Qhov Paub Vajtswv Tes Dej Num Hnub No

Qhov paub Vajtswv tes dej num hauv tej sij hawm no yog, rau qhov tseem ceeb tshaj, los paub seb tes hauj lwm tseem ceeb ntawm qhov Vajtswv yug los ua neeg yog dab tsi rau tiam kawg, thiab seb Nws tau los ua dab tsi hauv ntiaj teb. Kuv tau hais tas lawm nyob hauv Kuv cov lus tias Vajtswv tau los rau hauv ntiaj teb (nyob rau tiam kawg) los ua ib tug qauv zoo ua ntej ncaim mus. Vajtswv ua tau tus qauv zoo no li cas? Nws ua los ntawm qhov hais tej lus, thiab los ntawm qhov ua hauj lwm thiab hais lus thoob plaws rau hauv daim av. Nov yog Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg; Nws tsuas hais lus xwb, kom ua rau lub ntiaj teb yog ib lub ntiaj teb uas muaj tej lus, xwv kom txhua tus tib neeg thiaj tau txais thiab raug qhia kom paub los ntawm Nws tej lus, thiab xwv kom tib neeg tus ntsujplig thiaj tsim dheev los thiab nws txais tau qhov meej tseeb txog tej zeem muag. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv yug los ua neeg tau los rau hauv lub ntiaj teb los hais tej lus. Thaum Yexus los, Nws nthuav tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej, thiab Nws ua tiav tes dej num ntawm txoj kev cawm dim ntawm qhov raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws coj qhov kawg los rau lub Tiam Muaj Kev Cai thiab xaus tag nrho txhua yam uas qub lawm huv tib si. Qhov Yexus los txog ntawd yog qhov kawg rau Tiam Muaj Kev Cai thiab txuas mus rau Tiam Hmoov Hlub; qhov los txog ntawm Vajtswv yug los ua neeg rau tiam kawg ntawd tau coj qhov kawg los rau Tiam Hmoov Hlub. Nws tau los hais Nws tej lus, los siv tej lus los kho kom tib neeg zoo tiav log, los ci ntsa pom kev lug thiab qhia tib neeg, thiab los tshem qhov chaw ntawm tus Vajtswv uas pom tsis meej nyob hauv tib neeg lub siab. Qhov no tsis yog theem ntawm tes dej num uas Yexus ua thaum Nws los. Thaum Yexus los, Nws ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, Nws kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab Nws ua tes dej num ntawm txoj kev cawm dim ntawm qhov raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig. Qhov txiaj ntsim tau los, nyob hauv tib neeg tej kev xav phem, lawv ntseeg tias qhov no yog qhov Vajtswv yuav tsum yog. Rau qhov thaum Yexus los, Nws tsis ua tes dej num ntawm qhov muab tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej tshem tawm ntawm tib neeg lub siab mus; thaum Nws los, Nws raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, Nws kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, Nws nthuav tawm txoj moo zoo ntawm lub teb chaws saum ntuj ceeb tsheej. Hais txog ib qho, Vajtswv qhov yug los ua neeg nyob rau tiam kawg tshem tawm qhov chaw tuav los ntawm tus Vajtswv pom tsis meej hauv tib neeg tej kev xav phem, kom thiaj tsis muaj tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej nyob hauv tib neeg lub siab ntxiv lawm. Los ntawm Nws tej lus tseeb thiab tes dej num tseeb, Nws txoj kev ua hauj lwm thoob plaws hauv txhua daim av, thiab qhov tseeb tshwj xeeb thiab tes dej num uas ib txwm ua uas Nws ua rau hauv tib neeg, Nws ua rau tib neeg paub qhov tseeb tiag ntawm Vajtswv, thiab tshem tawm qhov chaw ntawm tus Vajtswv pom tsis meej hauv tib neeg lub siab mus. Hais txog lwm qhov, Vajtswv siv tej lus uas tau hais los ntawm Nws cev nqaij daim tawv los ua kom tib neeg muaj txhua yam, thiab los ua kom txhua yam muaj tiav. Qhov no yog tes dej num uas Vajtswv yuav ua kom tiav rau tiam kawg.

