Tsom Ntsoov rau Qhov Muaj Tseeb Ntxiv

Txhua tus tib neeg muaj lub peev xwm raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, yog li txhua tus yuav tsum to taub yam kev ua dej num rau Vajtswv yog qhov zoo tshaj plaws raws li Nws cov kev xav. Cov tib neeg feem coob tsis paub tias kev ntseeg Vajtswv yog txhais li cas, thiab lawv tsis to taub vim li cas lawv yuav tsum ntseeg Nws—uas yog hais tau tias, feem coob tsis muaj peev xwm nkag siab txog Vajtswv txoj hauj lwm los sis lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev npaj cawm tib neeg. Hnub no, ntawm cov tib neeg feem coob tseem xav tias kev ntseeg Vajtswv yog hais txog kev mus saum ntuj ceeb tsheej thiab kom cawm tau lawv cov ntsuj xwb. Lawv tsis nkag siab qhov tseem ceeb ntawm kev ntseeg Vajtswv thiab tshaj ntawd ntxiv, tsis muaj ib qho kev nkag siab dab tsi tag nrho txog ntawm txoj hauj lwm uas tseem ceeb tshaj plaws hauv Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg. Rau qhov muaj ntau yam laj thawj ntawm lawv tus kheej, tib neeg cia li tsis muaj siab npuab Vajtswv txoj hauj lwm, thiab lawv tsis tau muaj ib qho kev xav rau Nws cov kev xav los sis rau Nws txoj kev npaj cawm tib neeg li. Raws li ib tus neeg txoj kev yoog raws no, txhua tus tib neeg yuav tsum paub lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg tag nrho tias yog dab tsi, qhov tseeb uas Nws tau ua tiav ntev los lawm, vim li cas Nws thiaj tau xaiv pab pawg neeg no, lub hom phiaj thiab lub ntsiab lus ntawm Nws txoj kev xaiv lawv yog dab tsi, thiab qhov uas Nws xav kom ua tiav nyob rau hauv pab pawg no. Rau qhov Vajtswv tau muaj peev xwm tsa ib pab tib neeg uas tsis tseem ceeb zoo li no hauv lub teb chaw ntawm tus zaj loj liab ploog, thiab tau ua hauj lwm txuas ntxiv los txog tam sim no, sim thiab ua kom lawv zoo tiav log los ntawm txhua txoj kev, hais lus suav tsis txheeb, ua hauj lwm ntau, thiab xa ntau yam khoom siv ua dej num—rau qhov Vajtswv ib leeg xwb thiaj ua tiav txoj hauj lwm loj zoo li no uas qhia tau tias Nws txoj hauj lwm tseem ceeb npaum li cas. Lub sij hawm no, nej tsis tuaj yeem yuav nco tau tej txiaj ntsig no tag nrho. Xws li tias, nej yuav tsum tsis txhob saib txoj hauj lwm uas Vajtswv tau ua rau nej lawm yam tsis tseem ceeb; nws tsis yog ib yam me me. Tab txawm tias yam uas Vajtswv tau nthuav tawm rau nej hnub no xwb los yeej txaus rau nej los sim nkag siab thiab paub lawm. Tsuas yog hais tias koj nkag siab tiag tiag thiab zoo zoo txog nws lawm xwb ces koj txoj kev paub thiaj li yuav tuaj yeem mus tob dua thiab koj lub neej thiaj yuav loj hlob. Hnub no, tib neeg to taub thiab ua tsawg heev dhau lawm; lawv tsis muaj peev xwm ua tau tiav hlo raws li Vajtswv cov kev xav. Qhov no yog qhov tib neeg ua tau tsis zoo thiab lawv txoj kev ua tsis tiav hlo raws li lawv lub luag hauj lwm, thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis muaj peev xwm ua tiav raws li qhov xav tau kom tshwm. