Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas

Nyob rau thaum lub sij hawm uas Petus nrog Yexus, nws tau pom ntau tus yam ntxwv ntxim nyiam nyob rau ntawm Yexus, ntau yam uas tsim nyog xyaum ua raws, thiab ntau yam uas pab tau rau nws. Txawm hais tias Petus tau pom qhov uas yog Vajtswv nyob rau hauv Yexus rau ntau kis heev, thiab pom ntau qhov moj yam txaus nyiam, los nws yeej tsis paub Yexus thaum xub thawj li. Petus pib raws Yexus thaum nws muaj 20 xyoo, thiab nws raws Nws ntxiv tau 6 xyoo. Nyob rau lub sij hawm ntawd, nws yeej tsis paub Yexus hlo li; Petus txaus siab raws Yexus vim nws muaj kev qhuas Nws xwb. Thaum Yexus xub hu nws nyob rau ntawm lub ntug pas dej Hiav txwv Kalilais, Nws nug hais tias: “Ximoos Npayauna, koj puas raws Kuv qab?” Petus hais tias: “Kuv yuav tsum raws tus uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los qab. Kuv yuav tsum lees paub tus uas Vajntsujplig Dawb Huv xaiv. Kuv yuav raws Koj qab.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, Petus twb tau hnov txog ib tug neeg hu ua Yexus lawm—tus txawj tshaj ntawm cov neeg cev Vajtswv lus thiab Vajtswv tus Tub uas Nws hlub tshaj plaws—thiab Petus yeej cia siab ntsoov xav nrhiav Nws thiab cia siab kom muaj lub cib fim pom Nws (vim qhov ntawd yog qhov uas nws raug tus Vajntsujplig Dawb Huv coj). Txawm hais tias Petus yeej tsis tau pom Nws dua li thiab tsuas hnov lus paj lus cua txog Nws xwb los, ces ib qho kev ntshaw thiab kev qhuas Yexus maj mam loj hlob nyob hauv nws lub siab, thiab nws pheej ntshaw kom tau pom Yexus ib hnub xwb. Thiab Yexus nqua hu Petus li cas mas? Nws los kuj yeej tau hnov txog ib tug hu ua Petus thiab, tab sis tsis yog tus Vajntsujplig Dawb Huv hais qhia Nws: “Mus lawm tim lub Hiav txwv Kalilais, uas muaj ib tug hu ua Ximoos Npayauna.” Yexus tau hnov ib tug neeg hais tias muaj ib tug hu ua Ximoos Npayauna, thiab hais tias muaj neeg hnov nws cov lus qhuab qhia, hais tias nws los kuj qhia txog txoj moo zoo ntawm ceeb tsheej lub nceeg vaj, thiab hais tias cov neeg uas hnov nws hais mas los kua muag kawg. Tom qab uas hnov qhov no lawm, Yexus thiaj li caum tus neeg ntawd mus rau tim lub Hiav txwv Kalilais; thaum uas Petus lees Yexus qhov kev nqua hu, nws thiaj li raws Nws mus lawm.

Thaum lub sij hawm uas nws raws Yexus mus ntawd, ces Petus kuj xav ntau yam txog Nws thiab siv nws qhov kev pom kev xav los txiav txim rau Nws xwb. Txawm hais tias Petus yeej to taub txog tus Ntsujplig me ntsis, los nws qhov kev to taub ntawd tsis feeb meej pes tsawg, ces nws thiaj li hais tias: “Kuv yuav tsum caum tus uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los. Kuv yuav lees paub tus uas raug tus Vajntsujplig Dawb Huv xaiv tseg.” Nws tsis to taub tej uas Yexus ua thiab pom tej ntawd tsis meej. Tom qab uas raws Nws mus tau ib ntus, Petus xav paub ntau zuj zus txog tej Nws ua thiab hais, thiab hauv Yexus Tus Kheej kiag. Nws kuj hnov zoo li Yexus ua tau kom muaj kev hlub thiab kev hwm; nws nyiam nrog Nws ua ke thiab nyob ntawm Nws ib sab, thiab mloog Yexus cov lus mas ua rau nws tau txais kev pab thiab kev txhawb. Nyob rau lub sij hawm uas nws raws Yexus ntawd, Petus saib thiab muab txhua yam txog Nws lub neej coj los khaws nkaus cia hauv siab: Nws tej kev ua, tej lus, tej kev txav mus los, thiab tej kev hais qhia kom pom. Nws muaj kev to taub tob hais tias Yexus tsis zoo li tej neeg dog dig. Txawm hais tias Nws qhov kev tshwm sim zoo li tib neeg ntawd mas yeej zoo nkaus li sawv daws xwb, Nws muaj kev hlub, kev khuv leej, thiab kev zam lwm tus yam puv npo. Txhua yam Nws ua thiab hais mas pab tau lwm tus ntau heev, thiab Petus pom thiab tau tej yam uas nws yeej tsis tau pom dua los sis muaj dua li los ntawm Yexus. Nws pom hais tias txawm Yexus yeej tsis muaj tus yeeb yam siab tshaj lwm tus los sis tsis muaj txoj kev ua neeg uas txawv tshaj lwm tus, los Nws yeej muaj ib tsos uas zoo tshaj thiab Nws tsis zoo li leej twg hlo li. Txawm hais tias Petus yuav piav tsis tau qhov ntawd kiag li, los nws yeej pom hais tias Yexus ua txhua yam txawv tshaj lwm tus neeg, vim tej Nws ua ntawd yeej txawv tshaj lwm tus neeg dog dig tej. Lub sij hawm uas nws nyob nrog Yexus, Petus pom tau hais tias Nws tus cwj pwm yeej txawv tshaj tej neeg dog dig li. Nws ua dab tsi los yeej ua tus yees khov kho thiab tsis maj ntug maj teb li, tsis hais tshaj los sis hais tsawg dua txog ib yam dab tsi li, thiab Nws ua Nws lub neej uas qhia kom pom txog ib tug cwj pwm uas yeej zoo li sawv daws li thiab ho txaus hwm txaus qhuas kawg thiab. Nyob