2. Tsis ntev los no, tom qab uas nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab mloog tej kev sib qhia thiab tej lus tim khawv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ib co tag lawm, kuv tau hnov muaj kev pab cuam thiab kev txhim kho hauv kuv lub siab loj heev li. Tam sim no kuv to taub ntau dua li kuv to taub ntau lub xyoo uas kuv tau siv los pe hawm tus Tswv lawm, yog li ntawd Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los xwb xwb li. Tiam sis txij li thaum kuv tus xib fwb pom tias kuv tau tshawb xyuas mus rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm, nws tau ua txhua yam li nws tuaj yeem ua tau los cheem kuv. Nws tab kaum kuv txog qhov ntawd txhua hnub li. Nws haj tseem hais kom kuv tsev neeg saib kuv thiab tsis txhob cia kuv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los sis mloog pawg ntseeg tej lus qhuab qhia thiab. Kuv hnov mob siab heev. Kuv yuav tsum ua li cas rau tej no?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab nkhaus! Vim nej kaw lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej rau tib neeg lawm: vim nej tus kheej yuav tsis tau nkag mus, los sis nej yeej txwv cov uas yuav nkag mus rau hauv tib si” (Mathai 23:13).

“Muab kev puas tsuaj rau nej, cov kws sau ntawv, cov Falixais, cov neeg ncauj lus zoo siab nkhaus! Vim nej ncig lub hiav txwv thiab daim av mus muab ib tug neeg hloov nws txoj kev ntseeg, thiab thaum nws ua tau li ntawd lawm, nej muab nws ua ib tug me nyuam rau ntuj tawg tshaj nej tus kheej lawm ob npaug” (Mathai 23:15).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Muaj ib txhia nyeem Vajluskub hauv tej tsev teev hawm uas loj kawg nkaus thiab qog cov lus ntawd tas hnub, tab sis tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd to taub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm li. Tsis muaj ib tug twg ntawm lawv cov ntawd muaj peev xwm paub txog Vajtswv; tseem muaj tsawg tus ntawm lawv cov ntawd thiaj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv lub siab nyiam. Lawv txhua tus tsis tsim nqi dab tsi li, yog neeg phem, txhua tus sawv siab qhuab ntuas Vajtswv. Lawv txaus siab hlo tawm tsam Vajtswv rau thaum lawv tseem kwv rawv Nws tus chij. Hais tias ntseeg Vajtswv, lawv tseem noj noob neej li nqaij thiab haus noob neej li ntshav. Tag nrho cov tib neeg zoo li no yog cov dab phem uas nqos tib neeg tus ntsuj, cov thawj dab uas tav txoj kev ntawm cov uas xav taug mus rau txoj kev yog, thiab dawm thaiv cov uas nrhiav Vajtswv. Tej zaum lawv yuav mas zoo li “muaj lub cev zoo khov kho,” tab sis cov uas caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv ces twb yog kiag cov tawm tsam khetos uas coj tib neeg sawv tawm tsam Vajtswv ntag? Cov caum raws lawv yuav ua cas paub tau tias lawv yog cov dab phem ciaj sia uas rau siab ntso nqos tib neeg tej ntsuj? Cov uas tsa lawv tus kheej siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag yog cov tib neeg phem tshaj plaws, hos cov uas xav tias lawv tus kheej mas qis heev ntawd yog cov raug hwm tshaj plaws. Thiab cov uas xav tias lawv paub txog Vajtswv tes hauj lwm thiab cov uas, ntau tshaj ntawd, muaj peev xwm tshaj tawm Vajtswv tes hauj lwm rau lwm tus nrog suab raj txawm yog lawm saib ncaj qha rau Nws—cov no yog cov neeg uas ruam tshaj plaws. Cov tib neeg zoo li no tsis muaj Vajtswv tej lus tim khawv, yog neeg ruam thiab muaj kev khav theeb puv npo. Cov uas ntseeg tias lawv muaj txoj kev paub Vajtswv tsawg heev, txawm tias muaj kev paub dhau los thiab kev paub tseeb ntawm Nws, yog cov uas ntxim hlub tshaj rau Nws. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj muaj lus tim khawv tiag thiab muaj peev xwm cia rau Vajtswv kho ua kom zoo tshaj plaws.