Tsuas yog los ntawm Kev Raug Kev Lim Tib Neeg Kom Dawb Huv Xwb Tib Neeg Thiaj Li Yuav Muaj Txoj Kev Hlub Tseeb

Nej txhua tus tab tom nyob hauv nruab nrab ntawm txoj kev sim siab thiab kev lim tib neeg kom dawb huv. Nej yuav tsum hlub Vajtswv li cas rau lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv? Yog raug kev lim tib neeg kom dawb huv dhau los lawm ces, tib neeg yuav muaj peev xwm qhuas Vajtswv tiag tiag, thiab tiv taus kev lim tib neeg kom dawb huv, lawv tuaj yeem pom tau tias lawv tu ncua ntau yam. Koj txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces koj yim huab muaj peev xwm tso tseg sab cev nqaij tawv; tib neeg txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces lawv txoj kev hlub Vajtswv yim huab loj. Qhov no yog yam nej yuav tsum nkag siab. Vim li cas tib neeg thiaj yuav tsum raug lim kom dawb huv? Qhov txiaj ntsig ntawm lub hom phiaj yog dab tsi? Yam tseem ceeb ntawm Vajtswv tes dej num kev lim tib neeg kom dawb huv hauv tib neeg yog dab tsi? Yog tias koj nrhiav Vajtswv tiag tiag, ces muaj kev paub txog Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv txog ntua qhov tseeb koj yuav paub tau tias nws zoo heev li, thiab cheem tsum tshaj plaws li. Tib neeg yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv? Los ntawm kev txiav txim siab los hlub Vajtswv los txais Nws txoj kev lim tib neeg kom dawb huv: Thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv koj yuav txom nyem siab heev, zoo ib yam li rab riam uas raug muab kiv rau hauv koj lub siab, tiam sis koj zoo siab hlo siv koj lub siab los ua kom Vajtswv txaus siab heev, uas yog hlub Nws, thiab koj yeej tsis zoo siab hlo los quav ntsej txog sab cev nqaij tawv li. Qhov no yog yam txhais tau tias muaj kev hlub Vajtswv. Mob koj siab, thiab koj txoj kev tsim txom tau mus txog qhov tseem ceeb, tiam sis koj tseem zoo siab hlo los cuag Vajtswv thiab thov, hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis muaj peev xwm tawm tau ntawm Koj mus. Txawm hais tias muaj txoj kev tsaus ntuj nti nyob hauv kuv, kuv xav ua kom Koj txaus siab; Koj paub kuv lub siab, thiab kuv xav kom Koj nqis peev Koj txoj kev hlub rau hauv kuv ntxiv.” Qhov no yog kev xyaum ua thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv. Yog tias koj siv txoj kev hlub Vajtswv ua lub hauv paus, ces kev lim tib neeg kom dawb huv tuaj yeem coj koj txav los ze zog Vajtswv thiab ua rau koj tau nrog Vajtswv sib raug zoo. Vim tias koj ntseeg Vajtswv lawm, koj yuav tsum muab koj lub siab fij rau Vajtswv. Yog tias koj fij thiab muab koj lub siab tso rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ces thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv nws yuav tsis tuaj yeem ua rau koj tsis lees paub Vajtswv, los sis tawm ntawm Vajtswv mus. Ua li no koj txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv thiaj yuav los ze dua qub thiab zoo dua qub, thiab koj txoj kev sib txuas lus nrog Vajtswv thiaj yuav tsis tu ncua. Yog tias koj xyaum ua li no tas li, ces koj thiaj li yuav siv sij hawm ntau zog rau Vajtswv txoj kev kaj thiab sij hawm ntau zog rau Nws cov lus ua tus pab coj. Yuav muaj kev hloov pauv