3. Kuv lees paub hais tias yam uas Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhuab qhia yog txoj kev tseeb, tiam sis vim hais tias cov tib neeg hauv peb pawg ntseeg tau raug dag ntxias los ntawm tej lus dag thiab tej kev ntseeg yuam kev uas cov xib fwb thiab cov txwj laug tau tshaj tawm, lawv txhua tus puav leej ua yeej ncuab rau Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv txhawj xeeb hais tias tom qab lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm, kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm kuv pawg ntseeg qub yuav tsis kam txais yuav kuv thiab hais lus phem rau kuv. Kuv lub siab me heev, thiab kuv tsis muaj lub siab tawv txaus los tiv txhua yam no—kuv yuav ua li cas?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Txawm li ntawd los xij nyob rau ntawm cov thawj tswj hwm kuj muaj coob leej ntau tus ntseeg Nws thiab; tiam sis vim yog cov Falixais lawv thiaj li tsis lees yuav Nws xwb, ntshai tsam lawv raug muab ntiab tawm ntawm lub tsev sab laj mus: Rau qhov lawv nyiam kom tib neeg qhuas lawv ntau dua li Vajtswv qhuas” (Yauhas 12:42–43).

“Tau koob hmoov ces yog lawv cov uas raug tsim txom rau txoj kev ncaj ncees: rau qhov lawv li yog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Tau koob hmoov ces yog nej, thaum tib neeg hais lus thuam nej, thiab tsim txom nej, thiab hais txhua yam lus phem tawm tsam nej yam tsis muaj tseeb, rau Kuv tus txiaj ntsim. Zoo siab, thiab yuav tsum zoo siab tshaj plaws: vim qhov zoo tshaj plaws yog koj qhov nqi zog nyob rau saum ntuj ceeb tsheej. vim lawv yeej tsim txom cov xib fwb cev Vajtswv lus ua ntej nej lawm thiab” (Mathai 5:10–12).

“Nej nkag ntawm lub rooj vag nqaim mus rau hauv: vim lub rooj vaj dav, thiab txoj kev dav, uas coj mus rau txoj kev puas ntsoog, thiab coob tus nkag ntawm qhov ntawd mus: Vim yog lub rooj vag nqaim, thiab txoj kev nqaim, uas coj mus rau txoj sia, thiab tsawg tus thiaj nrhiav tau qhov ntawd xwb” (Mathai 7:13–14).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Koj yuav tsum tsis txhob ntshai qhov no thiab qhov tod; txawm koj yuav ntsib teeb meem thiab kev phom sij ntau npaum li cas los, koj muaj peev xwm nyob ruaj khov rau ntawm Kuv xub ntiag, tsis muaj kev cuam tshuam los ntawm ib qho kev tab kaum li, kom Kuv txoj kev xav raug ua mus kom tsis paub kawg. Qhov no yog koj txoj hauj lwm; tsis yog li ntawd ces, Kuv yuav coj Kuv txoj kev npau taws los rau koj, thiab nrog Kuv txhais tes Kuv yuav…. Tom qab ntawd ces koj yuav raug kev txom nyem fab siab ntsws mus tsis paub kawg. Koj yuav tsum tiv txhua yam; rau Kuv, koj yuav tsum npaj kom txhij los tso txhua yam uas koj muaj thiab ua txhua yam koj ua tau txhawm rau qhov los caum raws Kuv qab, thiab npaj kom txhij los fij kom tag nrho koj li. Tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv yuav los sim koj lawm: Koj puas kam muab koj lub siab npuab rau Kuv? Koj puas kam caum raws Kuv qab yam muab siab npuab mus kom txog txoj kev kawg? Tsis txhob ntshai; nrog Kuv txoj kev pab txhawb, leej twg tuaj yeem thaiv txoj kev no? Nco ntsoov qhov no! Tsis txhob hnov qab! Txhua yam uas tshwm sim yog los ntawm Kuv txoj kev xav zoo, thiab txhua yam nyob hauv qab Kuv qhov kev soj ntsuam. Koj puas tuaj yeem ua raws li Kuv cov lus hauv txhua yam koj hais thiab ua? Thaum kev sim siab ntawm hluav taws los txog koj, koj puas yuav txhos caug thiab hu ma? Los yog koj yuav caws, tsis muaj peev xwm txav mus rau tom hauv ntej li?

