Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb

Saib rau hauv nej tus kheej seb nej puas xyaum txoj kev ncaj ncees nyob rau hauv txhua yam uas nej ua, thiab seb txhua yam nej ua ntawd puas raug Vajtswv soj ntsuam xyuas: Nov yog qhov tseem ntsiab hauv paus rau cov uas ntseeg Vajtswv ua lawv tej dej num. Nej yuav raug hu hais tias ncaj ncees vim nej muaj peev xwm ua tau haum Vajtswv siab, thiab vim nej txais yuav Vajtswv txoj kev saib xyuas thiab kev tiv thaiv. Nyob rau ntawm Vajtswv ob lub qhov muag pom, tag nrho cov uas txais yuav Vajtswv txoj kev saib xyuas, kev tiv thaiv, thiab kev zoo tag nrho, thiab cov uas Nws muab tau, yog cov ncaj ncees, thiab Nws xam hais tias lawv muaj nuj nqis heev. Yog koj haj yam txais yuav Vajtswv tej lus tam sim no kom ntau tshaj, ces koj haj yam yuav muaj cuab kav txais tau thiab to taub txog qhov uas Vajtswv lub siab nyiam, thiab yog li ntawd ces koj yuav haj yam muaj cuab kav ua tau raws li Vajtswv txoj lus thiab ua tau raws li qhov Nws yuav kom ua. Qhov no yog Vajtswv tes hauj lwm uas muab cob rau nej, thiab nws yog qhov uas tag nrho nej yuav tsum muaj cuab kav ua kom tau tiav hlo. Yog nej siv nej tej kev xav phem los ntsuas thiab kem ciam rau Vajtswv, ib yam li tias Vajtswv yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab uas tsis txawj hloov, thiab yog nej kem ciam rau Vajtswv raws li lub voj voog xov nyob hauv Vajluskub thiab muab Nws kaw rau hauv tus ciam ntawm tes hauj lwm, ces qhov no yog pov thawj qhia hais tias nej tau nog txim rau Vajtswv. Vim cov neeg Yudais nyob rau lub sij hawm hauv Vajluskub Qub muab Vajtswv ua ib tug mlom uas tsis txawj txav uas lawv muaj nyob rau hauv lawv lub siab xwb, cuag li Vajtswv ces tsuas hu tau hais tias yog tus Mexiyas xwb, thiab tsuas yog Tus uas hu ua Mexiyas xwb thiaj yog Vajtswv, thiab vim yog neeg ntiaj teb tiam thiab pe hawm Vajtswv li Nws yog ib tug mlom uas xuas av nplaum puab (tsis ciaj sia), lawv muab tus Yexus rau lub sij hawm ntawd ntsia rau saum ntoo khaub lig, rau txim rau Nws kom tuag—tus Yexus uas tsis muaj kev txhaum ntawd thiaj li raug rau txim rau kom tuag. Vajtswv yog tus dawb huv tsis muaj kev txhaum txim, tab sis tib neeg tseem tsis zam Nws, thiab cam qees rau txim kom Nws tuag, thiab yog li ntawd Yexus thiaj raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Tib neeg yeej ib txwm ntseeg hais tias Vajtswv yeej tsis txawj hloov, thiab tshab txhais Nws raws li lub hauv paus teev tseg ntawm ib phau ntawv, phau Vajluskub, cuag li tib neeg yeej muaj ib txoj kev to taub uas zoo tshaj plaws txog Vajtswv tej kev tswj, cuag li tib neeg yeej tuav tag nrho tej uas Vajtswv ua ntawd rau hauv lawv lub xib teg. Tib neeg mas ruam kawg nkaus, khav theeb kawg nkaus, thiab tag nrho lawv yeej txawj hais lus dag tshaj plaws li. Tsis hais koj paub ntau npaum li cas txog Vajtswv li, Kuv tseem hais tias koj tsis paub Vajtswv, hais tias koj yog ib tug uas tawm tsam Vajtswv tshaj plaws, thiab koj tau cem Vajtswv, vim koj tsis muaj peev xwm txaus nkaus yuav ua tau raws li tes dej num ntawm Vajtswv, thiab taug txoj kev mus kom raug Vajtswv muab kho kom zoo tag nrho. Vim li cas Vajtswv pheej yuav