2. Yav dhau los, kuv tu ncua kev thoob tsib to nrog. Kuv tau raws cov xib fwb thiab cov txwj laug qab mus tawm tsam thiab teem txim rau Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg, thiab tau nrog lawv hais lus tuam mom. Vajtswv puas tseem yuav cawm kuv kom dim?

Tej Nqe Vajluskub Uas Siv Ua Tej Lus Hais Txog:

“Thaum ib tug tib neeg ncaj ncees tig ntawm nws txoj kev ncaj ncees mus lawm, thiab mus ua kev txhaum, ces nws yuav tuag rau tej kev txhaum ntawd; vim nws txoj kev ua txhaum uas nws tau ua lawm ntawd nws thiaj li tuag. Rov hais dua tias, thaum tus tib neeg lim hiam tig ntawm nws txoj kev lim hiam uas nws tau ua mus lawm, thiab mus ua yam uas raug cai thiab yog, nws yuav cawm tau nws tus ntsuj plig kom ciaj sia. Vim nws ua twb zoo xav, thiab tig ntawm nws txhua txoj kev ua txhaum uas nws tau ua mus lawm, ces nws yeej yuav muaj txoj sia nyob xwb xwb li, nws yuav tsis tuag” (Exekhee 18:26–28).

“Thiab txoj lus ntawm Yehauvas tuaj rau Yauna zaum ob, hais tias, Cia li sawv tsees, mus rau Ninave, lub nroog loj ntawd, thiab tshaj tawm rau lub nroog ntawd txog cov lus qhuab ntuas uas Kuv tau muab rau koj lawm. Yog li ntawd Yaunas thiaj li sawv tsees, thiab mus rau Ninave, raws nraim li Yehauvas lo lus. Nim no Ninave yog ib lub nroog loj tshaj yuav siv sij hawm li peb hnub thiaj mus txog. Thiab Yauna tau pib nkag mus rau hauv lub nroog tau ib hnub, thiab nws tau qws, thiab hais tias, Tshuav plaub caug hnub ntxiv lawm xwb, thiab Ninave yuav raug rhuav tshem. Yog li ntawd cov tib neeg ntawm Ninave thiaj ntseeg Vajtswv, thiab tau tshaj tawm kom yoo mov, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, tsis hais tus hlob tus yau. Vim lo lus tuaj txog tus vajntxwv ntawm Ninave lawm, thiab nws sawv tsees los ntawm nws lub zwm txwv los, thiab muab nws lub tsho tshaj sab hle hlo cia, thiab muab cov khaub ncaws seev tsaj coj los hnav, thiab zaum saum cov hmoov tshauv. Thiab nws tau tshaj tawm thiab luam tawm txoj kev cai mus thoob plaws rau Ninave los ntawm vajntxwv thiab nws cov nom, hais tias, Tsis txhob cia tib neeg los sis tsiaj, pab twg los sis pawg tsiaj twg saj ib yam dab tsi li: txhob pub lawv noj, los sis txhob pub haus dej: Tiam sis cia tib neeg thiab cov tsiaj hnav khaub ncaws seev tsaj huv tib si, thiab quaj qws thov rau Vajtswv: yog lawm, cia txhua leej tig los ntawm lawv qhov kev phem, thiab tawm ntawm tej kev ua nruj ua tsiv uas muaj nyob rau hauv lawv ob txhais tes. Puas muaj leej twg tuaj yeem qhia tau tias Vajtswv yuav tig thiab hloov siab lees txim, thiab thim Nws txoj kev chim siab rov qab, kom peb thiaj tsis puas ntsoog? Thiab Vajtswv pom lawv cov tes hauj lwm, uas lawv tau tig rov qab los ntawm lawv qhov kev phem; thiab Vajtswv tau hloov siab rau ntawm qhov phem, uas Nws tau hais tias Nws yuav ua rau lawv; thiab Nws tsis ua li ntawd lawm” (Yauna 3:1–10).

