1. Koj hais tias nyob rau tiam kawg mas, Vajtswv ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev, cais nyias mus raws li nyias hom, thiab muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem. Yog li ntawd Vajtswv yuav cawm hom tib neeg twg, thiab hom twg uas Nws yuav muab rhuav tshem mus?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Tsis yog txhua tus uas hais rau Kuv tias, tus Tswv, tus Tswv, es yuav nkag tau mus rau hauv lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej; tab tsis nws uas ua raws li Kuv Leej Txiv uas nyob saum ntuj ceeb sheej lub siab nyiam. Coob leej yuav hais rau Kuv rau hnub ntawd tias, tus Tswv, tus Tswv, peb tsis tau tuav Koj lub npe tshaj tawm los, thiab tuav Koj lub npe ntiab dab tawm los, thiab tuav Koj lub npe ua ntau yam hauj lwm phim hwj los? Thiab thaum ntawd Kuv yuav hais meej rau lawv tias, Kuv yeej tsis paub nej li: cia li khiav ntawm Kuv mus, nej cov uas ua hauj lwm lim hiam” (Mathai 7:21–23).

“Kuv hais tseeb rau nej tias, Tswj tsis yog tias nej hloov dua siab tshiab, thiab rais los zoo yam li tej me nyuam yaus, nej yuav nkag tsis tau mus rau lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej kiag li” (Mathai 18:3).

“Tus uas kov yeej yuav tau txais txhua yam los ua qub txeeg qub teg; thiab Kuv yog nws tus Vajtswv, thiab nws yuav yog Kuv tus tub. Tiam sis tus uas ntshai, thiab tsis ntseeg, qias vuab tsuab, thiab cov neeg tua neeg, thiab cov neeg ua nkauj ua nraug, thiab cov neeg ua khawv koob, thiab cov neeg pe hawm mlom, thiab txhua tus neeg dag, yuav muaj feem nyob rau hauv lub pas uas muaj hluav taws kub thiab leej faj: uas yog txoj kev tuag zaum ob” (Qhia Tshwm 21:7–8).

“Cov tau koob hmoov yog lawv cov uas ua raws li Nws tej kev cai, ces lawv yuav muaj cai rau tsob ntoo uas pub txoj sia, thiab yuav nkag tau cov rooj vag mus rau hauv lub nroog. Rau qhov cov uas nyob sab nrawd ces yog cov dev, thiab cov neeg ua khawv koob, thiab cov neeg ua nkauj ua nraug, thiab cov neeg tua neeg, thiab cov neeg pe hawm mlom, thiab cov uas nyiam thiab hais tej lus dag” (Qhia Tshwm 22:14–15).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Niaj hnub no, cov uas nrhiav thiab cov tsis nrhiav mas yog ob hom neeg uas sib txawv deb heev li, lawv txoj hau kev kawg mas kuj sib txawv deb heev thiab. Cov uas nrhiav kev paub txog qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb ces yog cov uas Vajtswv yuav coj kev cawm dim los rau. Cov uas tsis paub txoj kev tseeb yog cov niag dab phem thiab cov yeeb ncuab; lawv yog tej xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj thiab yuav yog daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Txawm yog kiag cov uas ntseeg ib tug Vajtswv uas pom tsis meej ntawd nruj nruj—lawv tseem tsis yog cov niag dab phem thiab los? Cov neeg uas yeej muaj lub siab zoo tab sis tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov niag dab phem xwb; lawv lub ntsiab tseem ceeb yog ib lub uas tawm tsam Vajtswv. Cov uas tsis lees txais txoj kev tseeb ces yog cov uas tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg ntawd yuav ntsib kev txom nyem ntau yam, los lawv yeej tseem yuav raug rhuav tshem. Tag nrho cov uas tsis kam tso lub ntiaj teb qub tseg, cov uas tsis kam ncaim lawv niam thiab lawv txiv, thiab cov uas tsis kam muab lawv tej kev lom zem ntawm cev nqaij daim tawv tso pov tseg ces yog cov uas tsis mloog Vajtswv lus, thiab tag nrho yuav raug ua ib daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov phem thiab, tshaj qhov ntawd, yuav taug rhuav tshem. Cov uas muaj kev ntseeg tab sis tsis xyaum ua raws qhov tseeb, cov uas tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab cov uas tsis ntseeg ib qho hlo li hais tias muaj Vajtswv ces kuj yuav raug ua daim phiaj ntawm kev rhuav pov tseg thiab. Tag nrho cov uas yuav pub cia nyob ces yog cov neeg uas tau raug kev txom nyem ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thiab sawv khov kho; cov no yog cov neeg uas yeej tiv taus kev sim siab lawm tiag. Leej twg los xij uas tsis lees paub Vajtswv ces yog ib tug yeeb ncuab; qhov ntawd yog, leej twg los xij uas tsis lees paub tus Vajtswv uas yug los ua neeg—tsis hais tias lawv yuav yoog raws Vajtswv los tsis yoog raws li—ces yog ib tug tawm tsam Khetos! Ntxwgnyoog yog leej twg, cov niag dab phem yog leej twg, thiab leej twg yog Vajtswv cov yeeb ncuab yog hais tias tsis yog cov neeg tawm tsam uas tsis ntseeg Vajtswv? Lawv tsis yog cov neeg uas tsis mloog Vajtswv lus lod? Lawv tsis yog cov uas hais tias muaj kev ntseeg, tab sis ho tsis muaj qhov tseeb lod? Lawv tsis yog cov uas lam nrhiav kom tau koob hmoov thaum uas tsis muaj cuab kav yuav ua tau tim khawv rau Vajtswv xwb lod? Koj tseem nrog cov niag dab phem ntawd ua ke hnub no thiab tseem muaj siab thiab hlub lawv, tab sis nyob rau qhov no tsis yog koj muab kev npaj siab zoo rau Ntxwgnyoog xwb lod? Tsis yog koj ua hauj lwm ua ke nrog cov niag dab phem xwb lod? Yog cov neeg niaj hnub no tseem tsis muaj cuab kav qhia tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab tseem yuav ua hlub yam neeg dig mus ntxiv thiab ua siab zoo yam tsis muaj ib qho kev npaj siab yuav nrhiav Vajtswv txoj kev xav los sis muab cuab kav khaws Vajtswv qhov kev npaj siab zoo ua lawv tug, ces lawv qhov chaw kawg ces yuav phem tshaj xwb. Leej twg los xij uas tsis ntseeg tus Vajtswv hauv cev nqaij daim tawv ces yog ib tug yeeb ncuab rau Vajtswv. Yog koj muaj lub siab zoo thiab kev hlub rau ib tug yeeb ncuab, ces puas yog koj tsis muaj ib qho kev txawj xav txog kev ncaj ncees li mas? Yog koj muaj kev sib raug zoo nrog rau cov uas Kuv ntxub thiab cov uas Kuv tsis pom zoo nrog rau, thiab tseem muaj kev hlub los sis kev xav ntawm tus kheej rau lawv thiab, ces koj tsis yog tus tsis mloog lus lod? Tsis yog koj txhob txwm tawm tsam Vajtswv lod? Ua tus neeg zoo li ntawd puas muaj qhov tseeb mas? Yog neeg muaj lub siab zoo rau cov yeeb ncuab, kev hlub rau cov niag dab phem, thiab kev hlub tshua rau Ntxwgnyoog, ces tseem tsis yog lawv txhob txwm tab kaum Vajtswv tes hauj lwm thiab lod? Cov neeg uas tsuas ntseeg Yexus xwb thiab tsis ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg nyob rau thaum tiam kawg, nrog rau cov uas lub ncauj lam hais tias ntseeg tus Vajtswv uas yug los ua neeg tab sis ho ua phem, ces yeej yog cov tawm tsam Khetos, yam twb tsis tas hais txog cov uas twb tsis ntseeg Vajtswv li. Tag nrho cov neeg no ces yuav raug ua daim phiaj rau kev rhuav pov tseg. Qhov phiaj ntsuas uas tib neeg siv coj los txiav txim rau lwm tus tib neeg mas yog nyob rau ntawm lawv tus cwj pwm, cov uas lawv tej kev ua ntawd zoo ces yog cov ncaj ncees, hos cov uas lawv tus cwj pwm ntxim ntxub ces yog cov lim hiam. Qhov ntsuas uas Vajtswv siv los txiav txim rau tib neeg ces yog nyob ntawm qhov uas seb lawv lub ntsiab tseem ceeb puas kam zwm rau Nws los tsis nyoo; tus uas kam zwm rau Vajtswv ces yog tus neeg ncaj ncees, hos tus uas tsis nyoo ces yog ib tug yeeb ncuab thiab ib tug neeg lim hiam, tsis hais tus neeg no tus cwj pwm yuav zoo los phem thiab tsis hais seb lawv tej lus yuav yog los tsis yog. Ib txhia neeg mas xav siv kev ua zoo coj los ua kom tau ib txoj hau kev kawg zoo rau yav tom ntej, thiab ib co neeg mas xav siv lus zoo coj los