5. Nws yeej zoo uas los ntseeg Vajtswv, tiam sis kuv xav hais tias txhua txoj kev lig kev cai ntseeg puav leej qhia tib neeg kom ua tib neeg zoo xwb. Yog li ntawd txawm hais tias tib neeg yuav ntseeg txoj kev lig kev cai ntseeg twg los xij, tsuav yog lawv muaj lub siab ncaj ncees thiab tsis ua kev phem xwb, ces Vajtswv yeej yuav cawm lawv kom dim xwb xwb li?

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txoj kev ntseeg kev ntseeg yog dab tsi? Txoj kev ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi thiab? Puas muaj qhov sib txawv li? Qhov zoo sib xws ntawm kev ntseeg yog dab tsi? Feem ntau tib neeg pom txoj kev ntseeg kev ntseeg li cas xwb? Txoj kev ntseeg kev ntseeg mas muaj kev hloov pauv tus cwj pwm, ib qho kev hloov pauv tus cwj pwm zoo li no mas zoo li yog nrog lwm tus sib tawm tsam, foom phem rau lwm tus, ua txhaum cai, siv lwm tus, siv lwm tus kom tau txiaj ntsig, thiab ua tub sab tub nyiig. Txoj kev ntseeg ntawd hais txog, qhov tseem ceeb, qhov hloov pauv tus cwj pwm. Thaum ib tug neeg twg ntseeg txoj kev ntseeg lawm, lawv xyaum coj tus cwj pwm zoo, ua ib tug neeg zoo; tej no yog cov cwj pwm sab nraud xwb. Yog li hais txog txoj kev ntseeg uas zoo li ib txog kev txhawb ne? Yog li hais txog qhov ntawm sab tswv yim ne? Yog muaj txoj kev ntseeg lawm, ces tib neeg yeej yuav muaj ib txoj kev txhawb xwb xwb li. Yog li ntawd txoj kev ntseeg kev ntseeg ntawd tuaj yeem pom tau zoo li no: coj tus cwj pwm zoo, thiab muaj ib txog kev txhawb—ces tsis muaj dab tsi ntxiv li lawm. Yog yuav muab hais kom ntxaws ntxaws xws li tias seb tus lawv ntseeg ntawd puas muaj nyob tiag tiag thiab Nws zoo li cas kiag, thiab Nws hais kom lawv ua dab tsi, ces tib neeg tsuas siv tswv yim thiab lawv tej kev xav hauv nruab siab lawm xwb. Txoj kev ntseeg uas muaj lub hauv paus zoo li no ces muab hu ua txoj kev ntseeg kev ntseeg. Txoj kev ntseeg kev ntseeg ces feem ntau yog kev caum qhov kev hloov pauv tus cwj pwm thiab muaj ib txog kev txhawb xwb, tiam sis nws puas cuam tshuam rau ib qho kev hloov pauv twg hauv txoj kev ntawm ib tug tib neeg lub neej txoj sia li? Yeej tsis muaj kev hloov pauv ib qho me me hauv txoj kev, lub hom qhiaj, los sis txoj xub ke ntawm tus neeg ntawd lub neej txoj sia, los sis hauv lub hauv paus uas lawv ua neej nyob rau li. Thiab kev ntseeg Vajtswv ne ho yog dab tsi? Yam Vajtswv qhia thiab cheem tsum tias yog txoj kev ntseeg Nws ntawd yog dab tsi? (Ntseeg Nws lub hwj chim kav.) Nws yog ntseeg tias Nws muaj nyob thiab ntseeg Nws lub hwj chim kav—qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws. Vajtswv cheem tsum dab tsi ntawm tib neeg hauv lawv txoj kev ntseeg Nws? Yam ntawd ntsig txog dab tsi? (Ua neeg kom muaj lub siab ncaj ncees, kom muaj txoj kev ua neej, kev caum qhov tseeb, kev hloov pauv tus moj yam, thiab kev nrhiav kom paub Vajtswv.) Thiab puas muaj ib yam dab tsi cheem tsum ntawm tib neeg txog lawv cov lus thiab tus cwj pwm li? Nyob rau sab nraud mas, Vajtswv cheem tsum kom koj yuav tsum ua neeg dawb huv thiab ua neej raws li kev ua neej. Thiab lub ntsiab lus ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi? Txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev mloog Vajtswv cov lus hais; nws yeej muaj nyob, ua neej, thiab ua tib neeg tes dej num raws li cov lus uas Vajtswv tau hais lawm, thiab koom ua raws li txhua txoj hauj lwm ntawm txoj kev ua neej. Yam uas qhov no hais txog yog txhais hais tias ntseeg Vajtswv ces yog raws Vajtswv qab, ua li Vajtswv