Tus Tib Neeg Uas Twb Tau Kem Ciam Rau Vajtswv nyob rau hauv Nws Qhov Kev Xav Lawm Ho Yuav Tau Txais Vajtswv Txoj Kev Qhia Tshwm Tau Li Cas?

Vajtswv tes hauj lwm mas yeej khiav mus rau tom ntej tas mus li xwb, thiab txawm hais tias lub hom phiaj ntawm Nws tes hauj lwm tsis hloov, los qhov txheej txheem uas Nws ua hauj lwm ntawd yeej hloov mus tag li, ces txhais tau hais tias cov uas ntseeg Vajtswv los yeej hloov mus tas li thiab. Vajtswv ua hauj lwm ntau npaum li cas, ces tib neeg qhov kev paub txog Vajtswv muaj ntxaws npaum li ntawd. Tej kev hloov uas zoo ib yam kuj muaj tshwm sim nyob rau hauv tib neeg tus yam ntxwv uas los ntawm Vajtswv tes hauj lwm los thiab. Txawm li cas los xij, vim yog Vajtswv tes hauj lwm mas hloov mus los tag li ces cov uas tsis paub Vajntsujplig tes hauj lwm thiab cov neeg ruam qauj uas tsis paub qhov tseeb dhau los ua cov tib neeg uas tawm tsam Vajtswv. Vajtswv tes hauj lwm yeej ib txwm tsis yoog raws tib neeg txoj kev xav, vim Nws tes hauj lwm mas yeej tshiab tas li xwb thiab tsis muaj qub li, thiab Nws yeej tsis rov mus ua tej qub hauj lwm li, tab sis tsuas nias qees mus lawm tom ntej nrog rau tes hauj lwm uas nws yeej tsis tau ua dua los nkaus xwb. Raws li qhov uas Vajtswv tsis rov qab ua Nws tes hauj lwm dua, thiab tib neeg mas yeej siv tes hauj lwm Nws ua yav tag los txiav txim rau Vajtswv tes hauj lwm tam sim no yam tsis muaj hloov hlo li, nws thiaj li ua ib qho nyuab heev li rau Vajtswv los ua tej qib duas ntawm nws tes hauj lwm nyob rau tiam tshiab. Tib neeg mas muaj ntau qhov nyuab dhau heev lawm! Nws txoj kev xav mas xav nkaus li cov laus thaum ub xwb! Tsis muaj leej twg paub Vajtswv tes hauj lwm, tab sis txhua tus mas kem ciam rau tas zog li. Thaum nws ncaim Vajtswv, ces tib neeg plam txoj sia, qhov tseeb, thiab Vajtswv tej koob hmoov, tab sis nws yeej tsis kam lees txais txoj sia los sis qhov tseeb li, haj yam tsis tas hais txog tej koob hmoov loj dua uas Vajtswv muab pub rau neeg ntiaj teb li. Txhua tus tib neeg yeej xav kom tau Vajtswv, tab sis tsis muaj peev xwm yuav ua siab ntev taus rau tej yam kev hloov hauv Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis kam txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab ntseeg hais tias Vajtswv tes hauj lwm mas hloov tsis tau li, hais tias nws yuav nyob twj ywm li qub mus tag ib txhis. Nyob rau hauv lawv qhov kev ntseeg, tag nrho qhov uas yuav siv los ua kom tau kev cawm dim mus ib txhis los ntawm Vajtswv ces yog ua raws li nws txoj cai, thiab yog hais tias lawv hloov siab lees txim thiab lees lawv tej kev txhaum, ces yeej zoo txaus rau Vajtswv siab xav lawm. Lawv xav hais tias Vajtswv ces tsuas ua tau tus Vajtswv hauv qab txoj cai thiab tus Vajtswv uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig rau tib neeg xwb; nws kuj yog lawv qhov kev xav thiab uas hais tias Vajtswv mas yuav tsum tsis txhob tshaj phau Vajluskub. Nws yog kiag tej kev xav li no ntag uas muab lawv xauv taw kiag khov kho rau txoj cai qub thiab muab lawv ntsia kiag rau tej cai tuag lawm xwb. Yeej tseem muaj coob tshaj thiab uas ntseeg hais tias txawm Vajtswv tes hauj lwm tshiab yuav yog dab tsi los xij, nws yuav tsum tau muaj pov thawj los ntawm cov lus zuag cev lus txog yav tom ntej, thiab nyob rau txhua txhua theem ntawm qhov hauj lwm ntawd, tag nrho cov uas caum Nws uas muaj ib lub siab “tiag” yuav tsum tau pom cov lus qhia tshwm; tsis li ntawd, ces qhov hauj lwm ntawd yeej tsis yog Vajtswv qhov hauj lwm li. Nws twb yeej yog ib qho tsis yooj yim rau tib neeg los paub Vajtswv lawm. Tseem yuav coj tib neeg lub siab ruam thiab nws tus yam ntxwv ntxeev siab ntawm kev saib tus