cai cia rau Ntxwgnyoog los “sim” tib neeg lub siab. Yog tib neeg tuaj yeem tsoo kom tawm tau los ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, yog lawv tuaj yeem khiav dim Ntxwgnyoog txoj kev caum puag ncig thiab tseem muaj txoj sia nyob, ces tib neeg thiaj ua dhau qhov kev sim no. Tiam sis yog tib neeg tawm tsis tau ntawm Ntxwgnyoog tej kev ua rog, thiab zwm rau Ntxwgnyoog, ces tib neeg yuav ua tsis dhau qhov kev sim no. Txawm Vajtswv tshuaj xyuas tib neeg tus yeeb yam dab tsi los xij, tus qauv rau Nws txoj kev tshuaj xyuas yog xyuas seb tib neeg puas tuav los sis tsis tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau thaum raug Ntxwgnyoog tawm tsam, thiab seb lawv puas tau tso los sis tsis tau tso Vajtswv tseg thiab tau swb thiab tau zwm rau Ntxwgnyoog thaum mag Ntxwgnyoog rooj ntxiab lawm. Nws tuaj yeem hais tau tias txawm tib neeg yuav raug los sis tsis raug cawm dim los xij yog nyob rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem kov yeej thiab muaj yeej Ntxwgnyoog xwb, thiab seb lawv puas yuav muab tau los sis muab tsis tau kev ywj pheej los xij yog rau ntawm qhov seb lawv puas tuaj yeem tsa, lawv tus kheej ua kiag, tej cuab yeej uas Vajtswv tau muab rau lawv lawm los kov kom yeej Ntxwgnyoog txoj kev ua qhev, ua kom Ntxwgnyoog tso txoj kev vam tseg tiav hlo thiab tso lawv tseg. Yog Ntxwgnyoog tso txoj kev vam thiab tej kev tuav ib tug tib neeg rau ntawm xib teg tseg, qhov no txhais tau tias Ntxwgnyoog yeej yuav tsis sim los txeeb tus neeg no ntawm Vajtswv mus ntxiv dua li lawm, yeej tsis iab liam thiab cuam tshuam nrog tus neeg no ntxiv dua lawm, yeej tsis tsim txom los sis tawm tsam lawv ntxiv lawm; tsuas yog ib tug neeg zoo li no nkaus xwb thiaj li yuav raug Vajtswv muab tau tiag tiag. Qhov no yog tag nrho qhov txheej txheem uas Vajtswv muab tau tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

Qhov Dhau Los: 9. Nej ua tim khawv hais tias “Qhov Xob Laim Sab Hnub Tuaj” yog Khetos qhov kev tshwm sim thiab tes dej num nyob rau tiam kawg, uas yog Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis kuv twb tau nyeem ntau cov ntawv uas nyob rau hauv cov vev xaib uas nrov npe xws li Npaisdus thiab Vikipedias uas teem txim, tawm tsam, thiab hais lus phem rau Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus lawm. Kuv paub hais tias cov ntaub ntawv hauv Npaisdud mas yog Tsoom Fwv Koom Tsham Suav saib xyuas thiab tswj, thiab tias tsis tas yuav ntseeg siab rau tej ntawd. Tiam sis cov vev xaib uas yog neeg txawv teb chaws li xws li Vikipedias los kuj tau raws Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab lub ntiaj teb sab kev lig kev cai ntseeg qab teem txim rau koj thiab. Kuv xav tsis tawm li—cov lus hais uas tau muab sau rau hauv cov vev xaib no yog tseeb los cuav?

Ntxiv Mus: 2. Tsis ntev los no, tom qab uas nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab mloog tej kev sib qhia thiab tej lus tim khawv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ib co tag lawm, kuv tau hnov muaj kev pab cuam thiab kev txhim kho hauv kuv lub siab loj heev li. Tam sim no kuv to taub ntau dua li kuv to taub ntau lub xyoo uas kuv tau siv los pe hawm tus Tswv lawm, yog li ntawd Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los xwb xwb li. Tiam sis txij li thaum kuv tus xib fwb pom tias kuv tau tshawb xyuas mus rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm, nws tau ua txhua yam li nws tuaj yeem ua tau los cheem kuv. Nws tab kaum kuv txog qhov ntawd txhua hnub li. Nws haj tseem hais kom kuv tsev neeg saib kuv thiab tsis txhob cia kuv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los sis mloog pawg ntseeg tej lus qhuab qhia thiab. Kuv hnov mob siab heev. Kuv yuav tsum ua li cas rau tej no?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No