xav kom koj ua, thiab ua neej li Vajtswv xav kom koj ua neej. Kev ntseeg Vajtswv ces yog kev ua raws li Nws txoj kev. Thiab txoj kev ua li no, puas yog lub hom phiaj thiab txoj xub ke ntawm tib neeg lub neej txoj sia tsis txawv ntawm cov tib neeg uas ntseeg kev ntseeg ib qho li? Txoj kev ntseeg Vajtswv cuam tshuam rau dab tsi? Tib neeg yuav tsum ua neej kom muaj kev ua neej; lawv yuav tsum mloog Vajtswv cov lus, txawm hais tias Vajtswv yuav hais kom lawv ua dab tsi los xij; thiab lawv yuav tsum xyaum ua raws li Vajtswv cov lus. Txhua yam no puav leej cuam tshuam txog Vajtswv cov lus. Vajtswv cov lus yog dab tsi? (Yog qhov tseeb.) Txoj kev ntseeg Vajtswv cuam tshuam txog qhov tseeb; nws yog lub hauv paus, thiab txoj kev yog ntawm lub neej txoj sia; nws cuam tshuam txog txoj kev tib neeg taug hauv lub neej txoj sia. Txoj kev ntseeg kev ntseeg puas cuam tshuam txog ib yam dab tsi ntawm qhov no li? Tsis cuam tshuam li. Txoj kev ntseeg kev ntseeg, ces tsuas yog coj zoo rau sab nraud, tswj yus tus kheej, ua raws li cov kev cai tswj, thiab muaj ib txog kev txhawb xwb ces zoo lawm. Yog tias tib neeg coj zoo thiab muaj ib txoj kev txhawb dag txhawb zog, lawv txoj kev hauv lub neej puas hloov pauv? (Tsis hloov pauv li.) Ib txhia tib neeg hais tias, “Txoj kev ntseeg kev ntseeg thiab txoj kev ntseeg Vajtswv yog tib txoj xwb.” Yog li ntawd ces, ua lawv puas caum raws Vajtswv qab? Ib txoj kev ntseeg kev ntseeg tsuas lam yog txoj kev hloov pauv tus yam ntxwv xwb, tsis muaj dab tsi tshaj li ib txoj kev txhawb li lawm, thiab txoj kev ntseeg ntawd tsis cuam tshuam txog ib qho tseeb li. Vim li ntawd, cov tib neeg no tus yam ntxwv thiaj li tsis muaj kev hloov pauv li. Lawv tsis muaj peev xwm muab qhov tseeb coj los xyaum ua, los sis ib qho kev hloov pauv tseem ceeb twg li, thiab lawv tsis muaj kev paub tseeb txog Vajtswv. Thaum ib tug neeg twg ntseeg kev ntseeg lawm, txawm hais tias lawv tus cwj pwm yuav zoo npaum li cas los xij, txawm hais tias lawv txoj kev txhawb yuav khov npaum li cas los xij, ua lawv puas caum raws Vajtswv qab? (Tsis caum raws.) Yog li lawv raws leej twg qab xwb? Lawv raws Ntxwgnyoog qab xwb. Thiab dab tsi yog lub hauv paus ntawm qhov uas lawv ua neej, caum, ntshaw, xyaum ua, thiab vam khom rau hauv lawv lub neej txoj sia? Lub hauv paus ntawd yog Ntxwgnyoog tus yam ntxwv thiab nws lub ntsiab tseeb uas qias vuab tsuab nkaus xwb. Qhov uas lawv coj lawv tus kheej thiab ua rau lwm tus ntawd yog ua raws li Ntxwgnyoog lub ntsiab thiab lub tswv yim rau kev ua neej xwb; txhua yam lawv hais yog lus dag xwb, tsis muaj ib qho tseeb me me li; lawv tsis tau hloov pauv lawv tus moj yam phem ib qho me me li, thiab yam lawv raws qab ntawd yeej tseem yog Ntxwgnyoog. Lawv txoj kev xam pom txog lub neej, yam muaj nuj nqis, kev saib xyuas txhua yam, thiab cov qauv ntawm lawv tej kev ua puav leej yog tej kev nthuav tawm txog lawv tus yeeb yam phem nkaus xwb; tsuas yog hloov pauv lawv tus cwj pwm sab nraud me ntsis xwb; yeej tseem tsis tau muaj kev hloov pauv txoj kev ntawm lawv lub neej txoj sia, qhov lawv ua neej, los sis lawv txoj kev xam pom ib qho me me li. Yog tias koj ntseeg Vajtswv tiag tiag, ces yam uas koj tau hloov pauv tiag tiag tom qab uas ntseeg Vajtswv tau ob peb xyoo lawm yog dab tsi? Lub hauv paus ntawm koj lub neej txoj sia muaj kev hloov pauv lawm. Koj ua neej nyob raws lub hauv paus twg? Yam uas tswj qhov koj ua thiab hais txhua txhua hnub ntawd yog dab tsi? Qhov ntawd puav leej yog ua raws