Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

Raws li cov neeg ntseeg Vajtswv, nej txhua tus yuav tsum zoo siab rau qhov tej tau txoj kev zoo siab tshaj plaws thiab kev cawm dim uas tau txais Vajtswv tes dej num nyob hauv tiam kawg thiab cov dej num ntawm Nws lub hom phiaj uas Nws ua nyob hauv koj hnub no. Vajtswv tau muab pab neeg no ua tib qho rau Nws tsom ntsoov nyob rau hauv Nws cov dej num thoob plaws lub qab ntuj khwb. Nws tau muab tag nrho cov ntshav ntawm Nws lub plaws los theej nej lub txhoj; Nws tau rov txhiv nej thiab muab tag cov dej num ntawm leej Ntsujplig thoob plaws lub qab ntuj khwb rau nej. Vim li ntawd nej yog cov muaj hmoo. Ntau tshaj ntawd, Nws tau muab Nws lub yeeb koob tshem tawm los ntawm Yixayee, cov neeg Nws xaiv, los rau nej, thiab Nws yuav ua kom lub hom phiaj ntawm Nws txoj kev npaj tshwm sim tag nrho los ntawm pab no. Yog li ntawd, nej yog cov yuav tau txais Vajtswv lub cuab tam, thiab ntau tshaj qhov no, nej yog cov txais Vajtswv lub yeeb koob. Tej zaum nej txhua tus nco cov lus no: “Rau qhov peb txoj kev txom nyem me me no, uas tsuas yog ib nyuag pliag xwb, ua hauj lwm rau peb kom tau lub yeeb koob uas zoo tshaj plaws thiab nyob mus ib txhis.” Nej txhua tus yeej tau hnov cov lus no ua ntej lawm, tab sis nej tsis muaj ib tug nkag siab lawv lub ntsiab tseeb. Hnub no, nej paub meej tias lawv qhov tseeb tseem ceeb tiag. Cov lus no Vajtswv yuav ua kom tiav nyob rau hauv tiam kawg, thiab yuav ua kom tiav rau cov neeg raug tus zaj loj liab ploog ntaus tsim txom nyob hauv daim av uas nws chev. Tus zaj loj liab ploog tsim txom Vajtswv thiab yog Vajtswv tus yeeb ncuab, thiab ces, nyob thaj av no, cov uas ntseeg Vajtswv yog cov raug rau kev poob ntsej muag thiab kev caij tsuj, thiab qhov tau los ces yog cov lus no tshwm sim nyob hauv nej, pab neeg no. Vim tias, nws nqis tes mus rau ntawm thaj av uas tawm tsam Vajtswv, tag nrho Vajtswv tes dej num ntsib kev cuam tshuam loj heev, thiab siv sij hawm ntev mas Nws cov lus thiaj tiav; vim li ntawd, neeg lim hloov kom zoo dua los ntawm Vajtswv cov lus, uas kuj yog ib qhov ntawm kev txom nyem. Nws yog ib qho nyuaj kawg nkaus rau Vajtswv ua Nws tes dej num nyob ntawm thaj av uas tus zaj loj liab ploog nyob tab sis nws yog los ntawm txoj kev nyuaj no uas Vajtswv ua ib theem ntawm Nws tes dej num, ua kom Nws txoj kev thoob tsib thiab txoj kev ua uas muaj hwj huaj loj tshwm tuaj, thiab siv lub cib fim no los ua kom pab neeg no muaj txhua yam txhij. Nws yog los ntawm neeg txoj kev txom nyem, los ntawm lawv tej peev xwm, thiab los ntawm tag nrho tus moj yam phem ntawm cov neeg nyob ntawm thaj av phem no uas Vajtswv ua Nws tes dej num ua kom huv thiab muaj yeej, es kom, dhau ntawm no mus, Nws yuav tau yeeb koob, thiab Nws yuav tau cov uas yuav ua tim khawv rau tej yam Nws ua. Cov ntawd yog tag nrho qhov tseem ceeb ntawm tag nrho tej kev raug txhiv Vajtswv tau ua rau pab neeg no. Qhov ntawd yog, los