Yuav Nkag Mus Rau Hauv ib Tug Yam Ntxwv uas Ib Txwm Muaj Li Cas

Yim muaj tib neeg coob lees txais Vajtswv cov lus, lawv yim raug qhuab qhia ntau, thiab lawv yim tshaib thiab nqhis rau hauv lawv txoj kev caum kom paub Vajtswv. Tsuas yog cov uas lees txais Vajtswv cov lus thiaj li muaj peev xwm zoo dua thiab muaj kev paub tob ntau dua, thiab lawv yuav yog cov neeg ua neej nyob muaj kev loj hlob zuj zus zoo xws li cov paj noob hnav. Txhua tus uas caum lub neej yuav tsum saib qhov no li yog lawv ib txoj hauj lwm puv sij hawm; lawv yuav tsum xav tias “yog tsis muaj Vajtswv, kuv tsis tuaj yeem nyob tau; yog tsis muaj Vajtswv, kuv tsis tuaj yeem ua tau dab tsi tiav li; yog tsis muaj Vajtswv, txhua yam qhuav qhawv xwb.” Yog li ntawd, lawv puas yuav tsum muaj kev pab daws uas “tsis muaj kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig, kuv yuav ua tsis tau dab tsi li, thiab yog tias kev nyeem Vajtswv cov lus qhia tag tsis pom muaj txiaj ntsig dab tsi ces kuv yeej tsis mob siab mus ua dab tsi li.” Tsis txhob ua raws li koj tus kheej txoj kev xav xwb. Kev paub ntawm lub neej yog los ntawm kev qhuab qhia thiab kev taw qhia ntawm Vajtswv, thiab lawv yog yam dawb huv ntawm txoj kev mob siab xav ua ntawm nej. Yam uas nej xav tau ntawm nej tus kheej yog qhov no: “Thaum nws dhau los ua kev paub rau hauv lub neej, kuv tsis muaj peev xwm cia kuv tus kheej hla mus dhau.”