rau hauv kev tham lus, Yexus maj mam hais lus thiab muaj txoj hmoov hlub, kev cev ncauj cev lus los yeej hais tau yam luag ntxhi tab sis ho hais tau yam siab txias zias—thiab yeej tsis muaj ib zaug uas Nws yuav lam ua tau rhuav plhu ntsuav lub sij hawm Nws ua Nws tej hauj lwm li. Petus pom hais tias qee lub sij hawm mas Yexus nyob ntsiag to, hos qee lub sij hawm mas Nws ho hais lus tsis paub tsum li. Qee lub sij hawm Nws zoo siab heev ces Nws zoo li ib tug nquab dawb uas tshawb nws tej plaub tawg qeej lees, thiab qee lub caij mas Nws ho tu siab thiab tsis hais lus li, cuag li ris kev tu siab hnyav npaum nkaus li ib leej niam uas sab sab nkees nkees kawg li. Muaj ntau lub sij hawm Nws kuj muaj kev chim loj cuag li ib tug tub rog siab tawv uas dhia mus tua ib tug yeeb ncuab los sis, muaj qee zaus, Nws zoo nkaus li ib tug txiv yawg tsov ntxhuav nyooj laws. Qee lub sij hawm Nws luag; qee lub sij hawm Nws thov Vajtswv thiab quaj. Tsis hais Yexus yuav ua li cas li, Petus yeej muaj kev hlub thiab kev hwm Nws yam tsis muaj chaw kawg. Yexus lub suab luag ua rau nws zoo siab, Nws tej kev tu siab tswm nws dua ntais rau hauv txoj kev tu siab, Nws qhov kev chim ua rau nws ntshai, hos Nws txoj kev hlub, kev zam txim, thiab tej lus txib khov kho uas Nws kom neeg ua ntawd ua rau nws hlub Yexus tiag tiag thiab tsim muaj ib qho kev hwm thiab kev xav nrog ua ke rau Nws. Muaj tseeb, nws kuj yog ntau xyoo tom qab uas Petus tau nrog Yexus nyob ua ke lawm mas nws mam li maj mam paub txog tej qhov no.

Petus yog ib tug neeg paub tab, yeej ntse nruab thiab, tab sis nws kuj tau ua tej yam ruam ruam thaum lub sij hawm nws raws Yexus ntawd thiab. Thaum pib kiag mas, nws muaj qee yam kev xav phem txog Yexus. Nws nug hais tias: “Neeg hais tias Koj yog ib tug cev Vajtswv lus, ces thaum Koj muaj 8 xyoo thiab pib paub tab tuaj, Koj puas paub hais tias Koj yog Vajtswv? Koj puas paub hais tias Koj ces yog yug los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv?” Yexus teb hais tias: “Tsis, Kuv tsis paub. Ua Kuv tsis zoo li ib tug neeg dog dig rau koj li los? Kuv tsuas zoo ib yam li sawv daws xwb. Tus neeg uas Leej Txiv xa los yog ib tug neeg dog dig thiab xwb, tsis yog ib tug muaj txuj tshaj lwm tus li os. Thiab, txawm hais tias tes hauj lwm Kuv ua ntawd yeej sawv cev Kuv Leej Txiv saum ceeb tsheej, Kuv tus duab, tus neeg uas Kuv yog no, thiab lub cev nqaij tawv no tsis muaj cuab kav yuav sawv cev tau tag nrho Kuv Leej Txiv saum ceeb tsheej—tsuas yog ib qho ntawm Nws nkaus xwb. Txawm hais tias Kuv yuav los ntawm tus Ntsujplig los, los Kuv yeej tseem yog ib tug neeg dog dig thiab xwb, thiab Kuv Txiv xa Kuv los rau lub ntiaj teb no li ib tug neeg dog dig, tsis yog ib tug neeg muaj txuj siab dua lwm tus.” Tsuas yog thaum Petus hnov no mas nws thiaj li to taub me ntsis txog Yexus xwb. Thiab tsuas yog tom qab uas nws tau siv sij hawm ntev heev los ua Yexus tes hauj lwm, mloog Nws tej kev qhuab qhia, Nws tej kev coj kev, thiab Nws tej kev txhawb nqa, mas nws thiaj li muaj kev to taub tob zog. Thaum Yexus muaj 30 xyoo, Nws qhia Petus txog Nws qhov kev yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig thiab hais tias Nws tau los ua ib theem ntawm qhov hauj lwm—qhov hauj lwm raug ntsia rau saum ntoo khaub lig—los txhiv tag nrho tib neeg. Yexus kuj tau qhia Petus hais tias 3 hnub tom qab qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Neeg Leej Tub yuav sawv rov los, thiab hais tias tom qab sawv rov los lawm, Nws yuav tshwm los rau neeg pom txog 40 hnub. Thaum tau hnov cov lus no lawm, Petus tu siab heev thiab muab cov lus no khaws nkaus cia hauv nruab siab; txij ntawd mus, ces nws haj yam txav ti Yexus lawm. Tom qab tau ntsib tau pom tau ib ntus lawm, Petus mam li paub hais tias txhua yam Yexus ua mas yeej yog Vajtswv tiag, thiab nws los mus xav hais tias Yexus mas ntxim hlub tshaj plaws li. Tsuas yog tom qab uas nws muaj qhov kev to taub no lawm xwb mas tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj li ua kom nws ras to taub sab hauv nruab nrog tuaj. Thaum ntawd ces Yexus thiaj li tig mus rau Nws cov thwj tim thiab cov neeg uas raws Nws ntawd thiab nug hais tias: “Yauhas, koj hais tias Kuv yog leej twg?” Yauhas teb hais tias: “Koj yog Mauxes.” Ces Nws tig mus rau Luka: “Thiab koj, Luka, koj hais Kuv yog leej twg?” Luka teb hais tias: “Koj yog tus txawj tshaj plaws ntawm cov neeg cev Vajtswv lus.” Ces Nws ho nug ib tug muam, thiab nws teb hais tias: “Koj yog tus txawj tshaj ntawm cov neeg cev Vajtswv lus uas hais lus ntau heev ntawm