ntau yam hauv koj tus yam ntxwv, thiab koj yuav muaj txoj kev paub ib hnub dhau ib hnub zuj zus. Thaum txog hnub Vajtswv txoj kev sim siab los txog rau koj, koj tsis yog tias yuav muaj peev xwm sawv ntawm Vajtswv ib sab xwb, tiam sis yuav muaj peev xwm hais lus tim khawv rau Vajtswv thiab. Thaum lub sij hawm ntawd, koj yuav zoo li Yauj, thiab zoo li Petus. Tau hais lus tim khawv rau Vajtswv koj yuav hlub Nws tiag, thiab yuav zoo siab hlo tso koj txoj sia rau Nws; koj yuav yog Vajtswv tus tim khawv, thiab tus uas Vajtswv hlub. Txoj kev hlub uas tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv lawm muaj zog heev, tsis yog tias tsis muaj zog. Txawm hais tias lub sij hawm twg los sis Vajtswv yuav muab koj cob rau Nws txoj kev sim siab li cas los xij, koj yuav muaj peev xwm los muab koj tej kev txhawj xeeb txog tias koj yuav ciaj los sis yuav tuag, los zoo siab hlo tso txhua yam rau Vajtswv, thiab los zoo siab hlo tiv txhua yam rau Vajtswv—yog li ntawd koj txoj kev hlub yuav dawb huv thiab koj txoj kev ntseeg yuav tseeb. Tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj li yuav yog tus uas Vajtswv hlub tiag tiag, thiab tus uas raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv.

Yog tias tib neeg poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias lawm, ces lawv yuav tsis muaj txoj kev hlub Vajtswv nyob rau hauv lawv, thiab lawv lub zeem muag, kev hlub thiab kev daws teeb meem yav dhau los tau ploj mus lawm. Tib neeg txeev xav tias lawv yuav tsum tsim nyog raug kev tsim txom rau Vajtswv, tiam sis niaj hnub no lawv xav tias ua li ntawd yog kev txaj muag, thiab lawv tsis ua los tsis ua li cas. Qhov no yog Ntxwgnyoog tes hauj lwm, yog ib lub cim qhia tias tib neeg tau poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm lawm. Yog tias koj ntsib tus yam ntxwv no koj yuav tsum thov Vajtswv, thiab muab nws tig rov qab kom sai li sai tau li koj muaj peev xwm ua tau—qhov no yuav tiv thaiv koj tsis cia koj raug Ntxwgnyoog txoj kev tawm tsam. Nws yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv iab iab uas tib neeg tuaj yeem poob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev haub ntxias yam yooj yim heev, yog li koj yuav tsum hlub Vajtswv li cas thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no? Koj yuav tsum rub tag nrho koj txoj kev xav, tso koj lub siab rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab muab koj lub sij hawm kawg los siv rau Nws. Txawm Vajtswv yuav lim koj kom dawb huv li cas los xij, koj yuav tsum muaj peev xwm muab qhov kev tseeb coj los xyaum ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab koj yuav tsum coj txoj kev tseeb hauv koj tus kheej los nrhiav Vajtswv thiab nrhiav kev sib txuas lus. Thaum lub sij hawm zoo li no, koj yim huab nyob ntsiag to, ces koj yim huab tsis zoo thiab koj yim huab poob qab yooj yim. Thaum uas nws yog ib qho cheem tsum rau koj ua dej num pab koj lub luag hauj lwm, txawm hais tias koj yuav pab tsis tau zoo los xij, los koj ua li koj ua tau, thiab ua li ntawd yam tsis siv ib yam dab tsi ntau tshaj koj txoj kev hlub Vajtswv; txawm hais tias lwm tus yuav hais li cas los