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Nej puas xav paub lub hauv paus keeb cag ntawm qhov uas vim li cas cov Falixais thiaj li tawm tsam Yexus mas? Nej puas xav paub lub ntsiab tseeb ntawm cov Falixais? Lawv ces muaj tej kev npau suav nruab hnub puv npo txog tus Mexiyas. Tshaj qhov ntawd, lawv tsuas ntseeg hais tias tus Mexiyas yuav los, tab sis tsis duam nrhiav qhov tseeb ntawm lub neej. Thiab yog li ntawd, txawm yog niaj hnub no kiag los lawv tseem tos ntsoov tus Mexiyas, vim lawv tsis muaj ib qho kev paub txog txoj kev ntawm lub neej txoj sia li, thiab tsis paub hais tias txoj kev ntawm qhov tseeb yog dab tsi. Yuav ua cas, nej hais nas, es cov neeg ruam, tawv ncauj thiab tsis paub tab li ntawd thiaj yuav tau txais Vajtswv tej koob hmoov mas? Yuav ua cas lawv thiaj yuav pom tus Mexiyas? Lawv tawm tsam Yexus vim lawv tsis paub txoj xub ke ntawm Vajntsujplig tes hauj lwm, vim lawv tsis paub txoj kev ntawm qhov tseeb uas Yexus tau hais txog, thiab, tshaj qhov ntawd, vim lawv tsis to taub tus Mexiyas. Thiab vim lawv tsis tau pom dua tus Mexiyas li thiab yeej tsis tau nrog dua tus Mexiyas ua ke li, lawv thiaj ua yuam kev rau qhov uas tsuas lam tuav rawv tus Mexiyas lub npe rau thaum uas tab tom siv txhua yam los tawm tsam lub ntsiab tseeb ntawm tus Mexiyas xwb. Cov Falixais nyob rau hauv lub ntsiab tseeb ces tawv ncauj, khav theeb, thiab tsis ua raws li qhov tseeb. Qhov tseem ntsiab ntawm lawv txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog: Tsis hais Koj tej kev qhuab qhia yuav tob npaum li cas, tsis hais Koj lub hwj chim yuav siab npaum li cas li, Koj yeej tsis yog Khetos tshwj tsis yog hais tias Koj raug hu ua tus Mexiyas. Txoj kev ntseeg no tseem tsis yog tej yam txawv heev thiab txaus luag heev thiab lod? Cia Kuv nug nej ntxiv tias: Nws tsis yog ib qho yooj yim heev rau nej ua tej qho yuam kev li cov Falixais thaum ub thiab lod, yog hais tias nej twb tsis muaj ib qho kev to taub me me txog Yexus li nas? Koj puas muaj peev xwm pom txoj kev ntawm qhov tseeb? Koj puas yuav lav tau tiag tiag hais tias koj yuav tsis tawm tsam Khetos? Koj puas yuav muaj peev xwm ua raws li tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig? Yog koj tsis paub hais tias xyov koj puas yuav tawm tsam Khetos, ces Kuv hais tias koj twb nyob ze ze rau txoj kev tuag lawm. Tag nrho cov uas tsis paub tus Mexiyas ces yeej muaj cuab kav tawm tsam Yexus, tsis lees txais Yexus, hais lus cem Yexus. Cov neeg uas tsis to taub Yexus ces yeej muaj cuab kav tsis lees txais Nws thiab cem thuam Nws. Tshaj qhov ntawd, lawv yeej muaj cuab kav pom qhov kev rov qab los ntawm Yexus ua qhov kev ntxias dag ntawm Ntxwgnyoog, thiab muaj neeg coob dua yuav cem Yexus qhov kev rov qab los rau lub cev nqaij daim tawv. Tag nrho tej no tseem tsis ua rau nej ntshai thiab lod? Qhov nej ntsib yuav yog kev saib tsis taus txoj kev ntseeg rau Vajntsujplig, txoj kev rhuav tshem Vajntsujplig tej lus rau tej pawg ntseeg, thiab thuam tsis lees txais tag nrho tej uas Yexus nthuav tawm. Nej yuav tau txais dab tsi los ntawm Yexus yog nej tseem pheej feeb tsis meej? Nej yuav ua cas to taub txog Yexus tes hauj lwm thaum Nws rov qab los rau hauv lub cev nqaij daim tawv nyob saum ib tauv huab dawb, yog hais tias nej tseem pheej tawv qhawv tsis kam lees paub nej tej kev ua yuam kev ntawd? Kuv qhia nej qho no: Cov neeg uas tsis tau txais qhov tseeb, tab sis qi muag nti tos ntsoov rau qhov kev rov qab los ntawm Yexus nyob rau saum cov huab dawb, ces yeej saib tsis taus txoj kev ntseeg tiag tiag li rau Vajntsujplig, thiab lawv yog pawg uas yuav raug rhuav tshem. Nej tsuas xav tau Yexus txoj hmoov hlub xwb, thiab tsuas xav kom tau qhov chaw kaj siab lug saum ntuj ceeb tsheej xwb, tab sis nej ib txwm tsis mloog tej lus Yexus hais li, thiab yeej ib txwm tsis tau txais qhov tseeb uas Yexus nthuav tawm thaum Nws rov