Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas

Nej txhua tus xav tau txais phaj tshab rau ntawm Vajtswv xub ntiag thiab xav kom Vajtswv nyiam; txhua tus cia siab rau tej zoo li no thaum lawv pib ntseeg Vajtswv, rau qhov txhua tus yeej txhawj xeeb rau txoj kev caum nrhiav tej khoom siab dua, thiab tsis muaj leej twg xav kom caum tsis cuag lwm tus. Tib neeg ces yeej zoo li no. Vim yog kiag qhov laj thawj no, coob tus hauv nej cov ko yeej sim tas zog kom tau txoj kev txaus siab nrog tus Vajtswv nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab tsis qhov tseeb, nej txoj kev ua siab ncaj rau thiab kev qhib siab lug rau Vajtswv mas tsawg tshaj li nej txoj kev ua siab ncaj rau thiab qhib siab lug rau nej tus kheej. Vim li cas Kuv hais li no? Vim tias Kuv tsis lees paub nej txoj kev npuab siab rau Vajtswv kiag li thiab, tshaj ntawd, vim tias Kuv tsis lees qhov muaj tus Vajtswv uas nyob hauv nej lub siab. Hais tau tias, tus Vajtswv uas nej pe hawm, tus Vajtswv uas pom tsis meej uas nej hwm, yeej tsis muaj kiag li. Qhov Kuv hais tau li no meej tseeb mas vim yog nej tseem nyob deb heev ntawm tus tseem Vajtswv. Qhov laj thawj rau nej txoj kev npuab siab ces yog tus mlom nyob hauv nej lub siab; rau Kuv, tib lub sij hawm no, tus Vajtswv uas nej saib rau tsis loj los sis tsis me, nej tsuas lam lees paub ntawm tej lus xwb. Thaum Kuv hais tias nej tseem nyob deb ntawm Vajtswv, Kuv txhais hais tias nej nyob ntawm tus tseem Vajtswv, hos zoo li tus Vajtswv uas pom tsis meej ho nyob ze ntawm tes. Thaum Kuv hais tias, “tsis loj,” nws yog taw mus rau qhov tus Vajtswv uas nej ntseeg niaj hnub no uas lam tshwm los ua ib tug tib neeg tsis muaj tej peev xwm li cas, ib tug tib neeg uas tsis zoo kiag li. Thiab thaum Kuv hais tias, “tsis me,” qhov no txhais tias, txawm tias tus tib neeg no hu tsis tau cua los thiab txib tsis tau nag los, txawm li cas los Nws muaj peev xwm hu rau Vajtswv tus Ntsujplig los ua tes dej num uas ua rau lub ntuj thiab lub ntiaj teb co ntseeg nkaws, ua rau tib neeg tsis to taub kiag li. Txawv heev li, nej txhua tus yeej mloog lus heev rau tus Khetos no uas nyob hauv ntiaj teb, tab sis hauv lub ntsiab tseeb, nej tsis muaj kev ntseeg Nws, los sis nej tsis hlub Nws. Hais tau tias, tus uas nej ntseeg tiag yog tus Vajtswv uas pom tsis meej ntawm nej tus kheej tej kev xav xwb, thiab tus uas nej hlub tiag yog tus Vajtswv uas nej ntshaw txhua hmo thiab txhua hnub, tab sis tsis tau pom tus tib neeg li. Rau tus Khetos no, nej txoj kev ntseeg yog tab sis me me xwb, thiab nej txoj kev hlub tsis muaj dab tsi li. Kev ntseeg txhais tias txoj kev ntseeg thiab kev ntseeg siab; kev hlub txhais tias txoj kev hlub uas muaj kev hwm thiab kev fwm uas nyob hauv nej lub siab, tsis ncaim li. Tab sis nej txoj kev ntseeg thiab txoj kev hlub rau tus Khetos niaj hnub mas poob qab deb ntawm qhov no lawm. Thaum nws los rau txoj kev ntseeg, nej muaj kev ntseeg Nws li cas? Thaum nws los rau txoj kev hlub, nej hlub Nws rau txoj kev twg? Nej tsis muaj kev to taub yooj yim ntawm Nws tus moj yam, nej tseem haj yam paub tsawg txog Nws lub ntsiab tseeb, yog li nej muaj kev ntseeg Nws li cas? Qhov tseeb ntawm nej txoj kev ntseeg Nws nyob qhov twg? Nej hlub Nws li cas? Qhov tseeb ntawm nej txoj kev hlub rau Nws nyob qhov twg?

