Nws Yog Tseem Ceeb Heev los To Taub Vajtswv Tus Moj Yam

Muaj ntau yam uas Kuv cia siab rau nej ua kom tiav, tab sis tsis yog txhua yam uas nej ua, tsis yog txhua yam uas hais txog nej lub neej, es yuav muaj peev xwm ua tej uas Kuv hais ntawd kom tiav, yog li Kuv tsis muaj hau kev lawm tab sis los ncaj nraim rau lub ntsiab thiab qhia rau nej txog Kuv lub siab nyiam. Muab hais tias nej txoj kev txiav txim tsis zoo thiab nej txoj kev nco txiaj ntsig los kuj tsis zoo thiab, nej yuav luag tsis paub Kuv tus moj yam thiab lub ntsiab tseeb—thiab yog li nws yog ib qho xwm ceev uas Kuv qhia nej txog lawv. Nws tsis tseem ceeb tias koj to taub ntau npaum li cas nyob rau yav tas los, tsis hais txawm koj xav to taub cov teeb meem no los tsis xav, Kuv yuav tsum qhia lawv rau nej kom ntxaws ntxaws. Tsis yog nej tsis paub tag nrho cov teeb meem no, tab sis nej tsis muaj kev to taub ntau, kev paub ntau, nrog rau lub ntsiab uas muaj nyob rau hauv lawv. Muaj nej coob tus tsuas muaj txoj kev to taub ntiav ntiav, thiab ib nrab thiab ib qho uas tsis puv xwb. Qhov pab nej kom xyaum tau qhov tseeb zoo dua—qhov kom xyaum tau Kuv cov lus zoo dua—Kuv xav tias tej no yog cov teeb meem uas nej yuav tsum ceev faj ua ntej thiab saib tseem ceeb tshaj plaws. Yog tsis li ntawd, nej txoj kev ntseeg yuav nyob plooj nplas, siab phem ntsuav, thiab raug txoj kev cuab ntawm kev ntseeg puv npo. Yog tias koj tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces nws yuav tsis yog ib qho ua tau rau koj ua tes hauj lwm uas koj yuav tsum ua rau Nws. Yog tias koj tsis paub Vajtswv lub ntsiab tseeb, ces nws yuav yog ib qho ua tsis tau rau koj muaj kev fwm thiab kev ntshai rau Nws; phem tshaj ntawd, tsuas muaj kev yws qaug zog zis thiab kev hais lus dag yam tsis quav ntsej li xwb, thiab tshaj qhov ntawd, hais lus tuam mom uas thim tsis tau. Txawm tias qhov to taub Vajtswv tus moj yam yeej tseem ceeb kawg, thiab qhov paub Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawd tsis saib yeej tsis tau los, yeej tsis muaj leej twg tau muab ua twb zoo tshuaj saib los sis tshawb saib rau tej teeb meem no. Nws yeej pom tsheeb tias nej txhua tus tau tso tseg tej cai tswj fwm uas Kuv tau muab coj los siv lawm. Yog tias nej tsis to taub Vajtswv tus moj yam, ces yeej muaj tau qhov tias nej yuav ua tub qaug rau Nws tus moj yam. Qhov ua tub qaug Nws tus moj yam ces zoo ib yam li qhov thab ua kom Vajtswv Tus Kheej npau taws, txawm yog qhov twg los thaum kawg tej uas koj ua ntawd yuav yog ib qho txhaum ntawm tej cai uas tswj fwm. Tam sim no koj yuav tsum ras tias thaum koj paub Vajtswv lub ntsiab tseeb lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yeej to taub tau Nws tus moj yam—thiab thaum koj to taub Nws tus moj yam lawm, yog li kuj tib yam thiab uas koj yuav to taub tej cai uas tswj fwm. Tsis tsim nyog hais, yam uas muaj ntau nyob rau hauv tej cai uas tswj fwm ntawd tuav rau Vajtswv tus moj yam, tab sis tsis yog txhua yam ntawm Nws tus moj yam es raug muab hais tawm rau hauv tej cai uas tswj fwm; yog li, nej yuav tsum mus ib kauj ruam kom deb zog rau txoj kev uas tsim kho nej txoj kev to taub txog Vajtswv tus moj yam.