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj qab ntxhiab dab tsi rau ntawm kev ua hauj lwm rau ntau tus tib neeg vim tias lawv muaj kev nkag siab ntiav ntiav zoo li no txog Vajtswv txoj hauj lwm xwb, thiab tsis zoo siab hlo saib txoj hauj lwm ntawm Vajtswv lub tsev yam li qee yam uas muaj nqis thaum lawv ua hauj lwm. Lawv tas zog mus raws li tej xwm txheej kom tsuas tau mus txog, los yog caum raws cov feem coob, los sis tsuas lam ua hauj lwm kom tau ntsej muag xwb. Hnub no, txhua tus tib neeg hauv txoj kev yoog raws no yuav tsum rov qab xyuas seb, hauv lawv cov kev ua thiab cov dej num, lawv puas tau ua txhua yam uas lawv muaj peev xwm ua, thiab saib seb lawv puas tau mob siab ua txhua yam. Tib neeg yeej ua tsis tiav lawv lub luag hauj lwm kiag li, tsis yog vim tias Vajntsujplig Dawb Huv tsis ua Nws txoj hauj lwm, tiam sis vim tib neeg tsis ua lawv txoj hauj lwm, ua rau nws yog ib qho nyuaj rau Vajntsujplig Dawb Huv ua Nws txoj hauj lwm. Vajtswv tsis muaj ib lo lus hais ntxiv li lawm, tiam sis tib neeg yeej tsis tau khaws cia hlo li, lawv tau poob qab deb heev lawm, lawv tsis muaj peev xwm nyob ze nrog rau txhua kauj ruam, thiab tsis muaj peev xwm caum raws kom ze rau tus Menyuam Yaj cov hneev taw. Yam uas lawv tsim nyog ua raws, lawv tsis tau ua raws; yam uas lawv tsim nyog tau xyaum ua, lawv tsis tau xyaum ua; yam uas lawv tsim nyog yuav tau thov rau, lawv tsis tau thov rau; yam uas lawv tsim nyog muab tso rau ib sab, lawv tsis tau muab tso rau ib sab. Lawv tsis tau ua tej no ib qho li. Yog li ntawd, txoj kev sib tham ntawm kev mus koom lub rooj noj mov yog qhuav qhawv xwb; nws tsis muaj ib lub ntsiab lus tseeb li, thiab yog txhua yam hauv lawv cov kev xav xwb. Nws tuaj yeem hais tau tias, saib txij hnub no rov qab, tib neeg yeej tsis tau ua raws li lawv lub luag hauj lwm hlo li. Txhua yam puav leej nyob rau ntawm Vajtswv txoj kev ua thiab kev hais lus ntawm Nws Tus Kheej xwb. Tib neeg txoj kev ua hauj lwm tau tsawg heev lawm; tib neeg yog cov khoom seem uas siv tsis tau uas tsis muaj peev xwm koom tes nrog rau Vajtswv. Vajtswv tau hais ntau pua txog ntau txhiab lo lus lawm, txawm li ntawd los tib neeg yeej tseem tsis tau muab ib lo lus twg coj los xyaus ua li—tsis hais yuav tso cev nqaij daim tawv tseg, muab cov kev xav phem pov tseg, kev xyaum mloog Vajtswv lus rau txhua yam thaum uas tab tom txhim kho kev thoob tsib thiab tau txais kev nkag siab tob, tsis muab ib qho chaw rau hauv tib neeg lub siab li, tshem tawm cov mlom hauv lawv lub siab, ntxeev siab rov tawm tsam lawv cov kev xav uas yuam kev, tsis ua raws li qhov kev xav, ua txhua yam kom ncaj ncees thiab tsis muaj kev ntxub ntxaug, muab kev xav zoo dua rau Vajtswv tej kev ntshaw thiab lawv txoj kev haub ntxias lwm tus thaum lawv hais lus, ua yam uas muaj txiaj ntsig rau Vajtswv txoj hauj lwm ntau ntxiv, nco ntsoov ua kom muaj txiaj ntsig rau hauv Vajtswv lub tsev los ntawm txhua yam uas lawv ua, tsis txhob cia lawv cov kev xav tswj lawv tus cwj pwm, muab yam uas ua rau lawv tus kheej cev nqaij daim tawv zoo siab pov tseg, tshem tawm cov kev xav phem qub qub txog yus tus kheej, thiab lwm