Muaj coob tus tau caum raws Kuv yam tsis ua siab deb los txog rau hnub no. Yog li, kuj ib yam thiab, nej qaug zog thiab sab kawg nyob rau ntau lub xyoo dhau los lawm. Kuv paub meej heev txog nej txhua tus tus yam ntxwv txij thaum yug los thiab tus cwm pwm; qhov koom mus los nrog rau txhua tus ntawm nej cov ko yog ib qho nyuaj kawg kiag. Qhov tu siab mas yog qhov tias, txawm Kuv tau paub txog nej ntau heev los, nej tsis to taub dab tsi ntawm Kuv li. Tos tib neeg hais tias nej poob rau hauv ib tug twg txoj kev dag ntxias rau ib lub sij hawm uas feeb tsis meej lawm. Qhov tiag, nej tsis to taub dab tsi kiag li txog Kuv tus moj yam, nej haj yam tsis nkag siab tias dab tsi nyob hauv Kuv siab. Hnub no, nej txoj kev to taub yuam kev txog Kuv ces pib me me tab sis yuav muaj loj zuj zus tuaj, thiab nej txoj kev ntseeg Kuv tseem yog ib txoj kev ntseeg uas feeb tsis meej. Tsis hais tias nej muaj kev ntseeg rau Kuv hos, nej haj tseem yuav sim hais lus mos lus muag rau Kuv thiab ntxias kom Kuv zoo siab xwb. Nej tej kev xav ces yooj yooj yim xwb: Kuv yuav caum raws tus uas muab tau phaj tshab rau kuv, thiab kuv yuav ntseeg tus uas tso cai rau kuv khiav kom dim tej kev puas tshuaj loj, txawm nws yog Vajtswv los sis ib tug Vajtswv twg kuj xij. Tsis muaj dab tsi ntawm qhov no uas yuav txhawj xeeb rau kuv. Muaj coob tus tib neeg zoo li no nyob hauv nej cov ko, thiab tus yam ntxwv no mas phem lawg li. Yog tias, muaj ib hnub, muaj ib qho kev sim seb muaj pes tsawg leej hauv nej cov ko muaj kev ntseeg rau Khetos vim yog ntawm txoj kev nkag siab rau Nws lub ntsiab tseeb, ces Kuv ntshai nyob tsam tsis muaj ib tug twg kiag li ntawm nej cov ko uas yuav ua tau ib qho kom zoo raws Kuv lub siab li. Yog li nws yeej yuav tsis ua mob rau nej txhua tus los ua twb zoo xav txog lo lus nug no: Tus Vajtswv uas nej ntseeg mas txawv deb heev ntawm Kuv, thiab muaj li no, ces dab tsi yog lub ntsiab tseeb ntawm nej txoj kev ntseeg rau Vajtswv? Qhov nej ntseeg rau nej tus uas hu ua Vajtswv ntau npaum li cas, ces nej txav deb ntawm Kuv mus lawm npaum li ntawd. Yog li ces, dab tsi yog lub ntsiab tseeb ntawm qhov teeb meem no? Nws muaj tseeb tias tsis muaj ib tug twg ntawm nej cov ko tau muab ua twb zoo xav txog nqe lus nug zoo li no, tab sis qhov tseem ceeb ntawm nws puas tau muaj tshwm sim rau nej? Nej puas tau muab xav seb yuav muaj dab tsi tshwm sim rau txoj kev ntseeg li no txuas ntxiv mus?

Niaj hnub no, nej ntsib ntau yam teeb meem, thiab tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko txawj daws teeb meem li. Yog qhov teeb meem no muaj ntxiv mus, cov uas yuav plam poob mus ces tsuas yog nej tus kheej xwb. Kuv yuav pab nej tshawb tej teeb meem, tab sis qhov daws tej teeb meem ntawd ces yog nyob ntawm nej xwb.

