Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?

Hauv kev ntseeg Vajtswv, koj yuav tsum tsawg kawg daws qhov teeb meem ntawm kev muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj tso. Yog tias koj tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ces lub ntsiab lus ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv twb ploj mus lawm. Txoj kev tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yeej tuaj yeem ua tau tiav tag nrho los ntawm ib lub siab uas nyob ntsiag to hauv Vajtswv lub xub ntiag. Kev muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj txhais tau tias kev muaj peev xwm tsis ua xyem xyav thiab tsis yog tsis lees paub Nws ib txoj hauj lwm dab tsi li thiab kev muaj peev xwm los zwm rau Nws txoj hauj lwm. Nws txhais tau tias muaj tej kev xav yog rau hauv Vajtswv lub xub ntiag, tsis tsim cov kev npaj rau koj tus kheej xwb, thiab xam pom cov kev ntshaw ntawm Vajtswv tsev neeg ua ntej tshaj txhua yam; nws txhais tau tias kev txais yuav Vajtswv txoj kev tshuaj xyuas thiab kev mloog raws li Vajtswv cov kev npaj tseg. Koj yuav tsum muaj peev xwm tswj koj lub siab kom nyob ntsiag to hauv Vajtswv lub xub ntiag ntawm txhua yam uas koj ua. Tab txawm yog tias koj tsis nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam los, koj tseem yuav tsum ua kom tiav koj cov luag hauj lwm thiab cov tes hauj lwm saib xyuas kom zoo tshaj plaws ntawm koj txoj kev muaj peev xwm. Thaum Vajtswv lub siab nyiam tau raug muab nthuav tawm rau koj lawm, cia li ua raws li ntawd, thiab nws thiaj li yuav tsis lig dhau. Thaum koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tau dhau los zoo li ib txwm muaj lawm, ces koj kuj yuav tsum muaj cov kev sib raug zoo nrog tib neeg li ib txwm muaj thiab. Yuav kom tsim tau ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj mas, txhua tus yuav tsum yog tsim los ntawm lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus, koj yuav tsum muaj peev xwm ua koj tes dej num raws li Vajtswv cov lus thiab qhov Vajtswv hais, koj yuav tsum xav kom yog, thiab yuav tsum nrhiav qhov tseeb hauv txhua yam. Koj yuav tsum xyaum ua raws li qhov tseeb thaum koj to taub qhov tseeb lawm, thiab txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim rau koj los xij, koj yuav tsum thov Vajtswv thiab nrhiav los ntawm ib lub siab uas mloog Vajtswv lus. Xyaum ua raws li ntawd, koj thiaj li yuav muaj peev xwm tuav tau ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Nyob rau tib lub sij hawm thaum ua koj tes dej num kom zoo ntawd, koj kuj yuav tsum paub kom tseeb tias koj tsis ua ib yam dab tsi uas tsis muaj txiaj ntsim rau cov uas Vajtswv xaiv tseg txoj kev to taub lub neej txoj sia, thiab tsis txhob hais ib yam dab tsi uas pab tsis tau cov kwv tij thiab cov muam li thiab. Yam tsawg kawg, koj yuav tsum tsis txhob ua ib yam dab tsi uas tawm tsam koj lub siab zoo thiab yuav tsum tsis txhob ua ib yam dab tsi uas ntxim txaj muag kiag li. Qhov uas ntxeev siab los sis tawm tsam Vajtswv, qhov tshwj xeeb, koj yuav tsum tsis txhob ua kiag li, thiab koj yuav tsum tsis txhob ua ib yam dab tsi uas cuam tshuam rau tes hauj lwm los sis lub neej ntawm pawg ntseeg li. Yuav tsum ncaj ncees thiab sam xeeb rau txhua yam koj ua thiab yuav tsum paub tseeb tias koj txhua tes dej num tuaj yeem nthuav tawm tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Txawm hais tias qee zaum sab cev nqaij daim tawv yuav qaug zog los, koj yuav tsum muaj peev xwm saib cov txiaj ntsig ntawm Vajtswv tsev neeg muaj nqis tshaj txhua yam, yam tsis muaj kev ntshaw rau yus tus kheej qhov txiaj ntsig, yam tsis ua ib yam dab tsi uas twm xeeb los sis ntxim ntxub, nquag rov tig xav txog koj tus kheej. Ua li no, koj thiaj li yuav muaj peev xwm nquag los ua neej nyob rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav zoo li ib txwm muaj.