yam. Lawv yeej nkag siab qee qhov ntawm tag nrho cov kev cheem tsum no uas Vajtswv xav kom tib neeg ua, tiam sis lawv tsuas yog tsis kam muab tej ntawd coj los xyaum ua xwb. Yam dab tsi ntxiv uas Vajtswv tuaj yeem ua tau, thiab li cas ntxiv uas Nws tuaj yeem ua rau lawv nkag siab? Yog ua cas Vajtswv thiaj pom tias cov tub ntawm cov tib neeg ntxeev siab tseem muaj peev xwm los khaws Nws cov lus thiab qhuas cov lus ntawd? Yog ua cas lawv thiaj muaj peev xwm los noj Vajtswv cov zaub mov? Tib neeg lub siab nyob qhov twg lawm? Lawv twb ua tsis tau tiav tab txawm qhov tsawg kawg nkaus ntawm lawv lub luag hauj lwm uas lawv yuav tsum tau ua kom tiav, ces tsis tas yuav hais txog qhov lawv ua qhov loj tshaj ntawd. Lawv tab tom nyob rau hauv ib zaj npau suav zoo zoo, tsis yog lov? Yuav tsis muaj kev tham txog qhov muaj tseeb yog tias tsis muaj kev xyaum ua. Qhov no yog qhov tseeb uas meej meej!

Nej yuav tsum kawm tej kev qhia uas tseeb dua qub. Tsis tas yuav kom muaj lub suab-siab siab, kev hais lus qhuav qhawv uas tib neeg qhuas. Thaum los tham txog kev paub, txhua leej txhua tus tib neeg puav leej siab dua tus yav dhau los, tiam sis lawv tseem tsis muaj txoj hau kev los xyaum ua. Muaj pes tsawg leej tib neeg tau to taub txog cov kev qhia tseem ceeb ntawm kev xyaum ua lawm? Muaj pes tsawg leej tau kawm tej kev qhia tiag tiag lawm? Leej twg tuaj yeem sib qhia txog qhov muaj tseeb? Kev muaj peev xwm hais txog txoj kev paub ntawm Vajtswv cov lus tsis tau txhais hais tias koj muaj lub siab tseeb; nws tsuas qhia tau tias koj yeej yug los ntse, koj tau txais phaj tshab. Yog tias koj tsis tuaj yeem taw qhia tawm txoj hau kev ces qhov tshwm los yuav tsis muaj dab tsi, thiab koj yuav yog cov khoom seem uas siv tsis tau xwb! Tsis yog tias koj tab tom lam ua txuj xwb yog tias koj tsis tuaj yeem hais dab tsi txog ib txoj hau kev xyaum ua uas tseeb? Tsis yog tias koj tab tom ua cuav xwb lov yog tias koj tsis tuaj yeem muab koj tus kheej cov kev paub uas tseeb qhia rau lwm tus, yog li yuav tsum qhia lawv kom lawv thiaj tuaj yeem kawm tau los sis muab ib txoj kev uas lawv tuaj yeem taug tau? Tsis yog koj yog ib tug cuav lov? Koj muaj nqis dab tsi? Cov tib neeg zoo li no tsuas tuaj yeem ua tau ib feem ntawm “tus neeg tsim tej zaj kev qhia hais txog kev coj noj coj ua,” tsis yog “tus pab txhawb nqa txoj kev coj noj coj ua.” Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog tsis muaj qhov tseeb. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog ib qho uas zoo-rau-yam tsis muaj dab tsi. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog ib lub cev tuag taug kev xwb. Yog tsis muaj qhov muaj tseeb ces yog ib “tug neeg xav tsim kev cai Koos-Sam,” uas tsis muaj nuj nqis pab txhawb. Kuv xav kom nej txhua leej txhua tus kaw qhov ncauj txog tej zaj kev qhia thiab tham txog tej yam uas muaj tseeb, qee yam uas muaj tseeb tiag tiag thiab tseem ceeb; kawm qee yam “yeeb yam tshiab,” hais tej yam tseeb, pab txhawb qee yam tseeb, thiab muaj kev mob siab rau. Ntsib qhov muaj tseeb thaum