Kuv zoo siab rau cov uas tsis muaj qhov kev tsis tshua ntseeg lwm tus, thiab Kuv nyiam cov uas npaj txij zog txais yuav qhov tseeb; Kuv qhia txoj kev saib xyuas zoo rau ob hom tib neeg no, rau qhov nyob hauv Kuv ob lub qhov muag pom mas lawv yog cov tib neeg siab ncaj. Yog tias koj txawj dag, ces koj yuav raug zov thiab tsis tshua ntseeg lwm tus neeg thiab tej xwm txheej, thiab yog li koj txoj kev ntseeg Kuv yuav raug tsim tsa rau saum ib lub hauv paus ntawm txoj kev tsis tshua ntseeg lwm tus. Kuv yeej tsis txeev lees paub txoj kev ntseeg zoo li no li. Qhov tsis muaj txoj kev ntseeg tseeb, koj haj yam tsis muaj txoj tseem kev hlub kiag li. Thiab yog tias koj ntseeg qhov tsis tshua ntseeg rau Vajtswv thiab lam tau lam hais txog Nws raws siab nyiam xwb, ces koj yog, yam tsis muaj lus nug dab tsi li, tus uas txawj dag tshaj ntawm txhua tus tib neeg huv si. Koj lam tau lam hais seb Vajtswv ua puas tau zoo li tib neeg xwb: ua txhaum loj uas zam txim tsis tau, muaj tus cwj pwm tsis tseem ceeb, tsis muaj kev ua ncaj nrab thiab laj thawj, tsis muaj qhov paub ntawm txoj kev ncaj ncees, ua siab swb rau txoj kev npaj ua lim hiam, txawj ntxias dag thiab txawj dag, txaus siab rau txoj kev phem thiab kev tsaus ntuj, thiab ntau yam ntxiv. Nws tsis yog qhov laj thawj tias tib neeg tsis muaj tej kev xav zoo li no vim yog lawv tsis muaj txoj kev paub Vajtswv me me li los? Txoj kev ntseeg zoo li no tsis muaj dab tsi luv tshaj txoj kev txhaum! Tseem muaj tej txhia uas ntseeg tias cov uas ua rau Kuv zoo siab ces yog cov uas hais lus mos lus tuaj pos thiab ua txuj, thiab tias cov uas tsis muaj kev paub zoo li no yuav tsis raug caw los rau hauv Vajtswv lub tsev thiab yuav tsis tau lawv qhov chaw nyob rau hauv. Qhov no tsuas yog tib qho kev paub uas nej tau txais tom qab ntau lub xyoo no los lawm xwb? Qhov no puas yog yam nej muab tau? Thiab nej txoj kev paub txog Kuv tsis nres rau ntawm txoj kev to taub yuam kev no xwb; qhov tseem phem tshaj mas yog nej txoj kev thuam Vajtswv tus Ntsujplig thiab kev hais lus phem rau Ntuj Ceeb Tsheej. Qhov no yog qhov vim li cas Kuv thiaj hais tias txoj kev ntseeg zoo li nej txoj no tsuas yuav ua rau nej txav kom deb ntawm Kuv mus dua thiab ua ib qho chaw loj tawm tsam Kuv xwb. Thoob plaws ntau lub xyoo ntawm tes dej num, nej tau pom ntau qhov tseeb lawm, tab sis nej puas paub Kuv lub pob ntseg tau hnov dab tsi? Muaj pes tsawg leej hauv nej cov ko txaus siab hlo txais yuav qhov tseeb? Nej txhua tus ntseeg tias nej txaus siab hlo them tus nqi rau qhov tseeb, tab sis muaj pes tsawg leej ntawm nej cov ko tau raug txom nyem rau qhov tseeg tiag? Tsis muaj dab tsi tab sis txoj kev tsis ncaj ncees nyob hauv nej lub siab, uas ua rau nej xav tias txhua tus, txawm tias lawv yog leej twg los xij, yeej txawj dag thiab coj tsis ncaj tib yam nkaus—txog theem uas nej tseem ntseeg tias qhov Vajtswv yug los ua neeg ntawd muaj peev xwm, zoo ib yam li ib tug neeg dog dig, ua tau yam tsis muaj ib lub siab zoo los sis ib txoj kev hlub uas muaj ntsiab. Ntau tshaj ntawd, nej ntseeg tias ib tug cwj pwm zoo thiab ib qho uas muaj kev hlub tshua, tus yeeb yam uas muaj ntsiab tsuas muaj nyob rau hauv tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tsis muaj ib tug dawb huv zoo li no, tias tsuas yog qhov tsaus thiab qhov phem kav lub ntiaj teb xwb, hos Vajtswv yog tej yam uas tib neeg tso lawv txoj kev ntshaw rau qhov zoo thiab zoo nkauj, ib tug uas muaj koob nrov npe uas raug tsim tawm los ntawm lawv. Nyob hauv nej lub hlwb, tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas siab ncaj heev, ncaj ncees heev, thiab zoo heev, tsim nyog pe hawm thiab hwm kawg li; hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb