Koj Yuav Tsum Paub Hais Tias Tag Nrho Tib Neeg Tau Loj Hlob los txog Niaj Hnub No Tau Li Cas

Tag nrho tes hauj lwm uas ua los tau ntau tshaj rau txhiab xyoo lawm tau maj mam hloov zuj zus thaum uas muaj ntau tiam tau los thiab mus dhau lawm. Qhov kev hloov nyob rau hauv tes hauj lwm mas nyob rau ntawm tej xwm txheej tag nrho ntawm lub ntiaj teb thiab nyob rau ntawm tib neeg txoj kev loj hlob tag nrho; tes hauj lwm cawm tib neeg tsuas tau maj mam hloov raws xwb. Nws tsis tau raug npaj cia txij puag thaum pib kev tsim tawm kiag. Ua ntej lub ntiaj teb yuav raug tsim tawm, los sis sai sai tom qab ntawd, Yehauvas tseem tsis tau npaj thawj theem ntawm tes hauj lwm, uas yog kev cai; theem thib ob ntawm tes hauj lwm, uas yog ntawm txoj hmoov hlub; los sis theem thib peb ntawm tes hauj lwm, uas yog kev txeeb kom tau, nyob rau qhov uas Nws yuav xub pib rau ib cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm Mau-a, thiab los ntawm qhov no ces txeeb kom tau tag nrho lub qab ntuj khwb. Tom qab tsim lub ntiaj teb lawm, Nws yeej tsis tau hais cov lus no li, los sis Nws yeej tsis tau hais cov lus no tom qab Mau-a lawm; muaj tseeb, ua ntej Lauj, Nws yeej tsis tau hais cov lus no li. Tag nrho Vajtswv tes hauj lwm ces nyob nyob cia li ua kiag tam sim ntawd xwb. Qhov no ces yog kiag qhov uas tag nrho Nws tes hauj lwm cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo tau loj hlob tuaj mus; tsis muaj kev hais tias Nws, ua ntej tsim lub ntiaj teb, sau ib daig phiaj xwm kom zoo nkaus li ib “Daim Duab Kos Qhia Txog Tib Neeg Txoj Kev Loj Hlob.” Nyob rau hauv Vajtswv tes hauj lwm, Nws hais qhia txog Nws yog dab tsi ncaj qha; Nws tsis tsoo Nws lub hlwb los mus npaj ib qho phiaj xwm. Muaj tseeb, muaj coob tus xib fwb cev Vajtswv lus tau hais ntau qhov lus qhia txog yav tom ntej, tab sis nws yeej tseem hais tsis tau hais tias Vajtswv tes hauj lwm yog ib qho uas yeej npaj haum haum ua ntej lawm; tej lus qhia txog yav tom ntej ntawd mas tau muab hais raws li Vajtswv tes hauj lwm nyob rau lub sij hawm ntawd xwb. Tag nrho tes hauj lwm Nws ua yog tes hauj lwm tiag. Nws ua raws li qhov kev loj hlob nyob rau txhua tiam ntawd, thiab muab nws tso rau qhov uas seb tej xwm txheej ho hloov mus li cas. Rau Nws, ces ua tes hauj lwm ces zoo li muab tshuaj kom haum rau tus mob; thaum uas tab tom ua Nws tes hauj lwm, Nws saib, thiab ua Nws tes hauj lwm ntxiv mus raws li qhov uas Nws saib pom. Nyob rau txhua txhua theem ntawm Nws tes hauj lwm, Vajtswv yeej muab cuab kav hais qhia tau kom pom txog Nws lub tswv yim thiab qhov peev xwm uas dav heev ntawd; Nws thuav tawm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj puv npo raws li tes hauj lwm ntawm ib tiam twg kiag, thiab cia tag nrho cov neeg coj rov qab los rau Nws nyob rau tiam ntawd kom pom tag nrho Nws tus moj yam. Nws muab yam neeg xav tau pub rau lawv raws li tes hauj lwm uas yuav tsum tau ua rau ib tiam twg, ua tes hauj lwm uas Nws tsim nyog ua. Nws muab tej uas neeg xav tau pub rau lawv raws li qhov uas seb Ntxwgnyoog twb tau muab lawv ntxias ua qias vuab tsuab ntau npaum li cas lawm. Nws zoo li qhov uas, thaum Yehauvas xub tsim tau Adas thiab Evas, Nws ua li kom nkawd muaj peev xwm ua kom Vajtswv tshwm sim nyob rau hauv ntiaj teb thiab kom nkawd ua tau tim khawv rau Vajtswv rau ntawm tej uas raug tsim tawm. Txawm li ntawd los xij, Evas tau ua txhaum tom qab uas raug tus nab sim siab, thiab Adas ua tib yam nkaus li ntawd; nyob rau hauv lub vaj, nkawd ob leeg puav leej noj lub txiv ntawm tsob ntoo ntawm txoj kev paub txog qhov zoo thiab qhov phem. Yog li ntawd, Yehauvas thiaj li muaj hauj lwm ntau ua rau nkawd. Thaum pom nkawd qhov liab qab, Nws muab cov ris tsho uas siv tawv tsiaj ua coj los rau nkawd hnav. Tom qab ntawd, Nws hais rau Adas hais tias, “Vim koj tau mloog koj tus poj niam lub suab, thiab tau noj tsob txiv, uas Kuv tau hais rau koj lawm, hais tias, Koj yuav tsum tsis txhob noj nws: daim av raug foom phem vim tim koj … kom txog rau thaum koj rov mus rau hauv av; vim koj raug muab ntawm qhov ntawd los: vim koj yog hmoov av, thiab koj yuav tau rov mus ua hmoov av.” Nws hais rau tus poj niam hais tias, “Kuv yuav muab koj txoj kev tu siab thiab koj txoj kev xeeb me nyuam nce kom ntau npaug; nyob rau kev tu siab ces koj yuav muaj me nyuam; thiab koj txoj kev ntshaw ces yuav tsum yog rau koj tus txiv, thiab nws yuav tswj koj.” Txij thaum ntawd los, Nws muab nkawd ntiab tawm hauv lub Vaj Edee thiab kom ntawd nyob sab nraud, ib yam nkaus li tam sim no cov tib neeg niaj hnub no nyob rau hauv ntiaj teb. Thaum Vajtswv tsim tib neeg puag thaum xub pib kiag, tsis yog Vajtswv qhov kev npaj uas yuav cia tib neeg rau tus nab muab ntxias tom qab uas raug tsim tawm lawm thiab tom qab ntawd foom phem rau tib neeg thiab tus nab. Nws yeej tsis tau muaj ib qho kev npaj li ntawd; nws tsuas yog muaj tej ntawd tshwm sim ces thiaj ua rau Nws muaj hauj lwm tshiab ua rau cov uas Nws tsim tawm xwb. Tom qab Yehauvas tau ua tes hauj lwm no nrog rau Adas thiab Evas nyob rau hauv ntiaj teb lawm, noob neej tau loj hlob ntxiv tuaj mus tau ntau txhiab xyoo, los txog thaum “Yehauvas pom hais tias txoj kev lim hiam ntawm tib neeg muaj ntau heev nyob rau hauv ntiaj teb, thiab pom hais tias txhua qhov kev xav hauv lawv lub siab mas tsuas muaj qhov phem ua ntu zus ntxiv mus xwb. Thiab nws ua rau Yehauvas tu siab lees txhaum rau qhov uas Nws tau tsim tib neeg nyob rau hauv ntiaj teb, thiab ua rau Nws tu siab hauv Nws lub siab. … Tab sis Nau-a pom txoj hmoov hlub nyob ntawm Yehauvas ob lub qhov muag.” Nyob rau lub sij hawm no Yehauvas muaj hauj lwm tshiab ntau uas yuav ua ntxiv mus, vim cov noob neej uas Nws tau tsim ntawd tau muaj kev txhaum ntau heev tuaj tom qab uas raug tus nab sim siab. Thaum muaj tej xwm txheej zoo li no lawm, nyob rau hauv tag nrho noob neej, Yehauvas xaiv Nau-a tsev neeg ua cov uas raug zam kom dim, thiab tom qab ntawd Nws thiaj li tau ua Nws tes hauj lwm siv dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb. Noob neej yeej tseem loj hlob tuaj zoo li no los txog niaj hnub no, qias vuab tsuab ntau zuj zus tuaj, thiab thaum lub sij hawm los txog rau thaum uas tib neeg txoj kev loj hlob mus txog rau nws qhov siab tshaj plaws lawm, ces nws yuav yog qhov kawg ntawm noob neej. Txij kiag puag thaum pib kiag los mus txog ntua rau thaum xaus kiag ntawm lub ntiaj teb, qhov tseeb sab hauv Nws tes hauj lwm yeej yog ib txog yog thiab yeej yuav yog li no tas mus li. Nws yog ib yam nkaus li qhov uas cov neeg yuav raug cais ua pab ua pawg raws li lawv hom; nws tsis yog li qhov uas hais tias txhua tus neeg twb yeej xub raug xaiv ua ntej puag thaum pib kiag lawm hais tias yuav yog ib pawg twg kiag; tab sis txhua leej txhua tus tsuas maj mam raug cais ua pab ua pawg tom qab uas mus dhau ib qho txheej txheem kev loj hlob lawm xwb. Nyob rau thaum kawg, leej twg los xij uas tsis raug cawm kom dig tag nrho ces yuav raug xa rov qab mus rau lawv tej “poj koob yawm txwv.” Tsis muaj ib qho twg ntawm Vajtswv tes hauj lwm uas yog twb yeej npaj rau thaum tsim lub ntiaj teb kiag lawm; tab sis, vim yog tej xwm txheej uas tshwm sim tuaj ntawd ua rau Vajtswv tau los ua Nws tes haum lwm nrog rau noob neej ib kauj ruam zuj zus thiab ua tau yam muaj tiag thiab muaj qab hau. Piv txwv, Vajtswv Yehauvas tsis tau tsim tus nab kom los sim tus poj niam siab; qhov ntawd tsis yog Nws qhov kev npaj, los sis tsis yog ib yam uas Nws yeej npaj siab xub xaiv ua ntej lawm. Yus kuj yuav hais tau hais tias qhov no yog ib qho xwm txheej uas xav tsis txog li. Yog li ntawd, nws yog vim yog qhov no es Yehauvas thiaj muab Adas thiab Evas nkawd ntiab tawm ntawm lub Vaj Edee thiab cog lus yuav tsis tsim kom muaj tib neeg ntxiv lawm. Txawm li cas los xij, neeg tsuas tshawb nrhiav tau Vajtswv lub tswv yim nyob rau ntawm lub hauv paus keeb cag no nkaus xwb. Nws tsuas zoo ib yam nkaus li qhov uas Kuv hais dhau lawm tias: “Kuv siv Kuv lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog txoj kev npaj ua phem.” Tsis hais noob neej yuav qias vuab tsuab loj npaum li cas los sis tus nab yuav sim lawv siab li cas, Yehauvas yeej tseem muaj Nws lub tswv yim; xws li, Nws tau ua tes hauj lwm tshiab txij kiag thaum Nws tsim tau lub ntiaj teb, thiab yeej tsis muaj ib kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm no uas yuav rov raug ua dua tshiab li. Ntxwgnyoog tau muab tej kev npaj ua phem ntawd tso kom khiav sib txuas zws los mus, noob neej ces yeej raug Ntxwgnyoog muab ua kom qias vuab tsuab tas mus li xwb, thiab Vajtswv Yehauvas tau ua Nws tes hauj lwm uas txawj ntse ntawd yam tsis tu ncua hlo li. Nws yeej tsis tau muaj qhov uas yuav ua tsis tau li, los sis Nws yeej tsis tau tsum tsis ua hauj lwm li, txij kiag puag thaum lub ntiaj teb raug tsim tawm los. Tom qab tib neeg raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab tag lawm, Nws tau rau siab ntso ua hauj lwm nrog lawv los kom kov yeej qhov ntawd, tus yeeb ncuab uas yog lub hauv paus keeb cag ntawm lawv qhov kev qias vuab tsuab. Qhov kev sib ntaus sib tua no yeej muaj ntxhov quav niab