7. Ib txhia tib neeg xav hais tias kev ntseeg Vajtswv ces yog kev cog lus tias yuav mus koom pawg ntseeg txhua txhua hnub ib, kev muab nyiaj pub dawb thiab kev muaj lub siab hlub, thiab mus koom pawg ntseeg tej dej num tsis tu ncua xwb. Lawv ntseeg hais tias los ntawm kev ua tej no, lawv tuaj yeem yuav dim tau. Tej kev xam pom zoo li no puas mus raws li Vajtswv lub siab nyiam?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam. Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mathai 7:21–23).

“Lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej raug kev kub ntxov, thiab kev kub ntxov siv dag zog txeeb” (Mathai 11:12).

“Kuv hais tseeb rau nej tias, Tswj tsis yog tias nej hloov dua siab tshiab, thiab rais los zoo yam li tej me nyuam yaus, nej yuav nkag tsis tau mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej kiag li” (Mathai 18:3).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Txawm hais tias muaj neeg coob tus ntseeg Vajtswv, los tsawg tus xwb thiaj li to taub hais tias kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv yuav tsum tau ua dab tsi thiaj haum raws li Vajtswv txoj kev xav. Qhov no yog vim tias, txawm hais tias neeg yeej paub txog lo lus “Vajtswv” thiab kab lus xws li “tes hauj lwm ntawm Vajtswv,” los lawv tsis paub Vajtswv, thiab lawv haj yam tsis paub Nws tes hauj lwm. Tsis tas xav li, tom qab ntawd, tag nrho cov uas tsis paub Vajtswv ntawd ces thiaj li feeb tsis meej rau lawv qhov kev ntseeg Nws. Neeg tsis saib qhov kev ntseeg Vajtswv tseem ceeb, thiab tag nrho qhov no mas yog vim ntseeg Vajtswv mas yog ib qho lawv tsis swm li, txawv tshaj plaws rau lawv li. Nyob rau qhov no, lawv thiaj ua tsis tau li qhov Vajtswv txib. Muab ua lwm yam lus hais, yog neeg tsis paub Vajtswv, thiab tsis paub Nws tes hauj lwm, ces lawv yeej tsis zoo rau Vajtswv siv li, thiab lawv haj yam yuav ua tsis tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav li. “Kev ntseeg Vajtswv” txhais tau hais tias ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv; qhov no yog qhov ntsiab lus uas yooj yim tshaj plaws txog kev ntseeg Vajtswv. Qhov tshaj ntawd, qhov kev ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv tsis yog ib yam nkaus li qhov kev ntseeg Vajtswv tiag tiag; tab sis, nws yog ib yam kev ntseeg yooj yooj yim uas muaj lub tseem ntsiab zais tob rau sab kev ntseeg. Kev ntseeg Vajtswv tiag tiag mas txhais tau li nram no: Nyob rau qhov hauv paus keeb cag ntawm qhov kev ntseeg hais tias Vajtswv muaj hwj chim kav tag nrho txhua yam, yus tau ntsib tau pom Nws tej lus thiab tes hauj lwm, ntxuav yus tej moj yam uas qias vuab tsuab kom dawb huv, ua kom haum li Vajtswv txoj kev xav, thiab los paub Vajtswv. Tsuas yog tib txog kev taug ntawm hom zoo li no xwb mas thiaj li hu tau hais tias “kev ntseeg Vajtswv.” Tab sis neeg mas ho pom hais tias kev ntseeg Vajtswv yog ib qho yooj yim thiab tej yam ua si xwb. Cov neeg uas ntseeg Vajtswv li no ces tau plam qhov uas ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag ntawd lawm, thiab txawm hais tias lawv ntseeg mus ntxiv kom txog qhov kawg kiag, los lawv yeej yuav tsis muaj hnub tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li, vim lawv taug txoj kev tsis yog lawm. Niaj hnub no los yeej tseem muaj cov uas ntseeg Vajtswv raws li hauv tej ntaub ntawv thiab hauv tej kev qhuab qhia uas tsis muaj dab tsi li. Lawv tsis paub hais tias lawv twb tsis muaj lub ntsiab tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv li, thiab lawv tsis muaj cuab kav yuav tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo li. Tab sis lawv tseem thov Vajtswv kom tau koob hmoov rau kev ruaj ntseg thiab kom tau hmoov hlub txaus. Cia li tsum, ua lub siab nyob ntsiag to, thiab nug peb tus kheej: Ua qhov kev ntseeg Vajtswv puas yog qhov yooj yim tshaj plaws nyob hauv ntiaj teb? Puas yog qhov kev ntseeg Vajtswv ces tsis muaj nuj nqis dab tsi tshaj qhov uas tau txais hmoov hlub ntau los ntawm Vajtswv xwb? Cov neeg uas ntseeg Vajtswv yam tsis paub Nws li los sis cov uas ntseeg Vajtswv thiab tseem ho tawm tsam Nws thiab es puas yuav muaj cuab kav ua tau kom haum raws li Vajtswv txoj kev xav?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Zaj Lus Ua Ntej

