Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag

Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj tiag: Tag nrho Nws tej hauj lwm yog qhov muaj tiag, tag nrho cov lus uas Nws hais yog cov muaj tiag, thiab tag nrho qho tseeb uas Nws hais qhia yeej muaj tiag. Txhua yam uas tsis yog Nws cov lus ces tsis muaj qab hau, tsis muaj nyob, thiab tsis zoo. Hnub no, tus Vajntsujplig Dawb Huv yog los coj neeg mus nkag rau Vajtswv cov lus. Yog neeg xav nrhiav kev to taub qhov tseeb txog qhov muaj tiag, ces lawv yuav tsum nrhiav qhov muaj tiag, thiab paub qhov muaj tiag, tom qab ntawd ces lawv yuav tsum ntsib thiab pom kiag qhov muaj tiag, thiab ua neej mus raws li qhov muaj tiag. Yog neeg yim paub qhov muaj tiag ntau tshaj, ces lawv yim paub hais tias ua lwm tus neeg cov lus puas muaj tiag; yog neeg yim paub qhov muaj tiag; ces lawv yim muaj kev xav phem tsawg xwb; yog neeg yim ntsib thiab pom qhov muaj tiag, ces lawv yim paub tej kev ua ntawm tus Vajtswv uas muaj tiag, thiab haj yam yooj yim rau lawv khiav dim ntawm lawv tej moj yam phem qias vuab tsuab, tej moj yam phem; yog tib neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim paub Vajtswv thiab lawv yim ntxub lub cev nqaij daim tawv thiab nyiam qhov tseeb; thiab yog neeg yim muaj qhov muaj tiag ntau, ces lawv yim los mus ze rau tej phiaj ntsuas ntawm tej uas Vajtswv yuav kom ua. Cov neeg uas Vajtswv muab tau lawm ces yog cov uas muaj qhov muaj tiag lawm, cov uas paub qhov muaj tiag, thiab cov uas tau los paub Vajtswv tej kev ua los ntawm kev ntsib kev pom qhov muaj tiag lawm. Yog koj yim koom tes nrog Vajtswv rau ntawm qhov uas ua tau tiag thiab qhuab ntuas koj lub cev, ces koj haj yam yuav muab tau qhov hauj lwm ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv, ces koj yuav tau qhov muaj tiag kom ntau zog, thiab koj yuav tau txais kev pab kom tig ras to taub los ntawm Vajtswv ntau dua, thiab yog li ntawd ces koj qhov kev paub txog Vajtswv tej kev ua haj yam yuav muaj ntau dua tuaj xwb. Yog koj muaj cuab kav ua neej nyob tau rau hauv qhov kaj ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv tam sim no, ces txoj kev taug mus xyaum ua tam sim no yuav pom tseeb zog rau koj, thiab koj yuav muaj peev xwm cais koj tus kheej tawm tau ntawm qhov kev xav phem txog txoj kev ntseeg thiab tej kev coj kev ua yav tag dhau los. Hnub no qhov muaj tiag ces yog qhov kev tsom ntsoov: Yog neeg muaj qhov muaj tiag ntau dua, ces lawv qhov kev paub txog qhov tseeb yuav pom meej zog ntxiv, thiab lawv qhov kev to taub txog Vajtswv lub siab nyiam yuav muaj ntau dua tuaj. Qhov muaj tiag ntawd muaj peev xwm kam yeej tag nrho tej ntaub ntawv thiab txhua qhov kev qhuab qhia, nws yuav kam yeej tag nrho txhua qhov kev khwv yees thiab txhua qhov kev txawj ntse, thiab yog neeg yim tsom ntsoov rau qhov muaj tiag kom ntau zog, ces lawv yuav haj yam hlub tau Vajtswv ntau dua, thiab tshaib thiab nqhis Nws cov lus. Yog koj yeej tsom ntsoov rau qhov muaj tiag tas mus li xwb, ces koj qhov kev xav rau kev ua neej, kev xav phem rau sab kev ntseeg, thiab tus yam ntxwv uas ib txwm muaj ntawd yuav maj mam raug tshem tawm tom qab Vajtswv tes hauj lwm. Cov uas tsis nrhiav qhov muaj tiag, thiab tsis paub txog qhov muaj tiag, ces feem ntau yuav tig nrhiav tej uas muaj fwj chim tshaj qhov muaj tiag, thiab lawv yuav raug dag yooj yim heev. Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsis muaj kev ua hauj lwm nyob rau hauv cov neeg zoo li ntawd, thiab yog li lawv thiaj li hnov zoo li khoob vaj khoob vus tsis muaj dab tsi, thiab lawv lub neej tsis muaj nuj nqi dab tsi li.