kheej tseem ceeb thiab kev qhuas tus kheej ntawd los ntxiv thiab, ces nws thiaj li ua ib qho haj yam nyuab rau nws los txais yuav Vajtswv tes hauj lwm tshiab. Tib neeg tsis ua twb zoo tshawb xyuas rau Vajtswv tes hauj lwm tshiab kom meej, los sis tsis kam txo hwj chim lees nws, tsis li ntawd xwb hos, nws tseem muaj tus yam ntxwv muab hlob thaum uas nws tseem tos lus qhia tshwm thiab lus coj kev los ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog tus cwj pwm ntawm cov ntxeev siab thiab tawm tsam Vajtswv thiab los? Cov neeg zoo li ntawd es yuav ua cas thiaj tau txais Vajtswv qhov kev pom zoo mas?

Yexus hais tias Yehauvas tes hauj lwm tau poob qab nyob rau Tiam Hmoov Hlub lawm, ib yam nkaus li qhov Kuv hais hnub no, hais tias Yexus tes hauj lwm kuj tau poob qab lawm thiab. Yog hais tias tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb thiab tsis muaj Tiam Hmoov Hlub, ces Yexus yeej tsis raug ntsia saum ntoo khaub lig li thiab yuav txhiv tsis tau neeg ntiaj teb tag nrho rov qab. Yog hais tias tsuas muaj Tiam Muaj Kev Cai nkaus xwb, ua neeg ntiaj teb puas yuav los tau deb npaum li hnub no? Keeb kwm mus rau yav tom ntej, thiab ua li keeb kwm tsim ntuj txoj cai rau Vajtswv tes hauj lwm los? Ua qhov no tsis yog ib qho kev qhia kom pom txog Nws kev cawm tib neeg thoob plaws lub qab ntuj khwb no los? Keeb kwm mus rau yav tom ntej, thiab Vajtswv tes hauj lwm los ib yam nkaus li ntawd thiab. Vajtswv txoj kev xav mas yeej hloov mus tas li. Nws yuav nyob tsis tau rau ib qib ntawm qhov hauj lwm kom ntev txog rau txhiab xyoo, vim ib yam li qhov uas sawv daws paub, Vajtswv mas yeej tshiab tas li xwb thiab yeej tsis qub li, thiab Nws pheej yuav ua tsis tau tej hauj lwm zoo li kev raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, muab ntsia rau saum tus ntoo khaub lig ib zaug, ob zaug, peb zaug…. Qhov no yog qhov kev xav ntawm ib tug neeg ruam heev. Vajtswv tsis ua tib yam hauj lwm tas mus li xwb; Nws tes hauj lwm mas hloov mus tas li thiab tshiab tas li xwb, ntau ib yam nkaus li qhov uas Kuv hais cov lus tshiab rau nej thiab ua tes hauj lwm tshiab txhua hnub. Qhov no yog tes hauj lwm Kuv ua, thiab qhov uas yog tus yawm sij ces yog cov lus “tshiab” thiab “zoo yam xav tsis thoob li.” “Vajtswv mas hloov tsis tau li, thiab Vajtswv ces yeej yog Vajtswv tas mus li xwb”: qhov lus hais no mas yeej muaj tseeb tiag; lub tseem ntsiab ntawm Vajtswv mas tsis hloov li, Vajtswv ces yeej ib txwm yog Vajtswv, thiab Nws yuav rais mus ua tsis tau Ntxwgnyoog, tab sis qhov no tsis tau pov thawj hais tias Nws tes hauj lwm yuav nyob ruaj nrees thiab tsis hloov ib yam nkaus li Nws lub tseem ntsiab. Koj yeej hais tau hais tias Vajtswv ces yeej tsis hloov cev li, tab sis yuav ua cas, yog li ntawd nas, es koj thiaj li yuav piav tau hais tias Vajtswv mas tshiab tas mus li xwb thiab yeej tsis muaj qub li? Vajtswv tes hauj lwm mas nthuav dav thiab hloov tas mus li xwb, thiab qhov Nws siab xav tau mas yeej tshwm sim thiab ua rau tib neeg paub tas mus li xwb. Thaum uas tib neeg ntsib thiab pom kiag Vajtswv tes hauj lwm, nws tus moj yam mas hloov tsis nres li, thiab nws txoj kev txawj ntsej yeej hloov tsis nres li. Yog li, ua qhov hloov no ho los qhov twg los? Tsis yog los ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas hloov mus los tag li ntawd los lod? Yog tib neeg tus yam ntxwv hloov tau, vim li cas tib neeg thiaj li cia Kuv tes hauj lwm thiab Kuv cov lus hloov mus los tas li tsis tau? Kuv tseem yuav raug txwv txiav tau los ntawm tib neeg thiab los? Nyob rau qhov no, tsis yog koj siv tej lus sib cav uas raug quab yuam thiab qhov kev xav uas yuam kev lwj tsw los?