Qhov tseem ceeb ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv ces yog kom raug cawm dim xwb, yog li ntawd kev raug cawm dim yog txhais li cas? “Kev raug cawm dim,” “kev phoom tawm ntawm Ntxwgnyoog txoj kev tsaus ntuj”—tib neeg tham txog cov ncauj lus no tas li, tiam sis lawv tsis paub tias kev raug cawm dim yog txhais li cas. Kev raug cawm dim txhais li cas? Nws yog hais txog Vajtswv lub siab nyiam. Muab hais kom yooj yooj yim ces, kev raug cawm dim txhais tau hais tias koj tuaj yeem ua neej nyob tau mus ntxiv, thiab tias koj raug coj rov qab los ua neej nyob dua lawm. Yog li ua ntej ntawd, koj tuag lawm lov? Koj hais tau lus, koj ua taus pa, yog li ntawd yuav hais tau li cas tias koj tuag lawm? (Tus ntsuj plig tuag lawm.) Vim li cas thiaj li hais tias tib neeg ces tuag lawm yog tias lawv tus ntsuj plig tuag lawm? Vim li cas thiaj li hais li no? Ua ntej thaum tib neeg tau txais kev cawm dim ntawd lawv nyob rau hauv leej twg qab kev tswj fwm? (Hauv Ntxwgnyoog qab kev tswj fwm.) Thiab tib neeg vam khom rau dab tsi kom thiaj li ua neej nyob taus rau hauv Ntxwgnyoog qab kev tswj fwm? Lawv vam khom rau lawv tus yeeb yam phem thiab tus yam ntxwv qias vuab tsuab kom thiaj li ua neej nyob taus. Thaum ib tug neeg ua neej raws li tej no lawm, tag nrho lawv tus kheej—lawv cev nqaij daim tawv, thiab lwm yam huv si xws li lawv tus ntsuj thiab lawv txoj kev xav—tseem ciaj los sis tuag lawm? Raws li qhov Vajtswv pom mas, lawv tuag lawm. Thaum saib rau sab nraud mas, zoo li koj tseem txawj ua pa thiab txawj xav, tiam sis txhua yam uas koj xav txog tas li mas yog kev phem xwb; koj xav txog tej uas tawm tsam Vajtswv thiab ntxeev siab rau Vajtswv, tej uas Vajtswv tsis nyiam, ntxub, thiab thuam. Raws li qhov Vajtswv pom mas, txhua yam no tsis yog sab cev nqaij daim tawv li nkaus xwb, tiam sis txhua yam no yog Ntxwgnyoog thiab cov dab phem li. Yog li ntawd raws li qhov Vajtswv pom tib neeg ho yog dab tsi? Lawv puas yog noob neej? Tsis yog, lawv tsis yog. Vajtswv pom lawv zoo li cov dab phem, zoo li tej tsiaj, thiab zoo li cov Ntxwgnyoog, cov Ntxwgnyoog uas muaj sia nyob! Tib neeg ua neej raws li Ntxwgnyoog tej kev phem thiab lub ntsiab tseeb, thiab raws li qhov Vajtswv pom mas, lawv tus kheej yog cov Ntxwgnyoog muaj sia nyob uas hnav noob neej cev nqaij daim tawv ntag. Vajtswv muab cov tib neeg zoo li no hu ua cov cev tuag uas mus kev; cov tib neeg uas twb tuag lawm. Vajtswv ua Nws tes dej num cawm tib neeg tam sim no los muab cov tib neeg uas zoo li no—cov cev tuag uas mus kev uas ua neej raws li lawv tus yam ntxwv phem qias vuab tsuab thiab raws li lawv lub ntsiab tseeb uas phem qias vuab tsuab no—Nws muab cov tib neeg tuag lawm no tig rov qab los ua cov ciaj sia nyob. Qhov no yog qhov txhais hais tias raug cawm dim.