Tus Vajntsujplig Dawb Huv tsuas ua tau hauj lwm nyob rau hauv koj thaum uas koj yeej xyaum tiag, nrhiav tiag, thov Vajtswv tiag, thiab txaus siab hlo tiv kev txom nyem rau qhov kev tshawb nrhiav qhov tseeb. Cov uas tsis nrhiav qhov tseeb ces tsis muaj dab tsi li tab sis tsuas muaj tej ntaub ntawv thiab tej lus qhuab qhia, thiab lus khwv yees ua tsis muaj dab tsi hauv li xwb, thiab cov uas tsis muaj qhov tseeb ces yeej hom muaj ntau yam kev xav phem txog Vajtswv. Cov neeg zoo li no ces tsuas ntshaw kom Vajtswv muab lawv lub cev uas muaj nqaij tawv hloov mus ua lub cev sab ntsujplig kom lawv nce tau mus rau lub ceeb tsheej thib peb xwb. Cas cov neeg no yuav ruam ua luaj li! Tag nrho cov uas hais li ntawd ces yeej tsis paub txog Vajtswv li, los sis tsis paub txog qhov muaj tiag li; cov neeg zoo li no ces yeej tsis muaj cuab kav yuav koom tes nrog Vajtswv tau li, thiab tsuas nyob twj ywm tos xwb. Yog neeg xav to taub txog qhov tseeb, thiab xav pom meej txog qhov tseeb, thiab yog hais tias, dhau qhov ntawd, lawv xav paub qhov tseeb thiab muab nws coj los xyaum ua raws, ces lawv yuav tsum tau xyaum tiag, tshawb nrhiav tiag, thiab tshaib thiab nqhis tiag. Thaum koj tshaib thiab nqhis, thiab thaum koj koom tes nrog Vajtswv tiag lawm, Vajtswv tus Ntsujplig yeej yuav txhawb koj tiag thiab ua hauj lwm rau hauv koj, uas yuav coj tau kev tig ras to taub los rau koj, thiab muab tau kev paub txog qhov muaj tiag kom ntau zog rau koj, thiab yuav pab koj lub neej ntau dua.

Yog neeg xav paub Vajtswv, lawv yuav tsum xub paub hais tias Vajtswv yog ib tug Vajtswv uas muaj tiag, thiab lawv yuav tsum paub Vajtswv cov lus, Vajtswv qhov kev tshwm sim tiag los rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab Vajtswv tes hauj lwm tiag. Tsuas yog tom qab uas paub hais tias tag nrho Vajtswv tes hauj lwm yeej muaj tiag ces koj thiaj li yuav muaj cuab kav koom tes nrog Vajtswv tau tiag xwb, thiab tsuas yog taug tshab hauv txoj kev no xwb mas koj thiaj li yuav muaj taus kev loj hlob nyob rau hauv lub neej txoj sia. Tag nrho cov uas tsis paub txog qhov muaj tiag ces tsis muaj kev yuav ntsib yuav pom tau Vajtswv cov lus, mag ntxiab nyob rau hauv lawv tej kev xav phem, ua neej nyob hauv qhov lawv lub siab xav nkaus xwb, thiab yog li ntawd lawv thiaj tsis paub txog Vajtswv cov lus. Yog koj yim paub txog qhov muaj tiag ntau npaum li cas, ces koj yim txav tau ze Vajtswv npaum li ntawd, thiab koj yim paub Nws zoo; yog koj yim nrhiav qhov pom tsis meej, kev tsis meej pem thiab lus qhuab qhia, ces koj yuav haj yam yuav yuam kev ntawm Vajtswv mus deb, thiab yog li ces koj yuav hnov hais tias kev ntsib kev pom Vajtswv cov lus mas tawv thiab nyuab heev, thiab hais tias koj tsis muaj peev xwm to taub qhov tseeb li. Yog koj xav to taub qhov muaj tiag ntawm Vajtswv cov lus, thiab mus rau txoj kev taug uas yog ntawm koj lub neej sab ntsujplig thiab cais koj tus kheej tawm ntawm tej yam uas pom tsis meej thiab tej fwv xyeej tsis muaj tseeb, ces hais tau hais tias koj yuav tsum xub to taub seb tus Vajntsujplig Dawb Huv ua kom koj tig ras to taub thiab coj koj li cas hauv nruab nrog tuaj tiag. Nyob rau qhov no, yog koj muaj cuab kav to taub tseeb txog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm nyob rau hauv tib neeg, ces koj yeej to taub mus rau txoj kev taug uas yog ntawm qhov raug Vajtswv muab tsim kho kom zoo tiav log.