tsis muaj qhov txaus siab rau tej tib neeg ua li? Vim tib neeg tsis paub Vajtswv, vim tib neeg muaj ntau yam kev xav phem, thiab vim tej yam nws paub txog Vajtswv ntawd yeej tsis muaj qhov yuav yoog xws li qhov tseeb li, tab sis tsuas pheej qog cov ntsiab lus qub tas mus li yam tsis muaj qhov hloov li, thiab tsuas ua tib yam qub rau txhua txhua qhov xwm txheej tag li xwb. Thiab yog li ntawd, tau los rau hauv ntiaj teb hnub no, Vajtswv tseem rov raug tib neeg muab ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Tib neeg siab phem! Kev ua txuj tsis paub tsis pom thiab kev npaj tswv yim ua phem, kev ua tub sab thiab kev txeeb luag tug, kev huas koob npe thiab nyiaj txiag, kev sib tua—thaum twg tej no mam li xaus? Txawm Vajtswv twb tau hais pua txhiab tawm lo lus, los yeej tsis muaj ib tug yuav feeb meej li. Tib neeg tsuas ua kom zoo rau lawv tsev neeg, tej tub thiab tej ntxhais, ua rau lawv tej kev khwv noj khwv haus, tej neeg uas lawv xav tau yav tom ntej, lawv tes hauj lwm, kev khav tus kheej, thiab nyiaj txiag, ua kom tau zaub mov noj, ris tsho hnav, thiab ua rau cev nqaij daim tawv nkaus xwb. Tab sis puas muaj ib tug twg uas tej nws ua ntawd es yuav yog ua rau Vajtswv tiag tiag li? Txawm yog kiag ntawm cov uas yeej ua rau Vajtswv tiag, los yeej tsuas muaj tsawg tus thiaj paub Vajtswv nkaus xwb. Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis ua raws li qhov lawv tus kheej lub siab ntshaw? Muaj pes tsawg leej uas yuav tsis caij tsuj los sis cais lwm tus kom tiv thaiv tau lawv tus kheej txoj luag hauj lwm? Thiab yog li ntawd, Vajtswv tau raug quab yuam rau lub txim tuag uas suav tsis txheeb li lawm, thiab muaj cov neeg txiav txim lim hiam uas suav tsis txheeb li lawm tau nog txim rau Vajtswv thiab rov muab Nws ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab. Muaj pes tsawg leej es thiaj li hu tau hais tias ncaj ncees vim lawv yeej ua txhua yam rau Vajtswv tiag tiag?

Nws puas yog ib qho yooj yim los ua kom zoo tag nrho rau ntawm Vajtswv xub ntiag li ib tug neeg dawb huv los sis ib tug neeg ncaj ncees? Nws yog ib lo lus muaj tseeb hais tias “yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees nyob hauv lub ntiaj teb no li, cov ncaj ncees tsis nyob rau hauv lub ntiaj teb no.” Thaum nej los rau ntawm Vajtswv xub ntiag, ua twb zoo xav rau tej khaub ncaws nej hnav, ua twb zoo xav rau txhua lo lus thiab qhov nej ua, nej txhua txoj kev xav thiab tswv yim, thiab tej kev npau suav uas nej niaj hnub npau suav txog—tag nrho tej no mas yog rau nej nkaus xwb. Tej no tsis yog tej xwm txheej tiag tiag los? “Kev ncaj ncees” tsis tau txhais hais tias pub rau lwm tus nkaus xwb, nws tsis tau txhais hais tias hlub koj tus neeg nruab zog li koj tus kheej, thiab tsis tau txhais hais tias yuav tsum tsis txhob sib cav sib ceg thiab sib ua plaub ua ntug los sis khuj nyiag thiab ua tub sab. Kev ncaj ncees txhais hais tias muab Vajtswv tej lus txib lus khaiv los ua koj txoj dej num thiab ua raws li tej Vajtswv coj ua thiab npaj kom ua li koj txoj hauj lwm uas ntuj ceeb tsheej xa los rau koj ua, tsis hais lub sij hawm twg los sis qhov chaw twg li, ib yam nkaus li txhua yam uas Tswv