xij—txawm lawv yuav hais tias koj ua tau zoo heev, los sis koj ua tau phem heev—koj txoj kev ua yeej yog lawm, thiab koj tsis qhuas tias yus tus kheej coj ncaj, rau qhov koj ua ncaj ncees rau Vajtswv. Thaum lwm tus nkag siab koj yuam kev, koj tuaj yeem thov Vajtswv thiab hais tias: “Au Vajtswv! Kuv tsis thov kom lwm tus ua siab ntev rau kuv los sis ua zoo rau kuv, los sis tsis kom lawv nkag siab los sis pom zoo rau kuv. Kuv tsuas thov kom kuv muaj peev xwm hlub taus Koj hauv kuv lub siab xwb, kom kuv muaj kev nyab xeeb hauv kuv lub siab, thiab kom kuv lub siab kaj. Kuv tsis thov kom lwm tus qhuas kuv, los sis hwm kuv rau lub sam xeeb; kuv tsuas yog xav ua kom Koj txaus siab los ntawm kuv lub siab xwb; kuv ua dej num txhua yam li kuv ua tau los pab kuv lub luag hauj lwm, thiab txawm tias kuv yog neeg ruam ruam, tsis muaj peev xwm thiab dig muag los, kuv paub tias Koj hlub kuv, thiab kuv zoo siab hlo tso txhua yam uas kuv muaj rau Koj.” Thaum uas koj thov Vajtswv li no lawm, koj txoj kev hlub Vajtswv yuav tshwm los, thiab koj lub siab yuav tau nyob kaj lug. Qhov no yog yam txhais tau tias yog kev hlub Vajtswv. Raws li koj twb paub dhau los lawm, koj yuav ua tsis tau ob zaug thiab ua tiav ib zaug xwb, los sis ua tsis tau tsib zaug thiab ua tiav ob zaug xwb, raws li koj paub los ntawm qhov no, tsuas yog lees txoj kev ua tsis tau xwb koj thiaj li yuav pom Vajtswv txoj kev hlub thiab nrhiav pom yam uas koj tu ncua. Thaum koj ntsib tej xwm txheej zoo li no rau zaum tom ntej, koj yuav tsum ua tib zoo saib koj tus kheej, txhim kho koj txhua kauj ruam, thiab thov Vajtswv heev dua qub. Koj yuav maj mam muaj peev xwm kov yeej cov xwm txheej zoo li no. Thaum qhov ntawd tshwm sim, koj cov lus thov tau txais txiaj ntsig lawm. Thaum koj pom tias koj tau ua tiav rau zaum no lawm, koj yuav zoo siab twj ywm, thiab thaum koj thov Vajtswv koj yuav muaj peev xwm hnov Vajtswv, thiab paub tau tias Vajntsujplig Dawb Huv tsis tau ncaim koj mus—tsuas yog thaum ntawd xwb koj thiaj yuav paub tias Vajtswv ua hauj lwm hauv koj li cas. Kev xyaum ua li no yuav muab ib txoj hau kev rau koj mus muaj kev paub. Yog tias koj tsis muab qhov tseeb coj los xyaum ua, ces koj yuav tsis muaj Vajntsujplig Dawb Huv nyob hauv koj. Tiam sis yog tias koj muab qhov tseeb coj los xyaum ua thaum koj ntsib ntau yam, ces, txawm tias mob koj siab los, Vajntsujplig Dawb Huv yuav nrog koj nyob tom qab ntawd, koj yuav muaj peev xwm paub tau tias Vajtswv nrog koj nyob thaum koj thov Vajtswv, koj yuav muaj lub zog los xyaum ua raws li Vajtswv cov lus, thiab thaum lub sij hawm muaj kev sib txuas lus nrog rau koj cov kwv tij thiab cov muam yuav tsis muaj dab tsi cuam tshuam rau koj lub siab thiab koj yuav hnov muaj kev thaj yeeb nyab xeeb, thiab raws txoj kev no, koj yuav muaj peev xwm coj yam uas koj tau ua tiav lawm los rau txoj kev kaj. Txawm hais tias lwm tus hais li cas los xij, koj yuav muaj ib txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv, koj yuav tsis raug lwm tus txwv, koj yuav sawv siab tshaj txhua yam—thiab hauv qhov no, koj yuav qhia tau tias koj txoj kev xyaum ua raw Vajtswv cov lus tau txais txiaj ntsig zoo lawm.

Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yim huab loj, ces tib neeg lub siab yim huab muaj peev xwm hlub Vajtswv. Qhov kev tsim txom uas nyob hauv lawv lub siab yog qhov muaj txiaj ntsig rau lawv lub neej, lawv muaj peev xwm tau kev thaj yeeb nyab xeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag, lawv txoj kev sib raug zoo nrog Vajtswv zoo dua qub, thiab lawv muaj peev xwm pom tau Vajtswv txoj kev hlub loj tshaj plaws thiab Nws txoj kev cawm dim zoo tshaj plaws. Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus lawm, thiab Yauj tau raug ob peb yam kev sim siab. Yog tias nej xav kom nej raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv, nej los kuj yuav tsum raug kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab; tsuas yog nej los mus dhau qhov txheej txheem no thiab vam khom rau kauj ruam no xwb nej thiaj li yuav muaj peev xwm ua kom txaus Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Kev lim tib neeg kom dawb huv yog txoj kev zoo tshaj plaws ntawm qhov uas Vajtswv ua rau tib neeg kom zoo tiav log; tsuas yog kev lim tib neeg kom dawb huv thiab kev sim siab iab iab xwb thiaj li tuaj yeem coj txoj kev hlub tiag rau Vajtswv tawm hauv tib neeg lub siab los. Yog tsis muaj kev txom nyem, tib neeg tu ncua kev hlub tiag rau Vajtswv; yog tias lawv tsis raug sim, yog tias lawv tsis raug cob rau kev lim tib neeg kom dawb huv, ces lawv lub siab yuav ntab mus mus los los rau sab nraud ib txwm li xwb. Qhov tau raug lim kom dawb huv txog ntawm qhov tseeb, koj yuav pom koj tus kheej qhov tsis muaj zog thiab cov teeb meem, koj yuav pom tias koj tu ncua ntau npaum li cas thiab tias koj tsis muaj peev xwm kov yeej ntau yam teeb meem uas koj ntsib, thiab koj yuav pom tias koj txoj kev tsis mloog lus loj npaum li cas. Tsuas yog thaum raug kev sim siab xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem paub txog lawv tus yam ntxwv tiag tiag; kev sim siab ua rau tib neeg tuaj yeem ua tau neeg zoo tiav log.

Thaum nws tseem ua neej nyob, Petus tau ntsib kev lim tib neeg kom dawb huv ntau pua zaus thiab raug ntau yam kev txom nyem. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv no tau dhau los ua lub hauv paus ntawm nws txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, thiab yog qhov kev paub uas tseem ceeb tshaj plaws hauv nws lub neej. Uas nws muaj peev xwm muaj txoj kev hlub Vajtswv uas loj tshaj plaws, hauv lub ntsiab tseem ceeb, yog vim nws tau txiav txim siab hlub Vajtswv; txawm li cas los xij, qhov tseem ceeb tshaj, nws yog vim muaj kev lim tib neeg kom dawb huv thiab tsim txom uas nws raug. Txoj kev tsim txom no tau dhau los ua nws txoj kev coj pab ntawm txoj kev hlub Vajtswv, thiab yog yam uas nws nco ntsoov tseg. Yog tias tib neeg tsis ntsib txoj kev mob ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv thaum hlub Vajtswv, ces lawv txoj kev