Lub ntsiab lus ntawm kev ntseeg Vajtswv yog kom tau txais kev cawm dim xwb. Kev raug cawm dim txhais hais tias koj tig ntawm ib tug neeg tuag lawm mus ua ib tug neeg ciaj sia. Lub ntsiab lus ntawm qhov no ces yog qhov hais tias koj rov ua pa tuaj, thiab koj ciaj sia tuaj lawm; koj muaj peev xwm paub Vajtswv, thiab koj muaj peev xwm los txhos caug pe hawm Nws. Nyob hauv koj lub siab koj tsis muaj qhov tawm tsam Vajtswv ntxiv lawm; koj tsis kam tsis mloog Nws lus, tawm tsam Nws, los sis ntxeev siab rau Nws ntxiv lawm. Tsuas yog cov tib neeg zoo li no xwb thiaj li ciaj sia tiag tiag raws li qhov Vajtswv pom. Yog hais tias qee tus tib neeg cia li hais tias lawv lees paub Vajtswv no, lawv puas yog ib tug ntawm cov ciaj sia los sis tsis yog? (Tsis yog, lawv tsis yog.) Yog li ntawd hom tib neeg twg yog cov ciaj sia? Yam kev tseeb twg uas cov ciaj sia muaj? Yam tsawg kawg kiag, mas cov ciaj sia tuaj yeem hais tau noob neej hom lus. Qhov ntawd yog dab tsi? Qhov ntawd txhais hais tias cov lus uas lawv hais tawm tuaj ntawd mas muaj tswv yim, kev xav, thiab kev thoob tsib to nrog. Yam uas cov ciaj sia pheej xav txog thiab ua yog dab tsi? Lawv muaj peev xwm koom nrog rau noob neej tej hauj lwm thiab ua lawv tes dej num kom tiav. Tus yeeb yam uas lawv ua thiab hais lus ntawd yog dab tsi? Nws yog qhov hais tias txhua yam lawv nthuav tawm, txhua yam lawv xav, thiab txhua yam lawv ua yog ua los ntawm tus yeeb yam uas ntshai Vajtswv thiab zam kev phem. Yog muab hais kom yog yog ces, li yog ib tug ntawm cov ciaj sia, koj txhua tes dej num thiab txhua txoj kev xav mas tsis raug Vajtswv thuam los sis raug Vajtswv ntxub thiab raug Vajtswv tsis lees paub li; tiam sis, tej ntawd yog tej uas Vajtswv pom zoo thiab qhuas xwb. Qhov no yog yam uas cov ciaj sia ua, thiab kuj yog yam uas cov ciaj sia tsim nyog ua thiab.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Tsuas Yog Muaj Txoj Kev Mloog Lus Tiag Xwb Mas Yus Thiaj Li Muaj Txoj Kev Ntseeg Tiag

Ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj tsis muaj qhov txwv rau cov kev xyaum ua xws li kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev koom nrog lub neej hauv pawg ntseeg, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus zoo li no. Tiam sis, nws cuam tshuam txog rau kev ua ib lub neej tshiab thiab muaj sia nyob ntawm sab ntsujplig. Qhov tseem ceeb tsis yog qhov koj xyaum ua, tiam sis seb koj txoj kev xyaum ua tawg paj txi txiv dab tsi. Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsujplig Li Ib Txwm Muaj

Vim koj ntseeg Vajtswv, ces koj yuav tsum noj thiab haus Nws tej lus, ntsib thiab pom Nws tej lus, thiab ua raws Nws tej lus. Tsuas yog qhov no xwb thiaj hu tau hais tias kev ntseeg Vajtswv! Yog koj hais tias koj ntseeg Vajtswv nrog koj lub qhov ncauj xwb thiab tab sis tsis muaj cuab kav muab Nws tej lus coj los xyaum ua raws los sis tsim kom muaj ib qho tseeb, qhov no tsis yog hais tias ntseeg Vajtswv. Tab sis, nws tsuas yog “nrhiav ncuav nplej noj kom plab tsau” xwb. Tsuas hais txog tej lus tim khawv ntiav ntiav xwb, tej yam siv tsis tau, thiab tej yam dog dig, yeej tsis muaj ib qhov tseeb me me hlo li: tej no ua tsis tau kev ntseeg Vajtswv, thiab koj yeej tseem tsis paub txog txoj kev ntseeg Vajtswv uas yog hlo li. Vim li cas es koj thiaj li tsim nyog yuav tsum noj thiab haus Vajtswv tej lus kom ntau li ntau tau? Yog koj tsis noj thiab haus Nws tej lus tab sis tsuas nrhiav kev nce mus rau ceeb tsheej xwb, qhov ntawd puas yog ntseeg Vajtswv mas? Thawj kauj ruam uas tus neeg ntsheeg Vajtswv yuav tsum tau ua yog dab tsi? Vajtswv ho siv txoj kev twg los tsim kho kom tib neeg zoo tiav log? Koj puas yuav muaj cuab kav raug muab tsim kho kom zoo tiav log yam tsis noj thiab tsis haus Vajtwv tej lus li mas? Koj puas yuav raug xam hais tias yog ib tug neeg ntawm lub nceeg vaj yog tsis muaj Vajtswv tej lus ua koj qhov tseeb? Kev ntseeg Vajtswv txhais tau li cas tiag mas? Cov ntseeg Vajtswv, mas yam tsawg, yuav tsum coj kom zoo rau sab nraud; qhov tseem ceeb tshaj mas yuav tsum muaj Vajtswv tej lus tuav rawv. Tsis hais yuav muaj dab tsi li, koj yeej tsis muaj peev xwm yuav khiav tawm ntawm Nws txoj lus mus tau li. Kev paub Vajtswv thiab ua kom Nws tej kev xav tiav hlo ces yeej ua tau nyob rau hauv Nws tej lus. Nyob rau yav tom ntej, txhua lub teb chaws, txhua pab pawg ntseeg, txhua txoj kev ntseeg thiab txhua thaj chaw yuav raug ntaus yeej los ntawm Vajtswv tej lus. Vajtswv yuav hais ncaj qha, thiab tag nrho cov neeg yuav tuav Vajtswv tej lus rau hauv lawv txhais tes, thiab ua li no, ces neeg ntiaj teb yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Nyob rau sab hauv los sis nyob rau sab nraud, Vajtswv tej lus yuav hlav nthuav tawm thoob plaws: Neeg ntiaj teb yuav hais Vajtswv tej lus nrog lawv lub qhov ncauj, xyaum ua raws li Vajtswv tej lus, thiab khaws Vajtswv tej lus cia sab hauv, raug tsau rau hauv Vajtswv tej lus tag nrho sab hauv thiab sab nraud tib si. Ua li ntawd ces neeg ntiaj teb thiaj yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas ua tau tiav hlo raws li Vajtswv tej kev npaj siab thiab muaj cuab kav ua tim khawv tau rau Nws, cov no yog cov neeg uas muaj Vajtswv tej lus ua lawv qhov tseeb.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Tiam Lub Nceeg Vaj Yog Tiam Txoj Lus