Tom qab qhov uas Nws sawv hauv qhov tuag rov los, Yexus tshwm sim rau cov thwj tim thiab hais tias, “Kuv yuav xa Kuv Leej Txiv tej lus cog tseg los rau nej: tab sis nej yuav tsum nyob tos hauv lub nroog Yeluxalees, kom txog thaum nej tau hnav lub hwj chim uas los saum ntuj los tso.” Koj puas paub hais tias cov lus no yuav muab tshab txhais tau li cas? Tam sim no, koj puas tau hnav Nws lub hwj chim? Koj puas to taub hais tias “hwj chim” yog hais txog dab tsi? Yexus hais tawm hais tias tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb yuav raug muab pub rau tib neeg rau tiam kawg. Tiam kawg twb los txog tam sim no lawm; koj puas to taub tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb hais lus tau li cas? Tus Ntsujplig ntawm qhov tseeb tshwm sim thiab ua hauj lwm nyob qhov twg? Nyob rau hauv phau ntawv zaj lus zuag cev lus ntawm tus xib fwb cev lus Yaxaya, yeej tsis muaj ib qho hais tias ib tug me nyuam hu ua Yexus yuav los yug rau tiam ntawm Vajluskub Tshiab; nws tsuas sau hais tias ib tug me nyuam tub hu ua Emanu-ee yuav los yug. Vim li cas thiaj tsis hais txog lub npe “Yexus”? Yeej tsis muaj lub npe no tshwm nyob rau ib qho twg hauv Vajluskub Qub li, yog li vim li cas, tom qab ntawd, koj ho tseem ntseeg Yexus mas? Qhov tseeb ces koj yeej tsis yog mam pib ntseeg Yexus tom qab uas koj twb pom kiag Nws ntawm koj ob lub qhov muag lawm sav, puas yog? Los sis koj puas yog pib ntseeg nws thaum koj tau txais ib qho kev qhia tshwm? Ua Vajtswv puas yuav muab hmoov hlub rau koj li ntawd tiag? Nws puas yuav muab koob hmoov loj npaum ntawd rau koj? Koj lub hauv paus kev ntseeg Yexus yog dab tsi? Vim li cas koj ho tsis ntseeg hais tias hnub no Vajtswv tau rais los ua tus muaj cev nqaij daim tawv no mas? Vim li cas koj ho hais tias yog tsis muaj ib qho kev qhia tshwm los ntawm Vajtswv rau koj ces qhov ntawd yog pov thawj hais tias Nws yeej tsis tau los yug ua neeg li no mas? Vajtswv tseem yuav tau hais qhia tib neeg ua ntej tso mam pib Nws tes hauj lwm los? Tseem yuav kom Nws xub tau txais kev pom zoo ntawm lawv ua ntej tso los? Yaxaya tsuas tshaj tawm hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug nyob rau hauv lub dab nyuj; nws tsis tau cev lus hais tias Maivliag yuav yug Yexus. Koj muab koj qhov kev ntseeg hais tias Maivliag yuav yug Yexus no qhov twg los mas? Koj qhov kev ntseeg yeej tsis yog ib qho uas xav tsis tawm tiag thiab mas? Ib txhia hais tias Vajtswv lub npe yeej tsis hloov. Vim li cas, tom qab ntawd, es lub npe Yehauvas thiaj li rais los ua Yexus? Twb tau muaj lus zuag cev lus txog yav tom ntej hais tias tus Mexiyas yuav los, yog li ntawd vim li cas es ho muaj ib tug neeg hu ua Yexus no los xwb? Vim li cas Vajtswv lub npe hos hloov lawm? Tej hauj lwm ntawd tsis yog twb ua tag ntev los lawm los? Vajtswv tsis tes hauj lwm tshiab dua rau hnub no los? Tes hauj lwm nag hmo mas muab hloov tau kawg, Yexus tes hauj lwm mas yeej ua tau tom qab txuas ntxiv Yehauvas tes hauj lwm. Yog li ntawd, muab lwm qhov hauj lwm coj los ua tom Yexus tes hauj lwm tsis tau los? Yog lub npe Yehauvas twb muab hloov tau ua Yexus, ces lub npe Yexus ho muab hloov tsis tau los? Tsis muaj ib qho no yog tej yam txawv txawv li; nws tsuas yog tib neeg lub siab mas ruam qauj dhau heev lawm xwb. Vajtswv ces yeej yuav yog Vajtswv tas mus li. Tsis hais Nws tes hauj lwm yuav hloov mus li cas li, thiab tsis hais Nws lub npe yuav hloov li, Nws tus moj yam thiab lub tswv yim yeej tsis muaj hnub hloov li. Yog koj ntseeg hais tias tsuas yog Vajtswv nkaus xwb mas thiaj li yuav hu tau lub npe Yexus, ces koj qhov kev txawj ntse tsawg dhau heev lawm. Koj puas kam hais tawm hais tias Yexus yuav yog Vajtswv lub npe mus ib txhis, hais tias Vajtswv siv tib lub npe Yexus tag mus li kom tag ib txhis, thiab hais tias yuav tsis hloov li no mas? Koj puas kam hais tawm yam ruaj siab hlo hais tias lub npe Yexus yuav yog lub uas muab Tiam Muaj Kev Cai xaus tseg thiab tseem yuav muab tiam kawg xaus tib si no mas? Leej twg muaj cuab kav hais tau hais tias Yexus qhov hmoov hlub yuav muab tiam ntawd xaus no mas? Yog koj tsis muaj ib qho kev to taub kom meej txog tej qhov tseeb no, ces tsis yog koj yuav tsis muaj peev xwm qhia txog txoj moo zoo xwb, tab sis koj tus kheej yuav tsis muaj peev xwm sawv kom khov kho. Thaum lub sij hawm los txog uas koj yuav tau daws tej kev cov nyom ntawm cov neeg ntseeg kab lig kev cai thiab lwv lawv tej kev ntseeg yuam kev, qhov ntawd yuav yog qhov pov thawj hais tias koj yeej ntseeg theem hauj lwm no tiag tiag li thiab tsis muaj ib qho kev yuav tsis ntseeg me me hlo li. Yog koj tsis muaj peev xwm yuav lwv lawv tej kev ntseeg yuam kev ntawd, ces lawv yuav iab liam nog txim rau koj thiab dag iab liam kom koj puas koob puas npe. Qhov ntawd tsis yog ib qho txaus txaj muag thiab los?

