4. Yog hais tias peb tsis ntseeg Vajtswv, thiab tsuas yog tsim txiaj, ua qhov zoo thiab tsis ua qhov phem xwb, Vajtswv puas yuav cawm peb kom dim?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Qhov phiaj ntsuas uas tib neeg siv coj los txiav txim rau lwm tus tib neeg mas yog nyob rau ntawm lawv tus cwj pwm, cov uas lawv tej kev ua ntawd zoo ces yog cov ncaj ncees, hos cov uas lawv tus cwj pwm ntxim ntxub ces yog cov lim hiam. Qhov ntsuas uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg ces yog nyob ntawm qhov uas seb lawv lub ntsiab tseem ceeb puas kam zwm rau Nws los tsis nyoo; tus uas kam zwm rau Vajtswv ces yog tus neeg ncaj ncees, hos tus uas tsis nyoo ces yog ib tug yeeb ncuab thiab ib tug neeg lim hiam, tsis hais tus neeg no tus cwj pwm yuav zoo los phem thiab tsis hais seb lawv tej lus yuav yog los tsis yog. Ib txhia neeg mas xav siv kev ua zoo coj los ua kom tau ib txoj hau kev kawg zoo rau yav tom ntej, thiab ib co neeg mas xav siv lus zoo coj los muab kom tau ib txoj hau kev kawg zoo. Txhua tus ntseeg yuam kev hais tias Vajtswv txiav txim siab rau qhov ua neeg tau tom qab uas saib lawv tej cwj pwm los sis tom qab uas mloog lawv tej lus; yog li ntawd, muaj neeg coob uas xav khaws xyeem qhov no coj los dag Vajtswv kom muab tej kev nyiam ib pliag ntshis ntawd rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, cov neeg uas yuav dim nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev so mas sawv daws yuav tsum raug tiv kev txom nyem loj thiab tseem yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab; lawv sawv daws yuav tsum tau ua lawv tes dej num tiav hlo lawm thiab yog cov uas yeej txhob txwm kam zwm rau Vajtswv. Cov uas tsuas lam xav siv lub cib fim no los ua dej num es npaj siab ntsoov zam kom dim txhob tau xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yuav pub cia nyob. Vajtswv muaj qhov phiaj ntsuas kom phim rau qhov kev npaj qhov tshwm sim los rau txhua txhua tus neeg; Nws tsis yog lam txiav txim siab raws li ib tug neeg tej lus thiab tej kev ua, los sis Nws txiav txim siab raws li qhov uas seb tus neeg ntawd ho coj li cas nyob rau ib ncua sij hawm nkaus xwb. Nws yuav tsis txo kom txim tsawg rau tej uas ib tug neeg lim hiam ua vim yog lawv qhov kev ua dej num rau Nws yav tag los, los sis Nws yuav tsis zam ib tug ntawm txoj kev tuag vim nws muaj ib qho kev siv ib zaug rau Vajtswv lawm. Tsis muaj leej twg yuav zam dhau kev pauj kev txhaum rau lawv tej kev lim hiam, thiab tsis muaj leej twg yuav npog tau lawv tej cwj pwm phem thiab kom zam dhau kev tsim txom ntawm qhov kev rhuav pov tseg li. Yog neeg muaj cuab kav ua tau lawv tus kheej tes dej num, nws txhais tau hais tias lawv yeej muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mus ib txhis thiab tsis nrhiav phaj tshab, tsis hais lawv yuav tau txais koob hmoov los sis tau hmoov phem li. Yog neeg tsuas lam ua siab ncaj rau Vajtswv thaum lawv tau txais koob hmoov xwb tab sis plam lawv qhov kev ua siab ncaj ntawd thaum lawv tsis pom muaj koob hmoov, thiab yog hais tias, nyob rau thaum kawg, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tim khawv rau Vajtswv los sis ua tes dej num uas yog lawv tes dej num kom tiav, ces lawv yeej tseem yuav raug ua daim phiaj rau kev puas ntsoog txawm hais tias lawv twb yeej tau ua dej num yam muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawm los xij. Muab hais luv luv ces, cov neeg lim hiam yuav tsis dim mus ib txhis, los sis lawv yuav nkag tsis tau mus so; tsuas yog cov ncaj ncees xwb mas thiaj yog cov tswv ntawm qhov kev so.