Vajtswv Tej Lus Tseem Ceeb:

Lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm rau tib neeg yog los pab kom lawv ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam, thiab nws tau ua tiav lawm uas yog coj kev cawm dim los rau lawv. Yog li ntawd, lub sij hawm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim, Nws tsis ua txoj hauj lwm uas rau txim rau lawv. Thaum uas tab tom coj kev cawm dim los rau tib neeg, Vajtswv tsis tau rau txim rau kev phem los sis muab phaj tshab rau kev zoo, los yog Nws tsis tau nthuav tawm txog cov hom phiaj ntawm ntau hom tib neeg sib txawv. Tiam sis, tsuas yog tom qab theem kawg ntawm Nws txoj hauj lwm tiav lawm xwb Nws thiaj li yuav ua txoj hauj lwm ntawm kev rau txim rau kev phem thiab muab phaj tshab rau kev zoo, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb Nws thiaj li yuav nthuav tawm qhov kawg ntawm txhua haiv neeg. Cov uas raug rau txim yuav yog cov tib neeg uas tsis muaj peev xwm raug cawm kom dim, hos cov uas raug cawm dim lawm yuav yog cov uas tau txais Vajtswv txoj kev cawm dim lawm thaum lub sij hawm ntawm Nws txoj kev cawm tib neeg dim. Thaum lub sij hawm Vajtswv txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim tau raug ua tiav lawm, txhua txhua tus tib neeg uas tuaj yeem tau txais kev cawm dim yuav tau txais kev cawm dim kom ntau li ntau tau, thiab tsis muaj lawv ib tug twg raug muab pov tseg li, vim rau qhov lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj hauj lwm yog los cawm tib neeg. Txhua tus neeg uas, thaum lub sij hawm ntawm Vajtswv txoj kev cawm tib neeg dim, tsis muaj peev xwm ua tiav qhov kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv—thiab nrog rau txhua tus neeg uas tsis tuaj yeem zwm rau Vajtswv tag nrho—yuav dhau los ua daim phiaj rau kev rau txim. Theem no ntawm txoj hauj lwm—txoj hauj lwm ntawm cov lus—yuav qhib rau tib neeg ntawm txhua txoj hau kev thiab cov kev zais nkoos uas lawv tsis nkag siab txog, kom lawv thiaj tuaj yeem nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiab Vajtswv cov kev cheem tsum kom lawv ua, thiab kom lawv tuaj yeem muaj qhov yuav tsum tau ua ua ntej muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua thiab ua tiav kev hloov pauv lawv tus yam ntxwv. Vajtswv tsuas yog siv cov lus los ua Nws txoj hauj lwm xwb thiab tsis rau txim rau tib neeg rau qhov kev ntxeev siab me me; qhov no yog vim hais tias tam sim no yog lub sij hawm kev ua hauj lwm ntawm txoj kev cawm dim. Yog tias ib tug tib neeg twg uas ntxeev siab es raug rau txim lawm, ces tsis muaj leej twg yuav muaj lub sij hawm kom tau raug cawm dim li; txhua leej txhua tus yuav raug rau txim thiab poob mus rau Ntuj Tawg. Lub hom phiaj ntawm cov lus uas txiav txim rau tib neeg yog tso cai kom lawv paub lawv tus kheej thiab zwm rau Vajtswv; nws tsis yog los rau txim rau lawv los ntawm kev txiav txim zoo li no. Lub sij hawm ntawm txoj hauj lwm ntawm cov lus, ntau tus neeg yuav nthuav tawm lawv txoj kev ntxeev siab thiab kev tiv thaiv, thiab nrog rau kev tsis mloog lus rau tus Vajtswv uas yug los ua neeg. Txawm li cas los xij, Nws yuav tsis rau txim rau tag nrho cov neeg no raws li qhov tshwm los, tiam sis nws ho tsuas yog yuav muab cov tib neeg uas coj tsis ncaj rau qhov tseem ceeb thiab cov uas tsis tuaj yeem raug cawm tau cuam pov tseg xwb. Nws yuav muab lawv cev nqaij daim tawv rau Ntxwgnyoog, thiab, qee zaum, rhuav tshem lawv cev nqaij daim tawv kom ploj mus. Cov uas tseem seem nyob yuav caum qab thiab ntsib kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia. Yog tias, thaum tab tom caum qab, cov tib neeg no tseem tsis tuaj yeem lees txais kev raug saib xyuas thiab raug qhuab qhia, thiab dhau los ploj zuj zus zuj zus lawm, ces lawv yuav plam lawv qhov hwj tsam rau kev cawm dim. Txhua tus tib neeg uas tau raug zwm rau kev kov yeej los ntawm Vajtswv cov lus yuav muaj qhov hwj tsam txaus rau kev cawm dim; Vajtswv txoj kev cawm dim ntawm txhua tus tib neeg no yuav qhia Nws lub siab dawb zoo uas loj tshaj plaws. Hauv lwm lo lus, lawv yuav raug nthuav tawm txog lub siab ntev uas loj tshaj plaws. Tsuas yog tib neeg thim ntawm txoj kev uas tsis yog lawm rov qab los xwb, thiab tsuas yog lawv tuaj yeem hloov siab lees txim xwb, Vajtswv yuav muab ntau qhov hwj tsam rau lawv kom tau txais Nws txoj kev cawm dim. Thaum tib neeg ntxeev siab tawm tsam Vajtswv thawj thawj zaug, Nws tsis muaj lub siab xav tua lawv pov tseg; tiam sis, Nws ua txhua yam li Nws ua tau los cawm lawv. Yog tias qee leej neeg tsis muaj chaw seem rau kev cawm dim li, ces Vajtswv yuav muab lawv cuam pov tseg. Qhov laj thawj uas Vajtswv rau txim qeeb rau ib co tib neeg zoo li ntawd mas vim yog tias Nws xav cawm txhua leej txhua tus uas tuaj yeem cawm tau. Nws txiav txim, qhia kom paub, thiab tsuas yog coj tib neeg los ntawm cov lus xwb, thiab tsis siv ib tug pas los muab lawv cob rau kev tuag li. Kev siv cov lus los coj kev cawm dim los rau tib neeg yog lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb ntawm theem kawg ntawm txoj hauj lwm.