Qhov nej yuav tsum paub:

1. Vajtswv tes dej num tsis yog yam tshaj ntuj tsim, thiab nej yuav tsum tsis txhob zais tej kev xav phem txog nws.

2. Nej yuav tsum to taub tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv yug lus ua neeg tau los ua zaum no.

Nws tsis tau los kho cov muaj mob kom zoo, los sis los ntiab dab tawm, los sis los ua tej txuj ci tseem ceeb, thiab Nws tsis tau los nthuav tawm txoj moo zoo ntawm txoj kev lees txim ntxeev dua siab tshiab, los sis los muab kev cawm dim rau tib neeg. Ntawd yog vim tias Yexus twb tau los ua tes dej num no lawm, thiab Vajtswv tsis rov ua tes dej num no ib zaug dua lawm. Niaj hnub no, Vajtswv tau coj qhov kawg los rau Tiam Hmoov Hlub thiab ntiab txhua txoj kev xyaum ntawm Tiam Hmoov Hlub tawm. Tus Vajtswv uas muaj qab hau tau los qhia tias Nws yeej yog tiag. Thaum Yexus los, Nws hais tej co lus xwb; Nws nthuav tej txuj ci tseem ceeb, ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, los sis lwm yam uas Nws hais tej lus faj lem kom yaum tau tib neeg kom ntseeg thiab ua rau lawv pom tias Nws yeej yog Vajtswv tiag tiag, thiab tias Nws yog ib tug Vajtswv uas siab tsis muag. Thaum kawg, Nws ua tes dej num ntawm qhov raug ntsia rau saum ntoo khaub lig tiav. Tus Vajtswv niaj hnub no tsis nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj lawm, los sis Nws tsis kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm lawm. Thaum Yexus los, tes dej num Nws ua sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv xwb, tab sis zaum no Vajtswv tau los ua theem ntawm tes dej num uas txog caij ua lawm, rau qhov Vajtswv tsis rov ua dua tes dej num qub lawm; Nws yog tus Vajtswv uas yeej ib txwm tshiab tas li thiab yeej tsis paub qub li, thiab yog li tag nrho tej uas koj pom hnub no yog tej lus thiab tes dej num ntawm tus Vajtswv uas muaj qab hau.