muab kom tau ib txoj hau kev kawg zoo. Txhua tus ntseeg yuam kev hais tias Vajtswv txiav txim siab rau qhov ua neeg tau tom qab uas saib lawv tej cwj pwm los sis tom qab uas mloog lawv tej lus; yog li ntawd, muaj neeg coob uas xav khaws xyeem qhov no coj los dag Vajtswv kom muab tej kev nyiam ib pliag ntshis ntawd rau lawv. Nyob rau yav tom ntej, cov neeg uas yuav dim nyob rau tus yam ntxwv ntawm qhov kev so mas sawv daws yuav tsum raug tiv kev txom nyem loj thiab tseem yuav tau ua tim khawv rau Vajtswv thiab; lawv sawv daws yuav tsum tau ua lawv tes dej num tiav hlo lawm thiab yog cov uas yeej txhob txwm kam zwm rau Vajtswv. Cov uas tsuas lam xav siv lub cib fim no los ua dej num es npaj siab ntsoov zam kom dim txhob tau xyaum ua raws qhov tseeb ntawd yuav pub cia nyob. Vajtswv muaj qhov phiaj ntsuas kom phim rau qhov kev npaj qhov tshwm sim los rau txhua txhua tus neeg; Nws tsis yog lam txiav txim siab raws li ib tug neeg tej lus thiab tej kev ua, los sis Nws txiav txim siab raws li qhov uas seb tus neeg ntawd ho coj li cas nyob rau ib ncua sij hawm nkaus xwb. Nws yuav tsis txo kom txim tsawg rau tej uas ib tug neeg lim hiam ua vim yog lawv qhov kev ua dej num rau Nws yav tag los, los sis Nws yuav tsis zam ib tug ntawm txoj kev tuag vim nws muaj ib qho kev siv ib zaug rau Vajtswv lawm. Tsis muaj leej twg yuav zam dhau kev pauj kev txhaum rau lawv tej kev lim hiam, thiab tsis muaj leej twg yuav npog tau lawv tej cwj pwm phem thiab kom zam dhau kev tsim txom ntawm qhov kev rhuav pov tseg li. Yog neeg muaj cuab kav ua tau lawv tus kheej tes dej num, nws txhais tau hais tias lawv yeej muaj lub siab ncaj rau Vajtswv mus ib txhis thiab tsis nrhiav phaj tshab, tsis hais lawv yuav tau txais koob hmoov los sis tau hmoov phem li. Yog neeg tsuas lam ua siab ncaj rau Vajtswv thaum lawv tau txais koob hmoov xwb tab sis plam lawv qhov kev ua siab ncaj ntawd thaum lawv tsis pom muaj koob hmoov, thiab yog hais tias, nyob rau thaum kawg, lawv yeej tseem tsis muaj cuab kav yuav ua tim khawv rau Vajtswv los sis ua tes dej num uas yog lawv tes dej num kom tiav, ces lawv yeej tseem yuav raug ua daim phiaj rau kev puas ntsoog txawm hais tias lawv twb yeej tau ua dej num yam muaj lub siab ncaj rau Vajtswv lawm los xij. Muab hais luv luv ces, cov neeg lim hiam yuav tsis dim mus ib txhis, los sis lawv yuav nkag tsis tau mus so; tsuas yog cov ncaj ncees xwb mas thiaj yog cov tswv ntawm qhov kev so.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv thiab Tib Neeg Yuav Nkag Mus So Ua Ke

Cov ciaj yog raug cawm los ntawm Vajtswv; lawv tau raug txiav txim thiab raug qhuab ntuas los ntawm Vajtswv, lawv zoo siab hlo zwm lawv tus kheej thiab zoo siab tso lawv lub neej rau Vajtswv, thiab lawv zoo siab hlo muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Tsuas yog thaum tus neeg ciaj ua lus tim khawv rau Vajtswv xwb thiaj li ua rau Ntxwgnyoog poob ntsej muag; tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li tuaj yeem tshaj tawm tes hauj lwm txoj moo zoo ntawm Vajtswv, tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj raws Vajtswv lub siab, thiab tsuas yog cov neeg ciaj xwb thiaj li yog cov neeg tiag tiag. Tus tib neeg uas tsim thaum chiv thawj los ntawm Vajtswv yog neeg ciaj sia, tab sis vim Ntxwgnyoog txoj kev coj tsis ncaj ua rau tib neeg nyob yam tus tuag thiab ua neej nyob hauv qab ntawm Ntxwgnyoog txoj kev ntxias dag, thiab yog li ntawd, nyob rau hauv txoj kev no, tib neeg tau dhau los ua tus neeg tuag uas tsis muaj ntsujplig, lawv tau dhau los ua yeeb ncuab tawm tsam Vajtswv, lawv tau dhau los ua cov cuab yeej ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau dhau los ua Ntxwgnyoog cov neeg raug txim. Txhua tus neeg ciaj sia nyob uas tsim los ntawm Vajtswv tau dhau los ua neeg tuag lawm, thiab yog li ntawd Vajtswv tau poob Nws zaj lus tim khawv lawm, thiab Nws kuj tseem tau poob noob neej uas yog Nws tsim thiab qhov ntawd yog tib qho uas tau Nws txoj pa nkaus xwb. Yog Vajtswv yuav thim Nws cov lus tim khawv thiab coj rov qab cov uas yog Nws ua tus tsim los ntawm Nws txhais tes tab sis tau raug Ntxwgnyoog txhom mus lawm, ces Nws yuav tsum tsa lawv sawv rov los kom lawv rov ciaj sia dua, thiab Nws yuav tsum muab lawv rov qab los kom lawv los nyob hauv Nws txoj kev kaj. Cov tuag yog cov uas tsis muaj ntsujplig, cov uas loog tag lawm thiab tawm tsam Vajtswv. Lawv yog cov uas tsis paub txog Vajtswv tshaj plaws li. Cov neeg no tsis muaj lub siab ib qho me me li los mloog Vajtswv lus; lawv tsuas ntxeev siab rau Nws thiab tawm tsam Nws xwb thiab tsis muaj kev muab lub siab npuab me me li. Cov neeg ciaj sia yog cov uas lawv tus ntsujplig tau rov qab yug los ua neej dua, yog cov uas paub mloog Vajtswv lus, thiab yog cov neeg muab siab npuab Vajtswv. Lawv ua neej nrog qhov tseeb, thiab muaj lus tim khawv, thiab cov neeg no nkaus xwb thiaj ua tau rau Vajtswv txaus siab hauv Nws lub tsev. Vajtswv cawm cov uas tuaj yeem los muaj txoj sia tau, uas muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev cawm dim, uas tuaj yeem muab siab npuab Vajtswv thiab cov uas xav nrhiav Vajtswv. Nws cawm cov neeg uas ntseeg hauv Vajtswv txoj kev yug los ua neeg thiab hauv Nws qhov kev tshwm sim. Qee tus neeg tuaj yeem los muaj txoj sia tau, thiab qee tus neeg tsis tuaj yeem; qhov no nyob ntawm seb lawv tus yeeb yam puas tuaj yeem raug cawm dim tau los yog tsis tau. Coob leej ntau tus tau hnov ntau cov lus los ntawm Vajtswv tab sis tsis tau to taub txog Vajtswv lub siab nyiam, thiab tseem tsis tau muaj peev xwm muab lawv coj los xyaum. Cov neeg zoo li no tsis tuaj yeem ua neej nyob raws qhov tseeb thiab tseem tab meeg cuam tshuam rau Vajtswv tes hauj lwm. Lawv yeej tsis muaj peev xwm ua ib qho hauj lwm rau Vajtswv li, lawv tsis muaj cuab kav fij ib yam dab tsi rau Nws li, thiab lawv kuj nyiag ntshis siv pawg ntseeg cov nyiaj thiab noj haus dawb do nyob rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov neeg no tuag lawm thiab lawv yuav tsis raug cawm. Vajtswv cawm txhua tus uas zwm nrog Nws tes hauj lwm, tiam sis muaj qee tus neeg tsis tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim; tsuas muaj tsawg tus neeg thiaj li tuaj yeem tau txais Nws txoj kev cawm dim xwb. Qhov no vim tias neeg feem coob tau coj tsis ncaj dhau heev lawm thiab tau dhau los ua neeg tuag, thiab lawv ces dhau qhov uas yuav cawm tau lawm; lawv tau raug kev ntxias tag nrho los ntawm Ntxwgnyoog, thiab lawv tau ua siab phem ntau heev hauv lawv tus yeeb yam. Cov neeg tsawg tsawg ntawd kuj tseem tsis tuaj yeem mloog Vajtswv lus tag nrho thiab. Lawv tsis yog cov neeg uas tau muab siab npuab tag nrho rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los, los sis tsis yog tus uas muaj lub siab hlub tshaj plaws rau Vajtswv txij li puag thaum chiv keeb los; tab sis, lawv tau los ua neeg mloog Vajtswv lus vim Nws kev kov yeej, lawv pom Vajtswv vim yog Nws txoj kev hlub loj tshaj plaws, muaj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv vim yog Vajtswv tus yam ntxwv ncaj ncees, thiab lawv los paub txog Vajtswv vim yog Nws txoj hauj lwm, Nws txoj hauj lwm uas puav leej muaj tseeb thiab zoo li ib txwm muaj.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Puas Yog Ib Tug Neeg Uas Tau Los Muaj Txoj Sia?

