4. Kuv lees paub tias cov lus uas Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau hais qhia yog qhov tseeb, tiam sis kuv tsev neeg tau ntseeg txhua yam lus dag thiab tej kev ntseeg yuam kev uas Tsoom Fwv Koom Tsham Suav thiab tej zej zog ntawm sab kev lig kev cai ntseeg tau tshaj tawm. Lawv ua txhua yam li lawv tuaj yeem ua tau los cheem kuv kom tsis txhob tshawb nrhiav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg. Kuv tsis xav poob nrog kuv tsev neeg vim yog kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus, tiam sis kuv los kuj tsis xav tso kuv txoj kev ntseeg Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tseg ib yam nkaus li thiab thiab plam kuv lub sij hawm uas tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim. Kuv yuav ua yam twg thiaj li yog?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Tus uas hlub niam hlub txiv dua li hlub Kuv tsis tsim nyog ua Kuv tug: thiab tus uas hlub tub hlub ntxhais dua li hlub Kuv tsis tsim nyog ua Kuv tug. Thiab tus uas tsis kwv nws tus ntoo khaub lig thiab raws Kuv qab, tsis tsim nyog ua Kuv tug” (Mathai 10:37–38).

“Tau koob hmoov ces yog lawv cov uas raug tsim txom rau txoj kev ncaj ncees: rau qhov lawv li yog lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej” (Mathai 5:10).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Yog Kuv muab ib cov nyiaj tso ntawm nej xub ntiag tam sim no thiab tso cai rau nej xaiv—thiab yog Kuv tsis cem nej rau qhov nej xaiv li—ces nej feem coob yuav xaiv cov nyiaj thiab muab qhov tseeb pov tseg. Cov uas zoo nyob rau ntawm nej ces yuav tso cov nyiaj cia es ua xyem xyav los xaiv qhov tseeb, hos cov nyob nruab nrab ntawd ces yuav ib sab tes txeeb cov nyiaj hos ib sab tes mus muab qhov tseeb. Qhov ntawd puas ua pov thawj tseeb txog nej tus kheej zoo li cas? Thaum nej yuav tau xaiv ntawm qhov tseeb thiab tej yam nej ntshaw thiab siab qaug rau, ces nej txhua tus txoj kev xaiv thiab tus xeeb ceem yuav zoo ib yam. Tsis yog li ntawd los? Tsis yog nej yeej muaj coob tus uas hloov mus hloov los ntawm qhov yog thiab qhov tsis yog lod? Hais txog kev sib twv ntawm qhov phem thiab qhov zoo, dub thiab dawb, nej yuav paub zoo txog kev xaiv uas nej tau xaiv ntawm tsev neeg thiab Vajtswv, me nyuam thiab Vajtswv, kev thaj yeeb thiab kev sib cais, kev muaj thiab kev pluag, kev raug txhawb nqa thiab kev raug tshem rau ib sab, thiab tseem muaj ntau yam ntxiv. Ntawm kev tsev neeg uas muaj kev thaj yeeb thiab tsev neeg uas muaj kev sib cais, nej yuav xaiv thawj qhov, thiab txawm yog yuav tsis muaj lub siab tig rov rau tim ntug;[a] ntawm kev nplua nuj thiab kev txom nyem, nej yuav xaiv thawj qhov; thaum xaiv nej cov tub, cov ntxhais, cov poj niam thiab cov txiv, thiab Kuv, nej yuav xaiv cov xub hais ua ntej xwb; yog xaiv txoj kev xav thiab qhov tseeb, nej yuav rov xaiv tawj qhov dua thiab. Thaum ntsib tas nrho tej cwj pwm ntawm nej kev phem lawm, Kuv thiaj tau tas kev cia siab rau nej. Nws tsuas ua rau Kuv ceeb tias nej tej siab tawv tsis kam ua kom muag. Txawm Kuv yuav mob siab rau nej thiab sib zog rau nej tau ntau xyoo los Kuv yeej tsis tau txais dab tsi tshaj li ntawm nej txoj kev tso Kuv tseg thiab kev tsis cia siab, tab sis Kuv cov kev cia siab rau nej loj hlob txhua hnub uas dhau mus, vim Kuv lub caij tau muab qhia dawb paug rau txhua tus. Tab sis nej tseem nrhiav txoj kev tsaus ntuj thiab tej yam phem, thiab tsis kam tso xoob tej yam zoo li ntawd. Yog li, qhov uas nej yuav tau txais los yog dab tsi? Nej puas tau ua twb zoo muab qhov no coj los xav? Yog nej rov raug nug kom xaiv dua no, nej qhov kev xaiv yuav yog dab tsi? Nws puas tseem yuav yog qhov xub thawj? Nej puas tseem yuav ua rau Kuv tas kev cia siab thiab tau kev tu siab heev thiab lod? Nej cov siab ntsws puas tseem muaj ib qho kev sov siab me me thiab? Nej puas tseem tsis tau paub txog tias yuav ua li cas thiaj ua rau Kuv lub siab kaj?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Leej Twg Yog Tus Uas Koj Ua Siab Ncaj rau?

