Hais Txog ib Lub Neej Sab Ntsujplig Li Ib Txwm Muaj

Kev ntseeg Vajtswv cheem tsum ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj, uas yog lub hauv paus rau kev paub Vajtswv cov lus thiab kev to taub txog qhov tseeb. Txhua yam ntawm koj txoj kev xyaum ua ntawm kev thov Vajtswv tam sim no, ntawm kev txav ze rau Vajtswv, ntawm kev hu nkauj-qhuas Vajtswv, kev qhuas, kev ua raws, thiab xav txog Vajtswv cov lus puas suav tias yog ib “lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj”? Zoo li tsis muaj nej leej twg paub kiag li. Ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj tsis muaj qhov txwv rau cov kev xyaum ua xws li kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev koom nrog lub neej hauv pawg ntseeg, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus zoo li no. Tiam sis, nws cuam tshuam txog rau kev ua ib lub neej tshiab thiab muaj sia nyob ntawm sab ntsujplig. Qhov tseem ceeb tsis yog qhov koj xyaum ua, tiam sis seb koj txoj kev xyaum ua tawg paj txi txiv dab tsi. Tib neeg feem coob ntseeg tias ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj yog yuav tsum muaj kev thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus los sis kev xav txog Nws cov lus, kom saib seb cov kev xyaum ua zoo li no puas tuaj yeem muaj ib qho txiaj ntsig los sis coj los rau txoj kev nkag siab tseeb. Cov tib neeg no tsom ntsoov rau txoj kev ua raws cov txheej txheem sab nraud yam tsis muaj ib txoj kev xav rau cov txheej txheem ntawd cov txiaj ntsig li; lawv yog cov tib neeg uas nyob rau hauv cov kev lig kev cai ntseeg dab qhuas, tsis yog cov tib neeg uas nyob rau hauv pawg ntseeg, thiab tsawg dua lawv yog cov tib neeg ntawm lub nceeg vaj. Lawv cov lus thov Vajtswv, kev hu nkauj qhuas Vajtswv, thiab kev noj thiab kev haus Vajtswv cov lus puav leej yog kev cai-coj ua raws nkaus xwb, ua tiav los ntawm kev quab yuam thiab ua raws li cov ncauj ke, tsis yog ua tawm los ntawm kev zoo siab hlo los sis tawm hauv lub siab tuaj. Txawm li cas los xij cov tib neeg no thov Vajtswv los sis hu nkauj ntau npaum li cas los, lawv tej dag zog yuav tsis tawg paj txi txiv li, rau qhov yam uas lawv xyaum ua tsuas yog cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas ntawm kev lig kev cai ntseeg xwb; tseeb tiag lawv tsis yog xyaum ua Vajtswv cov lus. Lawv tsuas yog xav ntsoov rau hauv kev tsim ib txoj kev txhawj xeeb txog qhov lawv xyaum ua, thiab lawv saib Vajtswv cov lus yam li cov kev cai uas yuav tsum tau ua raws xwb. Cov tib neeg zoo li no tsis muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua; lawv tsuas yog txaus siab rau sab cev nqaij daim tawv, thiab ua kom lwm tus pom xwb. Cov kev lig kev cai ntseeg cov kev cai thiab cov kev cai dab qhuas no tag nrho puav leej yog noob neej puag thaum ub lub hauv paus xwb; lawv tsis yog los ntawm Vajtswv los. Vajtswv tsis ua raws li cov kev cai, thiab Nws tsis zwm rau ib txoj kev cai twg li. Tiam sis, Nws ua yam tshiab txhua txhua hnub, ua kom tiav tes dej num uas tshwm sim kiag. Zoo li cov tib neeg hauv Pawg Ntseeg Peb Tug Kheej, uas txwv lawv tus kheej tsis pub los xyaum ua xws li kev mus koom cov hauj lwm yav sawv ntxov txhua txhua hnub, kev thov Vajtswv yav tsaus ntuj thiab cov lus thov ua tsaug ua ntej noj mov, thiab kev ua tsaug rau txhua yam—txawm li cas los xij lawv ua ntau npaum li cas thiab ua ntev npaum li cas los, lawv yuav tsis muaj tus Vajntsujplig Dawb Huv txoj hauj lwm. Thaum tib neeg ua neej nyob raws li cov kev cai thiab kho lawv lub siab los ntawm cov kev xyaum ua lawm, ces Vajntsujplig Dawb Huv tsis tuaj yeem ua hauj lwm, vim tias lawv lub siab raug cov kev cai thiab noob neej cov kev xav phem tswj kav lawm. Yog li, Vajtswv thiaj tsis muaj peev xwm los cuam tshuam tau thiab ua hauj lwm rau hauv lawv tau, thiab lawv tsuas tuaj yeem ua neej nyob hauv qab kev tswj hwm ntawm cov kev cai txuas ntxiv lawm xwb. Cov tib neeg zoo li no yuav tsis muaj peev xwm tau txais Vajtswv txoj kev qhuas mus ib txhis li.

Ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj yog ib lub neej nyob rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag. Thaum tab tom thov Vajtswv, ib leeg tuaj yeem ua kom ib leeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab los ntawm kev thov Vajtswv, ib leeg tuaj yeem nrhiav tau Vajntsujplig Dawb Huv txoj kev qhuab qhia, paub Vajtswv cov lus, thiab nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam. Los ntawm kev noj thiab kev haus Nws cov lus, tib neeg tuaj yeem tau txais ib txoj kev nkag siab meej zog thiab zoo zog ntxiv txog Vajtswv txoj hauj lwm tam sim no. Lawv kuj tseem tau txais ib txoj kev tshiab ntawm kev xyaum ua thiab, thiab yuav tsis lo rau txoj qub lawm; yam lawv xyaum ua txhua yam yuav yog ua kom tiav txoj kev loj hlob hauv lub neej. Hais txog kev thov Vajtswv, tsis yog hais txog ob peb-lo lus zoo los sis quaj los kua muag rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag kom qhia tias koj tau tshuav nuj nqis li cas; tiam sis, nws lub hom phiaj yog cob qhia ib tug tus kheej kom siv tau tus ntsujplig, pub kom ib leeg ua rau ib leeg lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, cob qhia ib tug tus kheej kom nrhiav kev pab coj los ntawm Vajtswv cov lus rau txhua yam, kom ib tug lub siab thiaj tuaj yeem raug rub los rau ntawm ib txoj kev kaj tshiab txhua hnub, thiab kom ib tug thiaj li yuav tsis nyob twj ywm los sis tub nkeeg thiab kom yuav tso ko taw rau ntawm txoj kev tseeb ntawm kev muab Vajtswv cov lus coj los xyaum ua. Tib neeg feem coob niaj hnub no tsom ntsoov rau cov kev ntawm txoj kev xyaum ua, txawm li ntawd los lawv tsis ua li ntawd kom ua tau raws li qhov tseeb thiab ua tiav kev loj hlob ntawm lub neej. Qhov no yog qhov uas lawv tau mus yuam kev lawm. Kuj tseem muaj qee leej uas muaj peev xwm txais tau txoj kev kaj tshiab thiab, tiam sis lawv cov kev ntawm txoj kev xyaum ua tsis hloov li. Lawv coj lawv cov kev xav phem ntawm kev lig kev cai ntseeg qub nrog lawv thaum lawv nrhiav kom tau txais Vajtswv cov lus ntawm hnub no, yog li yam uas lawv tau txais ces tseem yog txoj kev qhuab qhia uas los ntawm cov kev xav phem ntawm cov kev lig kev cai ntseeg xwb; lawv tsis yog tab tom tau txais txoj kev kaj ntawm hnub no uas yooj yooj yim. Raws li qhov tshwm los, lawv cov kev xyaum ua raug tsuas dub lawm; lawv yog tib co kev xyaum ua uas qub qub uas nyob hauv txoj kev ntim tshiab. Txawm li cas los xij tej zaum lawv yuav xyaum ua, lawv yog cov neeg hais lus zoo siab phem. Vajtswv coj tib neeg hauv txoj kev ua yam tshiab txhua txhua hnub, xav kom txhua hnub lawv tau txais kev to taub tob tshiab thiab kev nkag siab, thiab cheem tsum kom lawv tsis txhob ua zoo li qub thiab rov qab ua qhov qub tas li. Yog tias koj tau ntseeg Vajtswv tau ntau xyoo lawm, txawm li ntawd los koj cov kev ntawm kev xyaum ua tseem tsis tau hloov kiag li, thiab yog tias koj tseem rau siab thiab tsis khoom txog tej yam sab nraud, txawm li ntawd los tsis muaj ib lub siab uas ntsiag to coj los rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag los zoo siab rau Nws cov lus, ces koj yuav tsis tau txais dab tsi kiag li. Thaum hais txog kev lees txais Vajtswv txoj hauj lwm tshiab, yog tias koj tsis npaj kom sib txawv, tsis mus raws li koj txoj kev xyaum ua ntawm ib txoj kev tshiab, thiab tsis muaj ib txoj kev nkag siab tshiab, tiam sis ho lo rau yam qub thiab tsuas yog tau txais qee txoj kev kaj tshiab uas raug txwv lawm xwb, yam tsis muaj kev hloov pauv txoj kev uas koj xyaum ua li, ces cov tib neeg zoo li koj no nyob rau hauv txoj kev yoog raws ntawm lub npe xwb; qhov tseeb tiag, ces lawv yog cov neeg Falixais uas coj kev lig kev cai ntseeg uas tsis yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv.