Kuv hais lus rau nej hnub no tsis yog li txoj kev sib tham uas ib txwm hais, xwv nws thiaj haum nej kom ua twb zoo txav mus rau Kuv tej lus thiab, tseem ceeb dua ntawd, ua twb zoo xav rau txog lawv. Qhov Kuv hais no yog txhais tias nej tau siv dag zog tsawg heev rau cov lus uas Kuv tau hais lawm. Nej haj yam txaus siab tsawg los xav txog Vajtswv tus moj yam; yuav luag tsis muaj leej twg tawm dag zog rau nws li. Vim lub ntsiab no Kuv thiaj hais tias nej txoj kev ntseeg tsis tseem ceeb tshaj li qhov hais lus loj tsab ntse. Txawm yog tam sim no kiag los, tsis muaj ib tug ntawm nej cov ko tau muab ib lub dag zog tiag rau nej qhov qaug zog zis li. Nej tau ua rau Kuv tu siab tom qab txhua qhov mob uas Kuv tau ev rau nej. Tos hais tias nej tsis muaj kev fwm rau Vajtswv thiab nej lub neej tsis muaj qhov tseeb. Cov tib neeg zoo li no yuav suav tias yog cov neeg dawb huv tau li cas? Txoj kev cai saum Ntuj Ceeb Tsheej yuav tsis zam txim rau yam zoo li no kiag li! Vim nej muaj kev to taub txog qhov no tsawg heev, Kuv tsis muaj kev taug lawm tab sis los siv txoj pa kom ntau.

Vajtswv tus moj yam yog ib lub ntsiab uas zoo li txhua tus nyiam thiab yog, nyuaj tshaj ntawd, ib yam uas tsis yooj yim rau txhua tus txais yuav, rau qhov Nws tus moj yam tsis zoo li tib neeg tus yam ntxwv. Vajtswv, kuj ib yam thiab, muaj Nws tus kheej tej kev xav ntawm txoj kev zoo siab xyiv fab, kev npau taws, kev tu siab, thiab kev zoo siab, tab sis tej kev xav no txawv tib neeg tej. Vajtswv yog yam uas Nws yog thiab Nws muaj yam uas Nws muaj. Txhua yam uas Nws hais tawm thiab qhia tshwm yog tej uas sawv cev rau Nws lub ntsiab tseeb thiab qhov seb Nws yog leej twg tiag. Yam Nws yog thiab yam Nws muaj, li uas Nws lub ntsiab tseeb thiab qhov seb yog leej twg tiag, yog tej yam uas tib neeg muab pauv tsis tau. Nws tus moj yam muab Nws txoj kev hlub rau tib neeg, nplig tib neeg, ntxub tib neeg, thiab tshaj ntawd, ib txoj kev to taub zoo txog tib neeg. Txawm li cas los xij, tib neeg tus yam ntxwv, tej zaum yuav ruaj siab hlo, muaj zog zis, los sis tsis muaj kev xav. Vajtswv tus moj yam yog ib yam uas koom nrog tus Kav txhua yam thiab txhua tus uas muaj sia, rau tus Tswv ntawm txhua yam uas tsim los. Nws tus moj yam sawv cev rau kev fwm, lub fwj chim, meej mom, kev zoo, thiab tsheem ceeb tshaj txhua yam, lub meej mom siab. Nws tus moj yam yog lub cim ntawm lub fwj chim kav, lub cim ntawm txhua yam uas ncaj ncees, lub cim ntawm txhua yam uas zoo nkauj thiab zoo. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg muaj peev xwm kov yeej tau los sis kov yeej los ntawm qhov tsaus thiab txhua tus yeeb ncuab lub zog, thiab kuj yog ib lub cim ntawm Nws uas yog tus tsis muaj leej twg ua kom chim tau (los sis Nws tsis zam txim rau qhov uas raug ua kom chim) los ntawm txhua tus muaj sia uas tsim los. Nws tus moj yam lub cim ntawm lub fwj chim uas siab tshaj plaws. Tsis muaj ib tug tib neeg los sis coob tus tib neeg ua tau los sis tej zaum thab tau Nws tes hauj lwm los sis Nws tus moj yam. Tab sis tib neeg tus yam ntxwv tsis zoo tshaj li lub nyuag cim ntawm txoj kev zoo me me ntawm tib neeg rau tej tsiaj. Hauv tib neeg thiab ntawm nws tus kheej tsis muaj hwj chim kav, tsis muaj cai kav, thiab tsis muaj peev xwm ua kom siab tshaj tus kheej, tab sis nyob hauv lub ntsiab tseeb yog ib tug uas khoov tos txoj kev hlub ntawm tib neeg tus cwj pwm, xwm txheej, thiab tej khoom. Muaj Vajtswv txoj kev zoo