Hauv txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum tshuaj xyuas seb koj cov kev xav yog los tsis yog. Yog tias koj muaj peev xwm ua raws li Vajtswv cov kev cheem tsum, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj. Qhov no yog tus qauv uas me kawg nkaus. Ntsia mus rau koj cov kev xav, thiab yog tias koj pom tias cov kev xav uas tsis yog tau sawv los lawm, yuav tsum muaj peev xwm tig koj lub nraub qaum rau lawv thiab ua raws nraim li Vajtswv cov lus; yog li koj thiaj li yuav dhau los yog qee tus neeg uas ncaj ncees rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, uas qhia tau tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj, thiab txhua yam uas koj ua yog ua txhawm rau Vajtswv, tsis yog rau koj tus kheej xwb. Hauv txhua yam uas koj ua thiab txhua yam uas koj hais, yuav tsum muaj peev xwm teeb koj lub siab kom yog thiab kom ncaj ncees rau hauv koj cov dej num, thiab tsis txhob coj raws li koj cov kev xav, los sis ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam xwb. Cov no yog cov kev qhia uas cov ntseeg Vajtswv yuav tsum coj lawv tus kheej. Tej yam me me tuaj yeem nthuav tawm tau ib tug neeg cov kev xav thiab lub siab, thiab yog li, txhawm rau qee tus neeg kom to taub txog txoj kev ntawm kev raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws, lawv yuav tsum xub kho lawv cov kev xav thiab lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tso. Tsuas yog thaum koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj lawm xwb koj thiaj li tuaj yeem raug Nws ua kom zoo tshaj plaws; tsuas yog thaum ntawd xwb Vajtswv txoj kev qhuab ntuas, kev qhuab qhia, kev rau txim, thiab kev lim tib neeg kom dawb huv thiaj tuaj yeem ua tiav lawv qhov hom phiaj tau rau koj. Qhov ntawd hais tau tias, yog tias noob neej muaj peev xwm khaws Vajtswv cia rau hauv lawv lub siab thiab tsis nrhiav kom tau los rau lawv tus kheej los sis muab kev xav rau lawv tus kheej cov zeem muag xwb (kev txawj xav ntawm sab cev nqaij daim tawv), tiam sis ho ris lub nra hnyav ntawm kev paub qhov tseeb txog kev ua neej, ua lawv qhov zoo tshaj plaws los nrhiav qhov tseeb, thiab zwm rau Vajtswv txoj hauj lwm—yog tias koj tuaj yeem ua tau qhov no, ces cov hom phiaj uas koj nrhiav yuav yog lawm, thiab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yuav dhau los zoo li ib txwm muaj lawm. Kev tsim ib tug txoj kev sib raug zoo yog nrog Vajtswv tuaj yeem hu tau tias yog thawj kauj ruam ntawm kev to taub qhov tseeb txog txoj kev ntawm sab ntsujplig. Txawm hais tias tib neeg txoj hmoo yog nyob rau hauv Vajtswv ob txhais tes thiab tau raug Vajtswv npaj tseg ua ntej lawm, thiab tsis tuaj yeem hloov tau los ntawm tib neeg, tsis hais koj yuav raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws los sis raug Nws muab tau nyob rau ntawm seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm muaj los tsis yog. Tej zaum yuav muaj qee feem ntawm koj uas qaug zog los sis tsis mloog lus—tiam sis tsuav yog koj cov kev xam pom thiab koj cov kev xav yog lawm, thiab tsuav yog koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog tseeb thiab zoo li ib txwm muaj lawm xwb, ces koj tsim nyog los raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws lawm. Yog tias koj tsis muaj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv uas tseeb, thiab ua raws li sab cev nqaij daim tawv los sis koj tsev neeg xwb, ces txawm hais tias koj yuav ua hauj lwm hnyav npaum li cas los, nws yuav tsis muaj qab hau dab tsi. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj, ces yeej yuav tau txais txhua tsav txhua yam. Vajtswv yeej tsis ntsia mus rau ib yam dab tsi kiag li, tiam sis tsuas yog ntsia seb koj cov kev xam pom hauv koj txoj kev ntseeg Vajtswv puas yog xwb: koj ntseeg leej twg, vim leej twg koj thiaj ntseeg, thiab vim li cas koj thiaj ntseeg. Yog tias koj muaj peev xwm pom cov no meej meej thiab xyaum ua nrog koj cov kev xam pom zoo lawm, ces koj yuav loj hlob hauv koj lub neej, thiab koj kuj yuav tau raug lees tias muaj kev paub meej txog txoj kev tseeb thiab. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tsis yog zoo li ib txwm muaj, thiab cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yog txawv lawm, ces tag nrho txhua yam yeej tsis muaj nuj nqis li, thiab txawm hais tias koj yuav ntseeg heev npaum li cas los xij, koj yuav tsis tau txais ib yam dab tsi kiag li. Tsuas yog tom qab koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv dhau los zoo li ib txwm muaj lawm xwb koj thiaj li yuav raug qhuas los ntawm Nws thaum koj tso sab cev nqaij daim tawv tseg, thov Vajtswv, raug kev tsim txom, nyiaj tiv, zwm rau, pab koj cov kwv tij thiab cov muam, muab koj tus kheej fij kom ntau rau Vajtswv, thiab lwm yam. Seb yam uas koj ua puas muaj nuj nqis thiab tseem ceeb nyob ntawm seb koj cov kev xav puas yog tseeb thiab koj cov kev xam pom puas yog. Niaj hnub tam sim no, muaj ntau tus tib neeg ntseeg Vajtswv cuag nkaus li lawv qaij lawv lub taub hau mus ntsia ib lub moo ntag—lawv cov kev vam raug hloov lawm, thiab lawv yuav tsum raug txoj cai los ntawm ib txoj kev kov yeej. Yog tias daws tau qhov teeb meem no lawm, txhua yam yuav zoo; yog daws tsis tau, txhua yam yuav tsis muaj qab hau dab tsi li. Ib txhia tib neeg coj tus cwj pwm zoo thaum nyob rau ntawm Kuv lub xub ntiag, tiam sis tom qab Kuv nraub qaum, txhua yam lawv ua yog tawm tsam Kuv. Qhov no yog ib txoj kev qhia tawm ntawm kev coj tsis ncaj thiab kev dag ntxias, thiab hom tib neeg zoo li no yog Ntxwgnyoog ib tug tub qhe; lawv yog cov kev piv txwv uas pom tau ntawm Ntxwgnyoog, tuaj sim Vajtswv. Koj tsuas yog ib tug tib neeg uas yog yog tias koj muaj peev xwm zwm rau Kuv txoj hauj lwm thiab Kuv cov lus. Tsuav yog koj muaj peev xwm noj thiab haus Vajtswv cov lus; tsuas yog txhua yam uas koj ua tuaj yeem nthuav tawm tau rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag thiab koj coj tus cwj pwm ncaj ncees thiab sam xeeb heev rau txhua yam uas koj ua; tsuav yog koj tsis ua tej yam txaj muag, los sis tej yam uas yuav ua rau lwm tus lub neej puas tsuaj; thiab tsuav yog koj ua neej nyob hauv qhov kaj thiab tsis pub koj tus kheej raug Ntxwgnyoog ntxias xwb, ces koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog nyob raws qib raws duas lawm.

Kev ntseeg Vajtswv cheem tsum kom koj yuav tsum tso koj cov kev xav thiab cov kev xam pom nyob raws qib raws duas; koj yuav tsum muaj ib txoj kev nkag siab zoo txog, thiab ib txoj kev saib xyuas kom yog, Vajtswv cov lus thiab Vajtswv txoj hauj lwm, txhua qhov chaw ib puag ncig uas Vajtswv tau npaj tseg, tus tib neeg uas Vajtswv ua tim khawv, thiab tus Vajtswv uas muaj qab hau. Koj yuav tsum tsis txhob xyaum ua raws li koj cov tswv yim los sis tsim koj tus kheej cov tswv yim uas tsis tseem ceeb. Txhua yam uas koj ua, koj yuav tsum muaj peev xwm tshawb nrhiav qhov tseeb thiab, ntawm koj qhov chiv meem tam li ib tug uas raug tsim los muaj nyob, zwm rau txhua yam ntawm Vajtswv txoj hauj lwm. Yog tias koj xav nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv thiab to taub txog txoj kev tseeb ntawm lub neej, ces koj lub siab yuav tsum nyob rau hauv Vajtswv lub xub ntiag tas li li. Tsis txhob yaj ntshis mus, tsis txhob caum raws Ntxwgnyoog, tsis txhob cia Ntxwgnyoog muaj cib fim los ua nws txoj hauj lwm kiag li, thiab tsis txhob cia Ntxwgnyoog siv koj. Koj yuav tsum muab koj tus kheej rau Vajtswv tag nrho thiab cia Vajtswv kav koj.