Vajtswv txoj kev cawm dim rau noob neej yog ib txoj kev cawm dim rau cov uas nyiam qhov tseeb, ib txoj kev cawm dim rau qhov ntawm lawv uas muaj kev npaj siab thiab kev txiav txim siab ruaj khov, thiab lawv qhov kev ntshaw qhov tseeb thiab txoj kev ncaj ncees nyob hauv lawv lub siab. Ib tug neeg qhov kev txiav txim siab ruaj khov yog ib qho ntawm lawv nyob rau hauv lawv lub siab uas ntshaw txoj kev ncaj ncees, txoj kev zoo, thiab qhov tseeb, thiab muaj qhov kev txawj xav txog qhov zoo qhov phem. Vajtswv cawm qhov no ntawm tib neeg, thiab los ntawm nws, Nws hloov lawv tus moj yam qias vuab tsuab, es kom lawv to taub thiab muab tau qhov tseeb, es kom lawv tus moj yam qias vuab tsuab thiaj raug ntxuav kom huv, es lawv tus moj yam ntawm lub neej txoj sia thiaj li hloov. Yog koj tsis muaj tej no nyob rau hauv koj, ces koj yuav tsis raug cawm. Yog hais tias, nyob rau hauv koj, tsis muaj kev nyiam qhov tseeb los sis txoj kev ntshaw kom muaj txoj kev ncaj ncees thiab qhov kev kaj; yog hais tias, thaum twg los xij uas koj ntsib kev phem, koj tsis muaj lub siab tawv txaus muab tej yam phem ntawd cuam pov tseg los sis qhov kev txiav txim siab ruaj khov los tiv kev txom nyem; yog hais tias, tshaj qhov ntawd, koj txoj kev xav txog qhov zoo qhov phem ntawd loog tag lawm; yog hais tias koj lub tswv yim siv txais qhov tseeb kuj loog tag lawm, thiab yeej tsis paub txog qhov tseeb thiab txog tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj; thiab yog hais tias koj yeej thoob tsib txog txhua yam xwm txheej, thiab tsis muaj peev xwm los leg los sis daws txhua yam ntawm tus kheej, ces yuav tsis muaj kev cawm tau li. Ib tug neeg zoo li ntawd tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav hais lus zoo rau lawv tau li, tsis muaj ib yam dab tsi uas tsim nyob ua hauj lwm rau li. Lawv txoj kev txawj xav txog qhov zoo qhov phem ntawd loog tag lawg lawm, lawv lub siab lo av nkos tag lawm, thiab lawv tsis nyiam qhov tseeb, los sis tsis ntshaw txoj kev ncaj ncees nyob tob hauv lawv lub siab, thiab txawm Vajtswv yuav hais meej thiab tshab npaum li cas txog qhov tseeb los xij, lawv yeej tsis teb li, cuag nkaus li lawv twb tuag lawm xwb. Tej no tseem tsis yog tag rau lawv lawm thiab lod? Ib tug neeg uas tshuav ib txoj pab nyob hauv lawv ces yeej siv tej cuab yeej pab ua pa cawm tau, tab sis, yog lawv twb tuag lawm thiab lawv tus ntsuj twb tawm mus lawm, ces tej cuab yeej pab ua pa yeej ua tsis tau dab tsi li. Yog hais tias, thaum twg los xij uas koj ntsib ib qho teeb meem, koj cia li txav tawm thiab npaj zam kom dhau nws xwb, ces qhov no txhais tau hais tias koj tseem tsis tau hais lus tim khawv; zoo li ntawd, ces koj yuav tsis raug cawm, thiab koj ces tag kiag li no lawm xwb.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Ntu Peb

Cov tib neeg uas Vajtswv cawm yog cov uas raug Ntxwgnyoog ua lwj liam lawm thiab yog li ntawd thiaj li ua rau lawv muaj cov moj yam lwj liam lawm. Lawv tsis yog cov tib neeg uas zoo tiav log yam tsis muaj chaw tuam ib qho me me li, los sis lawv tsis yog cov tib neeg uas nyob twm zeej tsis muaj kev cuam tshuam dab tsi nrog rau lwm tus. Rau ib txhia mas, tsuav yog lawv tus moj yam raug nthuav tawm lawm xwb, ces lawv xav tias, “Tiam sis ib zaug ntxiv dua, kuv tau tawm tsam Vajtswv lawm; kuv tau ntseeg Nws los tau ntau lub xyoo lawm, tab sis kuv tseem tsis tau hloov li. Ntshe Vajtswv twb tsis xav tau kuv ntxiv lawm pos!” Hom xeeb ceem no yog dab tsi? Lawv tau tso lawv tus kheej tseg thiab xav tias Vajtswv tsis xav tau lawm ntxiv lawm. Qhov no tsis yog ib qho ntawm kev to taub Vajtswv yuam kev lov? Thaum lawv phem heev li ntawd lawm, nws yooj yim heev rau Ntxwgnyoog paub lawv qhov tsis muaj zog uas yooj yim kov yeej, thiab thaum nws paub tau lawm, tej yam yuav tshwm sim lawv qab los ntawd mas yuav xav tsis thoob li. Yog li ntawd, txawm tias yuav muaj kev nyuaj heev npaum li cas rau tib neeg los sis lawv xav phem li cas los xij, lawv yuav tsum txhob tso tseg li! Thaum tib neeg lub neej tab tom tsim kho kom loj hlob thiab thaum lawv tab tom raug cawm, tej thaum lawv tau taug txoj kev tsis yog lawm los sis mus yuam kev lawm. Lawv qhia tshwm qee cov yam ntxwv thiab tus cwj pwm uas tsis paub tab rau hauv lawv lub neej rau ib ntus, los sis tej thaum kuj qaug zog thiab xav phem, hais tej yam yuam kev, npleem thiab ntog, los sis ntsib qhov ua tsis tau. Los ntawm Vajtswv qhov kev xam pom, tej yam zoo li ntawd yog yam uas ib txwm muaj xwb, thiab Nws yuav tsis ua ib qho kev nyuaj rau tej ntawd li. Thaum pom lawv qias vuab tsuab ua luaj li lawm, tias lawv yeej tsis muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv, coj kev mob los rau qee tus tib neeg lub siab, thiab cov tib neeg uas muaj peev xwm xav tau lub txim txhaum zoo li no keev yog tej yam khoom ntawm Vajtswv txoj kev cawm dim. Cov uas tsis xav tias lawv cheem tsum kev cawm dim, cov uas xav tias lawv twb zoo tiav log lawm, tsis yog cov uas yuav raug cawm los ntawm Vajtswv. Vim li cas Kuv thiaj li qhia nej li no? Yam uas Kuv hais txog ces yog kom koj yuav tsum muaj kev ntseeg: “Qhov tseeb txawm tias tam sim no kuv qaug zog, thiab tias kuv tau ntog thiab ua tsis tau los xij, muaj ib hnub kuv yuav loj hlob, muaj ib hnub kuv yuav muaj peev xwm ua tau zoo raws Vajtswv, to taub qhov tseeb, thiab raug caum.” Koj yuav tsum muaj txoj kev ntseeg no. Txawm tias yuav muaj tej kev swb, tej kev nyuaj, los sis tej kev ua tsis tau thiab tej kev ntog li cas los xij, koj yuav tsum txhob yog neeg phem; koj yuav tsum paub seb hom tib neeg uas raug cawm los ntawm Vajtswv yog hom twg. Ntxiv rau qhov no, yog koj xav tias koj tsis tsim nyog rau Vajtswv txoj kev cawm dim, yog qee zaus koj muaj ib tug yam ntxwv uas koj xav tias koj yog tus uas Vajtswv tsis nyiam kiag li los sis tus uas Vajtswv tsis txaus siab rau, los sis yog muaj tej thaum yav dhau los uas koj tsis raug pom zoo los sis tsis raug lees txais yuav los ntawm Vajtswv, tsis txhob txhawj. Tam sim no koj paub qhov no lawm, thiab yog li nws yeej tseem tsis tau lig hlo li; tsuav koj thim siab lees txim txhaum xwb, Vajtswv yuav muab lub hwv tsam ntawm txoj kev cawm dim rau koj.