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg

Muaj coob tus tawm tsam Vajtswv, tab sis nyob rau ntawm lawv cov ntawd kuj muaj ntau txoj hau kev uas lawv tawm tsam Vajtswv. Muaj ntau hom ntawm cov ntseeg, ces kuj muaj ntau txoj hau kev ntawm cov uas tawm tsam Vajtswv thiab, ib co tsis zoo li lwm cov. Tsis muaj ib tug twg ntawm cov uas tsis paub lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm tseeb es yuav raug cawm kom dim tau hlo li. Tsis hais txawm tias muaj pes tsawg tus neeg tau tawm tsam Vajtswv nyob rau yav dhau los, thaum noob neej tau to taub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab tau muab nws tej dag zog ua kom Vajtswv txaus siab, ces Vajtswv yuav so nws tej kev txhaum yav dhau los kom huv tag nrho. Tsuav yog noob neej nrhiav qhov tseeb thiab xyaum ua raws qhov tseeb, ces Vajtswv yuav tsis cim ntsoov yam uas nws tau ua dhau los lawm. Ntau tshaj ntawd, nws yog qhov tseem ceeb nyob rau ntawm tib neeg txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb uas Vajtswv coj los txiav txim rau nws. Qhov no yog Vajtswv txoj kev ncaj ncees. Ua ntej thaum noob neej tau pom Vajtswv los sis paub txog Nws tes hauj lwm, tsis hais txawm tias noob neej tau ua li cas rau Vajtswv lawm los, Nws tsis cim tseg rau hauv nruab siab. Txawm li ntawd los, thaum noob neej twb tau pom Vajtswv thiab paub txog Nws tes hauj lwm lawm, ces Vajtswv yuav muab tag nrho tej dej num thiab tej uas noob neej tau ua sau ua “keeb kwm,” rau qhov neeg tau pom Vajtswv thiab nyob hauv Nws tes hauj lwm lawm.