siab xyiv fab vim txoj kev ncaj ncees thiab muaj qhov kaj, vim yog txoj kev puas tshuaj ntawm qhov tsaus thiab kev phem. Nws zoo siab rau hauv qhov coj qhov kaj thiab ib lub neej zoo los rau tib neeg; Nws txoj kev zoo siab xyiv fab yog kev zoo siab xyiv fab uas ncaj ncees, ib lub cim ntawm qhov muaj txhua yam zoo thiab, tshaj ntawd, ib lub cim ntawm txoj kev vam zoo rau tom ntej. Vajtswv txoj kev npau taws yog muaj rau txoj kev ua kom raug mob los ntawm qhov muaj thiab cuam tshuam los ntawm txoj kev tsis ncaj ncees uas los raug rau Nws cov tib neeg, vim tias muaj kev phem thiab qhov tsaus, vim tias muaj tej uas muab qhov tseeb ntiab tawm, thiab phem tshaj ntawd, vim tias muaj tej uas tawm tsam yam zoo thiab zoo nkauj. Nws txoj kev npau taws yog ib lub cim uas tag nrho txhua yam phem tsis muaj nyob lawm, thiab tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev dawb huv. Nws txoj kev tu siab yog muaj rau tib neeg, rau tus uas Nws muaj kev cia siab rau tab sis tau poob rau hauv qhov tsaus lawm, vim hais tias tes hauj uas Nws ua rau tib neeg tsis los raws li Nws tej kev xav tau, thiab vim hais tias tsis yog txhua tus tib neeg uas Nws hlub yuav nyob tau rau hauv qhov kaj. Nws tu siab rau tus tib neeg uas dawb huv, rau tus tib neeg ncaj ncees tab sis mas khav theeb, thiab rau tus tib neeg zoo tab sis tsis muaj nws tus kheej tej kev xam pom. Nws txoj kev tu siab yog ib lub cim ntawm Nws txoj kev zoo thiab ntawm Nws txoj kev hlub, ib lub cim ntawm qhov zoo nkauj thiab ntawm txoj kev siab zoo. Nws txoj kev zoo siab, yog mas, yog los ntawm txoj kev kov yeej Nws tej yeeb ncuab thiab tau txoj kev ntseeg zoo ntawm tib neeg. Ntau tshaj qhov no, nws sawv los ntawm txoj kev ntiab tawm thiab kev puas tsuaj ntawm tus yeeb ncuab tej hwj chim, thiab vim hais tias tib neeg tau txais ib lub neej zoo thiab thaj yeeb lug. Vajtswv txoj kev zoo siab tsis thooj li tib neeg txoj kev zoo siab xyiv fab; qhov txawv, nws yog txoj kev xav ntawm qhov sau tej txiv hmab txiv ntoo uas zoo los ua ke, ib txoj kev xav uas zoo tshaj li txoj kev zoo siab xyiv fab. Nws txoj kev zoo siab yog ib lub cim ntawm qhov tib neeg tsoo dim plaws txoj kev txom nyem txij lub sij hawm no mus rau tom ntej, thiab ib lub cim ntawm qhov tib neeg nkag mus rau ib lub ntiaj teb uas muaj qhov kaj. Tib neeg tej kev xav, qhov txawv, muaj sawv los rau nws tus kheej tej kev txaus siab xwb, tsis yog rau txoj kev ncaj ncees, qhov kaj, los sis yam uas zoo nkauj, thiab qhov tsawg tshaj txhua yam yog rau txoj kev hlub uas Ntuj Ceej Tsheej muab. Tib neeg tej kev xav yog kev twm xeeb thiab yog lub ntiaj teb ntawm qhov tsuas li. Lawv tsis muaj nyob rau hauv Vajtswv lub siab nyiam, haj yam tshawg tshaj ntawd rau Vajtswv lub hom phiaj, thiab yog li ces tib neeg thiab Vajtswv yeej yuav hais tsis tau rau hauv ib los pa. Vajtswv yeej siab tshaj mus ib txhis thiab yeej ib txwm ntxim fwm, hos tib neeg yeej tsis ncaj ncees mus ib txhis, tsis tsim nqis mus ib txhis. Qhov no yog vim hais tias Vajtswv yeej muab Nws Tus Kheej fij thiab mob siab rau tib neeg mus ib txhis lawm; txawm li cas los xij, tib neeg ntsuas muab thiab siv zog rau nws tus kheej mus ib txhis xwb. Vajtswv yeej tiv kev mob rau tib neeg txoj kev muaj sia nyob mus ib txhis, tab sis tib neeg yeej tsis muab ib yam dab tsi rau ntawm qhov kaj los sis rau txoj kev ncaj ncees li. Txawm yog tias tib neeg tawm ib lub dag zog rau ib lub sij hawm los, nws yeej