txij puag thaum pib los lawm, thiab yuav muaj txuas ntxiv mus kom txog kiag thaum ntiaj teb kawg. Nyob rau hauv qhov kev ua tes hauj lwm no, Vajtswv Yehauvas tsis yog tau cia tib neeg, cov uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm, kom tau txais Nws qhov kev cawm dim loj nkaus xwb, tab sis tseem cia lawv tau pom Nws lub tswv yim, lub hwj chim loj kawg nkaus, thiab lub hwj chim. Dhau ntawd mus, nyob rau thaum kawg, Nws yuav cia lawv pom Nws tus moj yam ncaj ncees—rau txim rau cov lim hiam thiab muab phaj tshab rau cov zoo. Nws tau sib ntaus sib tua nrog Ntxwgnyoog los txog niaj hnub no thiab yeej tsis tau swb hlo li. Qhov no mas vim Nws yog ib tug Vajtswv uas ntse heev, thiab Nws siv Nws lub tswv yim raws li Ntxwgnyoog tej kev npaj ua phem. Yog li ntawd, Vajtswv tsis yog ua kom txhua yam saum ntuj ceeb tsheej kam zwm rau Nws lub hwj chim nkaus xwb, tab sis Nws kuj tseem muab txhua yam hauv ntiaj teb tso rau hauv qab Nws lub tog tiag taw thiab, tsis yog tsawg, Nws muab cov lim hiam uas tau nkag tuaj thiab thab noob neej pov rau hauv Nws txoj kev qhuab ntuas tib si. Qhov tau los ntawm tes hauj lwm no ces yog tau los ntawm Nws lub tswv yim. Nws yeej tsis tau nthuav tawm Nws lub tswv yim ua ntej uas muaj noob neej li, vim Nws tsis muaj yeeb ncuab nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, nyob hauv ntiaj teb, los sis nyob qhov twg hauv lub qab ntuj khwb no li, thiab tsis muaj tub rog dab yuav nkag tuaj tua ib yam dab tsi hauv tej uas raug tsim tawm los li. Tom qab uas tus thawj tub txib ntxeev siab rau Nws lawm, Nws tsim noob neej nyob rau ntiaj teb, thiab vim yog noob neej es Nws thiaj li pib Nws ntsug rog ntev-ib txhiab xyoo nrog Ntxwgnyoog, tus thawj tub txib qaum ntuj—ib ntsug rog uas ua kub ntxov zuj zus rau ib theem zuj zus ntxiv mus rau tom ntej. Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim yeej muaj nyob rau txhua txhua theem ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb mas txhua yam nyob rau saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb thiaj li pom Vajtswv lub tswv yim, lub hwj chim uas loj kawg nkaus, thiab, qhov tshwj xeeb, Vajtswv qhov uas muaj tiag. Nws yeej tseem ua Nws tes hauj raws nraim li qhov muaj tiag los txog niaj hnub no; ntxiv qhov ntawd, thaum uas Nws ua Nws tes hauj lwm, Nws kuj nthuav tawm Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus thiab. Nws cia nej pom qhov tseeb sab hauv txhua txhua theem ntawm tes hauj lwm, cia pom tseeb tseeb hais tias yuav piav txog Vajtswv lub hwj chim uas loj kawg nkaus li cas, thiab, tshaj qhov ntawd, cia pom ib qho lus piav qhia kom meej meej txog Vajtswv qhov uas muaj tiag.

Hais txog Yudas qhov kev ntxeev siab rau Yexus, ib txhia neeg xav hais tias: Qhov tsis yog twb yeej xub raug xaiv tseg ua ntej yuav tsim muaj lub ntiaj teb lawm lod? Qhov tseeb tiag, tus Vajntsujplig npaj qhov no raws li qhov muaj tiag rau lub sij hawm ntawd. Nws tsuas yog cia li muaj tom thawj ib tug hu ua Yudas uas pheej nyiag nyiaj tas li, ces tus neeg no thiaj li raug xaiv los ua tus neeg no thiab los ua tes hauj lwm mus zoo li no. Qhov no yog ib qho kev piv txwv tseeb txog kev siv tej khoom siv uas muaj nyob ib cheeb tsam ntawd. Yexus tsis paub txog qhov no thaum xub thawj; Nws tsuas paub txog qhov no tom qab lawm xwb, tom qab uas Yudas tau raug muab qhia tshwm. Yog muaj lwm tus neeg uas muaj cuab kav yuav ua tau tes hauj lwm no, ces tus neeg ntawd yeej yuav tau ua qhov no hloov Yudas chaw. Qhov uas raug xaiv ua ntej lawm ces yog, qhov tseeb, tej yam uas tus Vajntsujplig ua nyob rau lub sij hawm ntawd. Vajntsujplig tes hauj lwm mas nyob nyob ces cia li ua kiag xwb; Nws muaj cuab kav yuav npaj Nws tes hauj lwm rau lub sij hawm twg los tau tag nrho, thiab ua rau lub sij hawm twg los tau tag nrho. Vim li cas Kuv pheej ib txwm hais tias Vajntsujplig tes hauj lwm mas muaj tseeb, thiab hais tias nws yeej tshiab tas mus li xwb, tsis muaj hnub qub li, thiab yeej tshiab tshaj plaws nkaus xwb? Nws tes hauj lwm yeej tsis tau raug npaj thaum uas lub ntiaj teb raug tsim tawm los; qhov ntawd tsis yog tag nrho tej uas tshwm sim! Txhua kauj ruam ntawm tes hauj lwm yeej ua tau nws qhov uas tsim nyog ua kom tau rau lub sij hawm ntawd, thiab tej kauj ruam ntawd tsis rov qab sib cuam tshuam nrog rau lwm kauj ruam. Ntau lub sij hawm mas, qhov kev npaj uas tej zaum koj muaj nyob rau hauv nruab siab mas yuav kov tsis yeej Vajntsujplig tes hauj lwm zaum kawg kiag ntawd. Nws tes hauj lwm mas tsis yooj yim li qhov uas tib neeg xav hais tias yooj yim, los sis kuj yuav tsis cov nyom npaum li qhov tib neeg xav hauv nruab siab thiab—nws muaj kev pab cuam rau tib neeg rau lub sij hawm twg los tau thiab qhov chaw twg los tau raws li qhov lawv cheem tsum nyob rau lub sij hawm ntawd. Tsis muaj leej twg yuav hais tau meej txog lub ntsiab tseeb ntawm tib neeg dua Nws li lawm, thiab nws yog kiag qhov laj thawj no uas tsis muaj dab tsi yuav haum rau qhov uas tib neeg xav tau tiag tiag tshaj li Nws tes hauj lwm lawm. Yog li ntawd, qhov tib neeg pom, ces Nws tes hauj lwm zoo li twb raug npaj ntau txhiab xyoo ua ntej lawm. Thaum uas Nws ua hauj lwm nrog nej tam sim no, tag nrho lub sij hawm thaum ua hauj lwm thiab hais lus raws li Nws saib nej qhov kev nyob uas nej nyob rau, Nws muaj ib co lus uas yog kawg coj los hais thaum uas tau ntsib tau pom txhua txhua qhov kev nyob ntawd, hais cov lus uas yog kiag cov ua neeg xav tau. Saib thawj kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm: lub sij hawm ntawm kev qhuab ntuas. Tom qab ntawd, Vajtswv ua Nws tes hauj lwm raws li qhov tib neeg qhia tshwm, lawv txoj kev ntxeev siab, tus yam ntxwv zoo tshwm ntawm lawv tuaj thiab tus yam ntxwv phem, nrog rau tus ciam qis tshaj plaws uas tib neeg tuaj yeem yuav vau poob tsag tau thaum cov yam ntxwv phem ntawd mus txog rau ib theem twg lawm; thiab Nws txeeb tej no kom ua tau ib qho txiaj ntsim zoo dua los ntawm Nws tes hauj lwm los. Qhov ntawd ces yog, Nws ua tes hauj lwm uas tsis tu ncua nrog tib neeg raws li lawv tus yam ntxwv nyob rau ib lub sij hawm twg ntawd; Nws ua txhua txhua kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm raws li cov neeg ntawd tus yam ntxwv tiag tiag. Tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm ces nyob hauv Nws ob txhais tes tag nrho; yuav ua cas Nws thiaj yuav tsis paub lawv? Vajtswv ua kauj ruam ntxiv mus ntawm tes hauj lwm uas tsim nyog muab ua kom tiav, lub sij hawm twg los tau thiab nyob rau qhov twg los tau, raws nkaus li neeg tus yam ntxwv. Tes hauj lwm no mas yeej tsis tau npaj txhiab txhiab xyoo ua ntej li; qhov ntawd yog tib neeg ib qho kev xav phem xwb! Nws ua hauj lwm raws li qhov uas Nws saib pom seb Nws tes hauj lwm ua tau dab tsi tshwm sim, thiab Nws tes hauj lwm ces tob thiab loj hlob rau tib lub sij hawm ntawd; txhua zaus, tom qab uas ua twb zoo saib qhov tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm lawm, Nws ua kauj ruam ntxiv mus ntawm Nws tes hauj lwm. Nws siv ntau yam los maj mam hloov mus thiab ua kom Nws tes hauj lwm tshiab tshwm sim tuaj rau neeg pom thaum sij hawm dhau mus. Kev ua hauj lwm zoo li no yuav pab cuam tau rau tej uas neeg xav tau, vim Vajtswv paub neeg sawv daws zoo dhau heev lawm. Qhov no yog Vajtswv ua Nws tes hauj lwm saum ntuj ceeb tsheej los li cas. Zoo ib yam nkaus li ntawd, tus Vajtswv uas yug los ua neeg ua Nws tes hauj lwm ib yam nkaus li ntawd, tsim kev npaj thiab ua hauj lwm nrog tib neeg ua ke raws nraim li tej xwm txheej tiag tiag. Tsis muaj ib yam ntawm Nws tes hauj lwm uas yeej raug npaj ua ntej tsim lub ntiaj teb li, los sis nws yeej tsis tau ua twb zoo npaj ua ntej li. Ob txhiab xyoo tom qab uas tsim tau lub ntiaj teb lawm, Yehauvas pom tau hais tias noob neej qias vuab tsuab dhau heev lawm ces Nws thiaj siv tus xib fwb cev Vajtswv lus Yaxaya lub qhov ncauj los qhia txog yav tom ntej hais tias, tom qab uas Tiam Muaj Kev Cai tau xaus lawm, Yehauvas yuav ua Nws tes hauj lwm txhiv noob neej nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Qhov no yog Yehauvas qhov phiaj xwm, muaj tseeb, tab sis qhov phiaj xwm no mas kuj raug npaj raws li tej xwm txheej uas Nws pom nyob rau lub sij hawm ntawd; Nws yeej tsis yog xav tau qhov ntawd kiag tom qab uas tsim tau Adas tiag tiag li. Yaxaya tsuas yog hais tawm ib qho lus qhia txog yav tom ntej xwb, tab sis Yehauvas yeej tsis tau npaj dab tsi ua ntej rau tes hauj lwm no nyob rau thaum Tiam Muaj Kev Cai li; tab sis, Nws tau muab tso kom pib khiav rau thaum pib kiag ntawm Tiam Hmoov Hlub, thaum tus tub xa xov tshwm los rau hauv Yauxej qhov npau suav los qhia kom nws paub nrog rau tsab xov uas hais tias Vajtswv yuav rais los muaj cev nqaij daim tawv, thiab tom qab ntawd Nws tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg thiaj li pib. Vajtswv tsis tau, zoo nkaus li neeg xav, npaj Nws tes hauj lwm ntawm kev yug los ua neeg tom qab tsim lub ntiaj teb kiag; nws tsuas raug txiav txim siab raws li qhov uas seb noob neej tau loj hlob ntau npaum li cas lawm thiab seb Nws ntsug rog nrog Ntxwgnyoog ho mus tau zoo li cas lawm xwb.