hlub puv npo kev tsis dawb huv thiab lawv tus kheej txoj kev nyiam xwb; txoj kev hlub zoo li no puv npo Ntxwgnyoog lub tswv yim, thiab yeej tsis muaj peev xwm ua tau kom txaus Vajtswv lub siab nyiam. Qhov muaj txoj kev txiav txim siab los hlub Vajtswv tsis zoo ib yam li hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias txhua yam uas lawv xav hauv lawv lub siab yog vim txoj kev hlub thiab kev ua kom txaus Vajtswv siab, thiab txawm tias lawv txoj kev xav zoo li kev mob siab rau Vajtswv tag nrho thiab tsis muaj tib neeg ib lub tswv yim hlo li, tab sis thaum lawv cov kev xav raug coj los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, Nws yuav tsis qhuas los sis foom koob hmoov rau cov kev xav zoo li no. Txawm tias thaum tib neeg tau nkag siab txhua qhov tseeb—thaum lawv tau los paub txhua yam—qhov no tsis tuaj yeem hais tau tias yog tus cim ntawm kev hlub Vajtswv, tsis tuaj yeem hais tau tias cov tib neeg no hlub Vajtswv tiag tiag. Txawm hais tias muaj kev nkag siab txog ntau qhov tseeb yam tsis tau raug kev lim tib neeg kom dawb huv los, tib neeg tsis tuaj yeem muab cov kev tseeb no coj los xyaum ua; tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb tib neeg thiaj tuaj yeem nkag siab txog lub ntsiab tseeb ntawm cov kev tseeb no, tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem txais yuav tau lub ntsiab tseeb hauv cov kev tseeb. Lub sij hawm ntawd, thaum lawv rov qab sim dua, lawv tuaj yeem muab qhov tseeb coj los xyaum ua kom zoo zoo, thiab ua raws li Vajtswv lub siab nyiam; lub sij hawm ntawd, lawv lub tswv yim noob neej twb raug txiav mus lawm, lawv txoj kev coj tsis ncaj twb raug txo lawm, thiab lawv cov kev xav noob neej twb raug ploj zuj zus lawm; tsuas yog lub sij hawm ntawd xwb thiaj li yog lawv txoj kev xyaum qhia tau qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv. Qhov tshwm sim ntawm qhov tseeb ntawm txoj kev hlub Vajtswv tsis yog ua tiav los ntawm kev paub uas hais tawm los sis kev txaus siab hlo, thiab tsis yog nws tuaj yeem ua tiav los ntawm kev nkag siab qhov tseeb yam yooj yooj yim. Nws xav kom tib neeg them ib tug nqi, uas lawv tau ntsib kev iab kev khwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb lawv txoj kev hlub thiaj li yuav dawb huv thiab ua raws li Vajtswv lub siab. Hauv Nws txoj kev xav tau kom tib neeg hlub Nws, Vajtswv tsis cheem tsum kom tib neeg hlub Nws uas siv txoj kev ntshaw los sis nws tus kheej txoj kev xav; tsuas yog los ntawm kev ncaj ncees thiab siv qhov tseeb los ua dej num rau Nws xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem hlub tau Nws tiag tiag. Tiam sis tib neeg ua neej nyob nrog kev coj tsis ncaj, thiab yog li ntawd thiaj li tsis muaj peev xwm siv qhov tseeb thiab kev ncaj ncees los ua dej num rau Vajtswv. Txawm hais tias nws yog tus neeg uas muaj lub siab ntev rau Vajtswv los sis tus muaj lub siab txias