—Txoj Lus, Phau 3. Tej Kev Sib Tham ntawm Khetos ntawm Tiam Kawg. Nyob Rau Txoj Kev Ntseeg Vajtswv, Yam Uas Tseem Ceeb Tshaj Plaws Yog Xyaum Ua Raws thiab Paub Nws Cov Lus

Coob leej tib neeg yeem poob mus rau hauv ntuj tawg heev dua li hais lus tseeb thiab coj ncaj. Tos Kuv ho muaj lwm yam kev saib xyuas tseg cia nyob tos cov neeg coj tsis ncaj os. Tseeb tiag, Kuv yeej paub meej puv npo tias nyuaj rau nej ua tau ib tus neeg coj ncaj npaum li cas. Rau qhov nej txhua tus mas ntse kawg, txawj muab tus pas ntsuas los ntsuas tib neeg kawg li, qhov no ua rau Kuv tes dej num yooj yim dua lawm. Thiab vim nej ib leeg puag nej qhov kev nraim nkoos rau hauv nej xub ntiag, zoo kawg dhau no, Kuv yuav xa nej, ib tug zuj zug, mus rau hauv kev puas tsuaj kom raug hluav taws “cob qhia,” tom qab ntawd nej thiaj dhau los ruaj khov rau txoj kev ntseeg hauv Kuv cov lus. Thaum kawg, Kuv yuav yuam nej lub qhov ncauj rau cov lus “Vajtswv yog tus Vajtswv uas ncaj ncees,” qhov ntawd yog qhov nej yuav tau ntaus nej hauv siab thiab nyuaj siab, “Kev dag yog tib neeg lub siab!” Nej tus yam ntxwv ntawm txoj kev xav rau lub sij hawm no yog dab tsi? Kuv pom tias nej yuav tsis muaj yeej yog zoo li tam sim no. Thiab nej haj yam yuav “paub nyuaj thiab nkag siab nyuaj” tshaj li nej tam sim no. Nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, muaj ib txhia tib neeg hnav zoo thiab coj zoo, lawv uv kev mob kom zoo li muaj tus “cwj pwm zoo,” tiam sis lawv tsis npog lawv cov kaus thiab muab rau tes khawb tab meeg ntawm tus Ntsujplig lub xub ntiag. Nej puas suav cov neeg no nrog rau cov siab ncaj thiab? Yog tias koj yog ib tug neeg zoo siab nkhaus, ib tug uas txawj rau seem “cog kev phooj ywg,” ces Kuv hais tias koj yeej yog ib tug uas twb sim ua kom Vajtswv tsis muaj qab hau lawm. Yog koj cov lus ua paj lug hais tias yog tim ub tim no thiab hais tej yam tsis muaj qab hau kom zoo xwb, ces Kuv hais rau koj tias koj yog tus uas ntxub tsis nyiam muab qhov tseeb los xyaum coj. Yog koj muaj ntau qhov lus zais uas koj tsis xav qhia, yog koj tsis nyiam ntuav tawm kom tag nrho koj tej lus zais—koj tej kev nyuaj siab—rau lwm tus pom es kom nrhiav tau txoj kev kaj, ces kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis tau txais kev cawm dim yooj yim, thiab ib tug uas yuav tawm tsis tau ntawm txoj kev tsaus ntuj yooj yim kiag li. Yog hais tias qhov nrhiav txoj kev ntawm qhov tseeb ua rau koj zoo siab, ces koj yuav yog ib tug uas nyob rau hauv qhov kaj mus li. Yog hais tias koj zoo siab heev los ua ib tug ua dej num rau hauv Vajtswv lub tsev, ua num nquag plias thiab muaj kev xav ntshai rwg, pub tsis tu ncua thiab yeej tsis qaum, ces Kuv hais tias koj yog ib tug dawb huv uas siab ncaj, rau qhov koj tsis nrhiav nqi zog thiab tsuas yog ua ib tus neeg coj ncaj nkaus xwb. Yog hais tias koj txaus siab hlo ua tus qhia siab, yog hais tias koj zoo siab hlo siv txhua yam uas koj muaj, yog hais tias koj muaj peev xwm muab koj lub neej fij rau Vajtswv thiab sawv khov kho hauv koj zaj lus tim khawv, yog hais tias koj coj ncaj mus txog qhov uas koj tsuas paub ua kom txaus Vajtswv siab xwb thiab koj tsis xav txog koj tus kheej los sis muab ib yam dab tsi rau koj tus kheej, ces Kuv hais tias tus neeg zoo li ntawd yuav loj hlob hauv qhov kaj thiab cov uas yuav tau nyob mus ib txhis hauv lub nceeg vaj. Koj yuav tsum paub tias seb puas muaj kev ntseeg tseeb thiab kev ua siab ncaj nyob hauv koj, seb puas muaj ib qho teev tseg tias koj raug kev tsim txom rau Vajtswv, thiab seb koj puas muab tag nrho koj tus kheej rau Vajtswv. Yog tias koj tsis muaj tej no, ces nyob hauv koj tseem muaj kev tsis mloog lus, kev dag, kev xav tau ntau, thiab kev yws taus. Thaum koj lub siab tseem nyob deb ntawm lub siab ncaj, koj tseem tsis tau txais tau qhov meej mom zoo los ntawm Vajtswv thiab koj tseem tsis tau nyob hauv qhov kaj dua li. Txoj hmoo ntawm ib tug yuav zoo li cas nyob rau thaum kawg yog seb lawv puas coj ncaj thiab muaj lub siab ntshav-liab, thiab seb lawv puas muaj lub siab dawb paug. Yog tias koj yog tus uas coj tsis ncaj kiag li, tug uas muaj lub siab ntshaw qhov phem, yog tus uas muaj lub siab tsis huv, ces kom koj paub tseeb tias thaum kawg koj yuav xaus rau qhov chaw uas cov tib neeg raug rau txim raws li tej uas twb muab sau tseg cia li koj txoj hmoo lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Peb Qhov Lus Ceeb Toom

Cov neeg uas nyob hauv tsoom kwv tij thiab nkauj muam sawv daws uas tas zog nthuav tawm txog lawv txoj kev tsis zoo yog Ntxwgnyoog cov tub txib, thiab lawv tab kaum pawg ntseeg. Cov neeg zoo li no yuav tsum muab rho tawm thiab tshem tawm mus ib hnub tom ntej no. Hauv lawv txoj kev ntseeg Vajtswv, yog tias tib neeg tsis muaj lub siab huab fwm Vajtswv, yog tias lawv tsis muaj lub siab mloog lus rau Vajtswv, ces tsis yog tias lawv yuav tsis tuaj yeem ua ib txoj hauj lwm twg rau Nws xwb, tiam sis yuav rais los ua cov neeg uas tab kaum Nws txoj hauj lwm thiab yog cov tawm tsam Nws. Ntseeg Vajtswv tiam sis tsis mloog lus los sis tsis fwm Nws, thiab haj tseem tsis lees paub Nws thiab, yog ib qho kev txaj muag loj tshaj plaws rau ib tug ntseeg. Yog tias cov ntseeg tsis paub tab thiab hais lus tsis tseem ceeb thiab coj yam ntxwv li cov tsis ntseeg, ces lawv tseem phem tshaj cov tsis ntseeg lawm thiab; lawv yog ib co dab phem. Cov neeg uas nthuav tawm txog lawv cov kuab lom, hais lus phem rau hauv pawg ntseeg, cov taug xaiv, tsim kev tsis to taub, thiab tsim kev tawg ua pab ua pawg rau cov kwv tij thiab nkauj muam—lawv tsim nyog raug rho tawm ntawm pawg ntseeg mus. Tiam sis vim tam sim no yog tiam txawv ntawm Vajtswv txoj hauj lwm lawm, cov neeg no tau raug txwv, vim rau qhov lawv raug txiav txim siab muab ntiab tawm lawm. Txhua tus uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab. Qee tus tsis muaj dab tsi tshaj li uas muaj tus yam ntxwv qias vuab tsuab, hos ib txhia ho txawv: Tsis yog tias lawv muaj tus moj yam phem qias vuab tsuab xwb, tiam sis lawv tus yeeb yam los kuj phem kawg nkaus li thiab. Tsis yog tias lawv cov lus thiab tes hauj lwm qhia tshwm lawv tus moj yam phem qias vuab tsuab, thiab yam ntxwv ntxwgnyoog xwb; cov neeg no yog, ntxiv ntawd, tus tseem tseem Ntxwgnyoog ntag. Lawv tus xeeb ceem cuam tshuam thiab tsim teeb meem rau Vajtswv txoj hauj lwm, nws cuam tshuam cov kwv tij thiab nkauj muam txoj kev nkag mus tau txoj sia, thiab nws rhuav tshem pawg ntseeg lub neej uas lawv ib txwm muaj. Sai sai no los sis tom ntej no, cov hma uas hnav tawv yaj no yuav tsum tau muab tshem tawm mus; pawg ntseeg yuav tsum muaj tus cwj pwm ruaj khov, tus cwj pwm tsis lees txais yuav, cov tub txib ntawm Ntxwgnyoog no. Tsuas yog qhov no xwb thiaj yog sawv tuaj Vajtswv tog, thiab cov neeg uas tsis tuaj Vajtswv tog yog cov poob rau hauv lub pas dej nrog Ntxwgnyoog.