6. Kuv ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis kuv tseem hluas, kuv yuav tsum tau siv zog ua hauj lwm rau kuv tsev neeg thiab kuv txoj hauj lwm, thiab tseem muaj ntau yam heev uas kuv xav ua. Kuv puas tseem yuav dim yog hais tias kuv tos kom txog thaum kuv laus lawm es tseem muaj sij hawm los ntseeg Vajtswv?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Ib tug tib neeg ho yuav tau dab tsi, yog hais tias nws tau tag nrho lub ntiaj teb, tab sis poob nws tus ntsujplig lawm? Los sis ib tug tib neeg yuav muab dab tsi pauv nws tus ntsujplig?” (Mathai 16:26).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Tam sim no yog lub sij hawm uas Kuv tus Ntsujplig ua tes num uas tseem ceeb thiab yog lub sij hawm Kuv pib Kuv tes num rau Lwm Haiv Neeg lawm. Tshaj dua no, nws yog lub sij hawm uas muab txhua yam Kuv tsim los faib nyias nyob nyias, muab tej yam no los tso rau nws seem, xwv Kuv tes num thiaj yuav mus tau ceev thiab tiav zoo. Thiab yog li, Kuv hais kom nej muab tag nrho koj lub neej los ua Kuv cov num, thiab mus ntxiv, nej yuav tau cais kom meej thiab ua tib zoo ua txog txhua yam uas Kuv twb ua tiav nyob hauv koj lawm, thiab muab tag nrho koj lub dag zog ua Kuv tes num xwv thiaj li yuav tiav zoo. Qhov no yog qhov koj yuav tsum tau to taub. Tso tseg qhov uas nej ib leeg nrog ib leeg sib cav sib ceg, tig ntsia tom qab, los sis nrhiav kev noj qab nyob zoo ntawm sab nqaij tawv, yam uas yuav theem tau Kuv tes num, thiab theem koj lub neej uas zoo kawg nkaus yav pem suab. Cais koj kom nrug deb thiaj yuav tiv thaiv tau koj ua tej yam uas yuav coj kev piam sij los raug koj. Qhov no tsis yog qhov uas tsis muaj qab hau rau koj los? Ntawd yog tej uas koj nyiam xav tau kheej hnub no uas yog yam uas yuav rhuav tshem koj lub neej tom ntej, hos yam mob uas ua rau koj raug txom nyem hnub no yog yam uas tiv thaiv koj. Koj yuav tau ceev faj tej no, kom thiaj li yuav zam tau tsis poob rau tej kev sim siab uas yuav nyuaj uas khi tau koj tus kheej, thiab thiaj tsis poob rau hauv txoj kev pos huab thiab nrhiav tsis tau lub hnub. Thaum tej kev pos huab kaj lawm, koj yuav nrhiav tau koj tus kheej nyob hauv plawv txoj kev txiav txim uas yog hnub tseem ceeb kawg nkaus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tes Num ntawm Txoj Kev Tshaj Moo Zoo Kuj Yog Tes Num ntawm Txoj Kev Cawm Tib Neeg Thiab