Tag nrho cov neeg Yudai yeej nyeem Vajluskub Qub thiab paub txog Yaxaya cov lus zuag cev lus hais tias muaj ib tug me nyuam tub yuav los yug nyob rau hauv ib lub dab nyuj. Tom qab ntawd, lawv yeej paub tag tej lus zuag cev lus no tib si, vim li cas lawv tseem qho tsim txom Yexus? Tsis yog tim lawv tus moj yam ntxeev siab thiab tsis paub txog Vajntsujplig tes hauj lwm los? Lub sij hawm ntawd, cov Falixais ntseeg hais tias Yexus tes hauj lwm mas txawv qhov lawv paub txog tus me nyuam tub ntawm cov lus zuag cev lus ntawd, thiab cov neeg niaj hnub no tsis txais yuav Vajtswv vim tej hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawd zoo tsis thooj li qhov Vajluskub hais. Tsis yog tus moj yam ntawm lawv txoj kev ntxeev siab rau Vajtswv yeej zoo tib yam los? Koj txais yuav puas tau, yam tsis muaj lus nug hlo li, tag nrho tes hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig? Yog hais tias nws yeej yog tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig, ces yeej yog tus dej ntws uas yog lawm, thiab koj yuav tsum txais yuav nws yam tsis muaj ib qho uas yuav tsis ntseeg hlo li; you tsis txhob xaiv qee yam txais yuav nkaus xwb. Yog tias koj muaj ntau qhov kev thoob tsib tob mus rau Vajtswv thiab ua twb zoo ceev faj rau Nws, ces qhov no tsis yog qhov tsis hu rau lod? Koj tsis tas yuav mus nrhiav tej pov thawj tim khawv los ntawm Vajluskub li, yog hais tias nws yog tes hauj lwm ntawd Vajntsujplig, ces koj yuav tsum txais yuav xwb, vim koj ntseeg Vajtswv ces cawm Vajtswv, thiab koj yuav tsum tsis txhob tshawb xyuas Nws. Koj yuav tsum tsis txhob nrhiav pov thawj tim khawv ntawm Kuv ntxiv los mus ua pov thawj hais tias Kuv yog koj tus Vajtswv, tab sis yuav tsum muaj peev xwm los thoob tsib hais tias seb Kuv puas muaj txiaj ntsim rau koj—qhov no yog qhov uas tseem ceeb tshaj plaws. Txawm hais tias koj nrhiav tau tej pov thawj uas yeej cam tsis dhau kiag li nyob rau hauv Vajluskub, los nws yeej coj tsis tau koj los rau Kuv lub xub ntiag yam puv npo. Koj tsuas yog lam ua neej nyob rau sab hauv Vajluskub tus laj kab xwb, thiab tsis yog hauv Kuv lub xub ntiag; phau Vajluskub pab tsis tau kom koj paub Kuv, los sis ua tsis tau kom koj txoj kev hlub rau Kuv ntawd muaj tob tshaj ntxiv. Txawm hais tias Vajluskub yeej cev lus hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug, tsis muaj leej twg yuav to taub txog hais tias qhov lus zuag cev lus ntawd hais txog leej twg tiag, vim tib neeg tsis paub Vajtswv tes hauj lwm, thiab qhov no yog qhov ua rau cov Falixais sawv tawm tsam