Kev ntseeg Vajtswv tiag hnub no yog dab tsi? Nws yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus los ua qhov muaj tiag ntawm yus txoj sia thiab kev paub Vajtswv los ntawm Nws txoj lus es kom muaj ib txog kev hlub tiag rau Nws. Hais kom meej: Ntseeg Vajtswv es kom koj thiaj li mloog Vajtswv lus, hlub Vajtswv, thiab ua tes dej num uas tsim nyog ib tug uas Vajtswv tsim tawm los yuav tsum tau ua. Qhov nov yog lub hom phiaj ntawm kev ntseeg Vajtswv. Koj yuav tsum kawm kom tau ib qho kev paub txog Vajtswv qhov kev ntxim hlub, paub txog qhov uas Vajtswv tsim nyob tau txais kev hwm hawm npaum li cas, paub txog qhov uas, nyob rau hauv cov uas Nws tsim tawm, Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm kev cawm dim thiab tsim kho kom tib neeg kom zoo tshaj plaws li cas—tej no yog cov tseem ntsiab uas tseem ceeb ntawm koj qhov kev ntseeg Vajtswv. Ntseeg Vajtswv ces yog kiag qhov uas hloov ntawm lub neej ntawm cev nqaij daim tawv mus rau lub neej uas hlub Vajtswv; hloov ntawm qhov ua neej qias vuab tsuab mus rau qhov ua neej ntawm Vajtswv cov lus; nws yog qhov kev tawm hauv thaj chaw uas Ntxwgnyoog tswj fwm los mus thiab nyob rau hauv qab txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv ntawm Vajtswv; nws yog qhov uas muaj cuab kav mloog Vajtswv lus thiab tsis mloog lub cev nqaij daim tawv, nws yog qhov uas cia Vajtswv los muab kom tau tag nrho koj lub siab, cia Vajtswv muab koj ua kom zoo tshaj plaws li, thiab tso koj tus kheej tawm ntawm tus moj yam phem qias vuab tsuab. Ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog cia kom Vajtswv lub hwj chim thiab lub yeej koob tshwm sim rau hauv koj, es kom koj ua tau raws li Vajtswv siab nyiam, thiab ua kom Vajtswv qhov phiaj xwm tiav hlo, thiab muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv tau ntawm Ntxwgnyoog xub ntiag. Ntseeg Vajtswv yuav tsum tsis txhob yog nyob ncig qhov kev xav pom tej nyuag cim thiab tej hwj huaj txawv txawv, los sis tsis yog yuav npaj rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Nws yuav tsum yog kev nrhiav kev paub Vajtswv, thiab kev muaj peev xwm mloog Vajtswv lus, thiab, ib yam nkaus li Petus, mloog Nws lus kom txog thaum yus tuag kiag. Tej no yog tej hom phiaj tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv. Yus noj thiab haus Vajtswv txoj lus kom paub Vajtswv thiab ua tau rau Nws txaus siab. Qhov noj thiab haus Vajtswv txoj lus muab kev paub loj dua txog Vajtswv rau koj, mas tsuas yog tom qab ntawd mas koj thiaj li yuav mloog Nws lus xwb. Yuav tsum yog muaj kev paub Vajtswv mas koj thiaj li yuav hlub tau Nws, thiab qhov no yog lub hom phiaj uas tib neeg yuav tsum muaj nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv. Yog hais tias, nyob rau hauv koj qhov kev ntseeg Vajtswv ntawd, koj pheej tsuas muaj nrhiav kom pom tej cim thiab tej hwj huaj txawv txawv nkaus xwb, ces qhov kev xav ntawm qhov kev ntseeg Vajtswv zoo li no yuam kev lawm. Kev ntseeg Vajtswv ces qhov tseem ceeb yog kev txais yuav Vajtswv txoj lus coj los ua qhov muaj tiag ntawm lub neej txoj sia. Vajtswv lub hom phiaj mas tsuas ua tau los ntawm qhov uas muab Vajtswv cov lus los ntawm Nws lub qhov ncauj coj los xyaum ua raws kiag nyob rau hauv koj tus kheej. Nyob rau hauv kev ntseeg Vajtswv, tib neeg yuav tsum rau siab ntso kom raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tshaj plaws, kom muaj cuab kav nyoo zwm tau rau Vajtswv, thiab kom muaj kev mloog Vajtswv lus tag nrho txhua yam. Yog koj muaj cuab kav mloog Vajtswv lus yam tsis cav tsis yws kiag li, muaj lub siab xav ntsoov txog tej uas Vajtswv nyiam, ua kom tau lub koob meej li Petus, thiab coj tau tus yam ntxwv li Petus hais txog Vajtswv, ces qhov ntawd yog thaum uas koj yeej ua tau tiav hlo rau qhov kev ntseeg Vajtswv lawm, thiab nws yuav qhia tau hais tias Vajtswv muab tau koj lawm tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Txoj Lus Ua Tau Txhua Yam