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Txhua txhua pawg ntseeg yeej muaj cov tib neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg los sis cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm. Lawv txhua tus puav leej yog Ntxwgnyoog tus uas yees cev nkag los rau hauv Vajtswv lub tsev. Cov tib neeg zoo li no ua tau yeeb yam zoo: Lawv muaj kev huab fwm zoo kawg nkaus thaum lawv tuaj cuag Kuv, nyo hau thiab ntshaus ntsho, ua neej nyob zoo li cov dev mob kiav txhab, thiab mob siab rau “txhua yam” uas ua kom tau tiav raws li lawv cov hom phiaj—tiam sis thaum tim ntsej tim muag ntawm cov kwv tij thiab nkauj muam, lawv qhia lawv sab phem. Thaum lawv pom cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, lawv tawm tsam thiab thawb lawv rau ib sab; thaum lawv pom cov tib neeg uas tawv tshaj lawv tus kheej, lawv qhuas thiab ua raws lawv. Lawv coj phem phem rau hauv pawg ntseeg. Nws tuaj yeem hais tau tias cov “kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg,” uas zoo li “cov dev nyob hauv xub ntiag,” tseem muaj nyob rau hauv ntau pawg ntseeg. Lawv coj phem ntsuav ua ke, sib ntsais muag thiab sib xa tej cim zais ntshis, thiab tsis muaj leej twg ntawm lawv cov ntawd xyaum ua raws li qhov tseeb kiag li. Tus neeg twg uas muaj lub siab phem tshaj plaws yog tus “thawj dab,” thiab tus neeg twg uas muaj koob meej tshaj plaws uas coj lawv, nqa lawv tus chij kom siab. Cov tib neeg no pheej thuam txog pawg ntseeg, tshaj tawm lawv txoj kev tsis zoo, nthuav tawm txog kev tuag, ua li lawv siab nyiam, hais li lawv siab nyiam, thiab tsis muaj leej twg muaj peev xwm txwv tau lawv. Lawv muaj Ntxwgnyoog tus yam ntxwv puv npo. Tsis ntev no lawv yuav tsim ib txoj kev thab plaub uas loj tshaj ib qho pa tsw lwj los rau hauv pawg ntseeg. Cov neeg uas nyob hauv pawg ntseeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb raug tsis lees yuav lawm, tsis muaj peev xwm ua txhua yam, hos cov uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab tshaj tawm kev tuag txob thuam pawg ntseeg—thiab, dab tsi ntxiv, tib neeg feem coob caum raws lawv qab. Cov pawg ntseeg zoo li no yog raug Ntxwgnyoog kav, yam yooj yim heev; dab yog lawv tus vaj ntxwv. Yog tias cov ntseeg tsis sawv los thiab tawm tsam cov thawj dab, ces lawv, los kuj ib yam thiab, yuav raug puas tsuaj sai sai no los sis tom ntej no. Txij no mus, yuav tsum muaj kev ntsuam xyuas tawm tsam cov pawg ntseeg zoo li no. Yog tias cov neeg uas muaj peev xwm xyaum ua raws li qhov tseeb me me tsis nrhiav los ua, ces pawg ntseeg ntawd yuav raug tshem tawm mus. Yog tias ib pawg ntseeg twg tsis muaj ib tug neeg txaus siab hlo los xyaum ua raws li qhov tseeb thiab tsis muaj leej twg tuaj yeem ua tim khawv tau rau Vajtswv, ces pawg ntseeg ntawd yuav tsum raug cais tawm kom du lug, thiab nws txoj kev sib cuag nrog rau lwm cov pawg ntseeg yuav tsum raug txiav. Qhov no hu tias “kev faus neeg tuag”; qhov no yog yam txhais tau tias tsis lees yuav Ntxwgnyoog lawm. Yog tias ib pawg ntseeg twg muaj kev sib thab plaub hauv pawg ntseeg, thiab lawv raug caum raws los ntawm “cov me nyuam yoov me me” uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog, thiab yog tias cov ntseeg, txawm tias tom qab twb tau pom qhov tseeb lawm, tseem tsis muaj peev xwm tawm tsam qhov kev sib khi thiab kev dag ntxias ntawm cov kev sib thab plaub no thiab, ces thaum kawg txhua tus neeg ruam yuav raug tshem tawm mus. Cov me nyuam yoov me me no tej zaum yuav tsis ua tau ib yam dab tsi phem, tiam sis lawv haj yam txawj ntxias tshaj, txawj hais lus mos lus muag thiab txawj zais kom tsis muaj leej twg paub, thiab txhua tus uas zoo li no yuav raug tshem tawm mus. Tsis tseg ib tug cia kiag li! Cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li yuav raug xa rov qab mus rau Ntxwgnyoog, hos cov neeg uas yog Vajtswv li yuav mus nrhiav qhov tseeb; qhov no yog raug txiav txim siab los ntawm lawv tus yeeb yam. Cia cov neeg uas caum raws Ntxwgnyoog qab puas tsuaj mus! Tsis tas yuav hlub cov neeg zoo li no kiag li. Cia cov neeg uas nrhiav qhov tseeb tau txais, thiab thov kom lawv txaus siab hlo txais Vajtswv cov lus rau hauv lawv lub siab kom txaus. Vajtswv ncaj ncees; Nws tsis xaiv leej twg ntsej muag. Yog tias koj yog ib tug dab, ces koj tsis tuaj yeem xyaum ua raws li qhov tseeb; yog tias koj yog ib tug neeg uas nrhiav qhov tseeb, ces nws yog ib qho tseeb lawm tias koj yuav tsis raug kaw los ntawm Ntxwgnyoog. Qhov no dhau ntawm qhov ua xyem xyav mus lawm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Cov tseem tseem tib neeg ntseeg Vajtswv yog cov txaus siab hlo xyaum ua raws li Vajtswv txoj lus thiab txaus siab hlo xyaum ua raws li qhov tseeb. Cov tib neeg uas muaj peev xwm sawv ruaj nreeg rau lawv cov lus tim khawv rau Vajtswv kuj yog cov uas txaus siab hlo xyaum ua raws li Nws txoj lus thiab tseem tseem muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog. Cov tib neeg uas nyiam dag thiab ua tsis ncaj puas leej tsis muaj qhov tseeb, thiab lawv txhua tus coj kev txaj muag los rau Vajtswv. Cov neeg uas ua rau muaj kev sib cav sib ceg hauv pawg ntseeg yog Ntxwgnyoog cov tub txib, lawv yog Ntxwgnyoog tej suab paj nruag. Cov tib neeg zoo li no siab phem heev. Cov tib neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog thiab tsis muaj peev xwm sawv tuaj qhov tseeb tog puas leej muaj cov tswv yim phem thiab tsis muaj qhov tseeb. Ntau tshaj qhov ntawd, lawv yog cov neeg sawv cev ntawm Ntxwgnyoog. Lawv phem dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, thiab tsim nyog cia li raug tshem tawm mus xwb. Vajtswv tsev neeg yuav tsis cia cov neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb muaj nyob, thiab tsis cia cov neeg uas txhob txwm rhuav tshem pawg ntseeg muaj nyob. Txawm li cas los xij, tam sim no tsis tau yog lub sij hawm los ua txoj hauj lwm kev rho tawm no; cov tib neeg zoo li no thaum kawg yuav raug muab qhia tshwm thiab tshem tawm mus. Yuav tsis muaj kev ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqi rau cov tib neeg no lawm; cov neeg uas yog Ntxwgnyoog li tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, hos cov uas nrhiav qhov tseeb muaj peev xwm tuaj tau. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tsis tsim nyog yuav hnov txoj kev tseeb thiab tsis tsim nyog hais lus tim khawv rau qhov tseeb. Qhov tseeb tsis tsim nyog cia lawv lub pob ntseg hnov; tiam sis, nws ncaj qha mus rau cov uas xyaum ua raws li qhov tseeb. Ua ntej uas qhov kawg ntawm txhua leej txhua tus raug nthuav tawm, cov neeg uas tsim teeb meem rau pawg ntseeg thiab cuam tshuam Vajtswv txoj hauj lwm yuav xub raug tshem rau ib sab tam sim no, ces mam li saib xyuas tuaj tom qab. Thaum txoj hauj lwm tiav lawm, cov tib neeg no yuav raug qhia tshwm, thiab lawv yuav raug tshem tawm mus. Rau lub sij hawm tam sim no, thaum qhov tseeb tau muab rau tib neeg tag lawm, lawv yuav raug tsis lees paub. Thaum tag nrho qhov tseeb tau raug nthuav tawm rau noob neej lawm, cov tib neeg ntawd yuav tsum raug tshem tawm mus; lub sij hawm ntawd yog lub sij hawm uas txhua tus neeg yuav raug cais tawm raws li lawv hom neeg. Ib qho kev dag ntxias me me xwb ua rau cov neeg uas tsis muaj kev thoob tsib to nrog raug kev puas ntsoog los ntawm cov neeg phem txhais tes, lawv yuav raug cov neeg phem coj mus yuam kev, tsis rov qab los li lawm. Thiab lawv tsim nyog tau txais tej yam zoo li no, vim tias lawv tsis nyiam qhov tseeb, vim tias lawv tsis muaj peev xwm tuaj qhov tseeb tog, vim tias lawv caum raws cov tib neeg phem qab thiab tuaj cov tib neeg phem tog, thiab vim tias lawv koom siab nrog cov neeg phem tawm tsam Vajtswv. Lawv paub zoo heev tias yam uas cov tib neeg phem no ua tawm yog kev phem xwb, txawm li ntawd los lawv tseem ua rau lawv lub siab tawv thiab tig nraub qaum rau qhov tseeb mus caum raws lawv qab. Tsis yog tias cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb tiam sis tsim kev puas ntsoog thiab kev ntxub ntxaug puav leej ua kev phem lov? Txawm hais tias muaj qee leej hauv lawv coj lawv tus kheej li vaj ntxwv thiab cov uas caum raws lawv qab, tsis yog tias lawv tus yeeb yam tawm tsam-Vajtswv puav leej zoo ib yam lov? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis cawm lawv? Lawv yuav muab dab tsi coj los hais tias Vajtswv tsis ncaj ncees? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev phem tab tom rhuav tshem lawv lov? Nws tsis yog tias lawv tus kheej txoj kev ntxeev siab tab tom cab lawv mus rau ntuj tawg lov? Cov tib neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav raug cawm dim thiab yuav raug ua zoo tiav log vim qhov tseeb. Cov tib neeg uas tsis xyaum ua raws li qhov tseeb, thaum kawg, yuav coj kev puas ntsoog los rau lawv tus kheej los vim qhov tseeb. Cov no yog qhov kawg uas tos ntsoov cov neeg uas xyaum ua raws li qhov tseeb thiab cov tsis ua.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Ceeb Toom rau Cov Neeg Uas Tsis Xyaum Ua Raws Li Qhov Tseeb

Tsis hais lawv yuav raug sim siab li cas li, cov uas muaj Vajtswv nyob rau hauv lawv lub siab qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv ntawd mas yeej tsis hloov li; tab sis rau cov uas tsis muaj Vajtswv nyob hauv siab, ces thaum uas Vajtswv tes hauj lwm tsis pab lawv cev nqaij daim tawv lawm, ces lawv hloov kiag lawv txoj kev xav txog Vajtswv, thiab tseem khiav tawm ntawm Vajtswv mus tib si. Cov ntawd yog cov neeg uas yuav tsis sawv nres nroos kom ruaj khov rau thaum kawg, cov uas tsuas xav nrhiav Vajtswv tej koob hmoov xwb thiab tsis kam muab lawv tus kheej fij rau Vajtswv thiab muab lawv tus kheej cob rau Nws. Tag nrho cov neeg qis qis li ntawd yuav raug ntiab tawm thaum Vajtswv tes hauj lwm los txog qhov xaus lawm, thiab lawv tsis tsim nyog yuav tau txais kev hlub los sis kev khuv leej hlo li. Cov uas tsis muaj kev ua neeg ces tsis muaj cuab kav yuav hlub Vajtswv tiag. Thaum uas ib ncig ntawm lawv tseem nyab xeeb thiab ruaj khov, los sis thaum tseem tau tshaj thawj, ces lawv thiaj mloog Vajtswv hais xwb, tab sis thaum uas yam lawv ntshaw raug txo kom tsawg, los sis lov tawm tias tsis muaj tseeb, ces lawv tig ntxeev siab tam sim ntawd. Txawm hais tias nyob rau sij hawm li ib hmos xwb, los tej zaum lawv yeej hloov ntawm ib tug neeg luag ntxhi, “siab-dawb” mus ua ib tug neeg tua neeg uas muaj lub ntsej muag phem thiab lwj liam kawg, cia li muab tej neeg uas muaj txiaj ntsim rau lawv nag hmo coj los ua lawv tus yeeb ncuab loj tshaj plaws, yam tsis muaj chaw sib dhos los sis tsis muaj laj thawj li. Yog cov niag dab no tsis raug ntiab tawm, cov niag dab no yuav tua neeg yam tsis ntsais muag, ua lawv tseem tsis yog ib qho kev phom sij uas muab zais tseg los? Tes hauj lwm cawm tib neeg mas yuav tsis yog ua tiav hlo tom qab qhov ua tiav ntawm kev kov yeej lawm xwb. Txawm hais tias kev kov yeej twb los xaus lawm, los tes hauj lwm ntxuav tib neeg kom dawb huv ntawd tseem tsis tau xaus; tes hauj lwm ntawd mas tsuas tiav rau thaum uas tib neeg yeej raug ntxuav kom dawb huv tag nrho lawm xwb, thaum uas cov uas yeej muab lawv tus kheej zwm kiag rau Vajtswv raug tsim kho kom muaj txhua yam puv npo lawm, thiab cov neeg zais lawv tus kheej uas yeej tsis muaj Vajtswv nyob hauv lawv lub siab ntawd raug tshem tawm tag lawm xwb. Cov uas tsis ua kom haum Vajtswv siab rau thaum theem kawg ntawm Nws tes