dab tsi? (Qhov ntawd puav leej yog ua raws li Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb xwb.) Piv txwv tias, tej zaum koj tsis hais lus dag ntxiv li lawm—lub hauv paus ntawm qhov no yog dab tsi? Vim li cas koj thiaj li tsis hais lus li ntawd ntxiv lawm? (Vim tias Vajtswv tsis nyiam qhov ntawd.) Muaj ib lub hauv paus uas ua rau koj tsis hais lus los sis ua li ntawd ntxiv lawm, thiab lub hauv paus ntawd yog Vajtswv txoj lus, yam Vajtswv hais, thiab qhov tseeb. Yog li ntawd, tus neeg zoo li no puas muaj lub neej txoj sia uas zoo ib yam? Ntawm no yog ib lo lus xaus: Txoj kev ntseeg kev ntseeg yog dab tsi? Thiab txoj kev ntseeg Vajtswv ho yog dab tsi thiab? Thaum tib neeg ntseeg kev ntseeg, ces yog lawv raws Ntxwgnyoog qab; thaum lawv ntseeg Vajtswv, ces lawv raws Vajtswv qab. Qhov ntawd yog qhov sib txawv.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Yus Yeej Yuav Dim Tsis Tau los ntawm Txoj Kev Ntseeg sab Kev Lis Kev Cai Ntseeg los sis Txoj Kev Koom sab Kev Lis Kev Cai Ntseeg

Txawm hais tias muaj neeg coob tus ntseeg Vajtswv, los tsawg tus xwb thiaj li to taub hais tias kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv yuav tsum tau ua dab tsi thiaj haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog vim tias, txawm hais tias neeg yeej paub txog lo lus “Vajtswv” thiab kab lus xws li “tes hauj lwm ntawm Vajtswv,” los lawv tsis paub Vajtswv, thiab lawv haj yam tsis paub Nws tes hauj lwm. Tsis tas xav li, tom qab ntawd, tag nrho cov uas tsis paub Vajtswv ntawd ces thiaj li feeb tsis meej rau lawv qhov kev ntseeg Nws. Neeg tsis saib qhov kev ntseeg Vajtswv tseem ceeb, thiab tag nrho qhov no mas yog vim ntseeg Vajtswv mas yog ib qho lawv tsis swm li, txawv tshaj plaws rau lawv li. Nyob rau qhov no, lawv thiaj ua tsis tau li qhov Vajtswv txib. Muab ua lwm yam lus hais, yog neeg tsis paub Vajtswv, thiab tsis paub Nws tes hauj lwm, ces lawv yeej tsis zoo rau Vajtswv siv li, thiab lawv haj yam yuav ua tsis tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav li. “Kev ntseeg Vajtswv” txhais tau hais tias ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv; qhov no yog qhov ntsiab lus uas yooj yim tshaj plaws txog kev ntseeg Vajtswv. Qhov tshaj ntawd, qhov kev ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv tsis yog ib yam nkaus li qhov kev ntseeg Vajtswv tiag tiag; tab sis, nws yog ib yam kev ntseeg yooj yooj yim uas muaj lub tseem ntsiab zais tob rau sab kev ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv tiag tiag mas txhais tau li nram no: Nyob rau qhov hauv paus keeb cag ntawm qhov kev ntseeg hais tias Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam, yus tau ntsib tau pom Nws tej lus thiab tes hauj lwm, ntxuav yus tej moj yam uas qias vuab tsuab kom dawb huv, ua kom haum li Vajtswv txoj kev xav, thiab los paub Vajtswv. Tsuas yog tib txog kev taug ntawm hom zoo li no xwb mas thiaj li hu tau hais tias “kev ntseeg Vajtswv.” Tab sis neeg mas ho pom hais tias kev ntseeg Vajtswv yog ib qho yooj yim thiab tej yam ua si xwb. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv li no ces tau plam qhov uas ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag ntawd lawm, thiab txawm hais tias lawv ntseeg mus ntxiv kom txog qhov kawg kiag, los lawv yeej yuav tsis muaj hnub tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li, vim lawv taug txoj kev tsis yog lawm. Niaj hnub no los yeej tseem muaj cov uas ntseeg Vajtswv raws li hauv tej ntaub ntawv thiab hauv tej kev qhuab qhia uas tsis muaj dab tsi li. Lawv tsis paub hais tias lawv twb tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li. Tab sis lawv tseem thov Vajtswv kom tau koob hmoov rau kev ruaj ntseg thiab kom tau hmoov hlub txaus. Cia li tsum, ua lub siab nyob ntsiag to, thiab nug peb tus kheej: Ua qhov kev ntseeg Vajtswv puas yog qhov yooj yim tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb? Puas yog qhov kev ntseeg Vajtswv ces tsis muaj nuj nqis dab tsi tshaj qhov uas tau txais hmoov hlub ntau los ntawm Vajtswv xwb? Cov neeg uas ntseeg Vajtswv yam tsis paub Nws li los sis cov uas ntseeg Vajtswv thiab tseem ho tawm tsam Nws thiab es puas yuav muaj cuab kav ua tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

删除

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Nyob Rau Hauv Kev Ntseeg Vajtswv Mas, Qhov Xaiv Txoj Kev Yog ntawd Yog Qhov Tseeb Ceeb Tshaj Plaws

Kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm nkaus xwb yeej tsis ruaj khov li; yog tsis muaj kev hloov pauv rau hauv tib neeg lub neej txoj sia tus moj yam, ces tsis qeeb los sai, lawv yuav qhia lawv tus kheej tiag tiag tawm. Qhov no yog vim hais tias lub hauv paus ntawm tej kev hloov pauv hauv lawv tus cwj pwm yog kev ntseeg kawg siab kawg ntsws, thiab ua ke nrog qee tes dej num ntawm tus Vajntsujplig rau thaum lub sij hawm no, nws yooj yim heev rau lawv dhau los ntseeg kawg siab kawg ntsws los sis tsuas lam ua rau pom txog kev siab zoo rau ib nyuag ntu luv luv xwb. Raws li cov tsis ntseeg hais, “Kev ua zoo ib zaug xwb yeej yooj yim; qhov nyuaj ces yog kev ua zoo kom mus tag sim neej.” Vim li cas tib neeg thiaj li tsis muaj peev xwm ua tej num zoo kom mus tag lawv lub neej txoj sia? Vim tib neeg yeej ib txwm lim hiam, ua siab twm xeeb, thiab qias vuab tsuab. Lawv tus cwj pwm raug tswj ncaj qha los ntawm lawv tus yeeb yam; txawm lawv tus yeeb yam yuav zoo li cas los xij, lawv tus cwj pwm los yeej zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, thiab tsuas yog qhov ntawd xwb thiaj cia li nthuav tawm txog lawv tus yeeb yam. Tej yam uas yog yam cuav yeej tsis muaj peev xwm nyob ntev. Thaum Vajtswv leg tes dej num cawm tib neeg, nws tsis yog kho kom tib neeg muaj tus cwj pwm zoo—lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num yog yuav tsum hloov kom tau tib neeg tus moj yam, ua kom lawv rov qab yug dua tshiab rau hauv cov tib neeg tshiab. Vajtswv txoj kev txiav txim, kev rau txim, tej kev sim siab, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv tag nrho txhua yam no yog hloov lawv tus moj yam kom lawv ua tau tiav hlo los zwm rau thiab fij rau Vajtswv, thiab los pe hawm Nws raws li qhov ib txwm muaj. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes dej num. Kev coj tus cwj pwm zoo tsis zoo ib yam li kev zwm rau Vajtswv, yog muab piv rau Khetos mas tsawg heev li. Kev hloov pauv tus cwj pwm yog nce raws txoj lus qhia thiab qhov yug los muaj kev ntseeg kawg siab kawg ntsws; lawv tsis yog nce raws qhov paub tseeb ntawm Vajtswv los sis qhov tseeb, lawv vam khom tsawg heev los ntawm tus Vajntsujplig txoj kev coj lawv kev. Txawm tias muaj qee zaus thaum muaj qee yam uas tib neeg ua ntawd yog tus Vajntsujplig qhia los sis coj kev los xij, qhov no tsis yog ib qho kev nthuav tawm txog lawv lub neej txoj sia. Lawv tseem tsis tau to taub txog qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, thiab lawv lub neej txoj sia tus moj yam yeej tseem tsis tau hloov pauv kiag li. Txawm ib tug neeg yuav coj nws tus cwj pwm zoo li cas los xij, qhov ntawd ua pov thawj qhia tsis tau tias lawv mloog Vajtswv lus los sis tias lawv xyaum ua raws qhov tseeb. Kev hloov pauv tus cwj pwm tsis yog kev hloov pauv lub neej txoj sia tus moj yam thiab tej ntawd tsis tuaj yeem suav tias yog kev nthuav tawm txog tib neeg lub neej txoj sia tiag.