Kev ua ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj, ib tug yuav tsum muaj peev xwm los txais txoj kev kaj tshiab txhua hnub thiab nrhiav ib txoj kev nkag siab tseeb txog Vajtswv cov lus. Ib tug yuav tsum pom qhov tseeb kom meej meej, nrhiav ib txoj kev ntawm kev xyaum ua hauv txhua yam tseem ceeb, nrhiav kom tau cov lus nug tshiab los ntawm kev nyeem Vajtswv cov lus txhua hnub, thiab lees paub ib tug tus kheej cov kev tu ncua kom ib leeg thiaj yuav muaj ib lub siab ntev thiab lub siab xav nrhiav uas hloov tau ib tug lub neej tag nrho, thiab kom ib tug yuav nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag txhua lub sij hawm, kom ntshai poob rau tom qab heev. Ib tug neeg uas muaj lub siab ntev, lub siab xav nrhiav, tus uas zoo siab hloo los ua kom tiav kev to taub qhov tseeb txuas ntxiv, yog nyob rau txoj kev tseeb ntawm lub neej sab ntsujplig. Cov tib neeg uas tau raug txhawb los ntawm tus Vajntsujplig lawm, cov uas ntshaw los ua kom zoo dua, cov uas zoo siab hlo los nrhiav kev raug ua kom zoo tshaj plaws los ntawm Vajtswv, cov uas tos ntsoov rau ib txoj kev nkag siab tob dua txog Vajtswv cov lus, cov uas tsis muaj qhov tshaj ntuj tsim tiam sis ho them ib tug nqi tiag tiag, cov uas yeej mob siab rau Vajtswv lub siab nyiam tiag tiag, cov uas yeej muaj kev to taub qhov tseeb tiag kom lawv cov kev paub thiaj li yuav tseeb thiab tiag tiag, cov uas tsis nrhiav cov lus qhuav qhawv thiab cov kev qhuab qhia los sis nrhiav yam uas tshaj ntuj tsim, cov uas tsis pe hawm ib tug tib neeg uas muaj yam ntxwv zoo twg—cov no yog cov uas tau to taub txog ib lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj lawm. Txhua yam lawv ua yog npaj kom ua tiav kev loj hlob hauv lub neej ntxiv thiab ua kom lawv tau nyob yam kaj siab lug hauv sab ntsujplig, thiab lawv ib txwm muaj peev xwm ua tiav kev to taub qhov tseeb yam nquag plias. Yam tsis muaj kev lees paub txog nws, lawv tau los nkag siab txog qhov tseeb thiab to taub txog qhov muaj tseeb. Cov uas muaj lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj nrhiav tau kev thaj yeeb thiab kev ywj pheej ntawm sab ntsujplig txhua hnub, thiab lawv tuaj yeem xyaum ua Vajtswv cov lus ntawm txoj kev ywj pheej rau Nws txoj kev txaus siab. Rau qhov cov tib neeg no, kev thov Vajtswv tsis yog ib tug qauv los sis ib tug txheej txheem; txhua hnub, lawv muaj peev xwm ua raws li txoj kev kaj tshiab. Piv txwv tias, tib neeg cob qhia lawv tus kheej kom tswj lawv lub siab nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, thiab lawv lub siab tuaj yeem nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag tau tiag tiag, thiab yeej tsis muaj leej twg los cuam tshuam tau lawv. Tsis muaj ib tug neeg, xwm txheej, los sis ib yam twg tuaj yeem thaiv tau lawv lub neej sab ntsujplig li ib txwm muaj li. Txoj kev cob qhia zoo li no yog tsim los kom tau txiaj ntsig; nws tsis yog tsim los kom tib neeg ua raws li cov kev cai. Txoj kev xyaum ua no tsis yog hais txog kev ua raws li-kev cai, tiam sis yog hais txog kev txhawb kev loj hlob hauv tib neeg lub neej. Yog tias koj tsuas pom txoj kev xyaum ua no yam li cov kev cai uas ua raws xwb, ces koj lub neej yeej yuav tsis hloov pauv li. Tej zaum koj tau koom nrog rau tib txoj kev xyaum ua li lwm tus lawm, tiam sis thaum kawg lawv muaj peev xwm ua raws li txoj hauj lwm ntawm Vajntsujplig Dawb Huv, koj tau raug tshem tawm ntawm txoj kev yoog raws tus Vajntsujplig Dawb Huv lawm. Tsis yog koj tab tom dag koj tus kheej lov? Lub hom phiaj ntawm cov lus no yog tso cai rau tib neeg tswj lawv lub siab kom nyob ntsiag to rau ntawm Vajtswv lub xub ntiag, tig lawv lub siab los cuag Vajtswv, kom Vajtswv txoj hauj lwm uas nyob hauv lawv thiaj li tsis muaj kev tab kaum thiab thiaj li tawg paj txi txiv. Tsuas yog thaum ntawd xwb tib neeg thiaj li tuaj yeem ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam.

Qhov Dhau Los: Yuav Ua Cas Thiaj Li Paub Qhov Muaj Tiag

Ntxiv Mus: Kev Sib Tham Txog Pawg Ntseeg Lub Neej thiab Lub Neej Tiag

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No