Lus taw qhia:

a. Rov rau tim ntug: Suav ib lo lus paj lug, txhais tias “tig tawm ntawm tej kev phem.”


Tej zaum koj yuav hais tias yog tias koj tsis muaj kev ntseeg, ces ntshe koj twb tsis raug tsim txom los ntawm hom kev rau txim zoo li no los yog hom kev txiav txim zoo li no. Tiam sis koj yuav tsum paub tias yog tsis muaj txoj kev ntseeg, tsis yog tias koj yuav tsis muaj peev xwm los txais hom kev txiav txim zoo li no los yog hom kev saib xyuas zoo li no los ntawm Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus xwb, tiam sis koj kuj tseem yuav plam lub cib fim mus ntsib tus Tswv Tsim mus ib txhis li thiab. Koj yeej yuav tsis paub lub hauv paus ntawm noob neej thiab yeej tsis nkag siab txog qhov tseem ceeb ntawm noob neej lub neej. Tab txawm hais tias koj lub cev tuag lawm thiab koj tus ntsujplig ncaim mus lawm los, koj yeej tseem yuav tsis nkag siab txhua yam dej num ntawm tus Tswv Tsim li, tsawg dua li koj paub tias tus Tswv Tsim tau ua ib txoj hauj lwm loj zoo li no rau hauv lub ntiaj teb tom qab Nws tau tsim noob neej lawm. Raws li ib tug tswv cuab ntawm noob neej uas Nws tau tsim, koj puas zoo siab hlo poob mus rau hauv kev tsaus ntuj hauv txoj kev no yam tsis paub dab tsi li, thiab raug kev rau txim tsim txom mus ib txhis li? Yog tias koj cais koj tus kheej tawm ntawm kev rau txim thiab kev txiav txim hnub no lawm, koj yuav mus ntsib nrog yam dab tsi? Puas yog koj xav tias thaum cais tau tawm ntawm txoj kev txiav txim tam sim no mus lawm, koj yuav muaj peev xwm khiav dim ntawm lub neej nyuaj no mus? Puas yog nws tsis muaj tseeb tias yog tias koj tawm ntawm “thaj chaw no,” yam koj yuav mus ntsib yog kev tsim txom hnyav los sis kev tsim txom nruj tsiv kom kub ntxhov los ntawm dab phem? Tej zaum koj yuav ntsib yam uas thev tsis taus ntau hnub thiab ntau hmo? Puas yog koj xav tias tsuas yog vim koj khiav dim txoj kev txiav txim no hnub no lawm xwb ces, koj tuaj yeem nkaum txoj kev tsim txom yav tom ntej ntawd mus ib txhis li? Dab tsi yuav los ntawm koj txoj hau kev? Nws puas tuaj yeem yog Qhov Chaw-Zoo Nkauj Tshaj Plaws uas koj cia siab rau? Puas yog koj xav tias koj tuaj yeem khiav dim txoj kev txiav txim yav tom ntej uas tsis paub kawg ntawd uas cia li khiav mus kom deb tawm ntawm qhov tseeb raws li koj ua no yam yooj yooj yim? Tom qab hnub no lawm, koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau hom sij hawm zoo li no lawm thiab hom koob hmoov zoo li no ib zaug ntxiv li lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum kev puas tsuaj los raug rau koj lawm? Koj puas yuav muaj peev xwm nrhiav tau lawv thaum noob neej txhua tus nkag mus so tag lawm? Koj lub neej uas kaj siab tam sim no thiab koj tsev neeg uas muaj kev sib haum xeeb me me—lawv puas tuaj yeem hloov tau koj lub hom phiaj uas nyob mus ib txhis yav tom ntej? Yog tias koj muaj txoj kev ntseeg tseeb, thiab yog tias koj tau txais ib txoj kev cog lus loj vim yog koj txoj kev ntseeg, ces txhua yam ntawd yog yam koj—tam li ib tug neeg raug tsim—yuav tsum tau txais thiab kuj yog yam uas koj yuav tsum tau muaj thaum xub thawj lawm. Tsis muaj ib yam dab tsi li uas muaj txiaj ntsig rau koj txoj kev ntseeg thiab txoj sia tshaj txoj kev kov yeej zoo li no lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Nyob Sab Hauv Qhov Tseeb ntawm Kev Kov Yeej (1)