los rau lub cev nqaij daim tawv. Nej yuav muab dab tsi coj los pauv qhov tseeb ntawm Yexus qhov kev rov qab los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog qhov kev ua siab dawb paug uas nej ua ib qho kev txhaum tag los pheej ua ib qho kev txhaum ntxiv tag li, thiab tom qab ntawd ces nej los hais lus lees kev txhaum, ib zaug tag los ib zaug tuaj li thiab lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kev theej txhoj rau Yexus tus uas rov los rau saum ib tauv huab dawb? Puas yog ntau xyoo ntawm tes hauj lwm uas nej qhuas nej tus kheej tas zog xwb lod? Nej yuav muab dab tsi coj los ua kom tus Yexus uas twb tau rov los lawm ntawd ntseeg nej? Puas yog nej tus yeeb yam khav theeb, uas tsis ua raws li ib qho tseeb twg li xwb lod?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Thaum lub Sij Hawm Koj Pom Yexus Lub Cev Sab Ntsujplig, Vajtswv Yuav Tsim Lub Ntuj thiab Lub Ntiaj Teb Tshiab Lawm

Nyob rau txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv tib neeg, sab nraud ces nws tshwm muaj kev sib tshuam mus los ntawm tib neeg, li uas yog yug ntawm tib neeg tej kev npaj los sis los ntawm tib neeg txoj kev sib cuam tshuam. Tab sis nyob rau tom qab, txhua kauj ruam ntawm tes dej num, thiab txhua yam uas tshwm sim, yog ib lo lus twv los ntawm Ntxwgnyoog rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab cheem tsum tib neeg tuav lawv tej lus tim khawv khov kho rau Vajtswv. Muab thaum Yauj raug sim coj los ua piv txwv: Nyob rau tom qab, Ntxwgnyoog muaj ib qho lus twv nrog Vajtswv, thiab yam uas muaj tshwm sim rau Yauj yog tej kev ua ntawm tib neeg thiab kev sib cuam tshuam ntawm tib neeg. Nyob rau tom qab txhua kauj ruam ntawm tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv nej yog Ntxwgnyoog lo lus twv nrog Vajtswv—nyob rau tom qab nws yog ib ntsug rog. … Thaum Vajtswv thiab Ntxwgnyoog ua rog rau sab yeeb ceeb, koj yuav ua kom Vajtswv txaus siab li cas, thiab koj yuav tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws li cas? Koj yuav tsum paub tias txhua yam uas tshwm sim rau koj yog ib qho kev sim siab loj thiab lub sij hawm uas Vajtswv xav tau koj hais lus tim khawv. Txawm tias lawv zoo li tsis tshua tseem ceeb luaj twg los ntawm sab nraud, los thaum tej no tshwm sim lawv qhia seb koj hlub Vajtswv los sis tsis hlub. Yog tias koj hlub, koj yuav muaj peev xwm tuav koj tej lus tim khawv khov kho rau Nws, thiab yog tias koj tsis muab txoj kev hlub rau Nws coj los xyaum, qhov no qhia tias koj tsis yog ib tug uas muab qhov tseeb coj los xyaum coj, tias koj tsis muaj qhov tseeb, thiab tsis muaj sia, tias koj yog ib co npluag nplej xwb!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Txoj Kev Hlub Vajtswv Xwb Thiaj Yog Txoj Kev Ntseeg Vajtswv Tiag

Yog tias muaj ntau yam tshwm sim rau koj uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem tiam sis txawm li ntawd los koj muaj peev xwm muab lawv tso rau ib sab thiab txais kev paub txog Vajtswv cov dej num uas los ntawm cov no, thiab yog tias thaum tab tom raug cov kev tsim kho kom zoo koj nthuav tawm koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv, ces qhov no yog qhov ua tim khawv. Yog tias koj lub tsev nyob thaj yeeb lug, koj xyiv fab rau kev nplig siab ntawm sab cev nqaij tawv, tsis muaj leej twg tsim txom koj, thiab koj cov kwv tij thiab cov muam uas nyob hauv pawg ntseeg los mloog koj lus, koj puas tuaj yeem qhia koj lub siab ntawm txoj kev hlub rau Vajtswv? Qhov xwm txheej no puas tuaj yeem tsim kho koj kom zoo tau? Nws tsuas yog los ntawm kev tsim kho kom zoo xwb koj txoj kev hlub Vajtswv thiaj li yuav tuaj yeem tshwm sim tau, thiab nws tsuas yog los ntawm tej yam tshwm sim uas tsis haum nrog koj cov kev xav phem xwb koj thiaj li yuav raug ua kom zoo tshaj plaws. Nrog rau kev ua dej num ntau yam ntawm kev tsis sib thooj thiab yam tsis zoo, thiab los ntawm kev siv txhua yam ntawm Ntxwgnyoog cov kev qhia tshwm—nws cov dej num, nws cov kev iab liam, nws cov kev cuam tshuam thiab cov kev dag ntxias—Vajtswv qhia rau koj txog Ntxwgnyoog lub ntsej muag phem kom meej, thiab ua rau koj lub peev xwm paub cais Ntxwgnyoog kom zoo tshaj plaws, kom koj thiaj ntxub Ntxwgnyoog thiab tso nws tseg.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tib Neeg Uas yuav Raug Ua Kom Zoo Tshaj Plaws Yuav Tsum Raug Kev Tsim Kho Kom Zoo