Koj yuav tsum muaj Kuv lub siab tawv nyob rau hauv koj, thiab koj yuav tsum muaj cov hauv paus ntsiab lus thaum los ntsib nrog cov neeg txheeb ze uas tsis ntseeg. Rau Kuv tus txiaj ntsig, txawm li cas los, koj kuj yuav tsum tsis txhob yeem swb rau tej hwj chim tsaus ntuj. Vam khom rau Kuv lub tswv yim los taug txoj kev zoo tiav log; tsis txhob cia Ntxwgnyoog tej kev koom siab twg los tswj. Siv tag nrho koj tej dag zog los tso koj lub siab rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav nplij koj thiab coj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev zoo siab los rau koj. Tsis txhob sib zog los ua ib txoj hau kev twg nyob rau ntawm lwm tus neeg lub xub ntiag; qhov ua rau Kuv txaus siab tsis muaj nqis thiab tseem ceeb dua lod? Hauv kev ua tau zoo raws Kuv, koj yuav tsis tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev zoo siab mus ib txhiab ib txhis lod? Koj txoj kev txom nyem tam sim no tsuas qhia tias koj cov koob hmoov yav tom ntej yuav zoo npaum li cas xwb; lawv yog yam tsis muaj lus piav qhia tau li. Koj tsis paub txog txoj kev zoo ntawm tej koob hmoov uas koj yuav muaj; koj twb tsis tau npau suav txog nws li. Niaj hnub no nws tau dhau los muaj tiag lawm; yog tiag tiag li lawm! Qhov no nyob tsis deb heev lawm—koj puas pom nws? Txhua qhov kawg me me no nyob hauv Kuv; txoj kev mus tom ntej kaj npaum li cas! So koj tej kua muag, thiab tsis muaj kev mob los yog kev tu siab ntxiv lawm. Txhua yam raug npaj los ntawm Kuv ob txhais tes, thiab Kuv lub hom phiaj yog los ua kom nej kov yeej thiab los coj nej mus rau hauv lub yeeb koob nrog Kuv. Rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, koj yuav tsum yog tus ris txiaj thiab qhuas tag nrho; uas yuav ua rau Kuv txaus siab heev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 10

Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau. Nqe lus “nplej muab ua tsis tau txhauv, thiab txhauv muab ua tsis tau nplej” yeej muaj tseeb tiag. Tag nrho cov uas hlub Vajtswv ces thaum kawg yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav tsis ua phem rau ib tug neeg twg uas yeej hlub Nws tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Niaj hnub no, tib neeg feem ntau tsis muaj qhov kev paub ntawd. Lawv ntseeg tias kev txom nyem yog ib yam tsis muaj nuj nqis dab tsi, lawv raug ntiaj teb muab tso tseg, lawv lub neej hauv cuab yim neej muaj teeb meem, lawv tsis tau txais kev hlub los ntawm Vajtswv, thiab lawv lub neej yav tom ntej mas tsaus ntuj nti xwb. Kev txom nyem ntawm qee leej mas mus txog rau theem kawg, thiab lawv txoj kev xav tig mus rau kev tuag. Qhov no tsis yog kev hlub tiag rau Vajtswv; cov neeg zoo li no yog neeg tais caus, lawv tsis muaj kev mob siab rau li, lawv yog neeg qaug zog thiab tsis muaj hwj chim dab tsis li! Vajtswv xav kom tib neeg hlub Nws, tab sis tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yim huab ntsib kev txom nyem ntau npaum li ntawd, thiab tib neeg yim hlub Nws ntau npaum li cas, tib neeg yuav ntsib kev sim siab ntau npaum li ntawd. Yog koj hlub Nws, ces txhua yam kev txom nyem yuav muaj los rau koj—thiab yog koj tsis hlub, ces tej zaum txhua yam yuav mus tau zoo rau koj thiab txhua yam yuav muaj kev thaj yeeb nyob puag ncig koj. Thaum koj hlub Vajtswv, koj yuav hnov tias muaj ntau yam ib ncig koj dhau mus tsis tau, thiab vim koj lub siab me heev koj yuav raug tsim kho kom zoo; ntau tshaj ntawd, koj yuav tsis muaj cuab kav ua rau Vajtswv txaus siab tau, thiab koj yuav ib txwm hnov tias Vajtswv lub siab nyiam mas nyob siab dhau heev lawm, tias nws yog nyob siab tshaj qhov tib neeg yuav ncav mus txog