Koj yuav tsum raug kev txom nyem rau qhov tseeb, koj yuav tsum muab koj tus kheej rau qhov tseeb, koj yuav tsum tiv kev poob ntsej muag rau qhov tseeb, thiab yog yuav kom tau qhov tseeb ntau dua ces koj yuav tsum muaj kev txom nyem kom ntau. Qhov no yog qhov uas koj tsim nyog ua. Koj yuav tsum tsis txhob muab qhov tseeb cuam pov tseg es tsuav kom tau lub neej thaj yeeb lug nrog tsev neeg xwb, thiab koj yuav tsum tsis txhob poob koj lub meej mom thiab txoj kev ncaj ncees rau tej qho kev zoo siab ib nyuag pliag xwb. Koj yuav tsum nrhiav tag nrho tej uas zoo nkauj thiab zoo, thiab koj yuav tsum nrhiav ib txoj kev hauv lub neej uas muaj qab hau dua. Yog koj ua lub neej qias vuab tsuab, thiab tsis nrhiav ib qho hom phiaj li, tsis yog koj nkim koj lub neej los? Koj yuav tau dab tsi los ntawm ib lub neej zoo li ntawd? Koj yuav tsum muab tag nrho tej kev kaj siab ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg es kom tau ib qho tseeb, thiab yuav tsum tsis txhob muab tag nrho qhov tseeb cuam pov tseg es kom tau ib qho kev kaj siab me me nkaus xwb. Cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj kev ncaj ncees thiab lub meej mom li; qhov uas muaj lawv nyob ntawd ces tsis muaj nuj nqis dab tsi li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Petus Qhov Kev Ntsib Kev Pom: Nws Qhov Kev Paub txog Kev Qhuab Ntuas thiab Kev Txiav Txim