Yexus. Ib txhia yeej paub hais tias Kuv tes hauj lwm yog ua qhov zoo rau tib neeg, tab sis lawv tseem ntseeg ntxiv mus hais tias Yexus thiab Kuv yog ob tug uas sib txawv, yeej tsis sib raug zoo ua ke li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus muab ib cov zaj lus qhia rau Nws cov thwj tim nyob rau Tiam Hmoov Hlub hais txog kev xyaum ua, kev sib koom txoos ua ke, yuav hais li cas nyob rau hauv tej lus thov Vajtswv, yuav sib coj sib hwm li cas, thiab ntau yam ntxiv mus. Tes hauj lwm Nws ua mas yog hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub, thiab Nws tsuas tham nthuav dav txog qhov uas Nws cov thwj tim thiab lwm tus neeg uas ntseeg Nws yuav tsum xyaum ua xwb. Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb, thiab tsis yog ib qho hauj lwm nyob rau tiam kawg li. Thaum Yehauvas teeb cov kev cai hauv Vajluskub Qub nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, vim li cas Nws ho tsis ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub rau thaum ntawd? Vim li cas Nws ho tsis qhia kom meej ua ntej txog tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub? Qhov no ho tseem yuav tsis pab kom tib neeg txais yuav nws thiab los? Nws tsuas cev lus hais tias ib tug me nyuam tub yuav los yug thiab los muaj hwj chim, tab sis Nws tsis ua tes hauj lwm ntawm Tiam Hmoov Hlub ua ntej. Vajtswv tes hauj lwm nyob rau ib tiam twg mas yeej muaj tus ciaj ciam uas pom tseeb heev; Nws tsuas ua tes hauj lwm ntawm tiam ntawd xwb thiab ib txwm tsis ua theem tom ntej ntawm tes hauj lwm ntawd ua ntej li. Tsuas yog ua li ntawd nkaus xwb mas Nws tes hauj lwm ntawm tej tiam ntawd thiaj li yuav muab coj tau los rau tom hauv ntej. Yexus tsuas hais txog phiaj xwm qhia ntawm tiam kawg xwb, hais txog qhov uas yuav ua siab ntev li cas thiab yuav ua li cas es thiaj yuav raug cawm dim, hais txog yuav hloov siab lees txim thiab lees txais kev txhaum li cas, thiab hais txog yuav kwv tus ntoo khaub lig thiab tiv kev txom nyem li cas; Nws yeej tsis hais txog qhov uas yuav ua li cas es tib neeg nyob rau tiam kawg thiaj yuav nkag tau los, los sis tsis hais txog qhov uas tib neeg yuav ua li cas es thiaj yuav ua tau haum Vajtswv lub siab nyiam. Thaum zoo li ntawd, nws tsis yog ib qho txaus luag uas yuav mus tshawb hauv Vajluskub txog Vajtswv tes hauj lwm ntawm tiam kawg thiab los? Koj ho yuav tau dab tsi los ntawm qhov uas lam tuav phau Vajluskub? Puas yog ib tug neeg tshab txhais Vajluskub los sis ib tug neeg qhia Vajtswv txoj lus, uas yuav muaj cuab kav pom tes hauj lwm hnub no ua ntej?