no mas yog ib tug hloov chaw rau, thiab ib yam khoom, ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb. Nej ntseeg tias tus Vajtswv no ua tsis tau qhov sib txig sib luag ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, haj yam tsawg uas tsim nyog muab hais tias yog tib txoj pa li Nws. Thaum hais txog qhov zoo thiab lub meej mom ntawm Vajtswv, lawv yog lub yeeb koob ntawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej, tab sis thaum nws los rau tib neeg tus yeeb yam thiab kev coj tsis ncaj, lawv yog tej yam ntxwv zoo uas tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muaj ib qho. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej mas yeej muaj hwj chim siab mus ib txhis, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb yeej tsis tseem ceeb, tsis muaj zog, thiab tsis muaj peev xwm mus ib txhis. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muab kev xav phem, tsuas yog kev ncaj ncees xwb, hos tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj tsuas muaj kev xav twm xeeb xwb thiab tsis muaj kev ua ncaj nrab los sis muaj laj thawj li. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej tsis muaj kev coj tsis ncaj ib qho me me li thiab yeej ncaj ncees mus ib txhis, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb yeej ib txwm muaj ib sab coj tsis ncaj. Tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej hlub tib neeg heev, hos tus Vajtswv nyob hauv ntiaj teb muab txoj kev saib xyuas rau tib neeg tsis sib xws, tseem muab lawv tso tseg tag nrho lawm thiab. Txoj kev paub tsis yog no tau muab khaws cia rau hauv nej lub siab los ntev lawm thiab kuj yuav muaj ntxiv mus rau yav pem suab. Nej quav ntsej txhua yam dej num ntawm Khetos los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees thiab tshuaj saib tag nrho Nws tes dej num, thiab Nws lub koob meej thiab lub ntsiab tseeb, los ntawm cov neeg lim hiam txoj kev xav. Nej tau ua ib qho yuam kev loj kawg thiab ua tiav uas yeej tsis tau ua los ntawm cov neeg uas los ua ntej nej li. Ntawd yog, nej tsuas ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob siab saum ntuj ceeb tsheej uas muaj ib lub mom vajntxwv nyob saum Nws taub hau xwb, thiab yeej tsis tau koom rau tus Vajtswv uas nej suav tias tsis tseem ceeb dab tsi li uas nej pom tsis tau Nws. Qhov no tsis yog nej txoj kev txhaum los? Qhov no tsis yog ib qho piv txwv ntawm kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam los? Nej pe hawm tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nej nyiam tej duab uas nyob siab thiab hwm cov uas luag paub zoo vim lawv txoj kev hais lus zoo xwb. Nej zoo siab hlo raug txib los ntawm tus Vajtswv uas pub nej ob txhais tes muaj txiag nplua nuj, thiab nqhis tus Vajtswv uas muaj cuab kav ua tiav rau nej txhua txoj kev ntshaw. Tib Tug uas koj tsis pe hawm ces yog tus Vajtswv no uas tsis nyob siab xwb; tib yam uas koj ntxub ces yog txoj kev koom nrog tus Vajtswv no uas tsis muaj tib neeg nquav ntsej li xwb. Tib yam uas koj tsis txaus siab hlo ua dej num rau tus Vajtswv no uas yeej tsis tau muab ib lub npib liab rau koj li, thiab tib Tug uas tsis muaj peev xwm ua kom koj ntshaw Nws ces yog tus Vajtswv uas tsis ntxim hlub no. Tus Vajtswv no pab tsis tau koj ua kom koj pom deb pom dav, kom xav li yog koj nrhiav tau ib yam muaj nqis, haj yam ua tsis tau kom yam uas koj ntshaw tiav. Vim li cas, yog li, koj ho caum raws Nws? Koj puas tau xav txog tej lus nug zoo li no dua li? Yam uas koj ua tsis lam tub qaug tus Khetos no xwb; qhov tseem ceeb tshaj ntawd, nws tub qaug tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej. Qhov no tsis yog, Kuv xav, lub hom phiaj ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv!