Thaum noob neej tau pom yam uas Vajtswv muaj thiab yog, thaum nws tau pom Nws lub hwj chim loj, thiab thaum nws tau los paub txog Vajtswv tes hauj lwm tseeb lawm, thiab ntau tshaj ntawd, thaum noob neej tus qub moj yam hloov lawm, ces noob neej yuav muab nws tus moj yam ntxeev siab uas tawm tsam Vajtswv ntawd pov tseg kom tag. Nws yeej hais tau tias muaj qee lub sij hawm ces txhua tus yeej tau tawm tsam Vajtswv thiab txhua tus ces yeej muaj qee lub sij hawm tau ntxeev siab rau Vajtswv. Txawm li ntawd los, yog tias koj txaus siab hlo mloog Vajtswv tus uas yug los ua neeg, thiab txij no mus siv koj txoj kev ncaj ncees raws li Vajtswv lub siab nyiam, xyaum ua raws qhov tseeb uas koj tsim nyog xyaum, ua koj lub luag hauj lwm li koj tsim nyog ua, thiab ua raws li tej kev cai uas koj tsim nyog ua rau Vajtswv txaus siab, ces koj yog ib tug uas txaus siab hlo muab koj txoj kev ntxeev siab tso pov tseg kom Vajtswv txaus siab thiab yog ib tug uas Vajtswv kho tau kom zoo tshaj plaws. Yog koj tuaj yeem tawv ncauj tsis kam saib koj tej kev ua yuam kev thiab tsis muaj lub siab xav kho koj tus kheej kom zoo, yog koj tuaj yeem tsis lees koj tus cwj pwm ntxeev siab yam tsis muaj ib qho kev xav koom siab nrog Vajtswv me me thiab ua kom haum Nws li, ces ib tug neeg tawv ncauj thiab kho tsis tau zoo li koj yeej yuav raug txim thiab yeej yuav yog ib tug uas Vajtswv kho tsis tau kom zoo tshaj plaws. Yog li ntawd, tsis hais hnub no los yog tag kis ces koj yog Vajtswv tus yeeb ncuab los koj kuj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab ntxiv mus, thiab tib yam li ntawd koj yuav yog Vajtswv tus yeeb ncuab rau hnub tom ntej mus thiab; koj yuav yog ib tug tawm tsam Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab mus ib txhis. Nyob rau qhov xwm no, Vajtswv yuav ua li cas tso koj mus?

—Txoj Lus, Phau 1. Qhov Kev Tshwm Sim thiab Tes Hauj Lwm ntawm Vajtswv. Txhua Tus Tib Neeg Uas Tsis Paub Vajtswv Yog Cov Tib Neeg Uas Tawm Tsam Vajtswv

Qhov Dhau Los: 1. Koj hais tias nyob rau tiam kawg mas, Vajtswv ua tes dej num ntawm kev txiav txim uas pib los ntawm Vajtswv lub tuam tsev, cais nyias mus raws li nyias hom, thiab muab nqi zog rau cov neeg zoo thiab rau txim rau cov neeg phem. Yog li ntawd Vajtswv yuav cawm hom tib neeg twg, thiab hom twg uas Nws yuav muab rhuav tshem mus?

Ntxiv Mus: 3. Muaj ntau tus tib neeg nyob rau hauv Txoj Kev Ntseeg Yudais thiab Txoj Kev Ntseeg Vajtswv uas kuj ntseeg tus Vajtswv tseeb thiab, uas pe hawm Vajtswv nyob rau hauv tej tuam tsev thiab cov pawg ntseeg, thiab cov uas txhua tus pom tias coj nruj heev. Txawm hais tias ib txhia tsis lees txais yuav Vajtswv Tus Uas Muaj Hwj Chim Loj Kawg Nkaus tes dej num ntawm tiam kawg los xij, lawv tsis tau ua ib yam dab tsi uas tawm tsam los sis teem txim rau Vajtswv hlo li. Vajtswv puas yuav cawm cov tib neeg uas zoo li lawv kom dim?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No