Thaum Vajtswv rais los muaj cev nqaij daim tawv, Nws tus Ntsujplig nqis los rau ib tug tib neeg; nyob rau lwm yam lus hais, ces Vajtswv tus Ntsujplig kho ib lub cev rau Nws Tus Kheej hnav. Nws los ua Nws tes hauj lwm hauv ntiaj teb mas yeej tsis coj tej kauj ruam dab tsi uas yuav muaj kev txwv txiav dab tsi nrog Nws li; Nws tes hauj lwm mas yeej tsis muaj chaw kawg li. Tes hauj lwm uas tus Vajntsujplig ua nyob rau hauv cev nqaij daim tawv ces yeej tseem yog txiav txim siab los ntawm tej yam uas tshwm sim los ntawm Nws tes hauj lwm, thiab Nws siv tej yam zoo li ntawd los ntsuas seb yuav siv sij hawm ntev li cas rau Nws ua tes hauj lwm thaum uas nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv. Tus Vajntsujplig nthuav tawm ncaj qha txog tej kauj ruam ntawm Nws tes hauj lwm, tshuaj xyuas Nws tes hauj lwm thaum Nws ua mus lawm; tes hauj lwm no mas tsis muaj dab tsi tshaj ntuj tsim los mus nthuav qhov kawg ntawm tib neeg txoj kev xav. Qhov no ces zoo li Yehauvas tes hauj lwm tsim lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab tag nrho txhua yam; Nws npaj thiab ua hauj lwm kiag rau tib lub sij hawm xwb. Nws muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov tsaus, thiab yav sawv ntxov thiab yav yuav tsaus ntuj thiaj li tshwm sim los—qhov no siv ib hnub. Nyob rau hnub thib ob, Nws tsim lub ntuj ntsuab, thiab qhov ntawd kuj siv ib hnub thiab, tom qab ntawd ces Nws thiaj li tsim lub ntiaj teb, tej hiav txwv, thiab tag nrho tej tsiaj uas nyob thoob plaws rau tej ntawd, uas yuav tau siv ib hnub thiab. Qhov no txuas ntxiv mus txog hnub thib rau, thaum uas Vajtswv tsim tib neeg thiab cia nws tswj tag nrho txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb. Tom qab ntawd, nyob rau hnub thib xya, thaum uas Nws tau tsim txhua yam tiav tag nrho lawm, ces Nws so. Vajtswv foom koob hmoov rau hnub thib xya thiab tsim tsa hnub ntawd ua hnub dawb huv. Nws tsuas txiav txim siab tsim tsa hnub dawb huv no tom qab uas Nws tau tsim tag nrho txhua yam lawm xwb, tsis yog ua ntej tsim tej ntawd. Tes hauj lwm no mas nyob nyob ces cia li ua kiag tam sim ntawd xwb; ua ntej uas tsim txhua yam, Nws tsis tau txiav txim siab tsim lub ntiaj teb rau hnub ces tom qab ntawd so rau hnub thib xya; qhov no mas zoo tsis thooj li qhov tseeb. Nws tsis tau hais tej yam li ntawd li, los sis Nws tsis tau npaj qhov ntawd. Nws yeej tsis tau hais tias kev tsim txhua yam mas yuav ua tiav rau hnub thib rau thiab hais tias Nws yuav so rau hnub thib xya; tab sis, Nws tsim raws li tej uas zoo li zoo rau Nws rau lub sij hawm ntawd xwb. Thaum Nws tsim txhua yam tiav tag lawm, ces nws twb yog hnub thib rau lawm xwb. Yog hais tias hnub thib tsib yog thaum uas Nws tsim txhua yam tiav tag, yog li ntawd ces Nws yeej yuav tso hnub thib rau ua ib hnub dawb huv. Txawm li cas los xij, qhov tseeb ces Nws yeej tsim txhua yam tiav tag nrho rau hnub thib rau, thiab yog li ntawd hnub thib xya thiaj rais los ua ib hnub dawb huv, uas muab cev dhau nqis los txog rau niaj hnub no. Yog li ntawd, Nws tes hauj lwm tam sim no ces yeej ua tib yam nkaus li no. Nws hais lus thiab muab yam nej xav tau rau nej nraws li nej qhov xwm txheej. Qhov ntawd ces yog, tus Ntsujplig hais lus thiab ua hauj lwm raws li tib neeg qhov xwm txheej; Nws saib xyuas tag nrho sawv daws thiab ua hauj lwm rau lub sij hawm twg los tau thiab nyob rau qhov twg los tau. Qhov uas Kuv ua, hais, muab tso rau nej, thiab muab pub rau nej ces yog, yam tsis muaj zam ib qho hlo li, qhov uas nej xav tau. Yog li ntawd, tsis muaj ib qho ntawm Kuv tes hauj lwm uas yuav raug cais tawm ntawm qhov uas muaj tiag li; tag nrho yeej muaj tiag, rau nej sawv daws paub hais tias “Vajtswv tus Ntsujplig yeej saib xyuas tag nrho sawv daws.” Yog hais tias qhov no twb raug txiav txim siab npaj ua ntej lawm, ces qhov ntawd yuav tsis yog qhov uas twb yeej npaj tau lawm xwb los? Koj xav hais tias Vajtswv npaj tej phiaj xwm rau tag nrho rau txhiab xyoo lawm thiab twb xaiv noob neej ua ntej kom ntxeev siab, tawm tsam, nkhaus thiab txawj dag, thiab kom muaj tej kev qias vuab tsuab ntawm cev nqaij daim tawv, ib tug moj yam phem, tej kev plees kev yi ntawm ob lub qhov muag, thiab kev lom zem raws yus siab nyiam. Tsis muaj ib yam ntawd li uas yog Vajtswv xaiv ua ntej, tab sis tsuas yog tag nrho tej ntawd tshwm sim los ntawm Ntxwgnyoog txoj kev qias vuab tsuab xwb. Muaj ib txhia yuav hais tias, “Tsis yog Ntxwgnyoog yeej nyob rau hauv Vajtswv xib teg thiab los? Vajtswv twb xub xaiv ua ntej lawm hais tias cia Ntxwgnyoog ntxias tib neeg kom qias vuab tsuab li no, thiab tom qab ntawd, Vajtswv mam li ua Nws tes hauj lwm nrog tib neeg.” Ua Vajtswv puas tau xub xaiv cia Ntxwgnyoog los ua kom noob neej qias vuab tsuab tiag mas? Vajtswv mas maj cia noob neej ua neej li ib txwm muaj, ces Nws puas yuav cuam tshuam txog lawv lub neej tiag tiag mas? Yog zoo li ntawd tiag, qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog thiab cawm noob neej yuav tsis yog ib qho kev siv zog uas tsis tau dab tsi li los? Ua tib neeg txoj kev ntxeev siab ntawd ho raug xaiv ua ntej lawm tau li cas mas? Nws yog ib yam uas tau tshwm sim vim yog Ntxwgnyoog qhov kev cuam tshuam, es nws ho yog qhov uas Vajtswv xub xaiv ua ntej tau li cas mas? Tus Ntxwgnyoog uas nyob hauv Vajtswv lub xib teg ntawm qhov uas nej xav ntawd mas txawv tshaj tus Ntxwgnyoog uas nyob hauv Vajtswv xib teg uas Kuv hais txog. Raws li nej cov lus uas hais tias “Vajtswv mas muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab Ntxwgnyoog nyob rau hauv Nws ob txhais tes,” Ntxwgnyoog yeej tsis muaj hnub yuav tawm tsam tau Nws li. Koj tsis tau hais tias Vajtswv yog tus muaj hwj chim loj kawg nkaus los? Nej qhov kev paub mas tsuas muaj nyob hauv txoj kev xav xwb, thiab nyob tsis ti nrog qhov muaj tiag; tib neeg tsis muaj hnub uas yuav to taub Vajtswv tej kev xav li, los sis tib neeg tsis muaj hnub yuav nkag siab txog Nws lub tswv yim li! Vajtswv yeej muaj hwj chim loj kawg nkaus; qhov no tsis yog ib qho cuav kiag li. Tus thawj tub txib qaum ntuj ntxeev siab rau Vajtswv vim Vajtswv tau muab ib qho hwj chim rau nws thaum pib. Muaj tseeb, qhov no yog ib qho xwm txheej uas xav tsis txog, ib yam nkaus li thaum uas Evas swb rau tus nab txoj kev sim siab. Txawm li cas los xij, tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua nws tej kev ntxeev siab ntawd mus li cas li, nws yeej tseem tsis muaj lub hwj chim loj kawg nkaus npaum li Vajtswv. Ib yam li nej tau hais lawm, Ntxwgnyoog tsuas muaj me ntsis hwj chim xwb, tsis hais nws yuav ua dab tsi li, Vajtswv lub hwj chim yeej yuav yeej nws xwb li. Qhov no yog lub ntsiab lus ntawm qhov hais tias, “Vajtswv muaj hwj chim loj kawg nkaus, thiab Ntxwgnyoog yeej nyob rau hauv Nws ob txhais tes.” Yog li ntawd, ntsug rog nrog Ntxwgnyoog yuav tsum tau raug ua ib kauj ruam