tag nrho ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis. Tsis muaj leej twg tej lus qhia txog yav tom ntej yuav zoo npaum Koj cov, los sis tsis muaj leej twg tej kev txawj yuav ntau tshaj Koj tej li; Koj yog ib tug neeg cev Vajtswv lus.” Ces Yexus tig mus rau Petus thiab nug hais tias: “Petus, koj xav hais tias Kuv yog leej twg?” Petus teb hais tias: “Koj yog tus Khetos, Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob. Koj los saum ceeb tsheej los. Koj tsis yog neeg ntiaj teb. Koj tsis yog zoo ib yam li tej uas Vajtswv tsim. Peb nyob rau hauv ntiaj teb thiab Koj los nrog peb nyob, tab sis Koj yog neeg qaum ntuj thiab tsis yog ntiaj teb tug, thiab Koj tsis yog neeg ntiaj teb.” Nws yog nyob rau hauv nws tej kev ntsib kev pom uas Vajntsujplig Dawb Huv tau qhia kom nws paub, uas coj tau nws los rau qhov kev to taub no. Tom qab qhov kev tig ras to taub no lawm, nws haj yam qhuas txhua yam Yexus tau ua, xav hais tias Nws haj yam ntxim hlub tuaj, thiab muaj lub siab tsis xav ncaim Yexus kiag li. Yog li ntawd, thawj zaug uas Yexus qhia tshwm Nws Tus Kheej rau Petus tom qab uas Nws raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tag thiab sawv rov los lawm, Petus thiaj li quaj vim zoo siab tshaj plaws li: “Tus Tswv! Koj sawv rov qab los lawm!” Tom qab ntawd, quaj tag, ces Petus nuv tau ib tug ntses loj heev, muab ua siav thiab rau rau Yexus noj. Yexus luag nyav, tab sis tsis hais lus li. Txawm hais tias Petus paub hais tias Yexus sawv rov los lawm, nws tsis to taub hais tias vim li cas li. Thaum nws muab qhov nqaij ntses rau Yexus noj, Yexus kuj tsis yig thiab, tab sis Nws tsis hais lus li thiab tsis zaum noj li. Tab sis, Nws cia li ploj ntais lawm xwb. Qhov no ua rau Petus ceeb loj heev li, thiab thaum ntawd ces nws mam li to taub hais tias tus Yexus uas sawv rov los ntawd txawv tus Yexus ua ntej ntawd lawm. Thaum nws ras dheev li no lawm, Petus tu siab heev li, tab sis nws kuj kaj siab lawm thaum uas nws paub hais tias tus Tswv tau ua Nws tes hauj lwm tiav hlo lawm. Nws paub hais tias Yexus tau ua Nws tes hauj lwm tiav lawm, hais tias lub sij hawm nrog tib neeg nyob tag lawm, thiab tib neeg yuav tau taug lawv tus kheej txoj kev txij ntawd lawm yav tom ntej. Yexus twb qhia nws ib zaug lawm hais tias: “Koj los yuav tau haus khob dej iab uas Kuv tau haus lawm (qhov no yog qhov uas Nws hais tom qab sawv rov los lawm). Koj los yuav tsum tau taug txoj kev uas Kuv tau taug lawm. Koj yuav tsum muab koj txoj sia tso plhuav rau Kuv.” Tsis zoo li tam sim no, kev ua hauj lwm lub sij hawm ntawd tsis yog yuav tau sib tham tim ntsej tim muag kiag. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm mas yeej muab zais tob, thiab Petus yeej tau raug kev txom nyem ntau heev li. Tej zaum mas, Petus txog kiag qhov ua xav qw nrov nrov tias: “Vajtswv! Kuv tsis muaj dab tsi lawm tshuav kiag txoj sia no xwb. Txawm hais tias nws yuav tsis muaj nqis ntau rau Koj los, kuv xav muab cob fim kiag rau Koj. Txawm hais tias tib neeg yeej tsis muaj nqis txaus kom tsim nyog hlub Koj, thiab lawv txoj kev hlub thiab lub siab tsis muaj nuj nqis dab tsi li, los kuv ntseeg hais tias Koj yeej paub qhov uas tib neeg lub siab ntshaw lawm. Thiab txawm hias tias tib neeg lub cev yeej tsis zoo txaus kom Koj txais yuav, los kuv vam hais tias Koj yuav txais kuv lub siab.” Hais tej lus thov Vajtswv li no ces ua rau nws muaj siab zog tuaj, tshwj xeeb yog thaum nws thov Vajtswv: “Kuv txaus siab yuav muab kuv lub siab tag nrho cob fim kiag rau Vajtswv. Txawm hais tias kuv yuav ua tsis tau ib yam dab tsi rau Vajtswv, kuv txaus siab yuav ua yam siab dawb paug kom tau raws li Vajtswv siab nyiam thiab muab kuv tus kheej cob fim kiag rau Nws kom tag siab tag ntsws nrho. Kuv ntseeg tias Vajtswv yuav tsum saib rau hauv kuv lub siab.” Nws hais tias: “Kuv tsis xav tau dab tsi rau kuv txoj sia li tab sis kom kuv txoj kev xav txog txoj kev hlub Vajtswv thiab kuv lub siab ntshaw kom Vajtswv txais xwb. Kuv tau nrog tus Tswv Yexus ntev los lawm, tab sis kuv yeej tsis tau hlub Nws li; qhov ntawd yog kuv qhov kev tshuav nuj tshuav nqi loj tshaj plaws. Txawm hais tias kuv nrog Nws nyob, los kuv yeej tsis paub Nws li, thiab kuv tseem hais tau ib co lus tsis zoo thaum Nws tsis nyob ntawd lawm thiab. Xav txog tej no mas ua rau kuv haj yam xav hais tias kuv tshuav nqi ntau tshaj rau tus Tswv Yexus.” Nws ib txwm thov Vajtswv li no. Nws hais tias: “Kuv mas tseem me tshaj tej plua av. Kuv ua tsis tau dab tsi li tsuas yog muab kuv lub siab npuab Vajtswv no rau Nws xwb.”

