3. Tib ntsais muag xwb tib neeg lub neej txoj sia twb nyob tau ob peb caum xyoos lawm. Saib rov qab mas, lawv rov nco qab txog lawv lub neej txoj sia xws li: mus kawm ntawv, ua hauj lwm, sib yuav, muaj me nyuam, tos ntsoov txoj kev tuag, tag nrho lawv lub neej txoj sia mas tsis khoom maj nroos rau ub rau no txhawm rau tsev neeg, nyiaj txiag, meej mom, kev muaj txiag nplua nuj thiab koob meej xwb, yeej tsis muaj txoj xub ke tseeb thiab tej hom phiaj ntawm qhov noob neej muaj txoj sia nyob, thiab tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib qho muaj nuj nqis los sis lub ntsiab lub nyob rau hauv txoj kev ua neej li. Yog li ntawd tib neeg ua neej ib tiam dhau ib tiam nyob rau hauv txoj kev mob siab thiab qhuav qhawv zoo li no. Vim li cas tib neeg lub neej txoj sia thiaj li mob siab thiab qhuav qhawv ua luaj li? Thiab yuav ua li cas thiaj li daws tau txoj kev mob siab thiab kev qhuav qhawv ntawm qhov noob neej muaj txoj sia nyob?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Dab tsi yog lub hauv paus ntawm lub neej txoj sia uas tau ntsib kev txom nyem txij thaum yug los, thaum tuag, thaum muaj mob, thiab thaum laus lawm uas tib neeg tau thev? Dab tsi tau ua rau cov neeg muaj tej yam zoo li no? Tib neeg tsis muaj tej no thaum lawv xub raug tsim los, puas yog? Yog li ces, tej no ho los qhov twg los? Lawv tau tshwm sim los tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog sim siab thiab lawv cev nqaij daim tawv raug ua puas tsuaj lawm. Kev mob siab ntawm tib neeg cev nqaij daim tawv, nws tej kev txom nyem, thiab nws tej kev tsis muaj dab tsi, thiab tej kev tsim txom hnyav tshaj plaws ntawm tib neeg ntiaj teb, tsuas tshwm sim kiag thaum Ntxwgnyoog tau ua lwj liam rau tib neeg lawm xwb. Tom qab tib neeg raug ua lwj liam los ntawm Ntxwgnyoog lawm, nws tau pib tsim txom lawv. Vim zoo li no, lawv thiaj raug ua puas ntau zuj zus. Tej kab mob ntawm kev ua neeg muaj ntau zuj zus thiab mob hnyav zuj zus tuaj, thiab lawv thiaj li ntsib kev txom nyem phem zuj zus. Suav hnub suav nyoog muaj ntau zuj zus tuaj, cov neeg xav tsis tau dab tsi thiab ua rau tib neeg ntiaj teb muaj kev tu siab; tib neeg tsis muaj tej tswv yim rau kev muaj sia nyob lawm, thiab tsis muaj ib qho kev cia siab me me li lawm. Yog li ntawd, Ntxwgnyoog yog tus coj qhov kev txom nyem no los rau tib neeg.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Lub Ntsiab Tseem Ceeb ntawm Vajtswv Txoj Kev Saj Kev Txom Nyem Hauv Lub Ntiaj Teb

Txij thaum tib neeg tsim tau kev kawm txog tib neeg txoj kev ua neej, tib neeg lub siab ces tsuas muaj kev tshawb fawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse nkaus xwb. Kev kawm tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiaj li dhau los mus ua tej cuab yeej siv los kav tib neeg, ces thiaj tsis muaj chaw txaus rau tib neeg los teev hawm Vajtswv, thiab tsis muaj ib yam dab tsi zoo rau kev teev hawm Vajtswv lawm. Vajtswv qhov chaw nyob hauv neeg lub siab haj yam poob qis lawm. Thaum uas tsis muaj Vajtswv hauv nruab siab lawm, ces tib neeg qhov keeb cag kev ua neej ces tsuas yog dub nciab tsaus nti, tsis muaj kev cia siab thiab