Koj yuav tsum paub hais tias hom neeg twg yog hom Kuv ntshaw; cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub nkag mus rau lub nceeg vaj, cov uas tsis dawb huv ces yuav tsis pub ua kom dub tsuas daim av dawb huv. Txawm hais tias tej zaum koj yeej tau ua hauj lwm ntau lawm tiag, thiab ua hauj lwm tau ntau xyoo lawm, nyob rau thaum kawg yog koj tseem qias neeg yam txaus khuv xim ntxiag, ces txoj cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav zam tsis tau cia koj nkag mus rau Kuv lub nceeg vaj! Txij puag thaum tsim muaj lub ntiaj teb los txog ntua niaj hnub niam no, Kuv yeej tsis tau muab kev nkag yooj yooj yim mus rau Kuv lub nceeg vaj pub rau cov uas hais lus zoo los ntxias Kuv li. Qhov no yog ib txoj cai saum ntuj ceeb tsheej, thiab tsis muaj leej twg yuav rhuav tau li! Koj yuav tsum nrhiav lub neej txoj sia. Niaj hnub no, cov uas yuav raug ua kom zoo tiav log yog tib hom li Petus: Lawv yog cov uas nrhiav kev hloov nyob rau hauv lawv tus kheej tus moj yam, thiab cov uas txaus siab yuav hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab ua lawv tes dej num li ib tug uas Vajtswv tsim tawm los. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb mas thiaj li yuav raug ua kom zoo tiav log. Yog koj tsuas xav tau phaj tshab xwb, thiab tsis nrhiav kev hloov koj tus kheej tus moj yam ntawm lub neej txoj sia li, ces tag nrho koj tej dag zog ces yuav nkim pov tseg xwb—qhov no yog ib qho tseeb uas hloov tsis tau li!

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Yeej los sis Kev Swb Ces Nyob Ntawm Txoj Kev Uas Tib Neeg Taug Xwb

Qhov Dhau Los: 6. Kuv ntseeg hais tias muaj ib tug Vajtswv, tiam sis kuv tseem hluas, kuv yuav tsum tau siv zog ua hauj lwm rau kuv tsev neeg thiab kuv txoj hauj lwm, thiab tseem muaj ntau yam heev uas kuv xav ua. Kuv puas tseem yuav dim yog hais tias kuv tos kom txog thaum kuv laus lawm es tseem muaj sij hawm los ntseeg Vajtswv?

Ntxiv Mus: 1. Koj hais tias nyob rau tiam kawg mas, Vajtswv ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev, cais nyias mus raws li nyias hom, thiab muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem. Yog li ntawd Vajtswv yuav cawm hom tib neeg twg, thiab hom twg uas Nws yuav muab rhuav tshem mus?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No