Petus qhov kev ntsib kev pom no muaj ib qho yog qhov siab kawg kiag, thaum uas nws lub ces yuav luag puas ntsoog tas, tab sis Yexus tseem muab kev txhawb siab rau nws sab hauv nruab nrog tuaj thiab. Thiab muaj ib zaug, Yexus tshwm los rau Petus pom. Thaum Petus raug kev txom nyem loj heev thiab hnov zoo li nws lub siab lub ntsws puas tag li lawm, Yexus qhia nws hais tias: “Koj nrog Kuv nyob hauv ntiaj teb, thiab Kuv nyob qhov no nrog koj. Thiab txawm hais tias ua ntej ntawd wb nyob ua ke saum ceeb tsheej, nws yog, thaum kawg, lub ntiaj teb ntawm sab ntsujplig. Tam sim no Kuv tau rov mus rau lub ntiaj teb sab ntsujplig lawm, thiab koj nyob rau ntiaj teb, vim Kuv tsis nyob rau ntiaj teb lawm, thiab txawm hais tias koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb, koj yuav tsum tau ua koj tes dej num hauv ntiaj teb kom tiav. Koj yog ib tug tub txib, koj yuav tsum ua koj tes dej num.” Tau hnov hais tias nws yuav muaj peev xwv rov mus nyob ntawm Vajtswv ib sab ua rau Petus kaj siab. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Petus muaj mob hnyav es nws twb yuav luag qaug txaj; nws tu siab txog qhov uas nws hais kiag hais tias: “Kuv mas qias vuab tsuab txog qhov uas kuv tsis muaj peev xwm ua tau kom haum Vajtswv siab.” Yexus tshwm los kiag rau nws pom thiab hais tias: “Petus, tsis yog koj tsis nco qab qhov kev cog lus ruaj khov uas koj tau cog rau Kuv lawm los? Koj tsis nco qab txhua yam uas Kuv tau hais lawm los? Koj tsis nco qab cov lus cog tseg ruaj khov uas koj hais rau Kuv lawm los?” Thaum pom hais tias yog Yexus, Petus sawv tsees saum txaj los, thiab Yexus hais kom nws siab kaj hais tias: “Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, Kuv twb hais qhia koj lawm—qhov no koj yuav tsum to taub, tab sis koj tsis nco qab tej yam uas Kuv tau qhia koj lawm los? ‘Koj los yeej tsis yog los ntawm lub ntiaj teb no los, tsis yog neeg ntiaj teb.’ Tam sim no, tseem muaj hauj lwm uas koj yuav tsum tau ua. Koj yuav tu siab tsis tau zoo li no. Koj yuav muaj mob txom nyem ntsuav li no tsis tau. Txawm hais tias tib neeg thiab Vajtswv nyob tsis tau ua ke rau tib lub ntiaj teb, los Kuv muaj Kuv tes hauj lwm thiab thiab koj muaj koj tes hauj lwm, thiab muaj ib hnub uas koj tes hauj lwm tiav lawm, wb mam li nyob ua ke rau ib qho chaw, thiab Kuv yuav coj koj nrog Kuv mus ib txhis.” Petus siab kaj thiab ruaj siab tom qab hnov cov lus no tag lawm. Nws paub hais tias qhov kev mob txom nyem no yog ib qho uas nws yuav tsum tau tiv thiab ntsib, thiab txij thaum ntawd los, ces nws muaj siab tuaj lawm. Yexus yeej txhob txwm tshwm los rau nws pom nyob rau txhua txhua lub sij hawm tseem ceeb, muab kev tig ras to taub tshwj xeeb thiab kev coj qhia rau nws, thiab Nws ua hauj lwm ntau rau nws. Thiab dab tsi yog qhov uas Petus tu siab rau tshaj plaws? Tsis ntev tom qab uas Petus tau hais tias “Koj yog Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob,” Yexus muab ib lo lus nug hais rau Petus (txawm hais tias tsis muaj teev tseg rau hauv Vajluskub li no). Yexus nug nws: “Petus! Koj puas tau hlub Kuv li?” Petus to taub Nws hais dab tsi lawm, thiab teb hais tias: “Tus Tswv! Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej ib zaug lawm, tab sis kuv lees hais tias kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Yexus thiaj hais tias: “Yog neeg tsis hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, yuav ua cas lawv thiaj li hlub tau Leej Tub nyob rau hauv ntiaj teb? Thiab yog neeg tsis hlub Leej Tub uas Leej Txiv saum ceeb tsheej xa los, lawv ho yuav hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tau li cas? Yog neeg yeej hlub Leej Tub hauv ntiaj teb tiag, ces lawv yeej hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej tiag thiab.” Thaum Petus hnov cov lus no, nws paub kiag qhov uas nws yeej tseem tsis tau muaj. Nws yeej tu siab txog qhov uas kua muag ntws rau hauv nws cov lus “Kuv yeej tau hlub Leej Txiv saum ceeb tsheej, tab sis kuv yeej tsis tau hlub Koj li.” Tom qab uas Yexus sawv hauv qhov tuag rov los thiab nce mus rau saum ntuj lawm, nws haj yam tu siab thiab tu siab rau cov lus no. Xav txog nws tes hauj lwm yav dhau los thiab nws tus yeeb yam tam sim no, nws nquag los rau ntawm Yexus hauv nws tej lus thov, ib txwm tu siab thiab xav hais tias tshuav nqi vim nws tsis tau ua haum Vajtswv siab nyiam thiab coj tsis tau zoo txaus li Vajtswv tej hom phiaj. Tej teeb meem no rais los ua nws lub nra hnyav tshaj plaws. Nws hais tias: “Muaj ib hnub kuv yuav muab tag nrho txhua yam uas kuv muaj thiab kuv yog ntawd cob fim kiag rau Koj, thiab kuv yuav muab yam uas muaj nuj nqis tshaj plaws rau Koj.” Nws hais tias: “Vajtswv! Kuv tsuas muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv txoj sia tsis muaj nuj nqis dab tsi li, thiab kuv lub cev tsis muaj nuj nqis dab tsi li. Kuv muaj ib txog kev ntseeg thiab ib txog kev hlub nkaus xwb. Kuv ntseeg Koj nyob rau hauv kuv lub siab thiab hlub Koj nyob rau hauv kuv lub siab; kuv tsuas muaj ob yam no rau Koj xwb, thiab tsis muaj lwm yam li lawm.” Petus tau txais kev txhawb siab ntau los ntawm Yexus cov lus, vim ua ntej uas Yexus yuav raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws tau qhia Petus hais tias: “Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab.” Tom qab ntawd, thaum Petus mob loj heev lawm, Yexus rov hais qhia nws tias: “Petus, koj tsis nco qab lawm los? Kuv tsis yog neeg ntiaj teb, thiab nws tsuas yog Kuv tes hauj lwm xwb es Kuv thiaj ncaim mus ntxov zog xwb. Koj los yeej tsis yog neeg ntiaj teb thiab, koj tsis nco qab lawm tiag los? Kuv twb tau qhia koj ob zaug lawm, koj tseem tsis nco qab thiab los?” Hnov li no, Petus hais tias: “Kuv tseem tsis tau nov qab li os!” Ces Yexus hais tias: “Koj twb tau muaj ib lub sij hawm nyob zoo siab hlo nrog Kuv saum ceeb tsheej thiab muaj ib ntus nyob ntawm Kuv ib sab. Koj nco Kuv thiab Kuv nco koj. Txawm hais tias raws li Kuv pom ces cov raug tsim tawm los tsis tsim nyog hais txog, ua li cas Kuv thiaj yuav tsis hlub cov uas dawb huv thiab txaus hlub? Koj tau nov qab txog Kuv tej lus cog tseg lawm los? Koj yuav tsum txais yuav Kuv lus txib rau hauv ntiaj teb; koj yuav tsum ua qhov hauj lwm Kuv cob rau koj ntawd kom tiav hlo. Muaj ib hnub Kuv yeej yuav coj koj rov los nyob ntawm Kuv ib sab nkaus xwb.” Tom qab hnov qhov no lawm, Petus haj yam muaj siab tuaj thiab haj yam tau txais kev txhawb siab loj tshaj, uas txog kiag thaum uas nws nyob rau saum tus ntoo khaub lig, nws muaj cuab kav hais tias: “Vajtswv! Kuv yeej tsis tau hlub Koj txaus li! Txawm hais tias Koj yuav kom kuv tuag, los kuv yeej tseem hlub Koj tsis tau txaus. Koj txawm yuav xa kuv tus plig mus rau qhov twg, tsis hais Koj yuav ua tau li Koj tej lus cog ntseg dhau los thiab tsis tau los xij, Koj yuav ua dab tsi tom qab ntawd los xij, kuv hlub Koj thiab ntseeg Koj.” Qhov uas nws tuav rawv ces yog nws txoj kev ntseeg, thiab txoj kev hlub tiag.