koj hais lus; tsis txhob ua siab ntev rau kev hais lus tsis tseeb thiab kev hais dhau qhov tseeb ua kom tib neeg zoo siab los sis nyiam thiab mloog koj lus xwb. Nuj nqis ntawm qhov ntawd nyob qhov twg? Qhov ntawd muaj nuj nqis dab tsi uas muaj tib neeg saib taus koj yam zoo heev? Muaj “yeeb yam zoo” me ntsis thaum koj hais lus, ncaj ncees me ntsis hauv koj txoj kev cob qhia, saib xyuas kom zoo me ntsis hauv koj txoj kev saib xyuas txhua yam, yam uas koj hais hais kom muaj qab hau me ntsis, yuav tsum xav qhov ua kom Vajtswv lub tsev tau txais txiaj ntsig los ntawm koj txhua txhua tes dej num, mloog koj lub siab thaum koj muaj kev xav zoo, tsis txhob pauj kev ua siab zoo los ntawm kev ntxub los yog tsis txaus siab rau kev ua siab zoo, thiab tsis txhob ua ib tug neeg hais lus zoo siab phem, tsam koj dhau los ua ib txoj kev haub ntxias uas tsis zoo lawm. Thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, muab cov lus ntawd coj los txuas kom ze rau qhov tseeb, thiab thaum koj sib qhia, hais kom ntau ntxiv txog yam tseeb. Tsis txhob txo koj tus kheej; qhov no yuav tsis ua rau Vajtswv zoo siab. Hauv koj cov kev cuam tshuam nrog lwm tus, yuav tsum ua siab ntev me ntsis ntxiv, yuav tsum txo fwj chim me ntsis ntxiv, ua siab dawb me ntsis ntxiv, thiab kawm los ntawm “tus ntsujplig ntawm tus thawj tswj hwm.”[a] Thaum koj muaj kev xav phem, xyaum tso tseg sab cev nqaij daim tawv ntxiv. Thaum koj tab tom ua hauj lwm, hais lus txog txoj kev tseeb kom ntau ntxiv, thiab tsis txhob ua neeg siab hlob heev dhau lawm, tsis li ntawd ces yam uas koj hais yuav tsis muaj leej twg ua tau. Tsawg dua rau kev lom zem, ntau dua rau kev pab txhawb nqa—nthuav tawm koj tus ntsujplig siab zoo ntawm kev mob siab. Ua tib zoo saib Vajtswv cov kev xav, mloog koj lub siab ntxiv, ua tib zoo xav, thiab tsis txhob hnov qab qhov uas Vajtswv ua siab ntev thiab kub siab lug hais lus rau nej txhua hnub. Nyeem “phau ntawv teev tseg qub” kom ntau ntxiv. Thov Vajtswv heev ntxiv thiab sib qhia tas li ntxiv. Tseg kiag tsis txhob ua tus tsis paub dab tsi; qhia qee qhov kev paub thiab tau qee qhov kev nkag siab tob. Thaum koj txhais tes txhaum ncav tawm mus, rub nws rov qab; tsis txhob cia nws tawm mus deb. Yuav tsis muaj nuj nqis dab tsi, thiab yam uas koj tau txais los ntawm Vajtswv yuav tsis muaj dab tsi tiam sis tsuas yog cov kev foom tsis zoo xwb, yog li yuav tsum ceev faj. Cia koj lub siab hlub tshua rau lwm tus, thiab tsis txhob pheej tawm tsam los ntawm tej cuab yeej hauv txhais tes. Sib qhia ntxiv txog kev paub qhov tseeb thiab sib tham ntxiv txog lub neej, tuav ib lub siab ntawm kev pab lwm tus. Ua hauj lwm ntau dua tiam sis hais lus tsawg. Muab coj los xyaum ua ntau dua li uas muab coj los tshawb nrhiav thiab tshuaj xyuas. Cia Vajntsujplig Dawb Huv tshoov koj tus kheej lub siab ntau dua thiab muab sij hawm ntau dua rau Vajtswv los ua kom koj zoo tiav log. Tshem tawm ntau yam uas yog noob neej li; koj tseem muaj noob neej cov kev ntau yam ntawm kev ua dej num, thiab koj txoj kev coj ntawm