lawm. Vim tej no tag nrho koj yuav raug tsim kho kom zoo—vim yog muaj kev tsis zoo ntau heev nyob rau hauv koj, thiab ntau yam uas tsis muaj cuab kav ua tau zoo txaus raws li Vajtswv siab nyiam tau, koj yuav raug tsim kho kom zoo sab hauv tuaj. Tiam sis nej yuav tsum pom kom tseeb meej tias kev ua kom dawb huv tsuas yog ua tau tiav los ntawm kev lim tsim kho kom zoo xwb. Vim yog li ntawd, nyob rau lub sij hawm kawg nej yuav tsum ua tim khawv rau Vajtswv. Tsis hais nej txoj kev txom nyem yuav loj npaum li cas, koj tsim nyog taug kev mus kom txog thaum kawg, thiab kom kawg koj tus pa, koj yuav tsum ncaj ncees rau Vajtswv thiab ntawm Vajtswv txoj kev hlub tshua; tsuas yog qhov no xwb thiaj yog kev hlub Vajtswv tiag tiag, thiab tsuas yog qhov no xwb thiaj yog qhov kev ua tim khawv muaj zog thiab zoo kawg nkaus. Thaum koj raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog, koj yuav tsum hais tias: “Kuv lub siab yog Vajtswv li, thiab Vajtswv twb muab tau kuv lawm. Kuv tsis tuaj yeem ua rau koj txaus siab tau—Kuv yuav tsum fij txhua yam ua rau kom Vajtswv txaus siab.” Koj yim ua rau Vajtswv txaus siab ntau npaum li cas, ces Vajtswv yim foom hmoov ntau rau koj thiab yuav muaj kev hlub ruaj khov rau Vajtswv ntau npau li ntawd; kuj zoo ib yam li ntawd, koj yuav muaj kev ntseeg thiab kev ruaj siab, thiab yuav hnov tias tsis muaj dab tsi muaj nqis tshaj los sis tseem ceeb tshaj ib txoj sia ua neej nyob hlub Vajtswv. Nws tuaj yeem hais tau tias tib neeg muaj kev hlub rau Vajtswv tab sis tsis tu siab. Txawm tias muaj ntau zaus thaum koj cev nqaij daim tawv tau qaug zog thiab koj raug kev txom nyem los ntawm ntau yam teeb meem tiag, nyob rau cov sij hawm no koj yuav vam khom rau Vajtswv tiag tiag, thiab nyob hauv koj tus ntsujplig koj yuav tau txais kev nplij siab, thiab koj yuav paub txog qhov tseeb, thiab koj muaj ib yam dab tsi vam khom txog. Ntawm txoj hau kev no, koj yuav muaj cuab kav kov yeej ntau yam ib puag ncig ntawm koj, yog li ntawd koj yuav tsis yws txog Vajtswv vim cov kev mob kev txom nyem uas koj tau ntsib dhau los lawm. Tab sis, koj yuav xav hu nkauj, seev cev, thiab thov Vajtswv, koom ua ke thiab sib tham, muab lo lus xav rau Vajtswv, thiab koj yuav hnov tias txhua tus tib neeg, xwm txheej, tej nyob ib ncig koj yog Vajtswv ua tus npaj tseg thiab zoo rau koj heev. Yog koj tsis hlub Vajtswv, yam uas koj ntsia pom yuav yog ib yam ntxim ntxub rau koj thiab yuav tsis muaj yam twg ua rau koj txaus siab hlo li; hauv koj tus ntsuj nplig yuav tsis muaj kev ywj pheej tab sis tsuas muaj kev poob nqes, koj lub siab tsuas muaj kev yws txog Vajtswv tas li, thiab koj yuav ib txwm hnov tias koj raug kev tsim txom ntau heev, thiab ntawd mas tsis ncaj ncees kiag li. Yog koj tsis tshawb nrhiav txhawm rau kev zoo siab, tsuas ua txhawm rau Vajtswv txoj kev txaus siab thiab tsis raug kev iab liam los ntawm Ntxwgnyoog, ces txoj kev tshawb nrhiav ntawd yuav ua rau koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ruaj khov. Tib neeg muaj cuab kav ua txhua yam uas hais los ntawm Vajtswv, thiab txhua yam uas nws ua muaj cuab kav ua kom Vajtswv txaus siab—qhov no yog qhov txhais tau txog kev muaj txoj kev tseeb. Kev tshawb nrhiav kev txaus siab ntawm Vajtswv yog kev siv koj txoj kev hlub rau Vajtswv, muab Nws cov lus coj los xyaum ua raws; tsis hais nyob rau lub sij hawm twg—txawm tias lwm tus tsis muaj zog—nyob sab hauv koj tseem tsuav ib lub siab uas hlub Vajtswv, uas xav paub thiab nco ntsoov Vajtswv heev. Qhov no yog lub siab tseeb tiag. Koj lub siab zoo npaum li cas yog nyob rau ntawm seb koj muaj txoj kev hlub Vajtswv ntau npaum li cas, nyob rau ntawm seb koj puas muaj cuab kav sawv tau ruaj khov thaum raug sim, txawm koj qaug zog thaum ntsib ib yam xwm txheej ib puag ncig, thiab seb koj puas tuaj yeem sawv ruaj nreeg thaum koj cov kwv tij thiab cov muam tsis lees txais koj; qhov tseeb yuav tshwm sim tuaj zoo li cas, yog qhia tau los ntawm seb koj hlub Vajtsw zoo li cas.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Kev Sim Siab Uas Mob Heev Xwb Thiaj Muaj Peev Xwm Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Zoo Ntxim Hlub