Cov ua lub neej tsis raws li Kuv tej lus, khiav tawm txoj kev txom nyem ntawm kev sim siab, tsis yog lawv ntab yuj yees thoob lub ntiaj teb xwb lod? Lawv zoo li cov nplooj ntoos zeeg ntab rau ub rau no tsis muaj qhov chaw so, tsawg tshaj ntawd tsis muaj Kuv cov lus nplij lawv. Txawm tias Kuv txoj kev qhuab ntuas thiab kev tsim kho kom zoo tuaj tsis raws lawv, lawv tsis yog ib co thov khawv ntab qhov rau qhov, taug tej kev nyob sab nraum lub teb chaws ntuj ceeb tsheej lod? Lub ntiaj teb puas yog koj qhov chaw so tiag? Koj puas muaj peev xwm zam dhau Kuv txoj kev qhuab ntuas, tau ib qho nyuag kev luag ntxhi txaus siab los ntawm lub ntiaj teb? Koj puas yuav muaj peev xwm tiag tiag muab qhov kev zoo siab ib pliag los vov qhov uas koj lub siab qhuav qhawv tsis muaj dab tsis nyob hauv li? Tej zaum koj yuav muaj peev xwm dag tau txhua tus nyob hauv koj tsev neeg, tab sis koj yeej tsis muaj peev xwm dag tau Kuv ib zaug li. Vim hais tias koj txoj kev ntseeg me heev, niaj hnub no, koj tseem tsis muaj peev xwm nrhiav kom tau ib qho nyuag kev zoo siab los ntawm txoj kev ua neej, Kuv txib koj: zoo tshaj uas koj ua siab dawb paug ua ib nrab ntawm koj sim neej rau Kuv dua li ua tag nrho koj sim neej nyob dog dig thiab khwv rau cev nqaij daim tawv, thev txhua yam kev txom nyem ua ib tug neeg thev yuav luag tsis taus. Lub hom phiaj dab tsi uas saib yus tus kheej muaj nqis heev thiab khiav tawm ntawm Kuv txoj kev rau txim? Lub hom phiaj dab tsi uas koj tus kheej khiav nkaum los ntawm qhov Kuv rau txim ib me pliag xwb es tau txais kev txaj muag tas ib txhis, qhov kev raug txim tas ib txhiab ib txhis? Qhov tiag, Kuv yeej tsis yuam ib tug twg mus rau Kuv lub siab nyiam. Yog tej tug yeej tuaj yeem zwm tiag ua raws li Kuv lub hom phiaj, Kuv yuav tsis saib lawv dog dig. Tab sis Kuv yuav kom tag nrho sawv daws ntseeg Kuv, ib yam li Yauj ntseeg Kuv, Yehauvas. Yog nej txoj kev ntseeg loj dua Thaumas, ces nej txoj kev ntseeg yuav tau qhov Kuv qhuas, nyob hauv nej txoj kev ncaj ncees nej yuav nrhiav tau Kuv txoj kev zoo siab, thiab nej yuav tsum nrhiav tau Kuv lub yeeb koob nyob hauv nej lub neej.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Ua ib tug Neeg Tseeb Txhais Tau Li Cas

Cia li tsim dheev los, cov kwv tij! Cia li tsim dheev los, cov muam! Kuv hnub yuav tsum tsis qeeb; lub sij hawm yog txoj sia, thiab kev mus txeeb lub sij hawm rov qab los yog kev cawm txoj sia! Lub sij hawm tshuav tsis ntev lawm! Yog tias nej xeem nkag mus rau hauv tsev kawm ntawv qib siab poob, ces nej tuaj yeem kawm tau thiab rov mus xeem dua ntau zaus npaum li qhov nej nyiam los tau. Txawm li cas los xij, Kuv hnub yuav tsis qeeb ntxiv lawm. Nco ntsoov! Nco ntsoov! Kuv siv cov lus zoo no nqua hu nej. Qhov kawg ntawm lub ntiaj teb yuav raug muab nthuav tawm rau nej pom kiag, thiab txoj kev puas tsuaj loj los txog ze zuj zus lawm. Qhov twg yog qhov tseem ceeb tshaj: nej txoj sia, los yog nej txoj kev pw tsaug zog, nej tej zaub mov thiab dej haus thiab khaub ncaws hnav? Sij hawm tau los txog rau nej los muab tej no luj. Tsis txhob ua xyem xyav ntxiv lawm, thiab tsis txhob txaj muag ntawm qhov tseeb!