Koj yuav tsum tsis txhob ntshai qhov no thiab qhov tod; txawm koj yuav ntsib teeb meem thiab kev phom sij ntau npaum li cas los, koj muaj peev xwm nyob ruaj khov rau ntawm Kuv xub ntiag, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm ib qho kev tab kaum li, kom Kuv txoj kev xav raug ua mus kom tsis paub kawg. Qhov no yog koj txoj hauj lwm; tsis yog li ntawd ces, Kuv yuav coj Kuv txoj kev npau taws los rau koj, thiab nrog Kuv txhais tes Kuv yuav…. Tom qab ntawd ces koj yuav raug kev txom nyem fab siab ntsws mus tsis paub kawg. Koj yuav tsum tiv txhua yam; rau Kuv, koj yuav tsum npaj kom txhij los tso txhua yam uas koj muaj thiab ua txhua yam koj ua tau txhawm rau qhov los caum raws Kuv qab, thiab npaj kom txhij los fij kom tag nrho koj li. Tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv yuav los sim koj lawm: Koj puas kam muab koj lub siab npuab rau Kuv? Koj puas kam caum raws Kuv qab yam muab siab npuab mus kom txog txoj kev kawg? Tsis txhob ntshai; nrog Kuv txoj kev pab txhawb, leej twg tuaj yeem thaiv txoj kev no? Nco ntsoov qhov no! Tsis txhob hnov qab! Txhua yam uas tshwm sim yog los ntawm Kuv txoj kev xav zoo, thiab txhua yam nyob hauv qab Kuv qhov kev soj ntsuam. Koj puas tuaj yeem ua raws li Kuv cov lus hauv txhua yam koj hais thiab ua? Thaum kev sim siab ntawm hluav taws los txog koj, koj puas yuav txhos caug thiab hu ma? Los yog koj yuav caws, tsis muaj peev xwm txav mus rau tom hauv ntej li?

Koj yuav tsum muaj Kuv lub siab tawv nyob rau hauv koj, thiab koj yuav tsum muaj cov hauv paus ntsiab lus thaum los ntsib nrog cov neeg txheeb ze uas tsis ntseeg. Rau Kuv tus txiaj ntsig, txawm li cas los, koj kuj yuav tsum tsis txhob yeem swb rau tej hwj chim tsaus ntuj. Vam khom rau Kuv lub tswv yim los taug txoj kev zoo tiav log; tsis txhob cia Ntxwgnyoog tej kev koom siab twg los tswj. Siv tag nrho koj tej dag zog los tso koj lub siab rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav nplij koj thiab coj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev zoo siab los rau koj. Tsis txhob sib zog los ua ib txoj hau kev twg nyob rau ntawm lwm tus neeg lub xub ntiag; qhov ua rau Kuv txaus siab tsis muaj nqis thiab tseem ceeb dua lod? Hauv kev ua tau zoo raws Kuv, koj yuav tsis tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev zoo siab mus ib txhiab ib txhis lod? Koj txoj kev txom nyem tam sim no tsuas qhia tias koj cov koob hmoov yav tom ntej yuav zoo npaum li cas xwb; lawv yog yam tsis muaj lus piav qhia tau li. Koj tsis paub txog txoj kev zoo ntawm tej koob hmoov uas koj yuav muaj; koj twb tsis tau npau suav txog nws li. Niaj hnub no nws tau dhau los muaj tiag lawm; yog tiag tiag li lawm! Qhov no nyob tsis deb heev lawm—koj puas pom nws? Txhua qhov kawg me me no nyob hauv Kuv; txoj kev mus tom ntej kaj npaum li cas! So koj tej kua muag, thiab tsis muaj kev mob los yog kev tu siab ntxiv lawm. Txhua yam raug npaj los ntawm Kuv ob txhais tes, thiab Kuv lub hom phiaj yog los ua kom nej kov yeej thiab los coj nej mus rau hauv lub yeeb koob nrog Kuv. Rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, koj yuav tsum yog tus ris txiaj thiab qhuas tag nrho; uas yuav ua rau Kuv txaus siab heev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 10

