Yuav Ua Li Cas Ua Dej Num yam Muaj Kev Sib Raug Zoo Nrog Vajtswv Lub Siab Nyiam

Thaum ib tug neeg ntseeg Vajtswv, tus neeg no yuav tsum ua dej num kiag li cas rau Nws? Cov neeg uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum tau ua kom tiav tej yam ntxwv twg thiab lawv cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum nkag siab txog qhov tseeb twg? Thiab tej zaum nej yuav tso tseg nej txoj kev ua dej num nyob rau qhov twg? Nej yuav tsum paub cov lus teb rau txhua yam no. Cov teeb meem no tau ua rau nej paub txog nej txoj kev ntseeg Vajtswv tias zoo li cas, thiab seb nej taug kev mus rau hauv txoj kev uas coj los ntawm tus Vajntsujplig Dawb Huv li cas thiab xa txhua yam ua kom zoo nkauj mus rau Vajtswv, yog li thiaj ua rau nej nkag siab txhua kauj ruam ntawm Vajtswv txoj num hauv nej. Thaum nej los txog qhov ntawd, nej yuav pom tias txoj kev ntseeg Vajtswv yog dab tsi, yuav ua li cas ntseeg Vajtswv kom yog, thiab nej yuav tsum ua li cas kom coj tau yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam. Qhov no yuav ua rau nej ua kom tiav thiab ua raws li Vajtswv txoj num; nej yuav tsis muaj kev yws thiab nej yuav tsis khwv yees, los sis tsom xam, tshawb fawb Vajtswv txoj num tsawg heev. Yog li, nej txhua tus yuav muaj peev xwm mloog Vajtswv lus mus kom txog hnub tuag, tso cai rau Vajtswv ua tus coj nej thiab muab nej tua zoo li tus yaj, kom nej txhua tus los ua cov Petus ntawm cov xyoo 1990, thiab muaj peev xwm hlub tshua Vajtswv tshaj plaws tab txawm yuav nyob saum tus ntoo khaub lig, yam tsis muaj kev yws dab tsi li. Tsuas yog tom qab ntawd xwb nej thiaj li yuav muaj peev xwm nyob tau yam li cov Petus ntawm cov xyoo 1990.

Txhua tus uas txiav txim siab los ua dej num rau Vajtswv—tiam sis yuav tsum yog cov uas mob siab tshaj plaws rau Vajtswv lub siab nyiam thiab nkag siab txog Vajtswv lub siab nyiam thiaj tsim nyog thiab muaj cai los ua dej num rau Vajtswv. Kuv tau pom qhov no nyob ntawm nej: Coob tus neeg ntseeg tias tsuav yog lawv mob siab tshaj tawm txoj moo zoo rau Vajtswv, taug txoj kev rau Vajtswv, siv lawv tus kheej thiab muab txhua yam tso tseg rau Vajtswv, thiab lwm yam, ces qhov no yog kev ua dej num rau Vajtswv lawm. Tab txawm yog cov neeg ntseeg ntuj kuj tseem ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau hais tias nqa rawv phau Vajluskub ntawm lawv ob txhais tes, tshaj tawm txoj moo zoo ntawm lub nceeg vaj saum ntuj ceeb tsheej thiab cawm tib neeg los ntawm kev ua rau lawv hloov siab thiab lees txim. Tseem muaj ntau tus thawj coj hauv kev ntseeg xav tias kev ua dej num rau Vajtswv muaj cov lus qhuab qhia hauv cov tsev teev ntuj tom qab lawv tau mus kawm thiab cob qhia tiav hauv tsev kawm, thiab qhuab qhia tib neeg los ntawm kev nyeem cov nqe Vajluskub. Ntxiv mus, muaj cov neeg nyob hauv cov cheeb tsam txom nyem uas ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau tias yog kev kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm ntawm lawv cov kwv tij thiab nkauj muam los sis thov Vajtswv rau lawv, los sis ua dej num rau lawv. Nyob rau hauv nej, muaj ntau tus ntseeg tias ua kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau tias yog kev noj thiab haus Vajtswv cov lus, kev thov Vajtswv txhua hnub, thiab mus xyuas thiab ua hauj lwm rau hauv pawg ntseeg rau txhua qhov chaw. Muaj ib cov kwv tij thiab cov muam uas ntseeg tias kev ua dej num rau Vajtswv txhais tau hais tias tsis txhob sib yuav los sis ua ib yig neej thiab muab tag nrho lawv lub neej fij rau Vajtswv. Txawm li cas los muaj tsawg tus neeg heev thiaj paub lub ntsiab ntawm nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv yog li cas. Txawm hais tias muaj ntau tus neeg uas ua dej num rau Vajtswv zoo li muaj cov hnub qub nyob saum ntuj, muaj tus zauv ntawm cov neeg uas tuaj yeem ua dej num ncaj qha rau, thiab cov neeg uas tuaj yeem ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam, yog qhov me heev—me tshaj plaws li. Vim li cas Kuv thiaj hais li no? Kuv hais qhov no vim tias nej tsis to taub lub ntsiab tseeb ntawm kab lus “kev ua dej num rau Vajtswv,” thiab nej nkag siab me heev txog kev ua dej num raws li Vajtswv lub siab nyiam. Qhov uas xav tau sai sai kom tib neeg to taub kiag tias qhov kev ua dej num rau Vajtswv twg tuaj yeem muaj kev sib raug zoo nrog Nws lub siab nyiam.