Muaj ib hnub thaum yuav tsaus ntuj, muaj cov thwj tim coob heev, nrog rau Petus, nyob rau saum ib lub nkoj nuv ntses nrog Yexus, thiab Petus nug Yexus ib lo lus nug ruam ruam qauj: “Tus Tswv! Kuv xav nug Koj ib lo lus nug uas kuv twb muaj los ntev ntev lawm.” Yexus teb hais tias: “Ces nug los mas!” Petus txawm nug hais tias: “Ua cov hauj lwm uas ua thaum Tiam Muaj Kev Cai puas yog Koj ua?” Yexus luag nyav, zoo li yog hais tias: “Tus me nyuam no, cas ruam qauj ua luaj li ne!” Ces Nws hais ntxiv yam muaj hom phiaj hais tias: “Tsis yog Kuv li. Nws yog Yehauvas ua thiab Mauxes.” Petus hnov li no ces txawm qw hais tias: “Au! Ces nws tsis yog Koj ua.” Thaum Petus hais li no lawm, ces Yexus tsis hais ntxiv lawm. Petus xav rau nws tus kheej hais tias: “Tsis yog Koj ua tej ntawd ne, tos Koj los rhuav tej cai ntawd os, vim nws tsis yog tej Koj ua ne.” Nws lub siab kaj me ntsis lawm. Tom qab ntawd, Yexus paub hais tias Petus ruam qauj heev, tab sis vim nws tsis muaj kev to taub lub sij hawm ntawd, Yexus tsis hais dab tsi ntxiv lawm los sis cav nws ncaj qha lawm. Muaj ib zaug uas Yexus muab ib zaj lus qhuab qhia rau hauv ib lub tsev sab laj uas muaj neeg coob tuaj mloog, nrog rau Petus thiab. Nyob rau hauv Nws zaj lus qhuab qhia, Yexus hais tias: “Tus uas yuav los ntawm tag ib txhis mus rau tag ib txhis ntawd yuav ua tes hauj lwm ntawm kev txhiv dim nyob rau Tiam Hmoov Hlub los mus txhiv tag nrho tib neeg ntawm tej kev txhaum los, tab sis Nws yuav tsis raug khi tseg los ntawm tej kev cai uas coj tib neeg tawm hauv txoj kev txhaum los. Nws yuav tawm hauv tej kev cai los thiab nkag mus rau hauv Tiam Hmoov Hlub. Nws yuav txhiv tag nrho txhua tus tib neeg. Nws yuav rhais ruam tawm ntawm Tiam Muaj Kev Cai los mus rau Tiam Hmoov Hlub, tab sis tsis muaj neeg paub Nws, Nws yog tus uas los ntawm Yehauvas los. Tej hauj lwm uas Mauxes ua yog Yehauvas tso cai rau ua; Mauxes sau cov cai vim yog tes hauj lwm uas Yehauvas tau ua.” Thaum hais qhov no lawm, Nws hais ntxiv hais tias: “Cov uas rhuav cov lus txib ntawm Tiam Hmoov Hlub nyob rau Tiam Hmoov Hlub ces yuav raug kev puas tsuaj. Lawv yuav tsum nyob rau hauv lub tuam tsev thiab txais Vajtswv tej kev rhuav pov tseg, thiab hluav taws yuav los kub lawv.” Hnov cov lus no mas kuj muaj qee yam uas hloov Petus me ntsis lawm, thiab thoob plaws lub sij hawm ntawm nws qhov kev ntsib kev pom ntawd, Yexus tau coj thiab txhawb Petus, qhib siab lug nrog nws tham, uas ua rau Petus to taub Yexus me ntsis tuaj thiab. Thaum uas Petus rov qab xav mus rau tej uas Yexus tau qhuab qhia nyob rau hnub ntawd thiab qhov lus nug nws tau nug Yexus thaum lawv nyob saum lub nkoj nuv ntses, qhov lus teb uas Yexus teb rau nws, nrog rau qhov ua Yexus luag nyav, Petus thiaj mam li tig los to taub txog txhua yam. Tom qab ntawd, tus Vajntsujplig Dawb Huv thiaj li qhia kom Petus paub, ces tsuas yog thaum ntawd xwb mas nws thiaj to taub hais tias Yexus yog Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj sia nyob. Petus qhov kev to taub no mas yog los ntawm kev qhuab qhia ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, tab sis nws muaj ib qho txheej txheem rau nws qhov kev to taub no. Nws yog los ntawm kev nug tej lus nug, hnov Yexus qhuab qhia, ces los ntawm qhov uas tau muaj kev sib koom tshwj xeeb nrog Yexus thiab Nws qhov kev saib xyuas tshwj xeeb, ces Petus thiaj li paub hais tias Yexus yog Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj txoj sia nyob. Nws tsis yog yuav ua tau rau ib hmos xwb; nws yog ib qho txheej txheem, thiab qhov no rais los ua ib qho kev pab rau nws nyob rau hauv nws tej kev ntsib kev pom yav tom qab no. Vim li cas Yexus ho tsis ua qhov hauj lwm muab neeg ua kom zoo tshaj plaws ntawd rau lwm tus neeg, tab sis tsuas yog Petus xwb? Vim rau qhov hais tias Petus thiaj yog tus ua to taub hais tias Yexus yog Leej Tub ntawm tus Vajtswv uas muaj txoj sia nyob xwb; tsis muaj leej twg paub txog qhov no li. Txawm hais tias muaj coob tus thwj tim uas yeej paub ntau yam lub sij hawm uas lawv raws Nws ntawd, los lawv tej kev paub tsuas yog nyias nyias saum daim tawv xwb. Qhov no yog qhov uas Petus raug Yexus xaiv los ua tus qauv ntawm kev ua kom tib neeg zoo tshaj plaws. Tej uas Yexus hais rau Petus thaum ntawd ces yog tej uas Nws hais rau cov neeg tam sim no, cov uas txoj kev paub thiab kev nkag rau lub neej txoj sia yuav tsum txog Petus qhov. Qhov no yog ua raws li tej yam uas yuav tsum tau ua thiab txoj kev uas Vajtswv siv los ua kom tib neeg zoo tshaj plaws rau txhua txhua tus. Vim li cas ho tseem yuav kom cov neeg tam sim no yuav tsum muaj kev ntseeg tiag thiab kev hlub tiag? Nej tus kheej kiag los yeej yuav tsum tau ntsib tau pom tej uas Petus tau ntsib tau pom thiab. Tej kev tawg paj txi txiv uas Petus tau los ntawm nws tej kev ntsib kev pom ntawd los kuj yuav tsum tshwm sim nyob rau hauv nej; thiab nej yuav tsum tau ntsib tau pom tej kev mob kev ntsaj uas Petus tau ntsib tau pom thiab. Txoj kev nej taug ces yeej yog tib txog uas Petus tau taug. Qhov kev mob kev ntsaj uas nej raug ces yog tib qho kev mob kev ntsaj uas Petus tau muaj. Thaum nej tau txais lub yeej koob thiab thaum nej tau ua nej lub neej tiag, ces nej ua lub neej raws nraim li Petus tus yam ntxwv. Txoj kev taug ces yog tib txog, thiab tib txog uas tau raug muab ua kom zoo tshaj plawm los ntawm txoj kev tau nws kiag. Txawm li cas los xij, nej qhov peev xwm mas tsis tshua muaj yog muab piv rau Petus qhov, vim sij hawm hloov lawm, thiab tib neeg tej kev qias vuab tsuab los yeej hloov lawm, thiab vim Yudia yog ib lub teb chaws nyob ntev ntev los lawm uas coj tej kab lig kev cai puag txheej thaum ub lawm xwb. Yog li ntawd, nej yuav tsum tau ua txhua yam uas nej ua tau kom pab kom nej qhov peev xwm nce tuaj.