Qee zaus, thaum muaj tej yam txawv, koj plam tsis muaj Vajtswv, thiab tsis muaj peev xwm xav txog Vajtswv thaum koj thov Vajtswv. Nws yeej ib txwm muaj lub siab ntshai thaum tej lub sij hawm zoo li no. Koj yuav tsum pib tshawb nrhiav kiag tam sim. Yog koj tsis tshawb nrhiav ces, Vajtswv yuav nrug ntawm koj mus, thiab koj yuav tsis muaj tus Vajntsujplig—thiab, dhau ntawd mus ces, tes dej num ntawm tus Vajntsujplig—rau ib hnub, ob hnub, ib lub hlis los sis ob lub hlis. Nyob rau hauv kis xwm txheej zoo li no, koj cia li dhau los ua tus neeg uas loog lawm thiab rov qab raug kav los ntawm Ntxwgnyoog, mus txog theem uas koj muaj peev xwm ua txhua yam tau. Koj xav kom nplua nuj, dag koj cov kwv tij thiab cov muam, saib yeeb yaj kiab thiab vis dis aus, ntaus phaib, thiab haus luam yeeb thiab haus cawv yam tsis muaj kev qhuab qhia. Koj lub siab txav deb ntawm Vajtswv lawm, koj ua mus raws li koj tus kheej txoj kev xav, thiab koj txiav txim hla dhau Vajtswv tes dej num mus yam tsis muaj laj thawj dab tsi. Hauv qee kis, cov tib neeg xav qis heev uas lawv tsis paub txaj muag los sis tsis ntshai txog kev ua txhaum los ntawm kev nkauj kev nraug. Hom tib neeg zoo li no tau raug tus Vajntsujplig muab tso tseg lawm; qhov tseeb, tes dej num ntawm tus Vajntsujplig yeej tsis muaj los lawm ntev rau hauv tus tib neeg zoo li no lawm. Ib tug tsuas pom lawv poob qis zuj zus rau fab kev coj tsis ncaj zoo yam li txhais tes ntawm tus dab phem uas xyab tawm mus ntxiv. Thaum kawg, lawv tsis kam lees tias muaj txoj kev no, thiab raug kav los ntawm Ntxwgnyoog vim lawv ua kev txhaum. Yog koj pom tias koj tsuas muaj tus Vajntsujplig nkaus xwb, tab sis tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig, nws yeej yog ib qho xwm txheej phom sij kawg uas yuav mus koom nrog. Thaum koj tsis muaj peev xwm xav txog tus Vajntsujplig, ces koj yeej nyob rau ntawm tus ntug ntawm txoj kev ploj tuag. Yog koj tsis lees txim hloov siab rov qab los, ces koj yeej rov qab tig mus rau Ntxwgnyoog tag nrho lawm, thiab koj yuav tsum yog ib tug ntawm cov uas yuav raug muab tshem tawm. Yog li ntawd, thaum koj pom tias koj nyob rau tus yam ntxwv uas tsuas pom muaj tus Vajntsujplig xwb (koj tsis tau ua kev txhaum, koj cia li tshuaj xyuas rau koj tus kheej, thiab koj tsis tau ua dab tsi li los tawm tsam rau Vajtswv) tab sis koj tsis muaj tes dej num ntawm tus Vajntsujplig (koj tsis pom muaj kev txawv txav thaum koj thov Vajtswv, koj tsis tau txais kev qhuab qhia los sis kev to taub zoo thaum koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, koj tsis mob siab txog kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus, yeej ib txwm tsis muaj kev loj hlob rau hauv koj lub neej li, thiab koj yeej tsis muaj kev to taub zoo los lawm ntev)—nyob rau thaum cov sij hawm zoo li no, koj yuav tsum ua twb zoo ceev faj. Koj yuav tsum tsis txhob ua raws li koj txoj kev xav, koj yuav tsum tsis txhob muab kev ywj pheej rau koj tus kheej tus yeeb yam mus ntxiv lawm. Kev tshwm sim ntawm tus Vajntsujplig yuav yaj ntsis mus tau txhua lub sij hawm. Qhov no yeeb vim tias kis xwm txheej zoo li no mas phom sij heev. Yog koj pom koj tus kheej muaj tus yam ntxwv no, sim muab txhua yam tig rov qab kom sai li koj ua tau. Ua ntej tshaj plaws, koj yuav tsum thov Vajtswv ntawm txoj kev lees txim hloov siab rov qab los thiab thov kom Vajtswv muab Nws txoj kev hlub tshua rau koj ib zaug ntxiv. Nquag thov Vajtswv los ntawm kev ua lub siab dawb paug, thiab yoog kom tau koj lub siab nyob ntsiag to los noj thiab haus Vajtswv cov lus kom ntau. Nrog rau lub hauv paus no, koj yuav tsum siv sij hawm kom ntau dua los thov Vajtswv; rau siab ob npaug rau kev hu nkauj, kev thov Vajtswv, thiab kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab ua koj tes hauj lwm. Thaum koj nyob tau tsis muaj zog kiag li lawm, koj lub siab yeej raug kav tau yooj yim los ntawm Ntxwgnyoog. Thaum tshwm sim li ntawd, koj lub siab raug tshem tawm mus ntawm Vajtswv lawm thiab tau rov qab tig mus rau Ntxwgnyoog lawm, yog li ntawd koj tsis muaj tus Vajntsujplig lawm. Thaum lub sij hawm zoo li no, nws yuav muaj kev nyuaj ob npaug txhawm rau rov qab los ua kom tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig. Qhov zoo tshaj ces nrhiav tes dej num ntawm tus Vajntsujplig thaum Nws tseem nyob nrog koj, qhov ntawd yuav ua rau Vajtswv muab Nws cov kev qhuab qhia ntau ntxiv rau koj thiab tsis ua rau Vajtswv tso koj tseg. Kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev lis koj lub luag hauj lwm, thiab kev noj thiab haus Vajtswv cov lus—ua txhua yam no kom tiav xwv Ntxwgnyoog thiaj li tsis muaj caij ua nws tes dej num, thiab xwv tus Vajntsujplig thiaj li ua hauj lwm rau hauv koj tau. Yog koj tsis rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig raws li txoj hau kev no, yog koj cia li nyob tos xwb, ces kev rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig yuav tsis yog yam yooj yim li thaum koj plam tsis muaj tus Vajntsujplig lawm, tshwj tsis yog tus Vajntsujplig tau txhawb koj, los sis tau ci ntsa pom kev lug thiab tau qhuab qhia koj tshwj xeeb. Txawm tias yuav zoo li ntawd los xij, nws yuav tsis siv sij hawm li ib hnub los sis ob hnub los kho koj tus yam ntxwv kom rov qab zoo los tau; qee zaus yuav siv sij hawm ntev txog rau lub hlis los yeej tseem tsis rov qab zoo los li. Qhov no yeeb vim yog tib neeg coj yooj yim rau lawv tus kheej dhau lawm, lawv tsis muaj peev xwm tswj kom tau raws li txoj hau kev uas ib txwm ua thiab yog li ntawd thiaj raug tso tseg los ntawm tus Vajntsujplig. Txawm tias koj yuav rov qab tau tes dej num ntawm tus Vajntsujplig los xij, tej zaum koj yeej tseem tsis nkag siab zoo txog tes dej num ntawm Vajtswv, vim koj tau poob qab deb ntawm koj txoj kev paub ua lub neej lawm, zoo li raug muab koj tso tseg poob qab los tau kaum txhiab mais kev lawm. Qhov no tsis yog ib yam phem heev los? Txawm li cas los xij, Kuv qhia rau cov tib neeg zoo li no tias tam sim no nws yeej tseem tsis tau lig los lees txim hloov siab rov qab los, tab sis qhov ntawd nws muaj ib nqe: Koj yuav tsum sib zog ua hauj lwm hnyav ntxiv, thiab tsis txhob tub nkeeg. Yog lwm tus tib neeg thov Vajtswv tsib zaug rau ib hnub, koj yuav tsum thov Vajtswv kaum zaus; yog lwm tus tib neeg noj thiab haus Vajtswv cov lus ob teev rau hauv ib hnub, koj yuav tsum ua plaub los sis rau teev kiag; thiab yog lwm tus tib neeg mloog kev hu nkauj qhuas rau Vajtswv ob teev, yam tsawg kawg ces koj yuav tsum mloog kev hu nkauj qhuas Vajtswv ib nrab hnub kiag. Nquag coj kev thaj yeeb rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab xav txog Vajtswv txoj kev hlub, kom mus txog thaum koj rov muaj zog, koj lub siab tig rov qab los rau Vajtswv, thiab koj yuav tsis yuam kev mus deb ntawm Vajtswv lawm—dhau ntawd ces koj txoj kev xyaum thiaj txi tau txiv; dhau ntawd ces koj yuav muaj peev xwm rov qab ua tau ib yam yav tag dhau los, ua tau raws li koj tus yam ntxwv qub.