Hnub no, txhua yam pib los ntawm qhov muaj tiag. Vajtswv tes hauj lwm mas yeej muaj tseeb tiag, thiab neeg yeej kov tau; nws yog qhov uas neeg ntsib tau pom tau, thiab muaj cuab kav ua tau. Nyob rau hauv tib neeg mas muaj ntau yam uas yog tej pom tsis meej thiab fwv xyeej tsis muaj tseeb, uas txwv tsis pub lawv paub Vajtswv tes hauj lwm tam sim no. Yog li ntawd, nyob rau hauv lawv tej kev ntsib kev pom, lawv thiaj li plam kev tas mus li, thiab hnov zoo li txhua yam mas nyuab tas mus li xwb, thiab tag nrho tej no ces yog tshwm sim los ntawm lawv tej kev xav phem. Neeg tsis muaj peev xwm yuav to taub txog tej hauv paus ntsiab lus ntawm Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm, lawv tsis paub qhov muaj tiag, thiab yog li ntawd lawv thiaj pheej tsuas muaj qhov xav phem tag li nyob rau lawv txoj kev los to taub qhov tseeb. Lawv nyob deb deb saib tej yam uas Vajtswv yuav kom ua, tsis muaj peev xwm ua tau li ntawd; lawv tsuas lam pom hais tias Vajtswv cov lus yeej zoo tiag, tab sis nrhiav tsis tau txoj kev los to taub qhov tseeb li. Tus Vajntsujplig Dawb Huv ua hauj lwm raws li lub hauv paus ntsiab lus no: Los ntawm neeg qhov kev koom tes, los ntawm qhov uas lawv yeej muaj siab thov Vajtswv tiag, nrhiav thiab los ze zog rau Vajtswv, lawv yeej ua tau thiab lawv yeej muaj cuab kav yuav tig ras to taub thiab paub qhov tseeb los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv. Nws tsis yog qhov uas tus Vajntsujplig Dawb Huv ua tib sab ntawm nws tuaj nkaus xwb, los sis yog qhov uas tib neeg ua tib sab ntawm lawv tuaj nkaus thiab xwb. Ob tog yeej puav leej tseem ceeb tag nrho, thiab yog neeg haj yam koom tes, thiab yog lawv haj yam nrhiav kev ua kom tau raws li tej phiaj ntsuas ntawm tej uas Vajtswv yuav tseev kom ua, ces Vajntsujplig tes hauj lwm haj yam ua tau zoo ntxiv xwb. Tsuas yog tib neeg txoj kev koom tes tiag, ntxiv rau Vajntsujplig tes hauj lwm, mas thiaj yuav tsim muaj tau qhov kev ntsib kev pom tiag thiab qhov kev paub tseem ceeb txog Vajtswv cov lus. Yog maj mam siv tej kev ntsib kev pom zoo li no ces thaum kawg yeej tsim tau ib tug neeg kom zoo tiav log li. Vajtswv tsis siv hwj huaj ua tej yam fwv xyeej tsis muaj tseeb; nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj tshaj plaws, thiab txhua yam ces yog Vajtswv tsim tawm—ces neeg thiaj nyob twj ywm tos, tsis nyeem Vajtswv cov lus los sis tsis thov Vajtswv, thiab tsuas nyob tos kom tus Vajntsujplig Dawb Huv los kov lawv xwb. Cov uas muaj kev to taub, ces txawm li ntawd los xij, yeej ntseeg qhov no: Vajtswv tej kev ua ces tsuas ua tau mus deb li kuv txoj kev koom tes xwb, thiab qhov uas Vajtswv tes hauj lwm ntawd yuav ua tau rau kuv li cas ntawd ces nyob ntawm seb kuv qhov kev koom tes ntawd zoo li cas xwb. Thaum Vajtswv hais lus, kuv yuav tsum ua txhua yam uas kuv ua tau es kom kuv nrhiav thiab ua tau li Vajtswv cov lus; qhov no yog qhov uas kuv yuav tsum ua kom tiav.