Petus yog ib tug neeg txawj xav, ntse ntsuav rau txhua yam uas nws ua, thiab nws yog ib tug neeg ncaj heev. Yeej muaj ntau yam uas nws kuj swb los sis ua tsis tau thiab. Nws thawj thawj qhov kev sib ntsib nrog tej neeg zej zog tshwm sim thaum nws muaj 14 xyoos, thaum uas nws kawm ntawv thiab mus rau tom lub tsev sab laj. Nws muaj siab heev thiab yeej kam mus koom txhua lub rooj sib tham. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tseem tsis tau pib Nws tes hauj lwm kom yog lub luag hauj lwm kiag thiab; qhov no ces tsuas yog qhov pib kiag ntawm Tiam Hmoov Hlub xwb. Petus tau pib los mus ntsib cov thawj coj ntawm txoj kev ntseeg thaum nws muaj 14 xyoos; thaum nws muaj 18 xyoo, ces nws twb tau ntsib cov thawj coj tseem ceeb hauv txoj kev ntseeg lawm, tab sis tom qab uas nws tau pom tej kev cov nyom ntxhov quav niab nyob tom qab txoj kev ntseeg lawm, ces nws txawm tawm ntawm tej ntawd lawm. Pom hais tias cov neeg ntawd mas txawj ntxias, txawj dag, thiab txawj npaj tswv yim khwv kaus xwb, ces nws thiaj li ntxub heev (qhov no ces yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm rau lub sij hawm ntawd, ua kom nws zoo tshaj plaws. Nws tau txhob txwm hloov nws tej siab ntsws thiab ua hauj lwm rau nws), thiab ces nws thiaj li thau nws tus kheej tawm ntawm lub tsev sab laj thaum nws muaj 18 xyoo. Nws niam thiab txiv tau quab yuam nws thiab tsis pub nws ntseeg (lawv yog cov dab thiab cov tsis ntseeg). Thaum kawg, Petus thiaj tau tawm ntawm tsev thiab ncig mus rau txhua txhia qhov chaw, cuab ntses thiab qhuab qhia tau ob lub xyoo, nyob rau lub sij hawm ntawd nws kuj tau coj ob peb tug neeg thiab. Tam sim no koj yuav tsum pom meej meej txog txoj kev uas Petus taug. Yog koj pom tau Petus txoj kev ntawd meej meej lawm, ces koj yeej yuav ruaj siab tau txog tes hauj lwm uas ua hnub no, yog li ntawd koj yuav tsis yws los sis tsis nyob twj ywm lawm, los sis xav tau dab tsi. Koj yuav ntsib yuav pom qhov uas Petus xav li cas nyob rau lub sij hawm ntawd: Nws tau muaj kev tu siab loj; nws yeej tsis thov ib lub neej tom ntej kom tau koob hmoov li lawm. Nws tsis nrhiav nyiaj txiag, kev zoo siab, lub koob npe los sis kev nplua nuj nyob rau hauv ntiaj teb; nws tsuas nrhiav kom tau lub neej muaj nuj nqis xwb, uas yog yuav rov them Vajtswv txoj kev hlub rov qab thiab yuav muab txhua yam uas tseem ceeb heev rau nws cob fim rau Vajtswv. Ces nws yeej txaus siab lawm. Nws nquag thov Yexus uas siv cov lus no: “Tswv Yexus Khetos, kuv tau hlub Koj ib zaug lawm, tab sis kuv tsis tau hlub Koj tiag tiag. Txawm kuv hais tias kuv muaj kev ntseeg rau Koj, los kuv yeej tsis tau muaj lub siab hlub Koj tiag tiag. Kuv tsuas saib ntsoov Koj, qhuas Koj, thiab nco Koj, tab sis kuv tsis tau hlub Koj los sis muaj kev ntseeg tiag tiag rau Koj.” Nws thov Vajtswv tas li los ua nws qhov kev cog lus ruaj khov, thiab nws yeej tau txais kev txhawb siab tas mus li los ntawm Yexus tej lus thiab rub kev txhawb zog los ntawm tej lus ntawd. Tom qab no, tom qab uas tau muaj kev ntsib kev pom tau ib ntus lawm, Yexus sim nws, thab nws kom xav tau Nws ntxiv mus. Nws hais tias: “Tswv Yexus Khetos! Cas kuv yuav nco Koj ua luaj thiab xav ntsia Koj tas li xwb. Kuv tsis muaj ntau yam, thiab tsis muaj cuab kav yuav them tau Koj txoj kev hlub. Kuv thov Koj los coj kuv mus sai. Thaum twg Koj mam li xav tau kuv? Thaum twg Koj mam li coj kuv mus? Thaum twg kuv mam rov tau pom Koj lub ntsej muag dua? Kuv tsis xav nyob hauv lub cev no ntxiv lawm, es kom qias vuab tsuab ntxiv mus, los sis kuv tsis xav ntxeev siab ntxiv lawm. Kuv npaj txhij lawm es yuav muab txhua yam uas kuv muaj cob fim kiag rau Koj kom sai npaum li qhov kuv ua tau, thiab kuv tsis xav