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Yeej muaj ntau yam kev ntseeg loj nyob rau hauv lub ntiaj teb, thiab tib yam twg mas nws yeej muaj nws tus thawj, los sis tus coj, thiab cov ntseeg uas nyob thoob plaws rau ntau lub teb chaws thiab ntau thaj chaw thoob plaws lub ntiaj teb; yuav luag txhua txhua lub teb chaws, tsis hais loj los me li, yeej muaj ntau yam kev ntseeg uas sib txawv nyob rau hauv. Txawm li cas los xij, tsis hais yuav muaj tsawg yam kev ntseeg nyob thoob plaws lub ntiaj teb, tag nrho cov neeg nyob hauv lub qab ntuj khwb no ces thaum kawg tsuas muaj nyob rau hauv txoj kev coj qhia ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb, thiab qhov uas muaj lawv nyob ntawd mas tsis yog coj los ntawm cov thawj los sis cov coj ntawm tej kev ntseeg. Qhov no ces hais tias noob neej tsis yog raug coj los ntawm ib tug thawj los sis ib tug coj twg ntawm ib txoj kev ntseeg twg; tab sis, tag nrho noob neej yog raug coj los ntawm tus Tswv Tsim, tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam, thiab tus uas kuj tsim noob neej thiab—qhov no yog ib qho tseeb. Txawm hais tias lub ntiaj teb yuav muaj ntau yam kev ntseeg loj, tsis hais lawv yuav loj npaum li cas li, tag nrho lawv puav leej yog muaj nyob rau hauv txoj kev tswj fwm ntawm tus Tswv Tsim, thiab lawv yeej tsis muaj ib tug uas yuav muaj peev xwm tshaj tus ciaj ciam ntawm qhov kev tswj fwm no li. Tib neeg txoj kev loj hlob, txoj kev nce qib ntawm lub zej lub zos, kev loj hlob ntawm kev kawm txuj txog fab kev tshawb fawb qhov tseeb txog tej ntuj tsim—txhua yam ces yeej muab sib cais tsis tau tawm ntawm tej kev npaj ntawm tus Tswv Tsim li, thiab tes hauj lwm no mas tsis yog tej yam uas ib tug thawj ntawm ib yam kev ntseeg twg yuav ua tau li. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg mas tsuas yog tus thawj coj rau ib yam kev ntseeg twg xwb, thiab tsis muaj cuab kav yuav sawv cev rau Vajtswv tau, los sis tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau rau Tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas coj tau tag nrho cov uas nyob rau hauv txoj kev ntseeg xwb, tab sis lawv tsis muaj peev xwm yuav txib tau tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los nyob rau hauv ntuj qab plab—qhov no yog ib qho tseeb uas tag nrho sawv daws yeej lees paub. Ib tug thawj coj ntawm tej kev ntseeg tsuas lam yog tus thawj coj xwb, thiab tsis muaj peev xwm yuav sawv sib txig nrog Vajtswv (tus Tswv Tsim) tau. Tag nrho txhua yam mas nyob rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes, thiab nyob rau thaum kawg ces tag nrho lawv yuav rov qab los rau hauv tus Tswv Tsim ob txhais tes. Noob neej yeej yog Vajtswv tsim tawm, thiab tsis hais yuav ntseeg yam kev ntseeg twg li, txhua txhua tus neeg yuav rov qab los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm—qhov no yog qhov uas zam tsis dhau li. Tsuas yog Vajtswv nkaus xwb thiaj yog tus Siab Tshaj Plaws ntawm tag nrho txhua yam, thiab tus txoov kav uas siab tshaj plaws tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los ces yuav tsum tau rov qab los rau hauv Nws txoj kev tswj fwm. Tsis