Nyob rau hauv qhov kev piv txwv txog Petus thiab Povlauj mas nej yeej pom hais tias Petus yog tus uas ua twb zoo mloog txog qhov muaj tiag. Raws li qhov uas Petus tau ntsib tau pom, mas nws qhia kom pom tau hais tias nws tej kev ntsib kev pom ntawd yog cov ntsiab lus ntawm tej kev kawm ntawm cov uas tau ua qee yam tsis tiav yav tag dhau los, thiab qhia hais tias nws nqus tau lub zog ntawm cov neeg dawb huv yav tag los. Qhov ntawm no ua rau pom tau hais tias Petus tej kev ntsib kev pom ntawd muaj tseeb npaum li cas, hais tias neeg yeej muaj cuab kav ncav tes thiab kov kiag tej kev ntsib kev pom ntawd, thiab ua tau li ntawd. Txawm li ntawd los xij, Povlauj mas ho txawv: Tag nrho tej nws hais txog mas yog tej yam pom tsis meej thiab tsis pom kiag li, tej yam li qhov uas nce mus rau lub ceeb tsheej thib peb, kev nce mus zaum saum lub zwm txwv, thiab lub kaus mom ntawm kev ncaj ncees. Nws hais tsom ntsoov rau tej yam uas nyob sab nraud: hais txog meej mom thiab kev qhuab qhia neeg, hais txog kev khav tias nws yog tus hlob, raug Vajntsujplig Dawb Huv txhawb, thiab ntxiv mus. Tsis muaj ib yam uas nws nrhiav yuav yog yam uas muaj tiag li, thiab feem ntau ces yog kev xav hauv siab xwb, thiab yog li ntawd nws thiaj ua rau pom hais tias tag nrho tej ntawd yog tej uas tsis muaj tiag, xws li tej ua tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawb tib neeg ntau npaum li cas, qhov kev zoo siab ua neeg muaj, mus rau lub ceeb tsheej thib peb, los sis qhov uas lawv txaus siab rau lawv tej kev kawm npaum li cas, qhov uas lawv nyiam nyeem Vajtswv cov lus npaum li cas—tsis muaj ib yam no uas yuav muaj tiag li. Tag nrho tus Vajntsujplig Dawb Huv tes hauj lwm yeej zoo li tej uas ib txwm muaj, thiab yeej muaj tiag. Thaum koj nyeem Vajtswv cov lus thiab thov Vajtswv, nyob rau hauv koj nruab nrog mas ci ntsa paug thiab nyob ruaj nrees, lub ntiaj teb sab nraud tsis muaj cuab kav yuav cuam tshuam tau koj; nyob sab hauv, koj yeej txaus siab hlub Vajtswv, yeej txaus siab yuav ua tej yam zoo xwb, thiab koj yeej ntxub lub ntiaj teb phem. Nov yog kev ua neej nyob hauv Vajtswv. Nws tsis yog, ua li neeg hais, yuav tau kev zoo siab heev—tej lus tham li ntawd tsis muaj tiag. Hnub no, txhua yam yuav tsum pib ntawm qhov muaj tiag tuaj. Txhua yam Vajtswv ua ces yeej muaj tiag, thiab nyob rau hauv koj tej kev ntsib kev pom ntawd koj yuav tsum mob siab kom paub Vajtswv tiag tiag, thiab tshawb nrhiav tej hneev taw ntawm Vajtswv tes hauj lwm thiab txoj hau kev uas tus Vajntsujplig Dawb Huv txhawb thiab qhia kom neeg tig ras to taub. Yog koj noj thiab haus Vajtswv cov lus, thiab thov Vajtswv, thiab koom tes rau ib qho uas kom zoo li muaj tiag, txais yuav tej yam zoo los ntawm tej sij hawm uas dhau mus lawm, thiab txhob txais yuav tej yam phem li Petus, yog koj siv koj lub pob ntseg mloog thiab siv koj lub qhov muag saib, thiab nquag nquag thov Vajtswv thiab xav hauv koj lub siab, thiab ua tag nrho tej uas koj ua tau los mus koom tes nrog Vajtswv tes hauj lwm, ces Vajtswv yeej yuav coj koj kev tiag tiag li.

Qhov Dhau Los: Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

Ntxiv Mus: Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsujplig Li Ib Txwm Muaj

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No