Nej ntshaw kom Vajtswv zoo siab rau nej, tab sis nej nyob deb ntawm Vajtswv. Qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nej tsuas txais yuav Nws tej lus xwb, tab sis tsis txais yuav Nws txoj kev qhuab ntuas los sis Nws txoj kev qhuab qhia, haj yam tsawg tshaj mas yog nej muaj peev xwm los txais yuav Nws txhua txoj kev npaj, kom muaj txoj kev ntseeg Nws puv ntoob. Yog li ces, qhov teeb meem yog dab tsi tiag? Nyob rau qhov kev soj ntsuam kawg, nej txoj kev ntseeg yog ib lub plhaub qes qhuav xwb, lub uas yeej yuav daug tsis tau ib tug me nyuam qaib li. Rau qhov nej txoj kev ntseeg yeej tsis coj qhov tseeb los rau nej los sis muab txoj sia rau nej li, tab sis dua ntawd muab ib qho khoom noj yug txoj sia thiab ib txoj kev cia siab uas tsis muaj tseeb rau nej xwb. Nws yog qhov tsis muaj tseeb ntawm qhov khoom noj yug txoj sia thiab txoj kev cia siab no uas yog nej lub hom phiaj hauv txoj kev ntseeg Vajtswv, tsis yog qhov tseeb thiab txoj sia. Yog li Kuv thiaj hais tias lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg Vajtswv tsis muaj dab tsi tshaj li qhov sim tas zog kom tau txoj kev txaus siab ntawm Vajtswv los ntawm txoj kev mloog lus thiab tsis paub txaj muag, thiab muab suav tsis tau ua txoj kev ntseeg tseeb li. Ib tug me nyuam qaib yuav daug los ntawm txoj kev ntseeg zoo li no tau li cas? Muab ua lwm lo lus hais, txoj kev ntseeg zoo li no ua tau dab tsi tiav? Lub ntsiab ntawm nej txoj kev ntseeg yog los siv Nws los ua kom nej tus kheej tej hom phiaj tiav xwb. Qhov no tseem tsis yog qhov tseeb ntawm nej txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam thiab los? Nej ntseeg tias muaj tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej thiab tsis lees tias muaj tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb, tab sis Kuv tsis paub nej tej kev xav; Kuv tsuas qhuas cov tib neeg uas cia lawv ob txhais ko taws tsuj rau hauv av thiab ua dej num rau tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb xwb, tab sis tsis qhuas cov uas yeej tsis lees paub tus Khetos uas nyob hauv ntiaj teb. Txawm tias cov tib neeg zoo li no ua siab ncaj npaum li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nyob rau thaum kawg lawv yuav khiav tsis dim Kuv txhais tes uas rau txim rau cov neeg lim hiam. Cov tib neeg no yog cov neeg lim hiam; lawv yog cov phem uas tawm tsam Vajtswv thiab yeej tsis zoo siab hlo mloog Khetos lus li. Muaj tseeb tiag, qhov lawv coob li cas ntawd kuj yog tag nrho cov uas tsis paub thiab, ntxiv ntawd, tsis lees paub Khetos. Koj puas ntseeg tias koj coj tau raws li koj siab nyiam rau Khetos tsuav yog koj ua siab ncaj rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb? Tsis tau kiag li! Koj txoj kev tsis paub Khetos ces yog txoj kev tsis paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej ntag. Txawm tias koj ua siab ncaj li cas rau tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej los xij, nws tsuas yog hais qhuav thiab ua txuj xwb, rau