Qee cov tib neeg yeej mob siab ntso rau lawv txoj kev caum lub hom phiaj thiab yeej tseem nkag mus tsis tau rau txoj hau kev yog. Qhov no yeeb vim tias lawv yeej tsis mob siab thiab tsis quav ntsej txog sab ntsujplig li. Lawv tsis muaj tswv yim paub Vajtswv cov lus, thiab tsis paub txog tes dej num thiab kev nyob nrog tus Vajntsujplig yog dab tsi. Cov tib neeg zoo li no yeej yog hom neeg rau siab tab sis ruam; lawv tsis caum kev ua neej. Qhov ntawd yeeb vim koj tsuas paub me ntsis txog tus Ntsujplig xwb, koj yeej tsis paub dab tsi txog tes dej num uas tseem tab tom ua ntawm tus Vajntsujplig, thiab koj yeej tsis quav ntsej txog tus yam ntxwv nyob hauv koj tus kheej tus ntsujplig. Kev ntseeg ntawm cov neeg zoo li no tsis yog ib hom kev ntseeg ruam los? Txoj kev caum ntawm cov tib neeg zoo li no ces thaum kawg ua tsis tau dab tsi li. Lub tswv yim tseem ceeb rau txoj kev loj hlob hauv lub neej hauv ib tug txoj kev ntseeg Vajtswv yog kev paub txog tes dej num uas Vajtswv ua rau hauv koj txoj kev paub, kev pom txog kev hlub ntawm Vajtswv, thiab nkag siab Vajtswv lub siab nyiam, yam zoo li hais los ntawd koj ua raws li txhua yam ntawm Vajtswv txoj kev npaj, muab Vajtswv cov lus coj los siv rau koj yog li ntawd lawv thiaj dhau los nyob hauv koj lub neej, thiab ua rau Vajtswv txaus siab. Yog koj txoj kev ntseeg yog ib yam kev ntseeg ruam, yog koj tsis mob siab mloog txog tej yam tseem ceeb ntawm sab ntsujplig thiab hloov pauv rau hauv tus moj yam ntawm koj lub neej, yog koj yeej tsis mob siab nrhiav yam muaj tseeb mus ntxiv, ces koj puas muaj peev xwm paub tseeb txog Vajtswv lub siab nyiam? Yog koj tsis nkag siab txog yam Vajtswv thov, ces koj yuav tsis muaj peev xwm ua tau, thiab yuav tsis muaj txoj kev xyaum. Yam koj yuav tsum tau mob siab kom koj paub txog Vajtswv cov lus yog yam yuav raug tsim nyob rau hauv koj, yog li ntawd koj yuav paub Vajtswv los ntawm Nws cov lus. Yog koj tsuas paub nyeem Vajtswv cov lus xwb, tab sis tsis paub tias yuav siv lawv li cas, qhov no puas qhia tau tias koj yeej tsis quav ntsej txog tej yam tseem ceeb ntawm sab ntsujplig? Kiag niaj hnub tam sim no, cov tib neeg feem ntau tsis muaj peev xwm siv Vajtswv cov lus, thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis paub tes dej num ntawm Vajtswv. Qhov no tsis yog kev xyaum ua tsis tau ntawm lawv los? Yog lawv pheej tseem ua mus zoo li no ntxiv, thaum twg lawv mam muaj peev xwm ua tau raws li lawv rab peev xwm thiab muaj kev loj hlob rau hauv lawv lub neej? Qhov no puas yog yam uas sib tham qhuav tseg xwb? Muaj coob leej ntawm nej cov ko npaj ntsees raws li lub niam tswv yim, cov neeg uas tsis paub dab tsi txog tej yam tseem ceeb ntawm sab ntsujplig, thiab tseem xav siv Vajtswv lub hwj chim thiab xav kom tau txais koob hmoov zoo los ntawm Vajtswv. Qhov no yeej tsis muaj tseeb kiag li! Yog li ntawd, nej yuav tsum tau ua kom tiav yam uas ua tsis tau no, yog li ntawd nej thiaj nkag mus tau rau ntawm txoj kev taug yog rau hauv nej lub neej sab ntsujplig, muaj kev paub tiag, thiab nkag mus tau rau hauv yam muaj tseeb ntawm Vajtswv cov lus.

Qhov Dhau Los: Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb

Ntxiv Mus: Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No