zuj zus. Tshaj qhov ntawd, Vajtswv npaj Nws tes hauj lwm los teb rau Ntxwgnyoog tej kev dag ntxias—qhov ntawd ces yog, Nws coj kev cawm dim los rau noob neej thiab nthuav tawm Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab lub tswv yim kom haum rau tiam ntawd. Zoo ib yam nkaus li ntawd thiab, tes hauj lwm thaum tiam kawg mas tsis tau raug xaiv tseg ua ntej thaum ntxov, ua ntej Tiam Hmoov Hlub; kev xaiv tseg ua ntej mas tsis yog ua tau yam muaj qib muaj duas li no: ua ntej tshaj, ua kom tib neeg tus moj yam sab nraud hloov; qhov thib ob, cob tib neeg rau Nws qhov kev qhuab ntuas thiab kev sim siab; qhov thib peb, ua kom tib neeg raug sim siab txog ntawm txoj kev tuag; qhov thib plaub, ua kom tib neeg muaj kev ntsib kev pom rau lub sij hawm hlub Vajtswv thiab hais qhia qhov kev txiav txim siab ruaj khov ntawm ib tug uas raug tsim tawm los; qhov thib tsib, cia tib neeg pom Vajtswv txoj kev xav thiab paub Nws kom tag nrho, thiab qhov kawg muab tib neeg tsim kho kom muaj txhua yam. Nws tsis tau npaj tag nrho tej no rau thaum Tiam Hmoov Hlub; tab sis, Nws pib npaj tej no rau tam sim no kiag xwb. Ntxwgnyoog yeej ua hauj lwm, Vajtswv los ib yam thiab. Ntxwgnyoog hais qhia nws tus moj yam qias vuab tsuab, hos Vajtswv ces hais lus ncaj qha thiab nthuav tawm txog tej tseem ceeb tshaj. Qhov no yog tes hauj lwm uas ua niaj hnub no, thiab yeej muaj tib qho txheej txheem ua hauj lwm uas twb yeej siv ntev los lawm, tom qab uas tsim tau lub ntiaj teb lawm.

Ua ntej tshaj ces Vajtswv tsim Adas thiab Evas, thiab Nws kuj tsim ib tug nab. Ntawm tag nrho txhua yam, tus nab no yog tus uas muaj taug tshaj plaws; nws lub cev muaj toj taug, ces Ntxwgnyoog thiaj siv coj los ntxias siv nws. Nws yog tus nab uas sim Evas siab mus rau kev txhaum. Adas ua txhaum tom qab Evas ua txhaum lawm, thiab nkawd ob leeg cia li paub qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem. Yog Yehauvas paub hais tias tus nab yuav sim Evas siab thiab Evas yuav sim Adas siab, ces vim li cas Nws thiaj muab tag nrho lawv sawv daws tso ua ke rau hauv ib lub vaj? Yog Nws twb muaj cuab kav paub yav tom ntej txog tej no ua ntej lawm, ces vim li cas Nws ho tsim muaj ib tug nab thiab muab nws tso rau hauv Vaj Edee? Vim li cas lub Vaj Edee ho muaj lub txiv ntawm tso ntoo uas pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem? Puas yog Nws yeej txhob txwm cia kom nkawd noj lub txiv ntawd? Thaum Yehauvas los, Adas thiab Evas nkawd tsis muaj leej twg kam fim Nws li, thiab tsuas yog thaum ntawd xwb ces Yehauvas thiaj li paub kiag hais tias nkawd tau noj lub txiv ntawm tsob ntoo uas pub kom paub qhov zoo thiab qhov phem lawm thiab tau raug poob ua tsiaj raug noj rau tus nab txoj kev dag ntxias lawm. Nyob rau thaum kawg, Nws thiaj li tau foom phem rau tus nab, thiab Nws foom phem rau Adas thiab Evas tib si. Thaum ob tug ntawd tau noj lub txiv ntawm tsob ntoo, Yehauvas tsis tau paub hlo li hais tias nkawd ua dab tsi. Noob neej rais mus ua cov qias vuab tsuab txog qhov uas ua phem thiab ua plees ua yi ua lwj ua liam, yeej haj yam mus deb txog kiag qhov uas txhua yam nkawd zais rau hauv nkawd lub siab ces yog qhov phem thiab tsis ncaj ncees; tag nrho ces yog kev liam kev qias xwb. Yog li ntawd Yehauvas thiaj li tu siab rau qhov uas tau tsim muaj noob neej. Tom qab ntawd, Nws tau ua Nws tes hauj lwm siv ib qho dej nyab los rhuav tshem lub ntiaj teb, uas Nau-a thiab nws cov tub thiaj dim xwb. Tej yam uas qhov tiag ces yeej tsis yog nyob deb ua ntej los siab tshaj ntuj tsim li qhov uas neeg tau xav li. Ib txhia nug hais tias, “Vim Vajtswv twb paub hais tias tus thawj tub txib qaum ntuj yuav ntxeev siab rau Nws, vim li cas Nws ho tsim tus ntawd thiab?” Tej no yog qhov tseeb: Ua ntej muaj lub ntiaj teb, tus thawj tub txib yog tus loj tshaj ntawm ntuj ceeb tsheej cov tub txib qaum ntuj. Nws muaj cai tswj fwm tag nrho cov tub txib qaum ntuj nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; qhov no yog qhov hwj chim uas Vajtswv tau muab rau nws. Dhau Vajtswv lawm, ces nws yog tus loj tshaj ntawm ntuj ceeb tsheej cov tub txib qaum ntuj. Tom qab no, tom qab uas Vajtswv tau tsim noob neej lawm, nyob rau hauv ntiaj teb mas tus thawj tub txib qaum ntuj haj yam ua ib qho kev ntxeev siab loj tshaj rau Vajtswv. Kuv hais tias nws tau ntxeev siab rau Vajtswv vim nws xav tswj kav noob neej thiab xav hla kom dhau Vajtswv lub hwj chim. Nws yog tus thawj tub txib qaum ntuj uas tau sim Evas siab mus rau kev txhaum, thiab nws ua li ntawd vim nws xav rhawv ib lub nceeg vaj nyob rau hauv ntiaj teb thiab kom tib neeg tig nrab qaum rau Vajtswv thiab mloog tus thawj tub txib qaum ntuj lus xwb. Tus thawj tub txib qaum ntuj pom tau hais tias muaj ntau yam heev uas yuav mloog nws lus—cov tub txib qaum ntuj yuav mloog nws lus, cov neeg hauv ntiaj teb los tib yam nkaus li ntawd thiab. Tej noog thiab tsiaj qus, ntoo, hav zoov, roob, dej, thiab tag nrho txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb ces yog nyob hauv qab kev saib xyuas ntawm tib neeg—ntawd ces yog, Adas thiab Evas—thaum uas Adas thiab Evas nkawd mloog tus thawj tub txib qaum ntuj lus. Tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj li xav kom nws tshaj Vajtswv lub hwj chim thiab xav ntxeev siab rau Vajtswv. Tom qab ntawd, nws tau coj ib co tub txib qaum ntuj coob heev tig tawm tsam Vajtswv, uas tom qab no ces rais los mus ua ntau hom ntsujplig tsis huv. Noob neej tej kev loj hlob los txog niaj hnub no tsis yog tshwm sim los ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj txoj kev qias vuab tsuab los? Tib neeg zoo li tej uas lawv yog niaj hnub no vim yog tus thawj tub txib qaum ntuj ntxeev siab rau Vajtswv thiab ua rau noob neej qias vuab tsuab tag lawm xwb. Tes hauj lwm ib-kauj-ruam zuj zus no mas tsis yog tsis muaj nyob hauv kev xav nkaus xwb thiab yooj yim npaum li qhov neeg xav kiag li. Ntxwgnyoog ua nws qhov kev ntxeev siab no rau ib qho laj thawj, tab sis tib neeg tsis muaj peev xwm yuav to taub txog ib qho tseeb uas yooj yooj yim li ntawd. Vim li cas es Vajtswv, tus uas tsim tag nrho lub ntuj thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam, ho tseem tsim muaj Ntxwgnyoog thiab? Yog Vajtswv ntxub Ntxwgnyoog tag npaum li, thiab Ntxwgnyoog yog Nws tus yeeb ncuab, vim li cas Nws ho tsim Ntxwgnyoog? Qhov uas tsim muaj Ntxwgnyoog ntawd, tsis yog Nws tsim muaj ib tug yeeb ncuab xwb los? Vajtswv tsis tau tsim muaj ib tug yeeb ncuab; tab sis, Nws tsim muaj ib tug tub txib qaum ntuj, thiab tom qab ntawd tus tub txib qaum ntuj ntawd ntxeev siab rau Nws. Nws lub meej mom loj hlob tuaj mus loj heev li ces nws thiaj li xav ntxeev siab rau Vajtswv. Yus kuj hais tau hais tias qhov no yog ib qho kev tshwm sim sib nraus xwb, tab sis nws kuj yog ib qho uas yeej yuav zam tsis dhau li. Nws zoo ib yam nkaus li qhov uas ib