heev thiab tsis quav ntsej li; txawm hais tias nws yog tus hlub Vajtswv tshaj plaws los sis yog tus tsis nyiam Nws kiag li. Cov neeg uas ua neej nyob nrog kev coj tsis ncaj yeej ib txwm nyob hauv ntu nruab nrab ntawm ob qho loj no, tas zog ua neej nyob raws li lawv tus kheej txoj kev xav thiab tseem ntseeg tias lawv ua yog lawm. Txawm hais tias Kuv tau hais txog qhov no ib zaug tas ib zaug thiab los, tib neeg tsis tuaj yeem ua li ntawd tiag tiag li, lawv tsis tuaj yeem nkag siab kom meej txog nws qhov tseem ceeb li, thiab lawv ua neej raws li txoj kev ntseeg uas lawv rov dag-lawv tus kheej, lawv nkag siab yuam kev tias txoj kev hlub Vajtswv yog vam khom lawv tus kheej-txoj kev xav. Thoob plaws hauv keeb kwm, raws li noob neej tau txhim kho thiab ntau tiam tau dhau mus lawm, Vajtswv txoj kev xav kom tib neeg ua tau nce siab zuj zus ntxiv, thiab Nws tau xav kom tib neeg yuav tsum los cuag Nws xwb xwb li. Tiam sis txawm li ntawd los tib neeg txoj kev paub txog Vajtswv tau rais los pom tsis meej thiab paub tsis meej ntau zuj zus, thiab nws txoj kev hlub Vajtswv los kuj tsis dawb huv lawm zuj zus. Tib neeg tus yam ntxwv thiab txhua yam uas nws ua yeej tsis ncaj raws li Vajtswv lub siab nyiam, rau qhov tib neeg raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm. Qhov no ua rau Vajtswv ua dej num ntau, thiab zoo tshaj, uas yog txoj hauj lwm ntawm kev cawm dim. Tib neeg xav kom Vajtswv ua li qhov lawv xav tau, thiab lawv txoj kev hlub Vajtswv ploj lawm zuj zus. Tib neeg ua lub neeg rau hauv txoj kev tsis mloog lus, tsis muaj qhov tseeb, ua neej nyob tsis muaj txoj kev ua neeg; twb tsis yog hais tias lawv tsuas tsis muaj txoj kev hlub Vajtswv ib qho me me xwb, tiam sis lawv tseem puv npo kev tsis mloog lus thiab kev tawm tsam. Txawm hais tias lawv xav tias lawv twb muaj kev hlub tshaj plaws rau Vajtswv lawm, tias lawv tsis tuaj yeem yuav pab tau Nws dab tsi ntxiv li lawm los, Vajtswv tsis ntseeg tias qhov no yuav muaj li ntawd. Qhov no yog ib qho meej tseeb rau Nws lawm tias tib neeg txoj kev hlub Nws qias neeg npaum li cas, thiab Nws yeej ib txwm tsis tau hloov Nws txoj kev xav rau tib neeg vim tib neeg txoj kev xav ua kev phem, thiab tsis txeev them tib neeg txoj kev ua zoo raws li lawv txoj kev mob siab rau. Tsis zoo li tib neeg, Vajtswv muaj peev xwm paub qhov txawv: Nws paub tus hlub Nws tiag tiag thiab tus tsis hlub, thiab twb tsim nyog Nws Tus Kheej ua pauj rov qab thiab npau taws vim yog tib neeg lub siab luv los, Nws tseem saib tib neeg raws li tib neeg lub tseem ntsiab thiab tus cwj pwm. Vajtswv, txawm li cas los, yog Vajtswv, Nws muaj Nws lub meej mom thiab Nws txoj kev nkag siab; tib neeg, txawm li cas los, yog tib neeg, thiab tib neeg txoj kev hlub yuav tsis ua rau Vajtswv mob taub hau txawm hais tias nws yuav zoo li qhov tseeb. Qhov txawv, Nws saib txhua yam uas tib neeg ua zoo heev li.