Cas yuav txaus tu siab ua luaj li! Cas yuav txom nyem ua luaj li! Cas yuav tsaus ntuj ua luaj li! Cas tib neeg siab phem ua luaj li! Qhov tseeb, nej tsis kam mloog Kuv txoj lus—puas yog Kuv hais lus rau nej tsis muaj qab hau? Nej yeej tseem rov tsis quav ntsej dua lawm thiab—vim li cas? Vim li cas thiaj li zoo li ntawd? Nej yeej tsis tau muaj qhov kev xav zoo li no tiag tiag li lod? Kuv hais tej no rau leej twg mas? Ntseeg Kuv! Kuv yog nej tus Cawm Seej! Kuv yog nej Ib Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus! Saib mus ntxiv! Saib mus ntxiv! Lub sij hawm ploj mus lawm yuav tsis rov qab los—nco ntsoov qhov no! Hauv ntiaj teb no tsis muaj ib yam tshuaj kho tau txoj kev khuv xim! Yog li, Kuv yuav tsum hais lus li cas rau nej? Puas yog Kuv txoj lus tsis tsim nyog rau nej txoj kev ua twb zoo rov saib xyuas dua? Nej yeej tsis quav ntsej txog Kuv txoj lus kiag li thiab tsis lees paub nej txoj sia kiag li; Kuv yuav thev tau qhov no li cas? Kuv yuav ua tau li cas?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Khetos Cov Lus nyob rau thaum Pib, Tshooj 30

Thaum tus txheej txheem ntawm tib neeg txoj kev kawm txog kev paub, Ntxwgnyoog siv txhua txoj hau kev, txawm tias yuav yog hais dab neeg, tsuas yog qhia lawv qee qhov kev paub, los sis cia kom lawv txaus siab rau lawv cov kev ntshaw los sis cov kev xav tau. Ntxwgnyoog xav coj koj nqis mus rau txoj hau kev twg? Tib neeg xav hais tias tsis muaj dab tsi txhawm rau kev kawm kev paub, tias nws tsuas yog qhov ntuj tsim tag nrho xwb. Txhawm rau qhov muab nws tso rau hauv txoj kev uas muaj qhov txaus nyiam, kom txhawb cov hom phiaj siab los sis muaj cov kev xav tau yog kev tsav coj, thiab qhov no yuav tsum yog txoj hau kev tseeb hauv lub neej. Nws puas yog ib txoj kev zoo dua rau tib neeg ua neej nyob yog tias lawv tuaj yeem paub txog lawv tus kheej cov hom phiaj, los sis ua tiav hauv kev tsim ib txoj hauj lwm? Los ntawm kev ua tej no, ib tug neeg tsis tsuas yog tuaj yeem hwm nws cov poj koob yawm txwv nkaus xwb tab sis kuj tseem muaj sij hawm los ua ib lub cim cia rau hauv keeb kwm—qhov no tsis yog qhov zoo lod? Qhov no yog qhov zoo hauv tib neeg ntiaj teb ob lub qhov muag pom, thiab rau lawv nws yuav tsum yog qhov tsim nyog thiab zoo. Txawm li cas los xij, puas yog Ntxwgnyoog, nrog nws qhov kev txhawb zog siab phem txaus ntshai, ua rau tib neeg taug txoj kev no thiab ntawd yog txhua yam uas muaj nyob ma? Yeej tsis yog. Qhov tseeb, txawm hais tias tib neeg cov hom phiaj yuav loj npaum li cas los xij, txawm hais tias tib neeg cov kev ntshaw yuav tseeb npaum li cas los xij los yog txawm lawv yuav tsim nyog npaum li cas los xij, txhua yam uas tib neeg xav kom ua tiav, txhua yam uas tib neeg nrhiav, yog raug txuas ruaj khov nrog ob lo lus. Ob lo lus no tseem ceeb heev rau txhua tus neeg lub neej, thiab lawv yog cov uas Ntxwgnyoog xav muab los cog rau hauv tib neeg. Ob lo lus no yog dab tsi? Lawv yog “lub koob meej” thiab “tau txais.” Ntxwgnyoog siv txoj hau kev uas maj mam hloov heev li, uas yog ib txoj hau kev haum nrog tib neeg cov kev xav phem tshaj plaws, uas tsis muaj qhov tseeb kiag li, los ntawm qhov ntawd uas ua rau tib neeg lees nws txoj kev ua neej yam tsis paub txog, nws cov kev kav ua neej raws, thiab los tsim kom muaj cov hom phiaj hauv lub neej thiab lawv cov hau kev hauv lub neej, thiab hauv txoj kev ua li ntawd lawv kuj cia li muaj cov kev xav tau hauv lub neej yam tsis paub txog. Tab txawm tias cov kev xav tau ntawm lub neej yuav loj npaum li cas los xij, lawv yog raug txuas ruaj khov mus rau “lub koob meej” thiab “tau txais.” Txhua yam uas tus neeg zoo los sis nto moo—txhua tus neeg, qhov tseeb—ua raws hauv lub neej tsuas yog cuam tshuam nrog ob lo lus no xwb: “lub koob meej” thiab “tau txais.” Tib neeg xav tias thaum twg lawv muaj lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv muaj peev xwm siv txiaj ntsig ntawm tej ntawd los txaus siab rau lub meej mom siab thiab kev nplua nuj, thiab los txaus siab rau txoj kev ua neej. Lawv xav tias lub koob meej thiab tau txais yog ib hom txiaj ntsig uas lawv tuaj yeem siv ua kom tau txais lub neej uas nrhiav kev zoo siab thiab xav tau kev txaus siab ntawm lub cev nqaij daim tawv. Txhawm rau txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais uas tib neeg ntshaw li no, tib neeg yeej txaus siab hlo, muab lawv lub cev, lub siab, txhua yam uas lawv muaj, lawv lub neej yav tom ntej thiab lawv txoj hmoo, rau Ntxwgnyoog. Lawv ua li ntawd yam tsis muaj kev ua siab deb me ntsis li, yeej tsis quav ntsej txog qhov thim rov qab txhua yam uas lawv tau muab mus lawm. Tib neeg puas tuaj yeem tswj tau lawv tus kheej thaum lawv tau chaw nkaum hauv Ntxwgnyoog nyob hauv txoj hau kev no thiab dhau los muab siab npuab rau nws lawm? Qhov tseeb tsis muaj. Lawv raug Ntxwgnyoog tswj kav tag nrho. Lawv tau tog tag nrho thiab tiav hlo mus rau hauv lub pas av nkos, thiab tsis muaj peev xwm tso tau lawv tus kheej dim. Thaum ib tug neeg tau poob rau lub koob meej thiab tau txais lawm, lawv tsis nrhiav tias qhov twg yog qhov kaj, qhov twg yog qhov ncaj ncees, los yog tej yam uas zoo nkauj thiab zoo ntxiv lawm. Qhov no yog vim hais tias lub zog txawj ntxias ntawm kev muaj lub koob meej thiab tau txais nyob rau saum tib neeg loj dhau heev lawm; lawv rais los ua tej yam khoom rau tib neeg raws mus kom tag lawv lub neej thiab haj tseem mus tas ib txhis tsis muaj hnub kawg. Qhov no tsis tseeb lod?