tug neeg yeej zam tsis dhau kev tuag thaum uas laus mus txog rau ib qho lawm; txhua yam ces tau loj hlob tuaj mus txog rau theem ntawd lawm xwb. Ib co neeg ruam ruam hais tias, “Vim Ntxwgnyoog yog Koj tus yeeb ncuab, vim li cas Koj ho tsim muaj nws thiab? Koj yeej tsis paub hais tias tus thawj tub txib qaum ntuj yuav ntxeev siab rau Koj li los? Ua Koj tsis pom ntawm tag ib txhiab ib txhis mus rau ib txhiab ib txhis los? Koj yeej tsis paub tus thawj tub txib qaum ntuj tus yeeb yam li los? Vim Koj twb yeej paub meej meej hais tias nws yuav ntxeev siab rau Koj, vim li cas Koj tseem ho muab nws tsa ua tus thawj tub txib qaum ntuj thiab mas? Tsis yog nws ntxeev siab rau Koj nkaus xwb, nws kuj tseem coj ib co tub txib qaum ntuj coob coob nrog nws thiab nqis mus rau hauv tib neeg lub ntiaj teb los muab tib neeg dag kom qias vuab tsuab tag li thiab, tab sis los txog niaj hnub no, Koj tseem tsis muaj peev xwm muab Koj qhov kev npaj cawm tib neeg rau-txhiab-xyoo ua kom tiav hlo thiab.” Tej lus no puas yog mas? Thaum koj xav li no, tsis yog koj lam nrhiav teeb meem rau koj tus kheej yam tsis muaj laj thawj li los? Muaj ib co mas hais tias, “Yog Ntxwgnyoog tsis tau ntxias kom noob neej qias vuab tsuab los txog niaj hnub no, Vajtswv yuav tsis tau coj kev cawm dim los rau noob neej zoo li no. Yog li ntawd, ces Vajtswv lub tswv yim thiab lub hwj chim loj kawg nkaus ntawd ces ntshe twb tsis muaj neeg pom; Nws lub tswv yim ho yuav raug nthuav tawm nyob rau qhov twg? Yog li ntawd Vajtswv thiaj li tsim ib haiv tib neeg rau Ntxwgnyoog es kom yav tom qab ntawd Nws thiaj li zoo nthuav tawm Nws lub hwj chim loj kawg nkaus—tsis li ntawd, ces yuav ua cas tib neeg thiaj li yuav nrhiav pom Vajtswv lub tswv yim mas? Yog tib neeg tsis tawm tsam Vajtswv los sis ntxeev siab rau Nws, ces nws tsis yog ib qho tsim nyog los muab Nws tej kev ua ntawd nthuav tawm. Yog tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm los ntawd pe hawm Nws thiab kam zwm rau Nws, ces Vajtswv yuav tsis muaj hauj lwm ua.” Qhov no mas haj yam nrug deb ntawm qhov muaj tiag lawm thiab, vim yeej tsis muaj ib qho dab tsi uas phem qias txog Vajtswv li, ces Nws thiaj li tsis muaj cuab kav tsim tau tej yam phem qias ntawd. Nws tsuas nthuav tawm txog Nws tej kev ua ntawd tam sim no es kom tua yeej Nws tus yeeb ncuab, kom cawm tau cov tib neeg uas Nws tsim tawm, thiab kom tua yeej cov dab thiab Ntxwgnyoog, uas ntxub, ntxeev siab rau, thiab tawm tsam Vajtswv, thiab cov uas nyob hauv qab Nws txoj kev tswj fwm thiab yog Nws tug nyob rau thaum chiv keeb kiag. Vajtswv xav tua kom yeej cov dab no thiab, ua li ntawd ces, nthuav tawm txog Nws lub hwj cim loj kawg nkaus rau tag nrho txhua yam. Noob neej thiab txhua yam hauv ntiaj teb tam sim no nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm thiab pw rau hauv qab txoj kev tswj fwm ntawm cov lim hiam. Vajtswv xav nthuav tawm txog Nws tej kev ua rau txhua yam es kom neeg thiaj paub Nws, thiab ua li ces thiaj tua yeej Ntxwgnyoog thiab tua yeej tag nrho Nws cov yeeb ncuab. Tag nrho tes hauj lwm no ces yuav ua tau kom tiav hlo los ntawm kev nthuav tawm txog Nws tej kev ua. Tag nrho tej uas Nws tsim tawm ces nyob rau hauv Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm, yog li Vajtswv thiaj xav nthuav tawm txog Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus rau lawv, es kom tua yeej Ntxwgnyoog. Yog tsis muaj Ntxwgnyoog, ces Nws tsis tas yuav nthuav tawm txog Nws tej kev ua li. Yog tsis muaj Ntxwgnyoog txoj kev thab plaub, ces Vajtswv yuav tsim tau noob neej thiab coj lawv mus nyob rau hauv lub Vaj Edee. Vim li cas, ua ntej Ntxwgnyoog qhov kev ntxeev siab, Vajtswv thiaj li tsis nthuav tawm tag nrho Nws tej kev ua rau cov tub txib qaum ntuj los sis rau tus thawj tub txib qaum ntuj? Yog hais tias, nyob rau thaum pib, tag nrho cov tub txib qaum ntuj thiab tus thawj tub txib qaum ntuj tau paub Vajtswv thiab tau kam zwm rau Nws, ces Vajtswv yuav tsis tau ua tej kev ua hauj lwm uas tsis muaj qab hau ntawd li. Vim yog muaj Ntxwgnyoog thiab dab, tib neeg, thiab, thiaj li tau tawm tsam Vajtswv, thiab muaj tus moj yam ntxeev siab puv npo. Yog li ntawd Vajtswv thiaj li xav nthuav tawm txog Nws tej kev ua. Vim Nws xav ua rog nrog Ntxwgnyoog, Nws yuav tsum siv Nws tus kheej lub hwj chim thiab tag nrho Nws tej kev ua los tua kom yeej nws; nyob rau qhov no, kev cawm tib neeg uas Nws ua nrog tib neeg yuav cia lawv pom Nws lub tswv yim thiab lub hwj chim uas loj kawg nkaus. Tes hauj lwm uas Vajtswv ua niaj hnub no mas muaj qab hau, thiab yeej tsis zoo li qhov uas ib co neeg hais txog thaum lawv hais tias, “Tsis yog cov hauj lwm Koj ua ntawd sib txawv los? Tsis yog tes hauj lwm sib txuas zws no tsuas lam yog ib qho nyuag kev xyaum tsim teeb meem rau Koj Tus Kheej xwb los? Koj tsim Ntxwgnyoog, thiab tom qab ntawd cia nws ntxeev siab thiab tawm tsam Koj. Koj tsim tib neeg, thiab tom qab ntawd muab lawv cob rau Ntxwgnyoog, cia Adas thiab Evas raug sim siab. Vim Koj txhob txwm ua tag nrho tej no, es vim li cas Koj tseem ho ntxub noob neej thiab? Vim li cas Koj ho ntxub Ntxwgnyoog? Tag nrho tej no tsis yog Koj tus kheej ua xwb los? Muaj dab tsi nyob ntawd rau Koj ntxub mas?” Muab ob peb tug neeg ruam qauj hais li ntawd. Lawv xav hlub Vajtswv, tab sis nyob tob hauv, ces lawv yws txog Vajtswv. Cas yuav yog ib qho uas ib yam tig ib sab li ntawd! Koj tsis to taub qhov tseeb, koj muaj tej kev xav uas tshaj ntuj tsim ntau dhau heev lawm, thiab koj tseem hais tias Vajtswv tau ua ib qho yuam kev—cas koj yuav ruam qauj ua luaj! Koj yog tus uas muab qhov tseeb coj los kov ua si; tsis yog hais tias Vajtswv ua ib qho yuam kev! Muaj ib co neeg mas tseem yws tag los yws thiab tias, “Koj yog tus uas tsim Ntxwgnyoog, thiab Koj ntiab Ntxwgnyoog los mus nrog tib neeg thiab muab lawv cob rau nws. Thaum uas tib neeg muaj tus moj yam phem lawm, Koj tsis zam txim rau lawv; nyob rau fab ntxeev ntawm qhov ntawd, Koj tseem ntxub lawv mus txog kiag ib theem thiab. Thaum xub thawj mas Koj hlub lawv mus txog ib theem, tab sis tam sim no Koj ntxub lawv. Koj yog tus uas ntxub noob neej, tab sis Koj ho tseem yog tus uas hlub noob neej thiab. Muaj dab tsi tshwm sim ntawm no tiag mas? Qhov ntawd tsis yog qhov uas ib yam tig ib sab los?” Tsis hais nej yuav saib li cas li, qhov no yog qhov uas tau tshwm sim nyob rau saum ntuj ceeb tsheej; qhov no yog tus yam ntxwv uas tus thawj tub txib qaum ntuj ntxeev siab rau Vajtswv thiab noob neej raug ua qias vuab tsuab tag lawm, thiab qhov no yog qhov uas tib neeg tau ua ntxiv los txog niaj hnub no. Tsis hais nej yuav muab tig hais li cas li, qhov ntawd yog tag nrho zaj dab neeg. Txawm li cas los xij, nej yuav tsum to taub hais tias lub hom phiaj tag nrho ntawm tes hauj lwm Vajtswv ua niaj hnub no ces yog yuav cawm nej thiab tua kom yeej Ntxwgnyoog.