Yog tias nej xav ua dej num kom haum raws li Vajtswv lub siab nyiam, nej yuav tsum xub to taub txog cov neeg zoo li cas ua rau Vajtswv zoo siab, Vajtswv tsis nyiam cov neeg zoo li cas kiag li, Vajtswv ua rau cov neeg zoo li cas kom zoo tiav log, thiab cov neeg zoo li cas thiaj tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv. Yam tsawg kawg kiag, nej yuav tsum tau txais qhov kev paub no. Ntxiv mus, nej yuav tsum paub txog lub hom phiaj ntawm Vajtswv txoj num, thiab txoj num uas Vajtswv yuav ua nyob rau ntawm no thiab tam sim no. Tom qab nkag siab qhov no lawm, thiab los ntawm kev coj kev ntawm Vajtswv cov lus, nej yuav tsum xub nkag mus ua ntej, thiab xub tau txais Vajtswv cov lus txib. Thaum nej tau paub txog Vajtswv cov lus lawm, thiab thaum nej yeej paub Vajtswv txoj num tiag lawm, nej yuav tsim nyog los ua dej num rau Vajtswv. Thiab nws yog thaum nej ua dej num rau Nws tias kom Vajtswv qhib nej ob lub qhov muag ntawm sab ntsujplig thiab tso cai rau nej kom muaj kev nkag siab zoo txog Nws txoj num thiab kom pom tseeb dua. Thaum koj nkag mus rau qhov kev muaj tiag no lawm, koj cov kev paub yuav ua rau paub ntau dua qub thiab muaj tseeb dua, thiab txhua tus ntawm nej uas tau muaj cov kev paub dhau los zoo li no yuav tuaj yeem taug kev hauv cov pawg ntseeg thiab muab kev pab cuam rau nej cov kwv tij thiab cov muam, kom nej txhua tus tuaj yeem rub tau nej cov kev ua tau zoo los npog nej tus kheej qhov zoo tsis txaus, thiab tau txais kev paub ntau ntxiv hauv nej tus ntsujplig. Tsuas yog tom qab nej ua tiav cov no lawm xwb nej thiaj yuav tuaj yeem ua dej num tau haum raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab raug ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv los ntawm nej txoj kev ua dej num.

Cov uas ua dej num rau Vajtswv yuav tsum yog tus mob siab rau Vajtswv, lawv yuav tsum ua kom haum Vajtswv siab, thiab tuaj yeem ua neeg zoo rau Vajtswv. Txawm hais tias koj ua ib leeg kheej los sis ua rau hauv pej xeem, koj muaj peev xwm tau txais kev xyiv fab ntawm Vajtswv rau ntawm Vajtswv xub ntiag, koj muaj peev xwm sawv ruaj nrees rau ntawm Vajtswv xub ntiag, thiab tsis hais lwm tus neeg yuav saib koj zoo li cas los xij peem, koj ib txwm taug txoj kev uas koj yuav tsum taug, thiab saib xyuas Vajtswv lub nra kom zoo. Tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj li yog tus mob siab rau Vajtswv. Vajtswv cov neeg mob siab ntawd muaj peev xwm ua dej num rau Nws tau ncaj qha yog vim tias lawv tau txais Vajtswv cov lus txib thiab Vajtswv lub nra tseem ceeb, lawv muaj peev xwm ua kom Vajtswv lub siab yog lawv tus kheej lub, thiab ua rau Vajtswv lub nra los yog lawv li, thiab lawv tsis xav txog lawv lub neej yav pem suab: Txawm tias thaum lawv tsis muaj kev cia siab, thiab tsis tau txais dab tsi li lawm los, lawv ib txwm yuav ntseeg Vajtswv nrog lub siab hlub tshua. Thiab yog li ntawd, tus neeg zoo li no yog Vajtswv tus neeg mob siab rau. Vajtswv cov neeg mob siab rau kuj yog Nws cov neeg pab zais; tsuas yog Vajtswv cov neeg pab zais xwb thiaj paub txog Nws txoj kev nyob tsis tswm, thiab Nws txoj kev xav, thiab txawm hais tias lawv lub cev nqaij tawv yuav mob thiab tsis muaj zog los, lawv muaj peev xwm thev dhau qhov mob thiab tso qhov uas lawv nyiam ua kom haum Vajtswv siab. Vajtswv muab lub nra hnyav ntau ntxiv rau cov neeg zoo li ntawd, thiab uas Vajtswv xav ua kom tau tawm los ntawm cov neeg ntawd yog lawv cov lus tim khawv. Yog li, cov neeg no tau ua haum Vajtswv siab, lawv yog Vajtswv cov tub qhe uas ua raws li Nws lub siab nyiam, thiab tsuas yog cov neeg zoo li no xwb thiaj tuaj yeem tswj kav ua ke nrog Vajtswv tau. Thaum koj tau los ua Vajtswv tus neeg mob siab tiag lawm yog thaum koj los tswj kav ua ke nrog Vajtswv.