hais ib tug tib neeg lub meej mom yuav siab npaum li cas li, tus tib neeg ntawd yeej tsis muaj cuab kav yuav coj tau noob neej mus rau ib txoj hau kev kawg uas phim lawv li, thiab tsis muaj leej twg yuav muaj cuab kav muab txhua yam cais tawm raws li lawv hom tau li. Yehauvas Tus Kheej kiag tsim noob neej thiab cais txhua tus tawm raws li lawv hom, thiab thaum lub sij hawm kawg los txog ces Nws tseem yuav ua Nws Tus Kheej tes hauj lwm kiag, muab txhua yam cais raws li lawv hom—tes hauj lwm no mas tsis muaj ib tug twg uas tsis yog Vajtswv yuav ua tau li. Peb theem ntawm tes hauj lwm no uas ua puag thaum pib los rau niaj hnub no ces puav leej yog Vajtswv Tus Kheej kiag ua nkaus xwb, thiab ua los ntawm ib tug Vajtswv nkaus xwb. Qhov tseeb ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm ces yog qhov tseeb ntawm Vajtswv txoj kev coj tag nrho noob neej, ib qho tseeb uas tsis muaj leej twg yuav tsis lees tau li. Nyob rau thaum kawg ntawm peb theem ntawm tes hauj lwm, tag nrho txhua yam yuav raug cais tawm raws li lawv hom thiab rov los rau hauv Vajtswv txoj kev tswj fwm, vim thoob plaws lub qab ntuj khwb no tsuas muaj tus Vajtswv no nkaus xwb, thiab yeej tsis muaj lwm yam kev ntseeg li lawm. Nws tus uas tsis muaj peev xwm tsim tau lub ntiaj teb yeej yuav tsis muaj peev xwm muab nws xaus tau li, hos Nws tus uas tsim lub ntiaj teb mas yeej muaj peev xwm muab nws xaus tau xwb xwb li. Yog li ntawd, yog ib tug uas twb tsis muaj peev xwm coj tau ib tiam los rau qhov xaus thiab tsuas pab tau tib neeg cog lawv lub siab me ntsis xwb, ces nws yeej tsis yog Vajtswv tiag tiag li, thiab yuav tsis yog tus Tswv ntawm noob neej tiag tiag li. Nws yuav tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm loj li ntawd; tsuas muaj ib tug nkaus xwb uas muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm zoo li ntawd, thiab tag nrho cov uas tsis muaj peev xwm ua tau tes hauj lwm no ces yeej yog cov yeeb ncuab tiag tiag li thiab tsis yog Vajtswv. Tag nrho cov kev ntseeg phem ces yeej tsis haum nrog rau Vajtswv li, lawv yog Vajtswv cov yeeb ncuab. Tag nrho cov hauj lwm ces yog ua tiav los ntawm tus Vajtswv tseeb no, thiab tag nrho lub qab ntuj khwb no yog raug tswj los ntawm tib tug Vajtswv no nkaus xwb. Tsis hais nws yuav yog Nws tes hauj lwm nyob rau hauv Yixayee los sis nyob rau hauv Suav Teb, tsis hais tes hauj lwm yuav yog ua los ntawm tus Vajntsujplig los sis los ntawm lub cev nqaij daim tawv li, tag nrho ces yeej puav leej yog Vajtswv Tus Kheej ua kiag xwb, thiab tsis muaj lwm tus yuav ua tau li. Nws yog li no kiag vim Nws yog tus Vajtswv ntawm tag nrho noob neej ces Nws thiaj li ua hauj lwm yam ywj pheej lug, tsis raug txwv txiav los ntawm ib qho lus sib pauv twg li—qhov no yog qhov loj tshaj plaws ntawm tag nrho tej zeem muag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Paub Peb Theem Ntawm Vajtswv Tes Hauj Lwm Ces Yog Txoj Kev Mus Paub Vajtswv

Qhov Dhau Los: 4. Yog hais tias peb tsis ntseeg Vajtswv, thiab tsuas yog tsim txiaj, ua qhov zoo thiab tsis ua qhov phem xwb, Vajtswv puas yuav cawm peb kom dim?

Ntxiv Mus: 6. Kuv ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis kuv tseem hluas, kuv yuav tsum tau siv zog ua hauj lwm rau kuv tsev neeg thiab kuv txoj hauj lwm, thiab tseem muaj ntau yam heev uas kuv xav ua. Kuv puas tseem yuav dim yog hais tias kuv tos kom txog thaum kuv laus lawm es tseem muaj sij hawm los ntseeg Vajtswv?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No