tsis muaj peev xwm sawv tau khov kho kom cua tshawj txhob vau, rau qhov tib neeg lub zog yeej ib txwm yog rau nws tus kheej xwb thiab tsis yog rau lwm tus. Tib neeg yeej ib txwm twm xeeb, hos Vajtswv yeej tsis twm xeeb mus ib txhis. Vajtswv yog lub hauv paus ntawm txhua yam uas ncaj ncees, zoo, thiab zoo nkauj, hos tib neeg yog tus uas ua tiav rau thiab ua tshwm txhua yam uas dab tuag thiab phem. Vajtswv yeej yuav tsis hloov Nws lub ntsiab tseeb ntawm txoj kev ncaj ncees thiab zoo nkauj, tab sis tib neeg yeej muaj peev xwm tiav log, nyob rau txhua lub sij hawm thiab rau txhua qhov xwm txheej, ntxeev siab rau txoj kev ncaj ncees thiab txav deb ntawm Vajtswv mus.

Txhua suab lus uas Kuv tau hais muaj Vajtswv tus moj yam nyob rau hauv. Nej yuav ua tau zoo los ua twb zoo xav txog Kuv tej lus, thiab neej yeej yuav tau txais txiaj ntsim ntau los ntawm lawv tiag. Vajtswv lub ntsiab tseeb mas yeej nyuaj tuav tau, tab sis Kuv ntseeg tias nej txhua tus muaj tej lub tswv yim ntsig txog Vajtswv tus moj yam. Kuv cia siab, tom qab ntawd, tias nej yuav muaj ntau yam los qhia rau Kuv pom txog tej uas koj tau ua lawm es tsis tau ua txhaum rau Vajtswv tus moj yam. Ces Kuv yuav ruaj siab tau. Piv txwv tias, xav txog Vajtswv rau hauv koj siab txhua lub sij hawm. Thaum koj ua, ua kom raws nraim li Nws tej lus. Nrhiav Nws tej kev xav rau hauv txhua yam, thiab txav deb ntawm qhov ua saib tsis taus thiab tsis fwm Vajtswv. Haj yam tsawg tshaj qhov ntawd koj yuav tsum txhob muab Vajtswv tso tuaj tom qab ntawm koj txoj kev xav kom lub neej pem suab txhaws tau qhov tsis muaj nyob hauv koj lub siab. Yog tias koj ua qhov no, koj yuav ua rau Vajtswv tus moj yam chim. Ib zaug ntxiv thiab, piv txwv tias koj yeej tsis tau hais lus tuam mom los sis yws tawm tsam Vajtswv thoob plaws hauv koj lub neej, thiab ib zaug dua ntxiv, piv txwv tias koj muaj peev xwm tso txhua yam uas Nws tau tso siab rau koj thiab kuj zwm tag nrho rau Nws tej lus thoob plaws hauv koj lub neej, ces koj yuav zam dhau txoj kev tawm tsam tej cai uas tswj fwm. Piv txwv tias, yog tias koj tau hais tias, “Vim li cas kuv tsis xav tias Nws yog Vajtswv?” “Kuv xav tias tej lus no tsis muaj dab tsi ntau tshaj li txoj kev kaj ntawm tus Vaj Ntsujplig,” “Nyob rau hauv kuv txoj kev xav, tsis yog txhua yam uas Vajtswv ua es yuav yog,” “Qhov ua tib neeg ntawm Vajtswv tsis siab tshaj kuv qhov,” “Vajtswv tej lus tsis txaus ntseeg yooj yim,” los sis lwm yam lus uas txiav txim zoo li no, ces Kuv nqua hu rau koj mus lees txim thiab hloov dua siab lees koj tej kev txhaum kom heev dua. Yog tsis li ntawd, koj yuav tsis muaj feem rau txoj kev zam txim, rau qhov koj tsis yog ua rau tib neeg chim, tab sis Vajtswv Tus Kheej ntag. Tej zaum koj ntseeg tias koj txiav txim rau ib tug tib neeg, tab sis Vajtswv tus Ntsujplig tsis suav li ntawd. Koj qhov tsis fwm Nws lub cev nqaij daim tawv ces tib yam li qhov tsis fwm Nws ntag. Vim muaj li no, koj tsis tau ua rau Vajtswv tus moj yam chim los? Koj yuav tsum nco ntsoov tias txhua yam uas Vajtswv tus Ntsujplig ua tiav yog ua tiav los mus tiv thaiv Nws tes hauj lwm hauv cev nqaij daim tawv thiab kom tes hauj lwm no ua tau tiav zoo. Yog tias koj tsis quav tsej qhov no, ces Kuv hais tias koj yog ib tug uas yuav tsis muaj peev xwm yuav ntseeg taus Vajtswv. Rau qhov koj tau tsim Vajtswv txoj kev npau taws, thiab yog li ces Nws yuav tau siv txoj kev rau txim kom phim los ua ib zaj lus qhia koj.