khoob lug tsis muaj dab tsi li. Tom qab ntawd muaj coob tus neeg tshawb fawb txog tib neeg txoj kev ua neej, neeg sau keeb kwm, thiab neeg ua nom ua tswv tau tawm los piav txog lawv tej kev tshawb xav txog tib neeg tej kev ua neej, kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov, thiab lwm yam kev tshawb xav uas tsis zoo xws li qhov tseeb tias Vajtswv yog tus tsim tib neeg ntawd, coj los mus hliv puv nkaus tib neeg lub siab thiab txoj kev xav. Thiab nyob rau qhov no, cov uas ntseeg tias Vajtswv yog tus tsim txhua yam ces muaj tsawg zuj zus lawm xwb, thiab cov uas ntseeg kev tshawb xav txog tib neeg txoj kev hloov ntawd mas muaj coob zuj zus tuaj. Neeg coob zuj zus xav tias tej ntaub ntawv teev tseg txog Vajtswv tej hauj lwm thiab Nws tej lus thaum ub nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub ntawd tsuas yog dab neeg thiab kwv huam lawm xwb. Nyob hauv lawv lub siab, lawv tsis quav ntsej txog Vajtswv lub meej mom thiab txoj kev zoo, rau txoj kev ntseeg tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab muaj lub hwj chim tswj fwm tau txhua yam. Kev dim ciaj sia nyob ntawm tib neeg, thiab txoj hmoo ntawm tej teb chaws thiab tej haiv neeg ces tsis tseem ceeb rau lawv li lawm, ces tib neeg ua lub neej khoob lug uas tsuas xav txog qhov noj, qhov haus, thiab caum txoj kev lom zem nkaus xwb. … Muaj tsawg tus thiaj yuav sawv los nrhiav seb tam sim no Vajtswv ua nws tes hauj lwm rau qhov twg, los sis xyuas seb Nws ho tswj thiab npaj tib neeg txoj hau kev kawg li cas. Thiab ua li no ces, tib neeg yeej tsis paub li, tib neeg txoj kev vam meej yuav tshwm sim tsis tau raws li lawv txoj kev xav, thiab tseem yuav muaj neeg coob tshaj uas xav li ntawd, ua lub neej zoo li ntawd, ces lawv haj yam tsis muaj kev kaj siab tshaj li cov uas twb tuag lawm. Txawm yog cov neeg hauv cov teb chaws vam meej los yeej yws li ntawd tib yam nkaus thiab. Vim yog tsis muaj Vajtswv txoj kev coj lawm, ces txawm cov neeg kav teb chaws thiab cov txawj ntse txog fab kev vam meej ntawm tib neeg txawm yuav siv tswv yim npaum li cas los xav txog kev ceev khaws tib neeg txoj kev vam meej los yeej pab tsis tau. Tsis muaj leej twg yuav los txhaws tau qhov khoob hauv tib neeg lub siab, vim tsis muaj leej twg yuav ua tau tib neeg txoj sia, thiab tsis muaj ib lub tswv yim sab meem xeeb coj twg uas yuav tso tau tib neeg tawm ntawm qhov khoob lug tsis muaj dab tsi uas lawv tab tom ntsib ntawd li. Kev kawm tshawb nrhiav txuj, kev txawj ntse, kev ywj pheej, kev muaj vaj huam sib luag, kev ua si, kev tau zoo: tej no tsuas muab tau kev kaj siab rau tib neeg ib vuag dua xwb. Txawm muaj tej no, los tib neeg yeej tseem zam tsis dhau tej kev txhaum li thiab muaj tej kev quaj ntsuag rau ntiaj teb tej kev tsis ncaj ncees. Tej no yuav txwv txiav tsis tau tib neeg txoj kev ntshaw thiab kev xav paub xav pom. Qhov no vim yog tib neeg yog Vajtswv tsim thiab tib neeg txawm yuav muab dab tsi los fij los sis tshawb nrhiav npaum cas los yeej tsuas muaj tau kev ntxhov siab thiab tsuas ua rau tib neeg ua lub neej nrog nraim txoj kev ntshai nkaus xwb, yeej tsis paub txog yuav ua cas rau lub neej