Vim cov tub txib qaum ntuj tsis muaj zog thiab tsis muaj peev xwm los hais txog li, ces lawv thiaj li tau khav theeb tuaj thaum uas lawv tau txais lub hwj chim. Qhov no mas muaj tseeb tiag rau tus thawj tub txib qaum ntuj, tus uas tau lub meej mom siab dua lwm cov tub txib qaum ntuj. Ib tug vajntxwv nyob rau ntawm cov tub txib qaum ntuj, nws coj ntau coob tus ntawm lawv, thiab nyob hauv qab Yehauvas xwb, nws lub hwj chim muaj ntau tshaj lwm tus tub txib qaum ntuj. Nws xav ua yam no thiab yam tod, thiab los coj cov tub txib qaum ntuj nqis mus nrog tib neeg mus kav lub ntiaj teb. Vajtswv hais tias Nws yog Tus uas tswj tag nrho lub qab ntuj khwb; tab sis tus thawj tub txib qaum ntuj hais tias nws yog tus tswj tag nrho lub qab ntuj khwb—txij li ntawd mus, ces tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj ntxeev siab rau Vajtswv. Vajtswv tau tsim dua ib lub ntiaj teb nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab tus thawj tub txib qaum ntuj xav kav lub ntiaj teb no thiab kuj xav nqis los rau tib neeg lub teb chaws thiab. Vajtswv puas yuav cia tau nws ua li mas? Yog li ntawd, Nws thiaj li ntaus tus thawj tub txib qaum ntuj thiab muab nws cuam kiag los rau hauv nruab ntug. Txij thaum nws tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab los, ces Vajtswv yeej tau ua rog nrog tus thawj tub txib qaum ntuj es kom cawm tau lawv; Nws tau siv rau txhiab xyoo no los tua kom yeej nws. Nej txoj kev nkag siab txog ib tug Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus mas tsis haum nrog rau tes hauj lwm uas Vajtswv tab tom ua tam sim no; nws yeej siv tsis tau ib qho hlo li, thiab yeej yog ib qho kev ntseeg yuam kev lawm! Qhov tseeb tiag, nws tsuas yog tom qab uas tus thawj tub txib qaum ntuj qhov kev ntxeev siab lawm ces Vajtswv mam pib tshaj tawm hais tias nws yog Nws tus yeeb ncuab. Nws tsuas yog vim nws qhov kev ntxeev siab ces tus thawj tub txib qaum ntuj thiaj li los tsuj raug noob neej tom qab uas los txog rau tib neeg lub teb chaws lawm, thiab nws yog rau qhov laj thawj no es noob neej thiaj li tau loj hlob los txog rau qhov no. Tom qab qhov ntawd tshwm sim lawm, Vajtswv cog lus rau Ntxwgnyoog tias, “Kuv yuav tua kom yeej koj thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho cov tib neeg uas Kuv tsim tawm.” Tsis ntseeg thaum xub thawj, Ntxwgnyoog teb hais tias, “Koj yuav ua dab tsi tau rau kuv tiag tiag? Koj puas yuav muab kuv ntaus tau cuam kiag mus rau hauv nruab ntug mas? Koj puas yuav tua yeej kuv tiag mas?” Tom qab thaum Vajtswv muab nws cuam kiag rau saum nruab ntug lawm, Nws tsis quav ntsej txog tus thawj tub txib ntawd ntxiv lawm, thiab tom qab ntawd ces pib cawm noob neej thiab ua Nws tus kheej tes hauj lwm txawm hais tias Ntxwgnyoog yeej thab plaub tag mus li los xij. Ntxwgnyoog muaj peev xwm ua tau li no thiab li tod, tab sis nws tsuas ua tau li ntawd vim yog tej hwj chim uas Vajtswv tau xub muab rau nws xwb; nws coj lawv nrog nws mus rau saum nruab ntug, thiab tau khaws tej ntawd tseg los txog niaj hnub no. Thaum Vajtswv muab tus thawj tub txib qaum ntuj cuam sis rau saum nruab ntug, Vajtswv tsis muab nws tej hwj chim tshem rov qab, thiab yog li Ntxwgnyoog thiaj tau muab noob neej ua kom qias vuab tsuab ntxiv mus. Vajtswv, nyob rau sab tod, pib cawm noob neej, cov uas Ntxwgnyoog tau muab ua qias vuab tsuab tag tsis ntev tom qab uas lawv raug tsim tawm los. Vajtswv tsis nthuav tawm txog Nws tej kev ua thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej; txawm li ntawd los xij, ua ntej uas yuav tsim lub ntiaj teb, Nws cia cov neeg nyob rau hauv lub ntiaj teb Nws tsim nyob rau saum ntuj ceeb tsheej kom pom Nws tej kev ua, es thiaj coj tau cov neeg nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nws muab tswv yim thiab kev txawj ntse rau lawv, thiab coj cov neeg ntawd mus nyob rau lub ntiaj teb ntawd. Raws ntuj tsim mas, nej tsis muaj ib tug uas tau hnov qhov no dhau los li. Tom qab ntawd, Vajtswv tsim tib neeg, tus thawj tub txib qaum ntuj pib muab lawv ntxias kom qias vuab tsuab; nyob rau ntiaj teb, tag nrho noob neej poob mus rau kev kub ntxhov. Tsuas yog thaum ntawd xwb ces Vajtswv thiaj li pib Nws ntsug rog nrog Ntxwgnyoog, thiab tsuas yog lub sij hawm no xwb mas tib neeg thiaj li pib pom Nws tej kev ua. Nyob rau thaum pib, tej kev ua li ntawd raug muab zais tawm ntawm noob neej lawm. Tom qab uas Ntxwgnyoog raug cuam sis rau hauv nruab ntug lawm, nws yeej tsis muaj dab tsi yog nws tug li thiab Vajtswv kuj tau ua Nws tus kheej tes hauj lwm ntxiv mus lawm, ua rog nrog Ntxwgnyoog ua ntu zus los mus, los txog ntua rau tiam kawg. Tam sim no yog lub sib hawm uas Ntxwgnyoog tsim nyog raug rhuav tshem lawm. Nyob rau thaum pib, Vajtswv muab hwj chim rau nws, thiab tom qab ntawd ces Nws muab nws cuam sis rau hauv nruab ntug lawm, tab sis nws yeej tseem tawv qhawv tsis nyoo li. Tom qab ntawd, nws muab cov noob neej hauv ntiaj teb ua qias vuab tsuab tag lawm, tab sis Vajtswv nyob rau qhov ntawd cawm noob neej. Vajtswv siv Nws qhov kev cawm tib neeg los tua kom yeej Ntxwgnyoog. Los ntawm qhov uas muab tib neeg ua qias vuab tsuab, ces Ntxwgnyoog muab lawv txoj hmoo coj los xaus thiab cuam tshuam Vajtswv tes hauj lwm. Ho ua lwm yam hais, ces Vajtswv tes hauj lwm yog qhov kev cawm dim rau noob neej. Kauj ruam twg ntawm tes hauj lwm Vajtswv ua uas tsis yog npaj los cawm noob neej? Kauj ruam twg tsis yog npaj los yaug kom neeg dawb huv, thiab ua kom lawv coj ncaj thiab ua lub neej raws li tus yam ntxwv ntawm cov uas tsim nyog tau txais kev hlub? Ntxwgnyoog, txawm li cas los xij, tsis ua li no. Nws ua rau noob neej qias vuab tsuab. Nws ua rau noob neej qias vuab tsuab thoob plaws lub qab ntuj khwb. Muaj tseeb, Vajtswv kuj ua Nws tus kheej tes hauj lwm, tsis quav ntsej Ntxwgnyoog li. Tsis hais Ntxwgnyoog yuav muaj hwj chim loj npaum li cas li, qhov hwj chim ntawd tseem yog Vajtswv muab rau xwb; Vajtswv tsis muab tag nrho Nws lub hwj chim rau nws, thiab yog li ntawd tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej tsis muaj hnub tshaj Vajtswv li thiab yeej yuav nyob rau hauv Vajtswv xib teg tas mus li xwb. Vajtswv tsis tau nthuav tawm txog Nws tej kev ua ib qho li thaum nyob saum ntuj ceeb tsheej. Nws tsuas muab ib qho hwj chim me me rau Ntxwgnyoog xwb thiab tsuas pub nws tswj lwm tus tub txib qaum ntuj xwb. Yog li ntawd, tsis hais Ntxwgnyoog yuav ua dab tsi li, nws yeej hla tsis dhau Vajtswv lub hwj chim li, vim lub hwj chim uas Vajtswv muab thaum xub thawj ntawd mas yeej muaj chaw kawg. Thaum Vajtswv ua hauj lwm, Ntxwgnyoog cuam tshuam. Nyob rau tiam kawg, nws qhov kev cuam tshuam yuav tag mus; zoo ib yam nkaus li, Vajtswv tes hauj lwm kuj yuav tiav, thiab hom tib neeg uas Vajtswv xav muab kho kom muaj txhua yam yuav raug kho kom muaj txhua yam. Vajtswv taw qhia tib neeg mus rau sab zoo; Nws txoj sia yog cov dej muaj sia, ntsuas tsis tau thiab tsis muaj chaw kawg. Ntxwgnyoog tau muab tib neeg ua qias vuab tsuab mus txog rau ib theem; nyob rau thaum kawg, cov dej muaj sia ntawm txoj sia yuav tsim kho kom tib neeg muaj txhua yam, thiab nws yuav ua rau Ntxwgnyoog tsis muaj hnub yuav los cuam tshuam tau thiab ua tau nws tej hauj lwm li lawm. Yog li ntawd, Vajtswv yuav muaj cuab kav muab tau cov neeg no tag nrho. Txawm yog tam sim no kiag, los Ntxwgnyoog yeej tseem tsis kam lees qhov no; nws yeej tseem muab nws tus kheej coj los tawm tsam Vajtswv tas mus li, tab sis Nws yeej tsis quav ntsej nws li. Vajtswv tau hais tias, “Kuv yuav yeej tag nrho Ntxwgnyoog tej tub rog thiab tag nrho tej kev haub ntxias tsaus ntuj.” Qhov no yog tes hauj lwm uas yuav tsum ua kom tiav nyob rau hauv lub cev nqaij daim tawv, thiab nws kuj yog qhov uas ua rau muaj lub cev nqaij daim tawv tseem ceeb: qhov ntawd ces yog, yuav ua kom tiav hlo theem hauj lwm tua kom yeej Ntxwgnyoog nyob rau tiam kawg ntawd, thiab yuav ntxuav kom tag nrho txhua yam uas yog Ntxwgnyoog tug tawm pov tseg. Vajtswv qhov kev yeej Ntxwgnyoog ces yeej zam tsis dhau li! Qhov tiag, Ntxwgnyoog twb yeej swb ntev heev los lawm. Thaum txoj moo zoo tau pib nthuav tawm thoob plaws daim av ntawm tus zaj loj liab ploog—qhov ntawd ces yog, thaum Vajtswv yug los ua neeg pib Nws tes hauj lwm thiab tes hauj lwm no raug muab tso pib kom khiav mus—Ntxwgnyoog raug tua swb tag nrho, vim lub hom phiaj ntawm qhov kev yug los ua neeg ces yog los tua kom yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Thaum uas Ntxwgnyoog pom hais tias Vajtswv rov qab rais los muaj cev nqaij daim tawv thiab pib ua Nws tes hauj lwm lawm, uas tsis muaj ib lub zog twg yuav cheem tau li, ces nws yuav yoob tag thaum pom kiag tes hauj lwm no, thiab yuav tsis tau luag tsim ib qho kev kub ntxhov dab tsi li. Thaum xub thawj mas Ntxwgnyoog xav hais tias nws, los ib yam nkaus li thiab, yeej tau txais tswv yim ntau, thiab nws thiaj li cuam tshuam thiab thab plaub rau Vajtswv tes hauj lwm; txawm li cas los xij, nws tsis xav hais tias ntshe Vajtswv yuav rov rais los muaj cev nqaij daim tawv dua ib zaug ntxiv li, los sis hais tias nyob rau hauv Nws tes hauj lwm, Vajtswv yuav siv Ntxwgnyoog qhov kev ntxeev siab los ua ib qho kev qhia tshwm thiab kev txiav txim rau noob neej, yog li ntawd txeeb tau kiag tib neeg thiab tua yeej kiag Ntxwgnyoog. Vajtswv ntse dua Ntxwgnyoog, thiab Nws tes hauj lwm mas tshaj nws lawm. Yog li ntawd, ib yam li Kuv twb hais dhau los lawm tias, “Tes hauj lwm uas Kuv ua mas ua los mus teb rau Ntxwgnyoog tej kev ntxias dag; nyob rau thaum kawg, Kuv yuav nthuav tawm Kuv lub hwj chim loj kawg nkaus thiab Ntxwgnyoog qhov kev tsis muaj zog li.” Vajtswv yuav ua Nws tes hauj lwm nyob rau tom hauv ntej, thaum uas Ntxwgnyoog poob qab, kom txog ntua, nyob rau thaum kawg, nws raug rhuav tshem kiag thaum kawg—nws yuav tsis paub kiag hais tias dab tsi raug nws! Nws tsuas paub qhov tseeb thaum uas nws twb raug ntsawm thiab tsoo tag lawm xwb, thiab thaum ntawd, ces nws twb tau raug hlawv hauv lub pas dej hluav taws lawm. Ua nws tseem yuav tsis ntseeg tag nrho thaum ntawd thiab los? Vim thaum ntawd ces Ntxwgnyoog yuav tsis muaj tswv yim phem coj los siv lawm!