Qhov los paub Vajtswv lub ntsiab tseeb ntawd tsis yog ib yam tsis tseem ceeb. Koj yuav tsum to taub Nws tus moj yam. Nyob rau txoj kev no, koj yuav, maj mam thiab tsis nco paub li, los paub Vajtswv lub ntsiab tseeb. Thaum koj tau nkag mus rau hauv txoj kev paub no lawm, koj yuav pom tias koj tus kheej nkag mus rau ib theem uas siab dua thiab zoo nkauj dua. Nyob rau thaum kawg, koj yuav txaj muag rau koj tus ntsuj uas nraim nkaus, thiab, phem tshaj ntawd, yuav xav tias tsis muaj ib qho chaw nraim koj txoj kev txaj muag li. Nyob rau lub sij hawm ntawd, koj tus cwj pwm uas ua rau Vajtswv tus moj yam chim ntawd yuav muaj tsawg thiab tsawg zuj zus, koj lub siab yuav txav ze zuj zus thiab ze zuj zus mus rau Vajtswv lub, thiab ib txoj kev hlub rau Nws yuav maj mam loj hlob hauv koj lub siab. Qhov no yog ib lub cim ntawm tib neeg txoj kev nkag mus rau theem uas zoo nkauj. Tab sis tsis tau txog, nej tsis tau tau txais qhov no. Thaum nej txhua tus maj nroos mus rau nej txoj hau kev, leej twg thiaj muaj kev ntshaw los mus paub Vajtswv lub ntsiab tseeb? Yog tias qhov no muaj mus ntxiv, nej yuav ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm yam tsis paub txog li, rau qhov nej to taub me me ntawm Vajtswv tus moj yam xwb. Yog li tsis yog yam nej ua tam sim no es pua ib lub hauv paus rau nej tej kev txhaum tawm tsam Vajtswv tus moj yam los? Qhov Kuv hais kom nej to taub Vajtswv tus moj yam ntawd mas yeej tsis txawv ntawm Kuv tes hauj lwm li. Rau qhov yog hais tias nej ua txhaum tawm tsam tej cai uas tswj fwm tas li, leej twg hauv nej cov ko yuav khiav dim txoj kev rau txim? Yuav tsis yog tias tom qab ntawd tag nrho Kuv tes hauj lwm siv tsis tau los? Yog li ntawd, Kuv tseem hais tias, ntxiv rau qhov kev tshuaj xyuas nej tus kheej tus cwj pwm, nej yuav tsum ceev faj rau tej kauj ruam uas nej rhais. Qhov no yog qhov siab dua uas Kuv hais kom nej ua, thiab Kuv cia siab tias nej txhua tus yuav muab nws ua twb zoo xav thiab muab nws ua nej qhov tseem ceeb tshaj plaws. Yog muaj ib hnub los txog rau thaum tej uas nej ua ntawd ua rau Kuv npau taws npes vog, ces tej teeb meem ntawd yuav yog nej li xwb uas coj mus xav, thiab yuav tsis muaj leej twg los ris txoj kev rau txim sawv nej chaw.

Qhov Dhau Los: Kev Txhaum Yuav Coj Tib Neeg mus rau Dab Teb

Ntxiv Mus: Paub Tus Vajtswv hauv Ntiaj Teb Li Cas

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No