Yexus muaj peev xwm ua tiav Vajtswv cov lus txib—txoj num ntawm txhua tus tib neeg li kev cawm dim—vim Nws tau ua txhua yam kom haum Vajtswv lub siab nyiam, yam tsis muaj kev npaj los sis npaj tej yam dab tsi rau Nws Tus Kheej kiag li. Yog li, Nws los tib yam nkaus yog tus mob siab rau Vajtswv—yog Vajtswv Tus Kheej—uas yog ib yam uas nej txhua tus to taub zoo heev. (Qhov tseeb, Nws yog Vajtswv Tus Kheej uas tau ua tim khawv rau los ntawm Vajtswv. Kuv hais txog qhov no los siv qhov tseeb ntawm Yexus los qhia txog qhov teeb meem.) Nws muaj peev xwm tso Vajtswv txoj kev npaj cawm tib neeg ua qhov tseem ceeb, thiab ib txwm thov rau Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej thiab nrhiav lub siab nyiam ntawm Leej Txiv saum ntuj ceeb tsheej. Nws thov Vajtswv thiab hais tias: “Leej Txiv Vajtswv! Ua kom tiav qhov ntawd uas yog Koj lub siab nyiam, thiab tsis ua raws li Kuv lub siab nyiam tab sis ua kom raws li Koj li hom phiaj. Tej zaum tib neeg yuav tsis muaj zog, tab sis vim li cas Koj ho yuav tsum saib xyuas nws? Yuav ua li cas tib neeg thiaj li saib Koj txoj kev txhawj xeeb muaj nuj nqis, vim tib neeg zoo li ib tug ntsaum hauv Koj ob txhais tes? Nyob hauv Kuv lub siab, Kuv tsuas xav ua kom tiav raws li Koj lub siab nyiam xwb, thiab Kuv xav kom Koj ua yam uas Koj xav ua rau Kuv raws li Koj lub siab nyiam.” Ntawm txoj kev mus rau Yeluxalees, Yexus muaj kev ntxhov siab, zoo li rab riam ntsia hauv Nws lub siab, tab sis Nws tsis tau muaj lub siab xav rov qab ua raws li Nws txoj lus; Nws ib txwm muaj zog txhawb nqa Nws mus rau qhov chaw uas lawv yuav muab Nws ntsia rau saum tus ntoo khaub lig. Thaum kawg, Nws raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab rais los ua tus neeg tuag nyob txim txhaum, kev ua tiav txoj num kev cawm dim ntawm tib neeg. Nws tsoo tawm ntawm lub xauv tes kev tuag thiab Ntuj Tawg. Ntawm Nws hauv ntej, txoj kev tuag, hauv dab teb, thiab Ntuj Tawg poob lawv lub hwj chim, thiab tau swb Nws lawm. Nws ua neej nyob tau peb caug peb xyoos, thoob plaws hauv lub sij hawm no Nws ib txwm ua Nws lub dag siv lub zog kom ua tau raws li Vajtswv lub siab nyiam raws li Vajtswv txoj num thaum lub sij hawm ntawd, ib txwm tsis xav txog Nws tus kheej qhov tau txais los sis poob peev, thiab ib txwm xav txog Leej Txiv Vajtswv lub siab nyiam xwb. Yog li ntawd, tom qab Nws tau ua kev cai raus dej lawm, Vajtswv tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Vim yog Nws txoj kev ua dej num rau Vajtswv yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam, Vajtswv tau ris lub nra hnyav ntawm txoj kev txhiv txhua tus tib neeg rau saum Nws lub xub pwg thiab ua kom Nws ua tiav qhov no, thiab Nws tsim nyog thiab muaj cai ua tiav txoj hauj lwm tseem ceeb no. Thoob plaws hauv Nws lub neej, Nws tiv dhau txoj kev txom nyem rau Vajtswv, thiab Nws tau raug sim siab los ntawm Ntxwgnyoog ntau zaug suav tsis tau, tab sis Nws ib txwm tsis tau poob siab. Vajtswv tau muab txoj hauj lwm tseem ceeb zoo li ntawd rau Nws vim Nws tso siab rau Nws, thiab hlub tshua Nws, thiab yog li ntawd, Vajtswv tus kheej tau hais tias: “Nov yog Kuv tus Tub uas Kuv hlub, tus uas Kuv txaus siab rau.” Lub sij hawm ntawd, tsuas yog Yexus xwb thiaj ua tiav cov lus txib no, thiab qhov no yog ib feem siv tau ntawm Vajtswv qhov kev ua tiav Nws txoj num ntawm kev cawm tib neeg txhua tus nyob rau Tiam Hmoov Hlub.