kev ua dej num thiab tus cwj pwm tseem ua rau lwm tus neeg muaj kev tawm tsam: Tshem tawm tej no ntxiv mus thiab. Koj txoj kev xav tus yam ntxwv tseem ntxim ntxub heev; siv sij hawm ntau los kho nws. Koj tseem muab meej mom ntau heev rau tib neeg; yuav tsum muab meej mom ntau dua rau Vajtswv, thiab tsis txhob ua yam tsis tsim nyog. Lub “tuam tsev” yeej ib txwm yog Vajtswv lub, thiab tsis tsim nyog cia tib neeg txeeb tau mus. Muab hais luv luv tias, tsom ntsoov rau kev ncaj ncees ntxiv thiab tsawg dua rau hauv cov kev xav. Nws yog qhov zoo tshaj plaws uas tshem tawm sab cev nqaij daim tawv. Tham ntxiv txog qhov muaj tseeb tiam sis tsawg dua txog kev paub; qhov uas zoo tshaj plaws ces yog kaw qhov ncauj thiab tsis txhob hais dab tsi li. Hais lus ntxiv txog txoj kev xyaum ua, tiam sis ua kom tsawg txog txoj kev khav theeb uas tsis muaj nqis. Nws yog qhov zoo tshaj plaws uas los pib xyaum ua tam sim no.

Vajtswv cov kev cheem tsum ntawm tib neeg tsis yog yuav siab npaum li ntawd tag nrho. Tsuav yog tib neeg xyaum ua raws yam nquag plias thiab kub siab lug xwb, ces lawv yeej yuav “ua tau zoo” lawm. Qhov tseeb qhia tias, qhov muaj kev to taub, kev paub, thiab kev nkag siab txog qhov tseeb ntawd mas nyuaj dua li kev xyaum ua raws qhov tseeb. Ua ntej tshaj plaws yog xyaum ua raws li koj to taub thiab xyaum ua raws yam koj twb nkag siab lawm. Ua li no, koj thiaj li yuav maj mam tau txais txoj kev paub thiab kev nkag siab tseeb txog qhov tseeb. Tej no yog tej kauj ruam thiab tej kev uas Vajntsujplig ua hauj lwm. Yog koj tsis xyaum mloog lus li no, ces koj yuav tsis tau txais ib yam dab tsi li. Yog koj pheej ua raws li koj tus kheej lub siab nyiam xwb, thiab tsis xyaum mloog lus, ces Vajntsujplig puas yuav ua hauj lwm rau hauv koj? Vajntsujplig puas ua hauj lwm li koj xav? Los sis Nws puas ua hauj lwm raws li yam koj tu ncua, thiab raws li lub hauv paus ntawm Vajtswv cov lus? Yog qhov no tsis meej rau koj, ces koj yuav tsis muaj peev xwm to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb. Vim li cas tib neeg feem coob tau siv dag siv zog ntau los nyeem Vajtswv cov lus, tiam sis tsuas yog muaj kev paub xwb thiab tsis tuaj yeem hais dab tsi txog ib txoj kev tseeb tiag tom qab ntawd li? Koj puas xav tias muaj kev paub ces yog muaj qhov tseeb? Qhov ntawd tsis yog ib qho kev xav uas tsis meej pem lov? Koj mas muaj peev xwm hais txog kev paub ntau kis npaum li cov xuab zeb ntawm ntug hiav txwv, txawm li ntawd los yeej tsis muaj ib lo lus muaj txoj kev tseeb kiag li. Tsis yog koj tab tom ua li no los dag tib neeg lov? Tsis yog koj tab tom ua ib qho yeeb yam uas tsis muaj dab tsi, uas tsis muaj lub ntsiab lus los pab txhawb nws lov? Tag nrho cov cwj pwm zoo li no yog rhuav tshem tib neeg! Tej zaj lus qhia yim siab thiab nws yim tu ncua qhov muaj tseeb, ces nws yim tsis muaj peev xwm coj tib neeg los rau qhov tseeb. Tej zaj lus qhia yim siab, ces nws yim ua rau koj tsis mloog lus thiab tawm tsam Vajtswv. Tsis txhob quav ntsej txog tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig—nws