Tau ntsib nrog tib neeg tus yam ntxwv thiab tus cwj pwm rau Vajtswv, Vajtswv tau ua tiav txoj hauj lwm tshiab, uas yog tso cai rau tib neeg muaj kev paub txog thiab mloog Nws lus, thiab kev hlub thiab hais lus tim khawv. Yog li ntawd, tib neeg yuav tsum paub txog Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv, nrog rau Nws txoj kev txiav txim, kev saib xyuas thiab kev txiav nws tawm, yog tias tsis muaj qhov no ces tib neeg yuav tsis tuaj yeem paub txog Vajtswv thiab yuav tsis tuaj yeem hlub tiag thiab ua tim khawv rau Nws. Vajtswv txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis yog yuav hloov ib qho me me-ntawm koj lub neej xwb, tiam sis hloov-tag nrho koj lub neej. Tsuas yog txoj kev no xwb uas Vajtswv ua hauj lwm ntawm kev lim tib neeg kom dawb huv rau cov neeg uas zoo siab hlo los nrhiav qhov tseeb, kom lawv txoj kev txiav txim siab thiab kev hlub raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Hais rau cov uas zoo siab hlo nrhiav qhov tseeb thiab cov uas xav tau Vajtswv, tsis muaj ib yam dab tsi uas tseem ceeb dua, los sis pab ntau dua, li txoj kev lim tib neeg kom dawb huv zoo li no lawm. Vajtswv tus yam ntxwv tib neeg tsis tuaj yeem paub los sis nkag siab yam yooj yooj yim, rau qhov Vajtswv, thaum kawg, yog Vajtswv. Thaum kawg, Vajtswv tsis tuaj yeem yuav muaj tus yam ntxwv zoo ib yam li tib neeg, thiab yog li ntawd nws tsis yooj yim rau tib neeg los paub txog Nws tus yam ntxwv. Tib neeg yeej tsis muaj qhov tseeb, thiab cov neeg uas raug ua coj tsis ncaj los ntawm Ntxwgnyoog lawm tsis tuaj yeem nkag siab yam yooj yooj yim; tib neeg nyob deb ntawm qhov tseeb, thiab deb txoj kev txiav txim siab muab qhov tseeb coj los xyaum ua, thiab yog tias nws tsis raug tsim txom thiab tsis raug lim kom dawb huv los sis txiav txim, ces txoj kev txiav txim siab yuav tsis raug ua kom zoo tiav log. Rau txhua tus tib neeg, kev lim tib neeg kom dawb huv yog kev tsim txom nqaij tawv siab ntsws, thiaj li yog yam nyuaj los txais yuav—tiam sis thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv uas Vajtswv npaj Nws tus yam ntxwv ncaj ncees rau tib neeg, thiab qhia tshwm Nws cov kev xav tau rau tib neeg, thiab muab kev tig ras to taub, kev txiav tawm thiab kev saib xyuas tseeb tiag ntxiv; los ntawm kev sib piv txog cov kev tseeb thiab qhov tseeb, Nws muab txoj kev paub txog tib neeg tus kheej thiab qhov tseeb uas zoo dua rau tib neeg, thiab muab txoj kev nkag siab zoo dua txog Vajtswv lub siab nyiam rau tib neeg, yog li ntawd Nws thiaj tso cai rau tib neeg muaj lub siab hlub Vajtswv uas tseeb dua thiab dawb huv dua. Tej zoo li no yog Vajtswv lub hom phiaj ua txoj kev lim tib neeg kom dawb huv. Txhua yam hauj lwm uas Vajtswv ua rau tib neeg ntawd nws muaj lub hom phiaj thiab qhov tseem ceeb; Vajtswv tsis ua hauj lwm uas tsis muaj nuj nqis, thiab Nws tsis ua hauj lwm uas tsis muaj txiaj ntsig rau tib neeg. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv tsis tau txhais tias tshem tib neeg tawm ntawm Vajtswv xub ntiag mus, thiab tsis tau txhais tias rhuav tshem lawv hauv ntuj tawg. Tiam sis nws txhais tau tias hloov pauv tib neeg tus yam ntxwv thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv, hloov nws lub tswv yim, nws txoj kev xav qub, hloov nws txoj kev hlub Vajtswv, thiab hloov tag nrho nws lub neej. Txoj kev lim tib neeg kom dawb huv yog ib txoj kev sim uas tseeb tiag, thiab yog ib txoj kev cob qhia tseeb tiag, thiab tsuas yog thaum lub sij hawm raug kev lim tib neeg kom dawb huv xwb nws txoj kev hlub thiaj li yuav tuaj yeem ua dej num tau rau nws txoj hauj lwm.

Qhov Dhau Los: Petus Los Paub Yexus Tau Li Cas

Ntxiv Mus: Cov Uas Hlub Vajtswv Yuav Nyob Hauv Nws Txoj Kev Kaj Mus Ib Txhis

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No