Yexus tau ua tiav. Qhov no yog qhov kev ncaj ncees uas Vajtswv tau hais. Tus Lauj ntawd mas hu tau hais tias ncaj ncees vim nws tau pab ob tug tub txib saum ntuj uas Vajtswv xa los yam tsis xav txog hais tias nws tus kheej yuav tau dab tsi thiab yuav poob dab tsi li; nws kuj hais tau hais tias qhov nws ua rau lub sij hawm ntawd mas hu tau hais tias ncaj ncees, tab sis yuav hu tsis tau nws hais tias yog ib tug neeg ncaj ncees. Nws tsuas yog vim hais tias Lauj tau pom Vajtswv es nws thiaj li muab nws ob tug ntxhais pauv ob tug tub txib saum ntuj, tab sis tsis yog tag nrho tej nws ua yav tag los ntawd sawv cev rau kev ncaj ncees. Thiab Kuv kuj hais tias “yeej tsis muaj ib tug ncaj ncees nyob hauv lub ntiaj teb no li.” Txawm yog kiag cov hauv txoj kev rov zoo tuaj no, los yeej tsis muaj leej twg uas yuav hu tau hais tias ncaj ncees li. Tsis hais qhov koj ua yuav zoo npaum li cas, tsis hais koj txawm yuav qhuas Vajtswv lub npe zoo npaum li cas, tsis ntaus thiab tsis tsawm foom lwm tus, tsis khuj thiab tsis nyiag luag tug, los koj mas yeej tseem hu tsis tau tias ncaj ncees li, vim qhov no yog ib qho uas ib tug neeg dog dig los yeej muaj cuab kav ua tau. Qhov uas yog tus yawm sij tam sim no ces yog qhov uas koj tsis paub Vajtswv. Nws tsuas hais tau hais tias tam sim no koj muaj ib qho kev ua neeg li sawv daws me me nkaus xwb, tab sis tsis muaj qhov tseem ntsiab ntawm txoj kev ncaj ncees uas Vajtswv tau hais, thiab yog li ntawd tsis muaj ib yam dab tsi koj ua es yuav ua pov thawj tau hais tias koj paub Vajtswv li.

Ua ntej ntawd, thaum Vajtswv tseem nyob saum ntuj ceeb tsheej, tib neeg tau ua yam muaj kev dag ntxias rau Vajtswv. Hnub no, Vajtswv tau nrog tib neeg nyob ua ke—tsis muaj leej paub hais tias twb tau pes tsawg xyoo lawm—tab sis tej lawv ua ntawd mas tib neeg yeej tseem txav mus los thiab npaj yuav dag Nws. Tsis yog tib neeg lub hlwb xav rov qab lawm los? Nws zoo tib yam li no rau Yudas: Ua ntej Yexus los, Yudas yeej dag ntxias nws cov kwv tij thiab cov muam, thiab txawm tom qab Yexus los lawm, los nws yeej tseem tsis hloov li; nws tsis paub Yexus yam tsawg kawg, thiab thaum kawg nws ntxeev siab rau Yexus. Qhov no tsis yog vim nws tsis paub Vajtswv los? Yog hais tias, hnub no, nej tseem tsis tau paub Vajtswv, ces yog ib qho uas tej zaum yeej muaj tau tias nej yuav rais mus ua ib tug Yudas, thiab ntxiv qhov no, qhov xwm txheej tu siab uas Yexus raug ntsia saum ntoo khaub lig nyob rau thaum lub Tiam Hmoov Hlub ob txhiab xyoo dhau los lawm ntawd yuav rov tshwm sim dua ib zaug thiab. Nej tsis ntseeg qhov no los? Nws yog ib qho tseeb! Tam sim no, cov neeg feem coob nyob rau tej qho xwm txheej uas mej ntsis yuav zoo li no—tej zaum Kuv hais qhov no sai zog lawm—thiab tag nrho cov neeg ntawd yeej ua nkaus li Yudas. Kuv tsis yog lam hais tsis muaj qab hau, tab sis hais txog qhov tseeb—thiab koj yuav tsum tau ntseeg. Txawm hais tias muaj neeg coob uas ua txuj txo hwj chim, hauv lawv lub siab yeej tsis muaj dab tsi li tsuas yog ib lub pas dej tuag, ib tug kwj deg tsw lwj ntxiag xwb. Tam sim no muaj coob tus zoo li no nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab nej tseem xav hais tias