qhov tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb tsis yog cuab yeej rau tib neeg txoj kev txais qhov tseeb thiab muaj kev paub kom ntau, tab sis ntau tshaj ntawd yog cuab yeej hauv txoj kev teem txim ntawm tib neeg thiab tom qab ntawd nrhiav tej uas muaj tseeb los rau txim rau cov neeg lim hiam. Koj puas to taub qhov txiaj ntsim thiab qhov kev puas tsuaj uas yuav muaj los no? Koj puas tau paub txog tej ntawd? Kuv vam tias muaj ib hnub tsis ntev tom ntej no nej yuav los to taub qhov tseeb no: Yuav kom paub Vajtswv, koj yuav tsum tsis yog paub tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej xwb tab sis, tseem ceeb tshaj ntawd, tus Vajtswv uas nyob hauv ntiaj teb thiab. Tsis txhob muab nej tej uas tseem ceeb xav yuam kev sib xyaws pes daws los sis cia yam tsis tshua tseem ceeb hloov qhov tseem ceeb chaw. Tsuas yog tib txoj kev no xwb koj thiaj li tsim tsa tau ib txoj kev sib raug zoon nrog Vajtswv, txav ze zog rau Vajtswv, thiab npuab koj lub siab ze zog rau Nws. Yog tias koj muaj kev ntseeg tau ntau lub xyoo lawm thiab nco txoj kev koom nrog Kuv, tab sis tseem txav deb ntawm Kuv lawm, ces Kuv hais tias nws yuav tsum yog qhov koj tawm tsam Vajtswv tus moj yam tas li, thiab koj qhov xaus yuav yog ib qho nyuaj suav tau heev. Yog hais tias ntau lub xyoo ntawm txoj kev koom nrog Kuv ntawd tsuas tsis hloov tsis tau koj kom ua ib tug tib neeg uas muaj kev ua neej thiab qhov tseeb xwb, tab sis, phem tshaj ntawd, coj koj txoj kev ua phem mus ua koj tus yeeb yam lawm, thiab koj tsuas tsis yog muaj kev khav theeb ob npaug ntawm qhov dhau los xwb, tab sis koj txoj kev to taub yuam kev txog Kuv kuj tau huaj vam ntau tuaj lawm, xws li koj muab Kuv xam li ib tug pab koj me me xwb, ces Kuv hais tias koj txoj kev txom nyem tsis yog nyob ntawm daim tawv xwb tab sis nkag mus rau hauv koj tej pob txha tib si lawm. Txhua yam uas seem ces yog rau koj nyob tos npaj koj lub ntees kom tiav lawm xwb. Koj tsis tas thov Kuv kom ua koj tus Vajtswv, rau qhov koj tau ua ib txoj kev txhaum uas tsim nyog tuag, ib txoj kev txhaum uas zam txim tsis tau. Txawm yog tias Kuv muaj kev hlub tshua ntau rau koj, los tus Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej yuav xav txov koj txoj sia, rau qhov koj txoj kev ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam tsis yog ib qho teeb meem dog dig, tab sis yog ib qho uas loj heev. Thaum lub sij hawm los txog, tsis txhob liam Kuv tias tsis qhia koj ua ntej no nawb. Nws rov qab los rau qhov no: Thaum nej koom nrog Khetos—tus Vajtswv uas nyog hauv ntiaj teb—li ib tug tib neeg dog dig, ntawd yog, thaum koj ntseeg tias tus Vajtswv no tsis muaj dab tsi tab sis yog ib tug tib neeg xwb, tom qab ntawd ces koj yuav tsum liam sim mus. Qhov no yog Kuv txoj kev ntuas nej txhua tus xwb.

Qhov Dhau Los: Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

Ntxiv Mus: Ib Qho Teeb Meem Loj Heev: Kev Ntxeev Siab (1)

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No