Vajtswv cov lus hais kom tib neeg coj rau lwm tus los ntawm lub hauv paus ntsiab lus dab tsi? Hlub yam uas Vajtswv hlub, thiab ntxub yam uas Vajtswv ntxub: Qhov no yog lub hauv paus ntsiab lus uas yuav tsum tau ua raws. Vajtswv hlub cov uas caum qhov tseeb thiab muaj peev xwm ua raws li Nws txoj kev xav. Kuj muaj cov tib neeg uas peb yuav tsum hlub thiab. Cov uas tsis muaj peev xwm ua raws li Vajtswv txoj kev xav, cov uas ntxub Vajtswv, thiab ntxeev siab rau Vajtswv—Vajtswv ntxub cov tib neeg no, yog li peb yuav tsum ntxub lawv ib yam nkaus thiab. Qhov no yog yam uas Vajtswv hais kom tib neeg ua. Yog tias koj niam koj txiv tsis ntseeg Vajtswv, ces lawv tsis ntxub Nws; thiab yog tias lawv ntxub Nws, ces Vajtswv los kuj yuav tsis nyiam lawv kiag li thiab. Yog li ntawd, yog tias koj raug hais kom ntxub koj niam koj txiv, koj puas tuaj yeem ua tau? Yog tias lawv tawm tsam Vajtswv thiab cem Nws, lawv kuj yog kiag cov tib neeg Nws ntxub thiab foom lus phem rau. Ntawm qhov xwm txheej zoo li no, koj tsim nyog muaj kev coj rau koj niam koj txiv li cas yog tias nkawd tav tsis pub koj ntseeg Vajtswv, los sis yog tias nkawd tsis ntseeg? Ntawm lub sij hawm Tiam Hmoov Hlub, Tswv Yexus hais tias, “Leej twg yog Kuv niam? Thiab leej twg yog Kuv cov kwv tij? … Vim leej twg los xij uas ua li txoj kev xav ntawm Kuv Txiv uas nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, ces yog Kuv tus kwv tij, thiab tus muam, thiab leej niam.” Qhov lus hais no twb muaj nyob rau hauv Tiam Hmoov Hlub lawm, thiab tam sim no Vajtswv cov lus yim huab tsim nyog: “Hlub yam Vajtswv hlub, thiab ntxub yam Vajtswv ntxub.” Cov lus no tau txiav ncaj nraim los rau lub ntsiab, tiam sis pheej tsis tshua txaus siab rau lawv lub ntsiab lus tseeb.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Lees Paub Yus Tus Kheej Tej Kev Xam Pom Yuam Kev Xwb Yus Thiaj Li Hloov Pauv Tau Tiag Tiag

Yauj Txoj Kev Faib Cais ntawm Txoj Kev Hlub thiab Kev Ntxub

Lwm sab ntawm Yauj qhov kev ua neeg raug nthuav tawm rau hauv qhov kev sib pauv tswv yim mus los ntawm nws thiab nws tus poj niam tias: “Ces nws tus poj niam hais rau nws hais tias, Koj puas tseem tuav koj txoj kev ncaj ncees? cem foom Vajtswv, thiab tuag mus. Tab sis nws hais rau nws hais tias, Koj hais lus li ib tug ntawm cov poj niam ruam ruam hais. Dab tsi? Peb yuav tau txais qhov zoo ntawm Vajtswv txhais tes thiab peb yuav tsis tau txais qhov phem los?” (Yauj 2:9–10). Pom txoj kev tsim txom uas nws tau txom nyem, Yauj tus poj niam tau muab tswv yim rau Yauj los pab kom nws khiav dim nws txoj kev tsim txom, tiam sis nws “tej kev xav zoo” tsis tau txais Yauj txoj kev pom zoo; dua ntawd, lawv tau thab kom Yauj npau taws, vim nws tus poj niam tsis kam lees txais Yauj txoj kev ntseeg, thiab kev mloog Vajtswv Yehauvas hais, thiab kuj tsis kam lees qhov muaj nyob ntawm Vajtswv Yehauvas thiab. Qhov no yog yam uas Yauj thev tsis taus, vim nws yeej tsis tau tso cai cia nws tus kheej ua ib yam dab tsi uas tawm tsam los sis ua rau Vajtswv raug mob, tsis hais ib yam dab tsis txog lwm tus li. Nws yuav nyob ntsiag to tau li cas thaum nws tau pom lwm tus hais lus thuam tawm tsam thiab saib tsis taus Vajtswv? Yog li nws thiaj tau hu nws tus poj niam tias yog ib tug “poj niam ruam.” Yauj tus cwj pwm coj rau nws tus poj niam yog ib qho ntawm kev npau taws thiab kev ntxub, nrog rau kev thuam thiab kev cem. Qhov no yog kev nthuav tawm uas ib txwm muaj ntawm Yauj qhov kev ua neeg—kev sib txawv los ntawm txoj kev hlub thiab kev ntxub—thiab nws yog ib qho tseem kev sawv cev tam rau nws qhov kev ua neeg uas siab ncaj. Yauj muaj ib txoj kev txawj xav txog kev ncaj ncees—ib yam uas ua rau nws ntxub tej lus hais mus hais los thiab tej kev lim hiam uas ntas mus ntas los, thiab kev tsis nyiam kiag li, kev rau txim, thiab kev tsis kam lees txais yuav txoj kev ntseeg tsis raws kev raws cai, tej kev sib cav tsis muaj laj thawj, thiab tej kev sib hais ruam zis, thiab tau ua rau nws tuav qhov tseeb rau nws tus kheej, kho cov hauv paus ntsiab lus thiab tuav qhov yog thaum nws raug tsis kam lees txais yuav los ntawm cov neeg coob leej ntau tus thiab raug tso tseg los ntawm cov neeg uas nyob ze nws.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm, Vajtswv Tus Moj Yam, thiab Vajtswv Tus Kheej II