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Kuv txiav txim siab rau txoj hau kev kawg ntawm ib tug neeg twg mas tsis yog txiav txim raws li lub hnub nyoog, leej twg ua ntej leej twg ua qab, txom nyem npaum li cas, thiab qhov tsawg tshaj mas, seb lawv ua kom lawv txaus hlub npaum li cas, tab sis tsuas txiav txim raws li qhov uas seb lawv puas muaj qhov tseeb xwb. Tsis muaj lwm qhov kev xaiv li tab sis tsuas yog tib qho no nkaus xwb. Nej yuav tsum paub tias cov uas tsis ua raws li Vajtswv txoj kev xav ces kuj yuav raug rau txim tib si thiab. Qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li. Yog li ntawd, cov uas raug rau txim ntawd mas kuj yog raug rau txim raws Vajtswv txoj kev ncaj ncees thiab ua ib qho kev pauj kev chim siab rau lawv tej kev ua phem thiab.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Npaj Txoj Kev Ua Zoo Kom Txaus Nkaus rau Koj Txoj Hau Kev Kawg

Kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm nkaus xwb yeej tsis ruaj khov li; yog tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tib neeg lub neej txoj sia tus moj yam, ces tsis qeeb los sai, lawv yuav qhia lawv tus kheej tiag tiag tawm. Qhov no yog vim hais tias lub hauv paus ntawm tej kev hloov pauv hauv lawv tus cwj pwm yog kev ntseeg kawg siab kawg ntsws, thiab ua ke nrog qee tes dej num ntawm tus Vajntsujplig rau thaum lub sij hawm no, nws yooj yim heev rau lawv dhau los ntseeg kawg siab kawg ntsws los sis tsuas lam ua rau pom txog kev siab zoo rau ib nyuag ntu luv luv xwb. Raws li cov tsis ntseeg hais, “Kev ua zoo ib zaug xwb yeej yooj yim; qhov nyuaj ces yog kev ua zoo kom mus tag sim neej.” Vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm ua tej num zoo kom mus tag lawv lub neej txoj sia? Vim tib neeg yeej ib txwm lim hiam, ua siab twm xeeb, thiab qias vuab tsuab. Lawv tus cwj pwm raug tswj ncaj qha los ntawm lawv tus yeeb yam; txawm lawv tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, lawv tus cwj pwm los yeej zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj cia li nthuav tawm txog lawv tus yeeb yam. Tej yam uas yog yam cuav yeej tsis muaj peev xwm nyob ntev. Thaum Vajtswv leg tes dej num cawm tib neeg, nws tsis yog kho kom tib neeg muaj tus cwj pwm zoo—lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num yog yuav tsum hloov kom tau tib neeg tus moj yam, ua kom lawv rov qab yug dua tshiab rau hauv cov tib neeg tshiab. Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv tag nrho txhua yam no yog hloov lawv tus moj yam kom lawv ua tau tiav hlo los zwm rau thiab fij rau Vajtswv, thiab los pe hawm Nws raws li qhov ib txwm muaj. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num. Kev coj tus cwj pwm zoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau Vajtswv, yog muab piv rau Khetos mas tsawg heev li. Kev hloov pauv tus cwj pwm yog nce raws txoj lus qhia thiab qhov yug los muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws; lawv tsis yog nce raws qhov paub tseeb ntawm Vajtswv los sis qhov tseeb, lawv vam khom tsawg heev los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev coj lawv kev. Txawm tias muaj qee zaus thaum muaj qee yam uas tib neeg ua ntawd yog tus Vajntsujplig qhia los sis coj kev los xij, qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog lawv lub neej txoj sia. Lawv tseem tsis tau to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab lawv lub neej txoj sia tus moj yam yeej tseem tsis tau hloov pauv kiag li. Txawm ib tug neeg yuav coj nws tus cwj pwm zoo li cas los xij, qhov ntawd ua pov thawj qhia tsis tau tias lawv mloog Vajtswv lus los sis tias lawv xyaum ua raws qhov tseeb. Kev hloov pauv tus cwj pwm tsis yog kev hloov pauv lub neej txoj sia tus moj yam thiab tej ntawd tsis tuaj yeem suav tias yog kev nthuav tawm txog tib neeg lub neej txoj sia tiag.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Koj tej kev ua zoo yog ua rau dab tsi? Lawv hloov chaw puas tau rau ib lub siab uas pe hawm Vajtswv? Koj tsis tau txais Vajtswv txoj koob hmoov yooj yim los ntawm tej kev ua zoo ntawd nkaus xwb, thiab Vajtswv yuav tsis pauj kev chim siab rau cov uas tawm tsam koj tsuav yog vim tias koj tau raug tsim txom thiab raug caij tsuj xwb. Cov uas lam ntseeg Vajtswv xwb tab sis tsis paub Vajtswv, tab sis ho muaj kev ua zoo—lawv txhua tus tsis yog raug rau txim thiab lov? Koj lam ntseeg Vajtswv xwb, lam xav kom Vajtswv kho thiab pauj kev chim siab rau tej kev ua txhaum rau koj xwb, thiab xav kom Vajtswv muab koj hnub rau koj, ib hnub uas koj tsa koj lub taub hau siab. Tab sis koj tsis kam mloog qhov tseeb thiab tsis nqhis qhov ua lub neej raws li qhov tseeb li. Koj haj yam tsis muaj peev xwm khiav dim lub neej nyuaj, qhuav qhawv no. Dua ntawd, thaum ua koj lub neej rau hauv cev nqaij daim tawv thiab koj lub neej ntawm txoj kev txhaum, koj saib ntsoov rau Vajtswv kom kho koj tej kev tsis txaus siab thiab tshem tawm tauv huab ntawm koj lub neej txoj sia. Tab sis puas yuav ua tau mas? Yog tias koj muaj qhov tseeb, koj yeej caum tau Vajtswv. Yog tias koj ua lub neej raws, koj yeej ua tau ib qho kev tshwm sim ntawm Vajtswv txoj lus. Yog tias koj muaj txoj sia, koj thiaj xyiv fab hlo tau rau Vajtswv txoj koob hmoov. Cov uas muaj qhov tseeb thiaj xyiv fab hlo tau rau Vajtswv txoj koob hmoov. Vajtswv kho cov uas hlub Nws kawg siab thiab cov uas tiv kev txom nyem thiab kev nyuaj siab, tab sis tsis yog rau cov uas tsuas hlub lawv tus kheej xwb thiab cov uas tau poob rau Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias lawm. Yuav ua cas muaj tau txoj kev zoo rau hauv cov uas tsis nyiam qhov tseeb? Yuav ua cas muaj tau txoj kev ncaj ncees rau hauv cov uas tsuas hlub cev nqaij tawv xwb? Tsis yog txoj kev ncaj ncees thiab kev zoo tsuas hais txog rau qhov tseeb xwb lov? Lawv tsis yog tshwj cia rau cov uas hlub Vajtswv kawg siab xwb lov? Cov uas tsis nyiam qhov tseeb thiab cov uas tsuas yog lub cev tuag xwb—tsis yog tag nrho cov tib neeg no zais txoj kev ua phem lov? Cov uas tsis muaj peev xwm ua lub neej raws qhov tseeb—lawv tsis yog cov yeeb ncuab ntawm qhov tseeb lov?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tsuas Yog Cov Uas Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Xwb Thiaj Li Ua Tau ib Lub Neej Muaj Qab Hau