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

Yog li, Ntxwgnyoog siv lub koob meej thiab tau txais los tswj hwm tib neeg cov kev xav, kom txog rau thaum txhua tus neeg tuaj yeem xav txog lub koob meej thiab tau txais. Vim xav tau koob npe thiab nyiaj txiag, lawv thiaj sib zog peem, raug kev txom nyem, thiab tiv kev poob ntsej muag, fij txhua yam uas lawv muaj txhawm rau lub koob meej thiab tau txais, thiab lawv yuav ua kev txiav txim los yog txiav txim siab rau lub hom phiaj ntawm lub koob meej thiab tau txais. Nyob rau hauv txoj kev no, Ntxwgnyoog khi tib neeg nrog cov hlua khi saib tsis pom, thiab lawv tsis muaj lub zog thiab tsis muaj lub siab tawv los muab lawv tshem pov tseg tau. Lawv tsis paub hais tias lawv coj tej khawb hlau li thiab maj mam mus lawm tom ntej yam nyuab kawg nkaus. Rau qhov txiaj ntsig ntawm lub koob meej thiab tau txais no, tib neeg zam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Nws thiab dhau los ua neeg lim hiam heev tuaj. Los ntawm txoj hau kev no, ib tiam dhau ib tiam raug rhuav tshem nyob rau hauv Ntxwgnyoog lub koob meej thiab tau txais.