Koj yuav tsum muaj Kuv lub siab tawv nyob rau hauv koj, thiab koj yuav tsum muaj cov hauv paus ntsiab lus thaum los ntsib nrog cov neeg txheeb ze uas tsis ntseeg. Rau Kuv tus txiaj ntsig, txawm li cas los, koj kuj yuav tsum tsis txhob yeem swb rau tej hwj chim tsaus ntuj. Vam khom rau Kuv lub tswv yim los taug txoj kev zoo tiav log; tsis txhob cia Ntxwgnyoog tej kev koom siab twg los tswj. Siv tag nrho koj tej dag zog los tso koj lub siab rau ntawm Kuv lub xub ntiag, thiab Kuv yuav nplij koj thiab coj kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev zoo siab los rau koj. Tsis txhob sib zog los ua ib txoj hau kev twg nyob rau ntawm lwm tus neeg lub xub ntiag; qhov ua rau Kuv txaus siab tsis muaj nqis thiab tseem ceeb dua lod? Hauv kev ua tau zoo raws Kuv, koj yuav tsis tau txais kev thaj yeeb nyab xeeb thiab kev zoo siab mus ib txhiab ib txhis lod? Koj txoj kev txom nyem tam sim no tsuas qhia tias koj cov koob hmoov yav tom ntej yuav zoo npaum li cas xwb; lawv yog yam tsis muaj lus piav qhia tau li. Koj tsis paub txog txoj kev zoo ntawm tej koob hmoov uas koj yuav muaj; koj twb tsis tau npau suav txog nws li. Niaj hnub no nws tau dhau los muaj tiag lawm; yog tiag tiag li lawm! Qhov no nyob tsis deb heev lawm—koj puas pom nws? Txhua qhov kawg me me no nyob hauv Kuv; txoj kev mus tom ntej kaj npaum li cas! So koj tej kua muag, thiab tsis muaj kev mob los yog kev tu siab ntxiv lawm. Txhua yam raug npaj los ntawm Kuv ob txhais tes, thiab Kuv lub hom phiaj yog los ua kom nej kov yeej thiab los coj nej mus rau hauv lub yeeb koob nrog Kuv. Rau txhua yam uas tshwm sim rau koj, koj yuav tsum yog tus ris txiaj thiab qhuas tag nrho; uas yuav ua rau Kuv txaus siab heev.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 10

Nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm ib tug txiv uas ntseeg thiab ib tug poj niam uas tsis ntseeg, thiab nws yeej tsis muaj kev sib txheeb ntawm cov me nyuam uas ntseeg thiab cov niam txiv uas tsis ntseeg; ob hom neeg no mas yeej dhos tsis sib haum li. Ua ntej yuav nkag mus so, yus tseem muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv, tab sis thaum nkag mus so lawm, ces yus tsis muaj tej txheeb ze raws cev nqaij daim tawv li hais txog lawm. Cov uas ua lawv tes dej num ces yog yeeb ncuab rau cov uas tsis ua xwb; cov uas hlub Vajtswv thiab cov uas ntxub Nws ces yog cov uas sib tawm tsam ib leeg rau ib leeg. Cov uas yuav nkag mus so thiab cov uas yuav raug rhuav tshem yog ob co uas raug tsim tawm los uas tsis sib haum. Cov raug tsim tawm los uas ua lawv tes dej num tiav hlo ces yuav dim nyob, hos cov uas tsis ua lawv tes dej num kom tiav hlo ces yuav raug ua cov phiaj rau kev rhuav pov tseg; qhov uas tshaj ntawd, qhov no ces yuav zoo li no mus ib txhiab ib txhis. Koj puas hlub koj tus txiv es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Koj puas hlub koj tus poj niam es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Koj puas mloog lus pauj txiaj ntsig rau koj niam koj txiv uas ntseeg ntawd es thiaj li ua tau koj tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los? Tib neeg qhov kev xav ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog los yuam kev? Vim li cas koj ho ntseeg Vajtswv? Koj xav tau dab tsi? Koj hlub Vajtswv li cas? Cov uas ua tsis tau lawv tes dej num li ib tug uas raug tsim tawm los, thiab cov uas tsis rau siab kom kawg siab kawg ntsws, ces yuav rau ua daim phiaj rau qhov kev rhuav pov tseg. Nws yeej muaj kev sib txheeb raws cev nqaij daim tawv rau cov neeg niaj hnub tam sim no, ib yam nkaus li kev sib koom raws li tej roj ntsha, tab sis nyob rau yav tom ntej, tej no ces yuav tawg ntsoog mus. Cov ntseeg thiab cov tsis ntseeg ces tsis sib haum; tsis li ntawd xwb, lawv tseem sib tawm tsam ib leeg rau ib leeg thiab. Cov uas mus so ces ntseeg hais tias yeej muaj ib tug Vajtswv thiab yuav kam zwm rau Vajtswv, hos cov uas tsis mloog lus rau Vajtswv ces yuav raug rhuav tshem tag nrho. Tsev neeg yuav tsis muaj nyob hauv ntiaj teb lawm; yuav ua cas thiaj yuav muaj kev sib txheeb ntawm niam txiv los sis tub ki los sis kev txwj nkawm lawm? Txoj kev tsis sib haum ntawm kev ntseeg thiab tsis ntseeg yuav muab txoj kev sib txheeb ntawm cev nqaij daim tawv txiav tu nrho mus!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Qhov Dhau Los: 3. Kuv lees paub hais tias yam uas Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tau qhuab qhia yog txoj kev tseeb, tiam sis vim hais tias cov tib neeg hauv peb pawg ntseeg tau raug dag ntxias los ntawm tej lus dag thiab tej kev ntseeg yuam kev uas cov xib fwb thiab cov txwj laug tau tshaj tawm, lawv txhua tus puav leej ua yeej ncuab rau Pawg Ntseeg Ntawm Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus. Kuv txhawj xeeb hais tias tom qab lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num nyob rau tiam kawg lawm, kuv cov kwv tij thiab cov nkauj muam ntawm kuv pawg ntseeg qub yuav tsis kam txais yuav kuv thiab hais lus phem rau kuv. Kuv lub siab me heev, thiab kuv tsis muaj lub siab tawv txaus los tiv txhua yam no—kuv yuav ua li cas?

Ntxiv Mus: 1. Ob peb xyoos dhau los no txhua yam hauv peb pawg ntseeg tau tsuag lawm zuj zus. Cov kwv tij thiab cov nkauj muam poob lawv txoj kev ntseeg thiab lawv txoj kev hlub tsuag lawm zuj zus, lawv tau rais los xav phem thiab qaug zog zuj zus, thiab cov xib fwb qhuab qhia tsis paub sab ntsuj plig li lawm; lawv tsis muaj dab tsi los qhuab qhia li lawm. Peb txhua tus mloog zoo li tias peb twb plam Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num lawm. Peb tau tshawb nrhiav rau txhua txhia qhov chaw txog pawg ntseeg uas muaj Vajntsujplig Dawb Huv tes dej num, tiam sis txhua pawg ntseeg uas peb nrhiav tau nyob ntsiag to ib yam li pawg tom ntej xwb. Vim li cas txhua pab ntseeg thiaj li raug txoj kev tshaib nqhis zoo li no rhuav tshem?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No