yav tom ntej thiab yuav taug yav tom ntej mus tau li cas li. Tib neeg haj tseem ntshai tej kev tshawb nrhiav txuj thiab kev txawj ntse thiab haj yam ntshai qhov kev xav tias lawv tsis muaj dab tsi hlo li. Nyob hauv lub ntiaj teb no, tsis hais koj yuav nyob rau lub teb chaws ywj pheej los lub teb chaws uas tib neeg tsis muaj cai li, koj yeej yuav khiav tsis dhau tib neeg txoj hmoo li. Tsis hais koj yuav yog tus kav lub teb chaws los tus raug kav li, koj yeej tsis muaj cuab kav yuav khiav dim txoj kev xav yuav los tshawb xyuas tib neeg txoj hmoo, tej yam uas tsis tau paub txog thiab lawv txoj hau kev kawg hlo li, koj yeej yuav khiav tsis dhau lub neej khuam siab khuav tsis muaj dab tsi hlo li. Tej xwm txheej zoo li no, uas yeej tshwm sim ntau heev rau tib neeg, ces cov kws kawm txog tib neeg txoj kev ua neej muab hu ua xwm txheej fab kev ua neej, tab sis yeej tsis muaj ib tug neeg twg ntse txaus yuav los daws tau tej teeb meem ntawd li. Tib neeg ces thaum kawg los yeej tseem yog tib neeg, ces Vajtswv tes hauj lwm thiab Vajtswv lub neej txoj sia yeej tsis muaj ib tug neeg twg los hloov tau li. Tib neeg mas tsis yog xav kom muaj lub teb chaws ncaj ncees es kom txhua tus muaj noj muaj haus thiab muaj vaj huam sib luag thiab muaj kev ywj pheej nkaus xwb, qhov tib neeg xav tau ces yog Vajtswv txoj kev cawm dim thiab Nws txoj kev pab kom lawv muaj lub neej txoj sia. Tsuas yog tias thaum tib neeg tau txais Vajtswv txoj kev pab kom muaj lub neej txoj sia thiab Nws txoj kev cawm dim lawm xwb mas txoj kev xav tau, txoj kev ntshaw xav tshawb xyuas, thiab qhov khoob lug tsis muaj dab tsi rau sab ntsujplig ntawm tib neeg ntawd thiaj li yuav muab daws tau. Yog cov neeg nyob rau ib lub teb chaw los sis ib haiv neeg twg tsis muaj peev xwm yuav txais tau txoj kev cawm dim thiab kev saib xyuas ntawm Vajtswv, ces lub teb chaws los sis haiv neeg zoo li ntawd yuav maj mam taug kev mus rau txoj kev uas phem zuj zus, mus rau txoj kev tsaus ntuj, thiab yuav raug Vajtswv muab rhuav tshem kom tu noob mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Ib txhia tib neeg muaj kev paub tob, muaj kev to taub zoo txog koog lus “qhov ntawd yog txoj hmoo,” tiam sis lawv tsis ntseeg Vajtswv lub hwj chim kav ib qho hlo li; lawv tsis ntseeg tias tib neeg txoj hmoo raug npaj thiab raug coj los ntawm Vajtswv, thiab lawv tsis txaus siab zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav. Cov neeg zoo li no yog kiag tej yam uas ntab saum dej hiav txwv, raug tej nthwv dej ntsawj mus los rau ub rau no tsis muaj kev xaiv, tsuas nyob tos ntsiag to thiab tawm mus ntawm lawv txoj hmoo lawm xwb. Tiam sis lawv tsis paub tias tib neeg txoj hmoo yog zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav; lawv tus kheej yuav tsis muaj peev xwm paub tau Vajtswv lub hwj chim kav thiab muaj kev paub txog Vajtswv lub hwj chim, zwm rau Vajtswv tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj, tso tseg kev tawm tsam rau txoj hmoo, ua neej nyob raws li Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev qhuab qhia. Muab hais ua lwm lo lus tias, kev lees txais txoj hmoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav; kev ntseeg txoj hmoo tsis yog txhais tau tias tib neeg yuav tsum lees txais, lees paub, thiab paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav; kev ntseeg txoj hmoo yog kev lees paub txog nws qhov tseeb thiab nws qhov tshwm sim uas ntseeg tau xwb. Qhov no sib txawv mus ntawm qhov kev paub txog tus Tswv Tsim tej kev cai hauv tib neeg txoj hmoo, txawm mus ntawm kev lees paub txog tus Tswv Tsim yog lub hauv paus ntawm thaj chaw tswj hwm tag nrho txhua tsav txhua yam txoj hmoo, thiab tseem tshuav deb heev txog qhov yuav zwm rau tus Tswv Tsim tej kev coj kev qhia thiab tej kev npaj rau txib neeg txoj hmoo. Yog ib tug tib neeg tsuas ntseeg txoj hmoo xwb—txawm tias lawv yuav paub tob txog nws los xij—tab sis lawv yeej tsis muaj peev xwm paub thiab lees paub txog tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau ntawm tib neeg txoj hmoo, zwm rau nws thiab lees txais nws, ces lawv lub neej txoj sia yuav ntsib kev puas tsuaj, ua lub neej tsis muaj txiaj ntsig dab tsi, tsis muaj qab hau dab tsi; lawv tseem tsis muaj peev xwm nkag los rau hauv tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm, txhawm rau kom raug tsim ua tib neeg muaj kev txawj xav thiab txaus siab raws li tus Tswv Tsim txoj kev pom zoo. Ib tug tib neeg uas yog tus paub tseeb thiab swm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav yuav tsum coj tus yam ntxwv nquag plias, tsis yog coj tus yam ntxwv nyob ntsiag to los sis pab tsis tau dab tsi li. Hos hom neeg zoo li no yeej lees txais tias txhua yam raug txoj hmoo tsis zoo, lawv yuav tsum muaj lub ntsiab lus ntawm lub neej txoj sia thiab txoj hmoo kom yog thiab raug: Txhua lub neej txoj sia yeej zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav. Thaum tib neeg tig saib txoj kev taug sab tom qub qab dhau los, thaum tib neeg nco txog txhua zeeg sij hawm ntawm lawv lub neej yav dhau los, tib neeg mam pom tias txhua kauj ruam ntawm tib neeg txoj kev taug hauv lub neej txawm yuav ntxhov quas niab los sis du lwb lug los xij, Vajtswv tsuas qhia tib txoj kev raws li qhov npaj tseg xwb. Nws yog Vajtswv tej kev npaj, Nws ua tib zoo npaj tseg rau tib neeg uas niaj hnub tam sim no los yeej tseem tsis muaj neeg paub txog. Yuav muaj peev xwm lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, yuav txais Nws txoj kev cawm dim—txoj hmoo zoo ntawd yog dab tsi! Yog ib tug tib neeg coj tus cwj pwm phem rau txoj hmoo, nws ua pov thawj tau tias lawv tab tom tawm tsam txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg rau lawv, nws ua pov thawj tau tias lawv tsis muaj tus cwj pwm zwm rau. Yog tib neeg coj tus cwj pwm zoo rau Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo, ces thaum tib neeg tig saib rov qab txog lawv txog kev taug yav dhau los, thaum tib neeg tuav tau Vajtswv lub hwj chim kav, tib neeg yuav mob siab zwm rau txhua yam uas Vajtswv tau npaj tseg, lawv yuav txiav txim siab ntau ntxiv thiab muaj kev ntseeg tus kheej siab cia Vajtswv coj kev qhia tib neeg txoj hmoo thiab tiv thaiv kev tig ntxeev siab rau Vajtswv. Cov tib neeg uas pom tias thaum lawv tsis nkag siab txoj hmoo, thaum