Nws yog qhov ib-kauj-ruam zuj zus no, tes hauj lwm tiag uas pheej hom ua rau Vajtswv hnyav siab rau qhov kev tu siab rau noob neej, ces Nws ntsug rog nrog Ntxwgnyoog ntev txog rau txhiab xyoo, thiab Vajtswv hais tias, “Kuv yuav tsis tsim noob neej ntxiv lawm, los sis Kuv yuav tsis muab hwj chim rau cov tub txib qaum ntuj ntxiv lawm.” Txij thaum ntawd los, thaum cov tub txib qaum ntuj los rau hauv ntiaj teb, lawv tsuas yog caum Vajtswv los ua qee yam hauj lwm xwb; Nws yeej tsis muab ib qho hwj chim rau lawv ntxiv li lawm. Cov tub txib qaum ntuj uas cov neeg Yixayee pom ho ua lawv tes hauj lwm li cas? Lawv nthuav tawm tus kheej nyob rau hauv tej npau suav thiab txhais Yehauvas cov lus. Thaum Yexus raug tsa sawv rov los peb hnub tom qab uas raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig, cov tub txib qaum ntuj yog cov uas thawb lub pob zeb tawm rau ib sab; Vajtswv tus Ntsujplig tsis ua tes hauj lwm no nws tus kheej kiag. Cov tub txib qaum ntuj ces tsuas ua yam hauj lwm zoo li no xwb; lawv tsuas yog cov ua hauj lwm pab xwb, tab sis tsis muaj hwj chim, vim Vajtswv yuav tsis muab hwj chim rau lawv ib zaug ntxiv lawm. Tom qab uas ua hauj lwm mus tau ib ntus lawm, cov neeg uas Vajtswv siv nyob rau hauv ntiaj teb los ua Vajtswv tes hauj lwm thiab hais tias, “Kuv xav kom dhau tshaj lub qab ntuj khwb no! Kuv xav sawv nyob rau hauv lub ntuj ceeb tsheej thib peb! Peb xav tuav lub hwj chim kav teb chaws!” Lawv yuav cia li khav theeb tom qab ua hauj lwm tau ntau hnub lawm; lawv xav muaj lub hwj chim kav teb chaws nyob rau hauv ntiaj teb, los mus rhawv dua ib lub teb chaws, kom muaj txhua yam nyob rau hauv lawv xib taws, thiab los mus sawv nyob rau hauv lub ntuj ceeb tsheej thib peb. Koj tsis paub hais tias koj tsuas yog ib tug tib neeg uas Vajtswv siv xwb no los? Koj yuav ua cas nce tau mus rau lub ntuj ceeb tsheej thib peb? Vajtswv los hauv ntiaj teb los ua hauj lwm, ntsiag to thiab tsis quaj qw li, thiab tom qab ntawd ncaim mus tom qab uas ua Nws tes hauj lwm tiav ntsiag to lawm. Nws yeej tsis quaj qw li tib neeg li, tab sis haj tseem ua li muaj tiag thiab ua tau rau qhov kev ua Nws tes hauj lwm. Los sis Nws yeej tsis tau nkag mus rau hauv ib pawg ntseeg twg thiab quaj qw tias, “Kuv yuav muab nej ntxuav tawm kom du lug! Kuv yuav foom phem rau nej thiab qhuab ntuas nej!” Nws tsuas rau siab ntso ua Nws tes hauj lwm xwb, thiab ncaim mus thaum hauj lwm tiav tag lawm. Cov xib fwb tuav kev ntseeg uas kho tau cov neeg mob zoo thiab ntiab tau dab tawm, qhuab qhia lwm tus los ntawm lub chaw hais lus, hais lus ntev ntev thiab khav theeb ntxiag, thiab tham txog tej yam uas ntxim tsis muaj tiag ces lawv sawv daws puav leej khav theeb ti txha nkaus! Lawv yog cov xeeb leej xeeb ntxwv ntawm tus thawj tub txib qaum ntuj!

Tom qab uas tau ua Nws tes hauj lwm rau txhiab xyoo los txog niaj hnub no, Vajtswv twb tau nthuav tawm txog Nws tej kev ua, lub hom phiaj tseem ceeb ces yog yuav tua kom yeej Ntxwgnyoog thiab coj kev cawm dim los rau tag nrho noob neej. Nws tab tom siv lub cib fim no los cia txhua yam saum ntuj ceeb tsheej, txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, txhua yam nyob rau hauv hiav txwv, thiab txhua yam khoom kawg uas Vajtswv tsim tawm nyob rau lub ntiaj teb no kom pom Nws lub hwj chim loj kawg nkaus thiab ua tim khawv rau tag nrho Nws tej kev ua. Nws tau txeeb kiag lub cib fim no los ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog los mus qhia tawm tag nrho Nws tej kev ua rau tib neeg, thiab ua kom lawv muaj cuab kav qhuas Nws thiab qhuas Nws lub tswv yim tua yeej Ntxwgnyoog. Txhua yam nyob rau hauv ntiaj teb, nyob rau saum ntuj ceeb tsheej, thiab nyob rau hauv tej hiav txwv ces coj tau lub yeeb koob los rau Vajtswv, qhuas Nws lub hwj chim uas loj kawg nkaus, qhuas txhua qhov ntawm Nws tej kev ua, thiab qw Nws lub npe dawb huv. Qhov no yog pov thawj ntawm Nws qhov kev tua yeej Ntxwgnyoog; nws yog pov thawj ntawm Nws qhov kev yeej Ntxwgnyoog tag nrho. Tseem ceeb tshaj ntawd, nws yog pov thawj ntawm Nws txoj kev cawm dim rau noob neej. Qhov tag nrho ntawm tej uas Vajtswv tsim tawm ntawd coj lub yeeb koob los rau Nws, qhuas Nws rau qhov kev tua yeej Nws tus yeeb ncuab thiab rov qab los nrog kev yeej, thiab qhuas Nws ua tus Vajntxwv loj uas muaj yeej. Nws lub hom phiaj tsis yog lam tua kom yeej Ntxwgnyoog xwb, yog vim li ntawd ces Nws tes hauj lwm thiaj li ntev txog rau txhiab xyoo. Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los cawm noob neej; Nws siv Ntxwgnyoog qhov kev swb los nthuav tawm txog tag nrho Nws tej kev ua thiab tag nrho Nws lub yeeb koob. Nws yuav tau txais lub yeeb koob, thiab tag nrho cov tub txib qaum ntuj coob heev yuav pom tag nrho Nws lub yeeb koob. Cov tub xa xov nyob saum ntuj ceeb tsheej, cov tib neeg nyob hauv ntiaj teb, thiab tag nrho txhua yam uas raug tsim tawm rau hauv ntiaj teb yuav pom lub yeeb koob ntawm tus Tswv Tsim. Qhov no yog tes hauj lwm uas Nws ua. Cov Nws tsim tawm saum ntuj ceeb tsheej thiab hauv ntiaj teb sawv daws yuav tau los pom kiag Nws lub yeeb koob, thiab Nws yuav rov yam li tus yeej tom qab uas tua yeej Ntxwgnyoog tag nrho lawm, thiab cia noob neej los qhuas Nws, yog li ntawd tau kiag ob qho kev yeej nyob rau hauv Nws tes hauj lwm. Nyob rau thaum kawg, tag nrho noob neej yuav raug Nws txeeb tau, thiab Nws yuav muab txhua tus uas tawm tsam thiab ntxeev siab rhuav tawm pov tseg; ua lwm yam lus hais, ces Nws yuav muab tag nrho cov uas yog Ntxwgnyoog tug rhuav tawm pov tseg. Tam sim no koj tab tom pom ntau qhov kev ua ntawm Vajtswv, tab sis koj tseem tawm tsam, ntxeev siab, thiab tsis kam zwm rau; koj zais ntsis ntau yam nyob rau hauv koj, thiab ua raws li koj lub siab nyiam. Koj caum koj txoj kev plees kev yi thiab tej uas koj nyiam; qhov no ces yog kev ntxeev siab thiab kev tawm tsam tag nrho. Ib qho kev ntseeg Vajtswv rau cev nqaij daim tawv thiab yus tej kev plees kev yi xwb, nrog rau tej uas yus nyiam, lub ntiaj teb, thiab Ntxwgnyoog, ces yog kev phem kev qias, nws yog kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab nyob hauv tus yeeb yam. Niaj hnub no, muaj ntau yam kev ntseeg uas sib txawv: Ib txhia nrhiav chaw nkaum rau kev puas ntsoog, thiab ib txhia ces nrhiav kom tau koob hmoov; ib txhia ces xav to taub txog tej lus zais tob, hos sib txhia ces nrhiav nyiaj. Tej no ces yog tag nrho txhua yam kev tawm tsam thiab tej no puav leej yog kev thuam! Yog yuav hais tias yus tawm tsam los sis ntxeev siab—qhov ntawd tsis yog hais txog tej cwj pwm zoo li ntawd los? Muaj neeg coob heev niaj hnub no uas yws twj ywm, cem yws, los sis lam tau lam txiav txim rau lwm tus. Tej ntawd ces yog tag nrho tej uas cov neeg phem ua; lawv yog kev piv txwv ntawm tib neeg txoj kev tawm tsam thiab kev ntxeev siab. Cov neeg zoo li ntawd yog cov uas raug Ntxwgnyoog nkag rau thiab nyob hauv lawv lub cev. Cov uas Vajtswv muab tau yog cov uas kam zwm rau Nws tag nrho; lawv yog cov neeg uas tau raug Ntxwgnyoog muab ua qias vuab tsuab lawm tab sis tau raug cawm thiab txeeb tau los ntawm Vajtswv tes