“Tus uas muaj pob ntseg, cia nws mloog qhov yam uas tus Ntsujplig hais rau pawg ntseeg.” Tam sim no nej puas hnov tus Vajntsujplig cov lus? Vajtswv cov lus los nrhiav tau nej. Nej puas hnov? Vajtswv ua tes hauj lwm ntawm tiam kawg, thiab cov lus ntawd yog Vajntsujplig cov, vim Vajtswv yog tus Vajntsujplig thiab muaj peev xwm rais ua tus muaj cev nqaij daim tawv; yog li ntawd, tus Vajntsujplig cov lus, raws li hais yav tag los, yog cov lus ntawm Vajtswv uas yug los ua neeg hnub no. Muaj coob tus neeg ruam uas ntseeg hais tias vim yog tus Vajntsujplig hais xwb, mas Nws lub suab yuav tsum hais kiag sau ceeb tsheej los kom neeg hnov. Yog leej twg xav li no ces yog tsis paub Vajtswv tes hauj lwm. Qhov tseeb, cov lus uas Vajntsujplig hais ces yog cov uas tus Vajtswv uas yug los ua neeg hais ntag. Tus Vajntsujplig hais tsis tau lus ncaj qha rau tib neeg; txawm yog nyob kiag hauv Tiam Muaj Kev Cai los xij, Yehauvas tsis tau hais lus ncaj qha rau cov neeg. Nws yuav haj yam tsis lam ua li ntawd nyob rau tiam no thiab puas yog? Vim yog yuav kom Vajtswv hais lus los ua hauj lwm, mas Nws yuav tsum muaj cev nqaij daim tawv; tsis li ntawd, ces Nws tes hauj lwm yuav tsis muaj cuab kav ua tau nws tej hom phiaj tiav hlo. Cov uas tsis lees txais tus Vajtswv uas yug los ua neeg ces yog cov uas tsis paub tus Vajntsujplig los sis tej tseem ntsiab hauv paus uas Vajtswv ua hauj lwm li cas. Cov uas ntseeg hais tias tam sim no yog Vajntsujplig tiam, tab sis tsis txais yuav Nws tes hauj lwm tshiab, ces yog cov uas ua neej nyob nrog txoj kev ntseeg uas pom tsis meej thiab muaj tsis puv. Cov neeg zoo li ntawd yuav tsis muaj hnub txais yuav tes hauj lwm ntawm Vajntsujplig. Cov uas tsuas hais kom Vajntsujplig hais lus thiab ua Nws tes hauj lwm ncaj qha rau, thiab tsis txais yuav cov lus los sis tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, ces yuav tsis muaj hnub yuav nkag tau mus tsuj tiam tshiab los sis tau txais kev cawm dim tag nrho los ntawm Vajtswv!

Qhov Dhau Los: Koj Yuav Tsum Muab Txoj Koob Hmoov ntawm Lub Meej Mom Tso Rau Ib Sab thiab Nkag Siab Txog Vajtswv Lub Siab Nyiam los Coj Kev Cawm Dim los rau Tib Neeg

Ntxiv Mus: Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv thiab Nws Tes Hauj Lwm Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tau Rau Vajtswv Txaus Siab

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No