Koj puas kam los ua Ntxwgnyoog tus tub qhe? Koj puas kam raug Ntxwgnyoog ntxias? Koj puas ntseeg Vajtswv thiab nrhiav Nws kom tej zaum koj raug Nws ua kom zoo tshaj plaws, los sis kom tej zaum koj dhau los ua ib tug qauv piv txwv rau Vajtswv txoj hauj lwm? Koj nyiam ib lub neej uas muaj nuj nqis uas koj tau txais los ntawm Vajtswv dua los, los yog nyiam ib lub neej uas tsis muaj nuj nqis thiab qhuav qhawv dua? Koj nyiam kom raug Vajtswv siv dua los, los yog nyiam kom raug Ntxwgnyoog ntxias dua? Koj nyiam kom cia Vajtswv cov lus thiab qhov tseeb puv npo koj dua los, los yog nyiam cia kom kev txhaum thiab Ntxwgnyoog puv npo koj? Xav txog tej no kom zoo zoo. Nyob hauv koj lub neej txhua hnub, koj yuav tsum to taub yam lus twg uas koj hais thiab yam twg uas koj ua uas yuav ua rau muaj kev txawv txav ntawm koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, thiab tom qab ntawd kho koj tus kheej kom to taub txog tus qauv yog. Txhua lub sij hawm, tshuaj xyuas koj cov lus, koj cov dej num, koj txhua kauj ruam, thiab koj txhua cov kev xav thiab cov tswv yim. Txais ib txoj kev nkag siab kom zoo txog koj tus yam ntxwv tseeb thiab to taub txog txoj kev ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Tsuas muaj tib txoj kev no nkaus xwb thiaj li muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Los ntawm kev ntsuas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm los tsis yog, koj yuav muaj peev xwm kho koj cov kev xav, nkag siab txog tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg, thiab nkag siab txog koj tus kheej tiag tiag, thiab, kev ua li ntawd, koj yuav muaj peev xwm to taub txog cov kev paub tiag tiag, tso koj tus kheej tseg ntawm ib txoj kev tseeb, thiab zwm rau nrog txoj kev xav. Raws li koj paub cov tseem ceeb no uas hais txog seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas yog zoo li ib txwm muaj los tsis yog, koj yuav muaj sij hawm los raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws thiab dhau los muaj peev xwm los paub txog ntau tus yeeb yam ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Koj kuj tseem yuav muaj peev xwm pom tshab ntau yam txog Ntxwgnyoog cov tswv yim dag ntxias thiab nkag mus rau hauv nws cov kev npaj phem uas zais ntshis. Tsuas yog txoj kev no xwb thiaj li coj mus rau kev uas raug Vajtswv ua kom zoo tshaj plaws. Koj tso txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, kom koj thiaj yuav zwm rau Nws cov kev npaj tseg hauv lawv qhov tag nrho, thiab kom koj thiaj yuav to taub tob zog ntxiv txog kev paub tseeb thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm ntau zog ntxiv. Thaum koj xyaum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj lawm, feem ntau, kev ua tiav yuav tsum tau ua kom tiav kev tso sab cev nqaij daim tawv tseg thiab los ntawm kev koom tes nrog Vajtswv tiag tiag. Koj yuav tsum nkag siab tias “yog tsis muaj lub siab koom tes, nws yog ib qho nyuaj uas los txais Vajtswv txoj hauj lwm; yog tias sab cev nqaij daim tawv tsis raug tsim txom, yuav tsis muaj koob hmoov los ntawm Vajtswv los; yog tias tus ntsujplig tsis ntsib teeb meem, Ntxwgnyoog yuav tsis tau txais kev txaj muag.” Yog tias koj xyaum ua cov kev qhia no thiab nkag siab txog lawv zoo heev lawm, cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv yuav raug tso rau qhov tseeb. Hauv nej txoj kev xyaum ua tam sim no, nej yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “kev nrhiav zaub mov los pab rau kev tshaib kev nqhis”; koj yuav tsum tso tseg lub tswv yim ntawm “txhua yam yog tau ua tiav los ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab tib neeg tsis muaj peev xwm los cuam tshuam.” Txhua tus uas hais li ntawd xav tias, “Tib neeg tuaj yeem ua tau txhua yam li lawv xav, thiab thaum lub sij hawm los txog, Vajntsujplig Dawb Huv yuav ua Nws txoj hauj lwm. Tib neeg tsis tas yuav txwv sab cev nqaij daim tawv los sis koom tes; txhua yam uas tseem ceeb yog qhov