Vajtswv yug los ua neeg ntawm lub sij hawm kawg tau los hais Nws tej lus, los piav txhua yam uas tsim nyog rau tib neeg txoj sia, los taw qhia tias qhov twg tib neeg yuav tsum nkag mus rau, los qhia tib neeg txog tej kev uas Vajtswv ua, thiab los qhia tib neeg txog lub tswv yim, lub hwj huaj loj kawg nkaus, tej uas phim hwj kawg nkaus ntawm Vajtswv. Los ntawm ntau txoj kev uas Vajtswv hais lus, tib neeg pom qhov uas siab kawg nkaus ntawm Vajtswv, qhov uas loj kawg nkaus ntawm Vajtswv, thiab, tseem ceeb tshaj ntawd, txoj kev txo hwj chim thiab kev nraim nkoos ntawm Vajtswv. Tib neeg pom tias Vajtswv mas siab kawg, tab sis Nws txo hwj chim thiab nraim nkoos, thiab rais los ua tau tus uas tsis tseem ceeb tshaj txhua tus. Tej txhia ntawm Nws cov lus yog hais ncaj nraim los ntawm tus Ntsujplig txoj kev xav los, tej txhia los ncaj nraim ntawm tib neeg txoj kev xav los, thiab tej txhia los ntawm tus neeg thib peb txoj kev xav los. Nyob rau qhov no, nws pom tau tias tus yam ntxwv ntawm Vajtswv tes dej num sib txawv deb heev, thiab nws yog los ntawm cov lus uas Nws tso cai rau tib neeg pom nws. Vajtswv tes dej num nyob rau tiam kawg yog li ib txwm muaj thiab muaj tiag, thiab yog li pab tib neeg nyob rau tiam kawg raug muab tso rau tej kev sim siab uas loj kawg nkaus. Vim yog Vajtswv qhov ib txwm muaj thiab qhov muaj tseeb, tag nrho txhua tus tib neeg tau nkag mus rau hauv tej kev sim siab zoo li no; tias tib neeg tau nqis mus rau hauv Vajtswv tej kev sim siab yog vim Vajtswv qhov ib txwm muaj thiab qhov muaj tseeb. Nyob rau Yexus tiam, tsis muaj kev xav phem los sis kev sim siab dab tsi li. Vim tias feem ntau ntawm tes dej num uas Yexus ua yog raws li tib neeg tej kev xav phem, tib neeg caum raws Nws, thiab lawv tsis muaj kev xav phem txog Nws li. Tej kev sim siab niaj hnub no yog tej uas loj tshaj plaws uas tib neeg tsis tau ntsib dua li, thiab thaum nws hais tias cov tib neeg no tau tawm los ntawm txoj kev txom nyem nyuaj siab los, qhov no yog txoj kev txom nyem nyuaj siab ua tau taw rau. Hnub no, Vajtswv hais lus los txhawb txoj kev ntseeg, kev hlub, kev txais yuav ntawm txoj kev txom nyem, thiab kev mloog lus hauv cov tib neeg no. Tej lus uas hais los ntawm tus Vajtswv uas yug los ua neeg ntawm tiam kawg yog hais raws li tib neeg tus yeeb yam thiab lub ntsiab tseeb, tib neeg tus cwj pwm, thiab qhov uas tib neeg yuav tsum to taub hnub no. Nws tej lus yog muaj tiag thiab li ib txwm: Nws tsis hais txog tag kis, los sis Nws sis tig saib rau nag hmo; Nws tsuas hais txog ntawm qhov uas yuav tsum nkag mus rau, muab coj los xyaum coj, thiab to taub rau hnub no xwb. Yog tias, nyob rau niaj hnub no, muaj ib tug tib neeg los es muaj peev xwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, ntiab dab tawm, kho cov muaj mob zoo, thiab ua ntau yam txuj ci tseem ceeb, thiab yog tias tus tib neeg no hais tias lawv yog Yexus tus uas tau los lawm, ces qhov no yuav yog ib qho cuav uas tsim los ntawm tej ntsujplig phem uas yog xyaum Yexus xwb. Nco ntsoov qhov no! Vajtswv tsis rov ua tes