tib neeg tsis to taub txog Vajtswv lub hwj chim kav, thaum tib neeg tsis xyuam xim rau txoj kev taug mus tom hau ntej, mus qaug poj qaug poog hla raws tej kev pos huab nti, yuav ua rau taug raws txoj kev no nyuaj heev, ua rau siab tawg tag. Yog li thaum tib neeg lees paub Vajtswv lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm, tus neeg tshaj lij yuav ua kom paub nws thiab lees txais nws, tso tej hnub uas ua rau mob siab pov tseg kom tag thaum lawv tsim lub neej zoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes, thiab tiv thaiv tej yam cuam tshuam rau txoj hmoo thiab caum raws yam hu ua “tej hom phiaj hauv lub neej txoj sia” hauv lawv tus kheej txoj kev taug. Thaum tib neeg tsis muaj Vajtswv lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm pom Nws lawm, thaum tib neeg tsis muaj peev xwm lees paub kom meej rau Vajtswv lub hwj chim kav lawm, ces txhua hnub yeej tsis muaj txiaj ntsig li, tsis muaj nuj nqi li, tsuas muaj kev txom nyem siab ntsws xwb. Txawm tias tib neeg yuav nyob rau qhov twg los xij, txawm tias lawv txoj hauj lwm yuav zoo li cas los xij, tib neeg txoj kev ua neej thiab kev caum raws lawv lub hom phiaj yuav txhawb tsis tau dab tsi rau lawv, tiam sis tseem ntsib kev lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem yam tsis paub kawg li, cov neeg zoo li no tsis muaj peev xwm tig ntsia lawv lub neej yav qub qab dhau los. Tsuas yog thaum tib neeg kam lees txais tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, zwm rau Nws tej kev coj thiab tej kev npaj, thiab nrhiav qhov tseeb hauv tib neeg lub neej txoj sia xwb lawv thiaj li yuav maj mam khiav tawm tau zuj zus los ntawm txhua yam kev raug lwj siab lwj ntsws thiab kev txom nyem, thiab tshem txhua yam ntawm txoj kev qhuav qhawv tawm ntawm lub neej txoj sia mus.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

Vim tias tib neeg tsis lees paub Vajtswv tej kev coj thiab Vajtswv lub hwj chim kav, lawv yeej ib txwm ntsib txoj hmoo nyuaj thiab kev coj tus cwj pwm tig ntxeev siab, thiab lawv yeej ib txwm xav muab Vajtswv lub hwj chim thiab lub hwj chim kav thiab txoj hmoo ntawm txhua tsav yam ntiab tawm mus, vam tias yuav hloov pauv qhov ua tsis tau zoo tam sim no thiab yuav hloov pauv lawv txoj hmoo. Tab sis lawv yeej ib txwm ua tsis tau li thiab raug rhuav tshem txhua zaus. Yuav ua rau muaj kev tawm tsam nkag mus rau hauv tib neeg tus ntsujplig, ua rau muaj kev mob siab ti nkaus rau hauv tib neeg tej pob txha, vim tib neeg muab lawv lub neej txoj sia pov tseg txhua lub sij hawm. Dab tsi ua rau mob siab? Nws puas yog vim los ntawm Vajtswv lub hwj chim kav, los sis puas yog vim los ntawm ib tug tib neeg yug los tsis muaj hmoo? Yeej pom meej tias, tej no yeej tsis muaj tseeb. Qhov kawg kiag, nws yog vim yog los ntawm tej kev uas tib neeg siv, thiab tej kev lawv xaiv ua lawv lub neej. Ib txhia tib neeg yuav tsis nkag siab txog tej yam no. Tab sis thaum koj paub tiag tiag lawm, thaum koj lees tiag tiag tau tias Vajtswv muaj lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo lawm, thaum koj to taub tiag tiag tias txhua tsav yam uas Vajtswv tau npaj rau koj thiab