tias lawv raug Vajntsujplig Dawb Huv txhawb xwb.” Cov kev xav no tsis muaj qab hau. Thaum muaj cov xwm txheej zoo li no, Vajntsujplig Dawb Huv yeej tsis muaj peev xwm ua hauj lwm. Nws yog hom kev xav zoo li no ntag uas cuam tshuam rau Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm loj tshaj plaws. Feem ntau, Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm yog raug ua tiav los ntawm tib neeg txoj kev koom tes. Cov uas tsis koom tes thiab tsis tau txiav txim siab, txawm li ntawd los tseem xav kom ua tiav ib txoj kev hloov pauv hauv lawv tus yam ntxwv thiab kom tau txais Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm thiab kev tig ras to taub thiab kev paub tseeb los ntawm Vajtswv los, tseeb tiag muaj kev xav ntau yam. Qhov no yog hu ua “kev yoog raws ib tug tus kheej thiab kev zam lub txim rau Ntxwgnyoog.” Cov tib neeg zoo li no tsis muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj. Koj yuav tsum ntsib ntau yam kev qhia tshwm thiab kev nthuav tawm ntawm tus moj yam phem uas nyob hauv koj tus kheej thiab ntsib ntau yam kev xyaum ua uas koj muaj uas tsis mus raws li yam uas Vajtswv cheem tsum tam sim no. Koj puas yuav muaj peev xwm tso tau Ntxwgnyoog tseg tam sim no? Koj yuav tsum muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, ua raws nraim li Vajtswv cov kev xav, thiab dhau los ua ib tug neeg tshiab nrog rau ib lub neej tshiab. Tsis txhob nyob rau hauv cov kev ua txhaum yav dhau los lawm; tsis txhob ua neeg poob siab dhau lawm; yuav tsum muaj peev xwm sawv ntseg ntsees thiab koom tes nrog Vajtswv, thiab ua kom tiav cov luag hauj lwm uas yog koj cov luag los ua kom tiav. Hauv txoj kev no, koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj li yuav dhau los zoo li ib txwm muaj.

Yog tias tom qab kev nyeem qhov no lawm, koj tsuas yog tshaj tawm los lees txais cov lus no xwb, txawm li ntawd los koj lub siab tseem nyob tsis hloov li, thiab koj tsis nrhiav kev los ua kom koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo li ib txwm muaj li, nws ua pov thawj qhia rau koj tias koj tsis muaj qhov tseem ceeb rau koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv. Nws ua pov thawj qhia tias koj cov kev xam pom tseem tsis tau muab tso rau qhov yog, koj cov kev xav thiaj li tseem tsis tau raug teeb rau hauv kev raug Vajtswv muab tau thiab kev coj yeeb koob los rau Nws, tiam sis ho teeb rau hauv kev tso cai rau Ntxwgnyoog cov kev npaj phem uas zais ntshis kom kov yeej thiab ua kom tiav koj tus kheej cov hom phiaj. Cov tib neeg zoo li no zais cov kev xav yuam kev thiab cov kev xam pom tsis yog lawm. Txawm Vajtswv yuav hais dab tsi los xij los sis Nws hais li cas, cov tib neeg zoo li no yeej tsis muaj qhov txawv txav kiag li thiab yeej tsis hloov hlo li. Lawv lub siab tsis muaj qhov ntshai thiab lawv tsis txaj muag kiag li. Ib tug neeg zoo li no yog ib tug tsiaj tsis muaj siab ntsws. Nyeem Vajtswv txhua lo lus hais tawm thiab muab cov lus ntawd coj los xyaum ua kom sai li sai tau tom qab uas koj nkag siab cov lus ntawd lawm. Tej zaum yuav muaj qee lub sij hawm thaum koj sab cev nqaij daim tawv qaug zog, los sis koj tau ntxeev siab, los sis koj tau tawm tsam; hais txog ntawm qhov koj tau coj tus cwj pwm yav dhau los li cas, nws tsis tshua muaj txiaj ntsig, thiab nws tsis tuaj yeem tab kaum koj lub neej los ntawm kev paub tab hnub no. Tsuav yog tias koj tuaj yeem muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj hnub no xwb, ces yeej muaj kev cia siab. Yog tias muaj kev hloov pauv hauv koj txhua lub sij hawm koj nyeem Vajtswv cov lus, thiab lwm tus tuaj yeem qhia tau tias koj lub neej tau hloov pauv mus rau qhov zoo dua lawm, nws qhia tau tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv tam sim no zoo li ib txwm muaj lawm, uas nws tau raug muab tso rau qhov yog lawm. Vajtswv tsis saib xyuas tib neeg raws li lawv cov kev ua txhaum. Thaum koj tau nkag siab thiab paub ceev faj lawm, tsuav