ua kom Koj tu siab ntxiv lawm.” Qhov no yog qhov uas nws thov Vajtswv, tab tsis nws tsis paub lub sij hawm ntawd hais tias Yexus yuav muab nws ua kom zoo tshaj plaws. Nyob rau thaum nws raug sim rau kev txom nyem ntawd, Yexus rov tshwm los rau nws pom thiab hais tias: “Petus, Kuv xav ua kom koj zoo tshaj plaws, kom zoo nkaus li koj cia li ua ib daig txiv hmab txiv ntoo, qhov uas yog khov tshwm sim los ntawm Kuv qhov kev ua kom koj zoo tshaj plaws, thiab qhov uas Kuv nyiam. Koj puas yuav muaj cuab kav hais lus tim khawv rau Kuv tiag tiag? Koj puas tau ua tej uas Kuv kom koj ua? Koj puas tau coj tej lus Kuv hais coj mus xyaum ua neej? Koj yeej tau hlub Kuv ib zaug lawm tiag, tab sis txawm koj yuav hlub Kuv, los koj puas tau muab Kuv coj mus xyaum ua neej? Koj tau ua dab tsi rau Kuv lawm? Koj lees paub hais tias koj yeej tsis zoo tsim nyog rau Kuv txoj kev hlub, tab sis koj ho tau ua dab tsi rau Kuv?” Petus pom tau hais tias nws yeej tseem tsis tau ua dab tsi rau Yexus li thiab nco dheev txog nws qhov kev cog lus dhau los hais tias nws yuav muab nws txoj sia rau Vajtswv. Thiab yog li ntawd, nws thiaj li tsis yws ntxiv lawm, thiab nws tej lus thov Vajtswv txij li ntawd mus ces thiaj li zoo me ntsis tuaj lawm. Nws thov Vajtswv hais tias: “Tswv Yexus Khetos! Kuv tau ncaim Koj ib zaug lawm, thiab Koj los kuj tau ncaim kuv ib zaug lawm. Wb tau siv sij hawm sib nrug, thiab sij hawm nyob ua ke. Tab sis Koj hlub kuv tshaj txhua yam. Kuv tseem tau ntxeev siab rau Koj thiab tu siab rau Koj ib zaug tag los ib zaug tuaj li. Yuav ua cas kuv thiaj yuav nov qab tau tej ntawd? Kuv yeej khaws ntsoov cia nruab siab thiab tsis tau nov qab tej hauj lwm uas Koj tau ua rau saum kuv li thiab tej uas Koj tau txib kom kuv ua. Kuv tau ua txhua yam li qhov kuv ua tau lawm rau tej hauj lwm uas Koj tau ua rau kuv. Koj yeej paub hais tias kuv ua tau dab si xwb, thiab Koj yeej paub tes hauj lwm uas kuv ua tau. Kuv xav muab txhua yam zwm kiag rau Koj txoj kev coj, thiab kuv yuav muab txhua yam kuv muaj cob fim kiag rau Koj. Tsuas yog Koj xwb thiaj paub hais tias kuv ua tau dab tsi rau Koj. Txawm hais tias Ntxwgnyoog tau dag kuv ntau thiab kuv tau ntxeev siab rau Koj, los kuv yeej ntseeg hais tias Koj yuav tsis nco qab kuv rau tej kev txhaum ntawd thiab Koj yuav tsis ua rau kuv raws li tej ntawd. Kuv xav muab tag nrho kuv lub neej txoj sia cob kiag rau Koj. Kuv tsis thov dab tsi li, thiab kuv yeej tsis muaj kev cia siab los sis kev npaj dab tsi; kuv tsuas xav ua raws nraim li Koj qhov kev xav thiab Koj lub siab nyiam xwb. Kuv yuav haus Koj khob dej iab, thiab kuv yog Koj tug rau Koj txib.”

Nej yuav tsum paub txoj kev nej taug kom meej; nej yuav tsum paub txoj kev nej yuav taug yav tom ntej kom meej, dab tsi yog yam uas Vajtswv yuav muab ua kom zoo tshaj plaws, thiab dab tsi yog qhov uas tau txib kom nej ua. Ib hnub twg, tej zaum, nej yuav raug sim siab thiab, thaum lub sij hawm ntawd los txog, yog nej muaj cuab kav yuav rub kev tshoov siab los ntawm Petus qhov kev ntsib kev pom los, ces nws yuav qhia kom pom hais tias nej yeej taug Petus txoj kev tiag tiag li. Petus raug txib los ntawm Vajtswv vim muaj nws txoj kev ntseeg thiab hlub tseeb thiab muaj nws qhov kev ua siab ncaj rau Vajtswv. Thiab yog vim nws txoj kev ncaj ncees thiab kev xav tau Vajtswv nyob rau hauv nws lub siab es Vajtswv thiaj ua kom nws zoo tshaj plaws. Yog koj yeej muaj txoj kev hlub thiab kev ntseeg li Petus tiag, ces Yexus yeej yuav ua kom koj zoo tshaj plaws xwb.

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Cov Uas Paub Vajtswv Xwb Thiaj Yuav Tuaj Yeem Ua Tim Khawv rau Vajtswv Tau

Ntxiv Mus: Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No