tau txiav txim rau koj ntawd yog ib yam txiaj ntsig tseem ceeb tshaj plaws thiab yog kev tiv thaiv lawm, thaum ntawd koj mam li hnov koj lub siab mob nqig, thiab hnov koj lub cev sib kha, dim plaws, thiab ywj pheej. Kev txiav txim raws li tej yam ntxwv ntawm tib neeg feem coob, lawv tsis muaj peev xwm ua kom tau raws li tej lus muaj nuj nqi thiab lub ntsiab lus ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo, txawm tias qhov tseeb tiag lawv tsis xav ua lub neej mus raws li qhov uas lawv ua dhau los thiab xav muab lawv txoj kev mob siab tshem tawm mus kom tag los xij; qhov tseeb tiag, lawv tsis muaj peev xwm lees thiab zwm rau tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, thiab lawv tseem paub tsawg heev txog qhov yuav nrhiav kev tawm mus li cas thiab lees txais tus Tswv Tsim tej kev coj thiab tej kev npaj. Yog li, yog tib neeg tsis muaj peev xwm lees qhov tseeb tias tus Tswv Tsim muaj lub hwj chim kav rau tib neeg txoj hmoo thiab tag nrho rau ib puas tsav yam ntawm tib neeg, yog lawv tsis muaj peev xwm zwm rau tus Tswv Tsim txoj kev tswj hwm, ces nws yuav ua rau lawv raug txhawb nyuaj thiab khiav tsis dim txoj kev xav tias “tib neeg txoj hmoo yog nyob hauv lawv tus kheej ob txhais tes.” Nws yog ib qho nyuaj rau lawv rhuav tshem kev mob siab ntawm lawv qhov tawm tsam rau txoj hmoo thiab tus Tswv Tsim lub hwj chim, thiab, tsis tas hais, qhov lawv yuav dhau los muaj kev ywj pheej thiab kev ywj siab yuav tsis yog ib qho yooj yim, kom tib neeg dhau los ua cov tib neeg uas pe hawm Vajtswv. Tab sis muaj ib txoj hau kev yooj yim heev rau tib neeg ua kom dim los ntawm tus yam ntxwv no, qhov ntawd yog yuav tsum tau tso tib neeg txoj kev ua neej qub tseg; tso tib neeg tej hom phiaj qub yav dhau los hauv lub neej txoj sia tseg; muab lawv txoj kev ua neej yav dhau los coj los saib lub ntsiab thiab txheeb xyuas, txoj kev xam pom ntawm lub neej txoj sia, tej kev caum raws, tej kev ntshaw, thiab tej kev xav; thiab dhau ntawd mam muab tej ntawd coj los piv rau Vajtswv lub siab nyiam thiab tej kev xav tau rau tib neeg, thiab saib seb puas muaj tej yam tau raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab qhov xav tau, seb puas muaj tej yam pab txhawb tau zoo rau yam muaj nuj nqis ntawm lub neej txoj sia, ua rau tib neeg muaj kev to taub zoo txog qhov tseeb, thiab ua rau tib neeg nyob nrog kev ua neeg nyob thiab coj tus yeeb yam raws nraim li ib tug tib neeg. Thaum koj rov qab ntsuam xyuas dua thiab ua tib zoo tshuaj xyuas cov hom phiaj uas tib neeg caum raws hauv lub neej txoj sia thiab tag nrho lawv tej kev ua neej nyob, koj yuav tsis pom muaj ib yam ntawm tej ntawd zoo thooj raws li tus Tswv Tsim txoj kev xav thaum lub hauv paus uas Nws tau tsim tib neeg ntiaj teb li. Tag nrho tej ntawd ua rau tib neeg txav mus deb ntawm tus Tswv Tsim lub hwj chim kav thiab txoj kev saib xyuas; tag nrho lawv yog cov ntxiab cuab uas ua rau tib neeg dhau los ua neeg qia vuab tsuab, thiab tej ntawd coj lawv mus rau hauv ntuj tawg. Tom qab koj lees paub qhov no lawm, koj tes dej num yog yuav tsum tso koj tej kev xav qub ntawm lub neej txoj sia tseg, txav kom deb