—Txoj Lus, Phau 2. Hais Txog Qhov Kev Paub Vajtswv. Vajtswv Tus Kheej, tus Uas Tsuas Yog Tib Tug Xwb VI

Vajtswv nrhiav cov uas tos ntsoov kom Nws tshwm sim. Nws nrhiav cov uas muaj cuab kav hnov Nws cov lus, cov uas tseem tsis tau nov qab Nws tes hauj lwm thiab muab lawv lub siab thiab lub cev cob fim rau Nws. Nws nrhiav cov uas mloog lus cuag tej me nyuam yaus ntawm nws lub xub ntiag thiab tsis tawm tsam Nws. Yog koj muab koj tus kheej zwm rau Vajtswv, yam tsis muaj ib qho hwj huaj los sis ib lub zog dab tsi los cuam tshuam tau li, ces Vajtswv yeej yuav saib xyuas koj thiab foom Nws tej koob hmoov rau koj. Yog tias koj yog ib tug muaj meej mom, muaj koob nrov npe, muaj kev txawj ntse, muaj txiag nplua nuj, thiab muaj neeg coob txhawb nqa, tab sis tej yam no tsis txwv txiav koj txoj hau kev los cuag Vajtswv los txais Nws txoj kev txib kev khaiv thiab Nws tes hauj lwm thiab ua tej yam uas Vajtswv txib koj ua, ces txhua yam uas koj ua ntawd yuav yog qhov keeb cag muaj qab hau nyob rau ntiaj teb thiab qhov dej num ncaj ncees tshaj plaws rau tib neeg. Yog koj tsis kam txais yuav Vajtswv tej kev txib kev khaiv vim koj lub meej mom thiab koj tus kheej tej hom phiaj xwb, ces txhua yam koj ua ntawd yuav raug foom phem thiab Vajtswv tsis nyiam kiag li. Tej zaum mas koj yog ib tug thawj pwm tsav, ib tug kws tshawb fawb muaj txuj ntau, ib tug xib fwb, los sis ib tug txwj laug, tab sis tsis hais koj tes dej num yuav siab npaum twg li, yog koj tsuas siv koj tej kev txawj ntse thiab koj lub peev xwm los ua koj tej dej num ntawd xwb, ces koj yeej yuav ua tsis tiav li thiab tsis tau txais Vajtswv tej koob hmoov li, vim Vajtswv tsis txais yuav ib yam dab tsi uas koj ua li, thiab Nws yuav tsis xam tias tej koj ua ntawd yuav yog qhov yog, los sis txais yuav tias koj ua dej num pab rau tib neeg. Nws yuav hais tias txhua yam koj ua ntawd yog siv kev txawj ntse thiab tib neeg lub zog los yuam Vajtswv txoj kev tiv thaiv tawm ntawm tib neeg mus thiab tias yog siv nws los ua kom txhob tau txais yuav Vajtswv tej koob hmoov xwb. Nws yuav hais tias koj tab tom coj tib neeg mus rau txoj kev tsaus ntuj, mus rau txoj kev tuag, thiab mus rau kev pib ua lub neej yam tsis muaj chaw xaus uas tib neeg tau plam Vajtswv thiab Nws tej koob hmoov lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Txuas Tom Kawg 2: Vajtswv Tswj Fwm Tag Nrho Noob Neej Txoj Hmoo