yog koj tuaj yeem tso tseg tsis ntxeev siab los sis tawm tsam xwb, ces Vajtswv tseem muaj kev hlub tshua txog koj. Thaum koj muaj txoj kev nkag siab thiab kev txiav txim siab los nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws ntawm Vajtswv lawm, ces koj tus yam ntxwv hauv Vajtswv lub xub ntiag yuav dhau los zoo li ib txwm muaj. Txawm koj yuav tab tom ua dab tsi los xij, xav txog qhov hauv qab no thaum koj tab tom ua: Vajtswv yuav xav li cas yog tias kuv ua qhov no? Nws puas yuav muaj txiaj ntsig rau kuv cov kwv tij thiab cov muam? Nws puas yuav tau txais txiaj ntsig rau txoj hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev? Tsis hais hauv kev thov Vajtswv, kev sib qhia, kev hais lus, kev ua hauj lwm, los sis kev sib txuas lus nrog lwm tus li, tshuaj xyuas koj cov kev xav, thiab xyuas seb koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv puas zoo li ib txwm muaj. Yog tias koj tsis tuaj yeem paub meej txog koj tus kheej cov kev xav thiab tej kev xav, qhov no txhais tau hais tias koj tu ncua kev ntxub ntxaug, uas ua pov thawj qhia tias koj nkag siab tsawg heev txog qhov tseeb. Yog tias koj muaj peev xwm nkag siab meej meej txog txhua yam uas Vajtswv ua, thiab muaj peev xwm pom tau txhua yam los ntawm daim iav tsom ntawm Nws cov lus, sawv rau ntawm Nws ib sab, ces koj cov kev xam pom yuav dhau los rau qhov yog. Yog li ntawd, kev tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv uas zoo yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau txhua tus uas ntseeg Vajtswv; txhua tus yuav tsum suav hais tias nws yog ib txoj hauj lwm tseem ceeb tshaj plaws thiab yog qhov xwm txheej uas loj tshaj plaws hauv lawv lub neej. Txhua yam uas koj ua tau raug ntsuas los ntawm seb koj puas muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj los tsis muaj. Yog tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj thiab koj cov kev xav yeej yog lawm, ces cia li ua xwb. Txhawm rau kev tuav ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv li ib txwm muaj, koj yuav tsum tsis txhob ntshai txog kev tsim txom plam koj tus kheej cov txiaj ntsig; koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog kov yeej, koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog yuav tau koj, thiab koj tsis tuaj yeem tso cai rau Ntxwgnyoog siv koj yam li ib yam khoom txaus luag. Kev muaj cov kev xav zoo li no yog ib lub cim qhia tias koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv yog zoo li ib txwm muaj lawm—tsis yog rau sab cev nqaij daim tawv, tiam sis yog rau sab kev thaj yeeb ntawm tus ntsujplig, kom tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, thiab kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam. Kev to taub tus yeeb yam tseeb, koj yuav tsum tsim ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv kom zoo thiab tso koj cov kev xam pom ntawm koj txoj kev ntseeg Vajtswv kom yog. Qhov no yog kom Vajtswv thiaj yuav muab tau koj, thiab kom Nws thiaj nthuav cov txiv ntawm Nws cov lus rau hauv koj thiab qhia kom paub thiab qhia koj kom paub qhov tseeb mus deb ntxiv. Hauv txoj kev no, koj yuav tau to taub txog tus qauv tseeb. Kav tsij noj thiab haus Vajtswv cov lus hnub no txuas ntxiv mus, yuav tsum to taub txog tus qauv ntawm Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev ua hauj lwm tam sim no, ua raws nraim li Vajtswv cov kev xav tau hnub no, tsis txhob saib cov qauv ntawm kev xyaum ua qub uas dhau los lawm, tsis txhob tuav rawv rau cov kev qub, thiab yuav tsum to taub qhov tseeb txog tus qauv ntawm txoj kev ua hauj lwm hnub no kom sai li sai tau. Yog li, koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj li yuav dhau los zoo li ib txwm muaj tag nrho thiab koj thiaj yuav tau pib mus rau txoj kev yog ntawm kev ntseeg Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Lub Nceeg Vaj Ib Txhiab Xyoo Tau Los Txog Lawm

Ntxiv Mus: Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No