ntawm cov uas tawm tsam Nws uas Vajtswv ua tej dej num kom yeej, thiab tsuas yog Vajtswv lub hwj chim loj thiaj ua tshwm sim. Hais ua lwm lo lus, tsuas yog cov nyob thaj av tsis huv thiaj tsim nyog txais Vajtswv lub yeeb koob, thiab qhov no xwb thiaj qhia tau Vajtswv lub hwj chim loj. Vim li ntawd nws yog los ntawm thaj av tsis huv, thiab los ntawm cov uas nyob hauv thaj chaw tsis huv, uas tau txais Vajtswv lub yeeb koob. Qhov ntawd yog raws Vajtswv lub siab. Yexus cov tej theem dej num los ib yam: Nws muaj peev xwm muab tau lub yeeb koob los ntawm cov Falixais uas tsim txom Nws xwb; yog hais tias tsis muaj cov Falixais tsim txom Nws thiab Yudas rov ntxeev siab, Yexus yuav tsis raug thuam thiab hais tsis zoo rau, tsis tas hais txog qhov raug tuag saum ntoo khaub lig, thiab yuav tsis muaj peev xwm tau txais yeeb koob li. Qhov Vajtswv ua dej num tej lub caij nyoog, thiab qhov Nws ua Nws tes dej num nyob hauv cev nqaij daim tawv, yog qhov Nws txais yeeb koob thiab qhov Nws txais cov uas Nws npaj siab yuav txais. Qhov no yog Vajtswv lub hom phiaj ntawm Nws tes dej num, thiab qhov no yog Nws txoj kev cawm tib neeg.

Nyob hauv Vajtswv lub hom phiaj ntau txhiab xyoo, ob qho dej num yog ua tiav nyob hauv cev nqaij daim tawv: Qhov ib yog dej num tuag saum tus ntoo khaub lig, uas Nws tau txais lub yeeb koob; lwm qhov yog dej num ntawm kev kov yeej thiab kev tsim kho kom zoo tshaj plaws nyob rau tiam kawg, uas Nws tau txais lub yeeb koob. Qhov no yog Vajtswv txoj kev cawm tib neeg. Ces txhob saib Vajtswv tes dej num, los qhov Vajtswv txib nej, ua ib qho yooj yim. Nej sawv daws yog cov yuav txais Vajtswv lub cuab tam ntau tshaj li qhov tau yeeb koob mus ib txhis, thiab qhov no raug tsim tsa yam tshwj xeeb los ntawm Vajtswv. Ntawm ob qho ntawm Nws lub yeeb koob, ib qho tshwm nyob hauv nej; tag nrho ib qho ntawm Vajtswv lub yeeb koob ntawd tau muab tso tag nrho rau nej, qhov ntawd nws yuav yog lub cuab tam nej tau txais. Qhov no yog Vajtswv zoo siab rau nej heev, thiab nws kuj yog lub hom phiaj uas Nws npaj ua ntej ntev los lawm. Muab tes dej num loj kawg nkaus ntawm Vajtswv tau uas nyob thaj av tus zaj loj liaj ploog nyob, yog tias tes dej num no raug txav mus rau lwm qhov, nws yuav tawg paj txi txiv loj heev lawm thiab tib neeg yeej txais tiav tas lawm. Ntau tshaj ntawd, tes dej num no yuav yooj yim heev rau cov pov thawj nyob sab Hnub Poob uas ntseeg Vajtswv txais yuav, rau qhov cov txheej txheem dej num ntawm Yexus yog ib qho qauv tshwm sim ua ntej. Yog vim qhov no Vajtswv thiaj ua tsis tiav theem dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob no nyob rau lwm qhov; thaum tes dej num raug txhawb nqa los ntawm cov neeg thiab lees paub los ntawm ntau haiv neeg, ces Vajtswv lub yeeb koob tsis tshwm sim tuaj. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshaj plaws rau theem dej num no raug ua nyob thaj av no. Tsis muaj ib tug nyob ntawm nej uas txoj cai tiv thaiv tau, tiam sis nej raug rau txwv los ntawm txoj cai. Qhov teeb meem tseem ntau tshaj ces yog qhov uas neeg tsis nkag siab nej: Nws yog nej cov txheeb ze, nej niam nej txiv, nej tej phooj ywg, los sis nej cov npoj yaig, tsis muaj ib tug nkag siab nej li. Thaum nej raug Vajtswv tso tseg, nej yuav tsis muaj peev xwm nyob tau hauv ntiaj teb ntxiv, tab sis txawm li ntawd los neeg tsis muaj peev xwm thev taus nyob deb ntawm Vajtswv, ua nws yog qhov tseem ceeb tshaj ntawm Vajtswv qhov kev kam yeej cov neeg, thiab nws yog Vajtswv lub yeeb koob. Yam nej tau txais hnub no ntau tshaj li cov tim thawj thiab cov cev lus rau txhua tiam dhau los lawm thiab tseem ntau tshaj li Mauxes thiab Petus nkawd. Tej koob hmoov yuav tsis muaj peev xwm tau nyob hauv ib los ob hnub, yuav tsum yog tau txais los ntawm kev fij yus tus kheej loj heev, uas yog qhov hais tias, nej yuav tsum muaj txoj kev hlub uas raug lim kho kom zoo tuaj, nej yuav tsum muaj kev ntseeg loj, thiab yuav tsum muaj ntau qhov tseeb uas Vajtswv xav kom nej tau; qhov ntau tshaj, nej yuav tsum tig mus rau kev ncaj ncees, yam tsis txaj muag thiab tsis khiav nkaum, thiab yuav tsum muaj ib txoj kev hlub rau Vajtswv tas lis uas mus kom txog qhov tsuag kiag. Nej yuav tsum muaj kev txiav txim siab ruaj kho, tus moj yam hauv nej lub neej yuav tsum tau hloov, nej txoj kev tsis ncaj ncees yuav tsum tau kho kom zoo, nej yuav tsum txais tag nrho Vajtswv txoj kev qhia yam tsis muaj kev yws, thiab nej yuav tsum mloog lus txawm tias txog qhov tuag kiag. Qhov no yog qhov nej yuav tsum tau, qhov no yog Vajtswv tes dej num lub hom phiaj kawg, thiab yog qhov Vajtswv thov los ntawm pab neeg no. Vim Nws muab rau nej, ces Nws yeej yuav thov nej muab rov qab, thiab yeej yuav thov qhov kom tsim nyog nej. Vim li ntawd, yeej muaj laj thawj rau txhua tes dej num Vajtswv ua, uas qhia tias vim li cas, lub caij nyoog ua ntu zus, Vajtswv ua tes dej num uas tsa kom muaj tej qauv siab thiab muaj tej kev cheem tsum nruj. Nws yog vim qhov no nej yuav tsum muaj kev ntseeg nyob hauv Vajtswv puv npo. Qhov luv luv, txhua yam dej num Vajtswv ua yog ua rau nej, kom xwv nej tsim nyog txais Nws lub cuab tam. Qhov no tsis yog rau Vajtswv tus kheej lub yeej koob tab sis yog rau nej txoj kev cawm dim thiab kho pab neeg no kom zoo tiav log uas tau tiv kev txom nyem heev nyob thaj av tsis huv. Nej yuav tsum nkag siab Vajtswv lub siab. Thiab yog li ntawd, Kuv ntuas coob leej neeg tus ua tsis quav ntsej uas tsis pom los tsis muaj kev xav dab tsi li: Txhob sim Vajtswv, thiab txhob tawm tsam ntxiv lawm. Vajtswv twb tau mus dhau kev txom nyem tsis tau muaj ib tug neeg tau tiv dua, thiab ntev los lawm tiv kev poob ntsej muag loj tshaj los tam tib neeg. Yam dab tsi ntxiv ua nej tso tsis tau tseg? Tus dab tsi tseem ceeb tshaj Vajtswv txoj kev xav? Tus dab tsi yuav siab tshaj li Vajtswv txoj kev hlub? Nws twb nyuaj txaus rau Vajtswv ua Nws tes daj num nyob hauv daim av tsis