dej num qub dua lawm. Yexus theem ntawm tes dej num twb tau ua tiav log lawm, thiab Vajtswv yeej yuav tsis rov ua dua theem ntawm tes dej num no lawm. Vajtswv tes dej num yeej tsis ua raws li tib neeg tej kev xav phem kiag li; piv txwv li no, phau Vajluskub Qub twb tau qhia txog qhov yuav los ntawm tus Mexiyas, thiab qhov muaj tshwm sim ntawm lo lus faj lem no yog qhov Yexus los. Qhov no twb tau muaj tshwm sim los lawm, nws yuav yog qhov txhaum rau lwm tus Mexiyas rov los dua thiab. Yexus twb los ib zaug lawm, thiab nws yuav yog qhov txhaum yog tias Yexus rov los dua zaum no. Muaj ib lub pe rau txhua tiam, thiab txhua lub npe muaj ib tug yam ntxwv rau tiam ntawd. Nyob rau hauv tib neeg tej kev xav phem, Vajtswv yuav tsum ib txwm ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, yuav tsum ib txwm kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab yuav tsum ib txwm zoo li Yexus xwb. Tab sis zaum no, Vajtswv tsis zoo li ntawd kiag li. Yog tias, nyob rau tiam kawg, Vajtswv tseem ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, thiab tseem ntiab dab tawm thiab kho cov muaj mob zoo—yog tias Nws ua tib yam xws nkaus li Yexus—ces Vajtswv yuav yog rov ua dua tib tes dej num qub xwb, thiab Yexus tes dej num yuav tsis muaj qab hau los sis tsis muaj nuj nqi li. Yog li, Vajtswv ua ib theem ntawm tes dej num hauv txhua txhua tiam. Thaum txhua theem ntawm Nws tes dej num tau ua tiav log lawm, nws raug cov ntsujplig phem muab coj los xyaum ua raws tsis ntev ntawd, thiab tom qab Ntxwgnyoog pib caum raws Vajtswv tej luj taws, Vajtswv hloov mus rau ib txoj kev txawv lawm. Thaum Vajtswv tau ua ib theem ntawm Nws tes dej num tiav log lawm, nws raug cov ntsujplig phem muab coj los xyaum ua raws. Nej yuav tsum pom tseeb txog qhov no. Vim li cas Vajtswv tes dej num niaj hnub no ho txawv rau Yexus tes dej num? Vim li cas Vajtswv niaj hnub no ho tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, tsis ntiab dab tawm, thiab tsis kho cov muaj mob zoo lawm? Yog tias Yexus tes dej num yog zoo tib yam li tes dej num uas twb ua tiav nyob rau Tiam Muaj Kev Cai lawm, Nws puas sawv cev tau rau tus Vajtswv ntawm Tiam Hmoov Hlub mas? Nws ua puas tau tes dej num ntawm qhov raug muab ntsia rau saum ntoo khuab lig tiav log mas? Yog tias, zoo li nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yexus nkag mus rau hauv lub tuam tsev thiab ua raws li Hnub Xanpatau, ces Nws yeej yuav tsis raug leej twg muab tua thiab raug txhua tus qawm. Yog tias muaj li no, Nws puas yuav raug ntsia tau rau saum ntoo khaub lig mas? Nws puas ua tau tes dej num ntawm txoj kev cawm dim tiav log? Yuav muaj ntsiab dab tsi yog tias Vajtswv yug los ua neeg ntawm tiam kawg ua tej cim thiab txuj ci phim hwj, ib yam li Yexus ua? Tsuas yog tias Vajtswv ua lwm qhov ntawm Nws tes dej num rau tiam kawg xwb, qhov uas sawv cev rau qhov ntawm Nws kev npaj cawm neeg ntiaj teb, tib neeg thiaj tau txais kev paub Vajtswv tob dua, thiab tsuas yog tom qab ntawd xwb Vajtswv kev npaj cawm neeg ntiaj teb thiaj ua tau tiav log.