Vajtswv lwj siab ntsuav rau tib neeg lub neej yav pem suab, Nws ntxhov siab rau tib neeg txoj kev poob qis, thiab mob siab vim tib neeg mus zuj zus, ib kauj ruam zuj zus, mus rau txoj kev lwj liam thiab txoj kev uas tsis muaj tig rov qab los lawm. Tsis muaj leej twg tau xav txog seb txoj xub ke twg uas ib tug tib neeg zoo li no uas tau ua rau Vajtswv tu siab thiab tso Nws tseg mus nrhiav tus phem lawm yuav taug mus lawm tom ntej. Nws yeej yog vim lub ntsiab no thiaj tsis muaj leej twg to taub Vajtswv txoj kev npau taws, thiaj tsis muaj leej twg nrhiav kev ua kom zoo Vajtswv siab los sis txav kom ze zog rau Vajtswv, thiab qhov tshaj ntawd, vim li cas tsis muaj leej twg nrhiav kev kom paub txog Vajtswv txoj kev ntxhov siab thiab mob siab li. Txawm tias tom qab tau hnov Vajtswv lub suab lawm los, tib neeg yeej taug ntsoov nws txoj kev mus ntxiv xwb, kub siab lug rau txoj kev ncaim ntawm Vajtswv mus, tsis txais Vajtswv txoj kev hlub thiab kev saib xyuas, thiab tsis txais yuav Nws qhov tseeb, xum muab nws tus kheej muag rau Ntxwgnyoog, Vajtswv tus yeeb ncuab. Thiab leej twg tau muab ua twb zoo xav—tib neeg yuav tsum kub siab rau nws qhov tsis kam ua li hais—rau qhov Vajtswv yuav ua li cas rau noob neej uas tau tso Nws tseg yam tsis tig saib qab ib muag li? Tsis muaj leej twg paub tias lub ntsiab rau Vajtswv tej lus ceeb toom uas hais tag rov hais dua thiab tej lus ntuas ntawd yog dab tsi vim hais tias Nws twb tau npaj muaj ib qho kev puas tsuaj nyob hauv Nws ob txhais tes uas yeej tsis tau muaj dua li, ib qho xwm txheej uas tib neeg lub cev nqaij daim tawv thiab tus ntsuj yuav thev tsis taus. Qhov kev puas tsuaj no tsis yog ib txoj kev rau txim rau cev nqaij daim tawv xwb, tab sis kuj yog rau tus ntsuj thiab. Koj yuav tsum paub qhov no: Thaum Vajtswv lub hom phiaj los mus tshab, thiab thaum Nws tej lus ceeb toom thiab tej kev qhuab ntuas tsis raug them rov qab li, Nws yuav tso hom kev npau taws twg los? Nws yuav tsis zoo li ib yam dab tsi uas tau paub thiab hnov los ntawm ib tug twg uas raug tsim los li. Thiab vim li no Kuv thiaj hais tias, qhov kev puas tsuaj no tsis tau muaj dua los, thiab yuav tsis rov muaj dua ntxiv lawm. Rau qhov tias Vajtswv lub hom phiaj yog tsim tib neeg ib zaug xwb, thiab cawm tib neeg ib zaug xwb. Nov yog thawj zaug, thiab nws kuj yog zaug kawg lawm. Yog li no, tsis muaj leej twg nkag siab tej kev mob siab thiab txaus siab nrog yam uas Vajtswv cawm tib neeg zaum no.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Yog lub Hauv Paus ntawm Tib Neeg Txoj Sia

Qhov Dhau Los: 5. Nws yeej zoo uas los ntseeg Vajtswv, tiam sis kuv xav hais tias txhua txoj kev lig kev cai ntseeg puav leej qhia tib neeg kom ua tib neeg zoo xwb. Yog li ntawd txawm hais tias tib neeg yuav ntseeg txoj kev lig kev cai ntseeg twg los xij, tsuav yog lawv muaj lub siab ncaj ncees thiab tsis ua kev phem xwb, ces Vajtswv yeej yuav cawm lawv kom dim xwb xwb li?

Ntxiv Mus: 7. Ib txhia tib neeg xav hais tias kev ntseeg Vajtswv ces yog kev cog lus tias yuav mus koom pawg ntseeg txhua txhua hnub ib, kev muab nyiaj pub dawb thiab kev muaj lub siab hlub, thiab mus koom pawg ntseeg tej dej num tsis tu ncua xwb. Lawv ntseeg hais tias los ntawm kev ua tej no, lawv tuaj yeem yuav dim tau. Tej kev xam pom zoo li no puas mus raws li Vajtswv lub siab nyiam?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No