Yog tias, zoo li Yexus, nej muaj peev xwm muab txhua yam kev saib xyuas rau Vajtswv lub nra, thiab tig nrob qaum rau nej lub cev nqaij daim tawv, Vajtswv yuav tso Nws cov hauj lwm tseem ceeb rau nej, kom nej thiaj ua tau raws li cov yam ntxwv yuav tsum tau rau hauv kev ua dej num rau Vajtswv. Tsuas yog thaum muaj tej xwm txheej zoo li no xwb nej thiaj yuav koom tes hais tias nej ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab ua tiav Nws cov lus txib, thiab tsuas yog tom qab ntawd nej thiaj yuav hais tau tias nej ua dej num rau Vajtswv tiag tiag. Piv nrog Yexus qhov piv txwv, koj puas kam los hais tias koj yog Vajtswv tus neeg mob siab rau? Koj puas kam los hais tias koj ua raws li Vajtswv lub siab nyiam? Koj puas kam hais tau tias koj tau ua dej num rau Vajtswv tiag tiag? Niaj hnub no, koj tsis nkag siab txog yuav ua dej num rau Vajtswv li cas, koj puas kam los hais tias koj yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Yog tias koj hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, puas yog koj saib tsis taus Nws ma? Xav txog nws: Puas yog koj ua dej num rau Vajtswv, los sis rau koj tus kheej ma? Koj ua dej num rau Ntxwgnyoog, tab sis koj tseem tawv ncauj hais tias koj ua dej num rau Vajtswv—nyob rau qhov no, puas yog koj saib tsis taus Nws ma? Coob leej neeg uas nyob tom qab Kuv nraub qaum mas ntshaw tej txiaj ntsig ntawm lub meej mom heev, lawv tau noj zaub mov, lawv nyiam pw tsaug zog thiab saib xyuas lub cev nqaij daim tawv zoo heev, ib txwm ntshai tias tsam tsis muaj txoj kev tawm rau lub cev nqaij daim tawv. Lawv tsis ua lawv tus kheej txoj hauj lwm kom zoo rau hauv pawg ntseeg, tab sis tuaj thau pawg ntseeg xwb, los sis tsis yog li ntawd ces lawv ntuas lawv cov kwv tij thiab cov muam nrog Kuv cov lus, suav lawv tus kheej siab dua lwm leej lwm tus los ntawm txoj hauj lwm ntawm lub hwj chim. Cov neeg no lawv niaj hnub hais tias lawv ua raws li Vajtswv lub siab nyiam thiab lawv ib txwm hais tias lawv yog Vajtswv cov neeg mob siab rau—qhov no tsis tsim nyog puas yog ma? Yog tias koj muaj txoj kev xav yog, tab sis ua tsis tau dej dum raws li Vajtswv lub siab nyiam, ces koj yog neeg ruam; tab sis yog tias koj txoj kev xav tsis raug, thiab koj tseem hais tias koj ua dej num rau Vajtswv, ces koj yog tus uas tawm tsam Vajtswv, thiab koj yuav tsum raug rau lub txim los ntawm Vajtswv! Kuv tsis muaj kev khuv leej rau cov neeg zoo li no! Hauv Vajtswv lub tsev, lawv tuaj thau dawb xwb, yeej ib txwm ntshaw txoj kev zoo nyob ntawm cev nqaij daim tawv, thiab tsis xav txog kev txaus siab ntawm Vajtswv. Lawv ib txwm nrhiav yam uas zoo rau lawv, thiab lawv yeej tsis quav ntsej Vajtswv lub siab nyiam li. Lawv tsis txais kev soj ntsuam ntawm Vajtswv tus Ntsujplig nyob hauv txhua yam lawv ua. Lawv ib txwm tawv qhia thiab dag ntxias lawv cov kwv tij thiab cov muam, thiab tau ua ob-lub ntsej muag, zoo li tus hma nyob hauv lub vaj txiv hmab, ib txwm nyiag cov txiv hmab thiab tsuj lub vaj txiv hmab. Cov neeg zoo li no puas tuaj yeem yog Vajtswv tus neeg mob siab rau ma? Koj puas tsim nyog tau txais kev foom koob hmoov ntawm Vajtswv ma? Koj tsis muaj lub nra dab tsi rau koj lub neej thiab pawg ntseeg, koj puas tsim nyog txais Vajtswv cov lus txib ma? Leej twg thiaj li yuav tuaj yeem ntseeg siab tau ib tug neeg zoo li koj ma? Thaum koj ua dej num zoo li no, Vajtswv puas yuav muab ib teg hauj lwm loj zog tso rau koj lawm mas? Qhov no yuav tsis ua rau tes hauj lwm qeeb lod?