Nyob rau tiam kawg, Vajtswv los hais Nws tej lus. Nws hais los ntawm tus Ntsujplig txoj kev xav, los ntawm tib neeg txoj kev xav, thiab los ntawm tus neeg thib peb txoj kev xav; Nws hais lus rau hauv ntau txoj kev uas sib txawv, siv ib txoj kev rau ib lub caij nyoog ntawm lub sij hawm, thiab Nws siv kev ntawm qhov hais lus los hloov tib neeg tej kev xav phem thiab tshem tus duab ntawm tus Vajtswv pom tsis meej tawm hauv tib neeg lub siab mus. Qhov no yog tes dej num tseem ceeb uas Vajtswv ua tiav. Vim tias tib neeg ntseeg tias Vajtswv los kho cov muaj mob zoo, los ntiab dab tawm, los ua tej txuj ci tseem ceeb, thiab los muab tej koob hmoov uas yog tej khoom rau tib neeg, Vajtswv ua tes dej no ntawm theem no—tes dej num ntawm txoj kev rau txim thiab kev txiav txim—kom tshem tau tej zoo li no tawm ntawm tib neeg tej kev xav phem mus, xwv kom tib neeg thiaj paub Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj, thiab xwv kom Yexus tus duab thiaj raug tshem tawm ntawm nws lub siab mus thiab muab hloov rau Vajtswv ib tug duab tshiab. Thaum Vajtswv tus duab uas nyob hauv tib neeg qub lawm, ces nws rais los ua ib tug mlom. Thaum Yexus los thiab ua tes dej num ntawm theem ntawd, Nws tsis sawv cev tag nrho rau Vajtswv. Nws ua tej cov cim thiab txuj ci phim hwj, hais tej co lus, thiab thaum kawg raug ntsia rau saum ntoo khaub lig. Nws sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv. Nws sawv cev tsis tau rau tag nrho ntawm qhov uas Vajtswv yog, tab sis dua ntawd Nws sawv cev rau Vajtswv hauv txoj kev ua ib qho ntawm Vajtswv tes dej num. Ntawd yog vim tias Vajtswv zoo heev, thiab phim hwj kawg nkaus, thiab Nws mas yog ib qho uas piav tsis tau, thiab vim tias Vajtswv tsuas ua ib qho ntawm Nws tes dej num rau hauv txhua tiam xwb. Tes dej num uas Vajtswv ua tiav nyob rau tiam no mas qhov tseem ceeb yog muab tej lus rau tib neeg txoj sia, kev nthuav tawm ntawm tib neeg tus yeeb yam, lub ntsiab tseeb, thiab lawv tus moj yam qias vuab tsuab, thiab kev tshem tawm tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg, txoj kev xav qub qub, thiab txoj kev xav uas tsis siv lawm; txoj kev paub thiab kev kab lig kev cai ntawm tib neeg yuav tsum raug muab ntxuav los ntawm Vajtswv tej lus. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv tej lus, tsis yog tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho kom tib neeg zoo tiav log. Nws siv Nws tej lus los nthuav tib neeg tawm, los txiav txim rau tib neeg, los rau txim rau tib neeg, thiab los kho tib neeg kom zoo tiav log, yog li nyob rau hauv Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj los pom Vajtswv lub tswv yim thiab txoj kev hlub, thiab los to taub Vajtswv tus moj yam, thiab yog li los ntawm Vajtswv tej lus, tib neeg thiaj saib rau Vajtswv tej num. Nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, Yehauvas coj Mauxe tawm hauv Iyiv nrog Nws tej lus, thiab hais tej cov lus rau cov neeg Yixayee; nyob rau lub sij hawm ntawd, ib qho ntawm Vajtswv tej num yeej muab ua yooj yooj yim, tab sis vim yog tib neeg lub peev xwm muaj chaw kawg thiab tsis muaj dab tsi yuav muaj peev xwm ua rau nws txoj kev paub tiav, Vajtswv thiaj hais lus thiab ua hauj lwm txuas ntxiv. Nyob rau Tiam Hmoov Hlub, tib neeg rov qab pom ib qho ntawm Vajtswv tej num ib zaug ntxiv. Yexus muaj peev xwm los ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los kho cov muaj mob zoo thiab ntiab dab tawm, thiab raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig, peb hnub tom qab uas Nws raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab tshwm hauv cev nqaij daim tawv rau ntawm tib neeg xub ntiag. Ntawm Vajtswv, tib neeg tsis paub ntau tshaj qhov no. Tib neeg tsuas paub ntau npaum li qhov Vajtswv qhia rau nws xwb, thiab yog tias Vajtswv tsis qhia dab tsi ntau rau tib neeg, ces qhov zoo li no yuav yog qhov nthuav ntawm tib neeg txoj kev txwv txiav kom muaj chaw kawg rau Vajtswv. Yog li, Vajtswv ua hauj lwm txuas ntxiv, xwv kom tib neeg txoj kev paub Nws thiaj tob dua, thiab xwv kom tib neeg thiaj maj mam los paub Vajtswv lub ntsiab tseeb. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv siv Nws tej lus los kho kom tib neeg zoo tiav log. Koj tus moj yam uas tsis coj tsis ncaj raug Vajtswv tej lus muab qhia tawm, thiab koj tej kev xav phem ntawm sab kev ntseeg raug Vajtswv qhov muaj tseeb muab hloov. Vajtswv yug los ua neeg ntawm tiam kawg tau los ua kom tej lus “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv, txoj Lus los rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv” kom muaj tiav, thiab yog tias koj tsis muaj ib txoj kev paub thoob txog qhov no, ces koj yuav tsis muaj peev xwm sawv ruaj nrees. Nyob rau tiam kawg, Vajtswv xav ua kom tiav ib theem ntawm tes dej num hauv qhov uas txoj Lus tshwm rau hauv cev nqaij daim tawv, thiab qhov no yog ib qho ntawm Vajtswv kev npaj cawm neeg ntiaj teb. Yog li, nej txoj kev paub yuav tsum yog meej; tsis hais ntawm qhov seb Vajtswv ua hauj lwm li cas, Vajtswv tsis tso cai rau tib neeg los txwv Nws. Yog tias Vajtswv tsis ua tes dej num no rau tiam kawg, ces tib neeg txoj kev paub Nws yuav mus tsis tau deb. Koj tsuas yuav paub tias Vajtswv yeej raug muab ntsia rau saum ntoo khaub lig tau thiab yeej rhuav tshem tau Xaudoo xwb, thiab tias Yexus yeej raug tsa sawv hauv qhov tuag los tau thiab tshwm rau Petus…. Tab sis koj yeej yuav tsis hais tias Vajtswv tej lus ua tau txhua yam tiav, thiab kov yeej tib neeg. Tsuas yog los ntawm qhov paub Vajtswv tej lus xwb koj thiaj hais tau qhov kev paub zoo li no, thiab koj yim paub ntau txog Vajtswv tes dej num npaum li cas, koj txoj kev paub Nws yuav yim ntxaws npaum li ntawd. Tsuas yog tom qab ntawd xwb koj thiaj li tsum tsis txwv Vajtswv nyob hauv koj tus kheej tej kev xav phem lawm. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm qhov paub Nws tes dej num; tsis muaj lwm txoj kev yog los paub Vajtswv lawm. Niaj hnub no, muaj tib neeb coob uas tsis ua dab tsi li tab sis tos ntsoov saib tej cim thiab tej txuj ci phim hwj thiab lub sij hawm uas muaj kev puas tshuaj loj. Koj puas ntseeg Vajtswv, los sis koj puas ntseeg kev puas tsuaj loj? Thaum kev puas tsuaj loj los txog nws yuav lig heev lawm, thiab yog tias Vajtswv tsis xa kev puas tsuaj loj los, ces Nws tsis yog Vajtswv los? Koj puas ntseeg tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los sis koj puas ntseeg Vajtswv Tus Kheej? Yexus tsis nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj thaum Nws raug lwm tus thuam, tab sis Nws tsis yog Vajtswv los? Koj puas ntseeg tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, los sis koj puas ntseeg Vajtswv lub ntsiab tseeb? Tib neeg txoj kev pom txog txoj kev ntseeg Vajtswv mas tsis yog lawm! Yehauvas hais ntau lo lus nyob rau Tiam Muaj Kev Cai, tab tsis txawm yog niaj hnub no los muaj ib co ntawm cov lus ntawd tseem tsis tau muaj tiav. Koj puas hais tau tias Yehauvas tsis yog Vajtswv?