hauj lwm tam sim no, cov uas tau tiv kev txom nyem loj, thiab cov uas, nyob rau thaum kawg, tau raug Vajtswv muab tau lawm, cov uas tsis nyob rau hauv qab Ntxwgnyoog txoj kev tswj fwm ntxiv lawm, cov uas tau nti dim ntawm txoj kev tsis ncaj ncees, thiab cov uas txaus siab ua neej nrog kev dawb huv—cov ntawd yog cov neeg uas dawb huv tshaj plaws; lawv yog cov dawb huv tiag tiag li. Yog koj tej kev ua tam sim no tsis nyob ncaj kab nrog ib qho ntawm tej uas Vajtswv kom ua, ces koj yuav raug muab ntiab tawm mus. Qhov no mas yeej cav tsis tau hlo li. Txhua yam nyob ntawm tej uas tshwm sim tam sim no, txawm hais tias koj twb yeej xub raug npaj muaj ua ntej lawm thiab raug xaiv tseg lawm, los koj qhov kev ua hnub no yeej tseem yuav yog qhov txiav txim seb qhov koj tau los ntawd yuav yog qhov twg. Yog koj tsis muaj cuab kav yuav ua ntxiv mus tam sim no, ces koj yuav raug muab ntiab tawm mus. Yog tam sim no koj ua ntxiv mus tsis tau, ces yuav ua cas koj thiaj yuav ua tau ntxiv mus yav tom ntej mas? Ib qho txuj ci tseem ceeb zoo li ntawd twb tshwm sim ntawm koj xub ntiag kiag, tab sis koj tseem tsis ntseeg. Yuav ua li cas, yog li ntawd nas, es koj thiaj yuav ntseeg Vajtswv lwm hnub, thaum uas Nws tau ua Nws tes hauj lwm tiav lawm thiab yuav tsis ua tes hauj lwm ntawd ntxiv lawm? Thaum ntawd ces, nws haj yam yog ib qho uas koj yuav tsis muaj hnub caum Nws! Lwm hnub, Vajtswv yuav siv koj tus yeeb yam, koj qhov kev paub txog tes hauj lwm ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg, thiab koj qhov kev ntsib kev pom coj los txiav txim seb koj muaj kev txhaum los sis dawb huv, los sis coj los txiav txim seb koj yuav raug tsim kho kom zoo tiav log los sis raug muab ntiab tawm mus. Koj yuav tsum pom meej meej tam sim no. Tus Vajntsujplig ua hauj lwm li ntawd: Nws txiav txim rau qhov koj yuav tau raws li koj tus cwj pwm niaj hnub no. Leej twg hais tej lus hnub no? Leej twg ua tes hauj lwm hnub no? Leej twg txiav txim hais tias koj yuav raug muab ntiab tawm mus hnub no? Leej twg txiav txim yuav tsim kho koj kom zoo tiav log? Qhov no tsis yog qhov uas Kuv ua Kuv Tus Kheej kiag los? Kuv yog Tus uas hais cov lus no; Kuv yog Tus uas ua tes hauj lwm zoo li ntawd. Kev foom phem, kev qhuab ntuas, thiab kev txiav txim rau tib neeg ces puav leej yog tej qho ntawm Kuv tes hauj lwm. Nyob rau thaum kawg, nws yuav yog nyob ntawm Kuv uas yuav muab koj ntiab tawm mus xwb. Tag nrho tej yam no ces yog Kuv qhov laj kam! Muab koj tsim kho kom zoo tiav log yog Kuv qhov laj kam, thiab cia koj tau txais koob hmoov kuj yog Kuv qhov laj kam thiab. Qhov no yog tag nrho tes hauj lwm uas Kuv ua. Qhov koj yuav tau los mas tsis yog Yehauvas twb xub xaiv tseg lawm; nws yuav raug txiav txim los ntawm tus Vajtswv ntawm hnub no. Nws tab tom raug txiav txim tam sim no; nws tsis yog twb xub raug xaiv ntev heev ua ntej yuav tsim lub ntiaj teb lawm. Ib co neeg ruam qauj hais tias, “Tej zaum ntshe muaj qee yam tsis zoo rau Koj ob lub qhov muag lawm, thiab Koj tsis pom kuv li qhov uas Koj tsim nyog pom. Nyob rau thaum kawg, Koj tsuas yuav pom qhov uas tus Ntsujplig nthuav tawm xwb!” Yexus xub xaiv Yudas ua Nws tus thwj tim. Neeg nug hais tias: “Ua cas Nws ho xaiv ib tug thwj tim uas yuav ntxeev siab rau Nws?” Thaum xub thawj, ces Yudas yeej tsis muaj lub siab yuav ntxeev siab rau Yexus li; qhov no tsuas tshwm sim tom qab xwb. Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus kuj saib Yudas zoo li txaus nyiam thiab; Nws tau ua kom tus neeg ntawd caum Nws, thiab tau muab dej num txog sab nyiaj txiag rau nws tuav. Yog Yexus paub hais tias Yudas yuav nyiag ib co nyiaj, Nws yeej yuav tsis cia nws tuav tej yam tseem ceeb li ntawd. Ces hais tau hais tias Yexus tsis paub thaum xub thawj hais tias tus neeg no coj tsis ncaj thiab txawj dag, los sis hais tias nws yuav kaus nws cov kwv tij thiab cov muam. Yav tom qab no, tom qab uas Yudas tau caum Yexus tau ib ntus lawm, Yexus mam pom nws ntxias nws cov kwv tij thiab cov muam thiab ntxias Vajtswv. Neeg kuj tshawb pom hais tias Yudas muaj ib tug xeeb ceem uas pheej muab nyiaj hauv lub hnab ntim nyiaj, thiab tom qab ntawd lawv hais qhia rau Yexus txog qhov ntawd. Tsuas yog thaum ntawd xwb mas Yexus mam li paub txhua yam uas tshwm sim ntawd. Vim Yexus yuav ua tes hauj lwm raug ntsia rau saum tus ntoo khaub lig thiab xav tau ib tug los ntxeev siab rau Nws, thiab vim tom thawj Yudas ho yog hom neeg zoo siv los ua tes hauj lwm no, Yexus hais tias, “Yuav muaj ib tug ntawm peb cov no yuav ntxeev siab rau Kuv. Neeg leej Tub yuav siv qhov kev ntxeev siab no los kom raug ntsia rau saum ntoo khaub lig, thiab tom qab peb hnub yuav raug tsa sawv rov qab los.” Nyob rau lub sij hawm ntawd, Yexus tseem tsis tau xaiv Yudas es kom nws ntxeev siab rau Nws; yog muab hais rov qab ces, Nws cia siab twj ywm hais tias Yudas yuav yog ib tug thwj tim uas muaj lub siab ncaj rau nws. Yam xav tsis txog li, Yudas cia li ho yog ib tug neeg phem uas ntshaw nyiaj uas ntxeev siab rau tus Tswv, yog li ntawd Yexus thiaj siv qhov xwm txheej ntawd los xaiv Yudas los ua tes hauj lwm no. Yog hais tias tag nrho Yexus kaum ob tug thwj tim puav leej ua siab ncaj rau Nws thiab tsis muaj ib tug zoo li Yudas nyob nrog lawv li, ces tus neeg uas yuav ntxeev siab rau Yexus ces thaum kawg yuav tsum yog ib tug uas tsis yog ib tug ntawm cov thwj tim. Txawm li cas los xij, nyob rau lub sij hawm ntawd, ho cia li muaj ib tug tom thawj uas yog ib tug ntawm cov thwj tim uas nyiam txais tej nyiaj xiab: Yudas. Yog li ntawd Yexus thiaj li siv tus neeg no los ua Nws tes hauj lwm kom tiav. Qhov no mas yooj yim kawg li! Yexus yeej tsis tau xaiv qhov no ua ntej rau thaum pib kiag Nws tes hauj lwm; Nws tsuas txiav txim siab li no thaum uas tej xwm txheej no loj tuaj txog rau ib qho chaw twg xwb. Qhov no yog Yexus qhov kev txiav txim siab, uas hais tau hais tias nws yog qhov kev txiav txim siab ntawm Vajtswv tus Ntsujplig Tus Kheej Kiag ntag. Thaum xub thawj, nws yog Yexus uas tau xaiv Yudas; thaum tom qab no uas Yudas ntxeev siab rau Yexus, mas qhov no yog ib yam uas tus Vajntsujplig ua es kom pab tau rau Nws tus kheej qhov kawg. Nws yog tus Vajntsujplig tes hauj lwm uas tau ua rau lub sij hawm ntawd. Thaum Yexus tau xaiv Yudas lawm, Nws yeej tsis paub hais tias Yudas yuav ntxeev siab rau Nws li. Nws tsuas paub hais tias tus ntawd yog Yudas Ikhali-au xwb. Nej qhov kawg, ib yam nkaus li thiab, mas yuav raug txiav txim los ntawm qhov uas seb nej qhov kev kam zwm hnub no nyob rau theem twg thiab raws li nej txoj kev loj hlob ntawm nej lub neeg txoj sia, tsis yog raws li tib neeg txoj kev xav phem uas hais tias qhov kawg ntawm koj ces twb yeej xub raug xaiv tseg puag thaum tsim lub ntiaj teb lawm. Koj yuav tsum pom tej no kom meej meej. Tsis muaj ib yam ntawm tes hauj lwm no uas yuav yog ua li qhov uas koj xav hais tias yuav ua li.

Qhov Dhau Los: Zaj Lus Tseeb uas Nyob Tom Qab Tes Dej Num ntawm Tiam Muaj Kev Cawm Dim

Ntxiv Mus: Hais Txog Lub Npe thiab Lub Koob Meej

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No