huv; yog tias, nyob saum qhov no, tib neeg yeej paub thiab txhob txwm hla, Vajtswv tes dej num txoj kev xav yuav tau raug ncua ntev. Hais ua luv luv, qhov no tsis yog qhov zoo rau ib tug li, nws tsis muaj nuj nqis rau leej twg. Vajtswv tsis zwm rau sij hawm; Nws tes dej num thiab Nws lub yeeb koob los ua ntej. Yog li ntawd, Nws tes dej num kim li cas los Nws yuav them tsis hais yuav ntev npaum li cas li. Qhov no yog Vajtswv tus cwj pwm: Nws yuav tsis so kom txog thaum Nws tes dej num tiav. Tsuas yog thaum Nws tau qhov ob ntawm Nws lub yeeb koob xwb Nws tes dej num thiaj yuav tiav. Yog tias, nyob tag nrho hauv lub qab ntuj khwb no, Vajtswv ua tsis tiav qhov ob ntawm Nws tes dej num ntawm qhov tau txais lub yeeb koob, ces Nws hnub yeej yuav tsis los li, Nws txhais tes yeej yuav tsis tso cov neeg Nws xaiv tseg, Nws lub yeeb koob yeej yuav tsis nqes los rau sau Yixayee, thiab Nws lub hom phiaj yeej yuav tsis xaus. Nej yuav tsum muaj peev xwm pom Vajtswv txoj kev xav, thiab yuav pom tias Vajtswv tes dej num tsis yooj yim npaum li txoj kev tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab tag txhua yam. Qhov ntawd yog vim tes dej num hnub no yog txoj kev hloov ntawm cov neeg tau ua tsis ncaj ncees, uas lawv loog txog qhov kawg nkaus lawm, nws yog ua kom cov uas tsim tau los tab sis raug Ntxwgnyoog muab lim lawm. Nws tsis yog txoj kev tsim Adas los sis Evas, tseem tsawg dua puas yog txoj kev tsim tus duab ci pom kev, los txhua yam nroj tsuag thiab tsiaj txhu. Vajtswv ua tej yam uas raug Ntxwgnyoog ua kom tsis ncaj ncees huv tuaj thiab rov tau lawv dua tshiab; lawv hloov mus ua tej yam uas yog Nws tug, thiab lawv hloov mus ua Nws lub yeeb koob. Qhov no tsis yog li tib neeg xav, nws tsis yooj yim npaum li tsim cov ntuj ceeb tsheej thiab lub ntiaj teb thiab txhua yam nyob hauv, los tes dej num uas tsaws Ntxwgnyoog mus rau lub qhov tsua tsis muaj chaw tws; tab sis, nws yog tes dej num ua hloov tib neeg, tig tej yam uas phem, thiab tsis yog Nws tug, mus ua tej yam uas zoo, thiab yog Nws tug. Qhov no yog qhov tseeb nyob nram qab Vajtswv theem dej num no. Nej yuav tsum nkag siab qhov no, thiab zam txhob muab tej ntawd xav yooj yim. Vajtswv tes dej num tsis zoo li tes dej num niaj hnub ua. Nws qhov kev zoo thiab kev thoob tsib siab tshaj li tib neeg txoj kev xav. Vajtswv tsis tsim txhua yam lub sij hawm nyob rau tes dej num theem no, tab sis Nws tsis rhuav lawv. Tsis li ntawd, Nws hloov txhua yam Nws tau tsim, thiab ua txhua yam uas Ntxwgnyoog ua tsis zoo huv tuaj. Thiab yog li ntawd Vajtswv thiaj li ua ib txoj hauj lwm loj, uas yog qhov tseem ceeb tag nrho ntawm Vajtswv tes dej num. Koj puas pom nyob rau hauv cov lus no tias Vajtswv tes dej num mas yeej yooj yim tiag tiag li?

Qhov Dhau Los: Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No

Ntxiv Mus: Koj Yuav Tsum Ua Lub Neej rau Qhov Tseeb Vim Koj Ntseeg Vajtswv

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No