Nws puas yog ib qho yooj yim los ua kom zoo tag nrho rau ntawm Vajtswv xub ntiag li ib tug neeg dawb huv los sis ib tug neeg ncaj ncees? Nws yog ib lo lus muaj tseeb hais tias “yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees nyob hauv lub ntiaj teb no li, cov ncaj ncees tsis nyob rau hauv lub ntiaj teb no.” Thaum nej los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ua twb zoo xav rau tej khaub ncaws nej hnav, ua twb zoo xav rau txhua lo lus thiab qhov nej ua, nej txhua txoj kev xav thiab tswv yim, thiab tej kev npau suav uas nej niaj hnub npau suav txog—tag nrho tej no mas yog rau nej nkaus xwb. Tej no tsis yog tej xwm txheej tiag tiag los? “Kev ncaj ncees” tsis tau txhais hais tias pub rau lwm tus nkaus xwb, nws tsis tau txhais hais tias hlub koj tus neeg nruab zog li koj tus kheej, thiab tsis tau txhais hais tias yuav tsum tsis txhob sib cav sib ceg thiab sib ua plaub ua ntug los sis khuj nyiag thiab ua tub sab. Kev ncaj ncees txhais hais tias muab Vajtswv tej lus txib lus khaiv los ua koj txoj dej num thiab ua raws li tej Vajtswv coj ua thiab npaj kom ua li koj txoj hauj lwm uas ntuj ceeb tsheej xa los rau koj ua, tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, ib yam nkaus li txhua yam uas Tswv Yexus tau ua tiav. Qhov no yog qhov kev ncaj ncees uas Vajtswv tau hais. Tus Lauj ntawd mas hu tau hais tias ncaj ncees vim nws tau pab ob tug tub txib saum ntuj uas Vajtswv xa los yam tsis xav txog hais tias nws tus kheej yuav tau dab tsi thiab yuav poob dab tsi li; nws kuj hais tau hais tias qhov nws ua rau lub sij hawm ntawd mas hu tau hais tias ncaj ncees, tab sis yuav hu tsis tau nws hais tias yog ib tug neeg ncaj ncees. Nws tsuas yog vim hais tias Lauj tau pom Vajtswv es nws thiaj li muab nws ob tug ntxhais pauv ob tug tub txib saum ntuj, tab sis tsis yog tag nrho tej nws ua yav tag los ntawd sawv cev rau kev ncaj ncees. Thiab Kuv kuj hais tias “yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees nyob hauv lub ntiaj teb no li.” Txawm yog kiag cov hauv txoj kev rov zoo tuaj no, los yeej tsis muaj leej twg uas yuav hu tau hais tias ncaj ncees li. Tsis hais qhov koj ua yuav zoo npaum li cas, tsis hais koj txawm yuav qhuas Vajtswv lub npe zoo npaum li cas, tsis ntaus thiab tsis tsawm foom lwm tus, tsis khuj thiab tsis nyiag luag tug, los koj mas yeej tseem hu tsis tau tias ncaj ncees li, vim qhov no yog ib qho uas ib tug neeg dog dig los yeej muaj cuab kav ua tau. Qhov uas yog tus yawm sij tam sim no ces yog qhov uas koj tsis paub Vajtswv. Nws tsuas hais tau hais tias tam sim no koj muaj ib qho kev ua neeg li sawv daws me me nkaus xwb, tab sis tsis muaj qhov tseem ntsiab ntawm txoj kev ncaj ncees uas Vajtswv tau hais, thiab yog li ntawd tsis muaj ib yam dab tsi koj ua es yuav ua pov thawj tau hais tias koj paub Vajtswv li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb

Tej zaum koj kuj yog ib tug uas coj xeeb ceem zoo thiab hlub koj tej kwv tij, phooj ywg, tus poj niam (los sis tus txiv), tej tub thiab tej ntxhais, thiab niam thiab txiv, thiab yeej tsis kav xyeem kom tau dab tsi ntawm lawv li, tab sis yog tias koj tsis muaj cuab kav muab kev sib raug zoo nrog Khetos, yog koj tsis muaj cuab kav yoog kom haum rau Nws, ces txawm hais tias koj yuav siv tag nrho txhua yam koj muaj los pab koj tej neeg nruab zej nruab zos los sis ua twb zoo tu koj niam, koj txiv, thiab txhua tus uas nyob hauv koj tsev neeg, los Kuv yeej yuav hais tau tias koj tseem yog neeg phem, thiab tsis tas li ntawd tseem yog ib tug txawj dag tshaj plaws. Tsis txhob xav tias koj yeej sib raug zoo nrog Khetos vim koj twb sib haum nrog lwm tus los sis twb tau ua tej yam zoo me ntsis lawm. Koj xav tias koj txoj kev npaj siab ua zoo ntawd yuav ntxias dag tau tej koob hmoov uas los saum ntuj Ceeb Tsheej tau no lod? Koj xav tias koj ua me ntsis kev zoo xwb ces yeej pauv