hauj lwm ces yuav raug tshem tawm tag nrho, thiab cov ua raug tshem tawm ntawd ces yog dab cov lawm xwb. Thaum uas lawv tsis muaj cuab kav yuav ua kom haum Vajtswv siab, ces lawv tig tawm tsam Vajtswv, thiab txawm hais tias cov neeg no ntseeg Vajtswv hnub no, los qhov no yeej ua tsis tau pov thawj qhia hais tias lawv yog cov uas tseem nyob rau thaum kawg ntawd. Nyob rau hauv cov lus uas hais tias “cov uas caum Vajtswv mus txog thaum kawg ces yuav tau txais kev cawm dim,” lub ntsiab lus “caum” mas txhais tau hais tias sawv nres nroos khov kho nyob rau thaum muaj kev ceeb laj txom nyem loj. Hnub no, muaj coob tus ntseeg hais tias caum Vajtswv mas yooj yim, tab sis thaum Vajtswv tes hauj lwm yuav xaus, koj yuav paub qhov tseem ntsiab lus tseeb ntawm lo lus “caum.” Tsuav yog hais tias koj tseem muaj cuab kav caum Vajtswv hnub no tom qab uas raug kov yeej lawm, qhov no tsis tau yog pov thawj qhia hais tias koj yog ib tug uas yuav raug tsim kho kom zoo tiav log. Cov uas tsis muaj peev xwm yuav tiv taus tej kev sim siab ntawd, cov uas tsis muaj peev xwm yuav yeej thaum uas muaj kev ceeb laj txom nyem loj ntawd ces, thaum kawg, yuav tsis muaj peev xwm sawv ntseg ntsos khov kho, thiab yog li ntawd ces yog tsis muaj peev xwm caum Vajtswv mus kom txog qhov kawg kiag. Cov uas caum Vajtswv tiag mas yeej muaj peev xwm txheem taus rau txoj kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, hos cov uas tsis caum Vajtswv tiag mas yeej tsis muaj peev xwm yuav txheem taus txhua yam kev sim siab ntawm Vajtswv. Tsis yog tam sim no ces yeej yog lwm hnub xwb uas lawv yuav raug ntiab tawm, thaum uas cov kov yeej yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj. Qhov uas seb tib neeg puas nrhiav Vajtswv tiag ntawd ces ntsuas tau los ntawm tej kev sim ntawm lawv tes hauj lwm, qhov ntawd yog, ua los ntawm Vajtswv tej kev sim siab, thiab tsis muaj ib yam dab tsi cuam tshuam txog tib neeg tus kheej qhov kev txiav txim siab. Vajtswv tsis yog yuav cia li lam tau lam tsis txais yuav ib tug neeg twg raws nws siab nyiam; txhua yam uas Nws ua ces yeej ua tau kom tib neeg ntseeg txaus nkaus li. Nws tsis ua tej yam uas kom tib neeg tsis pom li, los sis tej yam hauj lwm uas yuav ua tsis tau kom neeg ntseeg li. Qhov uas seb tib neeg txoj kev ntseeg ntawd yuav muaj tseeb los tsis tseeb ntawd ces yog muaj pov thawj los ntawm qhov tseeb xwb thiab tib neeg yuav txiav txim siab tsis tau. Nqe lus “nplej muab ua tsis tau txhauv, thiab txhauv muab ua tsis tau nplej” yeej muaj tseeb tiag. Tag nrho cov uas hlub Vajtswv ces thaum kawg yuav tau nyob rau hauv lub nceeg vaj, thiab Vajtswv yuav tsis ua phem rau ib tug neeg twg uas yeej hlub Nws tiag.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Vajtswv Tes Hauj Lwm thiab Tib Neeg Qhov Kev Xyaum Ua

Tam sim no, nej qhov caum raws tau los tsis tau yog raug ntsuas los ntawm yam uas nej muaj tam sim no. Qhov no yog yam raug siv los txiav txim rau nej qhov ua tau los; qhov no hais tau tias, nej qhov ua tau los raug nthuav tawm rau hauv tej kev fij uas nej tau ua thiab tej yam uas nej tau ua tiav lawm. Nej qhov ua tau los thiaj li yuav raug paub los ntawm nej qhov kev caum raws, nej qhov kev ntseeg, thiab yam uas nej tau ua tiav. Tag nrho ntawm nej cov ntawm ko, nws muaj ntau leej uas yog cov uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm, vim niaj hnub no yog hnub nthuav tawm tib neeg yam ua tau los, thiab Kuv yuav tsis ua qhov tsis zoo rau hauv Kuv txoj dej num; Kuv yuav tsis coj cov uas dhau tag nrho ntawm txoj kev cawm dim mus lawm mus rau tiam tom ntej. Nws yuav muaj ib lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tag lawm. Kuv yuav tsis ua dej num rau cov neeg uas tsw ntxhiab no, lub cev tuag tsis muaj ntsujplig uas tsis tuaj yeem raug cawm tau lawm; tam sim no yog tiam kawg ntawm tib neeg txoj kev cawm dim, thiab Kuv yuav tsis ua txoj dej num uas tsis muaj txiaj ntsig. Txhob cav nrog Ntuj Ceeb Tsheej thiab lub ntiaj teb—qhov kawg ntawm lub ntiaj teb tab tom los. Nws yeej zam tsis dhau li. Tej yam tau los rau theem no lawm, thiab tsis muaj dab tsi koj uas yog ib tug tib neeg yuav tuaj yeem cheem tau tej ntawd li; koj tsis tuaj yeem hloov tau tej yam li koj xav. Nag hmo, koj tsis tau them ib tug nqi los caum raws qhov tseeb thiab koj coj tsis ncaj lawm; hnub no, lub sij hawm twb los txog lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm; thiab tag kis, koj yuav raug muab ntiab tawm mus, thiab nws yuav tsis muaj txoj hau kev ncav rau koj txoj kev cawm dim lawm. Txawm tias Kuv lub siab yuav mos muag los xij thiab Kuv tab tom sib zog ntsos ua Kuv txoj dej num los cawm koj los xij, yog koj tsis mob siab rau ntawm koj tus kheej ntiag tug los sis tsis muaj ib txoj kev xav rau koj tus kheej li, qhov no muaj dab tsi ntsig txog Kuv? Cov uas tsuas xav txog lawv cev nqaij daim tawv thiab cov uas xyiv fab kaj siab lug nkaus xwb; cov uas zoo li ntseeg tab sis tsis ntseeg tiag tiag; cov uas tau koom rau hauv yam tshuaj phem thiab khawv koob; cov uas tsis xaiv ntsej xaiv muag, hais lus luam thuam thiab qias neeg; cov uas nyiag tej khoom fij rau Yehauvas thiab txhua yam uas Nws muaj; cov uas nyiam tej nyiaj xiab; cov uas npau suav toog tab sis xav mus saum ntuj ceeb tsheej; cov uas khav theeb thiab tsab ntse, cov uas tsuas mob siab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov xwb; cov uas qhia tawm cov lus tsis raug raws li qhov muaj tiag; cov uas thuam Vajtswv Tus Kheej; cov uas tsis ua dab tsi li tab sis tsim tej kev txiav txim tawm tsam thiab hais lus phem rau Vajtswv Tus Kheej; cov uas sib sau ua ke thiab nrhiav kev ywj pheej; cov uas tsa lawv tus kheej siab tshaj Vajtswv; cov neeg hluas uas tsis paub qab hau dab tsi, cov neeg ib nrab neej thiab cov txiv neej thiab cov poj niam laus uas mag ntxiab; cov txiv neej thiab cov poj niam uas xyiv fab rau tus kheej lub koob npe thiab txoj hmoov thiab caum raws tus kheej lub meej mom rau ntawm lwm cov neeg; cov tib neeg uas tsis paub tu siab rau qhov ua txhaum uas mag ntxiab rau txoj kev txhaum—tsis