tsis muaj qab hau dab tsi li! Ib txhia tib neeg twb tau tham txog tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig los tau ntau caum xyoo lawm, thiab lawv tau ntseeg txoj kev ntseeg ntawm sab ntsujplig loj heev lawm, tiam sis thaum kawg, lawv yeej tseem tsis to taub qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb li. Vim lawv tsis tau xyaum ua raws los sis tau ntsib tau pom Vajtswv cov lus li, lawv tsis muaj tej hauv paus ntsiab lus los sis txoj hau kev xyaum ua raws. Cov tib neeg zoo li no yog cov uas lawv tus kheej tsis muaj qhov muaj tiag ntawm qhov tseeb, yog li ntawd lawv yuav ua li cas coj tau lwm tus tib neeg los rau txoj kev yog ntawm txoj kev ntseeg Vajtswv? Lawv tsuas coj tau tib neeg mus yuam kev xwb. Qhov no tsis phom sij rau lwm tus thiab rau lawv tus kheej lod? Yam tsawg kawg nkaus mas, koj yuav tsum muaj peev xwm daws tau tej teeb meem tiag tiag uas nyob rau ntawm koj xub ntiag. Qhov ntawd hais tau tias, koj yuav tsum muaj peev xwm xyaum ua raws thiab paub Vajtswv cov lus, thiab muab qhov tseeb coj los xyaum ua raws. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li yog kev mloog Vajtswv lus. Tsuas yog thaum koj to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia lawm xwb mas koj thiaj li tsim nyog los ua hauj lwm rau Vajtswv, thiab tsuas yog thaum muab koj fij rau Vajtswv yam ua siab dawb paug lawm xwb mas Vajtswv thiaj li yuav pom zoo rau koj. Tsis txhob hais lus loj loj thiab tham txog tej zaj lus qhia uas tsis txaus ntseeg; qhov no tsis tseeb. Txoj kev qhia txog tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig los ua kom tib neeg qhuas koj ntawd tsis yog ua tim khawv rau Vajtswv, tiam sis tsuas yog kev khav koj tus kheej xwb. Nws yeej tsis muaj txiaj ntsim rau tib neeg thiab tsis txhawb lawv li, thiab coj tau lawv mus pe hawm tej zaj lus qhia ntawm sab ntsujplig yam yooj yim heev thiab tsis tsom ntsoov rau txoj kev xyaum ua raws qhov tseeb li—qhov no tsis yog kev coj tib neeg mus yuam kev lod? Qhov pheej ua li no yuav ua rau muaj tej zaj lus qhia uas tsis muaj qab hau thiab tej kev cai uas yuav txwv thiab ntxias tib neeg tshwm tuaj ntau heev; nws yog yam txaj muag tiag tiag li. Yog li ntawd hais yam uas muaj tseeb kom ntau ntxiv, tham txog tej teeb meem uas yeej muaj tiag tiag kom ntau ntxiv, siv sij hawm tshawb nrhiav qhov tseeb los daws tej teeb meem tiag tiag kom ntau ntxiv; qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj. Tsis txhob ncua txoj kev kawm los xyaum ua raws qhov tseeb: Qhov no yog txoj hau kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag. Tsis txhob muab lwm tus txoj kev ntsib kev pom thiab kev paub los ua koj tus kheej tug es siv tej ntawd los ua kom lwm tus qhuas. Koj yuav tsum muaj koj tus kheej txoj kev to taub qhov tseeb txog lub neej txoj sia. Tsuas yog xyaum ua raws qhov tseeb thiab mloog Vajtswv lus xwb koj thiaj li yuav muaj kev to taub lub neej txoj sia. Qhov no tsim nyog yog qhov uas txhua tus tib neeg xyaum ua raws thiab tsom ntsoov rau.