Kuv hais txog qhov no kom nej thiaj paub txog cov yam ntxwv dab tsi yuav tsum tau ua tiav kom thiaj li yog kev dej num yam muaj kev sib raug zoo nrog Vajtswv lub siab nyiam. Yog tias nej tsis muab nej lub siab rau Vajtswv, yog tias nej tsis saib xyuas Vajtswv lub siab nyiam zoo li Yexus, ces Vajtswv yuav tsis tso siab rau nej, thiab yuav ua rau Vajtswv txiav txim rau nej thaum kawg xwb. Tej zaum hnub no, nyob rau hauv koj txoj kev ua dej num rau Vajtswv, koj yeej ib txwm ua qhov kev xav ntawm kev dag ntxias Vajtswv thiab ib txwm nqis tes ua nrog Nws yam tsis muaj qab hau. Muab hais luv luv tias, tsis hais txog lwm yam, yog tias koj dag Vajtswv, kev txiav txim siab tsis ncaj yuav los rau koj. Nej yuav tsum tau paub qhov tseeb ua ntej mus rau txoj kev taug qab uas yog ntawm kev ua dej num rau Vajtswv rau muab nej lub siab rau Vajtswv ua ntej tso, yam tsis muaj kev faib kev muab siab npuab. Txawm hais tias koj yuav nyob ntawm Vajtswv xub ntiag, los sis ntawm lwm tus neeg xub ntiag, koj lub siab yuav tsum tig los cuag Vajtswv tas li, thiab koj yuav tsum txiav txim siab los hlub Vajtswv ib yam li Yexus tau ua. Ua li no, Vajtswv yuav ua kom koj zoo tiav log, kom koj yog Vajtswv ib tug tub qhe uas ua raws li Nws lub siab. Yog tias koj yeej xav kom Vajtswv ua kom koj zoo tiav log tiag, thiab rau koj txoj kev ua dej dum kom muaj kev sib raug zoo nrog Nws lub siab nyiam, ces koj yuav tsum hloov koj txoj kev xav yav dhau los txog txoj kev ntseeg Vajtswv, thiab hloov txoj kev qub uas koj siv ua dej num rau Vajtswv, kom thiaj li muaj ntau tus ntxiv ntawm koj rau ua kom zoo tiav log los ntawm Vajtswv. Ua li no, Vajtswv yuav tsis tso koj tseg, thiab, zoo li Petus, koj yuav yog cov nyob tom hauv ntej ntawm cov neeg uas hlub Vajtswv. Yog tias koj tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, ces koj yuav ntsib qhov kawg ib yam li Yudas. Txhua tus neeg ntseeg Vajtswv yuav tsum nkag siab qhov no.

Qhov Dhau Los: Cov Lim Hiam Yeej Yuav Raug Rau Txim Tseeb Tseeb

Ntxiv Mus: Hais Txog Vajtswv qhov Siv Tib Neeg

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No