Li cov tsiaj, tib neeg yuav tsum ua tes hauj lwm kom tiav raws li qhov lawv tsim nyog ua, thiab ua tim khawv rau Vajtswv rau ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv. Hauv txhua txoj kev sim siab lawv yuav tsum lees ua tim khawv tias lawv yuav tsum txhawb nqa, thiab ua kom nrov muaj ceem rau Vajtswv tej txiaj ntsig. Ib tug neeg uas ua li no ces yog tus muaj yeej. Txawm Vajtswv yuav tsim kho kom koj zoo li cas los xij, koj yuav tsum muaj kev ruaj siab puv npo thiab txhob poob kev ruaj siab rau Nws. Koj ua yam uas tib neeg yuav tsum tau ua. Qhov no yog yam uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, thiab tib neeg lub siab yuav tsum muaj peev xwm tig rov qab los cuag Nws thiab tig xub ntiag rau Nws txhua lub sij hawm uas dhau mus. Qhov no yog ib tug neeg muaj yeej. Cov neeg uas Vajtswv hais txog tias yog “cov neeg muaj yeej” yog cov neeg uas tseem muaj peev xwm ua tim khawv thiab tswj lawv txoj kev ruaj siab tau li qhov qub thiab muab kev fij ncaj ncees rau Vajtswv thaum nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias thiab thaum raug Ntxwgnyoog cuam tshuam, lawv nrhiav pom lawv tus kheej tias nyob rau hauv txoj kev tsaus ntuj. Yog koj tseem muaj peev xwm ua tau lub siab dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab tuav tau koj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv li qhov qub, txawm yuav muaj dab tsi los xij, koj yeej tseem ua tim khawv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab qho no yog yam uas Vajtswv hais txog kev ua “tib tug neeg muaj yeej.” Yog koj txoj kev caum raws zoo heev lawm thaum Vajtswv foom koob hmoov rau koj, tab sis koj tsis cia li khiav tsis txais Nws tej koob hmoov, qhov no puas yog kev dawb huv? Vim koj yeej paub tias qhov no muaj tseeb lawm, koj yuav tsum ua raws nws kom mus txog thaum kawg; koj yuav tsum tuav koj txoj kev fij ncaj ncees rau Vajtswv li qhov qub. Vim koj yeej pom lawm tias Vajtswv Tus Kheej tau los rau hauv lub ntiaj teb yog los ua kom koj zoo tiav log, koj yuav tsum muab tag nrho koj lub siab rau Nws. Yog koj tseem muaj peev xwm raws Nws txawm tias Nws yuav ua dab tsi los xij, txawm tias thaum kawg Nws npaj tau tej yam uas koj tsis tau raws li koj siab xav los xij, qhov no yog kev tuav koj txoj kev dawb huv rau ntawm Vajtswv xub ntiag tau ruaj khov li qhov qub.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Tuav Koj Txoj Kev Mob Siab rau Vajtswv

Qhov Dhau Los: 1. Los ntawm kev nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab mloog tej kev sib qhia thiab tej lus tim khawv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam, kuv tau paub tseeb tias Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los, thiab tam sim no kuv lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm. Tiam sis muaj qee yam kev tsis kaj siab thiab kev ntxhov siab tau tshwm sim nyob rau hauv kuv tsev neeg tsis ntev los no. Vim li cas tej yam zoo li no thiaj li tshwm sim, thiab kuv yuav tsum ua li cas rau tej ntawd?

Ntxiv Mus: 3. Kuv lees paub hais tias yam uas Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhuab qhia yog txoj kev tseeb, tiam sis vim hais tias cov tib neeg hauv peb pawg ntseeg tau raug dag ntxias los ntawm tej lus dag thiab tej kev ntseeg yuam kev uas cov xib fwb thiab cov txwj laug tau tshaj tawm, lawv txhua tus puav leej ua yeej ncuab rau Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv txhawj xeeb hais tias tom qab lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm, kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm kuv pawg ntseeg qub yuav tsis kam txais yuav kuv thiab hais lus phem rau kuv. Kuv lub siab me heev, thiab kuv tsis muaj lub siab tawv txaus los tiv txhua yam no—kuv yuav ua li cas?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No