Niaj hnub no, nws yuav tsum meej tseeb rau nej txhua tus lawm tias, nyob rau tiam kawg, nws yog qhov tseeb uas tseem ceeb ntawm “txoj Lus yug los ua cev nqaij daim tawv” uas ua tiav los ntawm Vajtswv. Los ntawm Nws tes dej num tseeb nyob hauv ntiaj teb, Nws ua rau tib neeg los paub Nws thiab los koom nrog Nws, thiab los pom Nws tej num tseeb. Nws ua rau tib neeg pom meej tias Nws muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj thiab tias kuj muaj tej lub sij hawm thaum Nws tsis muaj peev xwm ua tau; qhov no nyob rau ntawm tiam ntawd. Los ntawm qhov no, koj pom tau tias Vajtswv tsis yog tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab tej txuj ci phim hwj, tab sis dua ntawd hloov Nws txoj kev ua hauj lwm raws li tes dej num uas ua kom tiav thiab raws li tiam ntawd. Nyob rau tiam tam sim no ntawm tes dej num, Nws tsis ua tej cim thiab tej txuj ci phim hwj lawm; tias Nws tau ua tej txhia cim thiab txuj ci phim hwj nyob rau Yexus tiam vim tias Nws tes dej num nyob rau tiam ntawd mas txawv. Vajtswv tsis ua tes dej num ntawd rau niaj hnub no lawm, thiab tej txhia tib neeg ntseeg Nws tsis muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj lawm, los sis lwm yam uas lawv xav tias yog tias Nws tsis nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, ces Nws tsis yog Vajtswv. Qhov ntawd tsis yog ib txoj kev ntseeg yuam kev los? Vajtswv yeej muaj peev xwm nthuav tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis Nws tab tom ua hauj lwm nyob rau ib tiam txawv lawm, thiab yog li Nws tsis ua tes dej num zoo li ntawd lawm. Vim tias qhov no yog ib tiam txawv lawm, thiab vim tias qhov no yog ib theem txawv ntawm Vajtswv tes dej num lawm, tej num uas ua yooj yim los ntawm Vajtswv kuj txawv lawm thiab. Tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv tsis yog txoj kev ntseeg rau tej cim thiab txuj ci phim hwj, los sis tsis yog txoj kev ntseeg rau tej txuj ci tseem ceeb, tab sis txoj kev ntseeg rau Nws tes dej num tseeb nyob rau tiam tshiab. Tib neeg los paub Vajtswv los ntawm tus yam ntxwv hauv qhov uas Vajtswv ua hauj lwm, thiab txoj kev paub no txi tau txoj kev ntseeg Vajtswv rau hauv tib neeg, uas yog hais tau tias, txoj kev ntseeg hauv tes dej num thiab tej num ntawm Vajtswv. Nyob rau theem no ntawm tes dej num, Vajtswv hais lus kiag. Tsis txhob tos kom pom tej cim thiab txuj ci phim hwj; koj yuav tsis pom ib qho hlo li! Qhov no vim tias koj tsis yog yug nyob rau Tiam Hmoov Hlub. Yog tias koj tau yug los rau tiam ntawd, koj yeej pom tau tej cim thiab txuj ci phim hwj, tab sis koj yog yug nyob rau tiam kawg, thiab yog li koj tsuas pom Vajtswv qhov muaj tseeb thiab qhov ib txwm muaj xwb. Tsis txhob tos ntsoov kom pom tus Yexus uas piav tsis tau nyob rau tiam kawg. Koj tsuas muaj peev xwm pom tau tus Vajtswv uas muaj qab hau yug los ua neeg xwb, tus ua tsis txawv ntawm txhua tus tib neeg uas muaj sia nyob. Nyob rau txhua tiam, Vajtswv ua tej num yooj yim txawv hlo. Nyob rau txhua tiam, Nws ua qhov ntawm Vajtswv tej num yooj yim, thiab tes dej num ntawm txhua tiam sawv cev rau ib qho ntawm Vajtswv tus moj yam, thiab ib qho ntawm Vajtswv tej num. Tej num uas Nws ua yooj yim txawv nrog tiam uas Nws ua hauj lwm, tab sis lawv puas leej yog muab ib txoj kev paub rau tib neeg txog Vajtswv kom tob zog, ib txoj kev ntseeg Vajtswv uas tseeb dua thiab nqis-rau-ntiaj teb ntau dua. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm tag nrho Vajtswv tej num xwb, vim Vajtswv mas phim hwj nkawg nkaus, zoo kawg nkaus, vim Nws yog tus uas muaj hwj chim loj kawg nkaus thiab zoo yam piav tsis tau li. Yog tias koj ntseeg Vajtswv vim Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj thiab kho tau cov muaj mob zoo thiab ntiab tau dab tawm xwb, ces koj txoj kev pom tsis yog lawm, thiab tej txhia tib neeg yuav hais rau koj tias, “Tsis yog tej ntsujplig phem kuj muaj peev xwm ua tau tej no thiab los?” Qhov no tsis yog tsim kom muaj kev tsis to taub Vajtswv tus duab nrog rau Ntxwgnyoog tus duab los? Niaj hnub no, tib neeg txoj kev ntseeg Vajtswv yog vim ntawm Nws tej num ntau thiab tes dej num ntau uas Nws ua thiab ntau txoj kev uas Nws hais lus. Vajtswv siv Nws cov lus hais los txeeb tib neeg thiab kho kom nws zoo tiav log. Tib neeg ntseeg Vajtswv vim ntawm Nws tej num ntau, tsis yog vim tias Nws muaj peev xwm ua tau tej cim thiab txuj ci phim hwj; tib neeg tsuas los paub Vajtswv los ntawm qhov pom Nws tej num xwb. Tsuas yog los ntawm Vajtswv tej num tseeb, Nws ua hauj lwm li cas, tej kev ntse twg uas Nws siv, Nws hais lus li cas, thiab Nws kho kom tib neeg zoo tiav log li cas—tsuas yog los ntawm qhov paub tej zoo li no xwb—koj thiaj nkag siab tau Vajtswv qhov muaj tseeb thiab to taub Nws tus moj yam, paub seb Nws nyiam dab tsi, seb Nws tsis nyiam dab tsi kiag li, thiab seb Nws ua hauj lwm li cas rau saum tib neeg. Los ntawm qhov paub Vajtswv qhov nyiam thiab tsis nyiam, koj thiaj cais tau qhov txawv ntawm qhov zoo thiab qhov phem, thiab los ntawm koj qhov paub Vajtswv ntawd yuav muaj kev loj hlob rau hauv koj lub neej. Muab hais luv luv, koj yuav tsum txais tau ib txoj kev paub Vajtswv tes dej num, thiab koj yuav tsum tsom koj txoj kev pom ncaj nraim txog txoj kev ntseeg Vajtswv.

Qhov Dhau Los: Tsuas Yog Muab Qhov Tseeb Coj Los Xyaum Ua Xwb Thiaj Yog Muaj Qhov Kev Tiag

Ntxiv Mus: Vajtswv Tes Hauj Lwm Puas Yooj Yim Npaum Li Tib Neeg Xav?

Tej kev puas tsuaj tab tom tshwm sim ib yam zuj zus tuaj. Tus Tswv twb los rau hauv qhov kev zais npog ua ntej txoj kev txom nyem loj tshaj plaws lawm. Koj puas paub tias yuav tos txais Nws li cas? Txhob me siab hu rau peb los nrhiav qhov kev tos txais no.

Cov Ntsiab Lus Uas Zoo Sib Thooj

Qhov Kho Kev Teeb Txhua Yam

  • Cov ntawv
  • Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Ib Xim Nkaus Xwb

Cov Ntsiab Lus Tom Qab

Tus Ntawv

Tus Ntawv Luaj Li Cas

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Kev Sib Nrug Ntawm Tej Kab Ntawv

Nplooj Ntawv Qhov Dav

Cov Ntsiab Lus

Tshawb Nrhiav

  • Tshawb Nrhiav Lo Lus No
  • Tshawb Nrhiav Phau Ntawv No