yog lawv, tag nrho lawv, dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Kev tso cai, kev txhaum, tshuaj phem, khawv koob, kev thuam, thiab cov lus hais tsis tsim nyog puav leej tsim kev tsis thaj yeeb rau ntawm nej; thiab qhov tseeb thiab cov lus ntawm lub neej raug tsuj rau ntawm nej, thiab cov lus dawb huv raug tsuas dub tsis huv rau ntawm nej lawm. Nej yog Lwm Haiv Neeg, o wv nrog txoj kev qias neeg thiab kev tsis mloog lus! Nej qhov ua tau thaum kawg yuav yog dab tsi? Cov uas hlub cev nqaij daim tawv, cov uas ua khawv koob ntawm cev nqaij daim tawv tuaj yeem ua tau li cas, thiab cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum tseem muaj cuab kav ua lub neej mus txuas ntxiv tau! Koj tsis paub tias cov tib neeg zoo li nej cov ntawm ko yog cov kas ua dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm los? Dab tsi ua rau koj xav tau qhov no thiab qhov ntawd? Los txog tam sim no, tseem tsis muaj ib qho hloov pauv me me rau hauv cov uas tsis hlub qhov tseeb thiab tsuas hlub cev nqaij daim tawv xwb—cov tib neeg zoo li no yuav raug cawm dim tau li cas? Cov uas tsis hlub txoj hau kev ntawm txoj sia, cov uas tsis txhawb tsa Vajtswv thiab hais lus tim khawv rau Nws, cov uas npaj rau tej txiaj ntsim ntawm lawv tus kheej lub meej mom, cov uas tau qhuas lawv tus kheej—lawv tseem tsis yog cov zoo tib yam, li niaj hnub no los? Yam muaj nqis rau hauv kev cawm lawm yog dab tsi? Txawm tias koj yuav raug cawm los sis tsis raug cawm los xij nyob rau ntawm qhov laus npaum li cas lawm los sis koj tau ua dej num los tau pes tsawg xyoo lawm, thiab tsawg heev nws thiaj li nce raws li tej kev ntseeg siab uas koj tau tsim dhau los. Tab sis, nws nce raws li qhov koj caum raws seb tawg los sis tsis tawg paj txi txiv. Koj yuav tsum paub tias cov uas raug cawm yog “cov ntoo” uas txi txiv, tsis yog cov ntoo uas nplooj ntsuab xwb xiab thiab tawg paj ntau heev tiam sis tsis muaj ib lub txiv hlo li. Txawm tias koj twb siv ntau lub xyoo ntoj ncig mus raws tej kev, qhov tseem ceeb ntawd yog dab tsi? Koj qhov lus tim khawv nyob rau qhov twg lawm? Koj qhov kev hwm rau Vajtswv tseem tsawg dua koj txoj kev hlub rau koj tus kheej thiab koj txoj kev ntshaw ua plees ua yi—hom neeg no tsis yog ib hom neeg phem los? Lawv yuav ua tau ib tug qauv piv txwv thiab tus qauv rau txoj kev cawm dim tau li cas? Koj tus yeeb yam yeej kho tsis tau lawm, koj ntxeev siab heev dhau lawm, koj dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm! Cov neeg zoo li no tsis yog cov yuav raug muab ntiab tawm mus los? Lub sij hawm thaum Kuv txoj dej num raug ua tiav tsis yog lub sij hawm los txog ntawm koj tiam kawg los? Kuv ua txoj dej num tau ntau heev lawm thiab tau hais ntau cov lus rau ntawm nej lawm—muaj ntau npaum li cas ntawm tej ntawd uas tau nkag rau hauv koj ob lub pob ntseg tiag tiag lawm? Koj tau mloog nws lus ntau npaum li cas lawm? Thaum Kuv txoj dej num xaus, qhov ntawd yuav yog thaum lub sij hawm koj tsum qhov tawm tsam Kuv, thaum koj tsum qhov sawv tawm tsam Kuv lawm. Thaum Kuv ua dej num, nej nqis tes tawm tsam Kuv tas li; nej yeej tsis yeem nrog Kuv cov lus li. Kuv ua Kuv txoj dej num, thiab koj tsis ua koj tus kheej “txoj dej num,” tsim lub nceeg vaj me me rau nej tus kheej. Nej tsis muaj dab tsi tab sis tsuas yog ib pab hma thiab dev xwb, ua txhua yam tsis haum xeeb rau Kuv! Koj tseem niaj hnub rub cov uas muab lawv txoj kev hlub nkag los rau hauv koj xub ntiag—nej txoj kev hwm nyob qhov twg lawm? Txhua yam uas nej ua yog txawj dag! Koj tsis muaj kev mloog lus los sis kev hwm li, thiab txhua yam uas koj ua yog txawj dag thiab thuam xwb! Cov tib neeg zoo li no puas raug cawm? Cov txiv neej uas nyiam ua plees ua yi tsis raws kev raws cai ib txwm xav ntxias tej niam ntiav los rau lawv tus kheej txoj kev lom zem xyiv fab tas li. Kuv yuav tsis cawm cov dab phem nyiam ua plees ua yi zoo li no kiag li. Kuv ntxub nej cov dab phem qias neeg, thiab nej txoj kev plees kev yi thiab kev ua niam ntiav yuav raug yuj rau hauv dab tuag teb. Yam uas nej yuav tsum tau hais rau nej tus kheej yog dab tsi? Nej cov dab phem qias neeg thiab cov ntsujplig phem yog yam ntxim ntxub! Nej ntxim ntxub ua luaj! Cov tsis muaj qab hau zoo li no yuav raug cawm tau li cas? Lawv cov mag ntxiab rau hauv txoj kev txhaum lawm puas tseem raug cawm dim? Niaj hnub no, qhov tseeb no, txoj hau kev no, thiab txoj sia no tsis muaj qhov ntxim siab rau nej; tab sis, nej pheej nyiam rau kev txhaum; rau nyiaj txiag; rau kev sawv siab, suab npe thiab muab tau; rau tej kev lom zem xyiv fab ntawm cev nqaij daim tawv; rau cov txiv neej zoo nraug thiab cov poj niam ntxim nyiam. Tej yam zoo uas ua rau nej nkag mus tau rau hauv Kuv lub teb chaws yog dab tsi? Nej tus duab tseem loj dua Vajtswv tus lawm thiab, nej lub meej mom tseem siab dua Vajtswv lub lawm thiab, tsis tau hais txog nej lub meej mom rau ntawm cov tib neeg—nej dhau los ua ib tug mlom uas tib neeg pe hawm lawm. Koj tsis yog thawj tug tub txib saum qaum ntuj los? Thaum tib neeg tej yam ua tau los raug nthuav tawm, nws kuj yog thaum txoj dej num ntawm kev cawm dim twb los ze rau qhov kawg lawm, coob leej ntawm nej cov ko yuav yog lub cev tuag uas dhau ntawm txoj kev cawm dim mus lawm thiab yuav tsum raug muab ntiab tawm mus.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Kev Xyaum Ua Raws (7)

Qhov Dhau Los: 7. Ib txhia tib neeg xav hais tias kev ntseeg Vajtswv ces yog kev cog lus tias yuav mus koom pawg ntseeg txhua txhua hnub ib, kev muab nyiaj pub dawb thiab kev muaj lub siab hlub, thiab mus koom pawg ntseeg tej dej num tsis tu ncua xwb. Lawv ntseeg hais tias los ntawm kev ua tej no, lawv tuaj yeem yuav dim tau. Tej kev xam pom zoo li no puas mus raws li Vajtswv lub siab nyiam?

Ntxiv Mus: 2. Yav dhau los, kuv tu ncua kev thoob tsib to nrog. Kuv tau raws cov xib fwb thiab cov txwj laug qab mus tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg, thiab tau nrog lawv hais lus tuam mom. Vajtswv puas tseem yuav cawm kuv kom dim?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No