ntawm cov ntxiab cuab no, cia Vajtswv los saib xyuas koj lub neej txoj sia thiab tsim tej kev npaj rau koj; nws yuav tsum tau npaj zwm rau Vajtswv tej kev coj thiab txoj kev coj qhia nkaus xwb, txhawm rau kev ua neej tsis muaj kev xaiv ib tug tib neeg, thiab dhau los ua ib tug neeg pe hawm Vajtswv. Qhov no mloog zoo li yooj yim, tab sis nws yog ib yam ua tau nyuaj heev. Ib txhia tib neeg thev taus qhov mob, tab sis lwm tus thev tsis tau. Ib txhia tib neeg txaus siab ua raws, hos lwm tus tsis txaus siab ua raws. Cov neeg uas tsis txaus siab yeej tsis muaj kev ntshaw thiab tsis xav daws qhov teeb meem; lawv yeej paub tseeb txog Vajtswv lub hwj chim kav, paub zoo tiav log tias Vajtswv yog tus npaj txhua yam thiab npaj tib neeg txoj hmoo, tiam sis lawv tseem nti tawm thiab khiav tawm thiab tsis pom zoo cia lawv txoj hmoo nyob rau hauv Vajtswv lub xib tes thiab muab kev zwm rau Vajtswv lub hwj chim kav; ntxiv rau qhov no, lawv tawm tsam Vajtswv tej kev coj thiab tej kev npaj. Yog li ntawd thiaj li ib txwm muaj ib txhia tib neeg xav pom kom lawv tus kheej rab peev xwm yog li cas; lawv xav hloov lawv txoj hmoo los ntawm lawv tus kheej ob txhais tes, los sis ua kom tau txais kev zoo siab los ntawm lawv tus kheej lub hwj chim, xav pom seb lawv puas muaj peev xwm hla dhau Vajtswv lub hwj chim thiab sawv siab tshaj Vajtswv lub hwj chim kav. Kev puas tsuaj ntawm tib neeg tsis yog tias lawv nrhiav kev zoo siab rau lub neej txoj sia, tsis yog tias lawv caum kev muaj koob nrov npe thiab caum txoj hmoov los sis tawm tsam rau lawv tus kheej txoj hmoo raws hauv txoj kev pos huab nti xwb, tab sis tom qab lawv pom tus Tswv Tsim tshwm sim lawm, tom qab lawv paub qhov tseeb tias tus Tswv Tsim muaj lub hwj chim kav tag nrho tib neeg txoj hmoo lawm, lawv tseem tsis muaj peev xwm kho lawv tej kev ua neej, tsis muaj peev xwm rhais ruam tawm tau ntawm lub qhov av nkos, tab sis lawv tseem ua siab tawv qhawv thiab tiv lawv tej kev ua yuam kev. Lawv tseem xav kov hauv qhov av nkos no, xav txeeb thiab tawm tsam tus Tswv Tsim lub hwj chim kav, tiv kom mus txog thaum tag txoj sia, tsis muaj kev pab txhawb nqa dab tsi tag nrho. Yuav ua kom mus txog thaum tib neeg raug mob thiab los ntshav kiag lawm ces lawv mam li txiav txim siab tso tseg thiab thim rov qab. Qhov no yog tib neeg txoj kev tu siab tseeb. Yog li Kuv thiaj li hais tias, cov neeg uas xaiv los zwm rau yog cov neeg ntse, thiab cov neeg uas xaiv los khiav kom dim yog cov neeg ruam tiag tiag.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb III

Qhov Dhau Los: 2. Vim lawv tsis tau pom Vajtswv, ib txhia tib neeg hais tias tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv lub ntiaj teb no, hos lwm tus siv lawv tus kheej tej kev ntsib kev pom los ua tim khawv tias muaj Vajtswv. Peb tsis paub tias xyov puas muaj Vajtswv tiag tiag, yog li ntawd peb yuav ua li cas txiav txim siab tias muaj Vajtswv los sis tsis muaj?

Ntxiv Mus: 4. Yog hais tias peb tsis ntseeg Vajtswv, thiab tsuas yog tsim txiaj, ua qhov zoo thiab tsis ua qhov phem xwb, Vajtswv puas yuav cawm peb kom dim?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No