Yog tias koj sib qhia tuaj yeej muab tau ib txoj kev rau tib neeg taug lawm, ces qhov ntawd ua rau koj muaj qhov tseeb. Txawm koj yuav hais dab tsi los xij, koj yuav tsum coj tib neeg los xyaum ua thiab muab ib txoj hau kev rau lawv txhua tus uas lawv tuaj yeem caum raws tau. Tsis yog tias tsuas ua raws lawv kom muaj kev paub xwb; qhov tseem ceeb tshaj yog kom muaj ib txoj kev taug. Rau qhov cov tib neeg ntseeg Vajtswv, lawv yuav tsum taug txoj kev uas Vajtswv coj hauv Nws txoj hauj lwm. Qhov ntawd yog, tus txheej txheem uas ntseeg Vajtswv yog tus txheej txheem uas taug txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv coj. Raws li ntawd, koj yuav tsum muaj ib txoj kev uas koj tuaj yeem taug tau, txawm yuav zoo li cas los xij, thiab koj yuav tsum tso ko taw rau saum txoj kev uas yuav raug Vajtswv ua kom zoo tiav log. Tsis txhob poob qab deb dhau lawm, thiab tsis txhob txhawj xeeb txog koj tus kheej rau ntau yam. Tsuas yog hais tias koj taug txoj kev uas Vajtswv coj xwb uas tsis ua rau muaj kev cuam tshuam koj thiaj tuaj yeem tau txais txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv thiab muaj txoj kev ntawm kev to taub qhov tseeb. Tsuas yog qhov no xwb thiaj li suav tias yog ua raws li Vajtswv cov kev xav thiab ua tiav qhov kev ua neeg lub luag hauj lwm. Raws li ib tug tib neeg hauv txoj kev yoog no, txhua tus tib neeg yuav tsum ua kom tiav lawv lub luag hauj lwm kom zoo zoo, ua yam uas tib neeg tsim nyog ua ntxiv, thiab tsis txhob ua yam yuav muaj teeb meem. Cov tib neeg ua hauj lwm yuav tsum hais lawv cov lus kom meej, cov tib neeg caum raws yuav tsum tsom ntsoov rau kev tiv kev txom nyem ntxiv thiab kev mloog lus, thiab txhua tus yuav tsum nyob ntawm lawv qhov chaw thiab tsis txhob tawm ntawm txoj kab. Hauv txhua tus lub siab yuav tsum paub kom meej tias lawv yuav tsum xyaum ua li cas thiab txoj hauj lwm twg uas lawv yuav tsum ua kom tiav. Taug txoj kev uas Vajntsujplig Dawb Huv coj; tsis txhob mus yuam kev los sis mus tsis yog. Koj yuav tsum pom txoj hauj lwm hnub no kom meej meej. Kev paub qhov tseeb txog lub ntsiab lus ntawm txoj hauj lwm hnub no yog yam uas nej yuav tsum xyaum ua. Nws yog thawj thawj yam uas nej yuav tsum to taub. Tsis txhob nkim ib lo lus ntxiv rau lwm yam li lawm. Kev ua hauj lwm hauv Vajtswv lub tsev hnub no yog nej tes hauj lwm, kev to taub txog txoj kev ua hauj lwm hnub no yog nej lub luag hauj lwm, thiab kev xyaum ua raws li qhov tseeb hnub no yog nej lub nra.

Lus taw qhia:

a. Tus ntsujplig ntawm tus thawj tswj hwm: Yog ib lo lus Suav qub qub uas siv los piav txog ib tug tib neeg uas muaj lub siab-dav dav thiab siab dawb.

Qhov Dhau Los: Koj Txoj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Zoo Li Cas?

Ntxiv Mus: Kev Tuav Cov Lus Txib thiab Kev Xyaum Ua Raws Qhov Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No