tau koj qhov kev mloog lus tau no lod? Nej yeej tsis muaj ib tug twg kiag li uas yuav muaj cuab kav tau txais kev qhuab ntuas thiab raug yim ntsis qhuab qhia, thiab nej txhua tus pom tau tias nws yog ib qho nyuab heev rau nej los txais yuav Khetos tus yam ntxwv tib neeg, txawm hais tias nej yuav qw nrhov npaum li cas txog nej qhov kev mloog Vajtswv lus los xij. Qhov kev ntseeg li koj qhov ntawd ces yuav coj ib qho kev rau txim uas phim kawg nkaus los rau nej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Cov Tsis Sib Raug Zoo Nrog Khetos Yog Vajtswv Cov Yeeb Ncuab Tiag

Niaj hnub no, cov uas nrhiav thiab cov tsis nrhiav mas yog ob hom neeg uas sib txawv deb heev li, lawv txoj hau kev kawg mas kuj sib txawv deb heev thiab. Cov uas nrhiav kev paub txog qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov uas Vajtswv yuav coj kev cawm dim los rau. Cov uas tsis paub txoj kev tseeb yog cov niag dab phem thiab cov yeeb ncuab; lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj thiab yuav yog daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm yog kiag cov uas ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nruj nruj—lawv tseem tsis yog cov niag dab phem thiab los? Cov neeg uas yeej muaj lub siab zoo tab sis tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov niag dab phem xwb; lawv lub ntsiab tseem ceeb yog ib lub uas tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov uas tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg ntawd yuav ntsib kev txom nyem ntau yam, los lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem. Tag nrho cov uas tsis kam tso lub ntiaj teb qub tseg, cov uas tsis kam ncaim lawv niam thiab lawv txiv, thiab cov uas tsis kam muab lawv tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg ces yog cov uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab tag nrho yuav raug ua ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov phem thiab, tshaj qhov ntawd, yuav taug rhuav tshem.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Qhov Dhau Los: 3. Tib ntsais muag xwb tib neeg lub neej txoj sia twb nyob tau ob peb caum xyoos lawm. Saib rov qab mas, lawv rov nco qab txog lawv lub neej txoj sia xws li: mus kawm ntawv, ua hauj lwm, sib yuav, muaj me nyuam, tos ntsoov txoj kev tuag, tag nrho lawv lub neej txoj sia mas tsis khoom maj nroos rau ub rau no txhawm rau tsev neeg, nyiaj txiag, meej mom, kev muaj txiag nplua nuj thiab koob meej xwb, yeej tsis muaj txoj xub ke tseeb thiab tej hom phiaj ntawm qhov noob neej muaj txoj sia nyob, thiab tsis muaj peev xwm nrhiav tau ib qho muaj nuj nqis los sis lub ntsiab lub nyob rau hauv txoj kev ua neej li. Yog li ntawd tib neeg ua neej ib tiam dhau ib tiam nyob rau hauv txoj kev mob siab thiab qhuav qhawv zoo li no. Vim li cas tib neeg lub neej txoj sia thiaj li mob siab thiab qhuav qhawv ua luaj li? Thiab yuav ua li cas thiaj li daws tau txoj kev mob siab thiab kev qhuav qhawv ntawm qhov noob neej muaj txoj sia nyob?

Ntxiv Mus: 5. Nws yeej zoo uas los ntseeg Vajtswv, tiam sis kuv xav hais tias txhua txoj kev lig kev cai ntseeg puav leej qhia tib neeg kom ua tib neeg zoo xwb. Yog li ntawd txawm hais tias tib neeg yuav ntseeg txoj kev lig kev cai ntseeg twg los xij, tsuav yog lawv muaj lub siab ncaj ncees thiab tsis ua kev phem xwb, ces Vajtswv yeej yuav cawm lawv kom dim xwb xwb li?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No