Vajtswv nrhiav cov uas tos ntsoov kom Nws tshwm sim. Nws nrhiav cov uas muaj cuab kav hnov Nws cov lus, cov uas tseem tsis tau nov qab Nws tes hauj lwm thiab muab lawv lub siab thiab lub cev cob fim rau Nws. Nws nrhiav cov uas mloog lus cuag tej me nyuam yaus ntawm nws lub xub ntiag thiab tsis tawm tsam Nws. Yog koj muab koj tus kheej zwm rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho hwj huaj los sis ib lub zog dab tsi los cuam tshuam tau li, ces Vajtswv yeej yuav saib xyuas koj thiab foom Nws tej koob hmoov rau koj. Yog tias koj yog ib tug muaj meej mom, muaj koob nrov npe, muaj kev txawj ntse, muaj txiag nplua nuj, thiab muaj neeg coob txhawb nqa, tab sis tej yam no tsis txwv txiav koj txoj hau kev los cuag Vajtswv los txais Nws txoj kev txib kev khaiv thiab Nws tes hauj lwm thiab ua tej yam uas Vajtswv txib koj ua, ces txhua yam uas koj ua ntawd yuav yog qhov keeb cag muaj qab hau nyob rau ntiaj teb thiab qhov dej num ncaj ncees tshaj plaws rau tib neeg. Yog koj tsis kam txais yuav Vajtswv tej kev txib kev khaiv vim koj lub meej mom thiab koj tus kheej tej hom phiaj xwb, ces txhua yam koj ua ntawd yuav raug foom phem thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Qhov Dhau Los: 2. Tsis ntev los no, tom qab uas nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus thiab mloog tej kev sib qhia thiab tej lus tim khawv ntawm cov kwv tij thiab cov nkauj muam uas nyob ntawm Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus ib co tag lawm, kuv tau hnov muaj kev pab cuam thiab kev txhim kho hauv kuv lub siab loj heev li. Tam sim no kuv to taub ntau dua li kuv to taub ntau lub xyoo uas kuv tau siv los pe hawm tus Tswv lawm, yog li ntawd Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus yuav tsum yog qhov tus Tswv Yexus rov qab los xwb xwb li. Tiam sis txij li thaum kuv tus xib fwb pom tias kuv tau tshawb xyuas mus rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm, nws tau ua txhua yam li nws tuaj yeem ua tau los cheem kuv. Nws tab kaum kuv txog qhov ntawd txhua hnub li. Nws haj tseem hais kom kuv tsev neeg saib kuv thiab tsis txhob cia kuv nyeem Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus cov lus los sis mloog pawg ntseeg tej lus qhuab qhia thiab. Kuv hnov mob siab heev. Kuv yuav tsum ua li cas rau tej no?

Ntxiv Mus: 4. Kuv lees paub tias cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia yog qhov tseeb, tiam sis kuv tsev neeg tau ntseeg txhua yam lus dag thiab tej kev ntseeg yuam kev uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tau tshaj tawm. Lawv ua txhua yam li lawv tuaj yeem ua tau los cheem kuv kom tsis txhob tshawb nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg. Kuv tsis xav poob nrog kuv tsev neeg vim yog kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis kuv los kuj tsis xav tso kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tseg ib yam nkaus li thiab thiab plam kuv lub sij hawm uas tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kuv yuav ua yam twg thiaj li yog?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No