Kuv yeej tsis paub txog qhov no li. Hnub no, Kuv tus Ntsujplig txiav txim siab rau Kuv, thiab hais lus tim khawv rau Kuv. Koj xav hais tias Kuv tsis paub dab tsi no los? Koj xav hais tias Kuv tsis to taub ib qho dab tsi txog tej kev xav tsis ncaj hauv nej lub siab, tej uas nej khaws cia rau hauv nej lub siab no los? Nws puas yog ib qho yooj yim uas yuav kov yeej Vajtswv? Koj xav tias koj yuav ua li cas rau Nws raws koj lub siab nyiam los tau los? Nyob rau yav tag los, Kuv tau txhawj tias tsam nej raug kaw tseg, yog li ntawd Kuv thiaj pheej muab kev ywj pheej rau nej tas li, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm qhia tau hais tias Kuv ua zoo rau lawv, thiab thaum Kuv muab ib nti ces lawv yuav ib txhais npab. Tig mus nug nej tus kheej: Kuv yeej yuav luag tsis tau hais leej twg li, thiab yeej yuav luag tsis tau cem leej twg li—tab sis Kuv tau hais meej meej txog qhov kev txhawb zog thiab kev xav phem ntawm tib neeg. Koj xav hais tias Vajtswv Tus Kheej kiag, tus uas Vajtswv ua tim khawv rau, yog ib tug ruam no los? Yog zoo li ntawd, Kuv hais tias koj dig muag heev lawm! Kuv yuav tsis rhuav koj, tab sis sim saib seb koj ho yuav qias vuas tsuab npaum li cas. Sim saib seb koj lub me tswv yim dag tsab ntse ntawd puas yuav cawm tau koj, los sis seb qhov koj sib zog tshaj plaws hlub Vajtswv ntawd puas yuav cawm tau koj. Hnub no, Kuv yuav tsis teem txim rau koj; cia tos kom txog Vajtswv lub sij hawm seb Nws puas yuav pauj kev chim siab rau koj. Kuv tsis muaj sij hawm sib tham ua si yam tsis muaj qab hau nrog koj tam sim no, thiab Kuv tsis kam yuav ncua Kuv tes hauj lwm loj tshaj ntawd rau koj tej lus teev tseg. Ib tug niag kas zoo li koj no tsis muaj nqis txaus rau lub sij hawm uas Vajtswv yuav los qhuab ntuas koj—yog li ntawd ces cia seb koj yuav liam npaum li cas. Cov neeg zoo li no yeej tsis nrhiav kev paub me me txog Vajtswv li, los sis yeej tsis muaj ib qho kev hlub rau Nws hlo li, tab sis lawv tseem xav kom Vajtswv hu lawv ua cov ncaj ncees thiab—qhov no tsis yog ib qho kev tso dag kom txaus luag xwb los? Vim muaj ib co neeg tsawg tsawg yeej yog cov ncaj ncees tiag, Kuv tsuas rau siab ntso muab txoj sia rau tib neeg xwb. Kuv tsuas ua kom tiav qhov uas Kuv tsim nyog ua kom tiav hnub no nkaus xwb, tab sis yav tom ntej mas Kuv yuav muab kev pauj kev chim siab rau txhua tus neeg raws li qhov uas lawv tau ua. Kuv tau hais tag tej uas Kuv yuav hais lawm, vim qhov no ces yog kiag tes hauj lwm uas Kuv ua. Kuv tsuas ua yam uas Kuv tsim nyog ua, thiab tsis ua yam uas Kuv tsis tsim nyog ua. Txawm li ntawd los xij, Kuv vam hais tias nej yuav siv lub sij hawm ntau zog los xav txog nej tus kheej: Koj qhov kev paub txog Vajtswv uas muaj tseeb ntawd ntau npaum li cas? Koj puas yog ib tug uas tau rov muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig dua ib zaug thiab? Kuv cov lus kawg yog cov no: Kev puas ntsoog yuav los raug rau cov uas muab Vajtswv ntsia rau saum ntoo khaub lig.

Qhov Dhau Los: Cov Lus Cog Tseg rau Cov uas Twb Raug Ua Kom Zoo Tiav Log Lawm

Ntxiv Mus: Yuav Nkag Mus Rau Hauv ib Tug Yam Ntxwv uas Ib Txwm Muaj Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No